Information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information www.kroggaardsskolen.odense.dk"

Transkript

1 Information (under revision) 1

2 Infofolder Velkommen til nyt skoleår på Kroggårdsskolen. I denne informationsfolder har vi samlet en lang række oplysninger om skolens liv og dagligdag. Indholdet er bestemt af nogle af de hyppigst stillede spørgsmål til skolen. Skolen er i en konstant udviklingsproces, som er uden ophør. Der vil derfor fortsat løbende være behov for korrektioner af praktiske oplysninger. Denne folder vil derfor hurtigt blive forældet på nogle punkter. Jeg vil derfor henvise til vores hjemmeside som vi løbende vil forsøge at holde opdateret. Vi modtager gerne respons på folderen, således at vi får mulighed for at lave den endnu bedre. Vi gør opmærksom på, at en folder af denne karakter aldrig kan/skal erstatte den direkte dialog. Alle er derfor velkomne til at kontakte os telefonisk, via mail eller ved personligt at komme på skolen -det vil dog være klogt at aftale tid på forhånd. Vi glæder os til skoleåret og håber, at alle på og omkring Kroggårdsskolen vil trives med alle de nye udfordringer og oplevelser. Vi vil fortsat have vores væsentligste fælles mål for øje: At give hvert enkelt barn den bedst mulige skolegang Mogens Falk Jørgensen Skoleleder 2

3 Telefonliste Skolens telefonnummer: (Omstilling til alle afdelinger) Skoleleder: Mogens Falk Jørgensen / Viceskoleleder:Lone Jung Hertel / Konstitueret viceskoleleder Peter Heinrich / SFO leder:vera Perino / Administrativ afd.leder: Betina Rasmussen / Sundhedsplejerske: Mette Lykke Thuesen UUO-vejleder Per Hansen Skolepsykolog Line Gadegaard Biblioteket SPS Konferencerummet klassernes SFO klassernes SFO klassernes SFO klassernes SFO Personalerummet Teknisk service mobiltelefon Kurt Teknisk service mobiltelefon Jørgen Teknisk service mobiltelefon Lars Tandklinikken på Søhusskolen Smedebakkens Fritidsklub Smedebakken Odense N Hjemmeside: -adresse: 3

4 Personale - Ledelse Personale: ledelse og administration Mogens Falk Jørgensen Skoleleder Lone Jung Hertel Viceskoleleder Vera Perino SFO-leder Betina Rasmussen Adm. afdelingsleder 4

5 Personale: Teknik Kurt Sørensen Teknisk servicemedarb. Jørgen Riis Teknisk servicemedarb. Lars Andersen Teknisk servicemedarb. 5

6 Personale: indskolingslærere Gregers Herdal Jensen Brit Caspersen Birgitte Andersen Diana Christensen Ditte Nottelmann v Rikke Lohmann 6

7 Personale: indskolingslærere Lise Knattrup Lone O. Hansen Marianne Steensen Pan-Im Nielsen Peter Heinrich 7

8 Personale: mellemtrinslærere Anja Dinesen Lene Egelykke Pedersen Karin Maier Henriksen Anders Okholm Linda Petersen Maj-Britt Jørgensen Marianne Vestergaard Niels Lyngbo Rikke Johansen 8

9 Personale: mellemtrinslærere q Tina Lindharth Heidi Thorsen (Handikaphjælper) 9

10 Personale: udskolingslærere Anne Høvids Rasmussen Gitte Flade Jens Hovmøller Kasper Winther Holm Karen-Marie (Fie) Rasmussen Lars Mortensen Pernille Holgersen Pernille Sanderhoff Rikke Tvedt Rasmussen 10

11 Personale: udskolingslærere Smain Benyrbah 11

12 Personale: skolefritidsordningen Bente Nielsen Birthe Davidsen Bo Pedersen Dorthe Voss Christensen Eva Gubi Gina Kranker Karen Eie Lone Jørgensen 12

13 Personale: skolefritidsordningen Daniel Nielsen Tricia Paulsen 13

14 Skolebestyrelsen Kroggårdsskolens bestyrelse er sammensat efter gældende lov: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Alle medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. En forældrerepræsentant vælges til formand. Skoleinspektøren eller viceskoleinspektøren er skolebestyrelsens sekretær. Skolebestyrelsen skal udøve sin virksomhed inden for de mål og rammer, som er fastlagt af byrådet, føre tilsyn med skolen og medvirke til at udbygge samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen vil være åben for henvendelser - spørgsmål, ideer eller problemer, som den enkelte forældre måtte have i forhold til skolen. Formand Næstformand. Forældrerep. Bente Nielsen Medarb.repr. Pædagog Rikke Johansen Medarb. repr. Lærer Suppleant Tlf. 14

15 Værdigrundlag Kroggårdsskolen er en skole, der bygger på demokratiske principper i et vidensamfund, der er præget af stadig forandring og globalisering. Vi skal give eleverne mulighed for at udvikle deres identitet og deres faglige og sociale kompetencer, så de bliver livsduelige, aktive og kreative mennesker. Det betyder, at eleverne gennem hele skoleforløbet skal stilles over for udfordringer og krav, som bevarer og udvikler deres fantasi, engagement og lyst til at lære. Medbestemmelse og ansvarlighed er en del af skolens hverdag. Vi søger at opbygge selvværd, selvtillid og fællesskabsfølelse samt forståelse for, at man kun ved at forholde sig nysgerrigt, aktivt og opsøgende kan lære sig noget. Det gælder inden for viden og færdigheder samt respekt for menneskers forskellighed. Det er vigtigt for os, at skolens læringsmiljø er præget af glade og trygge elever, der indgår i forpligtende fællesskaber, hvor der også er plads til individualitet. Vi tilstræber en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, der tager udgangspunkt i elevens kompetencer, hvilket indebærer et læringsmiljø præget af aktiviteter, der tilgodeser, at børn lærer på forskellige måder. Dette stiller krav til læreren om at give alle elever passende udfordringer og succesoplevelser i faglige og tværfaglige sammenhænge. Vi lægger vægt på et åbent og loyalt skole/hjemsamarbejde, hvor vi sammen forpligter os til i fællesskab at give alle børn en god og meningsfuld skolegang. Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen Alle regler for samvær er formuleret dels ud fra sund fornuft og ud fra Kroggårdsskolens grundlæggende værdier, men også således, at disse sanktioneres jf. Folkeskolelovens 52, med tilhørende: Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen BEK nr 320 af 26/03/2010 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=131217) Kroggårdsskolen skal være kendt for kvalitet. Kvalitet er her resultatet af omhu. En skole der ikke er kendetegnet af middelmådighed, men af balancen mellem forventet og oplevet værdi. Kroggårdsskolen skal være en mærkevare. På Kroggårdsskolen er det således målet, at den enkelte elev oplever sig som en del af et forpligtende fællesskab, hvor der er mulighed for at styrke og udvikle personlige og sociale kompetencer, og hvor engagement, åbenhed, tillid og gensidig respekt kendetegner hverdagen. 15

16 (Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen fortsat) Kroggårdsskolens trivselspolitik. Kroggårdsskolens trivselspolitik er en politik som vil være under stadig udvikling, og som vil være til stadig debat i skolebestyrelse, elevråd, pædagogisk råd og på forældremøder. På Kroggårdskolen ved vi, at trivsel og skoleglæde er en helt nødvendig basis for at skabe mulighed for læring for det enkelte barn. For at sikre den bedst mulige trivsel, er det nødvendigt, at det enkelte barn erhverver sig de nødvendige sociale kompetencer i en god dialog med både skole og hjem. Her er nul-tolerance overfor mobning En specifik del af mistrivsel benævnes mobning. Mobning er et problem, som berører os alle, og som kun kan løses i fællesskab. Fællesskabet udgøres af skole og hjem, hvorfor ansvaret for aktiv bekæmpelse af mobning påhviler alle. Nedenstående er en handleplan for arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning. Handleplanen indeholder retningslinier for såvel hjemmets som skolens arbejde i forbindelse med mobning. Handleplanen indeholder følgende punkter: Definition af mobning. Der er forskel på drilleri og mobning Hvad gør skolen for at forebygge mobning Hvad gør skolen ved mistanke om mistrivsel Hvad kan hjemmet gøre for at forebygge og afhjælpe mobning Definition af mobning En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange, og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Negative handlinger kan være såvel synlig forfølgelse som tavs udelukkelse. Ved negative handlinger kan der være tale om: Eksklusion af fællesskabet eller gruppen. Digital mobning via sms, , sociale-digitale netværk så som Facebook Twitter mv. Direkte fysisk vold, skub, slag, spark, etc. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting. Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved for at irritere eller såre ikke at efterkomme en persons ønsker 16

17 (Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen fortsat ) Forskel på drilleri og mobning Hvad skolen gør: Kendskab til det enkelte barn Dette opnås først og fremmest gennem dagligt samvær i undervisningssituationer, frikvarterer, lejrskoler, o.s.v.. Kendskabet nuanceres gennem et godt og kvalificeret teamarbejde i det lærerteam, der er tilknyttet den enkelte årgang. De årlige elevsamtaler er også et middel til at opfange problemer, som senere kunne udvikle sig til mobning/mistrivsel. Klassemøder udgør ligeledes et velegnet forum for i fællesskab at snakke om problemstillingen. Klassetrivsel Klasselærerne laver hvert år et trivselstjek i alle klasser i september/oktober. Det udfyldes via Nettet som et spørgeskema på Skemaet printes af klasselærerne, som herefter analyserer skemaerne. Hvis der viser sig, at der finder mobning/mistrivsel sted i en klasse, skal klasseteamet iværksætte de nødvendige tiltag. AKT-lærerne kan evt. gå ind i klassen og lave et specielt tilpasset forløb, hvor problemerne afdækkes nærmere og søges løst i samarbejde med eleverne, lærerteamet og evt. klassens forældre. AKT-lærere: Lærere som arbejder med elevernes Adfærd, Kontakt og Trivsel. Indsats i indskolingen På et møde inden skolestart orienterer skolelederen forældrene om skolens indsats for at sikre en god trivsel i alle klasser. På en forældreaften i begyndelsen af børnehaveklassen diskuterer og laver forældrene spilleregler for klassens sociale liv og trivsel. Forældrenes forslag bringes senere i spil sammen med elevernes og lærernes forslag til spilleregler. I begyndelsen af hvert skoleår laver elever og klasselærer spilleregler for klassens sociale liv og trivsel. Lærernes årgangsteam snakker sammen om reglerne fra klasserne og informerer elever og forældre om disse. Der følges løbende op på klassernes spilleregler bl.a. på klassemøder og forældremøder. Indsats på mellemtrinnet og udskoling I begyndelsen af hvert skoleår laver elever og klasselærer spilleregler for klassens sociale liv og trivsel. Lærernes årgangsteam taler sammen om reglerne fra klasserne og informerer elever og forældre om disse. Der følges løbende op på klassernes spilleregler bl.a. på klassemøder og forældremøder. 17

18 (Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen fortsat) Hvad gør skolen ved mistanke om mistrivsel Ved mistanke om mistrivsel er det teamet omkring klassen, der iværksætter de nødvendige tiltag. Teamet vurderer problemets omfang. Hvis der er tale om mobning, uhensigtsmæssige samværsformer eller groft sprog kan følgende foranstaltninger komme på tale: Samtaler samt arbejde med de berørte elever Samtaler med forældrene Kontakt til akt-lærerene Øget samarbejde med SFO (indskolingen) Kontakt ledelsen Hvis der er tale om mobning kontakter vi altid de implicerede børns forældre. Hvis skolen vurderer, at der er tale om hjemlige problemer, kan følgende foranstaltninger komme på tale: Samtaler med forældrene Kontakt ledelsen Inddrage relevante fagpersoner Hvis der er faglige problemer, kan følgende foranstaltninger komme på tale: Lærerteamet vurderer hvilke tiltag der kan iværksættes i klassen Samtaler med forældrene Kontakt til specialundervisningslærerne Andre fagpersoner inddrages Hvad kan hjemmet gøre for at forebygge mobning? Det er vigtigt at forældre viser, at de har en holdning til mobning og tager afstand fra det. Forældre bør også gøre det klart for barnet, at de altid vil være der, hvis barnet skulle komme i den situation enten at blive mobbet, udøve mobning eller overvære mobning. Alle børn har brug for støtte til at kunne håndtere situationen bedst muligt. Det er også vigtigt at forældre viser deres barn, at de er interesserede i skolen, i barnets og de andre børns trivsel i skolen. Det gør de blandt andet ved at deltage aktivt i klassens og skolens sociale liv og ved at forpligte sig på fælles regler/ normer for samvær. Herigennem lærer forældrene klassen, lærerne og de øvrige forældre at kende, og det vil gøre det nemmere at løse konflikter, når de opstår. 18

19 (Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen fortsat) Hvad gør hjemmet ved mistanke om mobning? 1. Tal med barnet du bør være: Lyttende: Hør hvad barnet har at sige og undlad at drage forhastede slutninger Undersøgende: Spørg ind til situationen for at få mere at vide fra flere vinkler brug god tid. Støttende: Se problemet fra barnets side. 2. Berolig barnet og anerkend problemet. Vis at du er glad for, at barnet kom til dig, at du tror på barnet og vil hjælpe det. 3. Få overblik over situationen. Tal med barnet, lyt til barnet. Hvad er der sket, hvordan, hvor ofte, hvem, hvad føler barnet etc. 4. Kontakt skolen. Tal med fx klasselærer/ skolepsykolog eller ledelse. Det er vigtigt at informere om mobning, så den hurtigt kan stoppes. Barnet kan inddrages i løsningen ved at komme med løsningsforslag. 5. Hjælp dit barn med at komme videre. Hjælp dit barn med at udtrykke sine følelser også dets vrede. Følg op på hvordan dit barn trives og hold om nødvendigt fast i at problemet skal løses og mobningen ophøre. Du kan også styrke dit barn ved at give dets selvtillid et løft på forskellig vis via fritidsinteresser fx. Her kan dit barn indgå i nye netværk, hvor mobningen ikke er kendt. Det kan være meget befriende for barnet. Ovenstående er udarbejdet af skolen som en handleplan for at leve op til Skolebestyrelsens Princip for Trivsel. Det er håber, at planen kan være med til at tydeliggøre, at arbejdet med at sikre et godt undervisningsmiljø for skolens elever er en fælles opgave for den enkelte elev, hjemmet og skolen. Handleplanen skal ikke ses som et endeligt afsluttet dokument. Det er en plan, som vil være under løbende revision ud fra de erfaringer, vi gør os. 19

20 Skolebestyrelsens principper fortsat Forslag til princip for brug af mobiltelefoner Formålet med principperne er at gøre det muligt at medbringe mobiltelefoner i skolen, i det omfang forældre og børn finder det nødvendigt. Principperne skal sikre, at mobiltelefonerne ikke forstyrrer hverdagen i skolen og forringer undervisningsmiljøet og det sociale klima. Herunder at mobiltelefoner altid bruges til et positivt formål og på en måde, som ikke generer eller krænker andre. I skoletiden må mobiltelefon benyttes i undervisningen, efter aftale med læreren. Derudover skal telefonen være slukket/sat på lydløs i undervisningstiden. Fra 4. til 9. klasse må mobiltelefon benyttes i frikvarterene. I SFO må mobiltelefon benyttes efter aftale med personalet. Samarbejdsaftaler mellem forældre og SFO vedrørende afhentning og sendeaftaler kan ikke tilsidesættes. Mobiltelefon skal ikke benyttes til at kontakte forældre med henblik på eventuel konfliktløsning uden personalets tilladelse. Brugen af mobiltelefon skal opfylde almindelige etiske og sociale spilleregler f.eks. må mobiltelefon på ingen måde benyttes til mobning og chikane. Hvis telefonen benyttes uhensigtsmæssigt eller brugen ikke opfylder almindelige krav til etisk og social adfærd, tages der en samtale med barnet/den unge og evt. forældre. Hvis henstillinger fra personalet ikke følges kan skolen inddrage telefonen i den tid barnet/den unge opholder sig på skolen. Besluttet på skolebestyrelsesmøde d Elevfravær kan deles i 4 kategorier: Princip for håndtering af elevfravær Lovligt fravær: Sygdom hvor eleven efterfølgende afleverer en besked fra forældrene med dato og underskrift Ekstraordinært fri med tilladelse fra skolen Ulovligt fravær: Ekstraordinært fri uden tilladelse fra skolen Elevers udeblivelse fra undervisningen enkelttimer eller hele dage Vi anser det for væsentligt for elevens faglige og sociale udbytte af undervisningen, at de deltager mest muligt i undervisningen. Derfor tager vi enhver form for udeblivelse fra undervisningen alvorligt. I bestræbelserne på at mindske elevfraværet fra undervisningen mest muligt vægtes en tæt dialog med elev og forældre højt. Ved bekymrende fravær handler skolen aktivt i forhold til den enkelte elev. Vedtaget på Skolebestyrelsesmøde d. 4. juni

21 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for forældrehenvendelser Skolen ønsker at indgå i en gensidig dialog om hverdagen og indholdet i elevernes skolegang. Spørgsmål og kommentarer vedrørende undervisningen eller SFO rettes til den ansatte på skolen, så man har mulighed for finde svar og fælles løsninger. Hvis dette ikke skaber afklaring, kontaktes skolelederen eller lederen af SFO. Er der tale om en klage med et principielt indhold, eller hvis der er optræk til en sag, orienterer skolelederen skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen kan ved forældrehenvendelser lytte og nuancere konkrete spørgsmål og i øvrigt henvise til ovenstående. Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 14. december 2004 Princip for kontaktforældre Skole og hjem skal samarbejde Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for, at eleverne får en god skolegang. Et samarbejde forudsætter tillid mellem skole og hjem, og tillid er kun muligt, når forældrene har viden om skolen og dens virke, og skolen har viden om forældrenes indstilling og forventninger. For at styrke dette samarbejde har vi på Kroggårdsskolen besluttet, at der skal vælges mindst to kontaktforældre i hver klasse. Kontaktforældrene har en vigtig funktion, og i det følgende giver vi nogle vejledende retningslinjer for kontaktforældrenes virke. Hvem skal være kontaktforældre? For 0-klasserne skal der hurtigst muligt efter klassedannelsen vælges 2 kontaktforældre, gerne en forælder for en pige og en forælder for en dreng fra klassen. Kontaktforældrene vælges for 2 år ad gangen, men man kan sagtens fortsætte gennem flere klasser. For øvrige klasser - vælges kontaktforældre på skoleårets sidste Forældremøde. Kontaktforældrene repræsenterer klassens forældrekreds i de tilfælde, hvor det er mere hensigtsmæssigt, end at alle forældre giver møde. Det kan være i forhold til skolebestyrelsen, skolens ledelse eller klassens lærerteam. Typisk vil kontaktforældrene også have status af repræsentanter i forhold til det interne samarbejde forældrene imellem. Arbejdet som kontaktforældre er ikke tidskrævende, og vi anbefaler, at man i de enkelte klasser afstemmer forventningerne til kontaktforældrenes arbejde. Vi foreslår, at man ud over kontaktforældre også nedsætter et aktivitestudvalg, der ikke behøver at berøre kontaktforældrene. 21

22 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for kontaktforældre -fortsat Samarbejdet med klasselærerne omkring forældremøder Kontaktforældrenes opgaver er at bidrage til skole hjem samarbejdet, hvor forældremøderne er en af de væsentligste aktiviteter. Ved de årlige forældremøder udarbejder klasselærere og kontaktforældre i fællesskab dagsorden. Skolebestyrelsen vil tilstræbe at sende dagsordenen til efterårets møde med kontaktforældrene inden klassemødet, så forældre har mulighed for at give deres holdning til kende til kontaktforældrene. Klasselærere og kontaktforældre(ne) aftaler, hvem der leder mødet og hvem, der tager referat. Formålet med det årlige forældremøde er bl.a. at orientere om klassens udvikling og drøfte eventuelle emner vedr. klassens trivsel og samarbejde. Lærerne orienterer desuden om det faglige arbejde. Se i øvrigt ideer til emner i slutningen af dokumentet. På skoleårets første forældremøde mødes hele årgangen. Der gives således information til hele årgangen samtidig fra skolebestyrelsen, skoleledelsen, og desuden hvad, der måtte være relevant for hele årgangen. Herefter går klasserne hver for sig og afholder resten af forældremødet klassevis. Ud over forældrene, klasselærere og det øvrige lærerteam kan også eleverne indbydes til at deltage i et forældremøde. I særlige tilfælde kan andre deltage, f.eks. skoleledelse, skolelægen, skolepsykologen eller repræsentanter for skolebestyrelsen. Samarbejdet med skolebestyrelsen En til to gange om året indkalder skolebestyrelsen alle kontaktforældre til Forældreforum. Forældreforum ledes af bestyrelsen, og her behandler vi emner og orienterer om forhold, der har interesse for hele skolen. Vi opfordrer til, at hver klasse som minimum er repræsenteret af mindst 1 af kontaktforældrene i klassen. Det er kontaktforældrene, der udgør bindeleddet mellem bestyrelse og den enkelte klasses forældrekreds. Når skolebestyrelsen ønsker at kontakte en enkelt forældrekreds, sker dette gennem kontaktforældrene. Men skolebestyrelsen er også interesseret i direkte henvendelser fra forældre om forhold, der vedrører skolen. Hvilke opgaver påtager man sig derudover? Kontaktforældrenes opgaver kan variere lidt fra klasse til klasse. Vigtigt er det, at man som kontaktforældre er indforstået med at blive kontaktet af såvel lærere som forældre, og at man vil bidrage til det bedst mulige samarbejde mellem hjem og skole. Det forventes, at man er tilmeldt skoleintra og at klasselæreren sørger for at kontaktforældrene får adgang til de andre kontaktforældre via forældreintra. Der er et faneblad for hver klasse, hvor man har børn og derudover et faneblad for kontaktforældre, forudsat at man er tilmeldt som kontaktforældre. 22

23 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for kontaktforældre - fortsat Forslag til emner, der kan behandles ved forældremøder På alle klassetrin: Orientering om fag, deres mål og tilrettelæggelse Elevplaner Vurderingskriterier for de forskellige fag på klassetrinet Forældrenes muligheder for at vurdere elevernes udbytte af undervisningen Standpunktsudtalelser og karaktergivning Lektielæsning. Hvad forventer skolen/forældrene vedr. hjemmearbejde? Hvordan skaber skolen og hjemmet lyst og interesse hos eleven for at lære noget? Ordensregler og disciplinære problemer Elevernes trivsel i skolen Elevernes medbestemmelse elevråd og elevsammenslutningers rolle Elevernes medbestemmelse vedrørende deres undervisningssituation Klasseudflugter, hvorhen, hvordan, hvor mange penge med? Hvordan kan forældrene hjælpe til med arrangementet og med afviklingen? Seksualoplysning Formålet med forskellige arbejdsformer i klassen I fortrinsvis de yngste klassetrin: Legegrupper. Leg på tværs af køn. F.eks. grupper på 4 med en månedlig legeaftale. Hjælp til lektielæsning fra forældrenes side, og i givet fald på hvilken måde? Klassens sociale liv, skrevne og uskrevne love i klassen, yndlingsemner og glæder, tilpasningsvanskeligheder, legepladsproblemer, mobning Børnenes skolevej. Trafiksikkerheden, skolekørsel, færdselsundervisning. Skolens støtteforanstaltninger. Læseklasser, skolepsykologens virksomhed. Hvordan behandler vi dem, der er anderledes? Skolens sundhedssektor. Skolelæge, sundhedsplejerske, skoletandplejen I fortrinsvis de ældste klassetrin: Klassens arbejdsmiljø Lejrskoler Udflugter Institutionsbesøg Skoletræthed Arbejdsglæde Rygning Spiritus Narkotika Fester Vedtaget på skolebestyrelsesmøde

24 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for Budgetvedtagelsen Skolebestyrelsen eller et af skolebestyrelsen delegeret udvalg har i november / december måned en indledende budgetdrøftelse vedrørende de prioriteringer, der ønskes for det/de kommende år. Skoleledelsen udarbejder første udkast til budget for det kommende skoleår og skitserer en 5-årig investeringsplan. Efter at fagudvalgene og medudvalget har fremsat ønsker til kommende skoleår og investeringsplanen, samler skoleledelsen alle de indkomne ønsker og præsenterer materialet inkl. argumenterne for skolebestyrelsen. Samtidig orienteres skolebestyrelsen angående planlægningen af skoleåret omhandlende nøgletallene set i lyset af indeværende års forbrug. På baggrund af ovenstående information drøfter og genovervejer skolebestyrelsen sine ønsker til budget og investeringsplan. Skoleledelsen udarbejder revideret budget og investeringsplan for den samlede skole. Budget og investeringsplan skal afspejle hvorledes skolen skal udvikle sig. Når grundlaget foreligger, udarbejder ledelsen et forslag til endeligt budget, og dette indstilles til endelig godkendelse i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen orienteres hvert kvartal om status for budgettet. Vedtaget skolebestyrelsen d

25 Kost- og sundhedsprincip for Kroggårdsskolen Vi vil arbejde for en god og sund livsudvikling for alle elever på Kroggårdsskolen. Dette vil vi bl.a. gøre ved at fokusere på sunde kostvaner og lyst til bevægelse. Læring kræver næring Sund kost og motion fremmer den generelle trivsel og styrker elevernes koncentration og energi, hvilket resulterer i øget udbytte af undervisningen; samtidig med det sundhedsmæssige aspekt, at kostrelaterede sygdomme forebygges på længere sigt. På Kroggårdsskolen ønsker vi: At understøtte sunde kostvaner, med henblik på at fremme indlæring, sundhed og velvære. At motion / bevægelse er en naturlig del af dagligdagen At fremme samarbejdet mellem skole og hjem omkring sundhed og gode kostvaner At fremme elevernes lyst til at tage ansvar for egne mad- og levevaner Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar, og det betyder, at skolen forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i skolen og har en sund og nærende madpakke med. Vedtaget af Skolebestyrelsen juni 2010 Princip for skole-hjem samarbejde Vi ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere i de fælles bestræbelser på at sikre det enkelte barn en så god skolegang som overhovedet muligt. Samarbejdet baseres på en løbende, ligeværdig og forpligtende dialog mellem elever, forældre, lærere og pædagoger samt mellem de enkelte hjem indbyrdes. Der afholdes 2 årlige forældremøder på alle klassetrin. Det skal være muligt at tale med faglæreren i forbindelse med skolehjem samtalen i mellemtrin og udskoling. Det vil være gavnligt for dialogen, at man tager udgangspunkt i et samtaleark, hvor forældrene har gennemgået indholdet med barnet, inden mødet. Det er ønskeligt at man under mødet taler om Nationale test (i foråret), elevplan, tidligere samtaler og det sociale liv i klassen. I indskolingen kan man inddrage barnet ved at lade det vise nogle af de ting der er lavet i klassen. Den ene af de to samtaler kan konverteres til skriftlig vurdering, så der kan blive tid til en længere årlig samtale. Læreren deltager i et årligt planlægningsmøde med klassens kontaktforældre. Vedtaget i bestyrelsen maj

26 Skolebestyrelsens principper fortsat Princip for færdsel på cykel i skoletiden. Ved behov for transport til lokaliteter udenfor skolen, i forbindelse med undervisningen eller aktiviteter i SFO, er det tilladt at benytte cykeltransport, når følgende regler følges: Der skal indhentes en tilladelse til cykling i skoletiden fra forældrene, evt. som en generel tilladelse ved skoleårets start, gældende for et helt skoleår. Cykeltransport skal foregår på en tryg måde for både børn og voksne. Der må cykles med elever (hele klasser) fra 1. til 5. kl. under følge af mindst to voksne. Fra 1. kl. kan børnene færdes på cykel med SFO, under forudsætning af at barnet har taget et cykelkørekort. Forberedelse og prøve til dette cykelkørekort tilrettelægges af SFO. Der må cykles med elever fra 6. kl. (efter de har bestået cyklistprøven) under følge af en voksen. Fra 6. kl. må elever cykle alene eller i mindre grupper uden voksenledsagelse til og fra idrætsfaciliteter i forbindelse med idrætsundervisningen. Fra 7. kl. må elever cykle alene eller i mindre grupper uden voksenledsagelse. Al cykeltransport skal så vidt muligt foregå på etablerede cykelstier. Brug af cyklehjelm er påbudt ved cykling i skoletiden. Det er forældrenes ansvar at cyklerne er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Vedtaget af skolebestyrelsen på Kroggårdsskolen November 2012 Princip for overflytning fra Spurvelundskolen til Kroggårdsskolen Det tilstræbes, at overflytningen af elever fra Spurvelundskolen til Kroggårdsskolen bliver gennemført på en sådan måde, at både elever og forældre på begge skoler kan føle sig trygge ved og velinformerede om situationen. Hvis ikke specielle forhold taler for noget andet, vil klassedannelsen på kommende 7. årgang normalt ske ved, at der dannes helt nye klasser. Skolelederen på Kroggårdsskolen har kompetencen og pligten til at sørge for, at klassedannelsen giver så velfungerende klasser som muligt. Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 4. juni

27 Princip for lejrskoler på Kroggårdsskolen. Indskolingen. På anden årgang gives der kr. 9900,- til at tage på ekskursioner for (ikke pr klasse). SFO kan planlægge sfo-koloni Mellemtrinnet. På femte årgang afholdes lejrskole m. 2 overnatninger Udskolingen. På ottende årgang afholdes lejrskole med 2 overnatninger På syvende og niende årgang gives der samlet kr. 6900,- til at tage på ekskursioner for. Besluttet på skolebestyrelsesmøde Princip for elevers brug af egen computer Elever kan medbringe deres egen computer til brug i skolen. Elever medbringer deres egen computer på eget ansvar på samme måde som med penalhus m.m. (Det betyder samtidig, at det er familiens egen forsikring, der skal dække tyveri, skader m.m.) Brugen af egen computer er underlagt de samme retningslinjer, som er gældende ved brug af skolens computere. Det vil sige at hjemmesider der er af ikke lødig eller af krænkende karakter (eks, porno, vold m.m.) ikke må tilgås. Vedtaget på bestyrelsesmøde 16/

28 Princip for skolebod på Kroggårdsskolen Vores skolebod skal ses som et tilbud som er et supplement til madpakken. Skoleboden skal kendetegnes af: 1. Ordentlig kvalitet i madprodukter 2. Boden skal udbyde sund og varieret udvalg, så vi sikrer os at ernæringsværdien af vore madprodukter i er i orden 3. God hygiejne og renlighed i boden 4. Opbevaring af madvarer efter forskrift 5. Friske varer hver dag Vedtaget i Skolebestyrelsen marts

29 Skoletandplejen Kroggårdsskolens elever bliver undersøgt og behandlet på Søhusskolens tandklinik. Alle børn i alderen 0-18 år er omfattet af den kommunale tandpleje. Behandlingen foregår normalt i barnets skoletid. Det forventes, at forældre til børn i klasse selv bringer eleverne til tandklinikken klasses elever bliver hentet og bragt i taxi, mens de ældre elever selv skal sørge for transport. Søhusskolens tandklinik: Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Rie Hedegaard er på skolen tirsdag og onsdag kl Kan desuden træffes på tlf mandag og torsdag kl eller på mobil I Børnehaveklassen indkaldes børnene enkeltvis til undersøgelse af syn, hørelse, farvesyn, vægt og højde, motorisk test samt samtale. Barnet inviteres sammen med én eller begge forældre. Forud for denne undersøgelse har forældrene modtaget et spørgeskema vedrørende barnets sundhed, udvikling og trivsel. I 1. klasse indkaldes børnene enkeltvis til undersøgelse/samtale. Denne undersøgelse kan evt. foregå sammen med kommunens børne- og ungelæge, hvis der er behov herfor. I 5. klasse tilbydes pubertetsundervisning i klassen og herefter indkaldes børnene enkeltvis til undersøgelse/samtale. I 7. klasse tilbydes børnene undervisning i klassen, oftest i form af et sundhedseksperimentarium I 9. klasse indkaldes børnene enkeltvis til en udskolingsundersøgelse/-samtale af kommunens børne- og ungelæge. Børn og forældre på alle klassetrin er altid velkomne til at henvende sig for råd og vejledning. Skolelæge Skolelæge Susanne Top, tlf

30 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Til Kroggårdsskolen er fra Tarup Områdekontor knyttet en skolepsykolog og talehørelærer. Skolepsykolog Michael Bønnelykke træffes på tlf eller mail: og tale-hørelærer Marianne Kure træffes på Skolepsykologen er en fagperson som lærere, forældre og elever kan bede om hjælp, hvis en elev eksempelvis har svært ved at lære at læse, skrive eller regne. En anden grund kunne være at en elev begynder at opføre sig meget anderledes, end han/hun plejer, f.eks. begynder at virke meget ked af det, vred eller bange. En tredje grund kunne være, at eleven hele tiden kommer i konflikt med sig selv, sine kammerater eller de voksne. Grundene kan være mange, men det er skolepsykologens arbejde at hjælpe eleven og de voksne med at finde ud af, hvor og hvorfor problemerne opstår - og være med til at løse dem. Tale-hørelæreren underviser børn med sproglige vanskeligheder af speciel art, børn der stammer eller har problemer med stemmen. Desuden rådgives børn med hørehandicap, og der gives vejledning til lærerne mht. de specielle hensyn, undervisningen af disse børn kræver. Endelig arbejdes der forebyggende i børnehaveklassen. Henvendelse til tale-høre-pædagogen og psykologen foregår enten gennem barnets klasselærer eller direkte til områdekontoret. Børn og Ungeforum Hensigten er at kunne tilbyde alle medarbejdere muligheden for at kunne få drøftet og belyst problemstillinger, som opleves svære i det daglige arbejde. Formålet er derfor at: Drøfte mulighederne for at iværksætte en tidlig, forebyggende indsats i forbindelse med børn og unges trivsel. Drøfte mulighederne for elever med særlige behov i årgang i forhold til udslusning og forebyggende indsats. Drøfte problemer vedrørende elever, som frygtes truede på grund af psykiske, sociale og sundhedsmæssige problemer Tage stilling til om der i aktuelle tilfælde er tale om forhold, som må skønnes at være så alvorlige, at der skal handles under en eller anden form Træffe beslutning om, hvem der i givet fald skal være tovholder Medvirke til gode overgange (inst. skole, ungdomsskole, ungdomsudd.) 30

31 Kroggårdsskolens støttecenter Specialundervisning skal være med til at sikre, at vi på skolen tilgodeser elever med særlige behov. Disse behov kan være af vidt forskellig art, og det kan dreje sig om såvel faglige som sociale vanskeligheder. De sociale vanskeligheder benævnes ofte som AKT, der står for adfærd, kontakt og trivsel. Undervisningen af elever med særlige behov kan foregå i klassen, på hold eller individuelt. Støttelærerne arbejder tæt sammen med klassens lærere. De tager diverse pædagogiske prøver på forskellige klassetrin og yder råd og vejledning i forbindelse med elever med særlige behov. Der arbejdes specifikt med tidlig indsats i skolestarten i forhold til skriftsprogstilegnelse. Det gør vi for at forebygge og afhjælpe evt. vanskeligheder, inden barnet selv oplever sine manglende fremskridt som et problem. Også generelt tilstræber vi, at lægge den største indsats så tidligt i skoleforløbet som muligt. Støttecenterets lærere har jævnlige møder med skolepsykologen. Hvis eleven skønnes at have behov for støtte af længerevarende karakter, skal klasselæreren sammen med forældrene udfylde en indstilling til PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), hvori elevens behov beskrives. Derefter aftaler støttelærerne og skolepsykologen, hvordan støtten bedst gives. For at kunne rådgive bedst muligt kan skolepsykologen være nødt til at foretage en yderligere afdækning af elevens vanskeligheder og potentialer. Støttecentrets lærere koordinerer og fordeler arbejdsopgaverne i støttecentret 4 gange om året: sommer, efterår, jul og påske. Karin Henriksen Spc.uv. koordinator Spec. uv. lærer Pernille Sanderhoff Spec.uv.lærer 31

32 Lene Egeløkke Spec.uv. lærer Jens Hovmøller Spec.uv.lærer Marianne Vestergaard Spec. uv. lærer Skolebiblioteket Lone Hansen Skolebiblioteket er en del af det som kaldes Skolens Pædagogiske Servicecenter (forkortet SPS). Vi bestræber os på at SPS skal være skolens bedste sted til både arbejde og hyggelæsning. SPS er skolens omdrejningspunkt, hvor der dels varetages traditionelle biblioteksopgaver - dels kan laves informationssøgning, redigeres digitalt video, Bibliotekar billeder og meget mere. Desuden har SPS ansvaret for skolens undervisningsmidler, film, AV og IT-udstyr. Lone Hansen Bibliotekar Majbritt Jørgensen Bibliotekar 32

33 Ordensregler På Kroggårdsskolen har vi to overordnede ordensregler der lyder: På Kroggårdsskolen opfører vi os ordentligt - vi tager hensyn til hinanden - vi passer på skolen og de ting der er på skolen Hver afdeling har regler, som er underordnet disse to overordnede regler, som er vedtaget af skolebestyrelsen. Det er desuden beskrevet i skolens Trivselsplan, at alle klasser skal lave skriftlige spilleregler for den enkelte klasse ved hvert skoleårs begyndelse. Forældrene inddrages i udformningen af disse spilleregler ved årets første forældremøde Skolens tilsynspligt med eleverne begynder 10 minutter før elevernes mødetidspunkt. Det betyder, at I som forældre skal være opmærksomme på, at I har ansvaret for jeres børn indtil det tidspunkt, typisk til kl Er børnene nødsagede til at komme tidligere, skal det aftales med skolens ledelse, der anviser, hvor eleven kan opholde sig indtil 08:00. Skolen har regler for brugen af skolens IT specielt stilles der krav om god opførsel på internettet. Der er rygeforbud på hele skolens område både ude og inde! For 0 til og med 6. klasse gælder det at Kroggårdsskolens elever skal blive på skolens område i hele skoletiden. For udskolingselever gælder det at elever, med sine forældres skriftlige tilladelse til skolen, kan forlade skolens område i pauserne. Denne tilladelse kan inddrages af skolen, hvis elevernes adfærd giver anledning hertil. 33

34 Forsikring, erstatning, hærværk Om elevulykkesforsikring: Odense kommune er selvforsikrende og fungerer som et forsikringsselskab i henseende til ulykkesforsikring af skolebørn. Eleverne er forsikrede i skoletiden og på skolevejen, samt på lejrskoler. ALLE elever er velkomne i lektieværkstedet. Lektieværksted Det er ikke personalets, hverken den faste lærer eller lektieværkstedets lærers, ansvar, at eleverne dukker op. Det er en frivillig ordning, hvor der dog registreres, hvem der har været der. Det er stadig elevens og forældrenes ansvar at lektierne er lavet til tiden. Ordningerne er: 1. og 2. kl.: SFO tilbyder 1 time/uge, hvor værkstedet er åbent. Der vil være en pædagog/medhjælper tilstede. Udvides evt. til 2 timer/uge. Ugedag/tid oplyses senere. 3. kl. til 9. kl.: Der tilbydes 2x2 timer/uge. Ugedage/tid oplyses senere. 34

35 Skolebus Der er mulighed for befordring med skolebus fra følgende områder Bogensevej 291 bh.kl. - 6.kl. farlig skolevej Kirkendruplodden bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Kirkendrupløkken bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Kirkendrupmarken bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Kirkendruptoften bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Kirkendrupvej 12 bh.kl. - 3.kl. afstand Slettensvej 157 bh.kl. - 3.kl. farlig skolevej Storkeløkken bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Stærehusvej bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Søhusvej bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Søhusvej 105 bh.kl. - 3.kl. afstand Ved Vejgården bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Vimmelsbækvej bh.kl. - 1.kl. farlig skolevej Ærtebjerggårdsvej bh.kl. 1.kl. farlig skolevej Ålemarksgyden bh.kl. 7.kl. farlig skolevej Hvis befordring ønskes, kan ansøgningsskema fås ved indskrivningen. Skemaet skal afleveres senest 1. maj Ferieplan Sommerferien slutter 14. aug Efterårsferie uge okt Juleferie 22. dec jan Vinterferie uge feb Påskeferie apr St. Bededag 26. maj 2013 Kristi Himmelfartsdag 09. maj 2013 Fridag 10. maj 2013 Pinseferie 18. maj 20. maj 2013 Grundlovsdag 5. juni 2012 Sommerferien begynder 29. juni 2013 De nævnte dage er inklusive 35

36 Skoledagens struktur lektion lektion lektion lektion lektion 1.modul 2. modul 3. modul lektion lektion lektion 4. modul Parkering - sætte børn af! Parkering kan ske ved begge skolens indkørsler, men af hensyn til skolebus og mulighed for at komme rundt på parkeringsområderne er det ikke tilladt at parkere i de to rundkørsler. Af hensyn til skolebørnenes sikkerhed er det ikke tilladt at køre ind på skolens område ved gymnastiksalen i tidsrummet fra 7:30-8:15. Børn kan afleveres i i rundkørslen ved den modsatte indgang. Derfra kan børnene nemt gå over skolegården til indskolingen, eller hvor de i øvrigt skal hen. Vi gør opmærksom på at der er stopforbud langs cykelstativ/skolen. Der henvises til P-båse. Alternativt kan børnene sættes af i rundingen på den modsatte side af Smedebakken. Også af hensyn til skolebørnenes sikkerhed kan vi ikke anbefale, at man kører ind i de små vænger på Kroggårdvej for at sætte børnene af. Beboerne i vængerne oplever jævnligt farlige situationer, når bilerne skal ud fra vænget igen. 36

37 Ungdommens Uddannelses-vejledning UUO UUO har til opgave at hjælpe elever med rådgivning, vejledning og hjælp vedrørende deres uddannelsesvalg. På Kroggårdsskolen er der tilknyttet en UUO-vejleder, som bistår eleverne med hjælp til bl. a. deres uddannelsesbog (7 9.kl) og udarbejdelse af elevens uddannelsesplan i 9. klasse. UUO i skolen er desuden et tilbud om individuel vejledning, gruppevejledning ud fra elevernes planer og interesser, præsentations og brobygningsforløb og praktik. UUO-vejleder på Kroggårdsskolen: Per Hansen, tlf Sygdom og fravær Skolens undervisning er obligatorisk og derfor er forældrene forpligtede på at underrette om sygdom eller andet fravær. Ved sygdom skal man, når barnet igen er blevet rask, skrive i kontaktbogen til klasselæreren, dvs. man behøver ikke at ringe fravær om morgenen. Ved planlagt fravær skal man forud meddele læreren dette. Skal man have fri i mere end en skoledag, skal skolens ledelse give tilladelse hertil. Hvis barnet er tilmeldt SFO skal man ved sygdom eller andet fravær altid give besked om, at barnet ikke kommer enten via skolens kontor i formiddagstimerne eller direkte til SFO-afdelingen i telefontiden mellem kl og Odense Kommunes Kvalitetssikringssystem har afsløret, at vi har for stort fravær fra undervisningen dels lovligt fravær, hvor eleverne har bedt børnene fri uden for skolens ferier og dels ulovligt fravær (pjæk). Der vil derfor blive gjort en særlig indsats fra skolens side for at mindske alle former for fravær. Forældre opfordres derfor til IKKE at give børnene fri uden for ferierne. Specielt for kl. Hvis en elev i kl. er syg, bedes forældrene ringe til skolens tlf. svarer: inden kl og sygemelde eleven. Hvis eleven af andre årsager ikke møder i skolen efter normalt skema bedes der gives besked på forhånd. Hvis en elev fra kl. ikke møder i skolen og ikke er meldt fraværende af forældrene, kontakter skolen forældrene! 37

38 Skolefritidsordningen SFO en er årgangsopdelt og deler lokaler med indskolingen. Der er omkring 210 børn tilmeldt, og vi er 12 ansatte pædagoger og pædagogmedhjælper samt en studerende fra Fyns Socialpædagogisk Seminarium. SFO-tid er god fritid Vi ser det som vores vigtigste opgave at motivere til en god, berigende og varieret fritid, hvor børnene selv afgør, hvad de har lyst til at lege eller beskæftige sig med. Vi imødekommer i videst muligt omfang, de forskellige idéer børnene har. Børnene har i SFO-tiden mulighed for at etablere og pleje sociale kontakter og venskaber, også på tværs af årgangene. Vi ser, at børnene træner deres sociale kompetencer; tager hensyn, laver aftaler, løser konflikter,mm. Dette er i høj grad med til at skabe trivsel, også i skoletiden. Morgen-SFO For nogle af vores fritids-børn starter dagen med vores morgenfritidsordning fra i 2. årgangs område. Børnene har her mulighed for at spise deres medbragte morgenmad i en hyggelig atmosfære med stille og rolig hyggesnak. Børnene kan lege, spille spil, høre musik eller lave aktiviteter i aulaen Kl bliver børnene samlet og går til deres klasselokaler. Eftermiddags-SFO Fritidsordningen er om eftermiddagen delt op i 4 årgangsgrupper/afdelinger med fast tilknyttet personale. Børnene har fri fra skole på forskellige tidspunkter. På nogle afdelinger starter børnene eftermiddags-sfo med et lille frikvarter, hvor alle er ude. Om eftermiddagen har børnene mulighed for at være i deres egen afdeling for at lege, hygge eller finde på aktiviteter med de tilknyttede voksne. Børnene kan også besøge venner i andre afdelinger, opholde sig i de forskellige legeområder eller være med til vores værkstedsaktiviteter som er på tværs af alle afdelinger. 38

39 Skolefritidsordningen fortsat Mad Børnene er ofte sultne i løbet af eftermiddagen, så det er en god idé med en eftermiddagsmadpakke. Af og til vil der derudover blive fremtryllet noget spiseligt i de forskellige afdelinger. Afhentning Vi forventer, at I afhenter jeres barn eller laver klare aftaler med personalet, om at sende barnet hjem på et bestemt tidspunkt. I det øjeblik barnet forlader SFO en har personalet ikke længere tilsynspligt, og derfor er det meget vigtigt, at barnet ved præcist hvad det skal efter SFO en. Hvor er børnene... På børnemøder i starten af skoleåret tales der en del om, hvor man må være, så børnene kender de fysiske rammer, regler og grænser. Børnene kan lege og hygge sig i alle kroge af vores store legeplads og forskellige steder indenfor. Derfor ved vi ikke altid præcis, hvor jeres barn er, når I kommer for at hente det. Vi forsøger at lære børnene gode vaner, så det kan ses på magnettavlerne i grupperummet om de er i gymnastiksalen, på værkstedet, sløjd eller udenfor. Lukke-SFO Lidt før kl lukker afdelingerne, og børrnene bliver samlet i lukke-sfo i 2. kl. s området. SFO en lukker hver dag kl. 16:45 Vi slutter dagen af med fælles hygge, spil, leg mm. SFOén er lukket mellem jul og nytår i sommerferien i ugerne 28, 29 og 30. Der tilbydes dog nødvendig pasning. Praktiske oplysninger Moduler Der findes forskellige moduler til morgen- og eftermiddagspasning. Oplysninger om moduler, takster mm. kan man se på kommunens hjemmeside- eller hente på skolens - eller SFO ens kontor. Tilmelding eller ændringer i moduler sker på blanketter, som I kan få ved henvendelsen i SFO'en, hvor den også skal afleveres i udfyldt stand. Tilmelding til moduler kan ske med én dags varsel - ændringer eller udmeldelse skal ske til den 1. eller 15., med en måneds varsel. 39

40 Lokaleoversigt Kroggårdsskolen Adgang til skolen i forbindelse med forældre møder eller lign.: Benyt indgang A med mindre der er givet en anden information af skolens medarbejdere! 40

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis.

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis. Introduktion Dette dokument beskriver Princip for forældremøder på Kirsebærhavens Skole. Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole THISTED KOMMUNE Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole Mål: Vi vil fremme og værne om god trivsel i klassen og på skolen Vi vil forebygge dårlig trivsel blandt skolens elever og personale

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3 December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: En plan mod. side 1 Definition side 2 Signaler på mobning side 2 Mål for handleplan mod mobning. side 3 Handleplaner for pædagoger, lærere og ledelse. side 3

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

MOBNING til forældre, elever og personale

MOBNING til forældre, elever og personale MOBNING til forældre, elever og personale Forord Folketinget vedtog i foråret 2001»lov om undervisningsmiljø«. Loven slår fast, at mobning ikke er tilladt. På Søndre Skole gennemførtes som konsekvens af

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri!

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Handlingsplan for indsats mod mobning på Bislev Landsbyordning Forord I sommeren 1999 blev der ved Bislev Skole nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1 Handling når der opleves mobning...4 Handleplan til lærere og pædagoger til forebyggelse af mobning...5

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Dato: 020910 Hejnsvig skole Bakkevej 9 7250 Hejnsvig Tlf. 72 13 14 10 www.hejnsvigskole.dk Hejnsvig Skoles plan for sundhed indeholder sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende:

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende: Antimobbestrategi Pr. 4. april 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø blevet ændret. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2017. Ændringerne vedrører et nyt krav

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Mobning og Sct. Ib Skole Sct. Ibs Skole er en katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 22. november 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Lærerværelset, M2 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere