Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen"

Transkript

1 Teknisk Rapport Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling, relativ fugtighed, temperatur og vindhastighed samt diffus stråling og illuminans Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen København 2012

2 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport Titel: Design Reference Year for Denmark Undertitel: Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDP-projektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling, relativ fugtighed, temperatur og vindhastighed samt diffus stråling og illuminans Forfatter(e): Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Andre bidragsydere: Sisse Lundholm, Kenan Vilic og John Cappelen Ansvarlig institution: Danmarks Meteorologiske Institut Sprog: Dansk Emneord: DRY, referenceår, globalstråling, relativ fugtighed, temperatur, vindhastighed, diffus stråling, illuminans, Url: Link til hjemmeside: Copyright: Danmarks Meteorologiske Institut. Det er tilladt at kopiere og uddrage fra publikationen med kildeangivelse. Forsidebillede: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for globalstråling. 2/31

3 Indhold: Abstract... 4 Resumé Indledning Data Zoner Kvalitetskontrol Statistik Format Referencer Bilag Bilag /31

4 Abstract This report presents the Danish Design Reference Year based on data from Resumé Denne rapport præsenterer det danske Design Reference Year baseret på data fra Indledning I forbindelse med det EUDP-støttede projekt Solar Ressource Assesment in Denmark ( ) [1] præsenteres det danske Design Reference Year (DRY) i denne rapport, til brug for teknisk dimensionering i Danmark. Det danske DRY datasæt blev sidst præsenteret i 1995 [2]. I nærværende rapport præsenteres opdateret data og et udvidet stationsvalg, i det der er foretaget en zone-inddeling af landet, således at det er muligt at benytte det mest repræsentative data for et givent område. Der er medtaget fire målte parametre: globalstråling, relativ fugtighed, temperatur og vindhastighed samt de to beregnede parametre diffus stråling og illuminans. 4/31

5 2. Data Datasættet består af observationer fra DMI s stationsnet.det har gennemgået en række beregninger og kvalitetskontrol for at opfylde specifikke krav til DRY datasættet, ligesom det har været tilsigtet at skabe så komplet et datasæt som muligt. Følgende parametre er medtaget i datasættet: - globalstråling - relativ fugtighed - temperatur - vindhastighed Desuden er følgende parameter udledt fra den målte globalstråling: - diffus stråling - illuminans Som det ses i afsnit 3, er Danmark opdelt i et antal zoner for hver parameter. Hver zone udgør et område af landet med tilnærmelsesvis samme klimatologi, hvad angår variationer henover året og døgnet. Indenfor hver zone for hver parameter er udvalgt en repræsentativ station fra DMI s stationsnet, hvorfra data er medtaget. Stationerne er udvalgt således, at de repræsenterer zonen, ligesom stationer med høj regularitet i målingerne er valgt. Nedenfor ses hvilke stationer fra DMI s stationsnet, der indgår i datasættet. Stationsnummer Stationsnavn Tylstrup Thyborøn Flyvestation Karup Års Syd Esbjerg Lufthavn Horsens/Bygholm Askov Assens/Torø Tystofte Abed Holbæk Flyveplads Sjælsmark Nexø Vest Tabel 1: Stationer der indgår i DRY datasættet. Datasættet består primært af time-midler, men i de første år kan data fra nogle af stationerne være øjebliksværdier. Dette sikrer de mest komplette dataserier for hver station. Hvis der for en given time ikke eksisterer en observation, er værdien blevet interpoleret vha. DMI s interpolationsrutine. Interpolerede værdier er markeret i datasættet, se afsnit 5. Daglige og månedlige værdier er aggregeret ud fra timeværdierne. Referenceåret er sammensat af tolv typiske måneder indenfor perioden Månederne er udvalgt, således at de repræsenterer den typiske klimatologi i Danmark henover året. Der er desuden valgt måneder med få eller ingen interpolerede værdier. Nedenfor ses hvilke måneder, der er benyttet i referenceåret. 5/31

6 Teknisk rapport Måned År Jan 2009 Feb 2009 Mar 2006 Apr 2010 Maj 2006 Jun 2005 Jul 2009 Aug 2009 Sep 2009 Okt 2008 Nov 2010 Dec 2009 Tabel 2: DRY året består af DMI data fra ovenstående måneder. DRY data er visualiseret i tidsplots for alle stationer på de følgende sider. Figur 1: DRY data for globalstråling for hver station i zonerne. Figur 2: DRY data for relativ fugtighed for hver station i zonerne. 6/31

7 Figur 3: DRY data for temperatur for hver station i zonerne. Figur 4: DRY data for vindhastighed for hver station i zonerne. 7/31

8 Timeværdirer af udledt diffus stråling er inkluderet i DRY datasættet. Diffus stråling er den del af globalstrålingen, der ikke kommer direkte fra solen, men er reflekteret fra atmosfæren eller skyer. DTU Byg har lavet en metode for, hvordan diffus stråling kan udledes fra målt globalstråling. Se rapporten herom for yderligere detaljer [3]. Figur 5:Forholdet mellem solar illuminans og globalstråling (irradians) som funktion af den integrerede mængde af skyvand. Estimerede timeværdier af solar illuminans [lux] synligt lys fra Solen er også inkluderet i DRY datasættet. Ved skyfrie forhold er forholdet mellem solar illuminans og globalstråling ca. 124 [lm/w]. Som vist i figur 5 øges dette forhold med øget skyvandmængde, hvilket skyldes, at skyvand absorberer den infrarøde del af globalstrålingen [4]. 3. Zoner Danmark er opdelt i et antal zoner for hver af de målte parametre, og hver zone udgør et område af landet med tilnærmelsesvis samme klimatologi. Stationerne er udvalgt således at de repræsenterer zonen. Zonerne og stationernes placering i disse kan ses i figur sammensatte DRY datasæt er lavet ud fra de overlappende zoner for parametrene. Hvis man for en given lokalitet i Danmark skal benytte DRY datasættet, skal man for hver parameter vha. kortene nedenfor lokalisere hvilken zone man befinder sig i, og dermed hvilken dataserie, der er repræsentativ for lokaliteten. Zonerne er dels valgt ud fra betragtninger omkring middelværdier for hele perioden , og dels fra overvejelser om daglige variationer. F.eks. har kystnære områder en anden daglig variation end områder inde i landet. Da temperatur og relativ fugtighed er tæt knyttet, er zonerne for disse parametre identiske. Zonerne kan ses på kortene nedenfor (figur 6-9), ligesom en beskrivelse af områderne kan findes i tabellerne /31

9 GLOBALSTRÅLING Zone Ref. Station Område Det nordlige Jylland Det vestlige, østlige og sydlige Jylland, samt vestlige Fyn Det centrale Jylland Østlige Fyn, Vestlige Sjællands, Lolland-Falster, Langeland, Møn Østlige Sjælland Bornholm Tabel 3: Beskrivelse af zonerne i figur 6. Figur 6: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for globalstråling. 9/31

10 RELATIV LUFTFUGTIGHED Zone Ref. Station Område Jyllands vestkyst Det centrale Jylland Jyllands østkyst Kystnære områder af Sjælland og Fyn, samt hele Lolland-Falster, Langeland og Møn Det centrale Sjælland og Fyn Bornholm Tabel 4: Beskrivelse af zonerne i figur 7. Figur 7: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for relativ luftfugtighed. 10/31

11 TEMPERATUR Zone Ref. Station Område Jyllands vestkyst Det centrale Jylland Jyllands østkyst Kystnære områder af Sjælland og Fyn, samt hele Lolland-Falster, Langeland og Møn Det centrale Sjælland og Fyn Bornholm Tabel 5: Beskrivelse af zonerne i figur 8. Figur 8: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for temperatur. 11/31

12 VINDHASTIGHED Zone Ref. Station Område Jyllands vestkyst Det centrale Jylland Jyllands østkyst, Sjællands, Fyns og Lolland-Falsters kystregioner, Langeland, Møn Sjællands, Fyns og Lolland-Falsters indlandsregioner Bornholm Tabel 6: Beskrivelse af zonerne i figur 9. Figur 9: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for vindhastighed. 12/31

13 4. Kvalitetskontrol Kvalitetskontrollen af data er foregået på to niveauer: 1. En spatial kontrol på dagligt, månedligt og årligt niveau, foretaget visuelt ud fra kort med interpoleret data 2. En visuel kontrol af enkelte stationer foretaget ved at kontrollere tidsplot Fejl i observationerne består typisk af for høje eller lave værdier. Der er desuden udelukket en række stationer for længere perioder hvis stationen måler forkert klimatologisk set. Når fejl er fjernet i datasættet, er værdierne blevet erstattet af interpolerede værdier ud fra de omkringliggende stationer for at sikre et hulfrit datasæt. 5. Statistik Der er foretaget følgende statiske beregninger på de målte data. Resultaterne kan ses i de medfølgende filer, der er beskrevet i afsnit For hele perioden er der for hver af de tolv måneder fundet ekstremer, middelværdi og standardafvigelse for hver station 2. For globalstråling i DRY året er der beregnet middelværdier for hver time i hver måned for hver station 3. For globalstråling i DRY året er der beregnet standardafvigelser for hver time i hver måned for hver station 4. For globalstråling er der beregnet et middelår på døgnniveau, baseret på hele perioden I bilaget findes tabeller med statistik fra punkt og 3. 13/31

14 6. Format Datamaterialet medfølger denne rapport som csv-, xls- og pdf-filer. Nedenstående beskriver formatet af hver enkelt fil. DRY_radiation_hourly_<statid>.csv: format: Time-værdier af globalstråling for station <statid> i DRY året Stationsnummer Tidsstempel i formatet yyyymmddhh Værdi Kvalitetsindeks DRY_ relative_humidity_hourly_<statid>.csv: Time-værdier af relativ fugtighed for station <statid> i DRY året format: Stationsnummer Tidsstempel i formatet yyyymmddhh Værdi Kvalitetsindeks DRY_ temperature_hourly_<statid>.csv: Time-værdier af temperatur for station <statid> i DRY året format: Stationsnummer Tidsstempel i formatet yyyymmddhh Værdi Kvalitetsindeks DRY_ wind_speed_hourly_<statid>.csv: Time-værdier af vindhastighed for station <statid> i DRY året format: Stationsnummer Tidsstempel i formatet yyyymmddhh Værdi Kvalitetsindeks DRY_ diffuse irradiance_hourly_<statid>.csv: Udledte time-værdier af spredt irradians for station <statid> i DRY året format: Stationsnummer Tidsstempel i formatet yyyymmddhh Værdi Kvalitetsindeks DRY_ illuminance_hourly_<statid>.csv: Udledte time-værdier af illuminans for station <statid> i DRY året format: Stationsnummer Tidsstempel i formatet yyyymmddhh Værdi Kvalitetsindeks DRY_radiation_daily_<statid>.csv: Daglige værdier af globalstråling for station <statid> i DRY året format: Stationsnummer Tidsstempel i formatet yyyymmdd Værdi 14/31

15 DRY_radiation_monthly_<statid>.xlsx: Månedssum for globalstråling for station <statid> i perioden Angivelser af middel og ekstremer i perioden for hver måned, standardafvigelser samt angivelse af værdien i DRY året. DRY_radiation_matrix_values_<statid>.xlsx: Middelværdier af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året. DRY_radiation_matrix_stddev_<statid>.xlsx: Standardafvigelser af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året. DRY_radiation_middelår_<statid>.csv Daglige middelværdier for et år, baseret på data fra alle 10 år fra format: Måned Dag Værdi DRY_definition.xlsx Definition af DRY året. DRY_data_radiation.pdf: Visuelt overblik over globalstråling for alle stationer i DRY året. DRY_data_relative_humidity.pdf: Visuelt overblik over relativ fugtighed for alle stationer i DRY året. DRY_data_temperature.pdf: Visuelt overblik over temperatur for alle stationer i DRY året. DRY_data_wind_speed.pdf: Visuelt overblik over vindhastighed for alle stationer i DRY året. DRY_zones_<parameter>.PNG: Kort over Danmark, der viser zoneinddelingen for <parameter>. DRY_ _mean_<parameter>.png: Kort over Danmark, der viser middel over alle 10 år i perioden for <parameter>. 15/31

16 Referencer [1] Energiteknologisk udvikling- og demonstrationsprogram under Energistyrelsen. Mere information her: [2] Design Reference Year, DRY et nyt dansk referenceår, af Jerry Møller Jensen og Hans Lund, [3] Solar radiation and thermal performance of solar collectors for Denmark, af Janne Dragsted og Simon Furbo, DTU Byg rapport R-275, ISBN= [4] Kontakt Kristian Pagh Nielsen, DMI, for yderligere informationer om illuminans. Tidligere rapporter Tidligere rapporter fra Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på adressen: 16/31

17 Bilag 1 De følgende sider indeholder tabeller med månedsværdier for ekstremer, middelværdi og standardafvigelse for globalstråling for hver zone/station i hele perioden GLOBALSTRÅLING, månedsværdier (MJ/m 2 ) zone 1 (ref.st.: 6031) min middel maks std afv DRY jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år GLOBALSTRÅLING, månedsværdier (MJ/m 2 ) zone 2 (ref.st.: 6065) min middel maks std afv DRY jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år /31

18 GLOBALSTRÅLING, månedsværdier (MJ/m 2 ) zone 3 (ref.st.: 6109) min middel maks std afv DRY jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år GLOBALSTRÅLING, månedsværdier (MJ/m 2 ) zone 4 (ref.st.: 6141) min middel maks std afv DRY jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år /31

19 GLOBALSTRÅLING, månedsværdier (MJ/m 2 ) zone 5 (ref.st.: 6188) min middel maks std afv DRY jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år GLOBALSTRÅLING, månedsværdier (MJ/m 2 ) zone 6 (ref.st.: 6197) min middel maks std afv DRY jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år /31

20 Bilag 2 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Middelværdier af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6031 (W/m 2 ). 20/31

21 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Standardafvigelser af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6031 (W/m 2 ). 21/31

22 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Middelværdier af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6065 (W/m 2 ). 22/31

23 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Standardafvigelser af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6065 (W/m 2 ). 23/31

24 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Middelværdier af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6109 (W/m 2 ). 24/31

25 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Standardafvigelser af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6109 (W/m 2 ). 25/31

26 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Middelværdier af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6141 (W/m 2 ). 26/31

27 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Standardafvigelser af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6141 (W/m 2 ). 27/31

28 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Middelværdier af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6188 (W/m 2 ). 28/31

29 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Standardafvigelser af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6188 (W/m 2 ). 29/31

30 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Middelværdier af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6197 (W/m 2 ). 30/31

31 Time [UTC] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Standardafvigelser af globalstråling for hver time i hver måned i DRY året for station 6197 (W/m 2 ). 31/31

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Fremtidige klimaforandringer i Danmark

Fremtidige klimaforandringer i Danmark Fremtidige klimaforandringer i Danmark Danmarks Klimacenter rapport nr. 6 2014 Serietitel: Danmarks Klimacenter rapport Titel: Fremtidige klimaforandringer i Danmark Forfattere: Martin Olesen, Kristine

Læs mere

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30 IDA Spildevandskomiteen 2014 Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde,

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger

Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 38 Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger Fase 2 usikkerhedsvurdering Hans Jørgen Henriksen, Bo Pang, Martin Olsen, Torben Sonnenborg,

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Christoffer Rasmussen (s838) Ronnie Piil Haagensen (s8317) BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet 3. juni 213 1 Forord

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Standardopstillinger til Daisy-modellen

Standardopstillinger til Daisy-modellen Standardopstillinger til Daisy-modellen Vejledning og baggrund Udarbejdet af: DHI - Institut for Vand og Miljø Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Dansk Jordbrugsforskning WaterTech Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Danmarks Klimacenter rapport 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012. Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen

Danmarks Klimacenter rapport 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012. Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012 Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen København 2013 www.dmi.dk/dmi/dkc side 1 af 67 Kolofon Serietitel: Danmarks Klimacenter

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU,

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Aalborg Universitet Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen Undersøgelse af RTK Teknikker Mads Bøgvad Knudsen Kongens Lyngby 2005 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon+45 45253351,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere