Offentlig bekendtgørelse den af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke."

Transkript

1 Offentlig bekendtgørelse den af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den at vedtage ovennævnte plan til offentlig høring. Forslag til Tillæg nr. 6 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for en omdannelse af en del af erhvervsområdet i Mørke til blandet boliger og erhverv. Området omfatter den tidligere møbelfabrik og med kommuneplantilægget kan området anvendes til boliger i op til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 9,5 m, samt kontor- og liberalt erhverv mv. i miljøklasse 1-2. Debatperiode og offentligt borgermøde Forslaget er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den til den Midlertidige retsvirkninger Iht. til planlovens 12 kan Byrådet modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse, som er i strid med planen. Miljøvurdering dk. Kommunen vidresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med en kopi af sagens akter. Klagen skal være modtaget af Syddjurs Kommune inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Offentlig debat I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den , hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller til Syddjurs Kommune har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. 4, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Planforslaget kan ses på følgende links på Internet: En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller til Her kan du se planforslaget

2 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For et blandet byområde ved Stationsvej i Mørke

3 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Planafdelingen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægger Alette Lena Skov- Hansen Dette tillæg kan ses og hentes på: Tillægget er udarbejdet af: Planafdelingen Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside Kortgrundlag: Matrikelkort og topografiskekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan. Tillægget vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset emne i kommuneplanen. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udvikling i kommunen. De centrale emner i kommuneplanen er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. Samtidig tager kommuneplanen stilling til en lang række forhold uden for byerne, bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse. Kommuneplanens rammer angiver de overordnede retningslinier for de bestemmelser som senere kan vedtages i lokalplaner, om anvendelse, bebyggelsens art og tæthed m.m. I landzonen er rammerne er samtidig retningsgivende for kommunens landzoneadministration. Hvad består kommuneplantillægget af Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med tilægget beskrives, og der fortælles om kommuneplantillæggets indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for hvordan tillægget forholder sig til anden planlægning. Rammebestemmelserne, der er konkrete rammer for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for Byrådet og kommunens administration. Rammekortet, der viser afgrænsningen af det område hvor kommuneplantillægget gælder. Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg Ifølge planloven kan der vedtages et tillæg til Kommuneplanen, hvis byrådet ønsker at ændre på kommuneplanens rammer. Der skal fx udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes, hvis byrådet generelt ønsker at fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forslaget til kommuneplantillæg Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommuneplantillægget vedtages endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt kommuneplantillæg, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er tilægget en del af kommuneplanens rammedel og er bindende for Byrådet og kommunens administration.

4 Redegørelse REDEGØRELSE Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at omdanne et udtjent erhvervsområde ved Stationsvej i Mørke til et stationsnært byområde til blandet bolig og erhvervsformål. Med omdannelsen ændres mulighederne for at bygge i området til bebyggelse i 3 etager med en maksimal byggehøjde på 9,5 m mod tidligere 2 etager og 8,5 m. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50. De maksimale byggehøjder, etageantal og bebyggelsesprocent er svarende til det tilgrænsende rammeområde 9.1.B10. Hensigten er at skabe en byfortætning i relation til den kommende letbane. Omdannelsen af en den stationsnære del af erhvervsområdet i Mørke sker på baggrund af en støjkonsekvensvurdering, der er udarbejdet af COWI 4. november I rapporten vurderes dels støjpåvirkningen af de kommende boliger, såfremt området konverteres, og dels de eksisterende virksomheder i området og deres muligheder for at udvide, samt endelig anvendelsesmulighederne for den resterende del af erhvervsområdet, herunder muligheden for at placere virksomheder inden for rammeområdets makismale miljøklasse 5. KOMMUNEPLAN 2013 Det fremgår af Kommuneplanens hovedstruktur at Mørke indgår i Det grønne bånd sammen med de øvrige tre letbanebyer, Hornslet, Ryomgård og Mørke. DET GRØNNE BÅND. RETNINGSLINIER OG GENERELLE RAMMER Stk. 1. Byerne i det grønne bånd skal bevares som selvstændige enheder, således at der ikke udvikles sammenhængende bykorridorer langs jernbanen. Stk. 2. Der skal så vidt muligt fokuseres på byfortætning og byomdannelse af tidligere erhvervsområder og stationsnære områder. Stk. 3. Byudvikling skal foregå således at transportafstande mindskes og ressourceforbrug minimeres. Afstand og tilgængelighed til Aarhus skal prioriteres. Stk. 4. Der skal så vidt muligt sikres et varieret udbud af boligtyper med fokus på byernes egen identitet og styrker. Stk. 5. Nærrekreative områder og forbindelse til større rekeative områder skal indtænkes i nye boligområder. LETBANEBYERNE I FREMTIDEN Byrådet ønsker, at udvikle letbanebyerne og den nødvendige private og offentlige service samt at synliggøre de mange attraktive arealer til bosætning, der allerede eksisterer i dag. Arealer, der giver mulighed for forskellige boligtyper og derfor tilbyder gode muligheder til flere segmenter af tilflyttere. Indsatsen skal koncentreres om allerede planlagte og igangsatte byudviklingsprojekter, som for eksempel områdefornyelsen i Kolind, realiseringen af en ny bydel i Hornslet på Varo-grunden og igangsætning af en områdefornyelse i Mørke. 3

5 Redegørelse MØRKE I FREMTIDEN Gennemførelse af den politisk prioriterede områdefornyelse og her særligt et forskønnelsesprojekt i tilknytning til Ebeltoftvej - Randersvej og stationsområdet, ønskes påbegyndt i den kommende planperiode med henblik på at styrke Mørke som bosætningsområde. Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse er fremsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne primo April Rammeområdet 9.1.BE1 for den centrale del af Mørke er med kommuneplan 2013 ændret, så der nu gives mulighed for bebyggelse i op til tre etager. Den planlagte omfartsvej vest om byen hindrer en hensigtsmæssig fremtidig planlægning af de attraktive boligområder i den vestlige del af byen. Byrådet ønsker fortsat at opgradere rute 21, da hovedvejen stadig udgør en barriere i byen, derfor placeres tracé til omfartsvej øst om byen. Det tidligere rammeområde 9.1.B11 tilbageføres til perspektivområde med Kommuneplan 2013, da der findes mere end tilstrækkelig med restrummeligheder i byens andre boligområder. Nedenstående byskitse er udarbejdet som optakt til arbejdet med Syddjurs Kommuneplan 2013 og indgår i Temahæftet Det Grønne Bånd - Letbanebyerne. Grundlag for Bosætning i Kommuneplan Grenaabanen Mod Randers 9.1.BE8 9.1.BE7 Station 9.1.B E2 Grenaabanen BYENS MIDTE 9.1.E1 Daginst. Hal Omfanget af et byforskønnelsesprojekt vurderes Fremtidig udviklingsretning 9.1.B6 Kirke Skole og bibliotek Ældrecenter Mod Thorsager Tracé til omfartsvej flyttes til placering øst om Mørke Gl. Mørke 9.1.B11 Mod Aarhus Område tilbageføres til perspektivområde 4

6 Redegørelse RAMMEBESTEMMELSER De nuværende rammebestemmelser for erhvervsområdet er gengivet nedenfor: Plannummer: 9.1.E1 Plannavn: Erhvervsområde ved Stationsvej og Industrivej Generel anvendelse: Erhvervsformål Specifik anvendelse: Fremtidig zonestatus: Eksisterende zonestatus: Erhvervsområde Byzone Byzone Max. bebyggelsesprocent: (%) 45 % Beregningsmetode for bebyggelsesprocent Max. antal etager: Max. bebyggelsesrumfang (m3/ m2) Max højde (m): Den enkelte ejendom 2 etager. 3 Højst 8,5 m Min. tilladte miljøklasse 1 Max tilladte miljøklasse 5 Notat - Bebyggelsens omfang og udformning Notat Området skal zoneres efter miljøklasse af hensyn til de omgivende arealer Miljøministeriet, Syddjurs Kommune 5

7 Redegørelse TILLÆG NR. 6. ÆNDREDE RAMMER Til det på rammekortet side 9 viste rammeområde 9.1.BE9 fastsættes følgende rammebestemmelser: Plannummer: 9.1.BE9 Plannavn: Blandet bolig og erhvervsområde, Mørke Generel anvendelse: Specifik anvendelse: Konkret anvendelse: Fremtidig zonestatus: Eksisterende zonestatus: Blandet byformål Blandet bolig og erhvervsområde Åben-lav, tæt-lav, etageboliger og erhverv i miljøklasse 1-2. Byzone Byzone Max. bebyggelsesprocent: (%) 50 % Beregningsmetode for bebyggelsesprocent Max. antal etager: Max højde (m): Den enkelte ejendom 3 etager. Højst 9,5 m Min. tilladte miljøklasse 1 Max tilladte miljøklasse 2 Notat - Generelle anvendelsesbestemmelser Notat - Bebyggelsens omfang og udformning Notat Der skal tages hensyn til det omkringliggende bymiljø. Området er under byomdannelse. Max. Bebyggelsesprocent: 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom og 50% for etage for den enkelte ejendom. Der skal etableres en offentlig sti igennem området, der forbinder Stationsvej med Industrivej. MILJØVURDERING I henhold til 3 stk. 1, nr. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner eller andre planer og programmer, der omfatter fysisk planlægning og arealanvendelse, herunder tillæg til kommuneplaner. Ifølge lovens 3 stk. 2 skal der dog kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. BAGGRUND FOR VURDERING Tillægget har til formål at omdanne et eksisterende, men udtjent, erhvervsområde til et blandet bolig og erhvervsområde med mulighed for kontor og liberalt erhverv inden for miljøklasse 1-2. Syddjurs Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget, der alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og har på baggrund af nedenstående betragtninger vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. 6

8 Bestemmelser Området omdannes fra erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde, hvilket betyder en ned-klassificering af de virksomhedstyper, der kan etablerer sig i området. Nedklassificeringen medfører mindre udledning af emissioner fra støj, luft og trafik, hvilket vurderes at være en positiv indvirkning på miljøet. Området er beliggende i udkanten af et større erhvervsområde i Mørke og omgivet af bymæssig bebyggelse, hvorfor planen ikke vil betyde en væsentlig indvirkning hverken i forhold til biologisk mangfoldighed, landskab, klima eller vand, ligesom planen vil ikke have en væsentlig indvirkning på kulturarven. Den negative indvirkning på miljøet i form af støj og vibrationer vil alene fremkomme i anlægsfasen i forbindelse med et kommende byggeri, og vil være kortvarig. AFGØRELSE Syddjurs Kommune finder på baggrund af den gennemførte screening, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet i området. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. OFFENTLIG DEBAT Forslag til Tillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013 fremlægges til offentlig debat i 8 uger fra den 1. april 2014 til den 27. maj Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 1. april 2014 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til relevante myndigheder. Forslaget til kommuneplantillæg kan ses på kommunens hjemmeside på www. syddjurs.dk/planforslag, samt på Miljøministeriets portal for planlægning www. plansystem.dk. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 27. maj 2014 inden for åbningstiden. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse: Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller med til kommunens -adresse: RETSVIRKNINGER I henhold til planlovens 24 skal der oplyses om indholdet af lovens 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget. 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg. 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 7

9 Bestemmelser VEDTAGELSESPÅTEGNINGER Således vedtaget som forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013 af Byrådet i Syddjurs Kommune den På Byrådets vegne Ebeltoft, den

10 Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 Kortbilag N 9.1.BE 9. RAMMEKORT Kommuneplanrammer Målforhold: 1: Miljøministeriet, KMS, Syddjurs Kommune

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 392

Forslag til Lokalplan nr. 392 Offentlig bekendtgørelse den 22.09 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 392 - Boligområde ved Århusvej i Ugelbølle. (Møllerens Hus) og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Forslag

Læs mere

Version 18. december 2008 LOKALPLANOMRÅDE. Lokalplan nr. 318

Version 18. december 2008 LOKALPLANOMRÅDE. Lokalplan nr. 318 Version 18. december 2008 LOKALPLANOMRÅDE Lokalplan nr. 318 Sommerhusområdet Spovevej og Stillidsvej, Ahl ved Ebeltoft Kommuneplantillæg nr. 54, til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Yderligere information kan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015.

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015. Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.030 for udvidelse af bydelscentret i Gug Aalborg Byråd godkendte den 8. september

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Bygningsniveau Bygningsvolumen Fra en miljømæssig vinkel er det afgørende, hvad omfanget af overfl ade mod det fri er pr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Forslag til Lokalplan 19-001, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010.

Forslag til Lokalplan 19-001, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010. Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 23-11-2009 Sagsnr.: 1849-36806 Forslag til,

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere