Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet.. Denne beskrivelse omfatter MVA NBG Modul 4. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle MVA har 14 senge og modtager akutte patienter fra skadestuen, fra praktiserende læge, flere ambulatorier og fra lægeambulancen. Hensigten med den fælles akutmodtagelse er at skabe gode patientforløb. MVA koordinerer patientforløb på tværs af afdelinger, specialer og faggrupper og har således et stort tværfagligt samarbejde med mange undersøgelses- behandlings- og sengeafdelinger. Afsnittet visiterer patienterne videre til endokrinologisk afdeling, lungemedicinsk afdeling, levermedicinsk afdeling, infektionsmedicinsk afdeling, geriatrisk afdeling og hjerteafdeling. Internt i afdelingen er der tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sekretærer og serviceassistenter. Plejepersonalet har et tæt samarbejde med lægen omkring de enkelte patientforløb. Plejeformen i MVA er tildelt patientpleje. Sygeplejerskerne arbejder i teams for at sikre faglig sparring samt praktisk hjælp til plejekrævende patienter. I plejegruppen er der nøglepersoner indenfor en række områder som blandt andet diabetes og dokumentation. I MVA er der tilknyttet én sygeplejestuderende på Modul 1 og 4 samt en sygeplejestuderende på Modul 11 og 12. Afsnittet uddanner endvidere medicinstuderende, Falckredder-elever, sekretærelever og serviceassistenter. Patientkategorier/borgerkategorier I MVA er der patienter med et bredt udsnit af intern medicinske sygdomme, såsom lungelidelser, hjertelidelser og cancersygdomme. Det er patienter med hjerteinsufficiens, atrieflimren, lipotymi, dyb venetrombose (DVT), lungeemboli, KOL, pneumoni, febrilia, erysipilas, pyelonefrit, diabetes, urinvejsinfektioner (UVI) og elektrolytforstyrrelser Hoveddelen af patienterne flyttes til andre afsnit indenfor 24 timer eller udskrives.. Desuden er der patienter med misbrugsproblemer f.eks. alkoholmisbrug og patienter, der har forsøgt at suicidere med bl.a. paracetamol. Disse patienter bliver i afdelingen til afgiftningen er afsluttet. Mange af de patienter, der modtages i MVA, har sekundære medicinske eller kirurgiske problemstillinger og/eller diverse funktionsnedsættelser. Side 1 af 8

2 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Det er den akutte sygepleje med overblik, prioritering og imødekommelse af akutte behov, der er i fokus. Herudover er der mange koordinerende opgaver eksempelvis koordinering af diverse undersøgelser samt koordinering og prioritering af dagens opgaver i forhold til den enkelte patient, samarbejde med undersøgelses- og behandlingsafdelinger, primær sundhedstjeneste og stationære afdelinger Mange af patienterne har brug for hjælp til varetagelse af grundlæggende fysiologiske behov såsom udskillelse, ernæring, kropspleje, mobilisering og sufficient respiration. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Som sygeplejestuderende på Modul 4 vil dit primære fokus være det udførende aspekt af sygeplejerskens virksomhedsområde. I de tildelte patientforløb får du også mulighed for at arbejde med konkrete formidlende, ledende og udviklende aspekter af sygeplejen. Det udførende aspekt Relationelle aspekter og etik: - kommunikere på en værdig og tillidsfuld måde med patient og pårørende, så de bibeholder deres selvværd og integritet under indlæggelse - hjælpe patient og pårørende med at udtrykke behov og følelser - medvirke til at skabe et godt miljø i afdelingen, så patienten føler sig tryg - hjælpe patienten til at skabe kontakt til andre efter behov f.eks. til familie, andre patienter, hjemmepleje og andre samarbejdspartnere - vurdere patientens behov for støtte, kontakt og omsorg, og tilbyde patienten dette - vejlede vedrørende hygiejne, væskeindtagelse, ernæring, udskillelse, mobilisering og aktivering - forberede og vejlede patienten til forskellige mindre komplicerede prøver og undersøgelser samt deltage i disse - deltage i informationssamtaler og støtte patienten efterfølgende - deltage i indlæggelsessamtale og planlægge sygeplejen på baggrund af de indhentede oplysninger - deltage i udskrivelse af patient. Med vejledning skrive sygeplejeepikrise - deltage i etiske overvejelser vedrørende pleje og behandling af den enkelte patient Patientperspektiv: - inddrage patientens erfaringer med sygdom, pleje og behandling i tilrettelæggelsen af den grundlæggende sygepleje - hjælpe patienten med at planlægge sin dag ud fra vaner og interesser samt ud fra viden om sygdom og fundamentale behov - respektere patientens tro og forsøge at tilgodese eventuelle ønsker i forbindelse med dette - vise respekt for den enkelte patients identitet og selvværd uanset religion og kultur Side 2 af 8

3 Hygiejne: - udføre håndhygiejne og forebygge kontaktsmitte - udføre hygiejne i skyllerum og køkken - overholde de hygiejniske principper ved pleje af patient - deltage i pleje af patient med eksempelvis sår, dræn, venflon og katheter - adskille rent og urent i arbejdssituationer - bruge desinfektionsmidler på en hensigtsmæssig måde - opsamle og forsende prøvemateriale til diverse undersøgelser - udføre mundpleje og kende til virkning og bivirkning til de mest brugte mundplejemidler - udføre nedre toilette - hjælpe patienten med brusebad og sengebad - observere patientens hud og slimhinder samt udføre almindelig hudpleje, hårpleje, barbering, manicure, fodpleje og decubitusprofylakse - kende de mest anvendte hudplejemidler i afdelingen og vurdere, hvornår de forskellige midler bør anvendes - udføre sengeredning med og uden patient i sengen - håndtere sengelinned og patienttøj hygiejnisk korrekt - sikre æstetik omkring patienten og på sengestuen (oprydning, udluftning, opfyldning etc.) Påklædning: - hjælpe patienten med passende påklædning og afklædning under hensyntagen til patientens blufærdighed - vurdere patientens behov for ren påklædning i forskellige situationer - hjælpe patienten med at få eget tøj på også under sygdom Ernæring: - observere og vurdere patientens kost- og drikkevaner - anrette og servere mad indbydende og være opmærksom på spisemiljøet - kende og anvende afdelingens almindelige og supplerende kosttilbud - vurdere hvornår patienten har brug for hjælp til spisning - på en respektfuld måde hjælpe patienten med at spise og drikke - beregne væske- og energibehov, anvende kostregistreringsskema og væskeskema herunder samarbejde med patienten omkring dette - kende hovedprincipperne i kost til patienterne og anvende denne viden i handling - måle blodsukker hos diabetespatient - vejlede patienten i hensigtsmæssig ernæring og i afdelingens kosttilbud - bestille ønskekost og vurdere effekten - deltage ved ernæring til mere komplekse medicinske patienter herunder sondeernæring - vurdere behovet for at inddrage hjælp af mere kompetente fagpersoner i forhold til kost eksempelvis nøglepersonen inden for ernæring eller klinisk diætist - observere og vurdere om patienten drikker tilstrækkeligt, og hvis ikke komme med handlingsforslag til Side 3 af 8

4 løsning af problemet - deltage i observation og pleje af patient, der får intravenøs væske - varetage opgaver omkring venflon i overensstemmelse med afdelingens instruks herunder, observere funktion og indstikssted, skifte forbinding, lukke og fjerne venflon Udskillelser: - hjælpe patienten i forbindelse med toiletbesøg (bækken, bækkenstol, urinkolbe) og udvise hensyn til patientens blufærdighed i forbindelse med dette - observere udskillelser og vurdere udseende, mængde, lugt, farve, hyppighed og afvigelser i forhold til det normale. Ved afvigelser komme med handlingsforslag - vurdere patientens behov for forskellige former for hjælpemidler herunder bleer og uridom samt vejlede og støtte patienten i brugen af disse - vejlede patient i forbindelse med at tage prøver eksempelvis urin-, ekspektorat- og afføringsprøver samt tage prøver fra og forsende dem - kende de mest almindelig årsager til kvalme, komme med forslag til forebyggelse af kvalme og opkast. Deltage i administration af de mest almindelige medicinske præparater til forebyggelse og behandling af kvalme - være opmærksom på risikofaktorer hos den medicinske patient for obstipation og vejlede patienten i forebyggelse af obstipation - under vejledning administrere de mest anvendte laksantia og kende virkning og bivirkning til disse - redegøre for risikofaktorer, der kan medvirke til nedsættelse af urinudskillelse og komme med forslag til forebyggelse og afhjælpning af dette - deltage i anlæggelse og pleje af katheter Respiration og cirkulation: - måle puls og BT og vurdere værdierne i forhold til normalværdierne - kende de mest almindelige årsager til påvirkning af blodtryk og puls, og handle på afvigelserne - pleje patient med afvigelser i puls og blodtryk - optage EKG og udføre spirometri - føre observationsskemaer (tidlig opsporing af kritisk syge (TOKS)) - observere tegn på kredsløbsinsufficiens eksempelvis ødemer og deltage i sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer - observere og beskrive hoste og ekspektoration - vurdere normal respiration, observere afvigelser og handle på afvigelser - kende de mest almindelige årsager til påvirkning af respirationen hos den medicinske lungepatient og hjælpe patienten med bedring af respirationen - administrere ordineret iltterapi herunder kende observationer og sygepleje til patient i iltterapi - hjælpe patienten med indtagelse af inhalationsmedicin og observere patienten i forbindelse hermed Side 4 af 8

5 Temperaturregulering: - måle temperatur, vurdere værdier og handle på afvigelser - pleje patient med feber Menneskets sanse-, nervesystem og bevægeapparat: - observere patientens sanser herunder lugt, smag, syn, hørelse og føle (tryk, berøring, smerte og temperatur) samt deltage i sygepleje hos patient med påvirkede sanser - føre smerteregistreringsskema herunder at instruere patient i brug af smerteskala - hjælpe patienten med at bruge høreapparat og briller - observere patientens mentale kapacitet, herunder bevidsthedsniveau og de kognitive processer - deltage i sygepleje til patient med påvirket bevidsthedsplan og/eller svækket hukommelse Mobilisering: - observere behov for mobilisering og handle herpå - vurdere behov for fysioterapi og ergoterapi og deltage i det tværfaglige samarbejde - observere for komplikationer som følge af immobilitet, deltage i forebyggelse af immobilitetskomplikationer samt pleje patient der har fået immobilitetskomplikationer - medinddrage af patient i forbindelse med fysiske aktiviteter under hensyntagen til patientens formåen - bruge forflytningsteknikker og de mest anvendte hjælpemidler til forflytninger - udføre korrekt lejring af patient under hensyntagen til både patientens specielle behov og ergonomisk korrekte forflytningsteknikker Søvn og hvile: - observere patientens søvn og hvile og deltage i plejen af patient med påvirket søvn - hjælpe patienten med at opretholde sin normale døgnrytme - være opmærksom på og afhjælpe de faktorer der kan forstyrre hvile og søvn hos den medicinske patient - kende sygeplejetiltag og hjælpemidler, der kan afhjælpe søvnproblemer - eventuelt deltage i sygepleje i en aftenvagt eller i en nattevagt (føl), for at få indsigt i patienters søvn og sygepleje knyttet hertil Det formidlende aspekt - information- og vejledning af patienten om forebyggelse og sundhedsfremme i relation til kronisk sygdom som diabetes, inkompenseret hjerte og KOL - dokumentation af sygeplejen i EPJ - udarbejdelse af sygeplejeepikrise ved udskrivelse - bidrage med patientspecifikke informationer ved mono- og tværfaglige konferencer Det ledende aspekt - tilrettelægge den daglige pleje for tildelte patienter under hensyntagen til andre aktiviteter patienten skal deltage i eksempelvis træning med terapeuter eller undersøgelser på andre afdelinger Side 5 af 8

6 Det udviklende aspekt - begrunde konkrete sygeplejevurderinger og handlinger ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Typiske patientforløb/borgerforløb Patientforløbene i MVA er akutte, og der stiles mod hurtig afklaring af behandlings- og sygeplejeproblemer, så patienter kan visiteres korrekt videre i systemet. Enkelte patienter forbliver lidt længere i MEA. Det kan f.eks. være patienter der har indtaget en overdosis Paracetamol i suicidaløjemed. Det kan også være den ældre patient, hvor forskellige ting skal bringes i orden på hjemmefronten, før patienten kan udskrives direkte til hjemmet. Sygeplejemetoder Sygeplejeprocessen. Måling af vitale værdier (TOKS). Triagere patienter, hvilket vil sige systematisk prioritering af den rækkefølge akutte patienter skal behandles i. Smertevurdering og scoring. Dokumentation i den fælles elektroniske patientjournal (EPJ). Den Danske kvalitetsmodel (DDKM) herunder redskabet e-dok. Evidensbaserede kliniske retningslinjer. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Der findes instrukser for afdelingens forskellige behandlings- og plejeprocedurer, som er udarbejdet efter retningslinjer i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), herunder enkelte evidensbaserede kliniske retningslinjer. I den forbindelse er der i afdelingen opbygget en kvalitetsorganisation til det systematiske arbejde med sikring af kvaliteten i behandling og pleje. Der arbejdes systematisk med udvikling af dokumentation af sygeplejen i EPJ. MVA skal en gang i fremtiden være en del af den fælles akutmodtagelse i, Skejby. Afdelingen sender løbende personale på den fælles akutuddannelse, der er etableret i denne forbindelse. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske vejleder (KLV) har aftalte følgedage med dig. Når du ikke følges med den KLV, vil du være tilknyttet én af afsnittets tre ad hoc vejledere. Den uddannelsesansvarlige er overordnet ansvarlig for kvaliteten og udviklingen af vejledning i afdelingen. Side 6 af 8

7 Hun er i tæt dialog og samarbejde med vejlederne og deltager i udvalgte vejledningsopgaver og andre uddannelsesmæssige aspekter. Vejlederne i MVA ser uddannelsesopgaven som en spændende, udfordrende og berigende opgave. Som studerende støttes du i din studieaktivitet og udfordres fagligt og fagpersonligt bl.a. via refleksion over praksis. Det sker eksempelvis ved brug af eportfolio. Vejledningspraksis tilrettelægges som før- under- og eftervejledning. Hovedparten af din studietid vil være tilrettelagt på hverdage i dagtiden. Hvis du selv har ønsker om, eller hvis der er bedre vejlednings- og læremuligheder på andre tider af døgnet, vil din studietid kunne tilrettelægges der. På andre tider af døgnet vil du som oftest følges med din KLV. Model for praktisk færdighedsudøvelse anvendes som redskab i vejledning i praktiske færdigheder i sygepleje. Samtaler, vejledningsaktiviteter m.v. Introduktion afholdes ved start på din kliniske undervisning. Ca. 14 dage før starten på din kliniske undervisning får du tilsendt et brev med nærmere beskrivelse af introduktionen og den første periode i afdelingen. Planlægningssamtale afholdes inden for de første 14 dage af Modul 11. Her vil den KLV sammen med dig planlægger i din kliniske undervisningsperiode i afsnittet med udgangspunkt i dit oplæg til en individuel klinisk studieplan (IKS). Evaluerings- og planlægningsmøder afholdes et evaluerings- og planlægningsmøde ca. en gang om ugen. Møderne vil være både bagudrettede og fremadrettede, hvor afsluttede aktiviteter evalueres og kommende aktiviteter planlægges. På møderne indgår også den løbende evaluering af din faglige udvikling og niveau set i forhold til det beskrevne læringsudbytte for Modul 4. Afslutningssamtale afholdes efter den interne kliniske prøve. Indholdet i samtalen er en dialog om dit opnåede kompetenceniveau samt din evaluering af det kliniske undervisningstilbud. Fastlagt og planlagt studieaktivitet Du skal gennemføre én fastlagt studieaktivitet i den kliniske undervisningsperiode med fokus på en udvalgt klinisk metode. Den studieaktivitet, som MVA vælger, vil du blive præsenteret for ved introduktionen til din kliniske undervisningsperiode. De skal gennemføre en planlagt studieaktivitet, der afholdes i form af et seminar, hvor den tilknyttede underviser fra sygeplejerskeuddannelsen, alle studerende på Modul 4 fra Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) NBG og MVA samt KLV deltager. Afholdelsen af den fastlagte og planlagte studieaktivitet vil blive koordineret så de ikke kolliderer med andre studieaktiviteter. Side 7 af 8

8 Forventninger til den studerende Vi forventer at du tager ansvar for egen læring, blandt andet ved at du: åbent fremlægger dine forudsætninger, studieerfaringer, vejledningsønsker og -behov forbereder dig til alle samtaler viser studieaktivitet ved at opsøge læremuligheder, møder velforberedt og evaluerer egen læring deltager aktivt i de planlagte sygeplejekonferencer øver de beskrevne sygeplejefaglige opgaver er til stede gennemsnitlig 30 timer ugentligt tager medansvar for miljøet i MVA, herunder deltager i de fælles opgaver og rutiner med at holde orden, fylde op etc. udfylder, printer og gemmer din evaluering af det kliniske uddannelsestilbud, før den interne kliniske prøve og samt drøfter dette med klinisk vejleder, før du sender skemaet elektronisk til sygeplejerskeuddannelsen. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den KLV har flere års erfaring som sygeplejerske og hun har et stort specialekendskab. Hun har det obligatoriske kliniske vejledermodul, samt flere moduler i forløbet på vej til en fuld diplomuddannelse. Flere ad hoc vejledere har længere- eller korterevarende kurser i vejledning. Krav vedrørende klinisk pensum Der foreligger en klinisk pensumliste udarbejdet af MVA på sider. Du skal opgive selvvalgt pensum svarende til sider. Den KLV godkender dit selvvalgte pensum. Selvvalgt pensum indskrives fortløbende i eportfolio og færdiggøres senest en uge før intern klinisk prøve. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at du kan deltage i den intern kliniske prøve, skal du være studieaktiv. Det indebærer at du: aktivt deltager i de sygeplejeopgaver, der er beskrevet ovenfor udarbejder en individuel klinisk studieplan (IKS) og løbende anvender og ajourfører denne og andre elementer i eportfolio afvikler den fastlagte studieaktivitet med fokus på en udvalgt klinisk metode, som beskrevet af MVA afvikler den planlagte studieaktivitet (seminar), som beskrevet i bilag 2 i modulbeskrivelse for Modul4, sygeplejerskeuddannelsen i VIA opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i eportfolio senest en uge før intern klinisk prøve. Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Karin Larsen. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) og Klinisk vejleder Rikke S.L. Stougaard MVA NBG), juni Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, september 2012 Side 8 af 8