BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Meddelelse nr til NASDAQ OMX Copenhagen A/S BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr , indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse TORSDAG DEN 25. MARTS 2010, KL på følgende adresse BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S RØRVANG ALBERTSLUND Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport for 2009 til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen. 3. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at der sker genvalg af bestyrelsens medlemmer: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen (valgt af præferenceaktionærerne) og Niels A. Johansen. Bestyrelsesmedlemmernes baggrund er beskrevet i selskabets årsrapport for Valg af en statsautoriseret revisor eller et revisionsfirma. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: Krævede vedtægtsændringer Følgende forslag er krævede ændringer til vedtægterne som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). De krævede vedtægtsændringer behandles samlet som ét forslag:

2 - I 3, stk. 6 og 9, og 4, stk. 2, ændres benævnelsen "aktiebog" til "ejerbog". - I 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, ændres "aktieselskabsloven" til "selskabsloven". Derudover ændres henvisningen i 13, stk. 2, til selskabslovens paragraf 61 og henvisningen i 13, stk. 4, til selskabslovens paragraf I 6, stk. 3, ændres indkaldelsesvarslet til generalforsamlingen fra "mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel" til "tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen". - 6, stk. 5, ændres således, at andelen af aktionærer, der kan forlange en ekstraordinær generalforsamling, nedsættes fra 1/10 af aktiekapitalen til 5 procent af aktiekapitalen. - 8, stk. 2, ændres således, at aktionærens ret til at deltage og stemme i forbindelse med en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. - I 8, stk. 3, 1. pkt., præciseres det, at det er stemmeretten på registreringsdatoen, der skal godtgøres senest 3 dage forud for generalforsamlingen i forbindelse med anmodning om adgangskort. I konsekvens af selskabslovens regler om registreringsdato slettes 8, stk. 3, 2. pkt. Konsekvensændringer til vedtægterne Følgende forslag er konsekvensændringer til vedtægterne som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Konsekvensændringerne behandles samlet som ét forslag. - 1, stk. 2, ændres således, at hovednavnet ikke skrives i parentes efter binavnene, da selskabsloven ikke stiller krav herom. - I 6, stk. 3, ændres indkaldelsesmåden, således at bestemmelsen bringes i overensstemmelse med selskabsloven. Indkaldelse sker herefter via selskabets hjemmeside og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Derudover sker indkaldelse skriftligt, eventuelt via , til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. - 6, stk. 4, ændres således, at forslag fra aktionærerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. - 6, stk. 6, ændres som konsekvens af selskabslovens 99 således, at bestemmelsen angiver, hvilke oplysninger om generalforsamlingen selskabet senest tre uger før generalforsamlingen har pligt til at offentliggøre.

3 - I 8, stk. 4, tilføjes, at en stemmeberettiget stamaktionær eller præferenceaktionær kan møde på generalforsamlingen med en rådgiver, ligesom selskabslovens regler om fuldmagt gengives i bestemmelsen. - I 12, stk. 4, om selskabsrepræsentation præciseres det, at valg af selskabsrepræsentation sker i overensstemmelse med selskabslovens regler. Andre ændringer til vedtægterne Bestyrelsen fremsætter endvidere følgende øvrige forslag til ændring af vedtægterne. De øvrige forslag til vedtægtsændringer behandles hver for sig som selvstændige forslag: , stk. 1, 2. pkt., slettes, idet den nye selskabslov ikke stiller krav om, at selskabets hjemsted skal fremgå af vedtægterne Vedtagelse af "Ervex A/S" og "AO-Ervex A/S" som nye binavne for selskabet. Binavnene optages i 1, stk I 3, stk. 5, 1. pkt., erstattes "Københavns Fondsbørs" med "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" som følge af, at Københavns Fondsbørs har ændret navn til NASDAQ OMX Copenhagen A/S I 3, stk. 5, 1. pkt., og 4, stk. 2, ændres "Værdipapircentralen" til "en værdipapircentral". I 3, stk. 5, 2. pkt., ændres "Værdipapircentralen" til "den pågældende værdipapircentral", i 4, stk. 3, ændres "i Værdipapircentralen" til " hos en værdipapircentral" og i 13, stk. 2, ændres "Værdipapircentralen" til "værdipapircentralen, jf. paragraf 4". Ændringerne er foreslået som følge af, at Værdipapircentralen A/S har ændret navn til VP Securities A/S og for at tage højde for fremtidige navneændringer , stk. 9, 2. pkt., slettes og erstattes af et nyt 3, stk. 9, 2. pkt., der har følgende ordlyd: "Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr " , stk. 20, slettes, da bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets præferenceaktiekapital udløb den 31. december I 4, stk. 4, ændres ordlyden til følgende: "Udbytte på stamaktier, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdag, medmindre andet følger af forældelseslovgivningen, tilfalder selskabets dispositionsfond, og de pågældende kupons er derefter uden gyldighed over for selskabet. Udbytte på præferenceaktier, der ikke er hævet fra aktionærens udbyttekonto 3 år efter forfaldsdag, medmindre andet følger af forældelseslovgivningen, tilfalder selskabets dispositionsfond." Ændringerne er begrundet i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer, der nedsætter den generelle forældelsesfrist fra 5 til 3 år I 7 (dagordenen for den ordinære generalforsamling) føjes til 7, pkt. 3: "eller dækning af underskud" , stk. 1, opdeles i to led. Der er ikke tilsigtet materielle ændringer I 18, stk. 1, præciseres det, at årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

4 Som ny 19 foreslås en bestemmelse om elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne. Bestemmelsen har følgende ordlyd: "Alle dokumenter og al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation." 6.2. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen i Brødrene A & O Johansen A/S. Retningslinierne indeholder nu foruden bonus mulighed for tildeling af aktieoptioner til direktionen Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2011 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 % Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsog Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. Majoritet Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.1 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel majoritet. Hvis det på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse ved bekendtgørelse er muliggjort at vedtage en eller flere vedtægtsændringer med en mindre stemmeandel, skal denne mindre stemmeandel gælde. Betinget vedtagelse I det omfang selskabsloven eller de relevante dele heraf ikke er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingen (udover de dele af selskabsloven, som forventeligt ikke er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingen), foreslås de relaterede forslag under dagsordenens punkt og vedtaget betinget af ikrafttræden af de relevante bestemmelser i selskabsloven. Vedtages forslagene således betinget, bibeholdes de eksisterende vedtægtsbestemmelser indtil ikrafttræden, idet oplysning om de betinget vedtagne vedtægtsændringer og deres indhold optages i vedtægterne. Ved ikrafttræden erstatter de ny vedtægtsbestemmelser de hidtil gældende, og bestyrelsen foranlediger de således reviderede vedtægter registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

5 Oplysninger om generalforsamlingen Indkaldelsen med dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag, herunder de i henhold til pkt. 6.1 foreslåede vedtægtsændringer og de i henhold til pkt. 6.2 foreslåede retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen, samt årsrapporten for 2009 er i perioden fra 3. marts til 25. marts 2010 i tidsrummet mellem kl til fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Dokumenterne vil desuden være tilgængelige på AO s hjemmeside under overskriften Investor Relations (Generalforsamling 2010), tillige med fuldmagtsformularen og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. Aktionærernes stemmeret Det er en betingelse for afgivelse af stemmer, at aktionæren senest mandag den 22. marts 2010 kl over for selskabet har godtgjort sin stemmeret og anmodet om udlevering af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at rette henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S på telefon Adgangskort kan yderligere rekvireres på selskabets hjemmeside under Investor Relations (Generalforsamling 2010). Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , hvoraf nominelt DKK udgør stamaktiekapital, og nominelt DKK udgør præferenceaktiekapital. Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK eller multipla heraf, mens præferenceaktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 100 eller multipla heraf. Hvert stamaktiebeløb på DKK giver 100 stemmer, mens hvert præferenceaktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Af vedtægternes 8, stk. 2, fremgår det, at en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, medmindre erhvervelsen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen forud for indkaldelsen til generalforsamlingen. En stemmeberettiget aktionær kan afgive sin stemme ved fuldmægtig. Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer kan rekvireres ved henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S på telefon Fuldmagt kan yderligere rekvireres på selskabets hjemmeside under Investor Relations (Generalforsamling 2010). Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på fax nr senest den 22. marts 2010, kl Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S eller på telefon Albertslund, den 3. marts 2010 Bestyrelsen

6 Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning for Brødrene A. & O. Johansen A/S Ifølge Selskabslovens 139, stk. 1, skal bestyrelsen inden der indgås konkrete aftaler om incitamentsaflønning med medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion - have fastsat overordnede retningslinier herfor. Retningslinierne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og oplysning herom skal være optaget i selskabets vedtægter. 1. Generelle principper Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatafhængig løn for direktionen er med til at sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde nøglepersoner, samtidig med, at direktionen gennem en delvist incitamentsbaseret aflønning får en tilskyndelse til værdiskabelse til fordel for aktionærerne. Formålet med de overordnede retningslinier er at fastsætte rammerne for den variable løndel under respekt af selskabets mål, og således at det sikres, at aflønningsformen ikke leder til uforsigtighed eller til urimelig adfærd eller accept af risiko. 2. Omfattede personer a. Bestyrelsen Bestyrelsen honoreres med et fast kontant vederlag, der årligt godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen er således ikke incitamentsaflønnet. b. Direktionen Nærværende overordnede retningslinier for incitamentsaflønning vedrører derfor de til enhver tid til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldte direktører, idet andre personalegrupper uden for rammerne af disse retningslinier kan have bonus- eller anden incitamentsaflønning inkluderet i deres respektive ansættelsesvilkår. Den registrerede direktion skal ifølge vedtægterne bestå af op til 5 medlemmer og består p.t. af 2 medlemmer. Direktionens ansættelsesvilkår og aflønning aftales konkret mellem den enkelte direktør og bestyrelsen, og aflønningen vil normalt indeholde de i pkt. 3 anførte elementer. 3. Vederlagselementer Direktørens samlede vederlag sammensættes af følgende komponenter: a. fast løn, heri inkluderet pension, b. sædvanlige accessoriske goder såsom bil, telefon, avis m.m., c. kontant bonus, jf. pkt. 4, og d. aktieoptioner, jf. pkt. 5.

7 4. Kontant bonus Det enkelte medlem af direktionen kan tillægges en årlig bonus, der maksimalt kan svare til 4 måneders fast løn, jf. punkt 3.a., for hver direktør. Udbetalingen af bonus og størrelsen heraf vil afhænge af opfyldelsen af mål, som aftales for et år ad gangen. Bonusvilkårene fastsættes diskretionært en gang årligt af bestyrelsen, normalt i december måned med virkning for det kommende regnskabsår. 5. Aktieoptioner Det enkelte medlem af direktionen kan tildeles aktieoptioner. Antallet af aktieoptioner udgør direktørens gage divideret med børskursen. Antallet af aktieoptioner kan uanset børskursen ikke overstige stk. Udnyttelseskursen fastsættes på basis af et gennemsnit af børskursen de 10 børsdage efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen i tildelingsåret. Aktieoptionerne vil kunne udnyttes med en tredjedel på årsdagen for tildelingen, og med yderligere en tredjedel på toårsdagen for tildelingen og med den resterende tredjedel på treårsdagen for tildelingen. Aktieoptionerne vil skulle udnyttes senest 10 år efter tildelingen. De øvrige vilkår for aktieoptionerne vil blive fastsat af selskabets bestyrelse. 6. Godkendelse Nærværende overordnede retningslinier forelægges for selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts Efter generalforsamlingens godkendelse vil følgende bestemmelse blive indsat som 13, stk. 4, i selskabets vedtægter til erstatning af den gældende bestemmelse herom: 7. Offentliggørelse Selskabet har vedtaget retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen, jf. Selskabslovens 139. Retningslinierne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside. De til enhver tid gældende generelle retningslinier for incitamentsaflønning vil i henhold til Selskabslovens 139, stk. 2 være tilgængelige på selskabets hjemmeside ( ) med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinierne. Som dirigent: Klaus Søgaard

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl. 17.00

Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl. 17.00 Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl. 17.00 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 2009 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for TDC A/S

Vedtægter for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene AIRTALK MOBILTELEFONI A/S BERLINGSKE MOBIL A/S BILLINGCOM A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere