Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede"

Transkript

1 Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg og anlæg, der anvender f.eks. kul, vil skorstenshøjden blive meget høj, såfremt man anvender de angivne emissionsgrænser i bekendtgørelser og vejledninger for metaller (metallerne er dimensionerende for skorstenshøjden). Praksis er, at man ofte anvender målte emissionsdata eller erfaringstal fra andre anlæg til skorstensberegningerne. Målte emissioner er ofte meget lavere end grænseværdierne og nogle gange under detektionsgrænsen for målingerne. I praksis godkendes skorstenshøjder, hvor B-værdierne for metaller kan overholdes, men hvor der i praksis ikke er nogen kontrol. Det er almindeligt, at grænseværdierne ikke ændres i miljøgodkendelsen, således at de stemmer overens med de værdier, der er benyttet til skorstenshøjdeberegningen. Der bør i stedet fastsættes en ny emissionsgrænseværdi, som eftervises ved præstationskontrol. Notatet gennemgår problemstillingen for affaldsforbrændingsanlæg og store fyr (kulfyring), og giver anbefalinger til håndtering af problemstillingen i miljøgodkendelsen. 2. Beregning af skorstenshøjder 2.1 OML-modellen Til beregning af skorstenshøjden anvendes i dag OML-modellen. OML-modellen foretager spredningsmeteorologiske beregninger. Ved beregningerne bruger modellen standardmeteorologiske datasæt for en ét års periode fra Kastrup i år Modellen regner på en tidsserie, timevis over et helt år. Resultatet er månedsvis opgjorte 99-percentiler på timebasis. Det er den største 99-percentil, der skal sammenlignes med den vejledende immissionsgrænseværdi (B-værdi). Modellen beregner virksomhedens bidrag i omgivelserne i op til 540 receptorpunkter fordelt langs 36 radier (0, 10,..., 350 ) i op til 15 afstande. Receptornettet er udlagt, så retningen angiver, hvor receptoren befinder sig. En påvirkning ved 0 betyder, at luften fra afkastet udbreder sig mod nord. Det vil sige, at vinden er sydlig. Beregningen bygger på en gaussisk fordeling, hvor modellen antager, at emissionen er normalfordelt. Modellen gennemregner anlæggene for drift i alle årets timer. 2.2 Bestemmelse af skorstenshøjder Når skorstenshøjden med forskellige emissioner skal vurderes, beregnes først spredningsfaktoren S. Stoffet med den største spredningsfaktor er dimensionerende for afkasthøjden. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften FORCE Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby Web: Telefon:

2 Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken G i mg/s af det pågældende stof divideret med B-værdien i mg/m 3 for det samme stof. 3 G [mg/s] S [m /s] = B - værdi [mg/m 3 ] S er udtryk for den luftmængde, som luften i afkastet hvert sekund skal opblandes jævnt med for at blive fortyndet til B-værdien. 3. Affaldsforbrændingsanlæg 3.1 Grænseværdier for affaldsforbrændingsanlæg Grænseværdier for emissioner fra affaldsforbrændingsanlæg findes i miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december Grænseværdier for metaller for disse anlæg er vist i nedenstående tabel. grænseværdierne ændres ikke med det nye Industriemissionsdirektiv (IED). Det er disse parametre der er bestemmende for skorstenshøjden, eksempelvis er spredningsfaktoren for NO x og SO 2 væsentlig mindre end for metallerne. Tabel 1. Grænseværdier for emission af metaller fra affaldsforbrændingsanlæg. Metal Grænseværdi mg/m 3 ved 10 % O 2 Cd + Tl 0,05 mg/normal m³ Hg 0,05 mg/normal m³ Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 mg/normal m³ 3.2 Beregning af skorstenshøjde I vejledning nr. 2/ er anført en beskrivelse af, hvordan skorstenshøjden for affaldsforbrændingsanlæg skal beregnes. Ifølge afsnit 3.6 i denne vejledning skal skorstenshøjden beregnes efter Miljøstyrelsens daværende Luftvejledning 3. Denne vejledning er udgået og erstattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ Ifølge vejledningerne skal skorstenshøjden beregnes for den maksimale driftssituation ved anvendelse af røggasrensningsanlægget. Ifølge vejledningen fra 1993 emitterer affaldsforbrændingsanlæg tungmetaller (spormetaller), der dels kan henføres til hovedgruppe 1 og hovedgruppe 2 i Miljøstyrelsens vejledninger omkring luftemissioner. Dette betyder, at gennemsnitsværdien B r skal anvendes ved skorstenshøjdeberegningerne. Der skal udregnes en B r -værdi for hovedgruppe 1 og en B r -værdi for hovedgruppe 2 efter følgende model: Hovedgruppe 1 for Ni + Cd + Cr + As 1 BEK nr 1356 af 21/12/2011: Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 2 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1993 Begrænsning af forurening fra forbrændingsanlæg 3 Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 Begrænsning af luftforurening fra virksomheder 4 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Begrænsning af luftforurening fra virksomheder 2

3 Hovedgruppe 2, stofgruppe damp- eller gasformige uorganiske stoffer Cu + Mn + Hg I vejledning 2/1993 er endvidere anført at opmærksomheden henledes på, at skorstenshøjden afhænger direkte af emissionsgrænseværdiernes størrelse. Vælges der rensningsanlæg, som kan rense betydeligt bedre således, at der kan opstilles væsentlig lavere emissionsgrænseværdier end de værdier, der er opstillet i bekendtgørelser/vejledninger for anlægget, bør disse værdier indgå i skorstenshøjdeberegningen for at reducere udgifterne til skorstenen. B r bestemmes ved hjælp af nedenstående formel: B r = G / ((G 1 /B 1 ) + (G 2 /B 2 ) + + (G n /B n )) hvor B r er den resulterende bidragsværdi i mg/m³. G er summen af G 1, G 2...G n G 1 er kildestyrken af stof 1 i mg/s, B 1 er den bidragsværdi, som er fastsat for stof 1. I forhold til den bekendtgørelse, der var gældende i 1993, hvor vejledningen blev udarbejdet, kom der i 2003 en ny bekendtgørelse 5. Denne bekendtgørelse indførte fire nye metaller Sb, Co, Tl og V. Disse metaller bør derfor også vurderes i forhold til skorstenshøjden. Metallerne tilhører alle hovedgruppe 2, men B- værdierne er væsentlig lavere end for Cu og Mn, hvilket betyder, at B r -værdien bliver mindre. Ifølge luftvejledningen 4 kan der, når stofferne har samme effekter og virkemåde, være grundlag for at summere eksponeringsbidraget for de enkelte stoffer (B r -værdien). Der bør i praksis ske addition i B-værdisammenhæng for ensvirkende stoffer når stofferne er homologe stoffer (stoffer fra samme kemiske stofgruppe, f.eks. alkoholer, ketoner eller ethere etc.), og stofferne tilhører samme stofgruppe i luftvejledningen, og stofferne har sundhedsrelaterede B-værdier (dvs., at de ikke er mærket med et L). Hvis alle tre punkter er opfyldt, bør afkastberegningen foretages på grundlag af den samlede emission af stofferne og fastlæggelse af den resulterende B r -værdi. B r -værdien er udtryk for en samlet B-værdi for blandingen, beregnet på grundlag af de enkelte stoffers kildestyrke og B-værdier. Det kan umiddelbart være svært for myndighederne, at vurdere om de ekstra stoffer opfylder disse krav til B r. Det anbefales derfor, at vurdere skorstenshøjden ud fra det enkelte stof. Dette vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på skorstenshøjden, da et stof med en meget et lav B-værdi vil dominere B r -værdien. I tabel 2 er vist B-værdierne for de udvalgte metaller. 5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts

4 Tabel 2. B-værdier for udvalgte metaller Parameter B-værdi mg/m 3 As 0,00001 Cd 0,00001 Co 0,0005 Cr 0,001 Cu 0,01 Hg 0,0001 Ni 0,0001 Mn 0,001 Pb 0,0004 Sb 0,001 Tl 0,0003 V 0,0003 Beregnes bidraget i omgivelserne eksempelvis ved en 50 meter høj skorsten vil dette ved en koncentration på 1 mg/m 3 (n,t) i skorstenen svare til et niveau på ca. 0,0006 mg/m³. For at kunne overholde en B-værdi på 0,00001 mg/m³ må koncentrationen i skorstenen (emissionen), alt andet lige ikke overstige 0,02 mg/m 3 (n,t). Dette er væsentligt lavere end emissionsgrænserne, idet eksempelvis As har en sådan B-værdi, men reelt en emissionsgrænse på 0,5 mg/m³. De reelle emissionskoncentrationer af As og andre metaller er behandlet i næste afsnit. 3.3 Emissioner fra affaldsforbrændingsanlæg I det følgende er gengivet måleresultater fra et par udvalgte affaldsforbrændingsanlæg. Undersøgelsen er naturligvis ikke fyldestgørende for affaldsforbrændingsanlæg generelt i Danmark, ligesom der ikke er taget højde for eventuelle driftsforstyrrelser som f.eks. et defekt posefilter. Undersøgelsen giver dog en idé om metalemissionernes niveau. I Tabel 3 angives den laveste og højeste målte værdi på udvalgte anlæg for de metaller, der er emissionsgrænseværdier for. 4

5 Tabel 3. Målte metalværdier på udvalgte affaldsforbrændingsanlæg Parameter B-værdier mg/m 3 Højeste målte værdi mg/m 3 (n,t) 11 % O 2 Laveste målte værdi mg/m 3 (n,t) 11 % O 2 Grænseværdi mg/m 3 (n,t) 11 % O 2 As 0, ,018 0,002 0,5 2 Cd 0, ,024 0,0002 0,05 1 Co 0,0005 0,002 0,0003 0,5 2 Cr 0,001 0,017 0,0004 0,5 2 Cu 0,01 0,077 0,0001 0,5 2 Hg 0,0001 0,039 0,0001 0,05 Ni 0,0001 0,026 0,0007 0,5 2 Mn 0,001 0,021 0,0007 0,5 2 Pb 0,0004 0,38 0,0004 0,5 2 Sb 0,001 0,011 0,0002 0,5 2 Tl 0,0003 0,004 0, ,05 1 V 0,0003 0,0023 0, ,5 2 Cd + Tl - 0,028 0,0002 0,05 As+Co+Cr+Cu+Ni+Mn - 0,55 0,005 0,5 +Pb+Sb+V 1 Grænseværdien gælder for summen af Cd+Tl 2 Grænseværdien gælder for summen af As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb og V For de fleste metaller ligger de højeste målte værdier væsentligt under grænseværdierne i bekendtgørelsen. For Pb, Cd og Hg ses dog ind imellem værdier tæt på grænseværdierne. Disse stoffer har dog ikke de laveste B-værdier, og vil dermed ikke være dimensionerende for skorstenshøjden. For metallerne med de laveste B-værdier, kan der tilsyneladende uden problemer fastsættes lavere emissionsgrænseværdier, som er i overensstemmelse med den aktuelle eller planlagte skorstenshøjde. I den forbindelse bør det selvfølgelig undersøges om emissionen af de andre metaller for indflydelse på bestemmelsen af skorstenshøjden. 4. Kulfyrede anlæg 4.1 Grænseværdier for kulfyrede anlæg Der findes vejledende grænseværdier 6 for metalindholdet i røggassen ved anvendelse af kul. I Miljøstyrelsens Luftvejledning findes følgende grænseværdier for metaller: Hg = 0,1 mg/normal m 3 tør røggas ved 10 % O 2 Cd = 0,1 mg/normal m 3 tør røggas ved 10 % O 2 Summen (Σ) af Ni, V, Cr, Cu og Pb = 5 mg/normal m 3 tør røggas ved 10 % O Emissioner fra kulfyrede anlæg Kul indeholder som fuelolie en række metaller. Ved kulfyring vil metaller binde sig til støvet. Dette støv og dermed metallerne udskilles i elektrofilteret. Der vil sandsynligvis ikke blive emitteret metaller på niveau med de vejledende grænseværdier. 6 Miljøstyrelsens vejledning nr.2/2001 5

6 Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr angiver emissionsniveauer for metaller ved bl.a. kulfyring. I miljøprojektet er de anførte værdier i brændslet angivet i µg/mj, men omregnet i Tabel 4 til mg/kg ved anvendelse af en brændværdi på 25 MJ/kg. Tabel 4. Forventede emissioner fra kulfyring (fra miljø projekt 138) Metal Tilført Emitteret i % µg/mj mg/kg Bundaske Flyveaske Røggas As Cd 10 0, Cr Cu Hg 4 0, Ni Pb , V , Der er ingen værdier for As, men i tabellen er det antaget at As udskilles som Cd. Kullenes metalindhold i tabel 4 er generelt lavere end de niveauer, som FORCE Technology har kendskab til (fra brændselsanalyser). I Tabel 5 er angivet værdier, baseret på aktuelle brændselsanalyser (kullenes indhold af metaller afhænger af, kullenes oprindelse). Tallene i Tabel 5 bør derfor betragtes som niveau angivelser. I tabellen er endvidere anført den forventede emission pr. kg indfyret kul baseret på de i Tabel 4 angivne procenter for emission i røggas. Tabel 5. Niveauer af tilførte og emitterede metaller (ud fra aktuelle brændselsanalyser) Metal Tilført mg/kg indfyret kul As 5 0,15 Cd 0,3 0,009 Cr 10 0,4 Cu 20 0 Hg 0,1 0,04 Ni 20 0,2 Pb 20 0,2 V 40 0,4 Emitteret i røggas mg/kg indfyret kul Det er muligt at beregne m 3 røggas ud fra følgende formel 8 : 130/(21-6) = 8,7 m 3 (n,t) pr. kg brændsel og dermed emissionen af metaller. Det er forudsat, at anlægget drives ved 6 % O 2. På baggrund af de i Tabel 5 emissionsniveauer for metaller samt emissionsgrænseværdierne for de øvrige komponenter (NO 2, SO 2, støv, HCl) 9 kan spredningsfaktorerne beregnes. 7 Miljøstyrelsens projekt nr. 138/1990 Renere Teknologi på energiområdet 8 Formel 15 på side 77 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 m 3 røggas pr kg brændsel 130/(21- O 2 %) 9 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25.september

7 I tabel 6 er beregnet spredningsfaktorerne for emissionerne fra kulfyrede anlæg. Tabel 6. Spredningsfaktorer for emission fra kulfyrede anlæg. Parameter Koncentration mg/m 3 Emission mg/s B-værdi mg/ m³ Spredningsfaktor m 3 /s NO 2 (NO X ) /200 2 (NO 2 ) 300/100 0, /1250 SO , Støv / /25 0, /313 HCl , mg/kg As 0,15 0,02 0, Cd 0,009 0,001 0, Cr 0,4 0,05 0, Cu 0 0 0,01 0 Hg 0,04 0,005 0, Ni 0,2 0,02 0, Pb 0,2 0,02 0, V 0,4 0,05 0, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 25.september Grænseværdierne kan blive ændret i forbindelse med implementering af IED-direktivet 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25.maj 2012 gælder for anlæg mindre end 50 MW 3 Beregnet ud fra, at 1 m³/s opnås ved indfyring af 1/8,7 kg/s = 0,11 kg/s Det er således SO 2, der er dimensionerende for skorstenshøjden. Grænseværdien for As bør imidlertid fastsættes til niveauet 0,08 mg/m 3 (n,t) ved 6 % O 2 for at undgå, at dette stof bliver dimensionerende for skorstenshøjden. Hvis emissionen af As er fire gange større, bliver spredningsfaktoren for As større end spredningsfaktoren for SO 2. Luftvejledningen har ingen emissionskrav til As specielt for kulfyrede anlæg, men den vejledende emissionsgrænseværdi er 0,25 mg/m 3. Da analyser viser, at der kan være As i kul i sådanne mængder, at den kan få indflydelse på skorstenshøjden, bør der foretages en vurdering i forhold til emissionsgrænse og skorstenshøjde. For de øvrige metaller gælder, at indholdet i kul typisk er så lavt, at emissionen af disse ikke bliver dimensionerende. Vælger man at fastsætte lavere emissionsgrænseværdier for f.eks. SO 2, kan det betyde, at metallerne eller andre stoffer bliver dimensionerende. Det er forholdsvis enkelt at beregne emissionerne fra denne type anlæg på baggrund af en brændselsanalyse. Der behøves ikke nødvendigvis at blive stillet krav om emissionsmålinger til dokumentation af grænseværdierne, men der kan stilles krav til indhold af de forskellige stoffer i brændslet. 7

8 5. Anbefalinger 5.1 Affaldsforbrændingsanlæg Både på nye og eksisterende anlæg er det relevant at foretage en vurdering af problemstillingen vedr. metaller, således at emissionsgrænseværdierne afspejler den aktuelle eller ønskede skorstenshøjde. Dette bør resultere i nye emissionsgrænseværdier for alle metallerne i bekendtgørelsen (eller evt. udvalgte metaller), som bør kontrolleres ved præstationsprøvning. Da der i forvejen foretages regelmæssige målinger af samtlige metaller, er der ikke tale om, at der skal udføres flere målinger. I forbindelse med implementeringen af Industri Emissions Direktivet (IED) vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte ens emissionsgrænseværdier for enkeltmetaller (eller evt. for sum af udvalgte metaller), som baseres på erfaringstal og OML-beregninger. Dette vil forenkle miljøgodkendelsen af affaldsforbrændingsanlæg fremover, men også sætte begrænsninger i anlæggenes spillerum vedr. skorstenshøjde etc. Alternativt bør der indsættes en bemærkning i bekendtgørelsen om, at det er nødvendigt at fastsætte emissionsgrænseværdier for enkeltmetaller eller grupper af metaller. 5.2 Kulfyrede anlæg Skorstenshøjde kan fastsættes på baggrund af emissionsgrænseværdierne for denne type anlæg. Det vurderes ikke nødvendigt at kræve strengere emissionsgrænseværdier end de anførte i luftvejledningen og bekendtgørelsen for anlæg større end 50 MW. Hvis anlægget fyrer med kul, som indeholder mere As end angivet i Tabel 5, bør der fastsættes en emissionsgrænseværdi for As, som passer med den aktuelle eller ønskede skorstenshøjde. 5.3 Generelt Anlæg hvor skorstenshøjden betyder meget for den samlede pris, bør det altid overvejes at fastsætte lavere emissionsgrænseværdier (som forventes at kunne overholdes) med henblik på at reducere udgifterne til skorstenshøjden. På baggrund af, at der bl.a. er sket ændringer af emissionskravene til affaldsforbrændingsanlæg, vil vi anbefale, at skorstenshøjden bestemmes ud fra det enkelte metal. Metaller måles efter MEL -08a. Metodens detektionsgrænse er på niveauet 0,9 µg/m³(n,t), så der burde ikke være problemer med dokumentationen, selvom grænseværdien bliver nedsat med en faktor 10. 8

OML-beregning af CO + Støv

OML-beregning af CO + Støv OML-beregning af CO + Støv Data og formler til brug ved OML-beregning af CO og Støv fra flisfyringsanlæg 0,99 MW Se endvidere Bilag 1 - Data OML Oplysninger fra KEM Engineering Flisfyringsanlæg < 0,99

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Notat Paamiut Varme- og nød-elværk Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 7. december 2015 Projekt nr. 22190 Dokument nr. 121810654 Version 1 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Bilag 19.1: OML luftforurening - Beregningsforudsætninger og scenarier

Bilag 19.1: OML luftforurening - Beregningsforudsætninger og scenarier Bilag 19.1: OML luftforurening - Beregningsforudsætninger og scenarier FEBRUAR 2012 AARHUS AFFALDVARME OML BEREGNING FOR BIOMASSEFYRET KRAFTVARMEVÆRK ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Udgivelsesdato : 14. oktober 2008 Projekt : 40.4492.02 Udarbejdet : Knud Erik Poulsen Side

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Regulering af luftemissioner fra krydstogtskibe og færger i havn

Regulering af luftemissioner fra krydstogtskibe og færger i havn Rapport nr. 58-2011 Regulering af luftemissioner fra krydstogtskibe og færger i havn Knud Christiansen Januar 2011 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345,

Læs mere

Notat. NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 : NIMA A/S. Christina Halck. Udarbejdet. Kontrolleret. Knud Erik Poulsen 1 INDLEDNING

Notat. NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 : NIMA A/S. Christina Halck. Udarbejdet. Kontrolleret. Knud Erik Poulsen 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 NIMA A/S Falkenborgparken 18. februar 2015 Projekt: 10.2365.04 Til : NIMA A/S Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10.

Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10. Daka AmbA Dakavej 10 8723 Løsning Aarhus J.nr. MST-1272-00006 Ref. Chell/Anaje Dato 27. marts 2012 Att.: Kjær Andreasen Sendt pr. mail: ka@daka.dk Påbud om ændrede emissionsgrænser for luft Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1260-00015 Ref. vba/kabje Den 17. december 2015 Att: Kristian Milton Sendt til virksomhedens digitale postkasse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer Arne Oxbøl Fremgangsmåde for hver parameter (stof) Vurdering af metodeusikkerhed Datamaterialet er indsamlede enkeltmålinger fra de enkelte anlæg inden for

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Beskrivelse af OMLmodellens

Notat AARHUS UNIVERSITET. Beskrivelse af OMLmodellens Notat Beskrivelse af OML-modellens versioner Alment om OML modellen OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan anvendes til at beregne udbredelsen af luftforurening ud til afstande på 10-20

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-01879 Ref. clben/anbri Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Ændring af egenkontrol og emissionsgrænseværdier for NH 3 mv. på ovn 6 For: Kara/Noveren I/S Håndværkervej

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 57-2010 Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport 40, februar 2007 Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge cfrot@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00178

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk Teknik- og Miljøafdeling BKN-Produktion A/S Langemosevænget 1 5853 Ørbæk Dato: 14-03-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/9087. Miljøgodkendelse af

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg. Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak

Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg. Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak Rapport nr. 47-2008 Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak Vurdering af den anbefalede målemetode MEL-24 for ammoniak i relation

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Indskærpelse af vilkår, samt accept af og bemærkninger til emissionsmåling fra vådelektrofilteret

Indskærpelse af vilkår, samt accept af og bemærkninger til emissionsmåling fra vådelektrofilteret Novopan Træindustri A-S Fabriksvej 2 8550 Ryomgård Sendes pr E-mail til: jw@novopan.dk 4. december 2013 Sagsnr.: 13/33604 Kontaktperson: Anders Sloth Møller Tlf.: 87 53 52 59 apsm@syddjurs.dk Indskærpelse

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01332 Ref. Ulsee/lonha Den 4. december 2014 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: HKV Horsens A/S Adresse Endelavevej 7 Postnummer by 8700 Horsens Matrikel nr.: 872 og 880b, Horsens

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Notat. Emne Til Kopi Fra Vedrørende

Notat. Emne Til Kopi Fra Vedrørende Notat Emne Til Kopi Fra Vedrørende SKV3 samt spidslastkedler ifm. VVM Forundersøgelse Skærbækværket QHSE CC-lotko, QHSE CC-niege, Asset Dev.-jorpj CE-Jørgen Nørklit Jensen Etablering af spidslastkedler

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01755 Ref. GUKHA/MAJOR Den 4. september 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen Miljøstyrelsen

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Bilag 5 VOC 2. OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg. d. 15-4-2014

Bilag 5 VOC 2. OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg. d. 15-4-2014 d. 15-4-2014 Bilag 5 VOC 2 OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg Eksisterende produkter (Glasurit): VOC er dimensionsgivende (sammenholdes med

Læs mere

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug.

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. 25 minutter Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Det er vigtigste at huske er, at standarder er ikke en lovtekst, som man følger

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Præstationsprøvning metaller på/i filtre og væsker

Præstationsprøvning metaller på/i filtre og væsker Rapport nr. 44-2007 Præstationsprøvning 2007 Metaller, partikler, CO, O 2 og H 2 O i strømmende gas og metaller på/i filtre og væsker Arne Oxbøl 4. april 2008 Revideret 18. juli 2008 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Læs mere

Projekt vedrørende emissioner og relevante vilkår for filtrering ved laserskæring, plasmaskæring og flammeskæring

Projekt vedrørende emissioner og relevante vilkår for filtrering ved laserskæring, plasmaskæring og flammeskæring Rapport nr. 46 2006 Projekt vedrørende emissioner og relevante vilkår for filtrering ved laserskæring, plasmaskæring og flammeskæring Lars K. Gram, Jan Thernøe FORCE Technology Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB

REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB HVAD ER BREF? BAT: Best Available Techniques (bedste tilgængelige teknikker) BREF: BAT-Reference document EIPPCB: European Integrated

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud

Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud v/landsdækkende rådgiver Biogas & Separering Torben Ravn Pedersen Hvem skal spørges? Hvilke myndigheder skal involveres hvornår? Plantedirektoratet

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Udredning af immission og deposition. Viborg Kraftvarmeværk. Kim Brinck BLY, RIBH (Rambøll) Dato 2013-07-05 VKV-001-3

NOTAT. 1. Indledning. Udredning af immission og deposition. Viborg Kraftvarmeværk. Kim Brinck BLY, RIBH (Rambøll) Dato 2013-07-05 VKV-001-3 NOTAT Projekt Kunde Notat Ny kedelcentral Viborg Kraftvarmeværk Udredning af immission og deposition Til Fra Kopi til Viborg Kraftvarmeværk Kim Brinck BLY, RIBH (Rambøll) 1. Indledning I forbindelse med

Læs mere

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv.

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv. Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 11 8500 Grenaa Kun sendt pr. e-mail til: alab@verdo.dk og dl@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-01535 Ref. dossu/ulsee Den 24. september 2014 Påbud

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 22-09-2014 Sags id.: 14/7244 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS. Dorte Lindbjerg Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 1. Ansøger Fredericia

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2750 Hvidovre

MILJØGODKENDELSE. For: Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2750 Hvidovre DONG Energy Avedøreværket Hammerholmen 50 2750 Hvidovre maswm@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00117 Ref. JLH/JORIV MILJØGODKENDELSE For: Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2750 Hvidovre

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A5

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding Rapport nr. 61 2012 Revideret d. 12.09.2012 Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyrings og Affaldsforbrænding Ole Schleicher FORCE Technology

Læs mere

VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Lugt og luftforurening, bestemmelse af afkasthøjder

VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Lugt og luftforurening, bestemmelse af afkasthøjder BILAG 3 VVM-redegørelse for Biogas Tønder Baggrundsrapport - Lugt og luftforurening, bestemmelse af afkasthøjder Udgivelsesdato : 19. april 2013 Projekt : 30.4910.02 Udarbejdet : Knud Erik Poulsen Kontrolleret

Læs mere

Revideret miljøgodkendelse SWS Special Waste System A/S. Indholdsfortegnelse

Revideret miljøgodkendelse SWS Special Waste System A/S. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé... 2 2 Indledning... 2 3 Afgørelse... 3 Vilkår... 4 Forvaltningens vurdering... 20 4 Hidtidige miljøgodkendelser... 20 4.1 Planforhold, VVM mv....

Læs mere

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket København d. 3. december 2012 Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket I vores kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere