Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde"

Transkript

1 Dato 6. marts 2015 Side 1 af 6 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv, Projektdesign Nyropsgade København V Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde NaturErhvervstyrelsen sendte den 20. februar 2015 ovennævnte bekendtgørelse i høring (J. nr ). Landbrug & Fødevarer (L&F) har udarbejdet høringssvar med input fra SEGES. Vi vil i høringssvaret indledningsvist fremføre generelle bemærkninger om ordningen. Dernæst vil vi kommentere bekendtgørelsens enkelte dele mere specifikt samt bilag 1. I og med vejledningen der udarbejdes til ordningen er af stor betydning for hvordan ordningen skal håndteres i virkeligheden ude hos landmændene, vil L&F opfordre til, at også denne kommer i høring, før ordningen åbner. For at sikre at relevante kommentarer kommer med, vil dele af høringssvaret rette sig mod vejledningens indhold allerede nu. Afslutningsvist kommer vi i høringssvaret ind på den situation, hvor vejledningen ændres mens moderniseringsordningen er åben. Generelle bemærkninger L&F er overordnet set meget positiv omkring etableringen af en moderniseringsordning rettet mod kvægstalde. Forslaget om investeringstilskud til staldbyggeri med fokus på dyrevelfærd var med i rapporten fra Kvægbrugets Task Force fra maj Baggrunden var bl.a. Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, der stiller høje krav til indretningen af stalde til såvel malkekvæg og slagtekalve. Lov om hold af malkekvæg indfases frem til 2034 og det vurderes, at omkostningerne for kvægbruget samlet set vil beløbe sig til 10 milliarder kroner. Task Forcen peger overordnet på, at der kan sikres mindst arbejdspladser og at handelsbalancen kan forbedres med mindst 4,5 mia. kroner, hvis det lykkes at skabe et mere konkurrencedygtigt dansk kvægbrug. L&F arbejder derfor for, at moderniseringsordningen fortsætter i , således at der også i årene fremover vil være mulighed for investeringstilskud til at imødegå indfasningen af kravene i lov om hold af malkekvæg frem til L&F er dog meget bekymret over den korte tid til forberedelse af ansøgninger til ordningens ansøgningsrunde. L&F vil generelt opfordre til at bekendtgørelse, vejledning og vilkår for tilskudsordninger ligger klar i så god tid, at ansøgere og konsulenter kan være velforberedte før ordningerne åbner. Vi taler om investeringsprojekter, der kræver betydelig forberedelse. Et byggeprojekt der kræver miljøtilladelse (godkendelse eller anmeldelse), byggetilladelse og finansiering har ofte behov for at bruge op til måneder, før byggearbejderne kan indledes. Det ville derfor være ideelt om landmanden i god tid forud for ordningens åbning havde overblik over ordningens krav, så det er muligt at planlægge herefter. Landmænd uden miljøgodkendelse, byggetilladelse og finansieringstilsagn fra låneinstitut har kun meget ringe mulighed for at få disse nødvendige tilsagn på plads inden den 19. maj. L&F vurderer derfor, at ordningen primært vil gavne landmænd som allerede nu har de nødvendige tilladelser og den krævede finansiering på plads, men af forskellige årsager endnu ikke har påbegyndt byggeprojektet. Det er generelt en fornuftig tilgang, at der gives tilsagn til de projekter, der har størst sandsynlighed for at blive realiseret. Men såfremt søgningen til ordningen i lyset af den korte tid til oplyst

2 Side 2 af 6 forberedelse og indhentning af finansieringstilsagn bliver mindre end de afsatte 100 mio. kroner, ønsker L&F, at der åbnes for at der også kan søges på ordningen igen allerede i efteråret I så fald bør denne runde annonceres i god tid. Dertil kommer, at L&F som nævnt ovenfor ønsker, at der kan åbne tilsvarende ordning i 2016 og årene frem. Informationsdeling om ordningen er generelt af stor betydning. L&F støtter op om, at NaturErhvervstyrelsen afholder et informationsmøde om ordningen i Jylland, så ansøgere har mulighed for at kunne få besvaret spørgsmål om ansøgningsprocessen. Det er dog også i den forbindelse vigtigt, at en dato for et informationsmøde udmeldes i så god tid, at relevante deltagere har mulighed for at planlægge deres deltagelse i mødet. Overordnet set skal ordningen tilgodese både mælkeproducenter og slagtekalveproducenter. For at sikre lige muligheder for begge producentgrene, ønsker L&F at 80 procent af beløbet reserveres til mælkeproducenter og 20 procent af beløbet reserveres til slagtekalveproducenter. Hvis beløbet ikke kan bruges fuldt ud til tilsagn inden for den ene producentgren bør overskydende tilskud overgå til den anden producentgren. Specifikke bemærkninger til bekendtgørelsen I det følgende vil vi gennemgå bekendtgørelsesteksten mere tekstnært. Formål og anvendelse, herunder støtteberettigede udgifter L&F er generelt meget positive over, at NaturErhvervstyrelsen har fremlagt en ordning med faste priser, da det betyder at ansøgeren ikke skal indhente to uafhængige tilbud i den korte periode ansøgningsrunden er åben. Ang. 2 om årlig opdatering af listen over støtteberettigede udgifter og faste priser, så bør den årlige opdatering fremadrettet ligge i god tid inden ansøgningsrundernes åbning. Det bemærkes dog, at listen over støtteberettigede udgifter og faste priser kun gælder for etablering af nye stalde og tilbygning til eksisterende stalde. Listen gælder altså ikke investeringer i forbindelse med renovering af eksisterende stalde. Vi vil komme nærmere ind herpå i vores kommentarer til bekendtgørelsens bilag med et forslag til, hvordan skridtet kunne tages fuldt ud og faste priser også ville kunne anvendes i forhold til renoveringsprojekter. I forbindelse med sagsbehandling af projektansøgninger, der både involverer renovering og tilbygning på samme tid lægger L&F vægt på, at ansøgningen behandles i sammenhæng og ikke som to separate projekter. Et sådant byggeprojekt hænger sammen og opnås der f.eks. kun tilskud til renoveringen falder værdien af det samlede projekt. Det bør i vejledningen fremgå meget præcist hvordan tilbygning/nybygning og renovering forstås. Det skal fx være helt klart at ombygning af en eksisterende bygning (fx maskinhus) til et nyt formål (f.eks. kostald) er en renovering. Og hvis en mælketank skal udskiftes pga. udvidelse skal den medtages til udvidelsen og ikke renovering, selvom den placeres i samme rum, som tanken der udskiftes? Elektronisk kommunikation Ang. 5 om obligatorisk elektronisk kommunikation kan L&F konstatere, at NaturErhvervstyrelsen stiller krav om fuld digital kommunikation via Tast selv-service, som et led i statens digitaliseringsstrategi. I den forbindelse bør alle breve, der tilgår ansøgeren også være tilgængelige i e-boks, så ansøgeren har ét samlet sted, hvor der er sikkerhed for at al digital kommunikation fra det offentlige er samlet. Derudover bør det sikres, at man fortsat kan fremsende bilagsmateriale eller dokumentation via mail, såfremt Tast selv-systemet går ned eller der på anden vis er behov herfor.

3 Side 3 af 6 Iværksættelse af projekt før tilsagn er givet 7, stk. 2 beskriver NaturErhvervstyrelsens mulighed for at give tilladelse til at iværksætte et projekt, før et tilsagn er givet. Her bør det præciseres, at det er for ansøgerens egen regning og risiko. Det bør også præciseres over for ansøgeren, hvis denne tilladelse gives. Om betingelser for at kunne søge, få tilsagn og prioritering generelt Bekendtgørelsens tekst om hvilke betingelser, der er nødvendige at opfylde for overhovedet at komme i betragtning til ordningen (afskæringskriterier), hvilke der skal opfyldes for at få tilsagn, udbetalt tilskud og prioritering virker generelt blandet sammen i Det ville være nyttigt om det kunne fremgå klarere af bekendtgørelsesteksten. Beregning af nutidsværdi L&F ønsker ikke at ansøgere til ordningen skal blive mødt med kravet om at opgøre en nutidsværdi for projektet ( 9, stk. 2, pkt. 7) Det er i forvejen en betingelse at ansøger har fået en positiv vurdering om finansiering fra bank eller realkredit og der er således allerede foretaget en professionel vurdering af projektets værdi i forhold til forholdene og økonomien på den enkelte bedrift. En generel beregning af nutidsværdi er uigennemskuelig, kan være misvisende og svær at sammenligne. Låneinstituttets tilsagn burde være tilstrækkeligt. Såfremt NaturErhvervstyrelsen alligevel vælger at arbejde med opgørelse af nutidsværdi for projekter er det helt afgørende at denne beregning er gennemskuelig for ansøgeren, at metoden fremgår af vejledningen og at metoden gør det muligt at sammenligne ansøgninger på en meningsfuld måde. Det vil sige, at der skal være sammenlignelighed for investeringer i forhold til rente, afskrivningsperioder, mælkepris m.m. Sammenlignelige investeringer skal afspejle en afskrivningspraksis som er sædvane for investeringstypen, herunder om det er inventar, bygning, løsøre osv. og renten skal afspejle en markedsrente, der matcher afskrivningsperioden. Ikke mindst i lyset af, at det fremgår af 8, stk. 2, at NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen. Også her bør låneinstituttets vurdering være tilstrækkelig. Prioritering af ansøgninger 9 handler om prioritering af tilskudsberettigede ansøgninger. L&F foreslår, at byggetilladelse og miljøgodkendelse er prioriteringskriterier, sådan at de projekter, der er nået længst med at kunne igangsættes prioritereres først. Da opgørelse af nutidsværdi er vanskelig at opgøre på en meningsfuld sammenlignelig måde, bør dette kriterium ikke være et prioriteringskriterium. Såfremt NaturErhvervstyrelsen alligevel vil anvende nutidsværdi som et prioriteringskriterium er det vigtigt, at renoveringsprojekter sammenlignes med andre renoveringsprojekter og nybygninger sammenlignes med andre nybygninger, da nutidsværdien af et renoveringsprojekt ikke meningsfuldt kan sammenlignes med nutidsværdien af nybyggeri. Det bør i øvrigt præciseres, hvordan miljøtilladelse og byggetilladelse er opfyldt, hvis projektet ikke kræver miljøtilladelse eller byggetilladelse. Endvidere er ordet miljøtilladelse i 9, stk. 2, pkt. 8 mere dækkende for både miljøgodkendelse, tilladelse og anmeldelse. Betingelser for tilsagn om tilskud Ifølge overskriften på 10 omhandler denne paragraf hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at opnå tilsagn om tilskud. De listede punkter er en blanding af såkaldte afskæringskriterier og udbetalingskriterier. Efter L&F s opfattelse er 10, stk. 2 samt stk. 4-9 udbetalingskriterier. Teksten

4 Side 4 af 6 kunne med fordel rettes til, så det er helt klart, hvad der er afskæringskriterier, og hvad der er udbetalingskriterier. Det er uklart hvordan 10, stk. 1, art. 10 om at ansøgeren har en finansieringsplan, som er krediteret af sit låneinstitut skal forstås. Det er også uklart hvad der ligger i ordet krediteret. Er det akkrediteret eller godkendt? Det bør præciseres, at en betinget godkendelse af en finansieringsplan er tilstrækkelig i og med bankens godkendelse ofte vil afhænge af om der gives tilsagn om tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Håndtering af denne del må præciseres helt klart i vejledningen, så der ikke er tvivl for ansøgeren eller låneinstitut. Det skal i øvrigt bemærkes, at der vil kunne forekomme ansøgere der ikke har behov for ekstern finansiering. Disse ansøgere skal have samme rettigheder for at kunne søge som andre. Dette kunne f.eks. ske ved en tro og loveerklæring. I 10 stk 1, pkt 5 fastsættes opretholdelsesperioden til at være fem år fra slutudbetaling af tilskud. Det er uhensigtsmæssigt at perioden beregnes fra en dato, der er uden for ansøgerens kontrol. Og da der i perioder har der været meget lange sagsbehandlingstider resulterer det i en reel forlængelse af modtagerens opretholdelsesperiode. En rimelig opretholdelsesperiode bør derfor i stedet regnes fra den dag slutrapporten er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. I 10, stk. 2 fastsættes i øvrigt en periode på 10 år, hvor den produktive aktivitet ikke må flyttes. Det er ikke klart hvad der begrunder at perioden nu er 10 år og om hvordan dette krav skal forstås i forhold til at vi taler om staldbyggeri. Under alle omstændigheder bør perioden også her beregnes fra den dag slutrapporten er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Det bør i vejledningen præciseres, at det bør være muligt at søge til byggeprojekter, som er gået i stå. En landmand kan f.eks. have opført en tilbygning, men hvor midlerne slap op efter råhuset var opført. Her skal der være mulighed for at søge tilskud til staldinventar mv. således at tilbygningen kan blive færdig og indgå i produktionen. Projektet skal selvfølgelig kunne klart afgrænses og iværksættes i overensstemmelse med krav fra evt. andre ordninger. Om tilskudsberettigede udgifter Det er i forhold til 12, stk. 1, pkt. 2 og 15, stk. 1, pkt. 2 vigtigt, at det af vejledningen fremgår klart hvordan investeringer, der er understøttet med tilskud fra Vækstfonden er stillet i forhold til tilskud under moderniseringsordningen, da mange kvægbrugere har opnået vækstkautioner og vækstlån fra vækstfonden. L&F går ud fra, at dette ikke har indflydelse på muligheden for at få tilskud fra moderniseringsordningen. Om beregning af tilskud I forhold til 13, stk. 4, så har L&F følgende kommentar: Projekter der tidligere har fået tilsagn under tidligere miljøteknologiordninger med 40 pct. af investeringsbeløbet, men hvor projektet ikke er igangsat, bør hvis de søger under den nuværende runde - ikke med denne ordning stilles ringere for den del af investeringen der vedrører dette tilsagn. Om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud L&F støtter op om de generelt lempeligere sanktionsregler for modtagere af projektstøtte under EU s landdistriktsprogram pr. 1. januar I forhold til den konkrete tekst under 25 om, at NaturErhvervstyrelsen i visse tilfælde, hvor styrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud alligevel kan opretholde tilsagnet bør teksten under stk. 2 rettes fra Tilskuddet vil blive nedsat til Såfremt tilskuddet nedsættes, da der netop åbnes op for at NaturErhvervstyrelsen kan opretholde tilsagnet.

5 Side 5 af 6 Angående bilaget L&F ser gerne at muligheden for at bruge faste priser udvides til at gælde renoveringsprojekter. SEGES har derfor udarbejdet en graduering af fastpriser for renovering. Gradueringen vil imødekomme evt. tvivl, der kan begrunde et krav om indhentning af to tilbud ved renovering jævnfør bilag 1. Indhentning af to tilbud vil være en væsentlig større og tidsmæssigt vanskelig opgave i den korte tid ansøgningsrunden er åben. I tidligere miljøteknologiordninger har der ofte været tale om at få tilbud fra to firmaer på en standardvare. Ved renovering er det i første omgang nødvendigt at udarbejde et tilbudsprojekt, der viser delentrepriser og omfang. Dernæst inviteres håndværkere og entreprenører ind for tilbudsgivning, hvilket let kan omfatte jord og beton arbejde, VVS, elinstallationer, gyllehåndtering og inventar, dvs. i alt 10 tilbud. L&F og SEGES foreslår derfor at følgende skal lægges til grund for fastpriser i forhold til renoveringsprojekter: Opdeling af renovering i 3 kategorier Niveau 1) Ny gulvprofil - gylle Niveau 2) Ny gulvprofil med dybstrøelse Niveau 3) Inventarløsning med bevarelse af den eksisterende gulvkonstruktion Niveau 1) Priserne indeholder ophugning og udkørsel af det eksisterende gulv. Udstøbning af ny gulvprofil med sengebåse, gangarealer med gyllehåndtering, tværkanal samt inventar. Niveau 2) Priserne indeholder ophugning og udkørsel af det eksisterende gulv. Udstøbning af ny gulvprofil med forsænket gulv i hvilearealet og fast ustrøet ædeplads samt inventar. Niveau 3) Priserne indeholder udskiftning af sengebøjler, udskiftning af nakkebom med fanggitter ved foderbordet, påboltning af bagkant på sengebåse, nyt inventar i enkelt- og fællesbokse mv. Kategori Niveau 1 Nyt gulvprofil - gylle Niveau 2 Nyt gulvprofil Niveau 3 Inventar løsning Dybstrøelse Sengebåse til lakterende ,- kr./ko plads ,- kr./ko plads køer Sengebåse til goldkøer ,- kr./ko plads ,- kr./ko plads Fællesbokse min. 8 m ,- kr./ko plads 7.856,- kr./ko plads ko Enkeltbokse min. 12 m ,- kr./boks ,- kr./boks pr. dyr Behandlingsfaciliteter 6.252,- kr./plads 6.252,- kr./plads 5.065,- kr. fælles Ændring af eksisterende ,- kr./ko plads 4.534,- kr./ko plads 3.142,- kr./ko plads bindestald køer Ændring af 7.285,- kr./ny plads 4.447,- kr. - fuldspaltegulvsbokse Ekstra stald kvadratmeter 2.074,- kr./m ,- kr./m 2. -

6 Side 6 af 6 Pladser til kalve ,- kr./plads 3.383,- kr./plads Sengebåse til ungdyr ,- kr./plads ,- kr./plads Fællesbokse til ungdyr ,- kr./plads 7.559,- kr./plads Ændring af eksist. bindestalde - ungdyr ,- kr./plads 4.080,- kr./plads 2.828,- kr./plads Med henvisning til bilag 1 i øvrigt, er der i øvrigt følgende bemærkninger. Lovtilkøb Skridsikring af gangarealer ved gummibelægning og rilleskæring flyttes fra lovtilkøb ned under miljø- og dyrevelfærdstilkøb, og gælder alle tre kategorier samt alle niveauer under renovering. I behandlingsfaciliteter indgår ikke klovbehandlingsboks. Ikke alle ønsker at investere i en klovbehandlingsboks i denne indkøbskategori, og derfor er der ikke sat en fast pris under behandlingsfaciliteter, der inkluderer boksen, men den er et vigtigt redskab og omfattet af lovgivningen. Fastprisen på kr. indbefatter gulve, sengeleje og inventar i et separationsafsnit, hvor kreaturet kan holdes adskilt fra den øvrige besætning imens den behandles. Miljø- og dyrevelfærdstilkøb Med hensyn til forsuringsanlæg har Infarm fremsendt en korrektion til miljø- og dyrevelfærdstilkøb. Bilaget bør opdateres i forhold hertil. Endvidere mangler der gulvudsugning som koster kr. pr. ko, og isolering af tag der koster 175 kr. pr. m². Afslutningsvist vil vi opfordre til, at det i vejledningsmaterialet vil fremgå meget klart, hvad der kan ydes tilskud til og hvad der ikke kan opnås tilskud til i forbindelse med renovering, ligesom der bør være en klar beskrivelse af indholdet af renovering på de tre niveauer. Ang. vejledningen Vejledningen er som beskrevet flere steder i dette høringssvar meget vigtig for forståelsen af hvordan ordningen bliver udmøntet, og vi forventer naturligvis at vejledningen vil være tilgængelig, før ordningen åbner. For at stille alle ansøgere lige i den periode, hvor ordningen er åben, så vil L&F opfordre til at ansøgningsfristen automatisk udsættes til 2 kalendermåneder efter den dag, hvor vejledningen offentliggøres, såfremt vejledningen forsinkes. Det er helt afgørende, at alt relevant materiale er tilgængeligt for alle i lige lang tid. Såfremt vejledningen ændres efter, at der er åbnet for modtagning af ansøgninger, foreslås derfor yderligere at ansøgningsfristen automatisk udsættes til 2 kalendermåneder efter den dag, hvor den ændrede vejledning bliver offentliggjort. Med venlig hilsen Mette Trudsø Kruse Seniorkonsulent Generel Erhvervspolitik D M E

Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis

Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V

Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V Dato 10. november 2017 Side 1 af 6 Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V euogerhverv@lfst.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. moderniseringsordningen for kvæg 2018

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018 Dato 31. oktober 2017 Side 1 af 7 Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V euogerhverv@lbst.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Læs mere

Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016)

Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016) NaturErhvervstyrelsen Att. Peter Fredslund Jensen 1. marts 2016 Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016) På baggrund

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015 Document Version Forlagets

Læs mere

Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring

Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring Oktober 2017 2 Landbrugsstyrelsen /Vejledning om tilskud til modernisering

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv, Projektdesign Nyropsgade 30 1780 København V E-mail: projektdesign@naturerhverv.dk

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv, Projektdesign Nyropsgade 30 1780 København V E-mail: projektdesign@naturerhverv.dk Dato 20. oktober 2015 Side 1 af 6 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv, Projektdesign Nyropsgade 30 1780 København V E-mail: projektdesign@naturerhverv.dk Høringssvar vedr. fornyet høring af bekendtgørelse

Læs mere

Modernisering af Kvægstalde 2016

Modernisering af Kvægstalde 2016 Modernisering af Kvægstalde 2016 Informations- og dialogmøde Ålborg, Herning, Tønder og Sorø Baggrund for NaturErhvervstyrelsens tilskudsordninger 2 / NaturErhvervstyrelsen / Modernisering af Kvægstalde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Kolsnapvej 2, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Kolsnapvej 2, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Rasmus Kiesby og Henrik Gellert Kolsnapvej 2 6500 Vojens Dato: 16. januar 2014 Sagsident: 13/42531 Sagsbehandler: LINO Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf.

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 323 af 04/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8629-000006 Senere

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V Dato 20. august 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V erhvervsudvikling@naturerhverv.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Landbrug & Fødevarers høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, j. nr

Landbrug & Fødevarers høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, j. nr Dato 3. juni 2013 Side 1 af 6 Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K E-mail mst@mst.dk Landbrug & Fødevarers høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug,

Læs mere

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø LANDMAND ANDERS LANGDAHL Østermarkvej 3, Hjeds 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-3-17 Ref.: Lene

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. moderniseringsordningen for kvæg

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. moderniseringsordningen for kvæg Dato 15. marts 2016 Side 1 af 8 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv, Projektdesign Nyropsgade 30 DK-1780 København V projektdesign@naturerhverv.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. moderniseringsordningen

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Artikel 2015 set fra tilskudsstolen Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Året går på hæld og synger på sidste vers. Det er tid til at gøre status. Året 2015 bød på nye tilskudsmuligheder

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Dagens program Ansøgningsrunden 2010 Opsamling og erfaringer fra ansøgningsrunden Ansøgningsrunden 2011 Titel 2 Tilskudsordningens Indsatsområder Ammoniak

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017 om Landdistriktsfonden fastsættes efter

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager Center Natur og Miljø Landmand Gorm M Andersen Brorstrupvej 17, Brorstrup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-2-17 Ref.:

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Revurdering, eksempler

Revurdering, eksempler Revurdering, eksempler Eksempler på revurdering i Horsens Kommune Supplere det der allerede er sagt, så derfor har vi valgt at fokusere på det rent praktiske Hvordan håndterer vi tillæg i forbindelse med

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Puljen til tilskud til naturfagsrenovering I dette notat beskrives proces

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nr. 14 16. januar 2011 I dette nyhedsbrev kan I læse om den nye digitale vejledning i endelige form, projekt om dyretryk i oplande, nye regler for indsendelse af 10 tilladelser,

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

VEJ nr af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

VEJ nr af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 VEJ nr 10063 af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8626-000036 Senere

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg Helge Kromann Bygningskonsulent, kvægstalde Disposition: Indledning Staldanlæg Starterstalde Slutstalde Nye trends inden for staldsystemer Anvendelse af eksisterende bygninger Priseksempler Afslutning

Læs mere

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav.

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav. Afrapportering - Projekt 2275, ap. 3, opstaldning Projektets titel: Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management -UDVIKLING Journal nr.: 14-0539936 ARBEJDSPAKKE 3 OPSTALDNINGENS INDFLYDELSE

Læs mere