Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter"

Transkript

1 Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter

2 Status for skolefritidsordninger 2016 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 og seniorkonsulent Susanne Pade. Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Fag og Arbejde Henvendelser: FOA Fag og Arbejde Staunings Plads København V Tlf.: Henvendelser vedr. undersøgelsens tekniske indhold til: Bureau 2000 Analyse og forskning Skråplanet Værløse Tlf.: Copyright: Bureau 2000 ISBN: Bureau Side 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Hovedresultater Udvikling i efterspørgsel efter SFO-pladser Åbningstider og struktur Takstudviklingen Udviklingen i de kommunale budgetter Diskussion og perspektiver Metode Bureau Side 3

4 Bureau Side 4

5 Forord Den store skolereform fra 2013 har vist sig at indeholde en række elementer, som man i eftertankens klare lys måske kunne ønske havde været mere gennemtænkte. Inklusionen er et godt eksempel, og det skal da også bemærkes, at politikerne allerede er begyndt at overveje, om der er noget i den store reform, som skal gentænkes og gøres bedre. Et af de elementer, som man med fordel kunne have gjort sig klarere tanker om, er de konsekvenser, det har for skolefritidsordninger og fritidshjem, når skoledagen bliver længere for de yngste børn. Det kræver en stor indsats af det pædagogiske personale at tilrettelægge nogle meningsfulde timer for børnene om eftermiddagen, hvis man kun har dem et par timer, og mange børn er trætte. Det forhold, at efterspørgslen efter plads i skolefritidsordningen kun er faldet med ca. 12 pct., tyder på, at det faktisk i stort omfang lykkes at sikre børnene nogle spændende fritidsaktiviteter. Ellers ville endnu flere være faldet fra. De børn som ikke længere kommer i SFO er typisk enebørn fra familier, hvis indkomster ikke er særligt høje. Fritidsordningerne er ofte udgangspunkt for mange venskaber og for vedligeholdelsen af dem. Det er derfor bekymrende, at en så stor gruppe børn ikke får mulighed for at være en del af fællesskabet, og det er næppe en tilsigtet virkning af reformen. Der er ikke nogen aktuel statistik om, hvor børnene går hen, når de ikke kommer i SFO, fritidshjem eller klub - og heller ikke om konsekvenserne for børnene. Dette burde være et spørgsmål, de ansvarlige politikkere satte sig for at afdække. Der bør satses på at udvikle børnenes muligheder for sikre fælles fritidsaktiviteter. Dette kan ske ved at sikre en lavere forældrebetaling, som med rimelighed modsvarer det tilbud der betales for. Der er ingen grund til, at forældre til børn i SFO i dag betaler næsten halvdelen af driftsudgifterne, mens der er et loft på 30 pct., hvis børnene er i fritidshjem, og et loft på 20 pct., hvis de er i fritidsklub. Samtidig kunne der tiltrækkes flere børn i tilbuddet, hvis der er gode fysiske rammer og tilstrækkeligt og kvalificeret personale. Mogens Bech Madsen Formand Pædagogisk Sektor FOA Bureau Side 5

6 Bureau Side 6

7 1. Hovedresultater Bureau 2000 har efter anmodning fra FOA i juni 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til alle landets folkeskoler, som bl.a. belyser udviklingen i benyttelsen af skolefritidsordninger. 1 Undersøgelsen peger i retning af, at børnenes brug af skolefritidsordninger fra 2015 til 2016 er faldet med 4-5 pct. Dette fald sker i forlængelse af tidlige reduktioner i efterspørgslen, og det vurderes at benyttelsen af skolefritidsordninger siden skolereformen er reduceret med 12 pct. eller måske lidt mere. Det svarer til, at der er mere end børn færre i SFO, end der ville have været, hvis efterspørgslen havde fulgt udviklingen i børnetal. Det må antages, at den reducerede efterspørgsel hænger sammen med, at skoledagen for de små børn er blevet længere, og varigheden af SFO-ordningen tilsvarende kortere. I dag er SFOerne i gennemsnit åbne om eftermiddagen i ca. 3 timer (det samme som efteråret 2014). Alle har desuden åbent om morgenen, og 85 pct. tilbyder morgenmad. I forhold den reducerede åbningstid er taksterne fortsat ganske høje. Bureau 2000 har gennemført en rundspørge til alle kommuner om taksterne pr. august Den gennemsnitlige forældrebetaling er nu 1379 kr. mdl. En registerundersøgelse fra efteråret 2015 viste på grundlag af 2014-data, at økonomien i høj grad spiller en rolle for, om forældrene synes de har råd til en SFO-plads. De der vælger fritidsordningen fra, er navnlig familier, hvis indkomst lige akkurat er for høj til, at de kan få friplads, og som kun har ét barn i offentlig pasning så de heller ikke kan få søskenderabat. Desuden får høje takster flere forældre til at fravælge SFOen. Det vurderes, at den yderligere reduktion i brugen af fritidsordninger, som er sket siden, sandsynligvis har form af, at endnu flere børn må undvære fritidstilbud, hvis forældrene har jævne indkomster, men ikke kan få friplads/søskenderabat. En analyse af udviklingen i de kommunale budgetter viser, at de kommunale nettodriftsudgifter til skolefritidsordninger (dvs. kommunens udgifter, når forældrebetalingen er trukket fra) siden 2008 er faldet med ca. 1,4 mia. kr. Alene siden 2013 (det sidste år før skolereformen) er faldet på næsten 800 mill. kr. i 2016-priser. Denne besparelse har tre årsager: - Den vigtigste årsag er, at der er færre børn i SFO. - Desuden er enhedsomkostningerne reduceret, fordi åbningstiden er sat ned. - Endelig betaler forældrene en stadig større andel af udgifterne til skolefritidsordningerne. 1 Spørgeskemaet omhandler desuden skolernes brug af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Disse forhold vil blive behandlet i en senere rapport. Bureau Side 7

8 2. Udvikling i efterspørgsel efter SFO-pladser. Juni 2016 var 33,3 pct. af skolebørnene i de skoler, hvor der er en skolefritidsordning, optaget i SFOen. Dette tal omfatter ikke børn, som endnu ikke var begyndt i børnehaveklassen i juni I en række kommuner optages børnene i SFOen om foråret, allerede inden de begynder i 0. klasse. 12 pct. af SFObørnene var derfor endnu ikke begyndt i skole i juni I juni 2015 var der 34,8 pct. af skolebørnene, der var i SFO 2. Set i forhold til skolernes elevtal synes efterspørgslen efter SFO-plads således at være faldet med 4-5 pct. 3 Det skal bemærkes, at tallene kan være påvirket af en række strukturelle forhold, fx omfanget af trin inden for SFOen (om man fx har et klublignende tilbud) og eventuelle ændringer i aldersgrænsen for, hvornår børnene skal forlade SFOen. Disse forhold ændres dog som regel kun langsomt. 4 Den reducerede efterspørgsel er en fortsættelse af det fald, der kunne konstateres i forbindelse med skolereformen. Fra oktober 2013-oktober 2014 faldt efterspørgslen således med 7-8 pct., når man tager højde for udviklingen i børnetal. 5 Der synes således at være sket et samlet fald i efterspørgslen efter skolefritidsordninger siden skolereformen på 12 pct. måske lidt mere. 6 Det svarer omtrent til, at der er mere end færre børn i SFO, end de der ville have været, hvis antallet af indskrevne børn havde fulgt udviklingen i børnetal. 7 Udviklingen er bl.a. en følge af den længere skoledag for de mindste børn, som får nogle forældre til at spare udgiften til en fritidsordning. 2 Idet det forudsættes, at børn, der endnu ikke var begyndt i skole, udgjorde samme andel af SFO-børnene i 2015 som i ,3 pct. udgør 95,7 pct. af 33,8 pct pct. af skolerne oplyser således, at rammerne for SFOens virke (åbningstid, trin m.v.) er uændrede i forhold til sidste år. Da eventuelle ændringer kan påvirke efterspørgslen begge veje, er virkningen af sådanne strukturelle ændringer formentlig lille. 5 Se evt. Efterspørgsel efter skolefritidsordninger efter skolereformen - og SFO-taksterne efteråret 2015, FOA- Bureau 2000 juli En nærmere vurdering afventer bl.a. Danmarks Statistiks ressourceopgørelse for Denne er blevet forsinket og forventes først i slutningen af august Der var indskrevne børn i kommunale skolefritidsordninger i efteråret SFOen benyttes især af børn i klasse. Antallet af elever på disse klassetrin er faldet en smule i perioden, nemlig med 0,1 pct. fra 2013 til 2014 og med 1,8 pct. året efter. Bureau Side 8

9 3. Åbningstider og struktur Figur 1 viser, hvornår skolefritidsordningerne åbner om eftermiddagen. Figur 1 80 Hvornår åbner SFOerne om eftermiddagen? Pct Før 13 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14: Kilde: Spørgeskema til skolelederne I gennemsnit åbner SFOerne kl 13:52. Figur 2 viser, hvornår SFOerne lukker om eftermiddagen. Bureau Side 9

10 Figur 2 Hvornår lukker SFOerne om eftermiddagen? Pct :00 16:30 16:45 17:00 17:15 17: Kilde: Spørgeskema til skolelederne I gennemsnit lukker SFOerne kl. 16:57. Den gennemsnitlige åbningstid om eftermiddagen er 3 timer og 5 minutter. 8 Alle de skoler, der har svaret, har åbent i SFOen om morgenen, og 85 pct. tilbyder morgenmad i SFOen. Som det fremgår af Figur 3 har ca. halvdelen af skolefritidsordningerne kun ét trin. De øvrige har to eller flere trin ofte med klublignende ordninger for de større børn. 8 Der er kun små ændringer i forhold til 2014, hvor SFOerne i gennemsnit åbnede kl. 13:53, lukkede kl. 16:55 og havde 3 timer og 3 minutter åbent i gennemsnit. Bureau Side 10

11 Figur 3 Hvor mange trin er der i SFOen? Tre eller flere trin 17% SFO1 og 2 35% Kun et trin 48% Kilde: Spørgeskema til skolelederne Bureau Side 11

12 4. Takstudviklingen Bureau 2000 har spurgt de kommunale pladsanvisninger, om der sker ændringer i forældrebetalingen i skolefritidsordninger efter sommeren 2016, eller om taksten er den samme som til nytår. 9 Kun seks kommuner ændrer forældrebetalingen. Disse seks kommuner fremgår af tabel 1. Tabel 1. De seks kommuner, hvor forældrebetalingen i SFO ændres efter sommerferien 2016 Takst i kr. pr. måned januar 2015 Takst i kr. pr. måned august 2016 omregnet til 12 betalingsmåneder omregnet til 12 betalingsmåneder Helsingør Sorø Kolding Odder Frederikshavn Jammerbugt Note: Hvis der fx er 11 betalingsmåneder, sker omregning til 12 mdrs. betaling ved at gange med 11/12. Kilde: Kommunerundspørgen juni Taksterne er fuldtidstakster, dvs. betaling for en fuld eftermiddag og evt. morgenpasning. I fx Frederikshavn hænger takststigningen sammen med, at kommunen fra august vil kræve en ekstra betaling på 359 kr. mdl., hvis barnet skal have pasning fra kl. 16: Taksterne varierer i øvrigt uhyre meget. Tabel 2 viser de 10 kommuner, hvor betalingen for en SFO-plads er højest 9 77 kommuner har umiddelbart svaret på bureauets henvendelse. For de resterende 21 kommuner har Bureau 2000 checket, at de takster, som angives på kommunens hjemmeside, ikke er ændret. Bureau Side 12

13 Tabel 2. De 10 kommuner med den højeste SFO-betaling Kommune Forældrebetaling omregnet til 12 mdr. Odense 1894 Vejle 1888 Brønderslev 1750 Lyngby-Taarbæk 1737 Holbæk 1732 Gribskov 1707 Frederikshavn 1681 Solrød 1672 Sorø 1672 Egedal 1664 Kilde: Kommunerundspørgen juni Tabel 3 viser tilsvarende, hvor SFO-betalingen er lavest. Tabel 3. De 10 kommuner med den laveste SFO-betaling Kommune Forældrebetaling omregnet til 12 mdr. Fanø 550 Vordingborg 651 Hvidovre 837 København 927 Ærø 945 Tårnby 953 Herning 971 Læsø 982 Dragør 1026 Tønder 1031 Kilde: Kommunerundspørgen juni 2016 Alle kommuner har i dag SFO undtagen Fredensborg, hvor man har fritidshjem til 696 kr. mdl. Nogle kommuner, fx København, har både SFO og fritidshjem. Ser vi på udviklingen siden januar 2014 (før skolereformen), ser gennemsnitstaksterne ud som vist i Tabel 4. Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitstakster januar 2014-august2016 i SFO omregnet til 12 mdr. betaling Januar 2014 Januar 2015 Januar 2016 August 2016 SFO fuld tid Kilde: Diverse kommunerundspørger Forældrebetalingen er på 2½ år faldet med ca. 15 pct. i faste priser med ca. 18 pct. Bureau Side 13

14 5. Udviklingen i de kommunale budgetter Tabel 5 viser udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter , når det gælder skolefritidsordninger. Desuden ses udviklingen i antal indskrevne børn pr. oktober. Indtægter, når det gælder skolefritidsordninger, er stort set det samme som forældrebetaling. Det ses, at forældrene betaler en stigende andel af driftsudgifterne, idet der ikke gælder det samme loft over forældrebetalingen som på fritidshjemsområdet, hvor forældreandelen højst må være 30 pct. Tabel 5. De kommunale driftsbudgetter på SFO-området Indtægtsandel Netto i Indskrevne Driftskonti Indtægter Netto priser pr. oktober Mill. kr. Pct. Mill. kr. Antal børn , , , , , , , Kilde: Egne beregninger på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Det bemærkes, at tabellen forudsætter korrekt kontering. I tabellen er de kommunale nettodriftsudgifter beregnet (udgifter minus indtægter), og det er beregnet, hvor store nettoudgifterne er i 2016-priser. 10 Det ses, at de kommunale nettodriftsudgifter til skolefritidsordninger siden 2008 er faldet med ca. 1,4 mia. kr. Alene siden 2013 (det sidste år før skolereformen) er faldet på næsten 800 mill. kr. i 2016-priser. Denne udvikling har tre årsager: 10 Beregningen er sket ud fra KLs pris-og lønskøn, som giver følgende procentvise prisudvikling fra år til år: ,8 4,0 2,8 1,1 2,3 0,9 1,3 1,3 1,5 Bureau Side 14

15 For det første er antallet af SFO-børn faldet. Som nævnt i afsnit 2 svarer faldet til ca. 12 pct. Faldet i antallet af indskrevne børn kan formentlig forklare godt halvdelen af den besparelse, kommunerne har opnået. For det andet må man antage, at driftsudgifterne pr. plads er faldet. Som denne undersøgelse viser, åbner SFOerne i dag typisk kl. 14 og har derefter åbent ca. 3 timer. Åbningstiden om eftermiddagen er efter skolereformen reduceret med mere end en time. Det skal understreges, at mulighederne for personalereduktion i praksis ikke er de samme som den reduktion, der sker i åbningstiden. Før skolereformen kom børnene ofte i SFO i flere omgange: Lidt efter kl. 12 kom børnehaveklassens børn. Kl. 13 kom de fleste børn fra 1. klasse måske osv. I dag vil der i højere grad være en tendens til, at alle børnene møder op i SFOen på én gang. Det stiller store krav. Alligevel må den kortere åbningstid give mulighed for besparelser. Vi har da også set, at SFO-taksten i faste priser er faldet med ca. 18 pct. på 2½ år. For det tredje betaler forældrene, som det fremgår af Tabel 5, en fortsat stigende andel. Det bemærkes desuden, at man ikke kan være sikker på, at fx lønnen til SFO-medarbejdere med kombinationsbeskæftigelse i skole og SFO altid fordeles korrekt. Hvis nogle af de udgifter, som rettelig vedrører skolen, bliver konteret under SFOen, vil den reelle forældreandel være højere Bemærkningen skal ikke tolkes i retning af, at kommunerne eller skolerne snyder på vægten, men i praksis vil det i stigende omfang være svært at skille udgifterne ad. Bureau Side 15

16 6. Diskussion og perspektiver Bureau 2000 gennemførte efteråret 2015 en registerundersøgelse for FOA, som undersøgte, hvilke grupper, der kommer i fritidsordninger. 12 Undersøgelsen byggede på og 2014-data. Så man her på, hvilke børn der kom i SFO eller fritidshjem, viste den statistiske analyse, at følgende faktorer har betydning for, om barnet kommer i pasning (i rækkefølge efter faktorernes betydning) - om barnet har søskende i pasning. Det var langt den vigtigste faktor. Børn med søskende i pasning har langt større chance for at komme i SFO end andre børn. Dette hænger utvivlsomt sammen med muligheden for søskenderabat. - om der er tale om en enlig forsørger. Børn af enlige har størst chance for pasning. Dette hænger utvivlsomt sammen med muligheden for friplads. - forældrenes indkomst. Der er mindst chance for pasning ved almindelige lønmodtagerindkomster. - forældrebetalingens højde. Jo dyrere SFO en er, jo færre kommer i pasning. Når det gælder forældrebetalingen viste undersøgelsen, at høje takster især betyder, at børnene meldes tidligere ud af SFOen, end hvis forældrebetalingen er lav. I kommuner, hvor taksten i 2014 var under 1200 kr. mdl., var det således 74 pct. af de 10-årige børn, der var i fritidsordning. I kommuner, hvor taksten er over 1600 kr. mdl. er andelen kun 63 pct. Det ses, at alle faktorer på en eller anden måde er relateret til økonomiske overvejelser for forældrene. Ser vi specielt på betydningen af søskendeforhold, fremgår sammenhængen af figur Hvem kommer i fritidsordning efter skolereformen. FOA-Bureau September Bureau Side 16

17 Figur 4. Andel af børnene, der er i fritidsordning - og antal søskende i pasning Pct. af børn i fritidsordning eller klub år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år Kilde: Registerundersøgelsen Kun et barn i pasning To børn i pasning Tre eller flere børn i pasning Det ses, at jo ældre børnene bliver, jo større rolle spiller søskenderabatten. Er barnet 6 år er det kun 7 pct. af enebørnene, der ikke kommer i fritidsordning (mod stort set alle børn, hvis der er søskende i pasning). Er barnet fx 10 år, er kun 61 pct. af enebørnene i fritidsordning, mens langt de fleste børn med søskende i pasning, fortsat er i SFO, fritidshjem eller klub. Ud fra tendenserne i 2015-undersøgelsen er det nærliggende at antage, at det yderligere fald i benyttelsen af fritidsordninger, der er sket siden 2014, især har ramt børn uden søskende i pasning i familier med jævne indkomster. 13 I et børnepolitisk perspektiv vil mange hæfte sig ved, at SFO, fritidshjem og klubber for mange børn er udgangspunkt for kammeratskaber. Når det trods alt fortsat er de fleste børn, der er i fritidsordning, kan det være svært for det enkelte barn efter en lang skoledag at finde sammen med andre børn i nærområdet om fælles aktiviteter. Det ligger uden for rammerne for denne undersøgelse at diskutere, hvilken betydning det kan have. Men man kan i hvert fald sige, at opdelingen af børn i en gruppe, der samles i SFO, og en gruppe, der klarer sig hjemme, er sket på et grundlag, der næppe er tilsigtet. 13 Tendensen til at børn fra familier med kun ét barn i pasning glider tidligt ud, blev således forstærket fra 2013 til Bureau Side 17

18 7. Metode Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle skoleledere på landets folkeskoler er blevet bedt om at deltage. Der er udsendt invitationer via de s, som findes i Undervisningsministeriets institutionsregister, i alt til 1386 skoler. Det har dog vist sig, at en del af disse skoler ikke var relevante for undersøgelsen. Det gælder bl.a. skoler, der kun rummer en 10. klasse. Der er modtaget 268 besvarelser. Tager man højde for, at nogle af invitationerne er sendt til skoler uden for målgruppen, får man en svarprocent på Bureau 2000 har ikke konstateret skævheder i besvarelserne. Der er bl.a. svar fra skoler i 82 ud af landets 98 kommuner. Alligevel må resultaterne tolkes med en vis usikkerhedsmargin. 14 En tilsvarende undersøgelse efteråret 2014 gav en svarprocent på 19 Bureau Side 18

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Januar 2017 Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Henvendelser: FOA Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46 97 26 26 Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Hvem kommer i fritidsordning efter skolereformen? - Er SFO erne blevet for dyre for familier, der ikke kan få rabat?

Hvem kommer i fritidsordning efter skolereformen? - Er SFO erne blevet for dyre for familier, der ikke kan få rabat? Hvem kommer i fritidsordning efter skolereformen? - Er SFO erne blevet for dyre for familier, der ikke kan få rabat? September 2015 Hvem kommer i fritidsordning efter skolereformen? Undersøgelsen er udført

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt Undervisningsministeriet 9. september 2014 Notat om takstudviklingen i SFO i forlængelse af samråd den 9. september 2014 Undervisningsministeriet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Dagtilbud: Pris og kvalitet 2013. - Hvad er der blevet af kvalitetsmidlerne - Hvordan går det med forældrebetaling - Nye strukturer

Dagtilbud: Pris og kvalitet 2013. - Hvad er der blevet af kvalitetsmidlerne - Hvordan går det med forældrebetaling - Nye strukturer Dagtilbud: Pris og kvalitet 2013 - Hvad er der blevet af kvalitetsmidlerne - Hvordan går det med forældrebetaling - Nye strukturer Dagtilbud pris og kvalitet 2013 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad Prisen på pasning 2008 Betaling Moduler Mad PRISEN FOR PASNING 2008. SIDE 2 Prisen på pasning 2008 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Prisen på pasning 2011. - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning

Prisen på pasning 2011. - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning Prisen på pasning 2011 - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning Prisen på pasning 2011 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Prisen på pasning takstforhøjelser - madordninger - lettelser for de velstående

Prisen på pasning takstforhøjelser - madordninger - lettelser for de velstående Prisen på pasning 2010 - takstforhøjelser - madordninger - lettelser for de velstående Prisen på pasning 2010 Undersøgelsen er udført under ledelse af af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade,

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt Juni 2017

Kommunernes udgifter til idræt Juni 2017 Notat Kommunernes udgifter til idræt Juni 2017 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt. Foreningerne er afhængige af kommunernes velvilje til at støtte dem økonomisk og stille

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere