TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement"

Transkript

1 TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro Eksamens Reglement opdateret september

2 Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Tradium Randers og Hobro. Gældende pr. 1. september 2010 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer MPJ/ September

3 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Eksamensreglement Generelle eksamensregler Hjælpemidler Anvendt sprog Prøver på særlige vilkår Brug af egne og andres arbejder Urkund registrering Urkund upload i database Uregelmæssigheder, ukorrekt adfærd / regelbrud Klage over eksamen Identifikation af eksaminander Tilmelding og framelding til prøver Mødetid til prøver For sent fremmøde Tidspunkt for prøvens påbegyndelse Sygdom før eller under prøven Votering og offentlighed ved prøver Prøveresultater Skriftlige prøver særlige forhold Anvendelse af PC i forbindelse med skriftlige prøver Aflevering foregår via udskrift fra afleveret USB-pen Konvertering af dokument til pdf-fil Generelle betingelser for anvendelse af akademiets PC Anvendelse af egen PC Generelle betingelser for anvendelse af PC ved prøver Udarbejdelse af prøvebesvarelse i hånden Regler i forbindelse med afslutning af skriftlige prøver

4 1. Eksamensreglement Dette eksamensreglement indeholder de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af eksamen for uddannelser på Erhvervsakademi Dania, Tradium. Eksamensreglementet er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser under undervisningsministeriet BEK nr af 24/08/2010, Gældende. Bekendtgørelsen kan ses på Ovenstående bekendtgørelse angiver minimumsretningslinierne for eksamensreglementet i kap. 2, 4 som værende: a) Anvendelse af hjælpemidler, jf. 15 b) Det anvendte sprog ved prøven, jf. 17 c) Særlige prøvevilkår, jf. 18 d) Brug af egne og andres arbejder, jf. 19 e) Uregelmæssigheder, jf. 16, stk. 2 3, og 19 og 41 f) Klager, jf. kapitel 10 g) Identifikation af eksaminanderne Der henvises i øvrigt til bestemmelser om eksamen i de enkelte uddannelsers studieordning. I forbindelse med eksamensreglementet er betegnelsen prøve dækkende for såvel eksaminer, interne prøver samt bundne forudsætninger. Hvor prøveformen er eksplicit angivet, vedrører det angivende udelukkende denne prøveform. 2. Generelle eksamensregler 2.1 Hjælpemidler Ved skriftlige eksaminer fremgår brug af hjælpemidler af den enkelte uddannelses studieordning. Såfremt det er angivet at alle hjælpemidler er tilladt gælder nedenstående: I forbindelse med skriftlige prøver må den studerende anvende bøger og materialer udleveret i undervisningen, egne noter, supplerende materialer, usb-pen 1 el. lign. med dokumenter. Såfremt det ikke udtrykkeligt fremgår af prøveoplægget, har den studerende ikke adgang til at medbringe eller anvende nedenstående hjælpemidler: internet 1 Såfremt man ønsker at anvende en USB-pen el. lign., forudsættes det at man er tilmeldt PC til eksamen. Såfremt man skriver i hånden kan PC ikke medtages. 4

5 intranet bluetooth mobiltelefon øvrigt datakommunikationsudstyr, der sætter den studerende i stand til at kommunikere med andre Såfremt den studerende under prøven gør ulovlig brug af ovenstående, medfører det øjeblikkelig bortvisning fra prøven. I forbindelse med skriftlige prøver skal mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr slukkes og afleveres til tilsynet før eksamensstart. Studerende skal selv medbringe tilladte hjælpemidler, skrivematerialer og eventuelt lommeregner. Det er ikke tilladt for studerende under prøven at dele hjælpemidler eller låne til medstuderende. Hjælpemidler udlånes ikke af akademiet. Eksamenstilsynet har ret til at kontrollere medbragte hjælpemidler. Eksaminander skal, ved skriftlige prøver, i videst mulig omfang sørge for at få lommeregnere, ordbøger, blyanter, hjælpemidler og lignende op af tasken før prøvens start. Tasker og poser skal anbringes på tilsynets anvisning. Studerende må ikke på nogen måde kommunikere med hinanden efter prøvens start. Dog er det er tilladt at henvende sig ved håndsoprækning til eksamenstilsynet. Forsøger studerende at sætte sig i forbindelse med en anden eksaminand eller anvende ikketilladte hjælpemidler, vil den studerende blive bortvist fra eksamen. 2.2 Anvendt sprog I forbindelse med deltagelse i prøver er hovedreglen, at eksamen afholdes i det meddelte sprog 2, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. For så vidt angår internationale hold, afholdes prøverne på engelsk. Såfremt en studerende har ønske om at aflægge eksamen i et andet sprog, skal skriftlig ansøgning indgives senest 3 måneder inden eksamen afholdes, og der skal være væsentlige grunde hertil. 2 Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk 5

6 2.3 Prøver på særlige vilkår For eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder kan der aftales særlige prøvevilkår, hvor dette er nødvendigt for at ligestille eksaminanden med andre eksaminander i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med hjælpen ikke sker en ændring af prøvens niveau. Såfremt man mener sig berettiget til særlige forhold skal skriftlig ansøgning med dokumentation, indsendes til sekretariatet senest 3 måneder inden eksamens / prøvens afholdelse. 2.4 Brug af egne og andres arbejder Urkund registrering I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget - være behov for at anvende andres arbejde, det være sig citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde f.eks. fra en lærebog. Når ovenstående anvendes, SKAL der tydeligt angives kilde. Citat (direkte afskrift) må kun anvendes i begrænset omfang, og der må kun bruges en lille del af en andens tekst, dvs. et par linjer eller lidt mere, hvor det er nødvendigt for at forstå sammenhængen. Ved brug af citater skal man huske: at bruge anførselstegn skrive bogens titel forfatterens navn at angive den specifikke sidereference Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som snyd plagiat. I så tilfælde vil besvarelsen blive afvist og den studerende bortvist fra prøven 3. I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser SKAL disse altid underskrives på sidste side, derved bekræftes, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Urkund upload i database For at sikre korrekt anvendelse af kildemateriale, andres arbejde m.m. anvendes programmet URKUND på akademiet. Urkund er i stand til at afsløre afskrift og scanner besvarelser for plagiat fra nettet og fra systemets egen database. Man skal som studerende således forvente at skulle aflevere en stor del af de skriftlige besvarelser både i papirform og elektronisk (via mail, studynet eller USB-pen). 3 Der henvises i øvrigt til de officielle copyright regler; copydans regler, 6

7 De enkelte forhold vedr. aflevering af besvarelser til URKUND fremgår af den enkelte uddannelses vejledning i forbindelse med Urkund. 2.5 Uregelmæssigheder, ukorrekt adfærd / regelbrud I forbindelse med alle prøver skal de gældende regler følges. En eksaminand, som under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, vil øjeblikkeligt blive bortvist fra prøven. Såfremt der under eller i forbindelse med en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, vil den studerende blive bortvist fra prøven. Endvidere vil den studerende blive bortvist fra uddannelsen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. Såfremt en eksaminand udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med prøver, f.eks. ved ikke at rette sig efter tilsynets ønsker, bortvises eksaminanden fra prøven. Såfremt en eksaminand forlader eksamenslokalet før eksamens afslutning eller uden tilladelse fra tilsyn, eller uden ledsagelse af tilsyn (ved toiletbesøg), anses den studerende for at have afbrudt eksamen. Ved skriftlige prøver må den studerende ikke forlade eksamenslokalet, før besvarelsen er afleveret. 2.6 Klage over eksamen En evt. klage over forhold i forbindelse med eksamen og prøver skal indgives til akademiet. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og skal indleveres i papirform, dateret og underskrevet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen kan jf. eksamensbekendtgørelsen vedrøre: 1) prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, 2) prøveforløbet eller 3) bedømmelsen 7

8 2.7 Identifikation af eksaminander I forbindelse med skriftlig eksamen tildeles hver enkelt studerende et eksamensnummer. Eksamensnummeret skal fremgå af alle sider og bilag i besvarelsen. 2.8 Tilmelding og framelding til prøver Tilmelding og framelding til prøver fremgår af den enkelte uddannelses studieordning. Som hovedregel, hvis ikke andet fremgår af den enkelte uddannelses studieordning, er alle studerende automatisk tilmeldt til alle eksaminer. Såfremt de i studieordningen fastsatte regler omkring framelding til eksamen ikke overholdes, anses det som et forbrugt eksamensforsøg. 2.9 Mødetid til prøver Prøvens placering på semesteret fremgår af den enkelte uddannelses studieordning og program (aktivitetsplan). Det eksakte prøvetidspunkt vil blive meddelt af sekretariatet i god tid inden prøvens afholdelse. Studerende skal på den fastsatte dag, møde senest 30 minutter før prøvetidspunkt ved eksamenslokalet. Ved skriftlige prøver skal den studerende være på plads 10 minutter, inden prøven påbegyndes. Det kan ikke forventes, at man kan få adgang til lokalet før end 15 minutter før prøvens start For sent fremmøde Ved skriftlige prøver lukkes lokalet ved prøvens begyndelse. Kommer en studerende for sent, bliver denne henvist til sekretariatet. Ved mundtlige prøver anses den studerende som værende udeblevet, såfremt denne ikke er til stede på det fastsatte tidspunkt. Kommer en studerende for sent, bliver denne henvist til sekretariatet. En eksaminand, der kommer for sent til en prøve, kan kun deltage, såfremt akademiet finder at forsinkelsen er rimeligt begrundet og dokumenteret 4, og kun såfremt det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om prøven. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges. 4 forsinkede transportmidler, nedbrud m.m. anses ikke som rimelige begrundelser 8

9 2.9.2 Tidspunkt for prøvens påbegyndelse En skriftlig prøve er begyndt, når uddeling/udlevering af opgave/case er påbegyndt. En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. Prøveformer (hovedopgave, projekter o. lign.), hvor der ikke eksamineres på grundlag af et eksamensspørgsmål, er prøven begyndt, når eksaminanden er kommet ind i eksamenslokalet Sygdom før eller under prøven Såfremt en studerende på grund af sygdom ikke kan deltage i en prøve, skal vedkommende omgående meddele sekretariatet dette, samt indsende lægeattest/dokumentation. Dokumentationen skal foreligge senest to dage efter den indtrufne sygdom 5. Indtræder sygdommen under selve prøven, skal en af de tilsynsførende underrettes og lokalet forlades. Eksaminanden skal snarest muligt indsende lægeattest/dokumentation for den opståede sygdom og regnes i så fald for ikke at have deltaget i prøven. Hvis en eksaminand trods sygdom gennemfører en prøve, regnes dette for deltagelse i prøven. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt, og senest ved næste ordinære prøveafholdelse Votering og offentlighed ved prøver De mundtlige prøver er som hovedregel offentlige. Akademiet kan dog begrænse adgangen til eksamenslokalerne af pladsmæssige grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis dette findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med prøven. Hvor hensynet til den studerende taler herfor, kan akademiet fravige reglen om, at mundtlige prøver er offentlige. Kun eksaminator(erne) og censor(erne) kan være til stede under voteringen ved mundtlige prøver (herunder mundtligt forsvar af projekter mm.). Akademiet kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. Såfremt eksaminanden medbringer en taske eller lignende i forbindelse med en mundtlig prøve skal denne genstand tages med ud af lokalet ved afslutning af den mundtlige del og må ikke forefindes i prøverummet under selve voteringen. 5 Dokumentation afsendt og poststemplet senest to dage efter indtruffen sygdom accepteres 9

10 2.12 Prøveresultater I den udleverede plan for prøven vil det fremgå, hvornår den studerende senest meddeles resultaterne af prøven. Hvis akademiet i særlige tilfælde ikke har mulighed for at overholde fristen, vil en ny frist blive meddelt den studerende. Prøveresultat i forbindelse med en mundtlig eksamen meddeles den studerende i umiddelbar forlængelse af prøven. Prøvekarakter i forbindelse med skriftlige prøver oplyses ved fremsendelse af karaktermeddelelse pr. post til den studerende. Skriftlige karakterer oplyses ikke over telefon eller mail. 3. Skriftlige prøver særlige forhold I forbindelse med skriftlige prøver er hovedreglen, at man som studerende selv medbringer en PC til skriftlige prøver 6. Brug af IT (også egen PC) ved skriftlige prøver på akademiet forudsætter, at det til enhver tid gældende materialegebyr for uddannelsen er betalt. Før den skriftlige prøve skal de studerende, som ønsker at anvende PC, underskrive en erklæring, hvori man bekræfter at være bekendt med de her beskrevne vilkår samt eksamensbestemmelser. Såfremt man ikke råder over en PC er der mulighed for at udarbejde den skriftlige prøvebesvarelse på 2 forskellige måder: 1. Udarbejde prøvebesvarelsen i hånden 2. Udarbejde prøvebesvarelsen på en af akademiets PC ere i det omfang, akademiets ITkapacitet giver mulighed herfor 3.1 Anvendelse af PC i forbindelse med skriftlige prøver Når man som studerende skal til skriftlig prøve og ønsker at anvende PC, er der en række bestemmelser, som man skal være opmærksom på. Først og fremmest gælder, at man som studerende skal være bekendt med anvendelse af USB-pen samt konvertering af word og excel filer til pdf-format Aflevering foregår via udskrift fra afleveret USB-pen I forbindelse med skriftlige prøver sker aflevering af besvarelsen på en USB-pen. Det er kun muligt at få udskrevet ét dokument, hvorfor der kun må forefindes en fil på den afleverede USB-pen. 6 såvel stationær som bærbar PC kan medbringes, dog skal den studerende selv sørge for opsætning 10

11 Retningslinier: 1. Som eksaminand får man ved eksamens start 1 tom usb-pen med eksamensnummer på, som man skal anvende til aflevering. 2. Såfremt egen PC anvendes er vigtigt at man inden eksamen har checket at pennen kan tale med egen PC til formålet kan prøve-pen lånes i receptionen. Såfremt der er problemer kontaktes IT-afdelingen 3. Under eksamen er det muligt at gemme dokumenter på PC, usb eller drev, dog skal man være opmærksom på USB-penne kan svigte, hvorfor det er hensigtsmæssigt løbende at gemme på drev el. lign. også 4. Der er ikke adgang til udskrivning under eksamen 5. Inden eksamens afslutning konverteres besvarelsen til 1 pdf-dokument i A4-format som gemmes på USB-pennen 7. I selve dokumentet skal eksamensnummer, klassebetegnelse og sidetal fremgå på alle sider. 6. USB-pennene indsamles af tilsynet 7. Besvarelsen udskrives af tilsyn (bemærk at udskrivning af eksamensbesvarelser kan tage op til 2 timer) 8. Under udskrivning skal de studerende blive siddende på deres plads og forholde sig i ro 9. Efter udskrift udfyldes eksamensomslaget med antal sider og antal eventuelle vedlagte håndskrevne bilag, og den studerende kvitterer på sidste side 10. Når besvarelsen er afleveret, skal den studerende forlade prøvelokalet 11. USB-pennen arkiveres af sekretariatet, som dokumentation for aflevering og upload i Urkund Konvertering af dokument til pdf-fil I forbindelse med aflevering af eksamensbesvarelse foregår det på usb-pen. Man må kun gemme en fil på den afleverede USB-pen og den skal som hovedregel være i pdfformat. I undtagelsestilfælde kan enkelte studerende få lov til at aflevere et word-dokument, hvilket i sådanne tilfælde sker på eget ansvar idet der kan ændres i word-dokumenter under udskrift. Såfremt man anvender egen PC kan man på nettet hente en række gratis pdf konvertere f.eks. Det er de studerendes eget ansvar at sikre at der er installeret en pdf-konverter på egen PC, der ydes ikke teknisk bistand fra IT-afdelingen til installation af disse. 7 Det er kun muligt at få udskrevet 1 dokument, hvorfor der kun må være et dokument på pennen. Når besvarelsen formateres til pdf-fil kan flere dokumenter samles til et. 11

12 Det skal bemærkes at det er yderst vigtigt at man gør sig bekendt med brug af pdfkonverteren inden eksamen der ydes ikke vejledning i konvertering under eksamen Generelle betingelser for anvendelse af akademiets PC I forbindelse med anvendelse af akademiets PC skal nedenstående bemærkes: 1) Der er kun et begrænset antal PC'er til rådighed, hvorfor ikke alle kan garanteres adgang til at anvende PC 2) Ønsker man ved tilmelding (udfyldelse af anvendelse af IT ved eksamen ), at anvende akademiets PC, vil det tilgængelige antal PC'er blive tildelt i den rækkefølge som tilmeldingerne tilgår sekretariatet 8. Såfremt antallet af studerende, som ønsker at anvende akademiets PC, overstiger antal PC er, vil de studerende modtage besked på, at de skal skrive i hånden eller alternativt fremskaffe egen PC. 3) Samtlige akademiets PC ere er konfigureret med Windows XP og Office 2007 pakken. 4) Studerende skal være opmærksomme på, at ikke alle USB-penne kan være i USBindgangene på PC erne. Husk at checke dette i god tid inden eksamen 5) Eksaminanden har under eksamen adgang til sit eget netværksdrev med data, men ikke printer. Man skal i god tid inden eksamen checke at login fungerer der er ikke adgang til hjælp til dette i forbindelse med eksamen. 6) Ved de eksaminer, hvor alle hjælpemidler må benyttes, er det tilladt at medbringe data på diskette, CD-rom og USB-pen. Det er eksaminandens eget ansvar at få indlæst medbragte data Anvendelse af egen PC Det er dit eget ansvar, at computeren, usb-pen og installerede programmer virker. Akademiet kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud, software eller hardware fejl. Der vil være mulighed for at koble den bærbare pc til strøm under eksamen, strømforsyning til pc + batteri er eget ansvar. Eksaminanden skal selv medbringe forlængerledning Generelle betingelser for anvendelse af PC ved prøver Det er under skriftlige prøver tilladt at medbringe og anvende head-set, dog kun såfremt lydniveauet ikke generer de øvrige eksaminander. Akademiet stiller ikke head-set til rådighed. 8 De studerende vil pr. mail blive orienteret om deadlines 12

13 Det er under skriftlige prøver tilladt at medbringe og anvende MP3 og 4 afspiller, dog kun såfremt lydniveauet ikke generer de øvrige eksaminander. Afspilningsudstyr, der indeholder kommunikationsfunktionaliteter (telefon, Iphone o.lign.), må ikke anvendes. Akademiet kan ikke gøres ansvarlig for eksaminandens betjeningsfejl (manglende kendskab til programmel) samt øvrige uforudsete hændelser såsom strømsvigt, maskinnedbud m.v. Prøven skal i sådanne tilfælde fortsætte manuelt. Ovenstående gælder også såfremt det er den studerendes egen PC som bryder ned. 3.2 Udarbejdelse af prøvebesvarelse i hånden Ved udarbejdelse af eksamensbesvarelsen i hånden kan PC og lignende udstyr ikke medtages, eventuelle noter skal således medtages på papir. Før eksamens begyndelse skal samtlige de udleverede omslag udfyldes med de krævede oplysninger. Kontroller, om skriften kan læses tydeligt på alle ark kuglepen skal benyttes. Rettelser foretages ved overstregning eller ved henvisning til en fodnote. Før aflevering forsynes besvarelsen med eksamensnummer og sidetal og lægges i omslag. Kladder, der ønskes til bedømmelse, lægges i et grønt omslag og vedlægges det hvide afleveringssæt. På alle omslag noteres kladde vedlagt til bedømmelse Regler i forbindelse med afslutning af skriftlige prøver Når prøvetiden er slut, må ingen rejse sig, før eksamenstilsynet har indsamlet alle opgaver, opgavebesvarelser og kladder og givet tilladelse til, at den studerende må gå. Det er tilladt at aflevere besvarelsen før prøvetidens udløb. Af hensyn til andre eksaminander er det ikke tilladt at forlade lokalet de sidste 15 minutter af eksamenstiden. Dette omfatter også toiletbesøg! Afsluttes prøven før prøvetidens udløb, er det ikke tilladt at opholde sig umiddelbart uden for eksamenslokalerne. Studerende skal blive siddende på sin plads, indtil eksamenstilsyn har afhentet besvarelsen. Studerende er selv og alene ansvarlige for at alt, hvad der ønskes til bedømmelse, afleveres til eksamenstilsynet. Navn, cpr.nr., klassebetegnelse, sidetal skal påføres alt materiale / sider (både renskrift og kladde), der ønskes bedømt. 13

14 Ønskes kladde til bedømmelse, skal dette udtrykkeligt meddeles eksamenstilsynet, og på omslaget påføres: Kladde vedlagt til bedømmelse. Kladde, som ikke ønskes til bedømmelse, afleveres særskilt. 14

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Eksamensreglement for HHX. Kapitel 1: Sygdom. Kapitel 2: Udeblivelse

Eksamensreglement for HHX. Kapitel 1: Sygdom. Kapitel 2: Udeblivelse Eksamens-reglement HHX 2015 Eksamensreglement for HHX Eksamensreglementet for hhx er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

information til kursister

information til kursister HF/GS-EKSAMEN 2013 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller henvende

Læs mere

Eksamensorientering 1.-2.G-elever

Eksamensorientering 1.-2.G-elever Eksamensorientering 1.-2.G-elever Morgensamling tirsdag d. 21. maj 2013 Dit ansvar Eksamen er dit eget ansvar, så læs eksamensinstruksen grundigt igennem. Den findes i lectio: Elev > Dokumenter > Indbyggede

Læs mere

Eksamensorientering 2014 2hf og 3g. Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken

Eksamensorientering 2014 2hf og 3g. Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken Eksamensorientering 2014 2hf og 3g Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken Eksamensplanen 14.Maj kl. 00.10 Alle skriftlige prøver Alle mundtlige prøver frem til 1. juni 20.Maj kl. 00.10 Hele eksamensplanen

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION

Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION S E N E S T R E V I D E R E T 11. MAJ 2015 Indholdsfortegnelse 1. EKSAMENS OG PRØVEREGLEMENT 2015... 3 1.1. INDSTILLING TIL EKSAMEN...

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Råd og vink. Adgang til prøve

Råd og vink. Adgang til prøve Råd og vink vedrørende forhold i forbindelse med aflæggelse af prøve i de gymnasiale uddannelser og i eux-forløb, jf. bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2010 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere