John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København side 1 af 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10"

Transkript

1 Dansk vejr siden måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København side 1 af 10

2 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport Titel: Dansk vejr siden måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret Undertitel: - with English translations Forfatter(e): John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Andre bidragsydere: Ansvarlig institution: Danmarks Meteorologiske Institut Sprog: Dansk Emneord: Landstal, månedlige tal, temperatur, nedbør, soltimer, vejrbeskrivelser, påskevejr, sankthans vejr, julevejr, normaler, rekorder Url: ISSN: Versions dato: Link til hjemmeside: Copyright: Danmarks Meteorologiske Institut. Det er tilladt at kopiere og uddrage fra publikationen med kildeangivelse. Forsidebillede: Vintermånederne i 2010 var kolde og præget af meget sne, der skulle ryddes. side 2 af 10

3 Indhold: Abstract...4 Resumé...4 Indledning...5 Forklaring til den medfølgende tabel...6 Filformat Dansk vejr siden Referencer...10 Tidligere rapporter side 3 af 10

4 Abstract This report contains monthly figures of mean, mean maximum, mean minimum, highest and lowest temperature, acc. precipitation, sunshine and the weather in text for Denmark as a whole and for the period Resumé Denne rapport indeholder månedlige danske landstal af middel, middel maksimum, middel minimum, højeste og laveste temperatur, nedbørmængde, soltimer og beskrivelser af vejret for perioden side 4 af 10

5 Indledning Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har siden oprettelsen i 1872 målt forskellige vejrparametre fra et antal stationer i Danmark. På den baggrund har det været muligt at beregne landstal af forskellige vejrparametre fx temperatur, nedbørmængde og soltimer. DMI har løbende udgivet landstal i forskellige sammenhænge. I 1991 blev disse landstal af temperatur, nedbør og soltimer samt vejrudsagn for hver måned samt fra året fra perioden derudover udgivet i bogen Dansk Vejr i 100 år fra forlaget Lademann. Denne bog er indtil videre udkommet i 6 oplag, senest i 2000, dækkende perioden august Denne seneste udgave af den første bog har dannet grundlag for denne rapports talmateriale. Dette er blevet suppleret med data fra i det omfang det var muligt samt fra september 2000 og frem. Således dækkes hele perioden i denne rapport. Rapporten vil blive opdateret hvert år. Bogen Dansk Vejr i 100 år er i øvrigt udkommet i en helt ny version i 2007, der dækker årene Der kan i denne nye version forekomme ubetydelige forskelle mht. talmateriale og teksterne for de enkelte måneder/år samt hvad angår Påske-, Sankthans- og julevejr i forhold til denne DMI rapports talmateriale. The Danish Meteorological Institute (DMI) has since the beginning in 1872 observed various weather elements at different observation sites in Denmark. These observations have over the years been the basis for the calculation of different country-wise values as i.e. temperature, precipitation and hours of bright sunshine. DMI has continuously published country wise values. In 1991 monthly and annual country- wise values of temperature, precipitation and hours of bright sunshine supplemented by a short description of the weather were published in the book Dansk Vejr i 100 år. The period covered was The latest 6 th edition of the book was published in 2000, covering the period August This climate information from this latest 6 th edition has been the data source for this report supplemented with information covering the period and September 2000 December Those the whole period from are covered. This report will continuously be updated with the most recent year. A new version of the book Dansk Vejr i 100 år was recently published, covering the period Minor insignificant differences, compared to the information in this DMI publication, can be found in this new version of the book. side 5 af 10

6 Forklaring til den medfølgende tabel Denne rapport præsenterer publicerede månedlige lands- og årstal af temperatur, nedbør og soltimer for Danmark siden 1874 i et Excel-regneark. Helt nøjagtig er det måneds- og årstal for landet som helhed af: Døgnets middeltemperatur Døgnets maksimumtemperatur Døgnets minimumtemperatur Den højeste temperatur Den laveste temperatur Den akkumulerede nedbørmængde De akkumulerede soltimer Udover disse tal er hver af månederne og årene i perioden blevet karakteriseret med en kort tekst, ligesom vejret i henholdsvis Påsken og Julen samt Sankthans aften hvert år har fået et par ord med på vejen. Forskellige vejrrekorder er også markeret og endelig kan alle tal sammenlignes med normalen fra den af World Meteorological Organization (WMO) seneste anviste standardperiode Dette sidste sker ved at føre cursoren hen over tallet der skal sammenlignes, hvorefter normalen vises i et separat vindue. For de enkelte år er der benyttet data fra i starten udelukkende manuelle vejrstationer, der efterhånden er blevet suppleret mere og mere med både semi- og fuldautomatiske stationer. Landstallene er igennem tiderne beregnet på et til enhver tid repræsentativt stations- og datagrundlag og der er benyttet forskellige vægtninger af data. Stationsgrundlaget og de forskellige beregningsmetoder er ikke publiceret eller rapporteret særligt godt og det er derfor ikke muligt at afdække, hvordan landstallene helt nøjagtigt er fremkommet. Siden engang i 1950 erne og til 2006 (inklusiv) vides det dog med sikkerhed, at man har benyttet data og metoder, således at arealvægtningen er: data fra Jylland vægtes med 7/10 og data fra Øerne med 3/10. Fra og med 2007 er middeltallene for lufttemperatur, nedbørmængden og antal soltimer for landet som helhed som noget nyt baseret på interpolation af stationsdata i et finmasket gridnet over Danmark. De absolut højeste og laveste temperaturer er selvfølgelig stadig direkte målte værdier. Temperatur måles i øvrigt i ventilerede afskærmninger 2 meter over jordoverfladen. Nedbør måles 1,5 meter over terræn. Registrering af solskinstimer kræver, at horisonten er fri hele vejen rundt, og at Solen er mindst 3 grader over horisonten. Når der ovenfor skrives, at denne rapport indeholder de løbende publicerede landstal er det dog ikke helt korrekt. Hvis der sammenlignes med tidligere publicerede klimatal kan meget små ændringer forekomme. Dette hænger sammen med en fortsat kvalitetssikring af data. Derudover er landstal af solskinstimer korrigeret i forhold til tidligere publiceret materiale. Igennem tiderne er instrumenterne til registrering af solskinstimer nemlig ændret. I 2002 gik DMI over til en ny, automatisk og mere præcis målemetode. Dette betød et meget stort brud i forhold til de gamle målinger og i forbindelse med overgangen benyttede man lejligheden til at korrigere alle gamle landstals-månedsværdier af solskinstimer således at de nu er sammenlignelige på det nye niveau. side 6 af 10

7 Det er dette nye talsæt for solskinstimer, fra 1920 og op til i dag, der er med i denne rapport. Korrigering af soltimer er tillige beskrevet i detaljer i DMI Teknisk Rapport 03-19, Det skal også nævnes at man kan støde på forskellige versioner af landstal af temperaturer, der kan afvige fra denne rapports temperaturserie. En sammenligning af beregningsgrundlaget før og efter 1956/57 har nemlig efterfølgende givet nogle korrektionsfaktorer ( C) for landtemperaturen, der kan påføres i perioden Forskellen i beregningsgrundlaget kan derved negligeres når der foretages sammenligning over tid. Som sagt er disse korrektioner blevet påført landstals-serien af temperatur i nogle sammenhænge, men ikke alle. Det har bevirket, at landstal af temperatur i en årrække har eksisteret i 2 versioner - en med korrektioner og en uden korrektioner. Det må understeges, at denne rapport præsenterer de løbende publicerede ukorrigerede landstal af temperatur. Korrektioner angives i tabel 1. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år -0,06-0,01-0,04-0,07-0,09-0,20-0,21-0,18-0,14-0,15-0,14-0,15-0,12 Tabel 1. Korrektioner (grader Celsius), som kan påføres landstal af middeltemperatur for Danmark i perioden , således at forskellighederne i beregningsgrundlaget igennem tiden kan negligeres. This report presents published monthly and annual country-wise values of temperature, precipitation and hours of bright sunshine from Denmark since 1874 in an Excel spread sheet. In details it is monthly and annual values for the country as a whole of: Daily mean temperature Daily mean maximum temperature Daily mean minimum temperature Highest temperature Lowest temperature Accumulated precipitation Accumulated hours of bright sunshine In addition every month and year in the period are characterised by a short text as well as the weather during Eastern, Christmas and Midsummer Day. The different record breaking months and years are also marked and finally the figures can be compared with the Standard Normal values from the period (latest WMO recommended). Looking back in history the calculations of the different parameters always have been based upon the existing station- and data availability at that specific time. Furthermore different methods of data weighting have been used. The selection of stations back in time and the different methods of the calculations have never been published and for that reason the exact details concerning the meteorological parameters for the country as a whole partly are unknown. Since 1950s and up till 2006 (inclusive) it is however known, that methods and data more or less look like today what concerns the area weighting data from Jutland are weighted with 7/10 and data from the islands with 3/10. side 7 af 10

8 From 2007 the country-wise mean values of temperature, precipitation and hours of bright sunshine are based on interpolation of station data in a fine-meshed grid covering Denmark. The highest and lowest temperatures are off course still directly measured values. Temperature is measured in louvered screens at 2m above ground level. Precipitation is measured at 1.5m above ground level and hours of bright sunshine in such a way that the horizon is visible 360 degrees. Hours of bright sunshine are only measured, when the Sun are at least 3 degrees above the horizon. When compared to earlier published key country-wise values minor changes can been found. This can be related to an ongoing quality control of data. The sunshine country-wise values have been corrected compared to earlier published material. The instruments for registration of hours of bright sunshine have been changed several times since In 2002 DMI converted to a new, automatic and more precise measuring method. That introduced a very large gap between old and new measurements. At he same time the opportunity to correct all the old sunshine values also was exploited in such a way so the time series of hours of bright sunshine now can be compared from 1920 to now. This report contains this new data set of hours of bright sunshine. The correction of hours of bright sunshine is also described in details in DMI Technical Report 03-19, It should also be mentioned that both corrected and uncorrected country-wise temperature values exist as two separate published series. By comparing the figures before and after 1956/1957, correction factors (in degrees Celsius) have been found, which can be added to mean temperatures for Denmark in the period , when comparing over time (see the table). The correction factors have been added to the temperature series in some cases, but not all. In general corrected data have been used in all presentations of the temperature series on a time scale, while the uncorrected data have been used in all the cases, where it was important to compare the values with already published data in yearbooks back in time. In this report only the published uncorrected country-wise temperature values have been included. side 8 af 10

9 Filformat Dansk vejr siden 1874 Datamaterialet medfølger denne rapport i et EXCEL regneark. Filen indeholder for hver måned og år en linje bestående af: 1. År. 2. Måned. 3. Evt. markering af vejrrekord, angivet med R, eller en tangering med Rt. 4. Generel beskrivelse af vejret i tekst. 5. Middeltemperatur i grader Celsius. 6. Højeste temperatur i grader Celsius. 7. Laveste temperatur i grader Celsius. 8. Middel af maksimumtemperatur i grader Celsius. 9. Middel af minimumtemperatur i grader Celsius. 10. Nedbørmængde i mm. 11. Solskin i timer. 12. Vejret i Påsken og Julen samt Sankthans aften er angivet under Særlige begivenheder med tilhørende dato. Data are included in this report as an EXCEL spread sheet. For every month and year the file contains one line in the following format: 13. Year. 14. Month. 15. Eventually a mark indicating a weather record R, or a equal weather record Rt. 16. General description of the weather in text. 17. Mean temperature in degrees Celsius. 18. Highest temperature in degrees Celsius. 19. Lowest temperature in degrees Celsius. 20. Mean maximum temperature in degrees Celsius. 21. Mean minimum temperature in degrees Celsius. 22. Accumulated precipitation in mm. 23. Accumulated hours of bright sunshine. 24. The weather during Eastern, Christmas and Midsummer Day are stated in Særlige begivenheder (special events) with matching dates. side 9 af 10

10 Referencer Rosenørn, S. og Lindhardt, K., 2000: Dansk Vejr i 100 år. Lademann Rosenørn, S. og Lindhardt, K., 2007: Dansk Vejr i 100 år. Aschehoug Dansk Forlag Tidligere rapporter Tidligere rapporter fra Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på adressen: side 10 af 10

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr07-01 side 1 af 51 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 07-01 Titel:

Læs mere

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13 Technical DAIH Report 99-13 METEOROLOGICAL ITITUTE MIITRY OF TRAPORT TECHICAL REPORT 99-13 Observed Wind peed and Direction in Denmark - with Climatological tandard ormals, 1961-90 Observeret vindhastighed

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr. Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94 [Blank page] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010 Sisse Camilla Lundholm www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 2 af 14 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-11

Læs mere

Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual. Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels

Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual. Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels December 2012 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Inger Marie Bernhoft Allan

Læs mere

Afstrømningsforhold i danske vandløb

Afstrømningsforhold i danske vandløb Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Afstrømningsforhold i danske vandløb Faglig rapport fra DMU, nr. 340 Fagdatacenter for hydrometri Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten? Vurdering for København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Slutrapport

hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten? Vurdering for København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Slutrapport hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten? Vurdering for København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Slutrapport Faglig rapport fra DMU nr. 830 2011 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS

Læs mere

Nr. 2-33. årgang Maj 2011 (127) - tidsskrift for vejr og klima

Nr. 2-33. årgang Maj 2011 (127) - tidsskrift for vejr og klima Nr. 2-33. årgang Maj 2011 (127) - tidsskrift for vejr og klima VEJRET -tidsskrift for vejr og klima Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Lise Lotte Sørensen,lls@dmu.dk Giro 7 352263, SWIFT-BIC:

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 Indholdsfortegnelse - Content 1. DANSK BESKRIVELSE (DANISH DESCRIPTION)... 1 1.1 FAKTURAFORMATET... 1 1.1.1 Specielle tegn...

Læs mere

Cancer incidens i Danmark 2000

Cancer incidens i Danmark 2000 CANCER INCIDENS I DANMARK 2000 2004 Cancer incidens i Danmark 2000 November 2004 Cancer incidens i Danmark 2000/Cancer Incidence in Denmark 2000 Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling Grundvand Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Walter Brüsch Vibeke Ernstsen Birgitte Hansen Troels Laier Flemming Larsen Susie Mielby Brian L. Sørensen

Læs mere

Fremtidige klimaforandringer i Danmark

Fremtidige klimaforandringer i Danmark Fremtidige klimaforandringer i Danmark Danmarks Klimacenter rapport nr. 6 2014 Serietitel: Danmarks Klimacenter rapport Titel: Fremtidige klimaforandringer i Danmark Forfattere: Martin Olesen, Kristine

Læs mere

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Forsvarsministeriet Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Oktober 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Forsvarsministeriet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ

UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 5 2011 AU AARHUS UNIVERSITET DCE

Læs mere

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69 2013 AU

Læs mere

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2010

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2010 Hvordan var det nu det var? Vejret i 2010 Af John Cappelen, DMI Denne artikel fokuserer på vejret i 2010, både globalt og lokalt. Først kigges der på det danske Rigsfællesskab og dernæst ud i Verden. 2010

Læs mere

NERI Technical Report no. 818 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY

NERI Technical Report no. 818 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY Assessment of the impact of alternative regulations of the sulphur content in maritime fuel NERI Technical Report no. 818 AU 2011 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY [Blank page]

Læs mere

Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Faglig rapport fra DMU, nr.

Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Faglig rapport fra DMU, nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Limfjorden i 100 år Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 578 (Tom side) Danmarks

Læs mere

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Report 5 March 2014 BP/ilk J. nr.: RL 4/14 Test Cases for Railway Noise Nord2000 Version 5 March

Læs mere

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Langtidsprøvetagning for dioxin

Langtidsprøvetagning for dioxin Rapport nr. 21 2003 Langtidsprøvetagning for dioxin Ole Schleicher, Peter Blinksbjerg, Allan Astrup Jensen dk-teknik ENERGI & MILJØ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Læs mere

Værdisætning af de danske lyngheder

Værdisætning af de danske lyngheder Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Værdisætning af de danske lyngheder John Halfdan Boiesen, Jette Bredahl Jacobsen, Bo Jellesmark Thorsen, Niels Strange & Alex Dubgaard Arbejdsrapport Skov &

Læs mere

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Marts 2014 Redigeret af Ivan Katić, Teknologisk Institut

Læs mere

OPGØRELSE AF EMISSIONER OG ANTAL PARTIKLER PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP

OPGØRELSE AF EMISSIONER OG ANTAL PARTIKLER PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP OPGØRELSE AF EMISSIONER OG ANTAL PARTIKLER PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

GRUNDVANDSOVERVÅGNING

GRUNDVANDSOVERVÅGNING GRUNDVANDSOVERVÅGNING 2012 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI-, OG BYGNINGSMINISTERIET Grundvand Status og udvikling 1989 2011 GEUS 2012 Redaktør: Lærke Thorling

Læs mere