Energirådgivning af i n stitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirådgivning af i n stitutioner"

Transkript

1 Energirådgivning af i n stitutioner Projektrapport Juli 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Energirådgivning af institutioner Per Pedersen, Michael Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1996

3 Titel Rapport kategori Forfatter Energirådgivning af institutioner Projektrapport Per Pedersen, Michael Andersen Dato for udgivelse Copyright Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer Sagsnavn Rådgivning af institutioner ISBN For ydelser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s ( DGC) gælder: ar DGC er ansvarlig i henhold til''almindelige bestemmelser for teknisk rddgivning & bistand (ABR 89)", som i øvrigt anses for vedtaget for opgaven. at erstatningsansvarer for fejl, forsømmelser eller skader over for rekvirentmeller tredjemand gælder pr. ansvarsplldragende fejl ellerforsømmelse og altid begrænses til l 00% af det vederlag, som DGC har modtaget for den pågældende ydelse. Rekvirenten holder DGC skadesløs for alle tab, udgifter og erstatningskrav, der mlltte overstige DGC's hæftelse. at DGC skal- uden begrænsning- ondevere egne ydelser i forbindelse medfejl og forsømmelser i DGC's materiale. Juni 1992

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side Formål... l Indledning... 3 l Oversigt Checkli ter til gennemgang af ejendomme Indlæsning af data fra checklister NøgletaJ Priser Vurdering af spareforslag Problemer og løsninger Rådgivning af institutioner h:\714.94\vejledning i brug af skema.doc

5 DG C-rapport 2 Formål Omlægge energi- forbrug til natur- ga I denne rapport gennemgås en systematisk metode til energirådgivning af institutioner ved omlægning til naturgas. Metoden er tilpasset til brug for gasselskabernes teknikere og skal sikre en let, men alligevel præcis vurdering af besparelser i driftsomkostninger ved at onilægge energiforbruget til naturgas. Ikke alle apparater kan med fordel omstilj.es til naturgas, men man skal være opmærksom på, at der ofte kan opnås en indirekte omlægning fx ved at benytte apparater, der kan tilsluttes både varmt og koldt vand. Projektet er rekvireret af gassel kabernes Fagudvalg for tørre installationer (PAU 2).

6 DGC-rapport 3 Indledning Systemet består af checklister, som udfyldes under en gennemgang af institutionen, ledsaget af den stedlige varmemester, pedel eller ejendomsinspektør. Systemet kan bruges generelt i forbindelse med naturgasomlægning også i fx villaer og beboelsesejendomme. Gennemgangen omfatter indsamling af oplysninger i følgende hovedgrupper. Bygningsdata V armecentral Husholdningsapparater Institutionens administration bruges også som kilde, her tænkes på oplysninger fra BBR-attesten og årlige energiforbrug (fakturaer). VKO- elleror-konsulenters resultatskemaer giver en række oplysninger, som ikke direkte kan aflæses på mærkeplademe. Det vælter ikke nødvendigvis systemet, hvis man ikke kan skaffe enkelte oplysninger. En del bygningsdata og oplysninger om kedelcentral kan undværes, hvis man umiddelbart kan se, at der ikke er grundlag for udskiftning af kedler eller bestemmelse af varme behov. Brugstider for husholdningsapparater kan man sjældent skaffe helt eksakt, derfor er der vedlagt en tabel med typiske brugstider. Besparelser ved driftsomkostninger Efter gennemgangen bearbejdes de indhentede oplysninger med henblik på at beregne besparelse på omkostninger til el og olie ved omlægning til naturgas. For at lette arbejdet, er der udarbejdet et regneark, i hvilket man indskriver oplysninger fra checklisterne. Det er op til brugeren at udarbejde rapportering. Fra regnearket kan man få udskrevet sider, hvoraf det fremgår hvilken status, institutionen har for øjeblikket med hensyn til energiforbrug. Desuden kan man få udskrifter, der viser, at man kan spare så og så mange penge i driftsomkostninger ved at omlægge et eller flere apparater til naturgas. Disse sider bør udskrives efterhånden, som man arbejder sig gennem ændringsforslag, og kan indgå som bilag til rapporten.

7 DGC-rapport 4 Systemet er udviklet med hjælp fra Naturgas Sjælland og afprøvet på tre institutioner, nemlig en husholdningshøjskole, et hotel og et plejehjem. Ud af de tre bebyggelser er de to opført inden for de sidste 15 år, mens den tredje er en ældre bebyggelse, der gennem årene er udbygget med flere bygninger. Husholdningsapparater Varmecentral Generelt for de tre forskellige typer fandtes, at der kan omlægges 25-30% af det samlede elforbrug til naturgas, ved at udskifte/omlægge husholdningsapparater især i køkkener fra el til naturgas. Herved opnås en besparelse på 9 til 11% i udgifter til energiforbrug. Denne besparelse skal ses i sammenhæng med investering i nye apparater og etablering af de nødvendige gasinstallationer. Derfor bør omlægning generelt foretages i forbindelse med udskiftning af slidte apparater. I den ældre bebyggelse findes der et oliefyr af ældre dato, der med fordel kan udskiftes til et gasfyr. Til støtte for vurdering af energibesparelse ved omlægning indeholder systemet et diagram, der alene ud fra olieforbrug kan hjælpe til at bestemme hvilken størrelse gaskedel, der kan erstatte den ældre kedel, og hvilket naturgasforbrug, den nye gaskedel vil opvise.

8 DGC-rapport 5 1 Oversigt Dette afsnit giver en hurtig introduktion til regnearket. Brugere, der er vant til at bruge regneark, kan måske nøjes med dette afsnit. I de efterfølgende afsnit gennemgås de enkelte trin mere udførligt. Systemets funktioner er samlet i et regneark og alle funktioner er automatiserede for at reducere arbejdsbyrden. Andre regnearksprogrammer er afprøvet. Generelt kan kun formler læses, al typografi går tabt. Det vil derfor kræve en del arbejde at omskrive til andre regneark. Det anvendte regneark er skrevet til EXCEL version 5 og nyere versioner. Man kan klare sig uden regnearket, men det giver en del regnearbejde, hvis man vil eftergøre regnearkets metoder. Det "eneste" regnearket gør, er følgende: l. Alle forbrug af henholdsvis el, olie, naturgas sammenlægges og multipliceres med de relevante priser. Der sammenlægges til total omkostning. 2. Skemaet omregner alle forbrug i apparater, installationer og varmecentral til MWh og lægger dem sammen i kategorierne varmecentral, køkken, osv. Der sammenlægges til totalt energiforbrug. Sammenlign evt. med måleraflæsninger fra afregninger med olie- el- og gasselskaber. Så ser man, om der er rimelig overensstemmelse. 3. Ved forslag til omlægning gentages l og 2, og besparelsen, dels i MWh dels i penge, kan så beregnes. En gang skal man installere regnearksfilen med skemasystemet Den leveres på en diskette. Regnearket startes ved at starte EXCEL og derpå indlæses regnearksfilen fx fra disketten. Regnearksfilen hedder INSTIT.XLS. Filen bør kopieres ind på harddisken eller på netværket, men tal med den EDBansvarlige først. Brug en kopi af regnearksfilen til hver institution. Som nævnt i indledningen er første trin i systemet en gennemgang på institutionen, hvor væsentlige energiforbrugende installationer, der udgør emner for omlægning til naturgas, optælles, og deres energiform og effekt noteres sammen med driftstid. Til støtte for gennemgangen af en bebyggelse indeholder systemet checklister. Tallene fra checklisterne indføres i et skema i

9 DG C-rapport 6 regnearket. Ufuldstændige oplysninger kan suppleres med nøgletal fra branchen. Indskriv hvor meget, der er afregnet for hos leverandører. Bebyggelsens årlige forbrug af elektricitet, gas, olie og fjernvarme registreres ud fra afregninger. Indskriv forbrugstal for apparater. Der er mange flere kategorier i skemaet. Svarer summen af den indkomne energi til forbrug i apparater og varmecentral? Figur l. Her ses en del af regnearket. Efterhånden som man udfylder skemaet med forbrugstalfor apparater (hvide og grå linjer), beregnes samlet energiforbrug og udgift (foroven til venstre). Foroven ca. midtfor indføres årlige forbrug (olieregning, elregning, osv.). Regnearket holder derpå styr på hvor meget af energiforbruget, der ikke er redegjort for (foroven til højre). Herefter kan man se af skemaet, hvor godt man har fået redegjort for bebyggelsens energiforbrug og hvilken rest, der er tilbage. Tryk på knappen mærket "Gemme forbrug". Når man har fået indført tallene, har regnearket mulighed for at gemme nuværende status, så man senere direkte kan aflæse dels hvor meget, der spares i energi, og dels hvor meget, der spares i penge ved at omlægge en række apparater til naturgas.

10 DG C-rapport 7 Et naturgaskomfur har lidt ringere virkningsgrad end et tilsvarende elkomfur, nemlig 55% mod 60%, se Tabel 2. Heraf kommer de 26 KW. På Figur l ses, at der er indskrevet data for elkomfurer i industristørrelse. Antallet angives ikke direkte. Her er brugt faktoren 300, der kan dække over 6 komfurer, der kører på halvt blus, og som hver har en maksimal effekt på 24KW. Tryk på knappen mærket "Gemme forbrug". Slet tallet 24 i kolonnen for eleffekt. Skriv 26 i kolonnen for naturgas. Når man har trykket på entertasten ses følgende: Tidligere 45,4 MV\Ih Besparelse kr Nu kan man aflæse, at naturgaskomfurerne bruger mere energi, men at regningen bliver væsentligt lavere, fordi en energienhed i naturgas er billigere end samme enhed i el. Se i ruden midtfor og næstøverst på Figur 2. Bemærk, at hvis man angiver en effekt, så skal feltet "faktor" være udfyldt, og man skal enten angive driftstid som uger om året, dage om ugen og timer i døgnet eller alternativt timer årligt. ICopl aftal Indlæskupl 'Slet alle tø/ Figur 2. Her er elkomfurer udskiftet med gaskomfurer.

11 DG C-rapport 8 Hvis man ikke sletter et tal med "Delete"-tasten, men i stedet overskriver med blanktegn, får man problemer: en række felter viser nu teksten #VÆRDI!. Hvis dette sker, så tryk på knappen "Rense for #VÆRDI!". Herefter er alt i orden igen. Af øvrige knapper er der to sammenhørende, nemlig "Kopi af tal", der gemmer alle indskrevne tal i skemaet plus navne, der måtte være anført på siden "priser og navne". Den tilhørende knap "Indlæs kopi" overskriver skemaets tal med tal og navne fra sidste gang, der blev taget kopi. Man bliver dog advaret og har mulighed for at fortryde. Nederst på siden (benyt rullefeltet) er der en knap, der udskriver regnearket på en A4 side. Man kan også finde "Udskriv skema" under funktioner i hovedmenuen, så slipper man for at rulle frem og tilbage. Endelig er der muligheden at trykke på Ctrl+Skift+P. Resultatet bliver det samme. Når en bebyggelse er behandlet, kan man bruge den almindelige regnearksfunktion "Gem som" under "Filer" og angive et passende navn for at gemme en kopi af regnearket med tal. Knappen "Slet alle tal" kan være bekvem, når man skal i gang med en anden bebyggelse og arbejder med en kopi af regnearksfilen, som indeholder tal fra en tidligere gennemgang. Af hensyn til utilsigtet brug, spørges der efter bekræftelse. Der slettes tal i skemaet, og navne anført på siden "priser og navne" slettes. Dette var i store træk regnearkets funktioner. I det følgende gennemgås de enkelte funktioner mere grundigt. Først og fremmest er der gennemgangen af ejendommen. Hertil skal der bruges checklister.

12 DGC-rapport 9 2 Checklister til gennemgang af ejendomme Regnearket indeholder tre checklister, som man kan få udskrevet kopier af. Checklisterne medbringes til gennemgangen og udfyldes så godt som muligt for de apparater og installationer, der direkte eller indirekte vil kunne overgå til naturgas. Der er en vis grad af oplæring i regnearket, idet apparater, som man tilføjer i skemaet i blanke linjer, medtages på checklisten over apparater. Næste gang den udskrives, får man en opdateret checkliste. De to første checklister indeholder mange flere oplysninger end dem, der kan indføres i skemaet. Disse oplysninger kan være hensigtsmæssige at have for hånden, hvis man overvejer at renovere varmecentralen og ønsker at bestemme bebyggelsens varmebehov. Når man starter regnearket, vil man se nogle knapper, hvoraf en er markeret "Skriv checklister". Trykker man på denne knap, vil der blive udskrevet tre sider med checklister. Det tager nogen tid.

13 DG C-rapport 10 CHECKLISTE - Bygningsdata Ejendom: Dato: Udført af: FORBRUG måler 1 måler2 måler3 måler4 måler 5 l ALT IArligt elforbrug KWh - olieforbrug liter - gasforbrug m 3 n fjernvarmeforbrug MW h - alternativ1 G c al - varmtvandsforbrug (enhed) alternativ skøn % af forbrug l BYGNING Anvendelse: Beboelse Administration Skole Daginstitution Døqninstitution Opført år Etageareal Bebygget areal Antal etager Rumtemperatur Ydermur: Hulmur Fuldmur Elementer Kælder: Terræn Kælder Krybekælder Vinduer: 1-Jao termoruder Isolering på loft Ventilation: Loftshøjde Luftskifte alternativt: Lavt Middel Højt m2 m2 o c mm cm gange/time Op til 5 separate bygninger- anfør for hver Figur 3. Checkliste til bygningsdata.

14 DG C-rapport 11 CHECKLISTE - kedelcentral Ejendom: Dato: Udført af: l.iil.l Kedelrumstemperatur c <- input til program Varmefordeling - enstrenget - tostrenget Fremløbstemperatur c Returløbstemperatur c Rørsystem: kompakt middel Udstrakt (jordledninger) Antal ventiler, filtre og pumper <- Noter effekt og antal af pumper Antal isolerede ventiler m.v. Isoleringstykkelse på rør mm Varmtvandsbeholder: volumen liter isoleringstykkelse mm afkøling centralvarmevand c Pumper KW/antal. KW/antal - - KW/antal <- input til skema 1\I:Ut:L Mær1<e Type Termisk tuno (som regel ja) Tætte renselåger Mærkeplade KW Kedelvandstemperatur c Røggaslemp lav c Røggaslemp høj ["Cl c Isoleringstykkelse mm Er alle flader vandkølede Forbrændingskammer: åbent lukket Mærke Type Brændsel Atmosfærisk Blæseluftbrænder Princip: et-trin to-trin ja/nej ja/nej modulerede Forbrændingsluft lemp. c Driftstimer lavt+højt trin årligt Driftstimer på højt trin årligt Effekt lavt trin KW Effekt højt trin KW C02 % lavt trin % C02 % højt trin % Tætsluttende luftlukkespjæld ja/nej Arligt forbrug enhed -l- -~- - ;j- -4- Figur 4. Checkliste for gennemgang afvarmecentral. VKO-rapporterne giver mange af disse oplysninger.

15 DG C-rapport 12 CHECKLISTE - apparater Ejendom: Dato: Udført af: driftstid alternativ: antal energiform effekt effekt- daglig dage uger årlige KØKKEN gas/el KW faktor timer uge år driftstimer komfurer!gasovne kom bisteamere!gasovne eau p de feu kogeborde lpastakogere kipsteoere l pastakogere stegeplader friturekogere kogekedler l grillapparater vandbade opvaskemask. køleskabe frysere komfur RENGØRING vaskemaskiner tørretumblere strygeruller BELYSNING (laveste prioritet) udearealer beboelse gange, trapper fællesarealer catering_ vaskeri opbevaring_ elevatorer Figur 5. Checkliste til gennemgang af øvrige installationer.

16 DG C-rapport 13 Uanset at checklisterne forekommer omfattende, er de kun vejledende. Man vil finde mange flere energiforbrugende installationer, end der er listet i checklisterne. Brug tom plads til at notere data for apparater og installationer, som ikke er nævnt i checklisten, og som giver anledning til et væsentligt energiforbrug. Husk fotoapparat Det kan være formålstjenligt at tage fotografier af mere komplicerede installationer. Læg især mærke til installationer, der kører døgnet rundt, fx pumper og ventilatorer. Selv om disse ikke kan konverteres til naturgas, kan der måske alligevel peges på besparelser på driftsomkostningerne til disse. Eksempler på dette er følgende: Ved en renovering af varmecentralen bør man indregulere vandmængder, og herved når man meget ofte frem til, at pumperne er overdimensionerede. Fx Grundfos UPE serie Kedler, der kun kan benytte gas, kaldes spedalgaskedler Ved nyanskaffelse af pumper til cirkulation af centralvarmevand kan man overveje trykstyrede pumper, især hvis anlægget er tostrenget. Herved spares mindst 50% elenergi, og man slipper for støj fra radiatorventiler, der kan optræde, når mange radiatorer er lukket. De mest energieffektive gaskedelunits har lukket forbrændingskammel Herved bortfalder krav til den del af rumventilationen, der skal sikre tilgang af forbrændingsluft I ventilationsanlægget bør man være opmærksom på varmefladel Disse kan ofte være eldrevne i ældre anlæg. Ved at udskifte dem til varmevekslere til centralvarmevand kan man opnå en indirekte omlægning af energiforbruget fra elektricitet til naturgas. Tilsvarende gælder for opvaskemaskiner, vaskemaskiner og visse andre rengøringsmaskinel Hvor det er praktisk muligt, og hvis der er daglig brugstid af apparatet, kan det anbefales at udskifte apparatet til et, som kan tilsluttes både varmt og koldt vand. Herved flytter man energiforbrug fra elektricitet til naturgas forudsat, at kedelcentralen producerer varmt vand ved naturgasfyring.

17 DG C-rapport 14 Brug ikke tid på minutiøst at optælle elektriske pærer og lysstofrør, det er der andre konsulenter til. Hvis man er interesseret i at kende dette tal, så kan det nævnes, at ved efterbehandlingen i skemaet fremkommer en godt estimat af, hvor stort det samlede elforbrug til belysning og andre ikke-naturgaskonvertible installationer er. Dette tal fremkommer helt automatisk som differencen mellem årligt forbrug konstateret ved elmåleraflæsning og forbrug af de i skemaet anførte apparater, det er gennemgået i afsnit 3. Hvis der er overvejelser om at etablere et naturgasdrevet KV -anlæg, så er det mulighederne for at afsætte varme, der er afgørende for valg af motorstørrelse. Man bør være opmærksom på muligheder for at udnytte varme fra fx en motor eller en røggaskøler. Ud over almindelig centralvarmeanlæg og varmtvandsproduktion er der mange andre muligheder for dette, fx kan følgende nævnes: l. Opvarmning af indendørs svømmebassiner 2. Luftopvarmning til sportshaller (vand-luft-system) 3. Absorptionskøleanlæg til klimatisering Punkt l er glimrende i forbindelse med et lille KV -anlæg, fordi behovet for opvarmning af svømmebassinet er jævnt hele året. Ved punkt 2 kræves en stabil temperatur på vandsiden, hvorfor der kræves centralvarmevand fra en termisk tung kedel eller en lagertank. Afkølingen af vandet er stor og behovet følger nogenlunde det almindelige varmebehov. Dette giver måske basis for at installere en kondenserende røggaskøler på den varmeproducerende enhed, der er mest i brug. Punkt 3: der findes absorptionskøleanlæg i handlen, der benytter varmt vand (80 C) til at skabe køleeffekt Køleeffekten er omtrent det halve af den tilførte varmeeffekt Der fås anlæg ned til 11 KW køleydelse, som koster ca kr 4.000,- for hver KW køleydelse.

18 DGC-rapport 15 Antag, at 1000 m 2 beboet areal skal holdes afkølet 5 C under udetemperaturen. Bygningens P-faktor, se hvordan denne beregnes i reference 2, er eksempelvis 1,6 W/(m 2 C). Køleeffekten skal da være: 1, ""8000 W= 8 KW Følgelig skal der afsættes ca 16 KW varmeeffekt til drift af køleanlægget, så længe der er behov for køling. Tilbage til checklisterne og gennemgangen: Checklisterne og dette afsnit giver ikke en fuldkommen opskrift, som man slavisk kan følge under gennemgangen. Det er i høj grad op til brugeren at få øje på mulighederne ud over det, der allerede er nævnt i checklisterne. Eftersom tiden er knap under gennemgangen, er det hensigtsmæssigt at tage billeder undervejs. Et apparat, hvis mærkeplade er skjult, lader sig måske identificere ved opslag i kataloger, når man senere bearbejder oplysningerne fra gennemgangen.

19 DGC-rapport 16 3 Indlæsning af data fra checklister Regnearket startes og regnearksfilen indlæses. Tag en kopi, fx ved "Gem som" under "Filer", giv kopien en navn, der knytter sig til den institution, der skal behandles. Hvis der står tal i skemaet, som ikke knytter sig til den foreliggende opgave, så trykker man på knappen "Slet alle tal". Institutionens navn Her indskrives de årlige totale forbrug - afregninger med leverandører Forbrugsdata for enkelte apparater. Institutionens navn og navn på den medarbejder, der har udført gennemgang og analyse, indføres i det relevante felt på siden med faneblad mærket "priser og navne" - klik med musen på fanebladet. N avnen e vil herefter optræde på udskriften af skemaet. Gå til fanebladet mærket "inddata". Nu skal man se skemaet som vist på Figur l. Øverst i skemaet ses rubrikker til ejendommens totale forbrug af el, gas, olie og fjernvarme. Tallene fås fra afregningerne fra gasselskabet, elselskabet, fjernvarmeleverandøren og olieleverandøren. Disse tal bruger skemaet til at bestemme hvor meget af energiforbruget, man skal redegøre for i skemaet. Når man går videre til at indskrive forbrugsdata for de installationer og apparater, der er noteret under gennemgangen, så foretager regnearket en række beregninger. REST Der sker en sammentælling af energiforbrugene i feltet "I alt", forinden er der er omregnet til MWh. Et andet felt mærket "Rest" indeholder nøjagtig det samme tal, fordi der endnu ikke er skrevet noget under diverse apparater eller varmecentral En række felter med el, olie, naturgas og fjernvarme fortæller specifikt hvor meget, man mangler i hver af disse grupper. Igen, værdierne er nøjagtig de samme som dem, der er indskrevet under årsforbrug.

20 DG C-rapport 17 Hold øje med disse tal, mens forbrugsdata for apparater, installationer og varmecentral indskrives i skemaet. For apparater og varmecentral er der mulighed for enten at opgive et kendt årligt forbrug i respektive enheder eller at angive apparatets effekt, effektfaktor og brugstid. Effektfaktoren (kaldet faktor i skemaet) bruges til at angive hvor stor del af maksimaleffekten, der benyttes. Hvis der er flere ens apparater, kan man desuden bruge effektfaktoren til at multiplicere forbruget. Fx 6 apparater, der alle arbejder på 50% af maksimalydelsen, giver 6*0.5*100% = 300%. Prøv nu at indskrive 2000 i kolonnen for olieforbrug - antalliter for en kedelenhed. Det, vi angiver her, er et årligt forbrug for et enkelt apparat. Her ses, at indkøb svarer til forbrug Her ses totalt forbrug af apparater og varmecentral Her ses forbrug i varmecentral Bemærk, at når man trykker på ENTER, så formindskes værdien i feltet "Rest", og værdien under resterende olieforbrug bliver nu nul. Yderligere ses, at der sammentælles totalt og delvist forbrug i kategorier som "Varmecentral". Næste trin er at bevæge sig nedad i skemaet. Man bemærker, at hovedet bliver stående, så man stadig kan se totalforbrug og overskrifter. Brug mus eller piletaster, indtil kategorien "køkken" dukker op. Som en gentagelse af eksemplet i afsnit l kan man i rækken "komfurer" skrive 24 under eleffekt i KW, 300 under faktor, 45 under uger, 7 under dage om ugen og 2 under timer i døgnet.

21 DG C-rapport 18 Check af inddata Det bemærkes nu, at der står et negativt tal under "Rest/ KWh el". Dette er tegn på, at der er uoverensstemmelse mellem det, der er opgivet som årligt totalt elforbrug ifølge afregningsmålerne og det, der er opgivet som forbrug i apparater. Et negativt tal viser, at enten er et eller flere apparaters forbrug vurderet for højt, eller også er der angivet for lavt årligt forbrug ifølge afregningsmålerne. På denne måde kan man kontrollere sine inddata. Hvad er en rimelig overensstemmelse mellem afregninger og forbrug? Det afhænger af energiformen. Det ene yderpunkt er elektricitet: her vil en væsentlig "rest" udgøres af forbrug til belysning, drift af elevatorer, ventilationsnlæg og en lang række andre elektriske apparater og installationer, som er uden relevans for omlægning til naturgasdrift Det andet yderpunkt er forbruget fyringsolie: her vil der være et begrænset antal olieforbrugende enheder og det skal være muligt at få olieindkøb til at stemme med forbrug. Meget ofte vil man stå over for manglende oplysninger om et apparat. For at undgå at man kører fast, angives i næste afsnit en række nøgletal, som man kan bruge i stedet.

22 DGC-rapport 19 4 Nøgletal Under gennemgangen af en bebyggelse finder man ofte, at det ikke altid er muligt at få oplyst, hvor lang tid et givent apparat anvendes. Mærkepladen, der angiver apparatets effekt, kan være placeret, så man ikke har mulighed for se den. I stedet kan man benytte nøgletal. I Tabel l er der anført vurderede effekter og brugstider for en række husholdningsapparater. De komfurer, der er nævnt, er med almindelige kogeplader. Apparattype Mærke Effekt Effekt Brugstid Effektfaktor Antal fra kw til kw timer/døgn dage/uge siifisei<ø iar...,g;:an: ; _... 7 Bækkenskyller 7,5 0,2 0,2 7 Centrifuge 1 Nyborg 0,2 0,3 7,5 0,2 5 Coup de Feu ,5 7 Fryser 0,8 24 0,3 7 Kipsteger 11,O 24,0 2 0,8 7 Kogebord 9,0 36,4 0,5 7 Kogekedler 13,4 34,9 0,5 7 Kombisteamer 8,5 58,0 4 0,5 7 Komfur 11,O 78,0 2 0,3 7 Køledisk 3,0 24 0,3 7 Køleskab 0,3 24 0,3 7 Opvaskemaskine 9,0 0,2 7 Strygerulle Vølund 15,0 7,5 0,1 5 Tørretumbler Nyborg 15kgtøj 18,6 7,5 5 Vandbad 2,8 8,0 2 0,8 7 Varmeskab 3,0 5,0 3,5 0,3 7 Vaskemaskine V ø lund 6 kg tøj 9,0 7,5 5 Vaskemaskine Vølund 8 kg tøj 13,8 7,5 5 Vaskemaskine V ø lund 12 kg tøj 15,0 7,5 5 Vaskemaskine Nyborg 15 kg tøj 12,5 7,5 5 Tabel l. Effekter og brugstider for husholdningsapparater, reference l. Energistyringshåndbogen, reference 2, giver en række nøgletal for institutioners forbrug af varme, varmt brugsvand og elektricitet. Tallene er givet pr. m 2. Der gennemgås endvidere varmetabsberegning, dog er omtale af energiforbrug til opvarmning adskilt fra omtale af varmtvandforbrug. Samme metode kan også findes omtalt i reference 3, her gennemgås varmetab og varmtvandsforbrug samlet.

23 DGC-rapport 20 5 Priser Energipriser står på en side for sig, se siden med fanebladet "Priser og navn". Tallene kan umiddelbart rettes, når der sker prisændringer. Når man vender tilbage til skemaet, vil man se, at driftsomkostningerne har ændret sig. På denne side er der i øvrigt felter med navn på institutionen og på den medarbejder, der udarbejder projektet. Disse oplysninger kommer til at stå på udskrifter af skemaet. På de to sidste sider i denne rapport er der vist udskrifter af skemaer.

24 DGC-rapport 21 6 Vurdering af spareforslag Når skemaet er udfyldt med enten noterede data fra gennemgangen eller nøgletal, kan man gå i gang med at afprøve forslag med omlægning til naturgas. Kopi af tallene i skemaet Gemme forbrug til vurdering af omlægningsforslag I regnearkets udgave af skemaet findes en knap, der hedder "Kopi af tal". Når man trykker på denne, gemmes de tal, man hidtil har indskrevet. Det er en god ide at gøre dette, når man er færdig med indtastning af tal fra checklisterne og har fundet en rimelig overensstemmelse mellem måleraflæsninger og forbrug. Man kan så senere genkalde sine oprindelige tal. For at være på den helt sikre side, kan man udskrive tallene ved at trykke på knappen "Udskriv dette skema på en side". Der er en anden interessant knap, nemlig "Gemme forbrug". Trykkes på denne knap, så vil alle spareforslag, der indskrives herefter, blive vurderet i forhold til situationen før, der blev trykket på knappen. Tryk en gang på knappen "Gemme forbrug". Den første gruppe er varmecentralen. For ikke at starte med det vanskeligste venter vi lidt med at gennemgå, hvorledes man kan finde frem til spareforslag her. For alle andre apparater er det ligetil at indlægge naturgasudgaven. Først kan man notere man sig, hvad nuværende forbrug i energi og i penge beløber sig til. Apparater med høj driftstid Derpå udvælger man en kandidat blandt apparaterne til naturgaskonvertering. Dette foregår ved, at man flytter effekt fra fx el til naturgas og justerer effektens størrelse, idet nyttevirkningen på naturgasdrevne apparater er lidt ringere end tilsvarende elektriske apparater. Nu kan man aflæse det nye energiforbrug, og hvad udgiften nu beløber sig til. Nyttevirkning af typiske apparater på hhv. el og naturgas fremgår af nedenstående tabel.

25 DG C-rapport 22 Apparat Virkningsgrad Virkningsgrad El[%) Gas[%] Komfur (kogeplader) Ovn Kombisteamer Kipsteger Friturekoger Kogekedler Vandbade Tabel2. Virkningsgrader af køkkenudstyr, reference 4. Således fortsætter man rækken af apparater igennem. Undervejs bør man af hensyn til rapportering notere forbrug og omkostning, ikke nødvendigvis for hvert apparat, men fx ved hver kategori. Udskrifter Brug fx knappen "Udskriv dette skema på en side". Denne knap findes nederst på skemaet, men den bliver først synlig, når man ruller ned til slutningen af skemaet. Man kan også finde denne funktion i regnearket under "Funktioner", her ses "Udskriv skema". En tredje mulighed er at trykke Skift+Ctrl+P. Af og til vil man lede forgæves efter en apparattype. I så tilfælde finder man en tom linje under kategorien, skriver navnet på apparatet, fx keramikovn, i kolonnen mærket "Apparat", og linjen udfyldes derefter helt som de andre. Advarsel! V armecentral Brug ikke regnearksfunktionen "Indsæt række" og "Indsæt", for så går der kludder i beregningerne. Tilbage står varmecentralen. Checklisterne indeholder tilstrækkeligt med oplysninger til, at man kan foretage en vurdering af varmebehovet og derigennem bestemme, hvor mange gange den eksisterende kedelkapacitet er overdimensioneret. Desuden kan man bruge checklisternes data til forskellige programmer, reference 5, eller metoder til at bestemme besparelsen ved at anskaffe nye gaskedler, reference 6. og 7. Er situationen den, at man står over for en ældre oliefyret kedel, kan man benytte diagrammet i Figur 6 til at bestemme, hvad en moderne gaskedel vil forbruge til dækning af varmebehovet. Det forudsættes endvidere for at kunne benytte diagrammet, at der ikke er planer om forbedring af bebygge!-

26 DGC~rapport 23 sens isoleringsstandard, og at der ikke er planer om en udvidelse af det op~ varmede areal , al >"- "' "'.5 tb : E>40000 ~ a.., "' :l c 'g ~c > E "' 2 -e $! ]> -< o Kedeludskiftning fra olie til gasfyring Oliefyrede kedler KW mærkeplade effek1 For og bagplader ulsolerede og ikke vandkølede l Tf. l f i:! 1 '.' + l l t hl f l ~ t..... L i ~ ~ i-'- 1' l H. n l k( r l -r-t t );A ~- --~-... l!1~ ' '' ~ l E_ ~~~ ti _,.,---r l 1 ~- ' li1 - ~ > ~ t -t K ~r l +- l l l' ~ l -..,L ~,+. i. j: l o Årligt forbrug med oliefyret kedel liter fyringsolie -Q--45KW KW ~100KW ~165KW 200KW --Kondenserende Figur 6. Udfra årligt olieforbrug af en ældre oliefyret kedel aflæses hvilket naturgasforbrug, der opnås ved at skifte til en ny specialgaskedel inkl. ny varmtvandsbeholder. Diagrammet viser desuden hvilken størrelse kedel, man bør vælge. Afsæt årligt olieforbrug ad x-aksen, gå derfra op til skæring med enten linjen for kondenserende kedler eller de billigere ikke-kondenserende kedler. Aflæs på y-aksen hvilket årligt forbrug af naturgas, den pågældende type gaskedel kræver for årligt at levere samme varmemængde som den eksisterende oliefyrede kedel. Desuden kan man aflæse hvilken størrelse gaskedel, der bør installeres. Det ses af symbolerne på linjen for ikke-kondenserende kedler. Hvor to symboler overlapper, er der i princippet frit valg. Når man har bestemt sig for en gaskedel, indskrives denne kedels årlige forbrug i skemaet under "årligt forbrug" i kolonnen for naturgas og olieforbruget slettes. Kan man ikke nøjes med diagrammet, så bliver oplysningerne fra checklisterne for bygninger og varmecentral aktuelle. Det vil være muligt at foretage en vurdering af ejendommens nuværende varmebehov, og det vil være muligt at beregne den eksisterende kedelcentrals årsnyttevirkning, se fx refe-

27 DG C-rapport 24 rence 5, 6 og 7. Derpå indarbejdes isoleringsarbejder mv., hvorpå det nye varmebehov beregnes. Ud fra det nye varmebehov bestemmes nødvendig kedelstørrelse, og der vælges en passende naturgaskedel Der foretages så ny beregning af årsnyttevirkning og - relevant for skemaet - årligt forbrug. Dette kan umiddelbart indføres i skemaet. Der er afsat tomme linjer under kategorien varme, som kan bruges til at beskrive andre energiforbrugende apparater, som enten direkte eller indirekte kan omlægges til naturgas, eller som passende kan udskiftes til en mindre energiforbrugende type i forbindelse med en renovering af varmecentralen, se side 13. Man kan skrive apparatet eller komponentens navn i første feltkolonnen mærket "Apparat". For at undgå, at brugeren kan komme til at spilde tid med at genindtaste alle tal i skemaet, gentages advarslen fra side 22: Advarsel! Brug ikke regnearksfunktionen "Indsæt række", for så går der kludder i beregningerne. Brug heller ikke regnearkets flyttefunktion "Kopi" og "Indsæt", de ødelægger beregningerne. Nu er alle omlægninger/besparelser inde i skemaet, og rubrikken øverst midt for angiver den samlede driftsbesparelse ved alle omlægningsforslag. Se eksempel på På de to sidste sider i denne rapport findes udskrifter af skemaet. De starn mer fra en aktuel gennemgang, nemlig en af de tre instititutioner som blev gennemgået i forbindelse med dette projekt. Første udskrift viser institutionens forbrug som den var ved gennemgangen. Den sidste udskrift viser besparelser ved omlægningsforslag. udfyldte skemaer bagerst Tilbage står spørgsmålet om investeringsornkostningerne. Hvis det eksisterende udstyr står over for udskiftning, så skal driftsbesparelsen kun ses i forhold til merornkostningen ved gasudstyr frem for eludstyr. Merpris på l 0% for gasapparater Som en tommelfingerregel kan anføres, at husholdningsapparater til naturgas har en merpris på 10% i forhold til eludgaven af samme apparat. Med i disse l 0% er taget de højere installationsornkostninger. Tommelfingerregelen på 10% merpris er dog ikke altid helt rimelig. Tages som eksempel komfurer, så burde et gaskomfur sammenlignes med et el-

28 DG C-rapport 25 komfur med induktionsplader for at få en lige så hurtig og let regulering af effekten som på gaskomfuret. Komfurer med induktionsplader er langt dyrere end komfurer med almindelige kogeplader.

29 DGC-rapport 26 7 Problemer og løsninger Spørgsmål Svar Der er anført effekt og årligt drift- Der er ikke angivet tal under stimetalfor et apparat. Hvorfor viser "Faktor", ingen tal regnes for nul. skemaet så ikke noget forbrug? Hvordan fjernes de tal, der frem- Lav først en udskrift på papir, knapkommer, når man trykker på knappen pen nederst på siden. Tryk så på "Gem forbrug"? "Kopi af tal", svar ja, tryk på "Slet alle tal", svar ja, tryk på "Indlæs kopi", svar ja. Der er optalt l 07 nogenlunde ens komfurer i en institution, hvorledes indføres data for disse i skemaet? Vi antager, at komfurerne bruges med halvdelen af pladerne og på disse bruges 2/3 af maksimal effekt. Udregn værdi for faktor som 0,5*2/3*107*100%=3600%. Anfør dette tal under "Faktor". I Institutionen er der tre meget for- Løsning l) Drop det mindste komfur skellige komfurer: et meget lille på grund af det lave forbrug og brug komfur med få driftstime r, et mellem- linjerne "Komfurer" og stort, som bruges hyppigt, og endelig "Storkomfurer". et kæmpekomfur, som bruges jævn- Løsning 2) Det mindste komfur beligt. Hvorledes indføres data for dis- skrives i linjen "Komfurer". Det stose i skemaet? re komfur beskrives under "Storkomfurer". Efter "Frysere" er der en enkelt tom linje. Skriv fx "Komfur 2" i første felt (lige under Frysere) og udfy Id resten på normal VIS. Hvad medflaskegaskomfurer? Der er ingen løsning i skemaet med hensyn til driftsbesparelse.

30 DG C-rapport 27 Spørgsmål Kan man få institutionens navn og adresse på udskrifter af skemaet? Svar For neden ser man en række faneblade. Det første hedder "inddata". Det næste hedder "priser og navne". Klik med musen på "priser og navne". Nu ser man en side med felter til priser og et felt, hvor man kan skrive navn og adresse på en linje. Når man vender tilbage til siden "inddata" og danner en udskrift af skemaet med knappen "Udskriv skema på en side", så vil denne og efterfølgende udskrifter være forsynet med navn centreret på øverste linje. Skemaet viser #VÆRDI! i felter for- oven, hvad betyder det, og hvordan fjernes det Der står et bogstav, hvor der burde stå tal eller ingenting. Kan dette ikke findes, så kan det være et mellemrum. Et mellemrum er forskelligt fra intet tegn, og da det er usynligt, er der indbygget en funktion der fjerner mellemrum. Tryk på knappen "Rense for #VÆRDI!". Er problemet der stadig, så se efter om der er brugt det rigtige decimalpunkt (det er enten komma eller punktum). Skemaet viser #REFERENCE! ifel- ter foroven. Hvad betyder det, og hvordanfjernes det? Der er indsat ny linje, eller der er flyttet rundt på celler i regnearket. Dette ødelægger beregningerne. Udskriv skemaet og luk regnearket uden at gemme. Derpå åbnes regnerarket igen. Nu er der en ældre udgave af skemaet på skærmen. Forhå-

31 DG C-rapport 28 Spørgsmål Svar bentlig er den uden fejlmeddelser. Hvis der stadig er fejlmeddelser, så indlæs en ubeskadiget kopi af regnearksfilen. Opdater med tallene fra udskriften. Der er JO tal i kolonnenfor ele.ffekt. Kan man ikke blot flytte dem over til kolonnenfor naturgas uden at ødelægge beregningerne? Det kan lade sig gøre, hvis man følger denne vejledning præcist. l. Gem først regnearket- "Filer'' og herunder "Gem" 2. Marker nu tallene, der skal flyttes, med musen eller tastaturet. 3. Tag kopi- vælg "Rediger" og herunder "Kopier". 4. Flyt markøren til første celle i den kolonne, tallene skal flyttes over i. S. Under "Rediger" vælges. "Indsæt speciel" (ikke indsæt). 6. Sæt mærke ved "Værdier" og tryk såpåok. 7. Nu er der tal i begge kolonner. Slet de gamle tal

32 DG C-rapport 29 Litteratur l Michael Andersen, Energirådgivning Undløse Omsorgscenter, Naturgas Sjælland, Hørsholm, Dansk Gasteknisk Center a/s., fortrolig klientrapport, ret henvendelse til Naturgas Sjælland. 2 Energistyringshåndbogen, Foreningen for Energistyring, Søborg, Jan Sachse, Per Eenholt, Oliefyrede varmeanlæg over 120 KW, Taastrup, Dansk Teknologisk Institut, l. udgave Erdgas fiir Gastronomie und Gemeinshaftverpflegung. Bonn, Bundesverband der deutchen Gas- und Wasserwirtschaft, BGW. 5 Per Pedersen, Program til beregning af nyttevirkning af kedelanlæg, Hørsholm, Dansk Gastekni k Center a/s, L Lars Frederiksen, Energieffektivisering af større gasfyrede kedelanlæg, Hør holm, Dansk Gasteknisk Center a/s, Otto Paulsen, Ejvind LØgberg, m.fl, Optimal anvendelse af naturgas på blokvarmecentraler,taastrup, Dansk Teknologisk Institut, 1989.

33 DG C-rapport 30 Checklister Skema for Ankerhus før omlægning efter omlægning Bilag

34 CHECKLISTE - Bygningsdata Ejendom: Dato: Udført af: FORBRUG måler 1 måler 2 måler3 måler 4 målers l ALT Arligt elforbrug KWh - olieforbrug liter - gasforbrug m 3 n - fjernvarmeforbrug MW h - alternativt G c al - varmtvandsforbrug (enhed) - alternativ skøn % af forbrug BYGNING Anvendelse: Beboelse Administration Skole Daginstitution Døgninstitution Opført år Etageareal Bebygget areal Antal etager Rumtemperatur Ydermur: Hulmur Fuldmur Elementer Kælder: Terræn Kælder Krybekælder Vinduer: 1-lag termoruder Isolering på loft Ventilation: Loftshøjde Luftskifte - alternativt: Lavt Middel Højt m2 m2 o c mm cm gange/time Op til 5 separate bygninger- anfør for hver inst ankerhus.xls

35 CHECKLISTE - kedelcentral Ejendom: Dato: Udført af: 1\:ii:.NI:.HI:.LI Kedelrumstemperatur ae <- input til program Varmefordeling - enstrenget - tostrenget Fremløbstemperatur ae Returløbstemperatur ae Rørsystem: kompakt middel Udstrakt (jordledninger) Antal ventiler, filtre og pumper <- Noter effekt og antal af pumper Antal isolerede ventiler m.v. Isoleringstykkelse på rør mm Varmtvandsbeholder: volumen liter isoleringstykkelse mm afkøling centralvarmevand ae Pumper KW/antal <- input til skema 11 KW/antal 11 KW/antal K.EUEL ;:s- -4- Mærke Type Termisk tung (som regel ja) Tætte renselåger Mærkeplade KW Kedelvandstemperatur o c Røggastamp lav o c Røggastamp høj [ C] o c Isoleringstykkelse mm Er alle flader vandkølede Forbrændingskammer: åbent lukket IBRÆI!DER -l Mærke Type Brændsel Atmosfærisk ja/nej Blæseluftbrænder ja/nej Princip: et-trin to-trin modulerede Forbrændingsluft temp. o c Driftstimer lavt+højt trin årligt Driftstimer på højt trin årligt Effekt lavt trin KW inst ankerhus.xls

36 CHECKLISTE - apparater Ejendom: Dato: Udført af: driftstid alternativ: antal energiform effekt effekt- daglig dage uger årlige KØKKEN gas/el KW faktor timer uge år driftstimer komfurer gasovne kombisteamere gasovne coup de feu kogeborde pastakogere kipstege re pastakogere stegeplader friturekogere kogekedler l grillapparater vandbade opvaskemas k. køleskabe frysere RENGØRING vaskemaskiner tørretumblere strygeruller BEL VSNING (laveste prioritet) udearealer beboelse gange, trapper fællesarealer catering vaskeri opbevaring elevatorer inst ankerhus.xls

37 Ankerhus e OfNMnNng ""' Angiv... kwh litør odg m3 nq MWh G c al an REST KWh lttero_(je rn3nq MWh G.cal Arsforbrug ~ølge målere taoduo 400DO tl.I'Wb 124MWh o 100 o o IAr..fOibrug udfra skema MWh krss2.064 ELLER SKEMA ANGIV ENTEN nnfør offol<1 fo1<1o r driftstid o Item n IN å~lg e!orbruq ol og op nnnlngmv. el olie n gas varme uger/år dageluge timer/dø gn Mig e Katol!orl Apparat kwh Htørollo m3na MWh Gcal KW Iiil KW Kcallh % driftstimer Vermo 1239,5 MWh kedel-<>nhed gaskedler varmeflader pumper Kokken komfurer s s 48,5 MWh storkomfurer kombistes mere gasovne coup de fe u kogeborde pastakogere kipstegøre pastakogere stegeplader s 3 friturekogere kogekedler grillapparater vandbade opvaskemask køleskabe frysere Rongørlng 1,5 MWh vaskemaskiner tørretumblere s1rygeruller Belysning o,o MWh udearealer beboelse gange, trapper fællesarealer catering vaskeri opbevaring elevatorer ANDET o,o MWh REST 1236MWh o o Udført af MAN, PPE lnst ankerhus.xls

38 Ankerhus 9 odi'.ormnlna nw. Angiv... kwh Ilterolle m3 no MWfi G c al 1 alt REST KWh Iitaroilo m3nø MWh Gcal årsforbrug ffølge målere DO M/Jh 2.78MWh o Tidigors a.. paroloo 154,6 MWh!An!lorhrug udi m s\ronm 1289,5 MWh Besparelse kr MWh kr kr SKEMA-ANGIV ENTEN... anfor oftekl Inktor driftslid a~ornallv 6rliae fortlru~ - ol 0<1 co o rmn!no mv. el olie n gas varme uger/~r dageluge timer/døgn årlige Ko!ogorl Apparat kwh rrterolie m3na MWh G c al KW Lh KW Kcallh % driftstimer Varme 1078,4 MWh kedel-enhed gaskedler varmeflader EU. EA pumper Køkken komfurer ,6 MWh storkomfurer kombisteamere 28, gasovne coup de fe u kogeborde pastakogere kipstege re pastakogere stegeplader friturekogere kogekedler grillapparater vandbade opvaskemas k. køleskabe frysere Rengøring 1,8 MWh vaskemaskiner tørretumblere 3, strygeruller Belysning o,o MWh udearealer beboelse gange, trapper fællesarealer catering vaskeri opbevaring elevatorer ANDET 0,0 MWh REST 278,2 MWh o o o o Udført af MAN, PPE lnst ankerhus.xls

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Gaspro On-line brugervejledning

Gaspro On-line brugervejledning DGC-notat 1/6 Gaspro On-line brugervejledning Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har gennem en række år opdateret og vedligeholdt energiberegningsprogrammet GASPRO med hjælp fra de danske gasselskaber.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015 Virkningsgrader der er mange af dem Notat December 2015 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Virkningsgrader der er mange af dem Jan

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Valdemarsgade 9 A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Indlæg på Dansk Fjernvarmes kursus Vindvenlige varmepumper til fjernvarme og køling d. 9/3

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bernstorffsgade 38z 1577 København V 101-043932-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 330 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570950 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 740-019516 Energimærkning nr.: 200020281 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Jørgen Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-019516 Energimærkning nr.: 200020281 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Jørgen Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Linåbakken 19 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-019516 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bredebrovej 3 6240 Løgumkloster Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Fanøvej 2A 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005897 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ro 047 Stenvænget 1 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til den 29. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere