Information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information www.kroggaardsskolen.odense.dk"

Transkript

1 Information (under revision) 1

2 Infofolder Velkommen til nyt skoleår på Kroggårdsskolen. I denne informationsfolder har vi samlet en lang række oplysninger om skolens liv og dagligdag. Indholdet er bestemt af nogle af de hyppigst stillede spørgsmål til skolen. Skolen er i en konstant udviklingsproces, som er uden ophør. Der vil derfor fortsat løbende være behov for korrektioner af praktiske oplysninger. Denne folder vil derfor hurtigt blive forældet på nogle punkter. Jeg vil derfor henvise til vores hjemmeside som vi løbende vil forsøge at holde opdateret. Vi modtager gerne respons på folderen, således at vi får mulighed for at lave den endnu bedre. Vi gør opmærksom på, at en folder af denne karakter aldrig kan/skal erstatte den direkte dialog. Alle er derfor velkomne til at kontakte os telefonisk, via mail eller ved personligt at komme på skolen -det vil dog være klogt at aftale tid på forhånd. Vi glæder os til skoleåret og håber, at alle på og omkring Kroggårdsskolen vil trives med alle de nye udfordringer og oplevelser. Vi vil fortsat have vores væsentligste fælles mål for øje: At give hvert enkelt barn den bedst mulige skolegang Mogens Falk Jørgensen Skoleleder 2

3 Telefonliste Skolens telefonnummer: (Omstilling til alle afdelinger) Skoleleder: Mogens Falk Jørgensen / Viceskoleleder:Lone Jung Hertel / Konstitueret viceskoleleder Peter Heinrich / SFO leder:vera Perino / Administrativ afd.leder: Betina Rasmussen / Sundhedsplejerske: Mette Lykke Thuesen UUO-vejleder Per Hansen Skolepsykolog Line Gadegaard Biblioteket SPS Konferencerummet klassernes SFO klassernes SFO klassernes SFO klassernes SFO Personalerummet Teknisk service mobiltelefon Kurt Teknisk service mobiltelefon Jørgen Teknisk service mobiltelefon Lars Tandklinikken på Søhusskolen Smedebakkens Fritidsklub Smedebakken Odense N Hjemmeside: -adresse: 3

4 Personale - Ledelse Personale: ledelse og administration Mogens Falk Jørgensen Skoleleder Lone Jung Hertel Viceskoleleder Vera Perino SFO-leder Betina Rasmussen Adm. afdelingsleder 4

5 Personale: Teknik Kurt Sørensen Teknisk servicemedarb. Jørgen Riis Teknisk servicemedarb. Lars Andersen Teknisk servicemedarb. 5

6 Personale: indskolingslærere Gregers Herdal Jensen Brit Caspersen Birgitte Andersen Diana Christensen Ditte Nottelmann v Rikke Lohmann 6

7 Personale: indskolingslærere Lise Knattrup Lone O. Hansen Marianne Steensen Pan-Im Nielsen Peter Heinrich 7

8 Personale: mellemtrinslærere Anja Dinesen Lene Egelykke Pedersen Karin Maier Henriksen Anders Okholm Linda Petersen Maj-Britt Jørgensen Marianne Vestergaard Niels Lyngbo Rikke Johansen 8

9 Personale: mellemtrinslærere q Tina Lindharth Heidi Thorsen (Handikaphjælper) 9

10 Personale: udskolingslærere Anne Høvids Rasmussen Gitte Flade Jens Hovmøller Kasper Winther Holm Karen-Marie (Fie) Rasmussen Lars Mortensen Pernille Holgersen Pernille Sanderhoff Rikke Tvedt Rasmussen 10

11 Personale: udskolingslærere Smain Benyrbah 11

12 Personale: skolefritidsordningen Bente Nielsen Birthe Davidsen Bo Pedersen Dorthe Voss Christensen Eva Gubi Gina Kranker Karen Eie Lone Jørgensen 12

13 Personale: skolefritidsordningen Daniel Nielsen Tricia Paulsen 13

14 Skolebestyrelsen Kroggårdsskolens bestyrelse er sammensat efter gældende lov: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Alle medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. En forældrerepræsentant vælges til formand. Skoleinspektøren eller viceskoleinspektøren er skolebestyrelsens sekretær. Skolebestyrelsen skal udøve sin virksomhed inden for de mål og rammer, som er fastlagt af byrådet, føre tilsyn med skolen og medvirke til at udbygge samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen vil være åben for henvendelser - spørgsmål, ideer eller problemer, som den enkelte forældre måtte have i forhold til skolen. Formand Næstformand. Forældrerep. Bente Nielsen Medarb.repr. Pædagog Rikke Johansen Medarb. repr. Lærer Suppleant Tlf. 14

15 Værdigrundlag Kroggårdsskolen er en skole, der bygger på demokratiske principper i et vidensamfund, der er præget af stadig forandring og globalisering. Vi skal give eleverne mulighed for at udvikle deres identitet og deres faglige og sociale kompetencer, så de bliver livsduelige, aktive og kreative mennesker. Det betyder, at eleverne gennem hele skoleforløbet skal stilles over for udfordringer og krav, som bevarer og udvikler deres fantasi, engagement og lyst til at lære. Medbestemmelse og ansvarlighed er en del af skolens hverdag. Vi søger at opbygge selvværd, selvtillid og fællesskabsfølelse samt forståelse for, at man kun ved at forholde sig nysgerrigt, aktivt og opsøgende kan lære sig noget. Det gælder inden for viden og færdigheder samt respekt for menneskers forskellighed. Det er vigtigt for os, at skolens læringsmiljø er præget af glade og trygge elever, der indgår i forpligtende fællesskaber, hvor der også er plads til individualitet. Vi tilstræber en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, der tager udgangspunkt i elevens kompetencer, hvilket indebærer et læringsmiljø præget af aktiviteter, der tilgodeser, at børn lærer på forskellige måder. Dette stiller krav til læreren om at give alle elever passende udfordringer og succesoplevelser i faglige og tværfaglige sammenhænge. Vi lægger vægt på et åbent og loyalt skole/hjemsamarbejde, hvor vi sammen forpligter os til i fællesskab at give alle børn en god og meningsfuld skolegang. Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen Alle regler for samvær er formuleret dels ud fra sund fornuft og ud fra Kroggårdsskolens grundlæggende værdier, men også således, at disse sanktioneres jf. Folkeskolelovens 52, med tilhørende: Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen BEK nr 320 af 26/03/2010 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=131217) Kroggårdsskolen skal være kendt for kvalitet. Kvalitet er her resultatet af omhu. En skole der ikke er kendetegnet af middelmådighed, men af balancen mellem forventet og oplevet værdi. Kroggårdsskolen skal være en mærkevare. På Kroggårdsskolen er det således målet, at den enkelte elev oplever sig som en del af et forpligtende fællesskab, hvor der er mulighed for at styrke og udvikle personlige og sociale kompetencer, og hvor engagement, åbenhed, tillid og gensidig respekt kendetegner hverdagen. 15

16 (Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen fortsat) Kroggårdsskolens trivselspolitik. Kroggårdsskolens trivselspolitik er en politik som vil være under stadig udvikling, og som vil være til stadig debat i skolebestyrelse, elevråd, pædagogisk råd og på forældremøder. På Kroggårdskolen ved vi, at trivsel og skoleglæde er en helt nødvendig basis for at skabe mulighed for læring for det enkelte barn. For at sikre den bedst mulige trivsel, er det nødvendigt, at det enkelte barn erhverver sig de nødvendige sociale kompetencer i en god dialog med både skole og hjem. Her er nul-tolerance overfor mobning En specifik del af mistrivsel benævnes mobning. Mobning er et problem, som berører os alle, og som kun kan løses i fællesskab. Fællesskabet udgøres af skole og hjem, hvorfor ansvaret for aktiv bekæmpelse af mobning påhviler alle. Nedenstående er en handleplan for arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning. Handleplanen indeholder retningslinier for såvel hjemmets som skolens arbejde i forbindelse med mobning. Handleplanen indeholder følgende punkter: Definition af mobning. Der er forskel på drilleri og mobning Hvad gør skolen for at forebygge mobning Hvad gør skolen ved mistanke om mistrivsel Hvad kan hjemmet gøre for at forebygge og afhjælpe mobning Definition af mobning En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange, og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Negative handlinger kan være såvel synlig forfølgelse som tavs udelukkelse. Ved negative handlinger kan der være tale om: Eksklusion af fællesskabet eller gruppen. Digital mobning via sms, , sociale-digitale netværk så som Facebook Twitter mv. Direkte fysisk vold, skub, slag, spark, etc. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting. Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved for at irritere eller såre ikke at efterkomme en persons ønsker 16

17 (Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen fortsat ) Forskel på drilleri og mobning Hvad skolen gør: Kendskab til det enkelte barn Dette opnås først og fremmest gennem dagligt samvær i undervisningssituationer, frikvarterer, lejrskoler, o.s.v.. Kendskabet nuanceres gennem et godt og kvalificeret teamarbejde i det lærerteam, der er tilknyttet den enkelte årgang. De årlige elevsamtaler er også et middel til at opfange problemer, som senere kunne udvikle sig til mobning/mistrivsel. Klassemøder udgør ligeledes et velegnet forum for i fællesskab at snakke om problemstillingen. Klassetrivsel Klasselærerne laver hvert år et trivselstjek i alle klasser i september/oktober. Det udfyldes via Nettet som et spørgeskema på Skemaet printes af klasselærerne, som herefter analyserer skemaerne. Hvis der viser sig, at der finder mobning/mistrivsel sted i en klasse, skal klasseteamet iværksætte de nødvendige tiltag. AKT-lærerne kan evt. gå ind i klassen og lave et specielt tilpasset forløb, hvor problemerne afdækkes nærmere og søges løst i samarbejde med eleverne, lærerteamet og evt. klassens forældre. AKT-lærere: Lærere som arbejder med elevernes Adfærd, Kontakt og Trivsel. Indsats i indskolingen På et møde inden skolestart orienterer skolelederen forældrene om skolens indsats for at sikre en god trivsel i alle klasser. På en forældreaften i begyndelsen af børnehaveklassen diskuterer og laver forældrene spilleregler for klassens sociale liv og trivsel. Forældrenes forslag bringes senere i spil sammen med elevernes og lærernes forslag til spilleregler. I begyndelsen af hvert skoleår laver elever og klasselærer spilleregler for klassens sociale liv og trivsel. Lærernes årgangsteam snakker sammen om reglerne fra klasserne og informerer elever og forældre om disse. Der følges løbende op på klassernes spilleregler bl.a. på klassemøder og forældremøder. Indsats på mellemtrinnet og udskoling I begyndelsen af hvert skoleår laver elever og klasselærer spilleregler for klassens sociale liv og trivsel. Lærernes årgangsteam taler sammen om reglerne fra klasserne og informerer elever og forældre om disse. Der følges løbende op på klassernes spilleregler bl.a. på klassemøder og forældremøder. 17

18 (Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen fortsat) Hvad gør skolen ved mistanke om mistrivsel Ved mistanke om mistrivsel er det teamet omkring klassen, der iværksætter de nødvendige tiltag. Teamet vurderer problemets omfang. Hvis der er tale om mobning, uhensigtsmæssige samværsformer eller groft sprog kan følgende foranstaltninger komme på tale: Samtaler samt arbejde med de berørte elever Samtaler med forældrene Kontakt til akt-lærerene Øget samarbejde med SFO (indskolingen) Kontakt ledelsen Hvis der er tale om mobning kontakter vi altid de implicerede børns forældre. Hvis skolen vurderer, at der er tale om hjemlige problemer, kan følgende foranstaltninger komme på tale: Samtaler med forældrene Kontakt ledelsen Inddrage relevante fagpersoner Hvis der er faglige problemer, kan følgende foranstaltninger komme på tale: Lærerteamet vurderer hvilke tiltag der kan iværksættes i klassen Samtaler med forældrene Kontakt til specialundervisningslærerne Andre fagpersoner inddrages Hvad kan hjemmet gøre for at forebygge mobning? Det er vigtigt at forældre viser, at de har en holdning til mobning og tager afstand fra det. Forældre bør også gøre det klart for barnet, at de altid vil være der, hvis barnet skulle komme i den situation enten at blive mobbet, udøve mobning eller overvære mobning. Alle børn har brug for støtte til at kunne håndtere situationen bedst muligt. Det er også vigtigt at forældre viser deres barn, at de er interesserede i skolen, i barnets og de andre børns trivsel i skolen. Det gør de blandt andet ved at deltage aktivt i klassens og skolens sociale liv og ved at forpligte sig på fælles regler/ normer for samvær. Herigennem lærer forældrene klassen, lærerne og de øvrige forældre at kende, og det vil gøre det nemmere at løse konflikter, når de opstår. 18

19 (Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen fortsat) Hvad gør hjemmet ved mistanke om mobning? 1. Tal med barnet du bør være: Lyttende: Hør hvad barnet har at sige og undlad at drage forhastede slutninger Undersøgende: Spørg ind til situationen for at få mere at vide fra flere vinkler brug god tid. Støttende: Se problemet fra barnets side. 2. Berolig barnet og anerkend problemet. Vis at du er glad for, at barnet kom til dig, at du tror på barnet og vil hjælpe det. 3. Få overblik over situationen. Tal med barnet, lyt til barnet. Hvad er der sket, hvordan, hvor ofte, hvem, hvad føler barnet etc. 4. Kontakt skolen. Tal med fx klasselærer/ skolepsykolog eller ledelse. Det er vigtigt at informere om mobning, så den hurtigt kan stoppes. Barnet kan inddrages i løsningen ved at komme med løsningsforslag. 5. Hjælp dit barn med at komme videre. Hjælp dit barn med at udtrykke sine følelser også dets vrede. Følg op på hvordan dit barn trives og hold om nødvendigt fast i at problemet skal løses og mobningen ophøre. Du kan også styrke dit barn ved at give dets selvtillid et løft på forskellig vis via fritidsinteresser fx. Her kan dit barn indgå i nye netværk, hvor mobningen ikke er kendt. Det kan være meget befriende for barnet. Ovenstående er udarbejdet af skolen som en handleplan for at leve op til Skolebestyrelsens Princip for Trivsel. Det er håber, at planen kan være med til at tydeliggøre, at arbejdet med at sikre et godt undervisningsmiljø for skolens elever er en fælles opgave for den enkelte elev, hjemmet og skolen. Handleplanen skal ikke ses som et endeligt afsluttet dokument. Det er en plan, som vil være under løbende revision ud fra de erfaringer, vi gør os. 19

20 Skolebestyrelsens principper fortsat Forslag til princip for brug af mobiltelefoner Formålet med principperne er at gøre det muligt at medbringe mobiltelefoner i skolen, i det omfang forældre og børn finder det nødvendigt. Principperne skal sikre, at mobiltelefonerne ikke forstyrrer hverdagen i skolen og forringer undervisningsmiljøet og det sociale klima. Herunder at mobiltelefoner altid bruges til et positivt formål og på en måde, som ikke generer eller krænker andre. I skoletiden må mobiltelefon benyttes i undervisningen, efter aftale med læreren. Derudover skal telefonen være slukket/sat på lydløs i undervisningstiden. Fra 4. til 9. klasse må mobiltelefon benyttes i frikvarterene. I SFO må mobiltelefon benyttes efter aftale med personalet. Samarbejdsaftaler mellem forældre og SFO vedrørende afhentning og sendeaftaler kan ikke tilsidesættes. Mobiltelefon skal ikke benyttes til at kontakte forældre med henblik på eventuel konfliktløsning uden personalets tilladelse. Brugen af mobiltelefon skal opfylde almindelige etiske og sociale spilleregler f.eks. må mobiltelefon på ingen måde benyttes til mobning og chikane. Hvis telefonen benyttes uhensigtsmæssigt eller brugen ikke opfylder almindelige krav til etisk og social adfærd, tages der en samtale med barnet/den unge og evt. forældre. Hvis henstillinger fra personalet ikke følges kan skolen inddrage telefonen i den tid barnet/den unge opholder sig på skolen. Besluttet på skolebestyrelsesmøde d Elevfravær kan deles i 4 kategorier: Princip for håndtering af elevfravær Lovligt fravær: Sygdom hvor eleven efterfølgende afleverer en besked fra forældrene med dato og underskrift Ekstraordinært fri med tilladelse fra skolen Ulovligt fravær: Ekstraordinært fri uden tilladelse fra skolen Elevers udeblivelse fra undervisningen enkelttimer eller hele dage Vi anser det for væsentligt for elevens faglige og sociale udbytte af undervisningen, at de deltager mest muligt i undervisningen. Derfor tager vi enhver form for udeblivelse fra undervisningen alvorligt. I bestræbelserne på at mindske elevfraværet fra undervisningen mest muligt vægtes en tæt dialog med elev og forældre højt. Ved bekymrende fravær handler skolen aktivt i forhold til den enkelte elev. Vedtaget på Skolebestyrelsesmøde d. 4. juni

21 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for forældrehenvendelser Skolen ønsker at indgå i en gensidig dialog om hverdagen og indholdet i elevernes skolegang. Spørgsmål og kommentarer vedrørende undervisningen eller SFO rettes til den ansatte på skolen, så man har mulighed for finde svar og fælles løsninger. Hvis dette ikke skaber afklaring, kontaktes skolelederen eller lederen af SFO. Er der tale om en klage med et principielt indhold, eller hvis der er optræk til en sag, orienterer skolelederen skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen kan ved forældrehenvendelser lytte og nuancere konkrete spørgsmål og i øvrigt henvise til ovenstående. Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 14. december 2004 Princip for kontaktforældre Skole og hjem skal samarbejde Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for, at eleverne får en god skolegang. Et samarbejde forudsætter tillid mellem skole og hjem, og tillid er kun muligt, når forældrene har viden om skolen og dens virke, og skolen har viden om forældrenes indstilling og forventninger. For at styrke dette samarbejde har vi på Kroggårdsskolen besluttet, at der skal vælges mindst to kontaktforældre i hver klasse. Kontaktforældrene har en vigtig funktion, og i det følgende giver vi nogle vejledende retningslinjer for kontaktforældrenes virke. Hvem skal være kontaktforældre? For 0-klasserne skal der hurtigst muligt efter klassedannelsen vælges 2 kontaktforældre, gerne en forælder for en pige og en forælder for en dreng fra klassen. Kontaktforældrene vælges for 2 år ad gangen, men man kan sagtens fortsætte gennem flere klasser. For øvrige klasser - vælges kontaktforældre på skoleårets sidste Forældremøde. Kontaktforældrene repræsenterer klassens forældrekreds i de tilfælde, hvor det er mere hensigtsmæssigt, end at alle forældre giver møde. Det kan være i forhold til skolebestyrelsen, skolens ledelse eller klassens lærerteam. Typisk vil kontaktforældrene også have status af repræsentanter i forhold til det interne samarbejde forældrene imellem. Arbejdet som kontaktforældre er ikke tidskrævende, og vi anbefaler, at man i de enkelte klasser afstemmer forventningerne til kontaktforældrenes arbejde. Vi foreslår, at man ud over kontaktforældre også nedsætter et aktivitestudvalg, der ikke behøver at berøre kontaktforældrene. 21

22 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for kontaktforældre -fortsat Samarbejdet med klasselærerne omkring forældremøder Kontaktforældrenes opgaver er at bidrage til skole hjem samarbejdet, hvor forældremøderne er en af de væsentligste aktiviteter. Ved de årlige forældremøder udarbejder klasselærere og kontaktforældre i fællesskab dagsorden. Skolebestyrelsen vil tilstræbe at sende dagsordenen til efterårets møde med kontaktforældrene inden klassemødet, så forældre har mulighed for at give deres holdning til kende til kontaktforældrene. Klasselærere og kontaktforældre(ne) aftaler, hvem der leder mødet og hvem, der tager referat. Formålet med det årlige forældremøde er bl.a. at orientere om klassens udvikling og drøfte eventuelle emner vedr. klassens trivsel og samarbejde. Lærerne orienterer desuden om det faglige arbejde. Se i øvrigt ideer til emner i slutningen af dokumentet. På skoleårets første forældremøde mødes hele årgangen. Der gives således information til hele årgangen samtidig fra skolebestyrelsen, skoleledelsen, og desuden hvad, der måtte være relevant for hele årgangen. Herefter går klasserne hver for sig og afholder resten af forældremødet klassevis. Ud over forældrene, klasselærere og det øvrige lærerteam kan også eleverne indbydes til at deltage i et forældremøde. I særlige tilfælde kan andre deltage, f.eks. skoleledelse, skolelægen, skolepsykologen eller repræsentanter for skolebestyrelsen. Samarbejdet med skolebestyrelsen En til to gange om året indkalder skolebestyrelsen alle kontaktforældre til Forældreforum. Forældreforum ledes af bestyrelsen, og her behandler vi emner og orienterer om forhold, der har interesse for hele skolen. Vi opfordrer til, at hver klasse som minimum er repræsenteret af mindst 1 af kontaktforældrene i klassen. Det er kontaktforældrene, der udgør bindeleddet mellem bestyrelse og den enkelte klasses forældrekreds. Når skolebestyrelsen ønsker at kontakte en enkelt forældrekreds, sker dette gennem kontaktforældrene. Men skolebestyrelsen er også interesseret i direkte henvendelser fra forældre om forhold, der vedrører skolen. Hvilke opgaver påtager man sig derudover? Kontaktforældrenes opgaver kan variere lidt fra klasse til klasse. Vigtigt er det, at man som kontaktforældre er indforstået med at blive kontaktet af såvel lærere som forældre, og at man vil bidrage til det bedst mulige samarbejde mellem hjem og skole. Det forventes, at man er tilmeldt skoleintra og at klasselæreren sørger for at kontaktforældrene får adgang til de andre kontaktforældre via forældreintra. Der er et faneblad for hver klasse, hvor man har børn og derudover et faneblad for kontaktforældre, forudsat at man er tilmeldt som kontaktforældre. 22

23 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for kontaktforældre - fortsat Forslag til emner, der kan behandles ved forældremøder På alle klassetrin: Orientering om fag, deres mål og tilrettelæggelse Elevplaner Vurderingskriterier for de forskellige fag på klassetrinet Forældrenes muligheder for at vurdere elevernes udbytte af undervisningen Standpunktsudtalelser og karaktergivning Lektielæsning. Hvad forventer skolen/forældrene vedr. hjemmearbejde? Hvordan skaber skolen og hjemmet lyst og interesse hos eleven for at lære noget? Ordensregler og disciplinære problemer Elevernes trivsel i skolen Elevernes medbestemmelse elevråd og elevsammenslutningers rolle Elevernes medbestemmelse vedrørende deres undervisningssituation Klasseudflugter, hvorhen, hvordan, hvor mange penge med? Hvordan kan forældrene hjælpe til med arrangementet og med afviklingen? Seksualoplysning Formålet med forskellige arbejdsformer i klassen I fortrinsvis de yngste klassetrin: Legegrupper. Leg på tværs af køn. F.eks. grupper på 4 med en månedlig legeaftale. Hjælp til lektielæsning fra forældrenes side, og i givet fald på hvilken måde? Klassens sociale liv, skrevne og uskrevne love i klassen, yndlingsemner og glæder, tilpasningsvanskeligheder, legepladsproblemer, mobning Børnenes skolevej. Trafiksikkerheden, skolekørsel, færdselsundervisning. Skolens støtteforanstaltninger. Læseklasser, skolepsykologens virksomhed. Hvordan behandler vi dem, der er anderledes? Skolens sundhedssektor. Skolelæge, sundhedsplejerske, skoletandplejen I fortrinsvis de ældste klassetrin: Klassens arbejdsmiljø Lejrskoler Udflugter Institutionsbesøg Skoletræthed Arbejdsglæde Rygning Spiritus Narkotika Fester Vedtaget på skolebestyrelsesmøde

24 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for Budgetvedtagelsen Skolebestyrelsen eller et af skolebestyrelsen delegeret udvalg har i november / december måned en indledende budgetdrøftelse vedrørende de prioriteringer, der ønskes for det/de kommende år. Skoleledelsen udarbejder første udkast til budget for det kommende skoleår og skitserer en 5-årig investeringsplan. Efter at fagudvalgene og medudvalget har fremsat ønsker til kommende skoleår og investeringsplanen, samler skoleledelsen alle de indkomne ønsker og præsenterer materialet inkl. argumenterne for skolebestyrelsen. Samtidig orienteres skolebestyrelsen angående planlægningen af skoleåret omhandlende nøgletallene set i lyset af indeværende års forbrug. På baggrund af ovenstående information drøfter og genovervejer skolebestyrelsen sine ønsker til budget og investeringsplan. Skoleledelsen udarbejder revideret budget og investeringsplan for den samlede skole. Budget og investeringsplan skal afspejle hvorledes skolen skal udvikle sig. Når grundlaget foreligger, udarbejder ledelsen et forslag til endeligt budget, og dette indstilles til endelig godkendelse i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen orienteres hvert kvartal om status for budgettet. Vedtaget skolebestyrelsen d

25 Kost- og sundhedsprincip for Kroggårdsskolen Vi vil arbejde for en god og sund livsudvikling for alle elever på Kroggårdsskolen. Dette vil vi bl.a. gøre ved at fokusere på sunde kostvaner og lyst til bevægelse. Læring kræver næring Sund kost og motion fremmer den generelle trivsel og styrker elevernes koncentration og energi, hvilket resulterer i øget udbytte af undervisningen; samtidig med det sundhedsmæssige aspekt, at kostrelaterede sygdomme forebygges på længere sigt. På Kroggårdsskolen ønsker vi: At understøtte sunde kostvaner, med henblik på at fremme indlæring, sundhed og velvære. At motion / bevægelse er en naturlig del af dagligdagen At fremme samarbejdet mellem skole og hjem omkring sundhed og gode kostvaner At fremme elevernes lyst til at tage ansvar for egne mad- og levevaner Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar, og det betyder, at skolen forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i skolen og har en sund og nærende madpakke med. Vedtaget af Skolebestyrelsen juni 2010 Princip for skole-hjem samarbejde Vi ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere i de fælles bestræbelser på at sikre det enkelte barn en så god skolegang som overhovedet muligt. Samarbejdet baseres på en løbende, ligeværdig og forpligtende dialog mellem elever, forældre, lærere og pædagoger samt mellem de enkelte hjem indbyrdes. Der afholdes 2 årlige forældremøder på alle klassetrin. Det skal være muligt at tale med faglæreren i forbindelse med skolehjem samtalen i mellemtrin og udskoling. Det vil være gavnligt for dialogen, at man tager udgangspunkt i et samtaleark, hvor forældrene har gennemgået indholdet med barnet, inden mødet. Det er ønskeligt at man under mødet taler om Nationale test (i foråret), elevplan, tidligere samtaler og det sociale liv i klassen. I indskolingen kan man inddrage barnet ved at lade det vise nogle af de ting der er lavet i klassen. Den ene af de to samtaler kan konverteres til skriftlig vurdering, så der kan blive tid til en længere årlig samtale. Læreren deltager i et årligt planlægningsmøde med klassens kontaktforældre. Vedtaget i bestyrelsen maj

26 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for færdsel på cykel i skoletiden. Ved behov for transport til lokaliteter udenfor skolen, i forbindelse med undervisningen eller aktiviteter i SFO, er det tilladt at benytte cykeltransport, når følgende regler følges: Der skal indhentes en tilladelse til cykling i skoletiden fra forældrene, evt. som en generel tilladelse ved skoleårets start, gældende for et helt skoleår. Cykeltransport skal foregår på en tryg måde for både børn og voksne. Der må cykles med elever (hele klasser) fra 1. til 5. kl. under følge af mindst to voksne. Fra 1. kl. kan børnene færdes på cykel med SFO, under forudsætning af at barnet har taget et cykelkørekort. Forberedelse og prøve til dette cykelkørekort tilrettelægges af SFO. Der må cykles med elever fra 6. kl. (efter de har bestået cyklistprøven) under følge af en voksen. Fra 6. kl. må elever cykle alene eller i mindre grupper uden voksenledsagelse til og fra idrætsfaciliteter i forbindelse med idrætsundervisningen. Fra 7. kl. må elever cykle alene eller i mindre grupper uden voksenledsagelse. Al cykeltransport skal så vidt muligt foregå på etablerede cykelstier. Brug af cyklehjelm er påbudt ved cykling i skoletiden. Det er forældrenes ansvar at cyklerne er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Vedtaget af skolebestyrelsen på Kroggårdsskolen November 2012 Princip for overflytning fra Spurvelundskolen til Kroggårdsskolen Det tilstræbes, at overflytningen af elever fra Spurvelundskolen til Kroggårdsskolen bliver gennemført på en sådan måde, at både elever og forældre på begge skoler kan føle sig trygge ved og velinformerede om situationen. Hvis ikke specielle forhold taler for noget andet, vil klassedannelsen på kommende 7. årgang normalt ske ved, at der dannes helt nye klasser. Skolelederen på Kroggårdsskolen har kompetencen og pligten til at sørge for, at klassedannelsen giver så velfungerende klasser som muligt. Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 4. juni

27 Princip for lejrskoler på Kroggårdsskolen. Indskolingen. På anden årgang gives der kr. 9900,- til at tage på ekskursioner for (ikke pr klasse). SFO kan planlægge sfo-koloni Mellemtrinnet. På femte årgang afholdes lejrskole m. 2 overnatninger Udskolingen. På ottende årgang afholdes lejrskole med 2 overnatninger På syvende og niende årgang gives der samlet kr. 6900,- til at tage på ekskursioner for. Besluttet på skolebestyrelsesmøde Princip for elevers brug af egen computer Elever kan medbringe deres egen computer til brug i skolen. Elever medbringer deres egen computer på eget ansvar på samme måde som med penalhus m.m. (Det betyder samtidig, at det er familiens egen forsikring, der skal dække tyveri, skader m.m.) Brugen af egen computer er underlagt de samme retningslinjer, som er gældende ved brug af skolens computere. Det vil sige at hjemmesider der er af ikke lødig eller af krænkende karakter (eks, porno, vold m.m.) ikke må tilgås. Vedtaget på bestyrelsesmøde 16/

28 Princip for skolebod på Kroggårdsskolen Vores skolebod skal ses som et tilbud som er et supplement til madpakken. Skoleboden skal kendetegnes af: 1. Ordentlig kvalitet i madprodukter 2. Boden skal udbyde sund og varieret udvalg, så vi sikrer os at ernæringsværdien af vore madprodukter i er i orden 3. God hygiejne og renlighed i boden 4. Opbevaring af madvarer efter forskrift 5. Friske varer hver dag Vedtaget i Skolebestyrelsen marts

29 Skoletandplejen Kroggårdsskolens elever bliver undersøgt og behandlet på Søhusskolens tandklinik. Alle børn i alderen 0-18 år er omfattet af den kommunale tandpleje. Behandlingen foregår normalt i barnets skoletid. Det forventes, at forældre til børn i klasse selv bringer eleverne til tandklinikken klasses elever bliver hentet og bragt i taxi, mens de ældre elever selv skal sørge for transport. Søhusskolens tandklinik: Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Rie Hedegaard er på skolen tirsdag og onsdag kl Kan desuden træffes på tlf mandag og torsdag kl eller på mobil I Børnehaveklassen indkaldes børnene enkeltvis til undersøgelse af syn, hørelse, farvesyn, vægt og højde, motorisk test samt samtale. Barnet inviteres sammen med én eller begge forældre. Forud for denne undersøgelse har forældrene modtaget et spørgeskema vedrørende barnets sundhed, udvikling og trivsel. I 1. klasse indkaldes børnene enkeltvis til undersøgelse/samtale. Denne undersøgelse kan evt. foregå sammen med kommunens børne- og ungelæge, hvis der er behov herfor. I 5. klasse tilbydes pubertetsundervisning i klassen og herefter indkaldes børnene enkeltvis til undersøgelse/samtale. I 7. klasse tilbydes børnene undervisning i klassen, oftest i form af et sundhedseksperimentarium I 9. klasse indkaldes børnene enkeltvis til en udskolingsundersøgelse/-samtale af kommunens børne- og ungelæge. Børn og forældre på alle klassetrin er altid velkomne til at henvende sig for råd og vejledning. Skolelæge Skolelæge Susanne Top, tlf

30 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Til Kroggårdsskolen er fra Tarup Områdekontor knyttet en skolepsykolog og talehørelærer. Skolepsykolog Michael Bønnelykke træffes på tlf eller mail: og tale-hørelærer Marianne Kure træffes på Skolepsykologen er en fagperson som lærere, forældre og elever kan bede om hjælp, hvis en elev eksempelvis har svært ved at lære at læse, skrive eller regne. En anden grund kunne være at en elev begynder at opføre sig meget anderledes, end han/hun plejer, f.eks. begynder at virke meget ked af det, vred eller bange. En tredje grund kunne være, at eleven hele tiden kommer i konflikt med sig selv, sine kammerater eller de voksne. Grundene kan være mange, men det er skolepsykologens arbejde at hjælpe eleven og de voksne med at finde ud af, hvor og hvorfor problemerne opstår - og være med til at løse dem. Tale-hørelæreren underviser børn med sproglige vanskeligheder af speciel art, børn der stammer eller har problemer med stemmen. Desuden rådgives børn med hørehandicap, og der gives vejledning til lærerne mht. de specielle hensyn, undervisningen af disse børn kræver. Endelig arbejdes der forebyggende i børnehaveklassen. Henvendelse til tale-høre-pædagogen og psykologen foregår enten gennem barnets klasselærer eller direkte til områdekontoret. Børn og Ungeforum Hensigten er at kunne tilbyde alle medarbejdere muligheden for at kunne få drøftet og belyst problemstillinger, som opleves svære i det daglige arbejde. Formålet er derfor at: Drøfte mulighederne for at iværksætte en tidlig, forebyggende indsats i forbindelse med børn og unges trivsel. Drøfte mulighederne for elever med særlige behov i årgang i forhold til udslusning og forebyggende indsats. Drøfte problemer vedrørende elever, som frygtes truede på grund af psykiske, sociale og sundhedsmæssige problemer Tage stilling til om der i aktuelle tilfælde er tale om forhold, som må skønnes at være så alvorlige, at der skal handles under en eller anden form Træffe beslutning om, hvem der i givet fald skal være tovholder Medvirke til gode overgange (inst. skole, ungdomsskole, ungdomsudd.) 30

31 Kroggårdsskolens støttecenter Specialundervisning skal være med til at sikre, at vi på skolen tilgodeser elever med særlige behov. Disse behov kan være af vidt forskellig art, og det kan dreje sig om såvel faglige som sociale vanskeligheder. De sociale vanskeligheder benævnes ofte som AKT, der står for adfærd, kontakt og trivsel. Undervisningen af elever med særlige behov kan foregå i klassen, på hold eller individuelt. Støttelærerne arbejder tæt sammen med klassens lærere. De tager diverse pædagogiske prøver på forskellige klassetrin og yder råd og vejledning i forbindelse med elever med særlige behov. Der arbejdes specifikt med tidlig indsats i skolestarten i forhold til skriftsprogstilegnelse. Det gør vi for at forebygge og afhjælpe evt. vanskeligheder, inden barnet selv oplever sine manglende fremskridt som et problem. Også generelt tilstræber vi, at lægge den største indsats så tidligt i skoleforløbet som muligt. Støttecenterets lærere har jævnlige møder med skolepsykologen. Hvis eleven skønnes at have behov for støtte af længerevarende karakter, skal klasselæreren sammen med forældrene udfylde en indstilling til PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), hvori elevens behov beskrives. Derefter aftaler støttelærerne og skolepsykologen, hvordan støtten bedst gives. For at kunne rådgive bedst muligt kan skolepsykologen være nødt til at foretage en yderligere afdækning af elevens vanskeligheder og potentialer. Støttecentrets lærere koordinerer og fordeler arbejdsopgaverne i støttecentret 4 gange om året: sommer, efterår, jul og påske. Karin Henriksen Spc.uv. koordinator Spec. uv. lærer Pernille Sanderhoff Spec.uv.lærer 31

32 Lene Egeløkke Spec.uv. lærer Jens Hovmøller Spec.uv.lærer Marianne Vestergaard Spec. uv. lærer Skolebiblioteket Lone Hansen Skolebiblioteket er en del af det som kaldes Skolens Pædagogiske Servicecenter (forkortet SPS). Vi bestræber os på at SPS skal være skolens bedste sted til både arbejde og hyggelæsning. SPS er skolens omdrejningspunkt, hvor der dels varetages traditionelle biblioteksopgaver - dels kan laves informationssøgning, redigeres digitalt video, Bibliotekar billeder og meget mere. Desuden har SPS ansvaret for skolens undervisningsmidler, film, AV og IT-udstyr. Lone Hansen Bibliotekar Majbritt Jørgensen Bibliotekar 32

33 Ordensregler På Kroggårdsskolen har vi to overordnede ordensregler der lyder: På Kroggårdsskolen opfører vi os ordentligt - vi tager hensyn til hinanden - vi passer på skolen og de ting der er på skolen Hver afdeling har regler, som er underordnet disse to overordnede regler, som er vedtaget af skolebestyrelsen. Det er desuden beskrevet i skolens Trivselsplan, at alle klasser skal lave skriftlige spilleregler for den enkelte klasse ved hvert skoleårs begyndelse. Forældrene inddrages i udformningen af disse spilleregler ved årets første forældremøde Skolens tilsynspligt med eleverne begynder 10 minutter før elevernes mødetidspunkt. Det betyder, at I som forældre skal være opmærksomme på, at I har ansvaret for jeres børn indtil det tidspunkt, typisk til kl Er børnene nødsagede til at komme tidligere, skal det aftales med skolens ledelse, der anviser, hvor eleven kan opholde sig indtil 08:00. Skolen har regler for brugen af skolens IT specielt stilles der krav om god opførsel på internettet. Der er rygeforbud på hele skolens område både ude og inde! For 0 til og med 6. klasse gælder det at Kroggårdsskolens elever skal blive på skolens område i hele skoletiden. For udskolingselever gælder det at elever, med sine forældres skriftlige tilladelse til skolen, kan forlade skolens område i pauserne. Denne tilladelse kan inddrages af skolen, hvis elevernes adfærd giver anledning hertil. 33

34 Forsikring, erstatning, hærværk Om elevulykkesforsikring: Odense kommune er selvforsikrende og fungerer som et forsikringsselskab i henseende til ulykkesforsikring af skolebørn. Eleverne er forsikrede i skoletiden og på skolevejen, samt på lejrskoler. ALLE elever er velkomne i lektieværkstedet. Lektieværksted Det er ikke personalets, hverken den faste lærer eller lektieværkstedets lærers, ansvar, at eleverne dukker op. Det er en frivillig ordning, hvor der dog registreres, hvem der har været der. Det er stadig elevens og forældrenes ansvar at lektierne er lavet til tiden. Ordningerne er: 1. og 2. kl.: SFO tilbyder 1 time/uge, hvor værkstedet er åbent. Der vil være en pædagog/medhjælper tilstede. Udvides evt. til 2 timer/uge. Ugedag/tid oplyses senere. 3. kl. til 9. kl.: Der tilbydes 2x2 timer/uge. Ugedage/tid oplyses senere. 34

35 Skolebus Der er mulighed for befordring med skolebus fra følgende områder Bogensevej 291 bh.kl. - 6.kl. farlig skolevej Kirkendruplodden bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Kirkendrupløkken bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Kirkendrupmarken bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Kirkendruptoften bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Kirkendrupvej 12 bh.kl. - 3.kl. afstand Slettensvej 157 bh.kl. - 3.kl. farlig skolevej Storkeløkken bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Stærehusvej bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Søhusvej bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Søhusvej 105 bh.kl. - 3.kl. afstand Ved Vejgården bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Vimmelsbækvej bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Ærtebjerggårdsvej bh.kl. 1.kl. farlig skolevej Ålemarksgyden bh.kl. 7.kl. farlig skolevej Hvis befordring ønskes, kan ansøgningsskema fås ved indskrivningen. Skemaet skal afleveres senest 1. maj Ferieplan Sommerferien slutter 14. aug Efterårsferie uge okt Juleferie 22. dec jan Vinterferie uge feb Påskeferie apr St. Bededag 26. maj 2013 Kristi Himmelfartsdag 09. maj 2013 Fridag 10. maj 2013 Pinseferie 18. maj 20. maj 2013 Grundlovsdag 5. juni 2012 Sommerferien begynder 29. juni 2013 De nævnte dage er inklusive 35

36 Skoledagens struktur lektion lektion lektion lektion lektion 1.modul 2. modul 3. modul lektion lektion lektion 4. modul Parkering - sætte børn af! Parkering kan ske ved begge skolens indkørsler, men af hensyn til skolebus og mulighed for at komme rundt på parkeringsområderne er det ikke tilladt at parkere i de to rundkørsler. Af hensyn til skolebørnenes sikkerhed er det ikke tilladt at køre ind på skolens område ved gymnastiksalen i tidsrummet fra 7:30-8:15. Børn kan afleveres i i rundkørslen ved den modsatte indgang. Derfra kan børnene nemt gå over skolegården til indskolingen, eller hvor de i øvrigt skal hen. Vi gør opmærksom på at der er stopforbud langs cykelstativ/skolen. Der henvises til P-båse. Alternativt kan børnene sættes af i rundingen på den modsatte side af Smedebakken. Også af hensyn til skolebørnenes sikkerhed kan vi ikke anbefale, at man kører ind i de små vænger på Kroggårdvej for at sætte børnene af. Beboerne i vængerne oplever jævnligt farlige situationer, når bilerne skal ud fra vænget igen. 36

37 Ungdommens Uddannelses-vejledning UUO UUO har til opgave at hjælpe elever med rådgivning, vejledning og hjælp vedrørende deres uddannelsesvalg. På Kroggårdsskolen er der tilknyttet en UUO-vejleder, som bistår eleverne med hjælp til bl. a. deres uddannelsesbog (7 9.kl) og udarbejdelse af elevens uddannelsesplan i 9. klasse. UUO i skolen er desuden et tilbud om individuel vejledning, gruppevejledning ud fra elevernes planer og interesser, præsentations og brobygningsforløb og praktik. UUO-vejleder på Kroggårdsskolen: Per Hansen, tlf Sygdom og fravær Skolens undervisning er obligatorisk og derfor er forældrene forpligtede på at underrette om sygdom eller andet fravær. Ved sygdom skal man, når barnet igen er blevet rask, skrive i kontaktbogen til klasselæreren, dvs. man behøver ikke at ringe fravær om morgenen. Ved planlagt fravær skal man forud meddele læreren dette. Skal man have fri i mere end en skoledag, skal skolens ledelse give tilladelse hertil. Hvis barnet er tilmeldt SFO skal man ved sygdom eller andet fravær altid give besked om, at barnet ikke kommer enten via skolens kontor i formiddagstimerne eller direkte til SFO-afdelingen i telefontiden mellem kl og Odense Kommunes Kvalitetssikringssystem har afsløret, at vi har for stort fravær fra undervisningen dels lovligt fravær, hvor eleverne har bedt børnene fri uden for skolens ferier og dels ulovligt fravær (pjæk). Der vil derfor blive gjort en særlig indsats fra skolens side for at mindske alle former for fravær. Forældre opfordres derfor til IKKE at give børnene fri uden for ferierne. Specielt for kl. Hvis en elev i kl. er syg, bedes forældrene ringe til skolens tlf. svarer: inden kl og sygemelde eleven. Hvis eleven af andre årsager ikke møder i skolen efter normalt skema bedes der gives besked på forhånd. Hvis en elev fra kl. ikke møder i skolen og ikke er meldt fraværende af forældrene, kontakter skolen forældrene! 37

38 Skolefritidsordningen SFO en er årgangsopdelt og deler lokaler med indskolingen. Der er omkring 210 børn tilmeldt, og vi er 12 ansatte pædagoger og pædagogmedhjælper samt en studerende fra Fyns Socialpædagogisk Seminarium. SFO-tid er god fritid Vi ser det som vores vigtigste opgave at motivere til en god, berigende og varieret fritid, hvor børnene selv afgør, hvad de har lyst til at lege eller beskæftige sig med. Vi imødekommer i videst muligt omfang, de forskellige idéer børnene har. Børnene har i SFO-tiden mulighed for at etablere og pleje sociale kontakter og venskaber, også på tværs af årgangene. Vi ser, at børnene træner deres sociale kompetencer; tager hensyn, laver aftaler, løser konflikter,mm. Dette er i høj grad med til at skabe trivsel, også i skoletiden. Morgen-SFO For nogle af vores fritids-børn starter dagen med vores morgenfritidsordning fra i 2. årgangs område. Børnene har her mulighed for at spise deres medbragte morgenmad i en hyggelig atmosfære med stille og rolig hyggesnak. Børnene kan lege, spille spil, høre musik eller lave aktiviteter i aulaen Kl bliver børnene samlet og går til deres klasselokaler. Eftermiddags-SFO Fritidsordningen er om eftermiddagen delt op i 4 årgangsgrupper/afdelinger med fast tilknyttet personale. Børnene har fri fra skole på forskellige tidspunkter. På nogle afdelinger starter børnene eftermiddags-sfo med et lille frikvarter, hvor alle er ude. Om eftermiddagen har børnene mulighed for at være i deres egen afdeling for at lege, hygge eller finde på aktiviteter med de tilknyttede voksne. Børnene kan også besøge venner i andre afdelinger, opholde sig i de forskellige legeområder eller være med til vores værkstedsaktiviteter som er på tværs af alle afdelinger. 38

39 Skolefritidsordningen fortsat Mad Børnene er ofte sultne i løbet af eftermiddagen, så det er en god idé med en eftermiddagsmadpakke. Af og til vil der derudover blive fremtryllet noget spiseligt i de forskellige afdelinger. Afhentning Vi forventer, at I afhenter jeres barn eller laver klare aftaler med personalet, om at sende barnet hjem på et bestemt tidspunkt. I det øjeblik barnet forlader SFO en har personalet ikke længere tilsynspligt, og derfor er det meget vigtigt, at barnet ved præcist hvad det skal efter SFO en. Hvor er børnene... På børnemøder i starten af skoleåret tales der en del om, hvor man må være, så børnene kender de fysiske rammer, regler og grænser. Børnene kan lege og hygge sig i alle kroge af vores store legeplads og forskellige steder indenfor. Derfor ved vi ikke altid præcis, hvor jeres barn er, når I kommer for at hente det. Vi forsøger at lære børnene gode vaner, så det kan ses på magnettavlerne i grupperummet om de er i gymnastiksalen, på værkstedet, sløjd eller udenfor. Lukke-SFO Lidt før kl lukker afdelingerne, og børrnene bliver samlet i lukke-sfo i 2. kl. s området. SFO en lukker hver dag kl. 16:45 Vi slutter dagen af med fælles hygge, spil, leg mm. SFOén er lukket mellem jul og nytår i sommerferien i ugerne 28, 29 og 30. Der tilbydes dog nødvendig pasning. Praktiske oplysninger Moduler Der findes forskellige moduler til morgen- og eftermiddagspasning. Oplysninger om moduler, takster mm. kan man se på kommunens hjemmeside- eller hente på skolens - eller SFO ens kontor. Tilmelding eller ændringer i moduler sker på blanketter, som I kan få ved henvendelsen i SFO'en, hvor den også skal afleveres i udfyldt stand. Tilmelding til moduler kan ske med én dags varsel - ændringer eller udmeldelse skal ske til den 1. eller 15., med en måneds varsel. 39

40 Lokaleoversigt Kroggårdsskolen Adgang til skolen i forbindelse med forældre møder eller lign.: Benyt indgang A med mindre der er givet en anden information af skolens medarbejdere! 40

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole

Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole Indholdsfortegnelse (alfabetisk rækkefølge) Adresseændring 10 Personale foto 4-5 Afgangsprøver 14-15 Pæd. indsatsområde 17 Bod og mad 6 Pædagogisk råd 19 Børnesår

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 ALFABETISK INFORMATION...7 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER...7 ANSVARLIGHED...7 ARBEJDSTELEFONNUMMER...8 BEFORDRING...8

Læs mere

Avedøre Skole. Værdiregelsæt

Avedøre Skole. Værdiregelsæt Avedøre Skole Værdiregelsæt 18-04-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Pædagogisk profil... 4 Samværsregler for Avedøre skole... 4 Adfærdsregler... 7 Skolens adfærdsregler... 8 Strategi mod

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C.

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Skoleåret 2007/2008 ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Telefoner: HOVEDNUMMER: 86-122577 Åben alle hverdage fra kl. 9.00-14.00 DIREKTE NUMRE: Sekretær Birgitte Lolck...86-203460

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Greve Kommune Vores skole

Greve Kommune Vores skole Greve Kommune Vores skole Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30, 2670 Greve. Telefon: 43 97 32 33 Fax: 43 97 32 30 E-mail: hedelyskolen@greve.dk www.hedelyskolen.dk Juni 2008 Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30,

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2012/2013 42. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme...................... 5 Skolestart 2012/13 Tidsskema for skoledagen......................

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere