Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013."

Transkript

1 Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen Bestyrelsen 14 Regnskab og formue 15 Revisionen 16 Vedtægtsændringer 17 Opløsning 1 Klubbens navn er Slagelse Svømmeklub (SSK) og dens hjemsted er Slagelse kommune. Klubbens adresse er lig den til enhver tid værende formands. 2 SSK s formål er gennem undervisning, konkurrence og motion at fremme interesse og kendskab til svømning, vandpolo, udspring, livredning, water walking, triathlon og andre vandaktiviteter. Ovenstående aktiviteter optages i SSK s sæsonplan forudsat, at et tilstrækkeligt antal medlemmer tilmelder sig og fastholder interessen. Bestyrelsen beslutter i samarbejde med instruktører og trænere indholdet af sæsonplanen. 2.1 Som en selvstændig afdeling under Slagelse Svømmeklub er Slagelse Tri. 3 Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Klubben er medlem af DGI Sorø (fra 1/ DGI Vestsjælland) under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Klubben er medlem af Samvirkende Idrætsklubber i Slagelse (SIKS) (fra 1/ Slagelse Idrætsråd (SIR)). Klubben er undergivet disses love, vedtægter og bestemmelser. 3.2 Slagelse Tri er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund. 3.3 Vedtægter for Slagelse Tri vedtages på Slagelse Tri s egen generalforsamling. Denne må ikke stride imod Slagelse Svømmeklubs vedtægter og bestemmelser. 4 I SSK kan alle optages som såvel aktive som passive medlemmer. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse af en person, såfremt særlige forhold taler herfor.

2 Som aktivt eller passivt medlem betragtes personer, der har betalt kontingent for sæsonen. 5 Kontingentet består af henholdsvis et grundkontingent og et svømmekontingent. Grundkontingentet fastsættes foret år ad gangen på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. Såvel aktive som passive medlemmer skal betalegrundkontingentet, der opkræves i 2 rater årligt, forud med forfald 1/8 og 1/1. Svømmekontingentet fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen. Alene aktive medlemmer skal betale svømmekontingentet. Svømmekontingentet opkræves i 2 rater årligt, forud medforfald 1/8 og 1/1. 6 Såvel grundkontingentet som svømmekontingentet er bindende for et halvt år ad gangen. Tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan kun under ganske særlige omstændigheder finde sted. Beslutning herom træffes af bestyrelsen. Udmeldelse af SSK kan ske medvirkning fra den næstkommende sæson, og skal ske skriftligt til formanden eller til SSK s administrative medarbejder senest den 1/8 eller den 1/1. 7 Ingen personer, der på grund af manglende betaling af kontingent er udelukket fra SSK, kan optages igen som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Medlemmerne er forpligtet til at overholde SSK s vedtægter og bestemmelser. Bestyrelsen kan træffebeslutning om midlertidig eller permanent eksklusion af et medlem, når forhold giver anledning dertil. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan fordre spørgsmålet om eksklusion indbragt for generalforsamlingen, der da træffer den endelige beslutning. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. 8 Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle SSK s anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden februar-marts. Dog senest 15. marts af hensyn til ansøgninger om lokale- og medlemstilskud, der skal være kommunen i hænde primo april. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på svømmeklubbens hjemmeside. Indkaldelsen suppleres af fremsendelse af mail til medlemmer på den af medlemmet oplyste mailadresse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde pr. mail på mail senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3 Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på svømmeklubbens hjemmeside. Adgang til deltagelse i generalforsamlingen har medlemmer, forældre til mindreårige medlemmer, medlemmer af SSK s støtteforening, revisor og de af bestyrelsen særligt indbudte gæster. Stemmeberettiget er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og har været medlem af SSK i 3 måneder forud for generalforsamlingen og ikke er i restance. Stemmeberettiget er dog kun medlemmer, der er registreret fremmødt ved generalforsamlingens begyndelse. Der kan afgives stemme i henhold til skriftlig fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og at hvert fremmødt medlem - foruden sin egen stemme - kun kan stemme i henhold til én fuldmagt. Forældre/værger til medlemmer under 16 år kan dog på generalforsamlingen, foruden sin egen stemme og én stemme i henhold til fuldmagt, afgive yderligere én stemme pr. medlem under 16 år, for hvem vedkommende er forælder/værge. Der kan i alt kun afgives én stemme pr. medlem. 9 På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende: 1. Valg af dirigent og evt. protokolfører 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. det reviderede regnskab) for det forløbne regnskabsår til godkendelse 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5. Fastsættelse af grundkontingent 6. Behandling af evt. indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse: a. Lige år: 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter b. Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt 10 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. De af dirigenten trufne beslutninger skal på forlangende af et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer sættes underafstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog 7, 16 og 17. Dirigenten bestemmerfremgangsmåden for afstemning og valg. Efter begæring fra 1/3 af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg dog foregå på skriftligt grundlag. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af mødet optages, i det omfang dirigenten bestemmer det. Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges på samme generalforsamling.

4 11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter begæringens modtagelse til afholdelse senest 3 uger herefter. I øvrigt er bestemmelserne i 8 og 10 gældende. 12 SSK s daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Ledelsens vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben. Større økonomiske dispositioner samt andre væsentlige forhold skal dog forelægges generalforsamlingen til vedtagelse. SSK forpligtes udadtil med underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. Den samlede bestyrelse kan give formanden eneprokura. Der påhviler ikke bestyrelsen eller øvrige medlemmer nogen personlig hæftelse for de i SSK påhvilende forpligtelser. Bestyrelsen består af 7 personer og 2 suppleanter samt formanden for Slagelse Tri. Bestyrelsen vælges for 2 år adgangen af den ordinære generalforsamling og afgår med 3 i ulige år og 4 i lige år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Såfremt ledighed opstår i valgperioden indtræder suppleanterne i bestyrelsen. Kun medlemmer af SSK, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen. Kontraktansatte instruktører, der har faste hold, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Ingen kan vælges ind i bestyrelsen uden at være til stede ved den generalforsamling, hvor vedkommende foreslås opstillet, medmindre formanden kan fremvise skriftligt tilsagn fra den valgbare om ønske om valg. 13 Bestyrelsen konstituerer sig selv, dvs. vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til repræsentantskabsmøder, forhandlinger og lignende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og når enten formand eller næstformand er iblandt de tilstedeværende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde afstemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skrives beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøde finder normalt sted 1 gang om måneden, undtagen i juli måned, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller formanden alene måtte indkalde hertil.

5 Bestyrelsens arbejde er ulønnet, men den kan dog i nødvendigt omfang ansætte lønnet medhjælp. Bestyrelsen kan oppebære godtgørelse, jf. gældende regler for ydelser til ulønnede ledere. 14 SSK s regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal senest medio marts måned afgive årsrapport for det forløbne år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Kassereren indkasserer indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskabet i en sådan form, at SSK s økonomiske stilling altid kan aflæses. Kassereren udarbejder SSK s årsrapport. SSK s formue, ud over hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal med mindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes i obligationer på Københavns Fondsbørs eller investeringsforeningsbeviser. Dog kan anbringelse af formuen også ske i garantbeviser, aktier eller lignende i det pengeinstitut, hvori SSK har placeret sine midler, såfremt det er nødvendigt for at sikre et bedre afkast. 15 Revisionen består af 1 af den ordinære generalforsamling valgt revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Herudover vælges årligt på den ordinære generalforsamling 1 revisorsuppleant. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder. Revisoren skal på formandens begæring foretage revision. Revisoren skal hvert år forud for den ordinære generalforsamling gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningen er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. 16 Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 17 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at

6 mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På den ekstraordinære generalforsamling skal i tilfældet af opløsning de fremmødte samtidig træffe bestemmelse om, hvilke almennyttige/almen velgørende formål, foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Til beslutning herom kræves blot almindeligt flertal. Skrevet af Steen Wegener 15. april 2013

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg City Taekwondo Klub

Vedtægter for Esbjerg City Taekwondo Klub Vedtægter for Esbjerg City Taekwondo Klub 1: Navn og hjemsted Stk. 1. Esbjerg City Taekwondo Klub (ECTK), der har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet d. 26. maj 1997. ECTK er tilsluttet Dansk Taekwondo

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere