TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement"

Transkript

1 TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro Eksamens Reglement opdateret september

2 Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Tradium Randers og Hobro. Gældende pr. 1. september 2010 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer MPJ/ September

3 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Eksamensreglement Generelle eksamensregler Hjælpemidler Anvendt sprog Prøver på særlige vilkår Brug af egne og andres arbejder Urkund registrering Urkund upload i database Uregelmæssigheder, ukorrekt adfærd / regelbrud Klage over eksamen Identifikation af eksaminander Tilmelding og framelding til prøver Mødetid til prøver For sent fremmøde Tidspunkt for prøvens påbegyndelse Sygdom før eller under prøven Votering og offentlighed ved prøver Prøveresultater Skriftlige prøver særlige forhold Anvendelse af PC i forbindelse med skriftlige prøver Aflevering foregår via udskrift fra afleveret USB-pen Konvertering af dokument til pdf-fil Generelle betingelser for anvendelse af akademiets PC Anvendelse af egen PC Generelle betingelser for anvendelse af PC ved prøver Udarbejdelse af prøvebesvarelse i hånden Regler i forbindelse med afslutning af skriftlige prøver

4 1. Eksamensreglement Dette eksamensreglement indeholder de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af eksamen for uddannelser på Erhvervsakademi Dania, Tradium. Eksamensreglementet er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser under undervisningsministeriet BEK nr af 24/08/2010, Gældende. Bekendtgørelsen kan ses på Ovenstående bekendtgørelse angiver minimumsretningslinierne for eksamensreglementet i kap. 2, 4 som værende: a) Anvendelse af hjælpemidler, jf. 15 b) Det anvendte sprog ved prøven, jf. 17 c) Særlige prøvevilkår, jf. 18 d) Brug af egne og andres arbejder, jf. 19 e) Uregelmæssigheder, jf. 16, stk. 2 3, og 19 og 41 f) Klager, jf. kapitel 10 g) Identifikation af eksaminanderne Der henvises i øvrigt til bestemmelser om eksamen i de enkelte uddannelsers studieordning. I forbindelse med eksamensreglementet er betegnelsen prøve dækkende for såvel eksaminer, interne prøver samt bundne forudsætninger. Hvor prøveformen er eksplicit angivet, vedrører det angivende udelukkende denne prøveform. 2. Generelle eksamensregler 2.1 Hjælpemidler Ved skriftlige eksaminer fremgår brug af hjælpemidler af den enkelte uddannelses studieordning. Såfremt det er angivet at alle hjælpemidler er tilladt gælder nedenstående: I forbindelse med skriftlige prøver må den studerende anvende bøger og materialer udleveret i undervisningen, egne noter, supplerende materialer, usb-pen 1 el. lign. med dokumenter. Såfremt det ikke udtrykkeligt fremgår af prøveoplægget, har den studerende ikke adgang til at medbringe eller anvende nedenstående hjælpemidler: internet 1 Såfremt man ønsker at anvende en USB-pen el. lign., forudsættes det at man er tilmeldt PC til eksamen. Såfremt man skriver i hånden kan PC ikke medtages. 4

5 intranet bluetooth mobiltelefon øvrigt datakommunikationsudstyr, der sætter den studerende i stand til at kommunikere med andre Såfremt den studerende under prøven gør ulovlig brug af ovenstående, medfører det øjeblikkelig bortvisning fra prøven. I forbindelse med skriftlige prøver skal mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr slukkes og afleveres til tilsynet før eksamensstart. Studerende skal selv medbringe tilladte hjælpemidler, skrivematerialer og eventuelt lommeregner. Det er ikke tilladt for studerende under prøven at dele hjælpemidler eller låne til medstuderende. Hjælpemidler udlånes ikke af akademiet. Eksamenstilsynet har ret til at kontrollere medbragte hjælpemidler. Eksaminander skal, ved skriftlige prøver, i videst mulig omfang sørge for at få lommeregnere, ordbøger, blyanter, hjælpemidler og lignende op af tasken før prøvens start. Tasker og poser skal anbringes på tilsynets anvisning. Studerende må ikke på nogen måde kommunikere med hinanden efter prøvens start. Dog er det er tilladt at henvende sig ved håndsoprækning til eksamenstilsynet. Forsøger studerende at sætte sig i forbindelse med en anden eksaminand eller anvende ikketilladte hjælpemidler, vil den studerende blive bortvist fra eksamen. 2.2 Anvendt sprog I forbindelse med deltagelse i prøver er hovedreglen, at eksamen afholdes i det meddelte sprog 2, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. For så vidt angår internationale hold, afholdes prøverne på engelsk. Såfremt en studerende har ønske om at aflægge eksamen i et andet sprog, skal skriftlig ansøgning indgives senest 3 måneder inden eksamen afholdes, og der skal være væsentlige grunde hertil. 2 Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk 5

6 2.3 Prøver på særlige vilkår For eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder kan der aftales særlige prøvevilkår, hvor dette er nødvendigt for at ligestille eksaminanden med andre eksaminander i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med hjælpen ikke sker en ændring af prøvens niveau. Såfremt man mener sig berettiget til særlige forhold skal skriftlig ansøgning med dokumentation, indsendes til sekretariatet senest 3 måneder inden eksamens / prøvens afholdelse. 2.4 Brug af egne og andres arbejder Urkund registrering I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget - være behov for at anvende andres arbejde, det være sig citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde f.eks. fra en lærebog. Når ovenstående anvendes, SKAL der tydeligt angives kilde. Citat (direkte afskrift) må kun anvendes i begrænset omfang, og der må kun bruges en lille del af en andens tekst, dvs. et par linjer eller lidt mere, hvor det er nødvendigt for at forstå sammenhængen. Ved brug af citater skal man huske: at bruge anførselstegn skrive bogens titel forfatterens navn at angive den specifikke sidereference Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som snyd plagiat. I så tilfælde vil besvarelsen blive afvist og den studerende bortvist fra prøven 3. I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser SKAL disse altid underskrives på sidste side, derved bekræftes, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Urkund upload i database For at sikre korrekt anvendelse af kildemateriale, andres arbejde m.m. anvendes programmet URKUND på akademiet. Urkund er i stand til at afsløre afskrift og scanner besvarelser for plagiat fra nettet og fra systemets egen database. Man skal som studerende således forvente at skulle aflevere en stor del af de skriftlige besvarelser både i papirform og elektronisk (via mail, studynet eller USB-pen). 3 Der henvises i øvrigt til de officielle copyright regler; copydans regler, 6

7 De enkelte forhold vedr. aflevering af besvarelser til URKUND fremgår af den enkelte uddannelses vejledning i forbindelse med Urkund. 2.5 Uregelmæssigheder, ukorrekt adfærd / regelbrud I forbindelse med alle prøver skal de gældende regler følges. En eksaminand, som under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, vil øjeblikkeligt blive bortvist fra prøven. Såfremt der under eller i forbindelse med en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, vil den studerende blive bortvist fra prøven. Endvidere vil den studerende blive bortvist fra uddannelsen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. Såfremt en eksaminand udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med prøver, f.eks. ved ikke at rette sig efter tilsynets ønsker, bortvises eksaminanden fra prøven. Såfremt en eksaminand forlader eksamenslokalet før eksamens afslutning eller uden tilladelse fra tilsyn, eller uden ledsagelse af tilsyn (ved toiletbesøg), anses den studerende for at have afbrudt eksamen. Ved skriftlige prøver må den studerende ikke forlade eksamenslokalet, før besvarelsen er afleveret. 2.6 Klage over eksamen En evt. klage over forhold i forbindelse med eksamen og prøver skal indgives til akademiet. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og skal indleveres i papirform, dateret og underskrevet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen kan jf. eksamensbekendtgørelsen vedrøre: 1) prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, 2) prøveforløbet eller 3) bedømmelsen 7

8 2.7 Identifikation af eksaminander I forbindelse med skriftlig eksamen tildeles hver enkelt studerende et eksamensnummer. Eksamensnummeret skal fremgå af alle sider og bilag i besvarelsen. 2.8 Tilmelding og framelding til prøver Tilmelding og framelding til prøver fremgår af den enkelte uddannelses studieordning. Som hovedregel, hvis ikke andet fremgår af den enkelte uddannelses studieordning, er alle studerende automatisk tilmeldt til alle eksaminer. Såfremt de i studieordningen fastsatte regler omkring framelding til eksamen ikke overholdes, anses det som et forbrugt eksamensforsøg. 2.9 Mødetid til prøver Prøvens placering på semesteret fremgår af den enkelte uddannelses studieordning og program (aktivitetsplan). Det eksakte prøvetidspunkt vil blive meddelt af sekretariatet i god tid inden prøvens afholdelse. Studerende skal på den fastsatte dag, møde senest 30 minutter før prøvetidspunkt ved eksamenslokalet. Ved skriftlige prøver skal den studerende være på plads 10 minutter, inden prøven påbegyndes. Det kan ikke forventes, at man kan få adgang til lokalet før end 15 minutter før prøvens start For sent fremmøde Ved skriftlige prøver lukkes lokalet ved prøvens begyndelse. Kommer en studerende for sent, bliver denne henvist til sekretariatet. Ved mundtlige prøver anses den studerende som værende udeblevet, såfremt denne ikke er til stede på det fastsatte tidspunkt. Kommer en studerende for sent, bliver denne henvist til sekretariatet. En eksaminand, der kommer for sent til en prøve, kan kun deltage, såfremt akademiet finder at forsinkelsen er rimeligt begrundet og dokumenteret 4, og kun såfremt det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om prøven. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges. 4 forsinkede transportmidler, nedbrud m.m. anses ikke som rimelige begrundelser 8

9 2.9.2 Tidspunkt for prøvens påbegyndelse En skriftlig prøve er begyndt, når uddeling/udlevering af opgave/case er påbegyndt. En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. Prøveformer (hovedopgave, projekter o. lign.), hvor der ikke eksamineres på grundlag af et eksamensspørgsmål, er prøven begyndt, når eksaminanden er kommet ind i eksamenslokalet Sygdom før eller under prøven Såfremt en studerende på grund af sygdom ikke kan deltage i en prøve, skal vedkommende omgående meddele sekretariatet dette, samt indsende lægeattest/dokumentation. Dokumentationen skal foreligge senest to dage efter den indtrufne sygdom 5. Indtræder sygdommen under selve prøven, skal en af de tilsynsførende underrettes og lokalet forlades. Eksaminanden skal snarest muligt indsende lægeattest/dokumentation for den opståede sygdom og regnes i så fald for ikke at have deltaget i prøven. Hvis en eksaminand trods sygdom gennemfører en prøve, regnes dette for deltagelse i prøven. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt, og senest ved næste ordinære prøveafholdelse Votering og offentlighed ved prøver De mundtlige prøver er som hovedregel offentlige. Akademiet kan dog begrænse adgangen til eksamenslokalerne af pladsmæssige grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis dette findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med prøven. Hvor hensynet til den studerende taler herfor, kan akademiet fravige reglen om, at mundtlige prøver er offentlige. Kun eksaminator(erne) og censor(erne) kan være til stede under voteringen ved mundtlige prøver (herunder mundtligt forsvar af projekter mm.). Akademiet kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. Såfremt eksaminanden medbringer en taske eller lignende i forbindelse med en mundtlig prøve skal denne genstand tages med ud af lokalet ved afslutning af den mundtlige del og må ikke forefindes i prøverummet under selve voteringen. 5 Dokumentation afsendt og poststemplet senest to dage efter indtruffen sygdom accepteres 9

10 2.12 Prøveresultater I den udleverede plan for prøven vil det fremgå, hvornår den studerende senest meddeles resultaterne af prøven. Hvis akademiet i særlige tilfælde ikke har mulighed for at overholde fristen, vil en ny frist blive meddelt den studerende. Prøveresultat i forbindelse med en mundtlig eksamen meddeles den studerende i umiddelbar forlængelse af prøven. Prøvekarakter i forbindelse med skriftlige prøver oplyses ved fremsendelse af karaktermeddelelse pr. post til den studerende. Skriftlige karakterer oplyses ikke over telefon eller mail. 3. Skriftlige prøver særlige forhold I forbindelse med skriftlige prøver er hovedreglen, at man som studerende selv medbringer en PC til skriftlige prøver 6. Brug af IT (også egen PC) ved skriftlige prøver på akademiet forudsætter, at det til enhver tid gældende materialegebyr for uddannelsen er betalt. Før den skriftlige prøve skal de studerende, som ønsker at anvende PC, underskrive en erklæring, hvori man bekræfter at være bekendt med de her beskrevne vilkår samt eksamensbestemmelser. Såfremt man ikke råder over en PC er der mulighed for at udarbejde den skriftlige prøvebesvarelse på 2 forskellige måder: 1. Udarbejde prøvebesvarelsen i hånden 2. Udarbejde prøvebesvarelsen på en af akademiets PC ere i det omfang, akademiets ITkapacitet giver mulighed herfor 3.1 Anvendelse af PC i forbindelse med skriftlige prøver Når man som studerende skal til skriftlig prøve og ønsker at anvende PC, er der en række bestemmelser, som man skal være opmærksom på. Først og fremmest gælder, at man som studerende skal være bekendt med anvendelse af USB-pen samt konvertering af word og excel filer til pdf-format Aflevering foregår via udskrift fra afleveret USB-pen I forbindelse med skriftlige prøver sker aflevering af besvarelsen på en USB-pen. Det er kun muligt at få udskrevet ét dokument, hvorfor der kun må forefindes en fil på den afleverede USB-pen. 6 såvel stationær som bærbar PC kan medbringes, dog skal den studerende selv sørge for opsætning 10

11 Retningslinier: 1. Som eksaminand får man ved eksamens start 1 tom usb-pen med eksamensnummer på, som man skal anvende til aflevering. 2. Såfremt egen PC anvendes er vigtigt at man inden eksamen har checket at pennen kan tale med egen PC til formålet kan prøve-pen lånes i receptionen. Såfremt der er problemer kontaktes IT-afdelingen 3. Under eksamen er det muligt at gemme dokumenter på PC, usb eller drev, dog skal man være opmærksom på USB-penne kan svigte, hvorfor det er hensigtsmæssigt løbende at gemme på drev el. lign. også 4. Der er ikke adgang til udskrivning under eksamen 5. Inden eksamens afslutning konverteres besvarelsen til 1 pdf-dokument i A4-format som gemmes på USB-pennen 7. I selve dokumentet skal eksamensnummer, klassebetegnelse og sidetal fremgå på alle sider. 6. USB-pennene indsamles af tilsynet 7. Besvarelsen udskrives af tilsyn (bemærk at udskrivning af eksamensbesvarelser kan tage op til 2 timer) 8. Under udskrivning skal de studerende blive siddende på deres plads og forholde sig i ro 9. Efter udskrift udfyldes eksamensomslaget med antal sider og antal eventuelle vedlagte håndskrevne bilag, og den studerende kvitterer på sidste side 10. Når besvarelsen er afleveret, skal den studerende forlade prøvelokalet 11. USB-pennen arkiveres af sekretariatet, som dokumentation for aflevering og upload i Urkund Konvertering af dokument til pdf-fil I forbindelse med aflevering af eksamensbesvarelse foregår det på usb-pen. Man må kun gemme en fil på den afleverede USB-pen og den skal som hovedregel være i pdfformat. I undtagelsestilfælde kan enkelte studerende få lov til at aflevere et word-dokument, hvilket i sådanne tilfælde sker på eget ansvar idet der kan ændres i word-dokumenter under udskrift. Såfremt man anvender egen PC kan man på nettet hente en række gratis pdf konvertere f.eks. Det er de studerendes eget ansvar at sikre at der er installeret en pdf-konverter på egen PC, der ydes ikke teknisk bistand fra IT-afdelingen til installation af disse. 7 Det er kun muligt at få udskrevet 1 dokument, hvorfor der kun må være et dokument på pennen. Når besvarelsen formateres til pdf-fil kan flere dokumenter samles til et. 11

12 Det skal bemærkes at det er yderst vigtigt at man gør sig bekendt med brug af pdfkonverteren inden eksamen der ydes ikke vejledning i konvertering under eksamen Generelle betingelser for anvendelse af akademiets PC I forbindelse med anvendelse af akademiets PC skal nedenstående bemærkes: 1) Der er kun et begrænset antal PC'er til rådighed, hvorfor ikke alle kan garanteres adgang til at anvende PC 2) Ønsker man ved tilmelding (udfyldelse af anvendelse af IT ved eksamen ), at anvende akademiets PC, vil det tilgængelige antal PC'er blive tildelt i den rækkefølge som tilmeldingerne tilgår sekretariatet 8. Såfremt antallet af studerende, som ønsker at anvende akademiets PC, overstiger antal PC er, vil de studerende modtage besked på, at de skal skrive i hånden eller alternativt fremskaffe egen PC. 3) Samtlige akademiets PC ere er konfigureret med Windows XP og Office 2007 pakken. 4) Studerende skal være opmærksomme på, at ikke alle USB-penne kan være i USBindgangene på PC erne. Husk at checke dette i god tid inden eksamen 5) Eksaminanden har under eksamen adgang til sit eget netværksdrev med data, men ikke printer. Man skal i god tid inden eksamen checke at login fungerer der er ikke adgang til hjælp til dette i forbindelse med eksamen. 6) Ved de eksaminer, hvor alle hjælpemidler må benyttes, er det tilladt at medbringe data på diskette, CD-rom og USB-pen. Det er eksaminandens eget ansvar at få indlæst medbragte data Anvendelse af egen PC Det er dit eget ansvar, at computeren, usb-pen og installerede programmer virker. Akademiet kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud, software eller hardware fejl. Der vil være mulighed for at koble den bærbare pc til strøm under eksamen, strømforsyning til pc + batteri er eget ansvar. Eksaminanden skal selv medbringe forlængerledning Generelle betingelser for anvendelse af PC ved prøver Det er under skriftlige prøver tilladt at medbringe og anvende head-set, dog kun såfremt lydniveauet ikke generer de øvrige eksaminander. Akademiet stiller ikke head-set til rådighed. 8 De studerende vil pr. mail blive orienteret om deadlines 12

13 Det er under skriftlige prøver tilladt at medbringe og anvende MP3 og 4 afspiller, dog kun såfremt lydniveauet ikke generer de øvrige eksaminander. Afspilningsudstyr, der indeholder kommunikationsfunktionaliteter (telefon, Iphone o.lign.), må ikke anvendes. Akademiet kan ikke gøres ansvarlig for eksaminandens betjeningsfejl (manglende kendskab til programmel) samt øvrige uforudsete hændelser såsom strømsvigt, maskinnedbud m.v. Prøven skal i sådanne tilfælde fortsætte manuelt. Ovenstående gælder også såfremt det er den studerendes egen PC som bryder ned. 3.2 Udarbejdelse af prøvebesvarelse i hånden Ved udarbejdelse af eksamensbesvarelsen i hånden kan PC og lignende udstyr ikke medtages, eventuelle noter skal således medtages på papir. Før eksamens begyndelse skal samtlige de udleverede omslag udfyldes med de krævede oplysninger. Kontroller, om skriften kan læses tydeligt på alle ark kuglepen skal benyttes. Rettelser foretages ved overstregning eller ved henvisning til en fodnote. Før aflevering forsynes besvarelsen med eksamensnummer og sidetal og lægges i omslag. Kladder, der ønskes til bedømmelse, lægges i et grønt omslag og vedlægges det hvide afleveringssæt. På alle omslag noteres kladde vedlagt til bedømmelse Regler i forbindelse med afslutning af skriftlige prøver Når prøvetiden er slut, må ingen rejse sig, før eksamenstilsynet har indsamlet alle opgaver, opgavebesvarelser og kladder og givet tilladelse til, at den studerende må gå. Det er tilladt at aflevere besvarelsen før prøvetidens udløb. Af hensyn til andre eksaminander er det ikke tilladt at forlade lokalet de sidste 15 minutter af eksamenstiden. Dette omfatter også toiletbesøg! Afsluttes prøven før prøvetidens udløb, er det ikke tilladt at opholde sig umiddelbart uden for eksamenslokalerne. Studerende skal blive siddende på sin plads, indtil eksamenstilsyn har afhentet besvarelsen. Studerende er selv og alene ansvarlige for at alt, hvad der ønskes til bedømmelse, afleveres til eksamenstilsynet. Navn, cpr.nr., klassebetegnelse, sidetal skal påføres alt materiale / sider (både renskrift og kladde), der ønskes bedømt. 13

14 Ønskes kladde til bedømmelse, skal dette udtrykkeligt meddeles eksamenstilsynet, og på omslaget påføres: Kladde vedlagt til bedømmelse. Kladde, som ikke ønskes til bedømmelse, afleveres særskilt. 14