Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16"

Transkript

1 Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Praktikansvarlig: Signe Piil Pædagogisk leder Sorø Gymnastikefterskole Topshøjvej Sorø Tlf.: , Mobil: Skolen som uddannelsessted Sorø Gymnastikefterskole er en grundtvig-koldsk efterskole med gymnastik, dans og parkour som grundstamme. Skolen tilbyder grundskolens fag samt afgangsprøver på FSA- og FS10-niveau. Derudover tilbydes der en lang række idrætslige fag. Der er plads til 185 elever, som typisk er fordelt på to 9. klasser og seks 10. Klasser. Undervisningen i fagene dansk, engelsk og matematik er niveaudelt og skolen arbejder i den boglige undervisning pædagogisk didaktisk med principperne i målstyret læring. Indsatsområderne på skolen er pt. udvikling af teamsamarbejdet som professionelle læringsfællesskaber, it i undervisningen og implementering af målstyret undervisning. Skolens lærere er i forhold til den boglige undervisning organiseret i 4 fag- og årgangsteams i hhv. fagene dansk, engelsk og matematik samt et 9. årgangsteam. Typisk vil man som lærer på skolen og så vidt muligt også som praktikant være tilknyttet to teams. Det forventes af praktikanter på skolen at skulle undervise i såvel boglige som idrætslige fag, og at der tilbydes aktiviteter for eleverne på de ugentlige aftenvagter. Lærerstuderende vil i forhold til de opsatte kompetencemål for praktikken i samråd med praktiklærere og skolens praktikansvarlige undervejs i forløbet indgå i opfølgende samtaler, hvor planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb vil blive diskuteret. Da alle vores elever er afgangselever og kun er hos os et år, skal man som praktikant på skolen forvente, at undervisningsforløb skal tilrettelægges i samråd med lærerne og under hensyntagen til deres årsplaner og afgangsprøverne. Efterskolen har som fri skole lovgivningsmæssigt en særlig forpligtelse i forhold til folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse, som er udmøntet på forskellig vis i dagligdagen. Det indebærer, at lærerstuderende på stedet også vil blive introduceret til og indgå i de særlige dannelsesmæssige aspekter, der

2 følger med kostskoleformen. Herunder bl.a. kontaktlærerfunktion, aftenvagter og evt. weekendarrangementer. Skolens værdigrundlag SGE er en grundtvigsk efterskole der bygger på respekt for intellektuel, kropslig og kreativ udfoldelse med gymnastik/idræt som grundstamme. SGE's værdier kommer til udtryk i et optimistisk og positivt syn på eleverne, tillid til deres evner og vilje til at skabe og tage ansvar for deres eget liv og til at bidrage til fællesskabet. SGE bygger på det levende ord, fortællingen, grundig og alsidig oplysning, refleksion samt praktisk og intellektuel viden og kunnen. Undervisningen bygger på levende vekselvirkning mellem elever og undervisere i engageret samspil. Skolen uddanner til tillid, respekt, konsekvens og eleverne ruster sig til at begå sig i et samfund under forandring. 2

3 2. Kompetencemålene for praktikken Her fremgår de overordnede kompetencemål for praktikken. Skolen knytter bemærkningerne til disse, så de hænger sammen med skolens præsentration af sig selv som uddannelsessted for lærerstuderende. Hvordan skolen tilrettelægger aktiviteter og handlinger, der understøtter de studerendes arbejde med kompetencemålene og de konkrete videns og færdighedsmål beskrives under hvert af de 3 praktikniveauer. Kompetenceområde Kompetencemål Skolens indsats Didaktik: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning. Klasseledelse: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. Praktiklærere/ team vil med udgangspunkt i egen praksis støtte de studerende i udarbejdelsen af læringsplaner og læringsmål. Praktiklærerne vil ved observation af de studerendes samlede virke udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveauet. Praktiklærere/team vil med udgangspunkt i egen praksis drøfte og støtte de studerende i, hvordan de organiserer og rammesætter læringsforløbet i klassen. Gennem en bevidst rammesætning vil de studerende udvikle praksis. Relationsarbejde: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen. Praktiklærer/team vil med udgangspunkt i egen praksis vise og vejlede i, hvordan man skaber relationer til unge i undervisning og samvær. Observationer af de studerende indgår i drøftelserne. 3

4 3. Forventningerne til praktikkens parter Af de studerende forventes det: At møde til tiden At sende undervisningsplaner til praktiklærerne og efterbehandle undervisningen med disse At være og arbejde på skolen alle ugens dage med forberedelse, undervisning, efterbehandling af undervisning, iagttagelse af andres undervisning, vejledning, forskellige typer møder, vagter, skole-hjemsamarbejde og forskellige andre læreropgaver. Dvs. overholdelse af mødepligt til alle dele af praktikken. At tage aktivt del i alle aktiviteter (undervisning, vejledning, møder, samvær med elever mm) At være velforberedt til både undervisningstimer og vejledning At optræde ansvarligt i alle forhold og som rollemodel for eleverne At være bevidst om betydningen af egen ageren som en del af lærerjobbet At være aktivt opsøgende i forhold til at deltage i skolens dagligliv og i den forbindelse forholde sig aktivt til sin egen læring At overholde tavshedspligt og regler for videooptagelse mm At anvende skolens procedure ved evt. sygemelding At være bevidst om, at man i praktikken er en del af en arbejdskultur, og at denne kan være væsentlig anderledes, end det som man er vant til fra læreruddannelsesstedet. Studieaktivitetsmodel Der er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, der er en national standart for typer af aktiviteter for en lærerstuderende. I praktikfaget bruges den til afklaring af forventninger til de studerende, og til hvad de studerende kan have af forventninger til de forskellige parter. Nedenfor illustrerer modellen de forskellige kategorier af studieaktiviteter, de studerende kan have i praktikken. Skolen skal placere de 275 arbejdstimer, som et praktikmodul indeholder, i de fire kvadranter. Skolen kan derudover tilføje andre aktiviteter i kvadranterne. Studerende arbejder som lærer 4

5 Studerende arbejder uden praktiklærer Studerende arbejder med praktiklærer Studerende og praktiklærer/team forbereder fælles Praktiktimer/undervisning af klasse samt udførelse af andre læreropgaver Fælles efterbehandling 1 2 Praktikgruppe udarbejder undervisningsplaner ud fra fastlagt årsplan og tilrettelægger undervisning Praktikgruppe efterbehandler og forbereder spørgsmål til vejlederne Vejledning med UCunderviser og praktiklærer, hvor den studerende har sat dagsordenen Praktiklærer observerer studerende udfra fokuspunkter, som de studerende har formuleret 4 Studerende arbejder som studerende 3 Den studerende arbejder med selvstændig opkvalificering fagligt eller didaktisk De studerende udarbejder fokusområder, som de beder praktiklærer observere og vejlede på baggrund af. De 275 timer, som de studerende skal i praktik, fordeles således: 1.: Til område 1 afsættes ca. 110 timer 2.: Til område 2 afsættes ca. 40 timer 3.: Til område 3 afsættes ca. 40 timer 4.: Til område 4 afsættes ca. 85 timer Af skolen kan derimod forventes: At medarbejderne på praktikskolen er åbne for og ser muligheder i den "læringsforstyrrelse", det giver, at have studerende på skolen. At skolen tager initiativ til, at forventninger til hinanden udveksles ved de studerendes første møde med skolen. At praktikskolen har udvalgt motiverede praktiklærere, der har lyst til at modtage studerende, har kompetencer til at sparre med studerende og er linjefagsuddannet. At praktiklæreren er aktivt opsøgende i forhold til indhold, forventninger og krav på de forskellige praktikniveauer. At skoleledelse, praktikkoordinator og ressourcepersoner er til rådighed for de studerende. 5

6 Rollefordeling mellem skole og uddannelsesinstitution Skolen skal beskrive forventningerne til rollefordelingen mellem skole og læreruddannelsen i samarbejdet om praktik. Plan for praktik på niveau 1 Praktikniveau 1 Didaktik Klasseledelse Relationsarbejde Færdighedsmål: Den studerende kan Målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger, redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål og Analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen, Lede elevernes deltagelse i undervisningen, Kommunikere læringsog trivselsfremmende med elever, Vidensmål: Den studerende har viden om Folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, Evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder, Klasseledelse, Kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer, Tilrettelæggelse på skolen Praktikken tilrettelægges så de studerende i samarbejde med praktiklærer målsætter, planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningsforløb. Praktiklæreren vil vise eksempler på undervisningsforløb med målsætning og succeskriterier. Praktiklærer og medstuderende observerer undervisningen ud fra en række aftalte fokuspunkter og analyserer efterfølgende den observerede praksis analysen skal også være med til at sikre progression i undervisningsforløbet. Praktiklærerne vil med udgangspunkt i egen praksis drøfte og støtte de studerende i, hvordan de organiserer og rammesætter læringsforløbet i klassen. Gennem en bevidst rammesætning vil de studerende udvikle praksis. Praktiklærerne vil med udgangspunkt i egen praksis drøfte, hvordan man skaber relationer til de unge i undervisningen og i samværet generelt. Efterskoleformen stiller rammer til rådighed, som i sig selv skaber særdeles gode betingelser for en positiv relationsdannelse, der også har afsmittende effekt i undervisningssammenhænge. 6

7 kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave, skole-hjemsamarbejde, Observationer af de studerende indgår i drøftelserne. De studerende vil gennem tilknytning til kontaktlærerfunktionen og under vejledning af praktiklærere stifte bekendtskab med skolehjem-samarbejdet på en efterskole. Rammer Undervisningen på SGE er niveaudelt (se i øvrigt også oven for) og lærerstuderende vil så vidt muligt i praktikken stifte bekendtskab med flere niveauer. Man vil få tildelt et ugentligt skema, som også indbefatter kostskoletilsyn i form af aften- og weekendvagter samt fastlagte møder. Praktikanter på skolen vil typisk blive tilknyttet 2 praktiklærere, hvoraf den ene vil være den primære, som om muligt også deltager ved eksamen. Desuden vil der løbende være vejledningstimer til efterbehandling og refleksion. Skolens pædagogiske leder deltager i relevant omfang. Midtvejs i praktikken aftales yderligere et praktikmøde med den studerende, praktiklærerne, en underviser fra Metropol samt skolens pædagogiske leder. I praktikperioden vil den/de studerende typisk være tilknyttet to teams. Tilrettelæggelse For praktikperioden vil der være udarbejdet et ugentligt skema for den/de studerende, som typisk vil indeholde undervisning i to boglige undervisningsfag, men der vil også indgå undervisning i idrætslige fag. I forhold til lærersamarbejde vil der indgå teammøder, aftenvagter og -arrangementer, weekendvagter og arrangementer, div. Møder i forskellige fora samt med praktiklærere og koordinator. Skolens indsatsområder er pt. implementering af målstyret undervisning og formativ evalueringspraksis, digitalisering af undervisningen og teamsamarbejde. Vi har en forventning om, at den/de studerende også fra Læreruddannelsen vil være bekendt med oven nævnte principper. Eksamen Det forventes at én af praktiklærerne eller skolens pædagogiske leder deltager i praktikeksamen i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Vejledning af de studerende vil blive varetaget af hhv. praktiklærere og skolens pædagogiske leder med henblik på de tre kompetenceområder, men også med henblik på de særlige vilkår, der gør sig gældende i relationen mellem pædagogisk udvikling og de frie grundskolers særlige forpligtelse på dannelsesperspektivet. Plan for praktik på niveau 2 Praktikniveau 2 Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: den studerende har viden om Tilrettelæggelse på skolen 7

8 Didaktik Klasseledelse Relationsarbejde planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen, evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte, observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen, udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse, undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it, formative og summative evalueringsmetoder samt test, observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel, Den studerende observerer i mindre grad praktiklærerens undervisning og forestår selv størstedelen af undervisningen. Den studerende planlægger i overvejende grad undervisningen med støtte fra praktiklæreren. Evaluering af undervisningen sker i samarbejde mellem den studerende og praktiklæreren. Den studerende opstiller med støtte fra praktiklæreren mål og succeskriterier for elevernes læring. Den studerende benytter i samråd med praktiklæreren summative og formative evalueringsformer som del af undervisningen. Den studerende og praktiklæreren laver begge observationer, som indgår i vejledningen. Den studerende forestår den overvejende del af undervisningen. Praktiklærerne vil med udgangspunkt i egen praksis drøfte, hvordan man skaber relationer til de unge i undervisningen og i samværet generelt. Den studerende deltager i relevante samtaler med elever. Efterskoleformen stiller rammer til rådighed, som i sig selv skaber særdeles gode betingelser for en positiv relationsdannelse, der også har afsmittende effekt i undervisningssammenhænge. Den studerende skal give feedback på indsats og /eller præstation i udvalgte sekvenser af undervisning. Observationer af de studerende ind- 8

9 kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb, professionel kommunikation - mundtligt og digitalt, går i drøftelserne. Den studerende deltager i relevant skole-hjemsamarbejde samt til forældretemadag og ved rekruttering af nye elever ved Efterskolerne Dag. Rammer Undervisningen på SGE er niveaudelt (se i øvrigt også oven for) og lærerstuderende vil så vidt muligt i praktikken stifte bekendtskab med flere niveauer. Man vil få tildelt et ugentligt skema, som også indbefatter kostskoletilsyn i form af aften- og weekendvagter samt fastlagte møder. Praktikanter på skolen vil typisk blive tilknyttet 2 praktiklærere, hvoraf den ene vil være den primære, som om muligt også deltager ved eksamen. Desuden vil der løbende være vejledningstimer til efterbehandling og refleksion. Skolens pædagogiske leder deltager i relevant omfang. Midtvejs i praktikken aftales yderligere et praktikmøde med den studerende, praktiklærerne, en underviser fra Metropol samt skolens pædagogiske leder. I praktikperioden vil den/de studerende typisk være tilknyttet to teams. Tilrettelæggelse For praktikperioden vil der være udarbejdet et ugentligt skema for den/de studerende, som typisk vil indeholde undervisning i to boglige undervisningsfag, men der vil også indgå undervisning i idrætslige fag. I forhold til lærersamarbejde vil der indgå teammøder, aftenvagter og -arrangementer, weekendvagter og arrangementer, div. Møder i forskellige fora samt med praktiklærere og koordinator. Skolens indsatsområder er pt. implementering af målstyret undervisning og formativ evalueringspraksis, digitalisering af undervisningen og teamsamarbejde. Vi har en forventning om, at den/de studerende også fra Læreruddannelsen vil være bekendt med oven nævnte principper. Eksamen Det forventes at én af praktiklærerne eller skolens pædagogiske leder deltager i praktikeksamen i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Vejledning af de studerende vil blive varetaget af hhv. praktiklærere og skolens pædagogiske leder medhenblik på de tre kompetenceområder, men også med henblik på de særlige vilkår, der gør sig gældende i relationen mellem pædagogisk udvikling og de frie grundskolers særlige forpligtelse på dannelsesperspektivet. Plan for praktik på niveau 3 Praktikniveau 3 Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om Tilrettelæggelse på skolen 9

10 Didaktik Klasseledelse Relationsarbejde Planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner, Evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og Udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag. Lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og Kommunikere med forældre om elevernes skolegang. Organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer, Metoder til formativ og summativ evaluering og Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning. Anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper. Den studerende forestår selv undervisningen og skal efter aftale også gøre det uden at praktiklæreren er til stede. I planlægningen af undervisningen kan den studerende søge støtte fra praktiklæreren. Evaluering af undervisningen foretages af den studerende, som kan søge vejledning hos praktiklæreren. Den studerende opstiller mål og succeskriterier for elevernes læring. Den studerende benytter summative og formative evaluering som del af undervisningen. Evalueringen bruges som en del af planlægningsgrundlaget for videre undervisning Den studerende og praktiklæreren laver begge observationer, som indgår i vejledningen. Den studerende står for undervisningen. Den studerende indgår i et samarbejde med den enkelte elev og har relevante samtaler af både faglig, social og personlig karakter med de enkelte elever. Den studerende skal skrive et informationsbrev om praktikken til elever og forældre. Den studerende deltager i relevante møder og samtaler med forældre. Rammer 10

11 Undervisningen på SGE er niveaudelt (se i øvrigt også oven for) og lærerstuderende vil så vidt muligt i praktikken stifte bekendtskab med flere niveauer. Man vil få tildelt et ugentligt skema, som også indbefatter kostskoletilsyn i form af aften- og weekendvagter samt fastlagte møder. Praktikanter på skolen vil typisk blive tilknyttet 2 praktiklærere, hvoraf den ene vil være den primære, som om muligt også deltager ved eksamen. Desuden vil der løbende være vejledningstimer til efterbehandling og refleksion. Skolens pædagogiske leder deltager i relevant omfang. Midtvejs i praktikken aftales yderligere et praktikmøde med den studerende, praktiklærerne, en underviser fra Metropol samt skolens pædagogiske leder. I praktikperioden vil den/de studerende typisk være tilknyttet to teams. Tilrettelæggelse For praktikperioden vil der være udarbejdet et ugentligt skema for den/de studerende, som typisk vil indeholde undervisning i to boglige undervisningsfag, men der vil også indgå undervisning i idrætslige fag. I forhold til lærersamarbejde vil der indgå teammøder, aftenvagter og -arrangementer, weekendvagter og arrangementer, div. Møder i forskellige fora samt med praktiklærere og koordinator. Skolens indsatsområder er pt. implementering af målstyret undervisning og formativ evalueringspraksis, digitalisering af undervisningen og teamsamarbejde. Vi har en forventning om, at den/de studerende også fra Læreruddannelsen vil være bekendt med oven nævnte principper. Eksamen Det forventes at én af praktiklærerne eller skolens pædagogiske leder deltager i praktikeksamen i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Vejledning af de studerende vil blive varetaget af hhv. praktiklærere og skolens pædagogiske leder med henblik på de tre kompetenceområder, men også med henblik på de særlige vilkår, der gør sig gældende i relationen mellem pædagogisk udvikling og de frie grundskolers særlige forpligtelse på dannelsesperspektivet. 11