Revision af miljøgodkendelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af miljøgodkendelser"

Transkript

1 VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej Skive Postboks Viborg Tlf Fax Revision af miljøgodkendelser Revurdering Revurdering er foretaget på baggrund af reglerne om, at vilkår i miljøgodkendelser for i-mærkede virksomheder regelmæssigt skal revurderes. I/S Skive Fjernvarme s kraftvarmeværk er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens i listepunkt G101: Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i)(a) Revurdering omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Viborg Amt ændrer visse vilkår i følgende godkendelser: Miljø og Teknik J.nr Miljøgodkendelse efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven af en varmecentral (52 MW) og et kraftvarmeanlæg (31 MW) (Miljøgodkendelsen af 30. august 1994). 2. Ændring af egenkontrolvilkår 18 i miljøgodkendelse af 30. august 1994 (Miljøgodkendelsen af 10. december 1998). Følgende godkendelse bibeholdes uændrede: 3. Miljøgodkendelse af anvendelse af DOG 25 på varmecentralen på Marius Jensens Vej (Miljøgodkendelsen af 18. januar 1996). Viborg, den 23. oktober 2006 Desuden ophæver Viborg Amt efter aftale med Skive Fjernvarmeværk følgende godkendelse: i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed

2 4. Godkendelse i henhold til Lov om miljøbeskyttelse af automobilværksted og garageanlæg ved Skive Fjernvarmeværk (Miljøgodkendelsen af 16. december 1977). Emissioner fra værkstedsdelen er fremover omfattet af nærværende revision. Vilkårene ændres ved påbud efter henholdsvis miljøbeskyttelseslovens 41 og 41 b. Ændrede og nye vilkår skal overholdes fra meddelelse af afgørelsen, med mindre andet er anført ved det enkelte vilkår. De ændrede og nye vilkår samt Amtets beslutning om at sløjfe vilkår og ikke at ændre de øvrige gældende vilkår kan påklages som angivet i sidste afsnit: Klagevejledning. Nye bekendtgørelser og vejledning Miljø- og Energiministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid m.v. fra motorer og turbiner og bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Miljøstyrelsen har udstedt en luftvejledning, vejledning nr. 2 fra I/S Skive Fjernvarme skal leve op til disse bekendtgørelser samt vejledningen. Annoncering Den 22. juni 2005 blev det i Skive Folkeblad bekendtgjort, at der iværksattes en revision af I/S Skive Fjernvarmes samlede miljøgodkendelse. Annonceringen gav ikke anledning til bemærkninger fra offentligheden. Nye, ændrede og sløjfede vilkår 1. Følgende vilkår i Miljøgodkendelsen af 30. august 1994 er uændret: Vilkår 2.1, 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, Emissionsvilkårene under pkt. 12 i den reviderede godkendelse træder for nogle nærmere betegnende kedler først den 1. januar 2008 i kraft. Side 2

3 3. Følgende vilkår fra Miljøgodkendelsen af 30. august 1994 er ophævet: Vilkår 2.2, 2.7 Der ophæves desuden Ændring af egenkontrolvilkår 18 i miljøgodkendelse af 30. august 1994 (givet den 10. december 1998). 4. Følgende vilkår i den reviderede godkendelse er ændret i forhold til Miljøgodkendelsen af 30. august 1994: Vilkår 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, Følgende vilkår i den reviderede godkendelse er nye: Generelt Luft Vilkår 6, 7, 8, 9, 11, 19, 22, 23, 24, Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på I/S Skive Fjernvarme. 7. Et eksemplar af gældende godkendelser skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 8. Virksomheden må ikke udvide eller ændre driften, så det giver mere affald eller forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. 9. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksomhedens eget område. Tilsynsmyndigheden vurderer, hvorvidt generne er væsentlige. Gasmotorer: 10. Hver gasmotor fra kraftvarmeanlægget skal overholde følgende emissionsgrænseværdier uanset massestrøm: Emissionsgrænseværdi for gasmotorer, der anvender naturgas Stof [mg/normal m 3 ] NO x 1) Indtil den 17. oktober 2006 Efter den 17. oktober ) 550 UHC 2) ) CO 650 3) 500 1) NO x (summen af nitrogenoxid og nitrogendioxid) regnes vægtmæssigt som NO 2 (Nitrogendioxid). Side 3

4 2) Ved UHC forstås mængden af uforbrændte, gasformige forbindelser i røggassen målt med flammeionisationsdetektor (FID) og angivet som mg C/normal m 3 ved referencetilstanden. 3) Grænseværdien gælder ved en elvirkningsgrad på 30 %. Grænseværdien ændres ligefremproportionalt i op- eller nedadgående retning afhængigt af elvirkningsgraden. Alle emissionsgrænseværdien i tabellen er angivet ved referencetilstanden, som er tør røggas omregnet til 5 % O 2 og 0 C. 11. For gasmotorer, der benyttes mindre end 500 driftstimer pr. kalenderåret gælder vilkår 10 kun delvis. For disse motorer gælder efter d. 17. oktober 2006 samme emissionsgrænseværdier som før d. 17. oktober For pågældende gasmotorer skal årligt sendes journal om deres driftstimer til tilsynsmyndigheden. Kedler: 12. Hver kedel skal overholde følgende emissionsgrænseværdier uanset massestrøm: Emissionsgrænseværdi for store fyringsanlæg Stof [mg/normal m 3 ] ved O 2 - indhold 3 % Flydende brændsel Gasformigt brændsel 1) indtil 1. januar 2008 fra 1. januar 2008 SO ) 5 5 NO X 450 2) Støv 50 2) 5 5 1) Gælder for kedel 1, når denne fyres med gasformigt bændsel 2) For kedler fra før 1987, gælder kravene fra 1. januar Dette drejer sig om kedel nr. 3 (fra 1965), nr. 4 (fra 1969) og nr. 5 (fra 1974). For kedel nr. 1 og 2 skal kravene overholdes med det samme. 13. For kedlerne nr. 3, 4 og 5 gælder indtil d. 1. januar 2008 emissionsvilkårene fra miljøgodkendelsen af 30. august 1994: Emissionsvilkår for kedelanlægget fra miljøgodkendelsen af 30. august 1994 SO 2 NO X Støv Kedel nr. 3, 4 og ) 555 1) 50 1) 1) [mg/normal m 3 ] ved O 2 -indhold 3 % 14. I tilfælde af, at kedelanlægget fyres med fuelolie, skal hvert kedelanlæg udover kravene fra vilkår 12 og 13 overholde følgende emissionsgrænseværdier: Side 4

5 Emissionsgrænser for tungmetaller Stof Enhed Værdi Hg Cd Summen () af Ni, V, Cr, Cu og Pb mg/normal m 3 tør røggas ved 10 % O 2 mg/normal m 3 tør røggas ved 10 % O 2 mg/normal m 3 tør røggas ved 10 % O 2 0,1 0,1 5 Immission: 15. Virksomheden må ikke give anledning til koncentrationer i omgivelserne, som overstiger nedenstående grænseværdier: Immissionsgrænser Parameter Enhed B-værdi SO 2 mg/m 3 0,25 NO x mg/m 3 0,125 CO mg/m 3 1 UHC mg/m 3 0,003 Støv mg/m 3 0,08 Formaldehyd mg/m 3 0,02 Kviksølv (Hg) mg/m 3 0,0001 Cadmium (Cd) mg/m 3 0,00001 Nikkel (Ni) mg/m 3 0,0001 Vanadium (V) mg/m 3 0,0003 Chrom (Cr) mg/m 3 0,001 Kobber (Cu) mg/m 3 0,01 Bly (Pb) mg/m 3 0,0004 B-værdien beregnes som en middelværdi over en time. B-værdien må ikke overskrides mere end 1 % af tiden. NO x er betegnelsen for summen af NO og NO 2. B-værdien for NO x gælder for den del af NO x -mængden, der udsendes som NO 2. Hvis der ikke foreligger oplysninger om NO x -indholdets fordeling, omregnes alt NO x til NO 2. Hvis under halvdelen af en oplyst mængde NO x er NO 2, skal der altid regnes med, at mindst halvdelen af den udsendte mængde NO x udgøres af NO 2. Side 5

6 Lugt 16. Den samlede virksomhed må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m 3 i omgivelserne. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. Kontrol af luftvilkårene Gasmotorer: 17. I/S Skive Fjernvarme skal mindst 1 gang årligt foretage målinger af hver gasmotor til kontrol af overholdelse af grænseværdierne i vilkår 10. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Målerapporterne skal senest tre måneder efter målingerne sendes til tilsynsmyndigheden. Kedler: 18. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal udføre en akkrediteret præstationsmåling på kedlernes afkast til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien nævnt i vilkår 12, 13 og 14 er overholdt. Målingerne skal foretages i henhold til den i enhver tid gældende forskrift til måling af de i vilkårene nævnte stoffer. Målingerne skal gennemføres af et akkrediteret laboratorium. Kontrol af vilkår 12, 13 og 14 skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves en årlig måling. Der skal foretages en sådan måling 3 måneder efter meddelelsen af den nærværende revision af virksomhedens miljøgodkendelser og ved skift mellem brændselstyper. Målingerne skal udføres på de kedler som vil være i drift i løbet af et kalenderår. Side 6

7 Senest tre måneder efter at myndigheden har krævet målingerne skal målerapporterne sendes til tilsynsmyndigheden. 19. Ved brug af tungmetalrelevante brændselstyper til kedelanlægget (f.eks. fuelolie) skal der foretages en beregning af tungmetalemissionen. Beregningen skal indberettes til tilsynsmyndigheden inden den pågældende brændselstype tages i brug. Immission: 20. Virksomheden skal foretage immissionsberegninger 3 måneder efter meddelelsen af den nærværende revision af virksomhedens miljøgodkendelser og ved skift mellem brændselstyper. Immissionsberegninger skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves en beregning årligt. Lugt: Immissionsberegningerne skal ske på baggrund af måleresultaterne for virksomhedens emissioner fra de kedler som vil være i drift i løbet af et kalenderår og alle gasmotorer. Beregningen af immissionerne skal foretages med en af OML-modellerne. Vilkår 15 er overholdt, når de beregnede værdier er mindre end eller lig med de nævnte B-værdier. Immissionsresultaterne skal, snarest muligt efter de foreligger, sendes til tilsynsmyndigheden med redegørelse for driften på måletidspunktet. 21. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkår 16 er overholdt. Prøverne skal udtages af et laboratorium, der er akkrediteret til lugtmåling og bestemmelse af lugt. Lugtprøverne skal udtages på skorstenen. Målingen skal udføres i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 4/1985, Begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden, idet der korrigeres for 1 minuts Side 7

8 Værksted midlingstid ved multiplikation med 60. Grænseværdien for lugt anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret for lugt er overholdt, kan der kun kræves en årlig måling. Udgifterne til målinger afholdes af virksomheden. 22. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkastet skal være mindst 1 m over tagryg. Støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/m 3 (0 C, 1013 mb tør gas) målt som timeværdier. 23. Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter og føres i et afkast mindst 1 m over tagryg. 24. Arealer, hvor spild af benzin eller andre olieprodukter kan forekomme (inkl. smøregrav), skal være udformet således, at der ikke kan ske udsivning til jorden. Hvis der findes afløb på disse arealer skal disse tilsluttes olieudskiller eller sløjfes. Opbevaring af kemikalier og affald 25. Under dunke, tønder og tanke med flydende olie og kemikalier og farligt affald (flydende olie- og kemikalieaffald) skal der være et tæt opsamlingssted, som mindst svarer til rumfanget af den største beholder. Opbevaringsstedet må ikke have et afløb. Nedlukning Det må ikke være muligt at påkøre beholdere til opbevaring af flydende olie, kemikalier og farligt affald. Der må maksimal opbevares 12 m 3 brugt smøreolie på værket. 26. Hvis driften af virksomheden ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Side 8

9 Andet Affald skal håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer. Der henvises p.t. til Skive Kommunes gældende erhvervsaffaldsregulativ. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Kopi af en eventuel dispensation for aflevering af farligt affald til andre end den kommunale ordning skal sendes til tilsynsmyndigheden. Olie skal opbevares i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen II og de til enhver tid gældende regler og bestemmelser. Virksomheden skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 71 underrette tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører forøget forurening eller fare herfor. Viborg Amts bemærkninger Formaldehyd: Viborg Amt har ikke sat et vilkår omkring emissionsgrænseværdi for formaldehyd (den nævnte emissionsgrænseværdi for gasmotor i Luftvejning nr. 2 år 2001 grænseværdi for gasmotor, som fyrer med naturgas), da I/S Skive Fjernvarmes gasmotorer har været lovligt i drift før den 17. oktober 1998 og derfor går under betegnelsen for eksisterende gasmotorer ifølge bekendtgørelse nr. 621 af 23. juli 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid m.v. fra motorer og turbiner. Miljøstyrelsen har den 30. september 2003 skrevet et supplement til Luftvejledningen, vejledning nr fra Miljøstyrelsen. Der fremgår det, at B-værdien (immissionskoncentrationen) for formaldehyd skal overholdes af såvel eksisterende gasmotorer (lovligt i drift før den 17. oktober 1998) som nye gasmotorer (lovligt i drift efter den 17. oktober 1998). Ud fra Miljøstyrelsens skrivelse har Viborg Amt derfor sat et vilkår omkring B-værdi for formaldehyd. Målinger af emissioner fra kedler Jf. Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, skal II Bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines Side 9

10 der med jævne mellemrum foretages stikprøvemålinger eller egnede bestemmelsesmetoder. Viborg Amt mener, pga. værdier fra virksomhedens indregulering af kedler, at det skulle være muligt for virksomheden, at overholde emissionsvilkårene. Virksomheden ligger på den nedre grænse for at kvalificere som store fyringsanlæg og emissionerne vil ikke ændrer sig i større grad over tiden. Viborg Amt har derfor valgt at regulere emissionerne som formuleret i vilkår 12 og 18. Beregninger af immission Olie af samme type men fra forskellige leverandører anses ikke som at være forskellige olietyper. Forskellige olietyper er f.eks. en brændselsolie baseret på rapsolie og en brændselsolie baseret på genbrugsolie. Lugt Vilkåret er skærpet fra 5-10 LE/m 3 til 5 LE/m 3. Viborg Amt mener, at det skulle være muligt at overholde dette krav. Værksted Vilkårene for biaktiviteterne i værkstedet tager udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder. Side 10

11 Tilladelse til nedgravning af tank til brugt smøreolie efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven på Skive Fjernvarme, Marius Jensensvej 3, Skive For en mere hensigtsmæssig egenkontrol vil Viborg Amt ændre vilkår 8 i denne tilladelse (afgørelsen blev meddelt den 30. august 1994) til følgende ordlyd: 8. Ved den ugentlige pejling af tanken kontrolleres inspektionsbrønden og udtages en prøve som kontrolleres for film på overflade og lugt. Hver 12. måned og ved mistanke om film på overflade og lugt, udtages en delprøve fra inspektionsbrønden. Delprøverne analyseres for total hydrocarboner (olieprodukter) og analyseresultaterne sendes til tilsynsmyndigheden. Denne ændring kan påklages som angivet i sidste afsnit: Klagevejledning. Efter miljøbeskyttelseslovens 20 kan myndigheden til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen uden erstatning når dette måtte vise sig ønskelig. F.eks. hvis: anlægget udgør en trussel mod vandindvindinger og grundvandsressourcen anlægget udgør en jordforureningsrisiko når hensyn til miljø i øvrigt gør det ønskeligt Side 11

12 Miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af lettere forurenet jord Der foregår en ny aktivitet på virksomheden, som hidtil ikke har været reguleret i virksomhedens nuværende miljøgodkendelser. Der oplægges lettere forurenet jord på virksomhedens arealer. Jorden er overskudsjord fra nedgravning af fjernvarmeledninger som mellemlagres på virksomheden. Afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven På baggrund af de foreliggende oplysninger meddeler Viborg Amt hermed godkendelse til midlertidig opbevaring af lettere forurenet III jord fra ledningsarbejde. Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1 og efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. Vilkår Godkendelsen er betinget af følgende vilkår: 1. Der må på området for lagring af lettere forurenet jord maksimal lagres 80 m 3 eller 120 tons jord ad gangen. 2. Området med pladsen til oplagring af lettere forurenet jord skal være indhegnet. 3. Pladsen som anvendes til mellemlager for lettere forurenet jord skal være udført med tæt belægning og sider som umuliggør udsivning fra arealet. Alt overfladevand skal ledes til en olieudskiller og videre til en offentlig spildevandsledning. 4. Der skal hvert år fremsendes dokumentation til tilsynsmyndigheden om, at belægning og sider opfylder vilkår Jorden skal enten opbevares adskilt efter herkomst eller jordklasse IV. For opbevaring som jordklasser skal jordpartierne analyseres. III Ved lettere forurenet jord forstås jord som er forurenet med stofkoncentrationer op til Viborg Amts jordklasse 2 (vedlagt). For tjærestoffer gælder dog koncentrationer som ligger under Miljøstyrelsens afskæringskriterier fra IV Se Viborg Amts jordklasser, som er vedlagt. Side 12

13 6. Tilsynsmyndigheden skal orienteres forinden gravearbejde ud for og på grunde kortlagt i medfør af jordforureningsloven. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse stille særlige krav til prøveudtagning og analyseomfang. Ved ikke planlagt gravearbejde i en akut nødsituation, skal virksomheden orientere myndigheden straks efter gravearbejdet er udført. 7. Der skal føres journal over jordpartiernes størrelse, oplagstid, deres oprindelse og hvor de føres hen. Der skal udarbejdes en årsrapport, med jordpartiernes størrelser, oplagstid, deres oprindelse og hvor de føres hen. Årsrapporten skal sendes, så den er tilsynsmyndigheden i hænde senest den 1. februar i det efterfølgende kalenderår. 8. Aktiviteten skal i øvrigt overholde vilkårene for den samlede virksomhed. Viborg Amts bemærkninger Ved overholdelse af vilkår 1-8, vil virksomheden kunne oplagre lettere forurenet jord uden væsentlig risiko for mennesker og miljø. Vilkårene forventes at bl.a. forhindre overfladevand at nå det nærmeste vandløb, Karup Å. Der skal gøres opmærksom på, at flytning af forurenet jord fra veje og andre forurenede grunde skal anmeldes til Kommunen. Genanvendelse af forurenet jord kan kræve tilladelser fra myndighederne. Desuden vil Amtet gøre opmærksom på, at der findes en bekendtgørelse om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal (bek. nr. 675 af 27. juni 2000) I/S Skive Fjernvarme har meddelt, at arealet på Marius Jensens Vej kun vil blive anvendt til akut opgravet jord. Anden midlertidig opbevaring af lettere forurenet jord vil finde sted på med Kommunen aftalte steder. Side 13

14 Klagevejledning Denne klagevejledning er gældende for Viborg Amts afgørelse om revision af miljøgodkendelser, ændring af et vilkår i tilladelse til nedgravning af tank til brugt smøreolie efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven på Skive Fjernvarme, Marius Jensensvej 3, Skive og miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af lettere forurenet jord. Amtets afgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen af I/S Skive Fjernvarme, Skive Kommune, Embedslægen og af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse landsdækkende organisationer og lokale foreninger. Klageretten kan dog være afgrænset under hensyntagen til sagens karakter, jf. bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kap. 11. En evt. klage vil have opsættende virkning på efterkommelse af påbuddet. Afgørelsen annonceres i Skive Folkeblad 1. november Klagefristen er 4 uger og udløber den 29. november Evt. klage skal indsendes til Viborg Amt, som videresender klagen til Miljøstyrelsen. Søgsmål til prøvelse af sagen ved domstolene skal være anlagt inden den 1. maj Side 14

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10.

Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10. Daka AmbA Dakavej 10 8723 Løsning Aarhus J.nr. MST-1272-00006 Ref. Chell/Anaje Dato 27. marts 2012 Att.: Kjær Andreasen Sendt pr. mail: ka@daka.dk Påbud om ændrede emissionsgrænser for luft Miljøstyrelsen

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Svendborg Kraftvarme A/S

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme Bodøvej 15 5700 Svendborg Sendt til Niels.Christian.Hansen@SVENDBORG.DK Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 5. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på AVV I/S

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på AVV I/S AVV I/S Aarhus Mandøvej 4 J.nr. MST-1272-00039 9800 Hjørring Ref. Marip/ulsee Fremsendes kun elektronisk til: Michael Bering: mb@avv.dk Berit Andersen: ba@avv.dk Torben Nørgaard: tn@avv.dk Hovedpostkasse:

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på jordstykke 7000 d og 7000 m Kornerup By, Kornerup.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på jordstykke 7000 d og 7000 m Kornerup By, Kornerup. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Ellen Wejdling Center for Byg & Miljø D 4646 4956 E elwe@lejre.dk Dato: 20. august

Læs mere

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv.

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv. Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 11 8500 Grenaa Kun sendt pr. e-mail til: alab@verdo.dk og dl@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-01535 Ref. dossu/ulsee Den 24. september 2014 Påbud

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Autoværkstedsbekendtgørelsen Autoværkstedsbekendtgørelsen 1 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder For yderligere oplysninger kontakt egen kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejde

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg. Rosmosevej 4, 7400 Herning.

TEKNIK OG MILJØ. Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg. Rosmosevej 4, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4 7400 Herning Att.: Laila Krahn [lkr@bigadan.dk] Olav Hald [oh@bigadan.dk] CVR-nr.: 25809890 P-nr.: 1003344687 Dato: 4. november

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. clben/molut Dato: 24. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. clben/molut Dato: 24. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00816 Ref. clben/molut Dato: 24. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 25607996 Virksomhedstype

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen.

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen. Kara/Noveren Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde Sendt til CVR-nr: 13507406 som digital post Virksomheder J.nr. MST-1272-00614 Ref. clben/anbri Den 5. marts 2015 Påbud om dioxinmåling under

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1)

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1) (Den sammensatte version) BEK 699 af 24/06/2011 + BEK 454 af 30/04/2013 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1) I medfør af 7, stk. 1, 7 b, 16, stk. 1

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.03.2016 CVR-nummer 19739031 P-nummer 1003959808 Virksomhed Mejlby Autoværksted V/Søren Eriksen Adresse Mejlbyvej

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere