Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening"

Transkript

1 Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

2 Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer 3 3 Optagelse af medlemmer 4 3 Kontingent/Holdpris 5 4 Udmeldelse 6 4 Eksklusion 7 5 Generalforsamling 8 5 Dagsorden 9 6 Generalforsamlingens ledelse 10 7 Ekstraordinær generalforsamling 11 8 Bestyrelsen / Foreningens daglige ledelse 12 8 Regnskab Revision Foreningens opløsning Side 2

3 1. Foreningens navn og hjemsted. stk.1 Foreningens navn er IF32 Glostrup Gymnastikforening. stk. 2 Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2. Formål. stk. 1 Foreningens formål er, at skabe gode muligheder for at dyrke gymnastik samt gymnastikrelaterede idrætsgrene med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv, et forpligtende fællesskab, og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen. stk. 2 Foreningens midler skal anvendes indenfor foreningens formål. 3. Medlemskab af organisationer. stk.1 De danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) Danmarks Idræts Forbund (DIF). Derigennem Danmarks Gymnastik Forbund (DGF). Lokalt er foreningen medlem af Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI) samt IF32's Hovedforening. 4. Optagelse af medlemmer. stk. 1 Som medlem kan alle enkeltpersoner, der ønsker det, optages. Indmeldelsen foretages skriftligt eller gennem foreningens hjemmeside på internettet. Side 3

4 stk. 2 Optagelse af umyndige personer kræver dog godkendelse fra forældre/værge. Ved tilmelding via hjemmesiden betragtes betaling som godkendelse. 5. Kontingent/Holdpris. stk.1 Stigning i holdpris, som består af medlemskontingent og administrationsgebyr, fastsættes på generalforsamlingen. stk. 2 Æresmedlemmer er kontingentfri. stk. 3 Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sin holdpris, vil sletning af medlemslisten kunne ske, uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen. 6. Udmeldelse. stk. 1 Som gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til kassereren. stk. 2 Ved udmeldelse indenfor den første måned i ny sæson tilbagebetales den fulde holdpris. Ved senere udmeldelse vil der som udgangspunkt ikke ske en hel eller delvis tilbagebetaling af holdprisen. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe beslutning om hel eller delvis tilbagebetaling. stk. 3 Medlemmer kan gøre krav på en skriftlig bekræftelse. Side 4

5 7. Eksklusion. stk. 1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsens beslutning kan indankes af den ekskluderede inden en måned og tages op på først kommende ordinære generalforsamling. stk. 2 Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. stk. 3 Beslutningen er kun gyldig hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 8. Generalforsamling. stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved annoncering i en lokal avis, ved opslag i klubhuset eller ved opslag på træningsstederne. stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. stk. 4 Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, når de har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i restance til foreningen. Desuden har alle medlemmer af bestyrelsen stemmeret. Side 5

6 Passive medlemmer har ikke stemmeret. stk. 5 Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der er myndige. Stemmeret kan kun udøves ved et personligt fremmøde. Medlemmer som ønsker valg til bestyrelsen, men som ikke personligt kan møde frem til generalforsamlingen, kan meddele sit kandidatur ved skriftlig meddelelse til formanden for bestyrelsen, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. stk. 6 Til vedtægtsændringer kræves godkendelse af mindst 3/4 - trefjerdedele af de fremmødte stemme berettigede. Efterfølgende skal ekstraordinær generalforsamling afholdes inden for 1 måned for endelig godkendelse af vedtægtsændringer. stk. 7 Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer samt klubbens ophør, (jf. 7, 8 og 15) 9. Dagsorden. stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling kan omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning / formandens beretning 4. Fremlæggelse af Årsrapport (driftsregnskab og status) til godkendelse 5. Fastsættelse af stigning i holdpriser Side 6

7 6. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer 7. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag må ikke være i konflikt med foreningens formål 8. Valg af formand for 2 år, lige årstal 9. Valg af næstformand for 2 år, ulige årstal 10. Valg af ungdomsformand for 2 år, ulige årstal 11. Valg af kasserer for 2 år, ulige årstal 12. Valg af sekretær for 2 år, lige årstal 13. Valg af bestyrelsesmedlem/er, for 1 år 14. Valg af 2 revisorer for 1 år 15. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år 16. Eventuelt 10. Generalforsamlingens ledelse. stk. 1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 2 Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger dette. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. Side 7

8 11. Ekstraordinær generalforsamling. stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer eller en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med oplysning om hvilket emne der ønskes behandlet. stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Stk. 3 Indkaldelsen skal indeholde emnet, som skal behandles, og følge vedtægterne om indkaldelse i 8. Stk. 4 Afstemninger følger de samme stemmeregler som ved ordinær generalforsamling. 12. Bestyrelsen / Foreningens daglige ledelse. stk. 1 IF32 Glostrup Gymnastikforenings bestyrelse valgt på generalforsamlingen, er foreningens daglige ledelse. Formanden tegner foreningen. stk. 2 Under formandens forfald, træder næstformanden i formandens sted. stk.3 Bestyrelsen skal bestå af mellem 5 og 9 medlemmer, og skal altid være ulige antal. Generalforsamlingen kan beslutte at bestyrelsen kan supplere sig selv. stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og sine opgaver, der skal være i harmoni med foreningens formål. Side 8

9 stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udfaldsgivende. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. stk. 6 Investeringer i enkeltaktiver på mere end kr ,- skal sendes i høring blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer og efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. stk. 7 Sekretæren fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøder. I tilfælde af uenighed om en given beslutning skal dette fremgå af beslutningsreferatet. stk. 8 Kassereren administrerer foreningens midler og fører et specificeret regnskab, som forelægges for bestyrelsen på de fastsatte møder. Foreningens midler skal være indsat i et anerkendt pengeinstitut, hvor formanden og kassereren har påtegningsret to i forening. Hvis formanden eller kassereren har forfald har 4 bestyrelsesmedlemmer i forening påtegningsret. Kassebeholdningen må generelt ikke være over 1.000,00 kr. stk. 9 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. stk. 10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og Årsrapport, bestående af driftsregnskab og status, påtegnes af den samlede bestyrelse. På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren den reviderede Årsrapport. Side 9

10 13. Regnskab stk. 1 Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive Årsrapport, bestående af driftsregnskab og status, for det forgangne år til revisoren. Årsrapporten fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. 14. Revision stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges revisorer og revisorsuppleanter. Revisorerne skal hvert år inden 1. marts gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. stk. 2 Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse driftsregnskabet og beholdninger. 15 Foreningens opløsning. stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed ekstraordinær indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutnings dygtighed kræves, at mindst 3/4 - tre fjerdedele - af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Side 10

11 stk. 2 Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 - tre fjerdedele - af de afgivende stemmer er for forslaget. Såfremt at tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 14 dage efter ovennævnte 15, stk. 1, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. stk. 3 Ved nedlæggelse af IF32 Glostrup Gymnastikforening båndlægges eventuelle midler hos IF32's Hoved-forening i 5 år og frigives kun, til eventuel ny dannelse af foreningen. Efter 5 års forløb skal IF32's Hovedforening anvende midlerne til gavn for andet ungdomsarbejde, hørende under IF32's andre afdelinger, efter dennes skøn. Vedtaget på gymnastikforeningens ekstraordinære generalforsamling (dato) og ordinære generalforsamling (dato). Tommy Karlsson Formand Side 11

12

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere