INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora"

Transkript

1 INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation

2 < Strategisk samarbejdsaftale mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora. Udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen for: Rådet for Teknologi og Innovation Bredgade København K Telefon: Fax: Publikationen kan også hentes på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside:

3 > Strategisk samarbejdsaftale mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora. Rådet for Teknologi og Innovation

4 Indhold > 1 Forord 3 2 Udgangspunkt Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) Målsætningerne 6 3 Generelle udfordringer for den offentlige sektor 9 4 Forslag til strategiske samarbejdsområder Dialog og koordinering Sammenhæng og overblik over national og regional indsats Videnudveksling og læring Udvikling af fælles samarbejdsinitiativer og pilotprojekter Fælles udbud af større strategiske satsninger 13 2

5 1 Forord > Sammenfatning Aftalen er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), Videnskabsministeriet (VTU) og de regionale vækstfora/regionsrådene med henblik på at styrke arbejdet med at udvikle en fælles platform for samarbejdet mellem RTI og de regionale vækstfora. Samarbejdsaftalen har til formål, at sikre sammenhæng mellem den nationale og regionale innovationsindsats. Det skal ske på tre niveauer; 1) Gennem styrkede samarbejdsstrukturer såvel på administrativt som på politisk niveau 2) Gennem igangsætning af fælles pilotprojekter og initiativer 3) På sigt gennem udvikling af nye større strategiske satsninger, der f.eks. kan gennemføres gennem fælles udbud Samarbejdet mellem parterne baserer sig på ligeværdighed, frivillighed og fleksibilitet. Det betyder blandt andet, at bilaterale samarbejder mellem RTI og de regionale vækstfora tager udgangspunkt i den enkelte regions specifikke situation og behov. I forhold til gennemførelse af større strategiske satsninger, hvor samarbejdet med RTI kan omfatte flere regioner, kan de enkelte vækstfora deltage i de samarbejder, de finder relevante. Det er målet for den samlede indsats, at der opnås: > Mere målrettet anvendelse af de samlede offentlige midler til virksomhedsrettet innovation. > Større volumen og synergi i indsatsen gennem en sammenhængende indsats mellem nationalt og regionalt niveau og på tværs af regioner. > Bedre grundlag for prioritering af RTI og de regionale vækstforas midler og virkemidler. > En effektiv administrativ samarbejdsmodel med gensidig høring samt udvikling af metoder til fælles administration og bevillingskompetence. > Bedre mulighed for fælles analyser, videndeling, erfaringsudveksling og læring. Udviklingen af det strategiske samarbejde sker parallelt med, at både RTI og de fleste regionale vækstfora i løbet af 2008 reviderer eller supplerer deres handlingsplaner. Arbejdet skal også bidrage som grundlag for udvikling af partnerskabsaftalerne mellem regeringen og de regionale vækstfora. 3

6 4 >

7 2 Udgangspunkt > Den offentlige indsats for virksomhedsrettet innovation har gennem de seneste år fået større politisk fokus. Virksomhedernes behov for vidensamarbejde med andre videninstitutioner, offentlige myndigheder og andre virksomheder i klynge- eller værdikædesamarbejde får stadig større betydning for mulighederne for udvikling af nye produkter, ydelser, koncepter eller processer, der kan skabe konkurrencekraft og værditilvækst. Forskellige offentlige myndigheder og institutioner har indtil nu haft fokus på udvikling af nye virkemidler målrettet virksomhedernes forskellige innovationsbehov. Udfordringen er, at de ikke nødvendigvis er koordinerede og udviklet i sammenhæng på tværs af offentlige myndigheder. Videnskabsministeriet og regionerne anvender til sammen mellem 1 og 1,5 mia. kr. årligt på virksomhedsrettede initiativer og indsatser, der i bred forstand skal bidrage til at styrke innovation. Hertil kommer det bidrag til innovation, som sker gennem universiteter, forskningsinstitutioner og hospitaler. Udfordringen er således at få skabt den fornødne sammenhæng og synergi mellem den statslige og regionale innovationsindsats, så der samlet set opnås størst mulige samfundsmæssige gevinster af den offentlige indsats. Der er imidlertid et godt fundament herfor, idet der både på statsligt og regionalt niveau er udarbejdet strategier og handlingsplaner for innovationsindsatsen de kommende år, i regi af henholdsvis RTI og de regionale vækstfora samt i nogle sammenhænge af regionsrådene. 2.1 Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) RTI s handlingsplan Innovation Danmark udgør en central platform for en sammenhængende statslig indsats mellem forskning, innovation og kompetenceudvikling. Rådets indsats består hovedsageligt af virksomhedsrettede virkemidler, der skal bidrage til at styrke virksomhedernes innovation. Midlerne gives dog primært til videninstitutioner. Virksomhederne skal typisk selv betale for deres deltagelse. RTI har en vision om at opbygge en række nye innovationsalliancer mellem videninstitutioner, virksomheder, offentlige institutioner og brugere. Det vil være naturligt, at innovationsalliancerne blandt andet har fokus på udvikling af forskellige aspekter af velfærdsteknologi og derfor kan spille effektivt sammen med regionernes tematiske fokuseringer og prioriteringer inden for disse områder. RTI s midler udmøntes nationalt, men en stor del heraf har en regional vinkel og bidrager til at styrke den regionale indsats for innovation, idet aktører og virksomheder i de forskellige regioner får gavn af midlerne og projekterne. Initiativerne under RTI kan dermed være med til at understøtte og bidrage til at opfylde de regionale mål og indsatser inden for virksomhedsrettet innovation og vidensamarbejde. RTI s årlige ramme er på ca. 800 mio. kr. Neden for er vist den regionale fordeling af RTI s indsats. 5

8 > Figur 1: Den geografiske fordeling af RTI s indsats. 2.2 De regionale vækstfora Med strukturreformen har de regionale vækstfora fået en vigtig rolle i forhold til udvikling af den regionale innovationsindsats. Vækstforaene har inden for en bred opgaveportefølje en unik mulighed for at sikre et samarbejde om virksomhedsrettet innovation på tværs af virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, herunder også kommunerne. Med de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU s strukturfondsmidler, vækstforaene har indstillingsret til, er der godt 1 mia. kr. årligt til regional innovations- og erhvervsudvikling. I relevante sammenhænge kan det ligeledes være relevant at inddrage regionsrådene, da de for eksempel har det primære ansvar for sundhedsvæsnet og teknologioverførsel, hvor der foregår meget forskning, innovation og videnspredning mellem den offentlige og private sektor. 6

9 > De regionale vækstfora har prioriteret innovation som et vigtigt tværgående tema. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at ca. 32 procent af de regionale vækstforas investeringer falder inden for området innovation og ny teknologi. Omfanget er noget større, hvis der medtages innovationsinitiativer under indsatsområder som iværksætteri, turisme, sundhed og klyngesatsninger. Som det fremgår af figuren nedenfor var innovation vækstforaenes største indsatsområde i 2007 målt i kroner og ører. Figur: Vækstforaenes investeringer i 2007 opdelt efter indsatsområder (mio. kr.) Innovation Turisme Menneskelige ressourcer Nye virksomheder Andre initiativer Ny teknologi Yderområder Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Bornholm Kilde: Danske Regioner

10 8 >

11 3 Udgangspunkt og mål for et strategisk samarbejde mellem RTI, VTU og de regionale vækstfora > Der er allerede i dag et godt samarbejde mellem RTI/Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) og de regionale vækstfora. Samarbejdet omfatter blandt andet: > Strategimøde mellem RTI og de regionale vækstfora (rundbordssamtale) > Dialogmøder og løbende koordinering mellem FI og vækstforumsekretariaterne > Fælles pilotprojekter og analyser > Aftaler om fælles indsats i de regionale partnerskabsaftaler. Det fremgik af rundbordssamtalen i december 2007, at der er bred opbakning til et tættere og mere strategisk samarbejde mellem RTI og de regionale vækstfora og i relevante sammenhænge regionsrådene. Med partnerskabsaftalerne har regeringen og regionerne sat de overordnede fælles mål for den regionale vækst og udvikling. Næste skridt er en videreudvikling af de initiativer og projekter, der allerede er igangsat og en endnu tættere koordinering mellem RTI s indsatsområder og vækstforaenes/ regionernes satsninger. På baggrund af de hidtidige nationale og regionale erfaringer i den virksomhedsrettede innovationspolitik er der behov for at arbejde hen i mod i højere grad at bringe indsatsen fra virkemiddel- og initiativniveau til strategisk udvikling på tværs af nationale og regionale virkemidler og indsatser. I udmøntningen af både RTI og vækstforaenes midler er der behov for at fokus i endnu højere grad rettes mod at sikre større sammenhængende satsninger. Det bør være målet, at der skabes en balance mellem den positive dynamik, der kan opnås gennem igangsætning af mange enkeltinitiativer og projekter, og de mere målrettede, strukturelle og længerevarende effekter, som større koordinerede regionale indsatser vil give. Den ene indsats bør ikke udelukke den anden. De vil ofte være hinandens forudsætninger. En fælles strategi tager udgangspunkt i en målsætning om, at: > Skabe størst mulig samfunds- og erhvervsøkonomisk værdi af indsatsen inden for erhvervsrettet innovation og vidensamarbejde > Sikre at alle offentlige aktører overordnet set trækker i samme retning, så der skabes størst mulig synergi mellem den nationale og regionale innovationsindsats og vidensamarbejde. 9

12 10 >

13 4 Strategiske samarbejdsområder > Den strategiske samarbejdsaftale mellem RTI, VTU og de regionale vækstfora omhandler følgende fem strategielementer, som kan igangsættes inden for forskellige tidshorisonter: 1) Udvikling af rammerne for systematisk dialog og koordinering mellem RTI, VTU og de regionale vækstfora (og i relevante sammenhænge regionsrådene). 2) Skabe sammenhæng og overblik over den nationale og regionale innovationsindsats 3) Videnudveksling og læring om best practise 4) Fælles pilotprojekter og initiativer 5) Fælles udbud af større strategiske satsninger. Dette kan skitseres i en model for samarbejde mellem RTI, VTU og de regionale vækstfora, jf. figur 1. Fælles platform for strategisk samarbejde Regionale strategier og handlingsplaner med udgangspunkt i erhvervsrettede regionale styrkepositioner. RTI s erhvervsrettede innovationspolitiske indsatsområder og initiativer. Strategielementer og tidshorisont Kort sigt (Efter år 2008) Rammer for systematisk dialog og koordinering. Sammenhæng/overblik over national og regional indsats. Mellemlang sigt ( ) Videnudvikling og læring og best practice. Fælles pilotprojekter og initiativer. Lang sigt (Efter år 2009) Fælles udbud af større strategiske satsninger. Indholdet af konceptet og principperne for den fælles platform for det strategiske samarbejde, herunder de fem strategielementer er skitseret i det følgende. 4.1 Dialog og koordinering På mødet mellem RTI og regionerne den 13. december 2007 var der bred enighed om, at der er et stort interessefællesskab mellem RTI og regionerne med hensyn til målsætninger for indsatsen inden for innovation og videnspredning. I de kommende år fortsættes og udbygges dialogen og samarbejdet. Med henblik på at operationalisere dialogen og relevant koordinering af den nationale og regionale indsats samt udvikling vil der: 11

14 > > En gang årligt i fællesskab arrangeres rundbordssamtale mellem RTI og regionale vækstfora med henblik på læring, refleksion og udvikling af samarbejdet. > Efter konkret behov og i politisk vigtige sager gennemføres en procedure med politisk høring af parternes relevante initiativer, men at høring normalt gennemføres administrativt. > Udvikles rammer for en løbende dialog mellem RTI s sekretariat og hvert enkelt af de regionale sekretariater, hvor der aftales en arbejdsform og metode i forhold til samarbejdets omfang og karakter med hver enkelt region. > Fastlægges rammer for gensidig orientering om udbud af innovationsmidler. 4.2 Sammenhæng og overblik over national og regional indsats Det var en konklusion på Rundbordssamtalen 2007, at der er behov for at skabe større sammenhæng og overblik mellem de nationale og regionale innovations-indsatser. Som første skridt på vej hertil foreslås det, at der gennemføres følgende: > Der udarbejdes en samlet oversigt over nationale og regionale programmer og puljer på innovationsområdet, herunder elektronisk webportal/guide til virksomhederne. Formålet er at sikre større synlighed og bedre information om mulighederne for virksomhederne. Dette arbejde er allerede igangsat i foråret De første resultater af arbejdet forventes at foreligge i juni > Sikre større sammenhæng i den operationelle rådgivnings- og vejledningsindsats på innovationsområdet til virksomheder, dvs. samarbejde mellem RTI s indsats og væksthuse, erhvervsråd og teknologioverførselskontorer, blandt andet om informationsindsatsen overfor virksomhederne. > Fælles overblik over, hvad de nationale og regionale midler anvendes til, som kan være med til at give et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige prioriteringer af midler. Det kunne for eksempel være i form af en fælles database over bevilgede projekter/initiativer baseret på tilgængelige oplysninger. Databasen kan evt. bygge videre på Forsknings- og Innovationsstyrelsens database over bevillinger. Herudover kan der være behov for at udvikle nye metoder til at skabe overblik for virksomhederne. Det kan i den forbindelse være relevant at arbejde videre med at undersøge, hvor virksomhederne får deres viden om innovationstilbud fra og hvordan de fremover kunne tænke sig at få denne viden. 12

15 > 4.3 Videnudveksling og læring Det er vigtigt, at parterne lærer af de erfaringer, der bliver gjort både i staten og i regionerne med programmer, indsatser og metoder på innovationsområdet. Dialog, refleksion og læring om innovation og videnspredning mellem Forsknings- og Innovationsstyrelsen og regionernes sekretariater vil derefter gøres til genstand for regelmæssige fælles drøftelser i vækstforumnetværket i Danske Regioner. Der kan også være tale om gennemførelse af fælles analyser (et eksempel herpå er analysen og muligheder og udfordringer for ErhvervsPhd-ordningen, der netop er udarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark og Region Midtjylland) eller afholdelse af åbne konferencer og seminarer med fokus på udveksling af erfaringer, metoder og effekter samt udvikling af ny praksis i innovationsindsatsen. 4.4 Udvikling af fælles samarbejdsinitiativer og pilotprojekter For hver region arbejdes der løbende med identificering og udvikling af konkrete samarbejdsinitiativer og/eller pilotprojekter, der kan styrke samspillet mellem de nationale og regionale virkemidler på innovationsområdet. Der kan for eksempel være tale om i fællesskab at understøtte bestemte innovationsnetværk, der både understøtter regionale og nationale prioriteter, i forbindelse med det kommende nationale udbud af innovationsnetværk. Samarbejdet kan også handle om at styrke den regionale udbredelse af RTI s programmer, for eksempel ErhvervsPhdordningen, regionale videnpiloter eller den nye videnkupon-ordning for SMV er eller om at nyttiggøre programmerne i forhold til eksempelvis regionale klyngesatsninger. Pilotprojekterne og initiativerne kan være et regionalt supplement til nationale virkemidler eller omvendt. Eller helt nye initiativer, der fx skal teste om der på sigt er mulighed og opbakning for gennemførelse af større strategiske satsninger. I projekterne kan der også være fokus på at tænke i samfinansiering med EU s strukturfonde. 4.5 Fælles udbud af større strategiske satsninger RTI og de regionale vækstfora udarbejder et grundlag for i løbet af de kommende år at udvikle samarbejdet til også at kunne gennemføre større fælles strategiske satsninger, der også går på tværs af regioner. Der kan være tale om en tematiseret indsats og fælles udbud, der fx skal styrke innovationssystemet i forhold til klynger, megasatsningsområder eller særlige fokusområder, hvor der er et sammenfaldende nationalt, regionalt og tværregionalt behov og ønske om en større fælles indsats. Samarbejdet skal naturligvis fortsat basere sig på ligeværdighed, frivillighed og fleksibilitet. De enkelte strategiske satsninger kan således gennemføres mellem RTI og de regionale vækstfora, der finder det relevant at være med i det pågældende samarbejde. 13

16 > Der udvikles en række overordnede principper, der kan fungere som rettesnor for samarbejdet om strategiske satsninger. Principperne skal tage udgangspunkt i de praktiske erfaringer med samarbejde, der allerede eksisterer. Som udgangspunkt foreslås følgende overordnede principper: > Baserer sig på samfunds- og erhvervsmæssige behov og potentialer. Udbuddene af strategiske satsninger skal tage udgangspunkt i samfundsmæssige og erhvervsmæssige udfordringer, hvor der samtidig ligger store erhvervsmæssige potentialer for dansk erhvervsliv. Gerne områder, hvor synergiskabelsen sker gennem et samarbejde mellem den private og offentlige sektor. > Konkurrence mellem større enheder. Indsatsen skal bygge på konkurrence mellem større regionale eller tværregionale konsortier/alliancer i stedet for konkurrence mellem mindre enheder som f.eks. enkelt virksomheder og institutioner. Målet er, at ansøgere til RTI s puljer og de regionale vækstforas midler bliver større regionale eller tværregionale konsortier, for eksempel fælles innovationsalliancer mellem offentlige institutioner, videninstitutioner, erhvervsliv og brugere på temaområder, der både er prioriteret nationalt og regionalt. > Fokus på tværregionale styrker. Der skal igangsættes større strategiske satsninger, der skal understøtte tværregionale erhvervsmæssige klynger, styrkepositioner eller megasatsninger, der også ligger inden for en national prioritering. Det vil indebære udmøntning af større bevillinger, der har et tilstrækkelig momentum til effektivt at kunne understøtte regionale styrkepositioner og dermed større sammenhængende erhvervsrettede vidensamarbejder, hvor mange aktører kommer i spil og skaber intern synergi og værdi. > Sammenhæng til forskning og uddannelse: Der skal være fokus på sammenhæng til forskning, kompetencer og uddannelse, herunder strategiske forskningssatsninger samt universiteternes udvikling af nye kandidat og efter- videreuddannelser. For samlet at understøtte etablering og udvikling at styrkepositioner er det nødvendigt med en satsning på både brug af viden og opbygning af kompetencer, hvis satsningen skal være succesfuld. Der skal derfor være fokus på inddragelse af universiteter og andre videninstitutioner i satsningerne. > Fælles finansiering. Gennem fælles udbud matches nationale og regionale midler. Det er afgørende for gennemførelsen af projekterne, at der er et fælles commitment i projekterne således, at de nationale midler geares med regionale midler og omvendt. Endvidere kan EU-strukturfondsmidler indtænkes. Desuden forventes der normalt medfinansiering fra virksomheder og andre deltagere. Principperne skal ikke betragtes som en statisk størrelse, idet der løbende vil være behov for at udvikle og justere dem i forhold til de erfaringer, der indhøstes. Endvidere skal det bemærkes, at der fortsat vil være mulighed for at etablere konkrete samarbejds- og pilotprojekter mellem RTI og de enkelte regionale vækstfora som beskrevet under pkt. 4, som ikke nødvendigvis baserer sig på ovenstående principper. 14

17 > Der skal arbejdes med at udvikle beslut-ningsgrundlaget for fælles udbud om større strategiske satsninger, blandt andet med hensyn til at: > Udvikle og konkretisere principperne for fælles udbud, så de kan anvendes som operationel samarbejdsmodel > Udvikle forslag til administrativ samarbejdsmodel for gennemførelse og administration af udbud > Identificere hvilket viden- og dokumentationsgrundlag, der skal ligge til grund for beslutning om, hvilke temaer og virkemidler, der skal prioriteres. > Identificere mulige konkrete faglige temaer, som de fælles udbud kan omhandle (for eksempel sundhed, energi, miljø osv.). Hvis processen skrider planmæssigt frem, kunne man forestille sig, at de første fælles udbud gennemføres i andet halvår 2009/første halvår af

18

19

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Orientering om status vedrørende værdiansættelsen af de amtskommunale indkomstskatterestancer

Orientering om status vedrørende værdiansættelsen af de amtskommunale indkomstskatterestancer Forretningsudvalgets møde den 17. juni 2008 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 39.01 Meddelelse nr. 39.02 Orientering om status vedrørende værdiansættelsen af de amtskommunale indkomstskatterestancer

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

DTU s innovationspolitik

DTU s innovationspolitik DTU s innovationspolitik DTU indtager sin egen plads i det danske universitetslandskab i kraft af universitetets polytekniske, monofakultære karakter og det samfundsrettede sigte for universitetets virksomhed.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND 20. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Nordjylland indgik i juni

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Vidensbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai Bilag

Vidensbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai Bilag Vidensbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai Bilag Baggrund og rationale Kina er på vej til at blive et vidensamfund og investerer massivt i forskning og udvikling i disse år. OECD oplyser, at Kina i

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere