Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering MVA er et visitationsafsnit, der hele døgnet modtager akutte patienter. MVA (THG) er organisatorisk indplaceret i, som er en del af medicinsk center på Århus Sygehus. Afdeling A omfatter desuden AHA (akut hjerte afsnit), A220, Iskæmiklinikken, Hjerte- og Blodtryks klinikken, Hjerte- og Tromboseklinikken, Hjerte- og Lipidklinikken og Ekkoklinikken. MVA fungerer også som modtagelse for abdominalkirurgiske patienter. MVA har plads til 18 patienter. Patienterne indlægges akut og subakut fra praktiserende læge, lægevagten, lægeambulancen og skadestuen. Indlæggelsestiden på MVA er i reglen timer. Afsnittet har dog plads til enkelte patienter, der forventes udskrevet i løbet af et par dage. På MVA er der ca. 35 ansatte, som overvejende fordeler sig på sygeplejersker og enkelte sosu-assistenter. MVA modtager årligt ca patienter. Samarbejdsrelationer Plejeformen i MVA er tildelt patientpleje. Sygeplejerskerne arbejder i teams for at sikre faglig sparring samt praktisk hjælp til plejekrævende patienter. Plejepersonalet arbejder tæt sammen med læger fra Kardiologisk afdeling (afd. A), Endokrinologisk afdeling (afd. C) samt Geriatrisk afdeling (G-team) om patientforløbene. Geriatrisk team består af læge, sygeplejerske og en terapeut, og forestår både overflytning og udskrivelse af geriatriske patienter fra MVA. Det er også en mulighed at geriatriteamet følger patienterne direkte hjem. En anden samarbejdsrelation er kirurgisk afdeling P, som MVA samarbejder med i modtagelsen af abdominalkirurgiske patienter. Som visitationsafsnit visiterer MVA desuden patienter til AHA, Hjerte- og Tromboseklinikken og MVA (NBG). Patient/borger kategorier Patienterne der indlægges på MVA har primært almene medicinske, endokrinologiske, respiratoriske og kardielle lidelser. Patientkategorierne i afdelingen er patienter med hjerteinsufficiens, atrieflimren, lipotymi, dyb venetrombose, lungeemboli, KOL, pneumoni, febrilia, erysipilas, pyelonefrit, afrusning, diabetes, UVI og elektrolytforstyrrelser. MVA modtager desuden patienter, der har forsøgt at suicidere med bl.a. paracetamol. Disse patienter beholdes i afdelingen til afgiftningen er afsluttet. Mange af de patienter, der modtages i MVA, har sekundære medicinske eller kirurgiske problemstillinger og/eller diverse funktionsnedsættelser. MVA modtager patienter fra 15 år og opefter. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 7

2 Centrale kliniske problemstillinger MVA modtager som beskrevet ovenfor mange forskellige patientkategorier og dermed gør det sig gældende at sygeplejeproblemstillingerne i MVA er mangfoldige og knytter sig direkte til de patientkategorier, der modtages. Generelle sygeplejeproblemstillinger i afdelingen kan være sufficient ernæring, mobilisering, kommunikation, smerter, sansning, udskillelse og psykosociale problemstillinger. Mange patienter, der bliver akut indlagt i afdelingen, oplever følelsen af afmagt. Det at kunne mestre denne følelse af afmagt er også en generel sygeplejeproblemstilling i afdelingen. I og med at afdelingen er en akut modtagerafdeling, er den dominerende faktor observation, intervention, vurdering og evaluering af pleje- og behandlingsindsatsen. Som sygeplejestuderende knytter der sig i høj grad problemstillinger til selve dataindsamlingen, hvor det at kunne skelne væsentlig fra uvæsentlig er i fokus. I MVA findes der mange ledelses- og koordineringsopgaver, hvortil der knytter sig diverse sygeplejeproblemstillinger. Dette kan eksempelvis være koordinering og prioritering i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere, overflytning af patienter til andre afdelinger, udskrivelse af patienter, koordinering af diverse undersøgelser samt koordinering og prioritering af dagens opgaver i forhold til den enkelte patient. Der er desuden et stort prioriterings aspekt i modtagelsen af nye patienter, hvor enkelte patienter er meget dårlige og derfor må prioriteres højere end andre opgaver. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Som nævnt tidligere er der i MVA ca. 35 ansatte samt en afdelingssygeplejerske. MVA står selv for visiteringen af patienter, og der er til denne opgave knyttet en visitator i dag-, aften- og nattevagt. MVA har ca. 12 sygeplejersker, der varetager denne opgave. Nøglepersoner i afdelingen er specialeansvarlige, IT-ansvarlig, nøglepersoner for dokumentation, nøgleperson for hygiejne, tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, introduktionsansvarlig og klinisk vejleder. MVA modtager sygeplejestuderende på Modul 11 og 12 samt falckredderelever og behandlere. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Et eksempel på et patientforløb i MVA, kan være en patient på 55 år, der bliver indlagt akut fra praktiserende læge pga. en Afli (atrieflimren) med en frekvens på Patienten modtages i MVA, der oprettes sygeplejejournal og lægejournal, der tages EKG og blodprøver. Patienten bliver efterfølgende monitoreret gennem et døgn for at følge hjerterytmen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 7

3 Der tages stilling til medicinering, ekkokardiografi og eventuel DC-konvertering samt en koordinering af videre forløb og opfølgning til denne patient. Sygeplejeproblemstillinger til denne patient knytter sig til cirkulation og respiration, kommunikation og psykosociale problemstillinger, medicinering og koordinering af udredningsforløb med de forskellige samarbejdspartnere MVA har indenfor det kardiologiske speciale område. Sygeplejefaglige opgaver De sygeplejefaglige opgaver er ligesom sygeplejeproblemstillingerne knyttet til de patientkategorier, der modtages i MVA, og de varierer derfor i høj grad fra patient til patient. Generelle sygeplejefaglige opgaver knytter sig i særlig grad til varetagelse af patientens ernæringstilstand, cirkulation, respiration, udskillelse, personlige hygiejne og medicindosering. På grund af den akutte indlæggelse er der på MVA mange sygeplejefaglige opgaver, der knytter sig til samarbejdet med de pårørende og de tværfaglige samarbejdspartnere, samt til ledelses- og koordineringsopgaver i det akutte forløb. Specifikke sygeplejeopgaver, der er relevante i forhold til, er selve modtagelsen af den enkelte patient, hvor prioritering og koordinering af forløbet er i fokus. Den enkelte patients tilstand observeres og vurderes ved ankomst, hvorefter der prioriteres i forhold til lægeligt tilsyn og sygeplejeopgaver. Herefter koordineres selve patientforløbet i samråd med lægen, og et samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere oprettes. Her er det vigtigt som studerende at kunne udvise overblik i situationen og i forhold til selve dataindsamlingen at kunne skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag MVA har mangeartede personalegrupper med i behandlingen og plejen til den enkelte patient. Dette medfører at der foregår mange forskellige kvalitetsudviklings projekter og forskningsprojekter. På nuværende tidspunkt er MVA med i et lægeligt forsknings projekt relateret til pneumoni. Her bidrager sygeplejerskerne på MVA med indhentning af kliniske data hos den enkelte patient. Der arbejdes både med en standardiseret plejeplan til pneumonipatienter, som skal kvalitetssikre sygeplejen, og et forskningsprojekt, som skal sikre lægefaglige data. I relation til den danske kvalitetsmodel arbejder de to specialeansvarlige på MVA med at sikre vores procedurebeskrivelser i E-doc. De arbejder med at optimere den akutte modtagelse proces og optimering af teamfunktionen i MVA MVA er en del af den nye fælles akut modtagelse i Århus (FAM), som på længere sigt får fysiske rammer i det nye Universitetshospital i Skejby. På nuværende tidspunkt har MVA to sygeplejersker med på en nyoprettet akut uddannelse. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 7

4 For at sikre og udvikle uddannelsesopgaver på MVA tilbydes de fleste sygeplejersker i afdelingen at komme på ad-hoc vejlederkursus. Sygeplejerskerne tilbydes desuden kurser indenfor kardiologi og endokrinologi. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen vil være den primære metode til afdækning af og gennemførelse af patientens behov for sygepleje. For at sikre den optimale behandling og pleje for den enkelte patient, arbejdes der udelukkende med standardiserede plejeplaner og tjeklister i MVA. Dette kan være standardiserede plejeplaner indenfor KOL, pneumoni, paracetamol forgiftning, personlig pleje og DVT. MVA arbejder også med et scoringsredskab til den abstinenspåvirkede patient. For at sikre kvaliteten i den akutte sygepleje anvender MVA desuden et observationsskema, hvor respirationsfrekvens, saturation, blodtryk, puls, bevidsthedsniveau samt temperatur dokumenteres, og der foretages en scoring af patienten med henblik på hastighed af lægeligt tilsyn. I relation til refleksionsmetoder arbejder sygeplejerskerne på MVA i teams dagligt, som har til hensigt, at den enkelte sygeplejerske kan udvikle sig fagligt såvel som personligt og så den enkelte sygeplejerske ikke står alene i plejen til den forflytningstunge patient eller hos de patienter som er ustabile. Ca. én gang i kvartalet afholdes der personalemøde for plejepersonalet og serviceassistenter på MVA. Her drøftes nye tiltag og de sygeplejersker med specialefunktioner kan orientere om deres arbejde og fremtidige planer. Ved disse møder kan der også være inviterede undervisere tilstede og hvor der sættes fokus på et givet emne. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den studerende vil dagligt være tilknyttet den kliniske vejleder eller en på forhånd aftalt sygeplejerske i afsnittet. Der vil ca. én dag om ugen være en KV-dag (klinisk vejlederdag), hvor den studerende følges med klinisk vejleder, der denne dag er ude af normeringen. Der vil her være særligt fokus på den studerendes læring hos de 1-2 patienter, den studerende plejer. Det vil også være på disse dage, at der afholdes evalueringssamtaler, og hvor patientforløb, patientfortælling og sygdomsforløb gennemgås. Gruppevejledning er også en mulighed i MVA. På udvalgte dage samles alle de studerende og falckredderelever med klinisk vejleder, hvor de sammen passer et antal patienter med forskellige diagnoser og behandlingstiltag. Formålet med gruppevejledning er at sætte fokus på organisation, ledelse, koordinering og pædagogik. I MVA forsøger alle sygeplejersker at sætte fokus på før-, under- og eftervejledning, som har til formål at strukturere, planlægge og målrette den læring og vejledning, der skal finde sted for den studerende. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 7

5 I MVA vil der tillige være mulighed for vejledning af nøglepersoner indenfor dokumentation, hygiejne, kost, IT og forflytning samt at rygestopinstruktører. De kliniske vejledere i AHA, Hjerte- og Tromboseklinikken og MVA arbejder tæt sammen for at sikre et godt undervisnings- og studiemiljø for de studerende. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Jytte Troldborg vil ved nogle lejligheder være til stede i vejledningen. De 30 timer om ugen, den studerende, gennemsnitlig skal være til stede i afdelingen, fordeler sig hovedsageligt på dagvagter og kun få aften- og nattevagter. Må den studerende ønske det, vil der også være mulighed for at opleve afdelingen i en weekend. Det er klinisk vejleder, der tilrettelægger mødetider, og der vil være fleksibilitet i forhold til den studerendes ønsker. Læringsmiljø /Studiemiljø På MVA inddrages den enkelte studerende i arbejdsfællesskabet fra første dag, og den studerende er accepteret på lige fod med resten af personalegruppen. Sygeplejerskerne på MVA er karakteriseret ved at være generalister, men med hver deres interessefelt og særlige kompetenceområder. Således kan den enkelte studerende tilegne sig diverse færdigheder, viden og værdier ved at indgå i forskellige relationer til de enkelte sygeplejersker. Dette understøttes ved, at den enkelte studerende tilknyttes forskellige ad-hoc vejledere. På MVA forventes det, at den enkelte studerende, er opsøgende og tager ansvar i forhold til de læringsmuligheder der er til stede i MVA. Det forventes at den studerende selv er med til at præcisere overfor klinisk vejleder samt Ad-hoc vejleder, hvor langt han/hun er i forhold til sin målsætning. Det er vigtigt at den studerende tager initiativ, udviser arrangement, påtager sig nye udfordringer og udviser overblik. Det er desuden vigtigt, at den studerende synliggør sin sygepleje ved at kunne koble teori med praksissituationer. Der er planlagt undervisning indenfor grundlæggende arytmidiagnostik, ligesom der er refleksionforum med temaet A-fli og AK-behandling. Dette gennemføres sammen med sygeplejestuderende og kliniske vejledere fra AHA og Hjerte- og Tromboseklinikken. Ca. 3 uger inden start af klinisk undervisning modtager du velkomstbrev med mødetider for de første uger, introduktionsprogram og generelle oplysninger om dit forløb på MVA. Af velkomstbrevet vil der også fremgå dato for planlægningssamtale, evalueringssamtaler, dato for aflevering af patientforløb og blodsukkerundervisning samt dato for afvikling af refleksionsforum. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 7

6 Vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske undervisningsperiode på indledes med en fælles introduktionsdag til afdeling A, hvor studerende fra AHA og MVA deltager. Derudover vil der være introduktion til MVA den første dag i selve afsnittet. Der er afsat ca. 1 time til planlægningssamtale med klinisk vejleder. Denne samtale afholdes indenfor de første 14 dage. Der er fastlagt gennemsnitlig 1 ugentlig følgedag med klinisk vejleder. Der er fastlagt ugentlig evalueringssamtale, hvor den studerende møder med en opdateret individuel klinisk studieplan til drøftelse med klinisk vejleder. Vejledning i relation til patient/borgerforløb, patientfortælling og sygdomsforløb foregår i forbindelse med den ugentlige evalueringssamtale Der er i afsat 1 time pr. seminar og 2 timer til refleksionsforum, hvor klinisk vejleder deltager. Introduktion til intern klinisk prøve og afslutningssamtale afholdes indenfor de sidste 3 uger af forløbet. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder Kristina Lund Søgaard/ Katrine Riis Hansen Tlf.nr Klinisk vejleder i MVA har flere års erfaring indenfor akut medicinsk sygepleje samt erfaring fra andre specialer, som lungemedicin, mave-tarm kirurgi samt opvågnings specialet. Klinisk vejleder besidder desuden klinisk vejlederuddannelse og har interesse for videreuddannelse, ligesom hun eksperimenterer med at udvikle sin vejledning i praksis. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i Studiebogen. Selvvalgt pensum skal godkendes af klinisk vejleder 3 uger inden intern klinisk prøve. Opgivet litteratur er overvejende tilgængelig i afdeling A i form af masterkopi, som kan benyttes. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 7

7 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Tilstedeværelsestiden er 30 timer/uge. Den studerende deltager i planlagte studieaktiviteter, f.eks. refleksionsforum, grundlæggende arytmiundervisning og blodsukkermåling (accutjeck). Det er en forudsætning for at kunne indstilles til intern klinisk prøve, at den studerende Tager initiativ til og deltager aktivt i de sygeplejeopgaver- og problemstillinger der knytter sig til de patienter, der modtages i MVA, til samarbejdspartnere, til egen kompetence, og som er beskrevet i den generelle kliniske studieplan for MVA,. Afleverer og får godkendt 1 patientforløb og 1 udviklingsbaseret temaforløb jfr. gældende kriterier. Disse forløb afleveres til planlagt tidspunkt til klinisk vejleder og det udviklingsbaserede temaforløb præsenteres efter aftale for personalegruppen. Udarbejder og kontinuerligt ajourfører sin individuelle kliniske studieplan skriftligt til de ugentlige evalueringssamtaler. Skriftlig i forhold til hvad har jeg arbejdet med? og hvad skal jeg arbejde videre med?. Oplægget danner grundlag for selve samtalen med klinisk vejleder. Møder skriftlig forberedt til vejlednings-, planlægnings- og evalueringsmøder, jfr. de elementer, der præsenteres på den fælles introduktionsdag. Afleverer liste over selvvalgt pensum og får godkendt denne af klinisk vejleder. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 7

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering MVA er et visitationsafsnit, der hele døgnet modtager akutte patienter. MVA (THG) er organisatorisk indplaceret i, som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et afsnit, der hele døgnet modtager akutte medicinske patienter. MVA (THG) er organisatorisk indplaceret i Medicinsk-Endokrinologisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet. Denne beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetspospital, Århus Sygehus Akut Hjerteafsnit Medicinsk-Kardiologisk afdeling A. Modul 12

Generel klinisk studieplan Århus Universitetspospital, Århus Sygehus Akut Hjerteafsnit Medicinsk-Kardiologisk afdeling A. Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Iskæmiklinikken og Akut Hjerte Afsnit (AHA) er en del Medicinsk-kardiologisk afdeling A, Århus Sygehus. Afdelingen består,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på NBG, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Samarbejdsrelationer

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Hjerte Afsnit (AHA) er en del af Medicinsk-kardiologisk afdeling A, Århus Sygehus. Afdelingen består, udover AHA,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mavetarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg i region Syd. er betegnelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet.. Denne beskrivelse

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Geriatrisk Afdeling, afsnit G2 Modul 11

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Geriatrisk Afdeling, afsnit G2 Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling er en del af Århus Sygehus - Århus Universitetshospital og er beliggende på 2 matrikler. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Nørrebrogade () er en endokrinologisk afdeling med landdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P,, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mavetarm sygdomme og endokrine lidelser. Afdelingen

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, N og S. Desuden findes specialafdelingerne

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneafdelingen på Århus Universitetshospitalet er beliggende på Universitetshospitalet i Skejby. Afdelingen består af

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er den eneste specialafdeling

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fælles AKUT Afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) er en forholdsvis nyoprettet afdeling organiseret under hospitalets

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere