Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver"

Transkript

1 university of copenhagen Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Pedersen, M. F., & Schou, J. S., (2015). Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde, 11 s., (IFRO Udredning; Nr. 2015/06). Download date: 06. okt

2 Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Michael Friis Pedersen Jesper Sølver Schou 2015 / 06

3 IFRO Udredning 2015 / 06 Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Forfattere: Michael Friis Pedersen, Jesper Sølver Schou Udarbejdet for NaturErhvervstyrelsen i henhold til aftalen mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret myndighedsberedskab. Udgivet maj 2015 Se flere myndighedsaftalte udredninger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Verificering af fastepriser i forbindelse med moderniseringsordningen, kvægstalde Opdrag NaturErhvervstyrelsen har efterspurgt verifikation af fastepriser, jf. bilag 1 og bilag 2, der skal danne grundlag for tilsagn om tilskud i en kommende investeringstilskudsordning, her kaldet Moderniseringsordningen, kvægstalde. Sammenfatning Overordnet finder IFRO de fastepriser for nybyggeri og tilbygning i bilag 1 rimelige i forhold til grundlaget for tilsagn om tilskud under Moderniseringsordningen, kvægstalde. I forhold til renovering af eksisterende bygninger finder IFRO det dog ikke muligt at verificere faste priser, idet det ikke er godtgjort, at renovering omfattet af moderniseringsordningen er tilstrækkeligt homogene til at det er rimeligt at tale om standarder og derfor heller ikke faste priser. Der er generelt visse fordele og ulemper ved en tilskudsordning, hvor tilsagn er baseret på faste priser. De diskuteres først i notatet. Hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at basere tilsagnet på faste priser anbefales det, at anvende den hidtidige standard løsning med indhentning af to tilbud på trods af de problemstillinger, der er med den løsning. Tilskudsordningen, kort Moderniseringsordningen, kvægstalde er en påtænkt investeringstilskudsordning, der giver landmanden tilskud til 20 pct. af investeringssummen til nybygninger eller tilbygning og 40 pct. til renovering af eksisterende stalde på baggrund af et tilsagn og faktisk dokumenterede omkostninger. Er de faktiske omkostninger højere end tilsagnets pålydende, er tilsagnet grundlaget for tilskuddet. Er de faktiske omkostninger lavere end tilsagnet, er de faktiske omkostninger grundlaget for tilskuddet. Udgangspunktet er, at ordningen har en tilskudsramme på 100 mio. kr. i 2015 fordelt på tre puljer til henholdsvis nybygning, tilbygning og renovering. Problemstillinger vedr. faste priser og indhentning af tilbud Normalt baseres tilsagn i lignende tilskudsordninger på indhentning af tilbud fra to uafhængige parter. I denne ordning ønsker man, at basere ordningen på faste priser. Dette sker bl.a. fordi prissætningen af tilbuddene ikke altid vurderes at være uafhængigt af tilskudsordningen. Med andre ord stiger prisen på tilbuddene, når de skal bruges i forbindelse med en tilskudsordning. Det fremføres tillige at indhentning af to tilbud er en omstændelig proces, der eventuelt vil afholde nogle landmænd fra at søge, da der skal udarbejdes udbudsmateriale, ligesom der er en tidsmæssig faktor ved indhentning af tilbud på renoveringsopgaver (Bilag 2). Indhentning af tilbud og udarbejdelse af udbudsmateriale bør dog ikke være en stor ekstra byrde for ansøger, al den stund at den seriøse ansøger også ville indhente tilbud og udarbejde udbudsmateriale ved en investering, uanset om den er omfattet af moderniseringsordningen. Det kan dog tænkes, at dette ville blive gjort på et senere tidspunkt i byggeprocessen. 1

5 Dette notat har som hovedformål at verificere de faste priser der er lagt til grund for tilsagn i tilskudsordningen. Verificering af de faste priser tager udgangspunkt i en vurdering af, om de fastepriser er rimelige priser som grundlag for tilsagn til investeringstilskud. Der er i sagens natur en betydelig variation i de faktiske priser og derfor en vis usikkerhed ved anvendelse af faste priser. Den faste pris opfattes derfor som gennemsnitsprisen på de enkelte elementer i staldbyggerier. I tilfælde, hvor den faste pris er for lav i forhold til de faktiske omkostninger, betyder det, at tilskuddet bliver mindre end 20 pct. hhv. 40 pct. af investeringssummen. I værste fald kan det være, at de faktiske meromkostninger er så høje, at projektet ikke gennemføres på trods af et tilsagn. Dette kan være tilfælde, hvor det ved indhentning af tilbud konstateres, at den faste pris er markant under de faktiske omkostninger, og projektet derfor måske ikke bliver gennemført. Dette kan forekomme på trods af erklæring om adgang til finansiering fra bank/realkreditinstitut. I sådanne ekstreme tilfælde vil tilsagnet ikke blive udnyttet, og midlerne vil ikke blive brugt. I tilfælde, hvor den faste pris er for høj i forhold til de faktiske omkostninger er der risiko for, at tilskudsordningens bevillingsramme ikke udnyttes fuldt ud, idet den faste pris bestemmer tilsagnet og der reserveres midler i den samlede ramme, mens de efterfølgende faktisk dokumenterede omkostninger vil være lavere og medfører at ordningen ikke udnyttes 100 pct. Alternativt er der risiko for, at ansøger tilpasser investeringen til et niveau, hvor den faste pris passer. Dette kan f.eks. være ved at vælge kvaliteter / materialer, det ikke ville være brugt ved en investering uden tilskud. Der er altså problemer med faste priser, både når de er for høje og når de er for lave, og det må forventes, at en fast pris afviger i større eller mindre grad fra den faktiske investeringssum. Det vil formenligt overvejende være tilfælde, hvor den faste pris er for lav der observeres i forbindelse med udbetaling af tilskuddet (tilfælde hvor de faktiske omkostninger er større end tilsagnet), mens tilfælde, hvor den faste pris er for høj formenligt ikke observeres så ofte ved udbetaling af tilskuddet, idet investeringen og dermed grundlaget for udbetalingen af tilskuddet, i visse af disse tilfælde, tilpasses til tilsagnet. Man kan sætte spørgsmålstegn ved om 100 pct. udnyttelse af tilskudsrammen bør være en samfundsøkonomisk målsætning i sig selv, det er der ikke taget stilling til her. Nedenfor beskrives tre eksempler på årsager til afvigelser mellem faktiske priser og faste priser, dette er ikke nogen udtømmende liste, men en illustration af problemstillingen. Geologisk betinget variation i byggepriser En meget stor del af omkostningerne ved et staldbyggeri ligger i fundamentet til bygningen og tilknyttet jordarbejde. De lokale geologiske forhold kan variere meget og kan have stor betydning for prisen på et byggeri. F.eks. kan behovet for fyldsand variere meget afhængig af de lokale forhold. Geografisk betinget variation i byggepriser Timeprisen på håndværkere og entreprenører kan variere fra region til region og over tid afhængig af den aktuelle byggeaktivitet i et lokalområde og det lokale udbud af ydelser. F.eks. er der aktuelt grund til at forvente højere priser på håndværkere øst for Storebælt og omkring Aarhus pga. kraftig byggeaktivitet. 2

6 Denne form for geografisk variation i priserne bekræftes i bilag 2. Kvalitet / standard Bygherrens (ansøgerens) ønsker til bygningens standard og udseende har indflydelse på prisen. Forskelle i materialevalg vil påvirke prisen, og der er ikke som sådan nogen standard, men kun minimumskrav mv. i bygningsreglementerne. Verificering af faste priser for nybyggeri og tilbygninger Med få undtagelser, er der ikke fundet noget bemærkelsesværdigt ved de angivne faste priser ved review af de angivne faste priser i bilag 1 i kolonerne Nybyggeri og Tilbygning. En undtagelse er vedr. Fællesbokse ungdyr. Her er den faste pris sat til 90 pct. af den faste pris for fællesbokse til køer. Hvor der er krav om 8 m2 pr. koplads er der kun krav om op til 5 m2 pr. plads ved ungdyr. Det synes ikke rimeligt med en fast pris på 90 pct. af prisen for fællesbokse til køer idet arealet pr. plads kun er op til ca. 63 pct. En mindre disproportionalitet kan være rimelig, men i dette tilfælde vurderes disproportionaliteten at være for stor. Omkring ,- pr. plads anses for at være mere rimelig og er indsat i bilag 3. Øvrige tal i de to kolonner under overskriften basis staldanlæg verificeres med reference til bemærkningerne om den betydelige usikkerhed, der er diskuteret ovenfor. I bilag 2 er der en opsplitning af kategorien ekstra staldkvadratmeter på hhv. opsamlingsplads/foderbord, malkestald og servicerum. Denne opsplitning kan også verificeres, idet visse staldafsnit bl.a. har højere krav til isolering, el, VVS mv. Denne opsplitning er indføjet i bilag 1. Bilag 3 er en kopi af bilag 1, hvor verificerede tal er markeret med grønt. Tallene i kolonnerne renovering, er markeret med orange og er ikke verificerede, idet priserne måske er retningsgivende for specifikke tiltag, men ikke nødvendigvis er retningsgivende for bredden af de mulige tilskudsberettigede tiltag, inden for den enkelte kategori. Tilskud til renovering af eksisterende bygninger Faste priser for renovering af eksisterende stalde kan ikke verificeres, idet der ikke er en tilstrækkelig entydig definition af, hvad der verificeres. Variationen i de faktiske priser, og dermed faste priser for renovering af eksisterende stalde, vurderes derfor at blive uhensigtsmæssig høj. Det anbefales derfor, at man anvender den hidtidige praksis med to tilbud til grundlag for tilsagn om tilskud til renovering af eksisterende stalde. Materialet i bilag 1 og bilag 2 angiver faste priser på ophugning og af et eksisterende gulv og udstøbning af en ny gulvprofil, f.eks. med etablering af sengebåse, gange, udmugning og foderbord. For denne type af renovering er faste priser formenligt retningsgivende. Men det er ikke, i det foreliggende materiale, godtgjort, at det kun er denne type af renoveringer, der er tilskudsberettigede i ordningen og det kan derfor ikke verificeres, at renovering generelt afspejler en fast pris i bilag 1. Det betyder ikke, at de faste priser i bilag 1 ikke afspejler de specifikke renoveringer, der er ligger til grund for udarbejdelsen af den foreslåede fastepris. Men der kan være renoveringstiltag, der med det foreliggende materiale ikke kan udelukkes fra at være tilskudsberettiget, og hvor den foreslåede faste pris ikke er retningsgivende. 3

7 Problemstillingen med fastepriser for tilsagn til renovering af eksisterende stalde kan illustreres med et eksempel. Eksempel: Sand i sengebåse Sand i sengebåse beskrives bl.a. af Nielsen og Poulsen (2013) og Dalgaard (2014). Sand i sengebåse er populært og kan være et tiltag, der både gavner dyrevelfærd og produktionsøkonomi på mange kvægbrug. Derfor er det umiddelbart et velegnet tiltag at give tilskud, indenfor ordningen. Sand i sengebåse vil umiddelbart falde inden for kategorien Sengebåse til lakterende køer og Renovering med en foreslået fast pris på kr ,-. Den faktiske pris er på under kr ,- pr. sengebås (Dalgaard, 2014). Hertil kommer evt. investering i sandvasker og evt. læsseudstyr. Søges der om tilsagn til etablering af sand i sengebåse vil der, hvis tilsagnet baseres på de foreslåede faste priser, blive reserveret kr ,- pr. sengebås i ordningen, mens der måske kun vil blive dokumenteret udgifter på under kr ,- pr. sengebås. I dette ekstreme, men realistiske, eksempel betyder tilsagn baseret på faste priser, at omkring tolv gange så mange tilsvarende projekter kunne opnå tilskud, hvis tilsagnet var baseret på indhentning af to tilbud. Tilskud til rådgivning i forbindelse med moderniseringer En stor del af de investeringer, der forventes at få tilskud i ordningen vil kræve, at landmanden trækker på betydelig ekstern rådgivning til bl.a. miljøgodkendelse, byggetilladelser, rentabilitetsvurderinger m.v. Visse leverandører af staldbyggeri leverer totalløsninger, hvor der indgår betydelig rådgivning i leverancen. I andre tilfælde er ydelserne splittet mere op mellem separate leverandører af rådgivning og byggeydelser. Hvis man ikke giver tilskud til rådgivning i en ordning, som den her omtalte, men kun giver tilskud til selve byggeydelsen, er der risiko for at favorisere totalleverandørerne, idet disse kan tage deres avance på byggeydelsen og derfor levere rådgivningen relativt billigere til landmanden. Der er dog ikke nødvendigvis nogen tæt sammenhæng mellem omkostningerne til rådgivning og byggeomkostningerne. Der vil være stor variation fra sag til sag. Det anbefales, at omkostninger til rådgivning i forbindelse med investeringen kan indgå i dokumentationen for de samlede omkostninger, som grundlag for udbetaling af tilskuddet, uafhængig af leverandørerne. Referencer: Dalgaard, Inger, 2014, Madrasser er yt vi vil ha sand, https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/kostalde/sider/2400-madrasser-er-yt-vi-vil-hasand.aspx Hestbech, Martin, Jannik Toft Andersen, Vibeke Fladkjær Nielsen, Helge Kromann, Kræn Ole Brikkjær, Jørgen Hviid og Tormod Overby, 2013, Konkurrence- og bæredygtigt byggeri, https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/sider/2361-konkurence-og-baredygtigtbyggeri-rapport.pdf 4

8 Nielsen, Rasmus K. og Lars B. Poulsen, 2013, Økonomi i sandsenge Farm Test Kvæg nr. 93, https://www.landbrugsinfo.dk/tvaerfaglige-emner/farmtest/sider/farmtest-93-sand-i-sengebaase.pdf Bilag: Bilag 1: Prismodel moderniseringsordning kvæg Bilag 2: Moderniseringsordning Kvæg - Prisrelationer Bilag 3: Verificering prismodel moderniseringsordning kvæg 5

9 Bilag 1 Kategori Nybyggeri Tilbygning Renovering Basis staldanlæg Sengebåse til lakterende køer ,- kr/ ko plads ,- kr/ ko plads ,- kr/ko plads Sengebåse til goldkøer ,- kr/ko plads ,- kr/ko plads ,- kr/ko plads Fællesbokse min. 8 m 2 /ko ,- kr/plads ,- kr/plads ,- kr/plads Enkeltbokse min. 12 m 2 /ko eller ungdyr ,- kr/boks ,- kr/boks ,- kr/boks Behandlings faciliteter - fælles ,- kr/plads ,- kr/plads 5.065,- kr/plads Ændring af eksksit. Bindestalde - køer ,- kr/ ko plads ,- kr/ ko plads ,- kr/ko plads Ændring af fuldspaltegulvsbokse ,- kr./plads Ekstra staldkvadratmeter, Opsamlingsplads/foderbord 2.100,- kr./m ,- kr./m ,- kr./m2 Ekstra staldkvadratmeter, Malkestald 3.500,- kr./m ,- kr./m ,- kr./m4 Ekstra staldkvadratmeter, Servicerum 5.000,- kr./m ,- kr./m ,- kr./m4 Pladser til kalve 0-3 mdr. i enkeltbokse og 3-6 mdr. i ,- kr. pr. plads ,- kr. pr. plads 7.307,- kr. pr. plads fællesbokse Sengebåse til ungdyr ,- kr/ ungdyr plads ,- kr/ ungdyr plads ,- kr/ungdyr plads Fællesbokse ungdyr ,- kr/plads ,- kr/plads ,- kr/plads Ændring af eksksit. Bindestalde - ungdyr Lovtilkøb - indgå ikke i basisstald Sygdomsovervågning Grundpris + transponder til 40 pct. at koantal ,- kr/ ungdyr plads kr kr. pr. ko ,- kr/ ungdyr plads kr kr. pr. ko ,- kr/ungdyr plads kr kr. pr. ko Kobørster kr. pr. børste kr. pr. børste kr. pr. børste Vandkar m kr. pr stk./ 2 m kr. pr stk. / 3 m kr. pr stk. Belysning kr. pr. armatur Ventilation i kalvestalde kr. pr. kalv Behandlingsfaciliteter kr. pr. klovbehandlingsboks Rengøring af gulve - Robotskraber kr. pr. stk. Rengøring af gulve - Stationær skraber kr. pr. stk. Rengøring af gulve - Drivbom på omsamlingsplads kr. pr. stk kr. pr. stk kr. pr. stk Skridsikring af gangarealer - Gummibelægning kr. pr. m² Skridsikring af gangarealer - Rilleskæring kr. pr. m² Blødt hvileareal - Madress ,- kr. pr. ko plads Skridsikkert gulv til malkestald og opsamlingsplads - - Gummibelægning - 445,- kr. pr. m² Miljø- og dyrevelfærdstilkøb Forsuringsanlæg ,- kr. pr. anlæg ,- kr. pr. anlæg Sandvasker ,- kr. pr ,- kr. pr. anlæg inkl frostsikring anlæg inkl frostsikring Ensilagesiloer - 22 m³ pr. ko og 13 m³ pr. kvie 275,- kr. pr. m³ opbevaring 275,- kr. pr. m³ opbevaring Gyllebeholder 140,- kr. pr. m³ 140,- kr. pr. m³ opbevaring opbevaring Teltoverdækning gyllebeholder 320,- kr. pr. m² 320,- kr. pr. m² overdækning overdækning Luftrensning 3500,- kr. pr. ko 3500,- kr. pr. ko Malkning og mælkeopbevaring Konventionel med fast exit, hhv. 30 sildeben eller "side by side" ,- kr/malkeplads ,- kr/malkeplads Mælkekøling, isvandsanlæg 1100,- kr./pr. 1100,- kr./pr. malkende ko malkende ko Mælketank incl. bufferkapacitet på 25% 1800,- kr./pr. 1800,- kr./pr. malkende ko malkende ko Malkekarrusel 68000,- alt inklusiv pr ,- alt inklusiv pr. malkeplads malkeplads Malkerobot ,- pr. robot ved 75 årskøe ,- pr. robot ved 75 årskøe

10 5. februar 2015 Moderniseringsordning Kvæg Basis staldanlæg Nybyggeri og tilbygning I foreslåede priser for de enkelte elementer i afsnittet Basis staldanlæg er alle, som udgangspunkt at finde i Farmtest nr. 92, april 2013 Rentabilitet i Lov om hold af malkekvæg. Kalkulationerne tager udgangspunkt i 7 forskellige cases, hvor der er regnet med staldanlæg til ca. 300 køer. Hvilket er mere end den gennemsnitlige besætningsstørrelse, som er dag ligger på køer. Det er samtidig den besætningsstørrelse, vi må forvente at flertallet, der vil benytte ordningen minimum, vil udvide til. Det er ligeledes begrundelsen for at der i basisprisen ikke er lavet en graduering i forhold til besætningens størrelse, da der i et vis omfang er taget højde for en størrelsesmæssig effekt på byggepriserne. Priserne er kalkuleret i det vedhæfte EXCEL regneark. Regnearket er udviklet af DLBR Kvægstalde, som er en interessegruppe af byggerådgivere med kvægstalde som speciale. Alle er ansat i Regi af Dansk Landbrugsrådgivning. Regnearket anvendes til kalkulation af byggepriser på de lokale bygningskontorer i landet. Hvert kontor tilpasser de enkelte delpriser til prisniveauet i deres område, da der godt kan være nogle regionale forskelle. De anvendte priser er gældende for Østjylland, Himmerland og Djursland. Hvilket efter vores vurdering, giver et repræsentativt udsnit af det aktuelle prisniveau for landbrugsbyggeri i Danmark. Ud over selve kalkulationsprogrammet anvendes publikationen Priskalkulation vedrørende Landbrugsbyggeri. Publikationen udgives af SEGES og opdateres hvert andet år. Den seneste udgave er fra den indeholder en række delpriser på byggematerialer indhentet fra større leverandører i Danmark. Desuden er der angivet priser på delkonstruktioner indeholdende både materialer og arbejdsløn. Priserne er indhentet fra Byggeriets Arbejdsgivere. Til verifikation af de kalkulerede priser, er der indhentet tilbud på hver af de 7 cases, fra en konkret landbrugsentreprenør med domicil i Himmerland. Basispriserne på nybyggeri og tilbygning indeholder følgende delelementer: Jord-, kloak- og støbearbejde Murerarbejde Tømrerarbejde inkl. spær entreprisen El-installationer (inkl. belysning) VVS Inventar inkl. drikkekar Ventilation i form af regulerbare gardiner i siderne, Rygning lysplader og fast afkaståbning Udmugning og pumpeanlæg til gødning

11 Ekstra staldkvadratmeter: Opsamlingsplads/foderbord 2100,- kr/m 2. Malkestald 3500,- kr/m 2 Servicerum 5000,- kr/m 2. Indeholder: Jord-, kloak- og støbearbejde Murerarbejde Tømrerarbejde inkl. spær entreprisen El-installationer VVS Renovering Renovering af eksisterende staldanlæg vil typisk i forbindelse med etablering af erstatningspladser for staldtyper i henhold til Lov om hold af malkekvæg udfases. Det drejer sig om bindestalde og stalde med fuldspaltegulv. Dette er der angivet en basispris på. Den anden type renovering er ændring af eksisterende staldkvadratmeter lige ledes til opfyldelse af Lov om hold af malkekvæg, så et anlæg kan opfylde kravene til båsemål, bredde på gange og ædepladser, totalareal pr. dyr mv. Ligeledes etablering af kælvningsfaciliteter, sygebokse og områder til behandling af dyr. Der vil typisk være tale om en bestående råbygning, der ændres inden for de eksisterende rammer. Der er således ikke tale om investering i ny bærende konstruktion, tag og vægge. Men ændring af gulvkonstruktion, øget ventilation, bedre belysning, nyt inventar og den type forbedringer. Begrundelsen for at kunne anvende en fastpris model her, er at omkostningerne til f.eks. ophugning af et eksisterende gulv og udstøbning af et nyt gulvprofil ikke vil variere mere mellem de forskellige type af staldindretning, end den variation der vil være ved at tage tilbud hjem på arbejdet. Det samme gælder priser på inventar, der ikke afskiller sig meget fra hinanden, når der arbejdes med priser pr. plads. Til plads i en sengebås, skal der regnes med bøjler til adskillelse mellem de enkelte båse, lejemateriale i form af en måtte eller madras, inventar ved foderbordet og udmugning. En plads i en fællesboks med dybstrøelse kræver inventar til adskillelse mellem boksene og inventar ved foderbordet. Men fordelt pr. staldplads, vil forskellen være marginal. En model med hjemtagning af mindst 2 tilbud på et byggearbejde, vil være en betydelig mere omstændig proces, der helt sikkert vil afholde nogle fra at lave en ansøgning. Det vil dels kræve udarbejdelse af et udbudsmateriale, for at sikre at de indkomne tilbud er sammenlignelige. Dels den tidsmæssige faktor, hvor indhentning af tilbud på en renoveringsopgave godt kan tage over en måned. Tilkøb Tilkøb er delt op i hhv. malkeanlæg og mælkeopbevaring, lovtilkøb ved renovering, nybyggeri og tilbygning samt miljø- og dyrevelfærdstilkøb hvor det alene er nybyggeri og tilbygning. Malkeanlæg og mælkeopbevaring.

12 Priser for malkeanlæg er salgspriser fra SAC der er en af de store aktører på det danske marked. Priserne for malkeanlæg ligger i et stort spænd afhængig af hvor meget der ønskes af automatik og overvågning. I regnearket er der fratrukket overvågning i fodringssammenhæng, og alene medtaget teknik der er repræsentativt for en normalinvestering. Prisen indeholder: Malkesæt Mælkeudskiller og pumpe Rengøringsanlæg Vakuumpumpe og kompressor Låger og separationsbokse Prisen er, for de traditionelle malkestalde, af hensyn til overskueligheden, sat pr. malkeplads med en forventet malketid på 3 timer pr. gang, det vil sige at antal malkepladser kan sættes relativt afhængig af antal malkekøer, og udgangspunktet har været 15 køer pr. malkeplads. Store malkestalde der ligger væsentligt over normen, vil være en smule dyrere, men det vil være marginalt. For malkekarruseller og malkerobotter er priserne sat som et gennemsnit for normal belægning i robotten og for karrusellen efter samme model som malkestalden. Mælkeopbevaring Mælketanken er beregnet ud fra den tradition, at der hentes mælk hver anden dag, og der skal være en buffer tank til ca. en malkning. Også her er der en relativ størrelsesforskel på prisen, det samme gør sig gældende for tankopbevaring. I forbindelse med mælkeopbevaring er indsat isvandsanlæg der er en typisk investering for at få mælken hurtigt kølet ned og dermed bevare en kvalitet på det niveau som mejerierne kræver i dag. Lovtilkøb ved renovering, nybyggeri og tilbygning Priser på lovtilkøb ved renovering, nybyggeri og tilbygning er baseret på priser fra enkeltfirmaer og priser fra FarmTest. Bortset fra rengøring af gulve, er priserne opdateret d.d. Lovtilkøb er med ophæng i Lov om hold af malkekvæg, og indeholder investeringer ved opdatering af eksisterende staldanlæg samt investeringer der ikke er indeholdt i basisstalde. I kategorien er tilføjet et N hvis investeringen er indeholdt i basisstalden. For hver investeringskategori er der henvist til de enkelte paragraffer i lov om hold af kvæg. Miljø- og dyrevelfærdstilkøb Priser for tilkøb ved miljø- og dyrevelfærdstilkøb for nybyggeri og tilbygning er dyrevelfærdsinvesteringer i forbindelse med at bruge sand og fiber i sengebåse og investeringer for at kan få miljøtilladelsen til byggeriet igennem. Priserne er baseret på kontakt til firmaer. Forsuringsanlæg, sandvasker og luftrensning er opdateret d.d. og idet der kun er én aktør på hver af disse tre produkter, er priserne de aktuelle og dermed repræsentative for markedet. Sagsomkostninger Projekter der kræver miljøgodkendelse / -anmeldelse eller byggetilladelse, hvilket stort set vil være alle, vil være forbundet med store omkostninger. Et estimeret niveau på 5-6 pct. af byggeomkostningen er den forventede omkostning, hvilet er en stor omkostning for den enkelte landmand. Idet denne omkostning er

13 uundgåelig, vil denne omkostning være at betragte som en egentlig byggeomkostning. Omkostningen er ikke indsat i regnearket.

14 Bilag 3 - Faste priser Kategori Nybyggeri Tilbygning Renovering Basis staldanlæg Sengebåse til lakterende køer ,- kr./ ko plads ,- kr./ ko plads ,- kr./ko plads Sengebåse til goldkøer ,- kr./ko plads ,- kr./ko plads ,- kr./ko plads Fællesbokse min. 8 m 2 /ko ,- kr./plads ,- kr./plads ,- kr./plads Enkeltbokse min. 12 m 2 /ko eller ungdyr ,- kr./boks ,- kr./boks ,- kr./boks Behandlings faciliteter - fælles ,- kr./plads ,- kr./plads 5.065,- kr./plads Ændring af eksksit. Bindestalde - køer ,- kr./ko plads Ændring af fuldspaltegulvsbokse ,- kr./plads Ekstra staldkvadratmeter, Opsamlingsplads/foderbord 2100,- kr./m ,- kr./m2 2100,- kr./m2 Ekstra staldkvadratmeter, Malkestald 3500,- kr./m2 3500,- kr./m2 3500,- kr./m2 Ekstra staldkvadratmeter, Servicerum 5000,- kr./m ,- kr./m ,- kr./m 2 Pladser til kalve 0-3 mdr. i enkeltbokse og 3-6 mdr. i fællesbokse ,- kr. pr. plads ,- kr. pr. plads 7.307,- kr. pr. plads Sengebåse til ungdyr ,- kr./ ungdyr plads ,- kr./ ungdyr plads ,- kr./ungdyr plads Fællesbokse ungdyr ,- kr./plads ,- kr./plads ,- kr./plads Ændring af eksksit. Bindestalde - ungdyr ,- kr/ungdyr plads Lovtilkøb - indgår ikke i basisstald Sygdomsovervågning Grundpris + transponder ,- kr kr. pr. ko til 40 pct. at koantal ,- kr kr. pr. ko ,- kr ,- kr. pr. ko Kobørster ,- kr. pr. børste ,- kr. pr. børste ,- kr. pr. børste Vandkar - N m ,- kr. pr stk./ 2 m ,- kr. pr stk. / 3 m ,- kr. pr stk. Belysning - N ,- kr. pr. armatur Ventilation i kalvestalde ,- kr. pr. kalv Behandlingsfaciliteter - N ,- kr. pr. klovbehandlingsboks Rengøring af gulve - Robotskraber ,- kr. pr. stk. Rengøring af gulve - Stationær skraber ,- kr. pr. stk. Rengøring af gulve - Drivbom på omsamlingsplads ,- kr. pr. stk ,- kr. pr. stk ,- kr. pr. stk Skridsikring af gangarealer - Gummibelægning ,- kr. pr. m² Skridsikring af gangarealer - Rilleskæring ,- kr. pr. m² Blødt hvileareal - Madress ,- kr. pr. ko plads Skridsikkert gulv til malkestald og opsamlingsplads - Gummibelægning ,- kr. pr. m² Miljø- og dyrevelfærdstilkøb Forsuringsanlæg ,- kr. pr. anlæg ,- kr. pr. anlæg Sandvasker ,- kr. pr. anlæg inkl frostsikring ,- kr. pr. anlæg inkl frostsikring Ensilagesiloer - 22 m³ pr. ko og 13 m³ pr. kvie 275,- kr. pr. m³ opbevaring 275,- kr. pr. m³ opbevaring Gyllebeholder 140,- kr. pr. m³ opbevaring 140,- kr. pr. m³ opbevaring Teltoverdækning gyllebeholder 320,- kr. pr. m² overdækning 320,- kr. pr. m² overdækning Luftrensning 3.500,- kr. ko 3.500,- kr. ko Malkning og mælkeopbevaring Konventionel med fast exit, hhv. 30 sildeben ,- kr/malkeplads ,- kr/malkeplads eller "side by side" = verificeret Mælkekøling, isvandsanlæg 1.100,- kr./pr. malkende ko 1.100,- kr./pr. malkende ko = Ikke verificeret - for stor variation mv., anbefaling to tilbud Mælketank incl. bufferkapacitet på 25% 1.800,- kr./pr. malkende ko 1.800,- kr./pr. malkende ko Malkekarrusel ,- kr. alt inklusiv pr ,- kr. alt inklusiv pr. malkeplads malkeplads Malkerobot ,- kr. pr. robot ved 75 årskøe ,- kr. pr. robot ved 75 årskøe

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis

Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde Dato 6. marts 2015 Side 1 af 6 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv, Projektdesign Nyropsgade 30 1780 København V E-mail: projektdesign@naturerhverv.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

Tilføjelser til, hvilke omkostninger kan indgå i elementer/teknologier under Miljø og dyrevelfærdstilkøb (angivet med rød skrift).

Tilføjelser til, hvilke omkostninger kan indgå i elementer/teknologier under Miljø og dyrevelfærdstilkøb (angivet med rød skrift). Modernisering af kvægstalde 2016 ændring i bilag 1 til vejledningen. Tilføjelser til, hvilke omkostninger kan indgå i elementer/teknologier under Miljø og dyrevelfærdstilkøb (angivet med rød skrift). Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017 om Landdistriktsfonden fastsættes efter

Læs mere

Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring

Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring Oktober 2017 2 Landbrugsstyrelsen /Vejledning om tilskud til modernisering

Læs mere

Modernisering af Kvægstalde 2016

Modernisering af Kvægstalde 2016 Modernisering af Kvægstalde 2016 Informations- og dialogmøde Ålborg, Herning, Tønder og Sorø Baggrund for NaturErhvervstyrelsens tilskudsordninger 2 / NaturErhvervstyrelsen / Modernisering af Kvægstalde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 323 af 04/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8629-000006 Senere

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Specialkonsulent Helge Kromann og Seniorkonsulent Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg VÆLG DET RIGTIGE MALKESYSTEM

Specialkonsulent Helge Kromann og Seniorkonsulent Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg VÆLG DET RIGTIGE MALKESYSTEM Specialkonsulent Helge Kromann og Seniorkonsulent Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg VÆLG DET RIGTIGE MALKESYSTEM KVÆGKONGRES 2016 VÆLG DET RIGTIGE MALKESYSTEM BAGGRUND MYTER OG FAKTA AMS versus konventionel

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregning af de økonomiske forhold ved anvendelse af de beskrevne teknologier er

Læs mere

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens Publication date: 2014

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/sider/2487-kompostering...

https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/sider/2487-kompostering... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Byggeri > Stalde > Kvægstalde > Komposteringsstalde er dyrere end sengebåsestalde KvægInfo - 2487 Oprettet: 19-01-2016 Komposteringsstalde er dyrere end sengebåsestalde

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg Helge Kromann Bygningskonsulent, kvægstalde Disposition: Indledning Staldanlæg Starterstalde Slutstalde Nye trends inden for staldsystemer Anvendelse af eksisterende bygninger Priseksempler Afslutning

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016)

Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016) NaturErhvervstyrelsen Att. Peter Fredslund Jensen 1. marts 2016 Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016) På baggrund

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Nu-situation Bedriften er en blandet besætning bestående af frilandsgrise og kvæg 200 årskøer med fuldt opdræt Kostalden er en løsdriftsstald, med sengebåse og

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Nu-situation 202 malkekøer på hovedejendommen 150 stk. opdræt på anden bedrift I alt er dyrene fordelt på 3 bedrifter Vestermarksvej 20 (købt 2010) 1- del Stald

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Kravspecifikation til AMS-er

Kravspecifikation til AMS-er BYGNINGSKONTORET Kravspecifikation til AMS-er Bygherre: Byggeplads: Sag nr.: NordVest Agro I/S, Ringvejen 63, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 36 91 20 00, fax. 97 72 18 91 NordVest Agro I/S, Silstrupvej 12, 7700

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

Logistikk kvægstalde

Logistikk kvægstalde Logistikk kvægstalde - Illustrasjoner og prinsipp - utdrag Version 18. oktober 2012 04/01/2013 Klepp Rekneskapslag - Norsk Landbruksrådgiving - Lean Farming 1 Forord Projekt FRÅ IDÈ TIL BYGGEPLAN - LOGISTIKK,

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V

Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V Dato 10. november 2017 Side 1 af 6 Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V euogerhverv@lfst.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. moderniseringsordningen for kvæg 2018

Læs mere

Indret dit mælkerum efter kravene

Indret dit mælkerum efter kravene Indret dit mælkerum efter kravene Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg Helge Kromann Kvalitetsingeniør, Arla Foods Jesper Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk Fremtidens stald v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2009 Oldsmobile bygget som hestevogn

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Fleksible staldsystemer til kødkvæg Billigt Funktionelt Kan begge dele lade sig gøre? Fleksible staldsystemer

Læs mere

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Logistik i kvægstalden v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2012 Oldsmobile bygget som

Læs mere

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003 Malkerutiner og malkekapaciteter i malkestald, karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Dansk Kvæg Kongres 2003 Rene køer til malkning Rene og tørre gangarealer Tørt, rent og velstrøet leje

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Få bedre styr på opbevaringskapaciteten

Få bedre styr på opbevaringskapaciteten Få bedre styr på opbevaringskapaciteten Plantekongressen 2014 Herning Kongrescenter Ole Aaes, Morten Lindgaard Jensen og Per Tybirk* VFL, Kvæg *VSP Normtalsberegning for gyllemængde Normtalsberegninger

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 7-2002. Indkøring af stalde til kvæg

FarmTest - Kvæg nr. 7-2002. Indkøring af stalde til kvæg FarmTest - Kvæg nr. 7-2002 Indkøring af stalde til kvæg Indkøring af stalde til kvæg Udarbejdet af: Jan Brøgger Rasmussen og Inger Dalgaard Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK

Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK Michael Farre Specialkonsulent / MBA SEGES MALKER DU KØER ELLER PRODUCERER DU MÆLK DAGSORDEN Udfordringen Hygiejne en fælles opgave Efter salget tjener firmaerne for mange penge? Case med brug af malkedata

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg LBK nr 470 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sæt omkostninger til vedligehold på skrump

Sæt omkostninger til vedligehold på skrump Sæt omkostninger til vedligehold på skrump Helge Kromann, VFL, Kvæg Per Justesen, VFL, Kvæg Driftsleder Lars Jacewicz Vibeke Fladkjær Nielsen, VFL, Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse

Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske Sengebåse sengebåse Tekst og foto: Anja Juul Freudendal, Kirstine Lauridsen og Jens Chr. Skov Layout: ph7 kommunikation www.ph7.dk Tryk:

Læs mere

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav.

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav. Afrapportering - Projekt 2275, ap. 3, opstaldning Projektets titel: Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management -UDVIKLING Journal nr.: 14-0539936 ARBEJDSPAKKE 3 OPSTALDNINGENS INDFLYDELSE

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG FarmTest Kvæg nr. 78 2010 Billigt byggeri KVÆG Billigt byggeri FarmTest Kvæg nr. 78 juni 2010 Forfattere Claus Bertelsen, Peter S. Kristiansen og Rasmus Nielsen LRØ ByggeRådgivning, Horsens Review Mads

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Kravspecifikation til malkestald

Kravspecifikation til malkestald Kravspecifikation til malkestald Bygherre: Byggeplads: Byggesag: Sag nr.: Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive, tlf: 96 15 30 00 fax: 96 15 30 01 mail@landbo-limfjord.dk - www.landbo-limfjord.dk Generelt

Læs mere

Dansk Kvæg indsamler data om staldforhold og management på danske kvægbedrifter

Dansk Kvæg indsamler data om staldforhold og management på danske kvægbedrifter Dansk Kvæg indsamler data om staldforhold og management på danske kvægbedrifter Vær med til at afdække forskelle i produktionen 1.550 mælkeproducenter har allerede besvaret spørgsmålene. 5.150 producenter

Læs mere

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Vejen til 13.000 kg mælk i tanken FAKTA OM BEDRIFTEN Landmand i 30 år Byggede ny stald i 2010-270 køer med malkerobotter Alle dyr er samlet

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Indretning af stalde med stor automatisering

Indretning af stalde med stor automatisering Indretning af stalde med stor automatisering v. Susanne Pejstrup, DLBR Kvægstalde Optimering af logistik Skabe mest mulig værdi med mindst mulige ressourcer Værdi = mælk, kød og salgsafgrøder Ressourcer

Læs mere

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Staldsystemer til kvæg Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Dyrevelfærd - klovsundhed Gyllebeholder 2% 1½ % Normtal udarbejdes af Plantedirektoratet Bedste staldsystem - gylle 6% NHз Defineret

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Udvikling af bedriften:

Udvikling af bedriften: EDF Stormøde Holdbarhed af mine Køer & min Bedrift Jac & Janet Broeders 21/10 2015 Udvikling af bedriften: 1992 : Køber ejendommen Tyrholm ved Rødekro Ejendommen har 52 ha, 80 køer og 600.000 kg mælk 2003

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

Gulvtypens påvirkning af klovene

Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest Kvæg nr. 74 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest nr. 74 september 2010 Forfatter

Læs mere

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager Center Natur og Miljø Landmand Gorm M Andersen Brorstrupvej 17, Brorstrup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-2-17 Ref.:

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG FarmTest Kvæg nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr Indretning og funktion KVÆG Sengebåse til ungdyr indretning og funktion FarmTest nr. 41 september 2009 Forfatter Anne Marcher Holm Anja Juul Freudendal, DLBR

Læs mere

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen Opmåling af stalde Natur- og Miljøkonference den 8. juni 2017 Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen lahp@fvst.dk Dagsorden A. Introduktion B. Fødevarestyrelsen meget kort C. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro

Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro Udvikling af bedriften: 1992 : Køber ejendommen Tyrholm ved Rødekro Ejendommen har 52 ha, 80 køer og 600.000 kg mælk

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde Kvæg nr. 53 2007 FarmTest Rilleskæring af gulve i kvægstalde Rilleskæring af gulve i kvægstalde Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Rilleskæring af gulve

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

19. marts Referat fra årsmøde i Løsdriftsforeningen den 18. marts 2015

19. marts Referat fra årsmøde i Løsdriftsforeningen den 18. marts 2015 Referat fra årsmøde i Løsdriftsforeningen den 18. marts 2015 19. marts 2015 Gelsted Mælk I/S Interessentskab mellem Anders Aalund og Niels Eriksen. Driftsleder Jakob Xxx orienterede om bedriften, der består

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere