Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg"

Transkript

1 Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

2 Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Som et led i en forstærket indsats for at forebygge og bryde negative adfærdsmønstre hos børn og unge fik kommunerne i 2006 mulighed for at træffe afgørelse om at anvende forældrepålæg over for børnenes forældre. Forældrene er de vigtigste personer i forhold til at opdrage barnet, og foræl drenes egen adfærd er af stor betydning. Formålet med reglerne er at tydeliggøre forældrenes ansvar i forbindelse med udsatte børns adfærd og udvikling. Reglerne skal bidrage til, at for ældrene i højere grad påtager sig dette ansvar og yder den nødvendige støtte til deres børn. I 2009 er der desuden indført regler om ungepålæg målrettet børn og unge i alderen år. Reglerne skal gøre det klart for barnet eller den unge, at kommunen stiller krav til den pågældende. Reglerne for forældre- og ungepålæg giver kommunerne mulighed for gennem en mere insisterende indsats at håndtere forældre og unge, som ikke umiddelbart kan nås gennem de eksisterende tilbud og som ikke ønsker at sam arbejde om løsningen af deres problemer. En evaluering i 2007 viste, at muligheden for forældrepålæg blev anvendt sjældent og kun af få kommuner. Evalueringen gav dog et indtryk af, at forældrepålæg er et virkningsfuldt redskab. Der for blev reglerne om forældrepålæg skærpet i 2009 for at sikre, at kommunerne anvender forældre på lægget mere aktivt i indsatsen over for udsatte børn og unge og deres forældre. Kommunerne skal nu træffe afgørelse om forældrepå læg, hvis foræl dremyndig hedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar, og dette medfører, at barnets eller den unges udvikling er i fare. Kommunen er også forpligtet til i nærmere angivne situationer at pålægge unge i alderen år at tage imod et relevant tilbud eller at udføre konkrete handlepligter. En nyere evaluering fra 2011 viser imidlertid, at sagsbehandlerne ikke har tilstrækkeligt kendskab til de muligheder, forældre- og ungepålæg giver. Sagsbehandlerne er bl.a. usikre på de formelle krav, kommunen skal overholde, når den giver et påbud. Sagsbehandlerne er ligeledes usikre på det faglige skøn, der er forbundet med at vurdere, hvor relevant og anvendeligt et pålæg vil være. Endelig ses også en usikkerhed i forhold til, hvordan kommunen følger op på et påbud og finder ud af, om forældre og børn efterlever det. Formålet med denne pjece er at give et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg. For en uddybende gennemgang af reglerne henvises til Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier vejledning nr. 3 til serviceloven fra Indholdsfortegnelse Hvad er forældre- og ungepålæg?...4 Hvem er målgruppen?...4 Betingelser for forældrepålæg...5 Opgaver eller pligter i et forældrepålæg...6 Betingelser for ungepålæg...7 Opgaver eller pligter i et ungepålæg...7 Krav til afgørelsen...8 Bortfald af pålæg...8 Hvis et pålæg ikke bliver efterlevet...8 Om ledsagende forældrepålæg...9 Lovgrundlag

3 Hvad er forældre- og ungepålæg? Et forældrepålæg er et specificeret, fremadrettet krav fra kommunen om en eller flere konkrete op gaver og pligter, som foræl dremyndighedsindehaveren skal påtage sig. Kommunen stiller altså krav om, at forældrene del tager aktivt i deres barns opdragelse og udvikling samt i løsningen af barnets eller den unges vanske ligheder. Et ungepålæg har til formål at få barnet eller den unge ind i en positiv udvikling og samtidig tyde liggøre over for den unge, at kommunen i den forbindelse stiller krav til den pågældende. Et unge pålæg skal altid indgå i en fremadrettet indsats, som har til hensigt at ændre barnets eller den unges adfærd. Pålægget skal derfor ikke anvendes som en straf med bagudrettet perspektiv. Kommunen kan træffe afgørelser om ungepålæg uden samtykke fra forældremyndighedsindehave ren. Det skal dog altid først vurderes, om en frivillig løsning er mulig. Det samme gælder for afgørelser om forældrepålæg. Bestemmelserne om forældre- og ungepålæg skal ses i sammenhæng med servicelovens øvrige fo rebyggende foranstaltninger og den samlede indsats i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge og dennes fami lie. Afgørelser om forældre- og ungepålæg giver kommunen mulighed for samtidig at træffe afgørelse om visse foranstalt ninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke. Det kan gøres, hvis kommunen vur derer, at selve formålet med foranstaltningen kan opnås trods det manglende sam tykke. Det kan fx være i situa tioner, hvor kommunen vurderer, at et forældre pålæg er relevant, om end ikke tilstrækkeligt til at løse barnets eller den unges problemer. Hvem er målgruppen? Målgruppen for forældrepålæg er de forældre, der faktisk er i stand til at påtage sig deres ansvar som forældre, men som af forskellige årsager ikke vil eller ikke har intentioner om at gøre det. For ældre, der fx er udviklingshæmmede eller psykisk syge, er som udgangspunkt ikke om fattet af mål gruppen, da de pga. deres nedsatte funktionsevne ikke kan forventes til enhver tid at opfylde deres forældreforpligtelser. Forældrepålæg kan kun anvendes over for forældremyndighedsindehaveren. Hvis for ældrene har fælles forældremyndighed, skal kommunen træffe afgørelsen i forhold til begge forældre. Har bar net eller den unge fast ophold hos andre end forældremyndighedsindehaveren, kan kommunen ikke anvende forældrepålæg. Målgruppen for ungepålæg er børn og unge i alderen år, der har adfærdsmæssige problemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at barnets eller den unges udvikling er i fare. Et ungepålæg forudsætter, at kommunen har vurderet, at barnet eller den unge grundlæg gende er i stand til at bidrage til og tage ansvar for sin egen udvikling. Børn og unge, der er udviklingshæm mede eller psykisk syge, vil derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af mål gruppen, da de ikke kan forventes at kunne tage det fulde ansvar for egen udvikling. Betingelser for forældrepålæg Der er en række betingelser, der skal være op fyldt, før kommunen kan benytte forældrepålæg. Det er en forudsætning, at: der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og at risikoen skyldes, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit ansvar at forældremyndighedsindehaveren vurderes at være i stand til at løfte forældreansvaret der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, som viser, at der er behov for at iværksætte en foranstaltning Det er desuden en betingelse, at der foreligger oplysninger om enten: ulovligt skolefravær eller manglende opfyldelse af undervisningspligten kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge eller manglende samarbejdsvilje hos forældremyndighedsindehaveren om løsning af barnets el ler den unges problemer 4 5

4 Opgaver eller pligter i et forældrepålæg Betingelser for ungepålæg Der er en række betingelser, som skal være til stede, hvis kommunen skal anvende et ungepålæg. Mindst én af fire nedenstående problemstil linger skal være opfyldt: ulovligt skolefravær eller manglende opfyldelse af undervisningspligten kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer eller barnet eller den unge nægter at samarbejde om løsningen af problemerne Et eller flere af disse forhold fører ikke automatisk til et ungepålæg. Det skal på bag grund af en børnefaglig undersøgelse vurderes, om de konkrete forhold udgør en trussel for bar nets eller den unges udvikling. Herudover skal: Barnet eller den unge kan fx blive pålagt at: møde i skole være hjemme på et bestemt tidspunkt deltage i oprydning efter hærværk eller lignende tage imod et klubtilbud deltage i et relevant socialpædagogisk behandlingstilbud, hvor der fx er behov for en samlet indsats i familien tage imod en kontaktperson Listen er kun vejledende, da det ikke er muligt at for udse, hvilke tiltag der kan være egnede til at løse de konkrete problemer i en sag. 6 De pålagte opgaver eller pligter i forældrepålægget skal bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer. Det er en konkret vurdering fra sag til sag, hvilke handlepligter der er bedst eg nede til at løse problemerne. Afgrænsninger i kommu nens mulighed for pålæg: pålægget skal være egnet til at bidrage til løsning af problemerne i den konkrete sag efterlevelse af pålægget skal være realistisk for forældrene der skal være et rimeligt forhold mellem, hvor indgribende pålægget er, og hvor omfat tende problemet er forældrene kan alene blive pålagt handlinger, der ligger inden for rammerne af an svarlig forældremyndighedsudøvelse forældrepålægget skal være sagligt velbegrundet og medvirke til at give barnet eller den unge samme udviklingsmuligheder som andre børn pålæggets indhold skal fastlægges, så forældrene har mulighed for at opfylde deres øv rige forpligtelser, fx i forhold til familiens øvrige børn, uddannelse eller arbejde Forældrene kan fx blive pålagt at: sørge for, at barnet eller den unge kommer i skole eller daginstitution deltage i forældremøder og konsultationer vedrørende barnet eller den unges skolegang følge barnet eller den unge til bestemte fritidsaktiviteter sikre, at barnet eller den unge er hjemme på et bestemt tidspunkt deltage i et forældreprogram deltage i møder med relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges proble mer Listen er kun vejledende, da det ikke er muligt at for udse hvilke tiltag, der kan være egnede til at løse de konkrete problemer i en sag. barnet eller den unge være i stand til at bidrage til eller tage ansvar for sin egen udvikling og pålægget være egnet til at bidrage til løsningen af barnets eller den unges problemer Opgaver eller pligter i et ungepålæg Afgrænsninger i kommu nens mulighed for pålæg: pålægget skal være egnet til at bidrage til en løsning af problemerne handlepligterne skal være realistiske at efterleve for barnet eller den unge pålæggets indhold skal stå i rimeligt forhold til formålet med pålægget og de problemer, der søges løst pålægget skal være sagligt velbegrundet og ligge inden for formålet i serviceloven 7

5 8 Krav til afgørelsen om pålæg Det er vigtigt, at både forældrene og barnet eller den unge præcist ved, hvad kommunen har truffet afgørelse om. Afgørelser om forældre- og ungepålæg skal altid være skriftlige. Pålægget skal være klart formule ret, så det er tydeligt for forældrene og barnet eller den unge, hvad de skal gøre for at ef terleve pålægget og hvornår et pålæg bliver anset for ikke at være efterlevet. Kommunen skal oplyse forældrene om, at det er en betingelse for at modtage børnefa milieydelse, og for, at det pågældende barn eller den pågældende unge medregnes ved beregningen af boligstøtten, at de overholder pålægget. Alle afgørelser om forældre- og ungepålæg skal indeholde en klagevejledning. Vejledningen skal angive klageinstans, klagefrist og fremgangsmåde ved indgivelse af en klage. En afgørelse om forældre- eller ungepålæg bliver truffet for en afgrænset periode af højst 12 måne ders varighed. Pålægget kan forlænges med højst 6 måneder ad gangen. Der er ikke fastsat en grænse for, hvor mange gange et forældre- eller ungepålæg kan forlænges. Bortfald af pålæg Kommunen skal træffe afgørelse om bortfald af forældre- og ungepålæg i de tilfælde, hvor forhol det, der lå til grund for pålægget, ikke længere er til stede, eller hvis pålægget ikke længere er egnet til at løse bar nets eller den unges problemer. Kommunen kan træffe afgørelsen om bortfald af egen drift eller efter henvendelse fra forældrene. Kommunen er forpligtet til at træffe afgørelse om bort fald, hvis den bliver opmærksom på, at grundlaget har ændret sig. Hvis et pålæg ikke bliver efterlevet Forældrepålæg Kommunen er forpligtet til at holde øje med, om pålægget bliver efterlevet. Konstaterer kom munen, at foræl drepålægget ikke bliver efterlevet, skal kommunen træffe en afgørelse om mang lende efterlevelse. Der skal ligge klare informationer til grund for kommunens konstatering af manglende efterlevelse. Det er desuden en forud sætning, at den manglende efterlevelse ikke er be grundet i undskyldelige forhold eller omstændigheder. En afgørelse om manglende efterlevelse medfører et stop for udbetaling af børnefamilieydelse, og at det pågældende barn eller den pågældende unge ikke medregnes ved beregning af boligstøtten. Afgørelsen træffes med virkning for det næstkommende kvartal. Afgørelser om manglende efterlevelse skal være skriftlige, begrundes og indeholde en klagevejledning. Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Ungepålæg Bliver et ungepålæg ikke efterlevet, er det ikke forbundet med egentlige sanktioner. Hvis ungepå lægget ikke er tilstrækkeligt, eller det ikke overholdes af barnet eller den unge, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at iværksætte andre foranstaltninger. Anbringelse uden samtykke vil kunne komme på tale, da manglende efterlevelse af et unge pålæg kan medføre en forværring af barnets eller den unges situation. En afgørelse om anbrin gelse uden samtykke forudsætter en konkret vurdering af, om anbringelsesgrundlaget er opfyldt. Om ledsagende forældrepålæg Kommunen kan som led i en afgørelse om ungepålæg træffe afgørelse om et ledsagende forældre pålæg. Formålet med et ledsagende forældrepålæg er at sikre forældrenes aktive opbakning til bar nets eller den unges efterlevelse af et ungepålæg. Det er en betingelse for kommunens afgørelse om et ledsagende forældrepålæg, at betingelserne for anvendelse af forældrepålæg er opfyldt. Der gælder de samme regler for et ledsagende forældrepålæg som for andre forældrepålæg. Mang lende efterlevelse af et ledsagende forældrepålæg medfører derfor også stop for udbetaling af børne familieydelse, og at det pågældende barn eller den pågældende unge ikke medregnes ved beregning af boligstøtten. I de tilfælde, hvor forældrene overholder deres forældrepålæg, men barnet eller den unge ikke ef terlever et ungepålæg, kan kommunen ikke træffe afgørelse om manglende efterlevelse af forældre pålægget. 9

6 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 Forældrepålæg 57 a. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at meddele forældremyndighedsindehaveren et forældrepålæg, jf. stk. 3, når der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og det vurderes at bero på, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar. Stk. 2. Meddelelse af et forældrepålæg forudsætter, at der foreligger oplysninger om, 1) at barnet eller den unge har ulovligt skolefravær, eller at undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes, 2) at barnet eller den unge har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed, 3) at barnet eller den unge har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer, eller 4) at forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer. Stk. 3. Et forældrepålæg angiver en eller flere konkrete handlepligter for forældremyndighedsindehaveren, som skal være egnede til at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer, og som står i rimeligt forhold til formålet. Det kan herunder fastsættes, at forældremyndighedsindehaveren skal 1) sikre barnets eller den unges fremmøde i skolen ved personligt at følge barnet eller den unge i skole, 2) deltage i forældremøder og konsultationer vedrørende barnets eller den unges skolegang, 3) sikre barnets eller den unges deltagelse i konkrete fritidsaktiviteter ved at følge barnet eller den unge til det pågældende sted, 4) sikre, at barnet eller den unge er hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, 5) deltage i et af kommunen tilbudt forældreprogram eller 6) deltage i møder med relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer. Stk. 4. Hvis der er truffet afgørelse om forældrepålæg efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter 52, stk. 1, om at iværksætte foranstaltninger efter 52, stk. 3, nr. 1, 2, 3, 6 og 9, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke. Stk. 5. Afgørelsen om forældrepålæg træffes for en afgrænset periode af højst 12 måneders varighed. Forældrepålægget kan forlænges med højst 6 måneder ad gangen. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældremyndighedsindehaveren om, at overholdelse af pålægget er en betingelse for at modtage børne- og ungeydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, og for, at det pågældende barn eller den pågældende unge medregnes ved beregningen af boligstøtten, jf. lov om individuel boligstøtte. Stk. 7. Hvis kommunen vurderer, at den, der er meddelt et forældrepålæg efter stk. 1, ikke efterlever pålægget, og at den manglende efterlevelse ikke beror på undskyldelige omstændigheder, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om dette. Afgørelsen er gældende for ét kvartal. Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald af pålægget, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, 1) at forholdet, der lå bag pålægget, ikke længere eksisterer, eller 2) at forældrepålægget ikke længere er egnet til at løse barnets eller den unges problemer. Ungepålæg 57 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at meddele et barn eller en ung i alderen år et ungepålæg, når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og når det vurderes, at et frivilligt samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren om støtte efter 52, stk. 3, ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets eller den unges problemer. Afgørelsen om ungepålæg kan træffes uden forældremyndighedsindehaverens samtykke. Stk. 2. Meddelelse af et ungepålæg forudsætter, at der foreligger oplysninger om, at barnet eller den unge 1) har ulovligt skolefravær, eller at undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes, 2) har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed, 3) har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer eller 4) nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer. Stk. 3. Et ungepålæg skal angive en eller flere konkrete handlepligter for barnet eller den unge, som vurderes at være egnede til at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer, og som står i rimeligt forhold til formålet. Det kan herunder fastsættes, at barnet eller den unge skal 1) modtage en eller flere foranstaltninger efter 52, stk. 3, nr. 1, 3, 6, 8 eller 9, 2) være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt eller 3) bidrage til at genoprette forrettet skade. Stk. 4. Hvis der er truffet afgørelse om ungepålæg efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter 52, stk. 1, om at iværksætte foranstaltninger efter 52, stk. 3, nr. 1, 3, 6, 8 eller 9, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke. Stk a, stk. 5 og 8, finder tilsvarende anvendelse på ungepålægget efter stk. 1. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal ved afgørelse om ungepålæg efter stk. 1 overveje, om der samtidig bør træffes afgørelse om forældrepålæg efter 57 a. Stk. 7. Politiet kan yde bistand til kommunen ved udøvelsen af beføjelser efter 64, stk. 2, når disse beføjelser udøves i forbindelse med en afgørelse om ungepålæg. Stk. 8. Social- og integrationsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om politiets bistand til kommunerne i forbindelse med gennemførelse af ungepålæg

7 Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Forfatter: Ankestyrelsen Udgiver: Socialstyrelsen og Ankestyrelsen Udgave: 2. udgave, 1. oplag Oplag: 1500 Udgivelsesår: 2013 Fotos: Socialstyrelsen, Colourbox Layout: Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks København K Telefon: Mail: Socialstyrelsen Edisonsvej Odense C Tlf

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere