TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement"

Transkript

1 TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro Eksamens Reglement opdateret september

2 Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Tradium Randers og Hobro. Gældende pr. 1. september 2010 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer MPJ/ September

3 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Eksamensreglement Generelle eksamensregler Hjælpemidler Anvendt sprog Prøver på særlige vilkår Brug af egne og andres arbejder Urkund registrering Urkund upload i database Uregelmæssigheder, ukorrekt adfærd / regelbrud Klage over eksamen Identifikation af eksaminander Tilmelding og framelding til prøver Mødetid til prøver For sent fremmøde Tidspunkt for prøvens påbegyndelse Sygdom før eller under prøven Votering og offentlighed ved prøver Prøveresultater Skriftlige prøver særlige forhold Anvendelse af PC i forbindelse med skriftlige prøver Aflevering foregår via udskrift fra afleveret USB-pen Konvertering af dokument til pdf-fil Generelle betingelser for anvendelse af akademiets PC Anvendelse af egen PC Generelle betingelser for anvendelse af PC ved prøver Udarbejdelse af prøvebesvarelse i hånden Regler i forbindelse med afslutning af skriftlige prøver

4 1. Eksamensreglement Dette eksamensreglement indeholder de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af eksamen for uddannelser på Erhvervsakademi Dania, Tradium. Eksamensreglementet er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser under undervisningsministeriet BEK nr af 24/08/2010, Gældende. Bekendtgørelsen kan ses på Ovenstående bekendtgørelse angiver minimumsretningslinierne for eksamensreglementet i kap. 2, 4 som værende: a) Anvendelse af hjælpemidler, jf. 15 b) Det anvendte sprog ved prøven, jf. 17 c) Særlige prøvevilkår, jf. 18 d) Brug af egne og andres arbejder, jf. 19 e) Uregelmæssigheder, jf. 16, stk. 2 3, og 19 og 41 f) Klager, jf. kapitel 10 g) Identifikation af eksaminanderne Der henvises i øvrigt til bestemmelser om eksamen i de enkelte uddannelsers studieordning. I forbindelse med eksamensreglementet er betegnelsen prøve dækkende for såvel eksaminer, interne prøver samt bundne forudsætninger. Hvor prøveformen er eksplicit angivet, vedrører det angivende udelukkende denne prøveform. 2. Generelle eksamensregler 2.1 Hjælpemidler Ved skriftlige eksaminer fremgår brug af hjælpemidler af den enkelte uddannelses studieordning. Såfremt det er angivet at alle hjælpemidler er tilladt gælder nedenstående: I forbindelse med skriftlige prøver må den studerende anvende bøger og materialer udleveret i undervisningen, egne noter, supplerende materialer, usb-pen 1 el. lign. med dokumenter. Såfremt det ikke udtrykkeligt fremgår af prøveoplægget, har den studerende ikke adgang til at medbringe eller anvende nedenstående hjælpemidler: internet 1 Såfremt man ønsker at anvende en USB-pen el. lign., forudsættes det at man er tilmeldt PC til eksamen. Såfremt man skriver i hånden kan PC ikke medtages. 4

5 intranet bluetooth mobiltelefon øvrigt datakommunikationsudstyr, der sætter den studerende i stand til at kommunikere med andre Såfremt den studerende under prøven gør ulovlig brug af ovenstående, medfører det øjeblikkelig bortvisning fra prøven. I forbindelse med skriftlige prøver skal mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr slukkes og afleveres til tilsynet før eksamensstart. Studerende skal selv medbringe tilladte hjælpemidler, skrivematerialer og eventuelt lommeregner. Det er ikke tilladt for studerende under prøven at dele hjælpemidler eller låne til medstuderende. Hjælpemidler udlånes ikke af akademiet. Eksamenstilsynet har ret til at kontrollere medbragte hjælpemidler. Eksaminander skal, ved skriftlige prøver, i videst mulig omfang sørge for at få lommeregnere, ordbøger, blyanter, hjælpemidler og lignende op af tasken før prøvens start. Tasker og poser skal anbringes på tilsynets anvisning. Studerende må ikke på nogen måde kommunikere med hinanden efter prøvens start. Dog er det er tilladt at henvende sig ved håndsoprækning til eksamenstilsynet. Forsøger studerende at sætte sig i forbindelse med en anden eksaminand eller anvende ikketilladte hjælpemidler, vil den studerende blive bortvist fra eksamen. 2.2 Anvendt sprog I forbindelse med deltagelse i prøver er hovedreglen, at eksamen afholdes i det meddelte sprog 2, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. For så vidt angår internationale hold, afholdes prøverne på engelsk. Såfremt en studerende har ønske om at aflægge eksamen i et andet sprog, skal skriftlig ansøgning indgives senest 3 måneder inden eksamen afholdes, og der skal være væsentlige grunde hertil. 2 Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk 5

6 2.3 Prøver på særlige vilkår For eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder kan der aftales særlige prøvevilkår, hvor dette er nødvendigt for at ligestille eksaminanden med andre eksaminander i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med hjælpen ikke sker en ændring af prøvens niveau. Såfremt man mener sig berettiget til særlige forhold skal skriftlig ansøgning med dokumentation, indsendes til sekretariatet senest 3 måneder inden eksamens / prøvens afholdelse. 2.4 Brug af egne og andres arbejder Urkund registrering I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget - være behov for at anvende andres arbejde, det være sig citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde f.eks. fra en lærebog. Når ovenstående anvendes, SKAL der tydeligt angives kilde. Citat (direkte afskrift) må kun anvendes i begrænset omfang, og der må kun bruges en lille del af en andens tekst, dvs. et par linjer eller lidt mere, hvor det er nødvendigt for at forstå sammenhængen. Ved brug af citater skal man huske: at bruge anførselstegn skrive bogens titel forfatterens navn at angive den specifikke sidereference Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som snyd plagiat. I så tilfælde vil besvarelsen blive afvist og den studerende bortvist fra prøven 3. I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser SKAL disse altid underskrives på sidste side, derved bekræftes, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Urkund upload i database For at sikre korrekt anvendelse af kildemateriale, andres arbejde m.m. anvendes programmet URKUND på akademiet. Urkund er i stand til at afsløre afskrift og scanner besvarelser for plagiat fra nettet og fra systemets egen database. Man skal som studerende således forvente at skulle aflevere en stor del af de skriftlige besvarelser både i papirform og elektronisk (via mail, studynet eller USB-pen). 3 Der henvises i øvrigt til de officielle copyright regler; copydans regler, 6

7 De enkelte forhold vedr. aflevering af besvarelser til URKUND fremgår af den enkelte uddannelses vejledning i forbindelse med Urkund. 2.5 Uregelmæssigheder, ukorrekt adfærd / regelbrud I forbindelse med alle prøver skal de gældende regler følges. En eksaminand, som under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, vil øjeblikkeligt blive bortvist fra prøven. Såfremt der under eller i forbindelse med en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, vil den studerende blive bortvist fra prøven. Endvidere vil den studerende blive bortvist fra uddannelsen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. Såfremt en eksaminand udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med prøver, f.eks. ved ikke at rette sig efter tilsynets ønsker, bortvises eksaminanden fra prøven. Såfremt en eksaminand forlader eksamenslokalet før eksamens afslutning eller uden tilladelse fra tilsyn, eller uden ledsagelse af tilsyn (ved toiletbesøg), anses den studerende for at have afbrudt eksamen. Ved skriftlige prøver må den studerende ikke forlade eksamenslokalet, før besvarelsen er afleveret. 2.6 Klage over eksamen En evt. klage over forhold i forbindelse med eksamen og prøver skal indgives til akademiet. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og skal indleveres i papirform, dateret og underskrevet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen kan jf. eksamensbekendtgørelsen vedrøre: 1) prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, 2) prøveforløbet eller 3) bedømmelsen 7

8 2.7 Identifikation af eksaminander I forbindelse med skriftlig eksamen tildeles hver enkelt studerende et eksamensnummer. Eksamensnummeret skal fremgå af alle sider og bilag i besvarelsen. 2.8 Tilmelding og framelding til prøver Tilmelding og framelding til prøver fremgår af den enkelte uddannelses studieordning. Som hovedregel, hvis ikke andet fremgår af den enkelte uddannelses studieordning, er alle studerende automatisk tilmeldt til alle eksaminer. Såfremt de i studieordningen fastsatte regler omkring framelding til eksamen ikke overholdes, anses det som et forbrugt eksamensforsøg. 2.9 Mødetid til prøver Prøvens placering på semesteret fremgår af den enkelte uddannelses studieordning og program (aktivitetsplan). Det eksakte prøvetidspunkt vil blive meddelt af sekretariatet i god tid inden prøvens afholdelse. Studerende skal på den fastsatte dag, møde senest 30 minutter før prøvetidspunkt ved eksamenslokalet. Ved skriftlige prøver skal den studerende være på plads 10 minutter, inden prøven påbegyndes. Det kan ikke forventes, at man kan få adgang til lokalet før end 15 minutter før prøvens start For sent fremmøde Ved skriftlige prøver lukkes lokalet ved prøvens begyndelse. Kommer en studerende for sent, bliver denne henvist til sekretariatet. Ved mundtlige prøver anses den studerende som værende udeblevet, såfremt denne ikke er til stede på det fastsatte tidspunkt. Kommer en studerende for sent, bliver denne henvist til sekretariatet. En eksaminand, der kommer for sent til en prøve, kan kun deltage, såfremt akademiet finder at forsinkelsen er rimeligt begrundet og dokumenteret 4, og kun såfremt det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om prøven. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges. 4 forsinkede transportmidler, nedbrud m.m. anses ikke som rimelige begrundelser 8

9 2.9.2 Tidspunkt for prøvens påbegyndelse En skriftlig prøve er begyndt, når uddeling/udlevering af opgave/case er påbegyndt. En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. Prøveformer (hovedopgave, projekter o. lign.), hvor der ikke eksamineres på grundlag af et eksamensspørgsmål, er prøven begyndt, når eksaminanden er kommet ind i eksamenslokalet Sygdom før eller under prøven Såfremt en studerende på grund af sygdom ikke kan deltage i en prøve, skal vedkommende omgående meddele sekretariatet dette, samt indsende lægeattest/dokumentation. Dokumentationen skal foreligge senest to dage efter den indtrufne sygdom 5. Indtræder sygdommen under selve prøven, skal en af de tilsynsførende underrettes og lokalet forlades. Eksaminanden skal snarest muligt indsende lægeattest/dokumentation for den opståede sygdom og regnes i så fald for ikke at have deltaget i prøven. Hvis en eksaminand trods sygdom gennemfører en prøve, regnes dette for deltagelse i prøven. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt, og senest ved næste ordinære prøveafholdelse Votering og offentlighed ved prøver De mundtlige prøver er som hovedregel offentlige. Akademiet kan dog begrænse adgangen til eksamenslokalerne af pladsmæssige grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis dette findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med prøven. Hvor hensynet til den studerende taler herfor, kan akademiet fravige reglen om, at mundtlige prøver er offentlige. Kun eksaminator(erne) og censor(erne) kan være til stede under voteringen ved mundtlige prøver (herunder mundtligt forsvar af projekter mm.). Akademiet kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. Såfremt eksaminanden medbringer en taske eller lignende i forbindelse med en mundtlig prøve skal denne genstand tages med ud af lokalet ved afslutning af den mundtlige del og må ikke forefindes i prøverummet under selve voteringen. 5 Dokumentation afsendt og poststemplet senest to dage efter indtruffen sygdom accepteres 9

10 2.12 Prøveresultater I den udleverede plan for prøven vil det fremgå, hvornår den studerende senest meddeles resultaterne af prøven. Hvis akademiet i særlige tilfælde ikke har mulighed for at overholde fristen, vil en ny frist blive meddelt den studerende. Prøveresultat i forbindelse med en mundtlig eksamen meddeles den studerende i umiddelbar forlængelse af prøven. Prøvekarakter i forbindelse med skriftlige prøver oplyses ved fremsendelse af karaktermeddelelse pr. post til den studerende. Skriftlige karakterer oplyses ikke over telefon eller mail. 3. Skriftlige prøver særlige forhold I forbindelse med skriftlige prøver er hovedreglen, at man som studerende selv medbringer en PC til skriftlige prøver 6. Brug af IT (også egen PC) ved skriftlige prøver på akademiet forudsætter, at det til enhver tid gældende materialegebyr for uddannelsen er betalt. Før den skriftlige prøve skal de studerende, som ønsker at anvende PC, underskrive en erklæring, hvori man bekræfter at være bekendt med de her beskrevne vilkår samt eksamensbestemmelser. Såfremt man ikke råder over en PC er der mulighed for at udarbejde den skriftlige prøvebesvarelse på 2 forskellige måder: 1. Udarbejde prøvebesvarelsen i hånden 2. Udarbejde prøvebesvarelsen på en af akademiets PC ere i det omfang, akademiets ITkapacitet giver mulighed herfor 3.1 Anvendelse af PC i forbindelse med skriftlige prøver Når man som studerende skal til skriftlig prøve og ønsker at anvende PC, er der en række bestemmelser, som man skal være opmærksom på. Først og fremmest gælder, at man som studerende skal være bekendt med anvendelse af USB-pen samt konvertering af word og excel filer til pdf-format Aflevering foregår via udskrift fra afleveret USB-pen I forbindelse med skriftlige prøver sker aflevering af besvarelsen på en USB-pen. Det er kun muligt at få udskrevet ét dokument, hvorfor der kun må forefindes en fil på den afleverede USB-pen. 6 såvel stationær som bærbar PC kan medbringes, dog skal den studerende selv sørge for opsætning 10

11 Retningslinier: 1. Som eksaminand får man ved eksamens start 1 tom usb-pen med eksamensnummer på, som man skal anvende til aflevering. 2. Såfremt egen PC anvendes er vigtigt at man inden eksamen har checket at pennen kan tale med egen PC til formålet kan prøve-pen lånes i receptionen. Såfremt der er problemer kontaktes IT-afdelingen 3. Under eksamen er det muligt at gemme dokumenter på PC, usb eller drev, dog skal man være opmærksom på USB-penne kan svigte, hvorfor det er hensigtsmæssigt løbende at gemme på drev el. lign. også 4. Der er ikke adgang til udskrivning under eksamen 5. Inden eksamens afslutning konverteres besvarelsen til 1 pdf-dokument i A4-format som gemmes på USB-pennen 7. I selve dokumentet skal eksamensnummer, klassebetegnelse og sidetal fremgå på alle sider. 6. USB-pennene indsamles af tilsynet 7. Besvarelsen udskrives af tilsyn (bemærk at udskrivning af eksamensbesvarelser kan tage op til 2 timer) 8. Under udskrivning skal de studerende blive siddende på deres plads og forholde sig i ro 9. Efter udskrift udfyldes eksamensomslaget med antal sider og antal eventuelle vedlagte håndskrevne bilag, og den studerende kvitterer på sidste side 10. Når besvarelsen er afleveret, skal den studerende forlade prøvelokalet 11. USB-pennen arkiveres af sekretariatet, som dokumentation for aflevering og upload i Urkund Konvertering af dokument til pdf-fil I forbindelse med aflevering af eksamensbesvarelse foregår det på usb-pen. Man må kun gemme en fil på den afleverede USB-pen og den skal som hovedregel være i pdfformat. I undtagelsestilfælde kan enkelte studerende få lov til at aflevere et word-dokument, hvilket i sådanne tilfælde sker på eget ansvar idet der kan ændres i word-dokumenter under udskrift. Såfremt man anvender egen PC kan man på nettet hente en række gratis pdf konvertere f.eks. Det er de studerendes eget ansvar at sikre at der er installeret en pdf-konverter på egen PC, der ydes ikke teknisk bistand fra IT-afdelingen til installation af disse. 7 Det er kun muligt at få udskrevet 1 dokument, hvorfor der kun må være et dokument på pennen. Når besvarelsen formateres til pdf-fil kan flere dokumenter samles til et. 11

12 Det skal bemærkes at det er yderst vigtigt at man gør sig bekendt med brug af pdfkonverteren inden eksamen der ydes ikke vejledning i konvertering under eksamen Generelle betingelser for anvendelse af akademiets PC I forbindelse med anvendelse af akademiets PC skal nedenstående bemærkes: 1) Der er kun et begrænset antal PC'er til rådighed, hvorfor ikke alle kan garanteres adgang til at anvende PC 2) Ønsker man ved tilmelding (udfyldelse af anvendelse af IT ved eksamen ), at anvende akademiets PC, vil det tilgængelige antal PC'er blive tildelt i den rækkefølge som tilmeldingerne tilgår sekretariatet 8. Såfremt antallet af studerende, som ønsker at anvende akademiets PC, overstiger antal PC er, vil de studerende modtage besked på, at de skal skrive i hånden eller alternativt fremskaffe egen PC. 3) Samtlige akademiets PC ere er konfigureret med Windows XP og Office 2007 pakken. 4) Studerende skal være opmærksomme på, at ikke alle USB-penne kan være i USBindgangene på PC erne. Husk at checke dette i god tid inden eksamen 5) Eksaminanden har under eksamen adgang til sit eget netværksdrev med data, men ikke printer. Man skal i god tid inden eksamen checke at login fungerer der er ikke adgang til hjælp til dette i forbindelse med eksamen. 6) Ved de eksaminer, hvor alle hjælpemidler må benyttes, er det tilladt at medbringe data på diskette, CD-rom og USB-pen. Det er eksaminandens eget ansvar at få indlæst medbragte data Anvendelse af egen PC Det er dit eget ansvar, at computeren, usb-pen og installerede programmer virker. Akademiet kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud, software eller hardware fejl. Der vil være mulighed for at koble den bærbare pc til strøm under eksamen, strømforsyning til pc + batteri er eget ansvar. Eksaminanden skal selv medbringe forlængerledning Generelle betingelser for anvendelse af PC ved prøver Det er under skriftlige prøver tilladt at medbringe og anvende head-set, dog kun såfremt lydniveauet ikke generer de øvrige eksaminander. Akademiet stiller ikke head-set til rådighed. 8 De studerende vil pr. mail blive orienteret om deadlines 12

13 Det er under skriftlige prøver tilladt at medbringe og anvende MP3 og 4 afspiller, dog kun såfremt lydniveauet ikke generer de øvrige eksaminander. Afspilningsudstyr, der indeholder kommunikationsfunktionaliteter (telefon, Iphone o.lign.), må ikke anvendes. Akademiet kan ikke gøres ansvarlig for eksaminandens betjeningsfejl (manglende kendskab til programmel) samt øvrige uforudsete hændelser såsom strømsvigt, maskinnedbud m.v. Prøven skal i sådanne tilfælde fortsætte manuelt. Ovenstående gælder også såfremt det er den studerendes egen PC som bryder ned. 3.2 Udarbejdelse af prøvebesvarelse i hånden Ved udarbejdelse af eksamensbesvarelsen i hånden kan PC og lignende udstyr ikke medtages, eventuelle noter skal således medtages på papir. Før eksamens begyndelse skal samtlige de udleverede omslag udfyldes med de krævede oplysninger. Kontroller, om skriften kan læses tydeligt på alle ark kuglepen skal benyttes. Rettelser foretages ved overstregning eller ved henvisning til en fodnote. Før aflevering forsynes besvarelsen med eksamensnummer og sidetal og lægges i omslag. Kladder, der ønskes til bedømmelse, lægges i et grønt omslag og vedlægges det hvide afleveringssæt. På alle omslag noteres kladde vedlagt til bedømmelse Regler i forbindelse med afslutning af skriftlige prøver Når prøvetiden er slut, må ingen rejse sig, før eksamenstilsynet har indsamlet alle opgaver, opgavebesvarelser og kladder og givet tilladelse til, at den studerende må gå. Det er tilladt at aflevere besvarelsen før prøvetidens udløb. Af hensyn til andre eksaminander er det ikke tilladt at forlade lokalet de sidste 15 minutter af eksamenstiden. Dette omfatter også toiletbesøg! Afsluttes prøven før prøvetidens udløb, er det ikke tilladt at opholde sig umiddelbart uden for eksamenslokalerne. Studerende skal blive siddende på sin plads, indtil eksamenstilsyn har afhentet besvarelsen. Studerende er selv og alene ansvarlige for at alt, hvad der ønskes til bedømmelse, afleveres til eksamenstilsynet. Navn, cpr.nr., klassebetegnelse, sidetal skal påføres alt materiale / sider (både renskrift og kladde), der ønskes bedømt. 13

14 Ønskes kladde til bedømmelse, skal dette udtrykkeligt meddeles eksamenstilsynet, og på omslaget påføres: Kladde vedlagt til bedømmelse. Kladde, som ikke ønskes til bedømmelse, afleveres særskilt. 14

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Randers. Gældende pr. 1. maj 2013 2

Læs mere

Eksamens- reglement. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.

Eksamens- reglement. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer. Eksamens- reglement Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania. Gældende pr. 1. august 2015 / Dorthe Lenler Der tages forbehold

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

EksamEn avu December 2014

EksamEn avu December 2014 Eksamen avu December 2014 2 Indhold I denne folder kan du læse om en række praktiske ting i forbindelse med både skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige og skriftlige prøveplaner kan også ses på vores

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Eksamensreglement 2017

Eksamensreglement 2017 Opdateret d. 24/3-17 Eksamensreglement 2017 Skriftlige og mundtlige eksamener AU Akademiuddannelser på deltid 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse kan du læse om eksamensreglerne

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 10. Aabenraa EKSAMEN 2016 UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken 13.30 17.30 TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 13.00 17.00 EKSAMEN 2016 UGE 19: ONSDAG DEN 11. MAJ 2016: ENGELSK

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2016

Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2016-17 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere