At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. At skabe et socialt miljø for børn og voksne, hvor de gennem leg, fællesaktiviteter, undervisning, konkurrence og prøver kan fremme interessen og kendskabet til svømning, livredning og det øvrige samfundsliv. MEDLEMSKREDSEN: 3. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Aktive medlemmer skal opfylde "Dansk Svømmeunion, under "Dansk Idræts Forbund" (DIF), og dermed underkastet disse forbunds love og bestemmelser. Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens afgørelse. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har samme rettigheder som aktive medlemmer. 4. Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til klubben. 5. Et medlem, der handler i strid med klubbens vedtægter eller ved sin optræden skader klubben, kan af bestyrelsen ekskluderes, når 2/3 af dens medlemmer stemmer derfor. Den pågældende skal dog først have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen. Et ekskluderet medlem kan forlange at få sin sag forelagt første kommende ordinære generalforsamling, ved hvilken medlemmet skal have adgang og lejlighed til at fremføre, hvad der måtte tjene til hans forsvar. Generalforsamlingens afgørelse, som træffes ved almindelig stemmeflerhed, er endelig og kan ikke indankes for anden myndighed.. 6. Kontingentets størrelse samt regler for betalingsterminer m.v. fastsættes af bestyrelsen. Kun medlemskort med kvittering for betalt kontingent giver adgang til træningslokalet i den for hvert medlem fastsatte træningstid og kun i denne.

2 7. Udmeldelse skal ske senest 14 dage før en af bestyrelsen fastsat betalingstermin, og udmeldelsesbegæring bilagt medlemskort og sidst modtagne kvittering rettes skriftligt til klubbens kasserer. Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes, er medlemmet pligtig til at betale det pågældende terminskontingent. Kontingentrestance udover 1 måned efter forfaldsdatoen medfører udelukkelse, og genoptagelse kan ikke ske, før gælden er betalt, eller et af bestyrelsen fastsat genoptagelsesgebyr erlægges. 8. Ansvar for ulykker, der fremkommer under træning, stævner eller konkurrencer, påhviler det enkelte medlem selv og foreningen kan ikke drages til ansvar for skader der overgår medlemmer selv om disse er udtaget til at deltage i det arrangement under hvilke ulykken sker. Ret dog henvendelse til foreningens bestyrelse da der er tegnet forskellige forsikringer der eventuelt kan dække opståede tilfælde. GENERALFORSAMLINGEN: 9. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag i henhold til Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til Eventuelt. Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres senest 14 dage forud. Den skal bekendtgøres på klubbens hjemmeside og/eller ved opslag i svømmehallen. Til foranstående dagsorden kan bestyrelsen tilføje sådanne punkter, som er aktuelle til den pågældende generalforsamling. 10. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal foreligge skriftligt og med fornøden motivering. Alle til behandling foreliggende forslag skal udtrykkelig nævnes i indvarslingen.

3 11. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Herfra er dog undtaget den i 21 nævnte bestemmelse. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. I alle øvrige anliggender træffes beslutningerne bortset fra bestemmelserne i 21 ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivningen foregår som regel ved håndsoprækning. Dog skal der stemmes skriftligt, når generalforsamlingens flertal ønsker det. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal altid være skriftligt. Kravene for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen er: 1. at personen er medlem af Skive Svømmeklub Poseidon og har været medlem mindst 30 dage før generalforsamlingen. 2. at medlemmet er over 16 år. 3. at medlemmet fremmøder på generalforsamlingen. 4. at hvert fremmødt medlem kun kan afgive én stemme. Såfremt medlemmet er under 16 år kan stemmeretten varetages af en fremmødt forældre/værge, der ikke er medlem. Den fremmødte forældre/værge kan kun afgive én stemme uanset hvor mange børn vedkommende repræsenterer. Valgbar er alle, som kan udøve stemmeret på generalforsamlingen. Den siddende bestyrelse kan desuden opstille ikke medlemmer til bestyrelsen. Disse personer er valgbare, såfremt de fremmøder på generalforsamlingen. En fremmødt, der bliver valgt til bestyrelsen bliver automatisk medlem af klubben og får stemmeret til at varetage klubbens interesser ved: bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, eksterne møder m.m., gældende indtil man ikke sidder i klubbens bestyrelse mere. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved indkaldelse med 14 dages varsel, dersom bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom. Underskriverne af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling forpligter sig til at møde til den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt mindst 80 % af underskriverne ikke er tilstede, aflyses den ekstraordinære generalforsamling. 13. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Dens afgørelser er endelige og kan ikke indankes for anden myndighed.

4 BESTYRELSEN: 14. Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter klubben. 15. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og afgår skiftevis. I tilfælde, hvor hele bestyrelsen vælges samlet, afgår efter det første år de tre bestyrelsesmedlemmer, og efter det andet år, de øvrige fire. Bestyrelsen beslutter selv rækkefølgen. Bestyrelsen vælger, på det konstituerende bestyrelsesmøde, sin midte, såsom formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og kassereren har ret til at tegne og underskrive for klubben. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 stedfortrædere, (suppleanter), til bestyrelsen. De indgår i henhold til det opnåede stemmetal som 1. og 2. stedfortræder. Der vælges 2 revisorer til klubbens regnskab, én ad gangen for en periode af 2 år. Endvidere vælges hvert år en revisor-stedfortræder, (suppleant). Bestyrelsen har ret til, uden for sin egen kreds, at antage en lønnet forretningsfører. 16. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formanden eller i hans fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (evt. næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen er pligtig til at føre protokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige begivenheder inden for klubben. 17. Kassereren har pligt til at føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt til at give bestyrelsen oplysning om klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og afsluttes hvert år med status over klubbens aktiver og passiver. Status og regnskab skal indleveres til revision senest 14 dage før generalforsamlingen og i revideret stand forelægges denne. 18. Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til at tage sig af særlige opgaver.

5 19. Bestyrelsens medlemmer er én for alle og alle for én ansvarlig for klubbens midler. Til at forpligte klubben ved salg og pantsætning af fast ejendom, ved transport og kvittering på obligationer, aktier, pantebreve og andre værdipapirer samt stiftelse af gæld i øvrigt kræves således underskrift af den samlede bestyrelse. KLUBBENS MIDLER: 20. Det pålægges bestyrelsen at forvalte klubbens midler på forsvarlig og mest frugtbringende måde. Det overlades til bestyrelsen at indkøbe de for klubbens trivsel nødvendige rekvisitter samt at bevilge de til undervisning, til leje af lokaler samt deltagelse i stævner, konkurrencer og andre aktiviteter nødvendige midler. De indkøbte rekvisitter optages i status til en i forhold til deres tilstand svarende værdi. KLUBBENS OPLØSNING: 21. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der kun er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 5/6 af disse stemmer for forslaget. (Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til antallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer). Såfremt opløsning vedtages, skal klubbens ejendele realiseres, og det derved indkomne beløb sammen med evt. kassebeholdning tilfalde SIF til anvendelse til fordel for idrætten i Skive.

6 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget (ekstra ordinær generalforsamling.) Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget (ekstra ordinær generalforsamling.) Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Med rettelser vedtaget Medlem af Dansk Svømmeunion samt SIF under DIF

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere