Afsnit 16 Budgetforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 16 Budgetforslag"

Transkript

1 Afsnit 16 Budgetforslag Afsnit 16 - side 1

2 Indholdsfortegnelse til budgetforslag Center/Stab Side Direktion 3 Opvækst og Læring 4 Sundhed og omsorg 24 Arbejdsmarked 42 By, Land og Kultur 60 Politik og Strategi 86 Økonomi og Løn 90 Note: Det bemærkes at anlæg svarer til budgetoverslagsårene fra sidste års budget og fremskrevet til 2017 priser. Anlæggene er dermed ikke opdateret med de nyeste anlægsskemaer. Anlæggene er ligeledes ikke tilrettet anlægsrammen til budget Afsnit 16 - side 2

3 00 Direktionen U Direktionen U Drift U Fællesudgifter og administration U m.v. 45 Administrativ organisation U Sekretariat og forvaltninger U Direktion U Budgetkonto U Øvrig administration U Materiale- og U Direktionens Udviklingspulje U IT, inventar og materiel U Afsnit 16 - side 3

4 25 Opvækst og Læring U I Center for Opvækst og Læring U I Drift U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U Fællesudgifter U To-sprogskonsulent skole og U dagtilb. 031 Reguleringspulje U IT, inventar og materiel U Brobyskolerne U Ledelse og administration U Broskolen U Ledelse og administration U Carl Nielsen Skolen U Ledelse og administration U Espe Skole U Ledelse og administration U Tre Ege Skolen U Ledelse og administration U Brahesminde Skole U Ledelse og administration U Nordagerskolen U Ledelse og administration U Sundskolen, Faaborg U Ledelse og administration U Svanninge Skole U 200 Ledelse og administration U Tingagerskolen U Ledelse og administration U Toftegårdsskolen U 200 Ledelse og administration U Bøgebjergskolen U Ledelse og administration U Fællesudgifter for kommunens U samlede skolevæsen I Fællesudgifter og U indtægter I Budgetkonto U Skolebiblioteker U Læsetilbud for elever i U store læsevanskeligheder 500 Materiale- og U IT, inventar og materiel U 799 Betaling til særlige U skoletilbud I Betaling andre offentlige U myndighed I Syge- og hjemmeundervisning U Afsnit 16 - side 4

5 Fællesudgifter og U indtægter 400 Personale U Betaling andre offentlige U myndighed 04 Pædagogisk psykologisk U rådgivning m.v. I Fællesudgifter og U indtægter I Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Betaling andre offentlige I myndighed 05 Skolefritidsordninger U I Fællesudgifter og U indtægter I Søskendetilskud U Fripladser i U skolefritidsordninger 025 Reguleringspulje U Demografi U SFO2 U Forældrebetaling incl. I fripladser og søskenderabat 500 Materiale- og U Betaling andre offentlige U myndighed I Befordring af elever i U grundskolen I Fællesudgifter og U indtægter I Materiale- og U I Specialundervisning i regionale U tilbud Fællesudgifter og U indtægter 001 Objektiv finansiering af U regionale tilbud 002 Køb af pladser U Udgifter til befordring U Kommunale specialskoler og U interne skoler i I dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Fællesudgifter og U indtægter 003 Undervisning i interne U skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med U behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i U forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 800 Betaling andre offentlige U myndighed Interne Skole i U Faaborg-Midtfyn I Undervisning i interne U skoler på opholdssteder I Afsnit 16 - side 5

6 09 Efter- og videreuddannelse i U folkeskolen I Fællesudgifter og U indtægter I Kursusudgift U (kursusafgift/deltagerbetaling) I i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 10 Bidrag til statslige og private U skoler Fællesudgifter og U indtægter 001 Elever i frie grundskoler U samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved U frie grundskoler 006 Kommunale tilskud til frie U grundskoler 12 Efterskoler og U ungdomskostskoler Fællesudgifter og U indtægter 800 Betaling andre offentlige U myndighed 14 Ungdommens U Uddannelsesvejledning Fællesudgifter og U indtægter 800 Betaling andre offentlige U myndighed 30 Ungdomsuddannelser U Produktionsskoler U Fællesudgifter og U indtægter 001 Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers U skoleophold Fællesudgifter og U indtægter 001 Skoleydelse U Folkeoplysning og U fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U Den kommunale ungdomsskole U i Faaborg-Midtfyn 200 Ledelse og administration U Kommunale tilskud til statsligt U finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Fællesudgifter og U indtægter 500 Materiale- og U aktivitetstilskud 04 Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Omsorgs- og specialtandpleje U hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale Afsnit 16 - side 6

7 tandklinikker) Fritvalgsordning 0-18 U årige 001 Tandpleje for 0-18 årige U opdelt på kommunens egne klinikker 89 Kommunal sundhedstjeneste U Fællesudgifter og U indtægter 400 Personale U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud m.v til børn og unge U I Fælles formål U I Sprogvurdering af børn i U førskolealderen 006 Fripladser i klubber og U andre socialpædagogiske fritidstilbud 017 Søskendetilskud ( 43, stk. U nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der U vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 400 Personale U Materialer- og U I Betaling andre off. kommuner U I Dagpleje U I Fælles formål U I Friplads (dagtilbudslovens U , stk. 1, nr. 2-4) 092 Forældrebetaling inkl. I tilskud ( og i dagtilbudsloven) Dagpleje U I Løn til dagplejere U Forældrebetaling inkl. I tilskud ( og i dagtilbudsloven) 14 Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) I Fællesudgifter og U indtægter I Friplads ( 17, stk. 6, 43, U stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2) 092 Forældrebetaling inkl. I tilskud ( og 41-42) Børneområde Nord U Ledelse og administration U Børnehaven Klatretræet U 200 Ledelse og administration U Sundbrinkens børnehus U 200 Ledelse og administration U Femkløveren U 200 Ledelse og administration U 400 Personale U Afsnit 16 - side 7

8 500 Materiale- og U 700 Grunde og bygninger U Børneområde Syd U Ledelse og administration U Myretuen af 22. august U Ledelse og administration U Symfonien, Daginstitution U Årslev 200 Ledelse og administration U Bøgehaven - Nøddehøj U 200 Ledelse og administration U Guldhøj - Vesterparken U 200 Ledelse og administration U Børneområde Midt U Ledelse og administration U Særlige dagtilbud og særlige U klubber Fælles formål U 800 Betaling andre offentlige U myndighed 19 Tilskud til U privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 002 Driftstilskud til børn i U privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i U privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i U privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i U privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) 28 Tilbud til børn og unge med U særlige behov I Opholdssteder mv. for børn og U unge I Socialt udsatte børn og U unge I Opholdssteder for børn og U unge ( 66, stk. 1, nr. 5) I Kost og efterskoler ( 66, U stk. 1, nr. 5) I Eget værelse, kollegier U eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand ( 72) U Aflastning i forbindelse med U anbringelse 092 Betaling ( 159 og 160) I 21 Forebyggende foranstaltninger U for børn og unge 000 U 002 Praktisk, pædagogisk eller U anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 014 Børnehuse til undersøgelse U ved overgreb eller mistanke Afsnit 16 - side 8

9 herom ( 50 a, stk. 1) Socialt udsatte børn og U unge 002 Praktisk, pædagogisk eller U anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller U behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både U forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, U stk. 3, nr. 5) 007 Fast kontaktperson for U barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele U familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 009 Formidling af praktikophold U hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til U formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til U forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 013 Støtteperson til U forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 015 Rådgivning og afledte U ydelser ( 11) 026 Familierådslagning U Forebyggelsesteam U Personale U Indtægter U MDvuns-huset U Rådgivning og afledte U ydelser ( 11) 22 Plejefamilier U I Socialtilsyn, objektiv U finansiering 092 Betaling ( 159 og 160) I Socialt udsatte børn og U unge I Plejefamilier, elskl. U vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) I Vederlag til plejefamilier U ( 66, stk. 1, nr. 1) 005 Netværksplejefamilier ( 66, U stk. 1, nr. 3) 092 Betaling ( 159 og 160) I Døgninstitutioner for børn og U unge I Afsnit 16 - side 9

10 Socialt udsatte børn og U unge I Døgninstitutioner for børn U og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn U og unge med sociale I adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Børnehusene U U Døgninstitutioner for børn U og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. U for børn og unge 800 Betaling andre off. U myndigheder 25 Særlige dagtilbud og særlige U klubber Fælles formål U Betaling til andre U offentlige myndighed 38 Tilbud til voksne med særlige U behov 42 Botilbud for personer med U særlige sociale problemer ( ) 002 Kvindekrisecentre ( 109) U Kontaktperson- og U ledsageordninger ( 45,97-99) 003 Ledsageordning for personer U med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 57 Kontante ydelser U Sociale formål U Budgetkonto U 009 Merudgiftsydelse ved U forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 015 Hjælp til dækning af tabt U arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 016 Udgifter i forbindelse med U køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8) 72 Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Støtte til frivilligt U socialt arbejde ( 18) 06 Fællesudgifter og administration U m.v. I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U Afsnit 16 - side 10

11 I Opvækst og Læring, skoler U og dagtilbud I Budgetkonto U Myndighedsudøvelse U Øvrig administration U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Betaling andre off. I myndigheder Opvækst og Læring U (Undervisning) I 000 Budgetkonto U 001 Myndighedsudøvelse U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U 800 Betaling andre off. I myndigheder 58 Det specialiserede børneområde U Opvækst og Læring, spec. U børneområde 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Statsrefusion I Sociale opgaver og beskæftigelse I Tilbud til børn og unge med I særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og I unge 002 Refusion af udgifterne til I flygtninge med 100 pct. refusion Socialt udsatte børn og I unge 004 Refusion vedrørende I advokatbistand 38 Tilbud til voksne med særlige I behov 42 Botilbud for personer med I særlige sociale problemer ( ) 004 Refusion vedrørende botilbud I m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) 57 Kontante ydelser I Sociale formål I Refusion af udgifter til I sociale formål på gruppering nr og 017 minus Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Renovering/udbygning af U 121 Sundskolen 000 Budgetkonto U Renovering/udbygning af U Nordagerskolen 000 Budgetkonto U Sociale opgaver og beskæftigelse U Afsnit 16 - side 11

12 25 Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Renovering/nybyggeri på U dagtilbudsområdet 000 Budgetkonto U Dagplejen U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Dagpleje U Dagpleje U U Løn til dagplejere U Ledelse og administration U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Børneområde Midt U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Fælles formål U 400 Personale U 14 Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Fryd/Hættegården U 500 Materiale- og U 700 Grunde og bygninger U Guldhøj - Vesterparken U 000 U 400 Personale U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U 700 Grunde og bygninger U Børneområde Midt U U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Børneområde Nord U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børneområde Nord U U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Børnehaven Klatretræet U 000 U Afsnit 16 - side 12

13 400 Personale U 500 Materiale- og U 700 Grunde og bygninger U Bøgehaven - Nøddehøj U 400 Personale U 500 Materiale- og U 700 Grunde og bygninger U 05 Børneområde Syd U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Sundbrinkens børnehus U 400 Personale U 500 Materiale- og U Toftegårdens Børnehaver U 000 U 400 Personale U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U 700 Grunde og bygninger U Børneområde Syd U U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Myretuen af 22. august 2014 U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Myretuen af 22. august U U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Symfonien U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Fælles formål U Personale U Nr. Søby gl. Skole U Grunde og bygninger U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Symfonien, Daginstitution U Årslev 000 U Afsnit 16 - side 13

14 400 Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Gårdbørnehaven Kaptajngården U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Kaptajngården U U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Lundsbjerg Børnehave U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Lundsbjerg U U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Ringgårdens Børnehave U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Ringgården U U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Tinghøj Børnehave U 1 Drift U 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 25 Dagtilbud m.v til børn og unge U 14 Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Tinghøj U 400 Personale U 700 Grunde og bygninger U 15 Årslev Børnehave U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Afsnit 16 - side 14

15 25 Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Aarslev Daginstitution U U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U Grunde og bygninger U Brahesminde Skole U I Drift U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U I Brahesminde Skole U I Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U I Svanninge Skole U I 000 Budgetkonto U 200 Ledelse og administration U 400 Personale U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U 700 Grunde og bygninger U I 05 Skolefritidsordninger U Horne Skoles SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Svanninge Skoles SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Kærnehuset - U landsbyordning, Horne 000 U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Børnebakkehus - U Afsnit 16 - side 15

16 landsbyordning, Svanninge 000 U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Ny personalestue og U 812 pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge 000 Budgetkonto U Læringscenter ved U 635 Brahesminde Skole, afd. Horne 000 Budgetkonto U Renovering af kælder på U Horne Skole 000 Budgetkonto U Broskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Broskolen U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Broskolens SFO (Bøgehøj) U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Broskolens SFO (Friheden) U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Carl Nielsen Skolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Carl Nielsen Skolen U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Afsnit 16 - side 16

17 Carl Nielsens Skolens SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Carl Nielsen Skolen - U Inddragelse af gangarealer 000 Budgetkonto U Carl Nielsen Skolen - Fra U skolebib. til pæd. læringscenter 000 Budgetkonto U Faaborg Sundskole U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Sundskolen, Faaborg U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Faaborg Sundskoles SFO U Budgetkonto U Personale U IT, inventar og materiel U 700 Grunde og bygninger U Heldagsskolen Vantinge U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Heldagsskolen Vantinge U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U Landsbyordning ved Brobyskolerne U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Brobyskolerne U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Afsnit 16 - side 17

18 Brobyskolernes SFO Afd. U Allested-Vejle 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Brobyskolernes SFO Afd. U Pontopidan 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Broholm - landsbyordning, U Allested-Vejle 000 U Personale U Materiale- og U Grunde og bygninger U Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Brobyskolerne - Fra U bibliotek til læringscenter 000 Budgetkonto U Landsbyordning ved Bøgebjergskolen U I Drift U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U I Brahetrolleborg Skole U Budgetkonto U Personale U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Bøgebjergskolen U I Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U I Skolefritidsordninger U Brahetrolleborg Skoles SFO U Budgetkonto U 400 Personale U Materiale- og U Bøgebjergskolens SFO U Budgetkonto U Afsnit 16 - side 18

19 400 Personale U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Bøgebjergskolen - U landsbyordning 000 U Personale U Materiale- og U Grunde og bygninger U Landsbyordning ved Espe Skole U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Espe Skole U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Espe Skoles SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Landsbyordning ved Espe U Skole 000 U 400 Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Landsbyordning ved Tre Ege Skolen U I Drift U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U I Tre Ege Skolen U I Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U I Materiale- og U IT, inventar og materiel U Afsnit 16 - side 19

20 700 Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Tre Ege skolens SFO, U Ryslinge 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Tre Ege Skole, Børnehave - U Ryslinge 000 U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Renovering af Tre Ege U Skolen, afd. Kvændrup 000 Budgetkonto U Nordagerskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Nordagerskolen U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Nordagerskolens SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Tingagerskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Tingagerskolen U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Afsnit 16 - side 20

21 Tingagerskolens SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Toftegårdsskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Toftegårdsskolen U Budgetkonto U 200 Ledelse og administration U 400 Personale U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Aastrup Skole U 700 Grunde og bygninger U 05 Skolefritidsordninger U Toftegårdsskolens SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Ungdomsskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeoplysning og U fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U Den kommunale ungdomsskole U i Faaborg-Midtfyn 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Betaling andre offentlige U myndighed Ungdomsklubber U Personale U Materiale- og U Ringe Ungdomsklub U Materiale- og U Årslev Ungdomsklub U Materiale- og U Broby Ungdomsklub U Personale U Fælles udgifter til U juniorklubberne 500 Materiale- og U Afsnit 16 - side 21

22 Søagerskolen - U heltidsundervisning 400 Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Værkstedsklassen - U heltidsundervisningscenter Faaborg 400 Personale U Byrumsmusical U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Klubber og andre U socialpædagogiske fritidstilbud Fritidsklubben Bangsbo, U Faaborg 700 Grunde og bygninger U Socialtilsyn Syd U I Drift U I Fællesudgifter og administration U m.v. I Administrativ organisation U I Administrationsbygninger U Lindevej 5, Ringe - U Socialtilsyn Syd 700 Grunde og bygninger U Sekretariat og forvaltninger U I Socialtilsyn Syd U I Budgetkonto U Socialtilsyn U I Kommunal Sundhedstjeneste U I Drift U I Sundhedsområdet U I Sundhedsudgifter m.v. U I Kommunal tandpleje U I Fritvalgsordning 0-18 U årige 001 Tandpleje for 0-18 årige U opdelt på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje 0-18 årige hos U øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Faaborg-Midtfyn kommunale U tandpleje I Budgetkonto U Afsnit 16 - side 22

23 001 Tandpleje for 0-18 årige U opdelt på kommunens egne I klinikker 003 Omsorgs- og specialtandpleje U tandpleje på kommunens egne I klinikker 89 Kommunal sundhedstjeneste U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U aktivitetstilskud 600 IT, inventar og materiel U Afsnit 16 - side 23

24 26 Sundhed og Omsorg U I Center for Sundhed og Omsorg U I Drift U I Transport og infrastruktur U Kollektiv trafik U Busdrift U Materiale- og U Undervisning og kultur U Ungdomsuddannelser U Ungdomsuddannelse for unge med U særlige behov 000 Budgetkonto U Betaling andre offentlige U myndigheder 04 Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Aktivitetsbestemt U medfinansiering af sundshedsvæsenet 000 Budgetkonto U Stationær somatik U Ambulant somatik U Stationær psykiatri U Ambulant psykiatri U Praksissektoren U (Sygesikring) 007 Genoptræning under U indlæggelse 020 'Sundhedsdatanet' U Kommunal genoptræning og U vedligeholdelsestræning 000 Budgetkonto U 002 Genoptræning på U specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 200 Ledelse og administration U Vederlagsfri behandling hos en U fysioterapeut 000 Budgetkonto U 500 Materiale- og U aktivitetstilskud 85 Kommunal tandpleje U Fritvalgsordning 0-18 U årige 021 Den specialiserede tandpleje U Sundhedsfremme og forebyggelse U Fælles formål U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materialer og U Andre sundhedsudgifter U Budgetkonto U 001 Kommunale udgifter til U hospice-ophold 003 Plejetakst for U færdigbehandlede patienter 050 Blodprøver i eget hjem U Tværsektoriel U Sundhedskommunikation 400 Personale U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Tilbud til børn og unge med U Afsnit 16 - side 24

25 særlige behov I Døgninstitutioner for børn og U unge I Fællesudgifter for U døgninstitutionerfor børn og unge I med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 001 Døgninstitutioner for børn U og unge med betydelig og varig I nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 200 Ledelse og administration U Sikrede døgninstitutioner m.v. U for børn og unge 800 Betaling andre off. U myndigheder 32 Tilbud til ældre og handicappede U I Ældreboliger U Ældreboliger, ejet af U almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser 001 Ydelsesstøtte vedrørende U private ældreboliger 005 Lejetab U Handicapboliger, ejet af U almennyttigboligselsk., selvejende inst. og pensionskasser 000 U Lejetab U Plejeboliger, ejet af U almennyttige boligselsk. og selvejende inst. 005 Lejetab U Boudlæg U Lejetab U Pleje og omsorg m.v. af ældre U og handicappede I Fællesudgifter for U ældreplejen i Faaborg-Midtfyn I U Kommunens levering af U personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 002 Tilskud til personlig og U praktisk hjælp m.v., som I modtageren selv antager (Servicelovens 95) 003 TIlskud til ansættelse af U hjælpere til personer med nedsat I funktionsevne (Servicelovens 96) 009 Private leverandører af U personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 011 Personlig og praktisk hjælp U undtaget frit valg af leverandør I Afsnit 16 - side 25

26 (Serviceloven 83, jf. 93) 021 Koordinatorer U Betaling for personlig og U praktisk hjælp samt madservice I omfattet af frit valg af leverandør 600 IT, inventar og materiel U Social og U sundhedsuddannelse I Personlig og praktisk hjælp U undtaget frit valg af leverandør I (Serviceloven 83, jf. 93) Terapeuter i plejen U Kommunens levering af U personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Ældreområde Syd U Ledelse og administration U Ældreområde Nord U Ledelse og administration U Ældreområde Øst U Ledelse og administration U Fællesudgifter på U ældreområdet 011 Personlig og praktisk hjælp U undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Fællesudgifter køkken og U café 200 Ledelse og administration U Forebyggende indsats for ældre U og handicappede I Fællesudgifter for U forebyggende indstats for ældre og handicappede 001 Forebyggende hjemmebesøg U Socialpædagogisk bistand U , 85 og102 (fagsekretariatet) I U 003 Afløsning og aflastning samt U tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 004 Socialpædagogisk bistand og U behandling til personer med I betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) Etablering af U hjerneskadecenter 004 Socialpædagogisk bistand og U behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, U boligindretning og befordring I Støtte til køb af bil mv. U (servicelovens 114) I Optiske synshjælpemidler U (servicelovens 112) Afsnit 16 - side 26

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Område Institutioner Leder Kontaktchef Forstadsbåndet Kommunale daginstitutioner Jakob Ulrik Børneområde Nord: Lissi Beier Afd. Nøddehøj Afd. Bøgehaven

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Bilag til budgetforslag 4: Harmonisering af SFO 2 og klubtilbud i skoledistrikterne

Bilag til budgetforslag 4: Harmonisering af SFO 2 og klubtilbud i skoledistrikterne Bilag til budgetforslag 4: Harmonisering af SFO 2 og klubtilbud i skoledistrikterne Bilag til afsnit 3 - side 1 17, st. 4 Udvalg FREMTIDENS SKOLE Maj 2017 NOTAT Opgørelse af brug af SFO2 med henblik på

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug - Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531501 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere