Dräger Interlock XT. Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2. ST eps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dräger Interlock XT. Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2. ST-264-2002.eps"

Transkript

1 Dräger Interlock XT da Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2 ST eps

2 Indhold Vedrørende din sikkerhed Hvad er hvad Anvendelsesformål Installering af Dräger Interlock XT Startprocedure Forudsætninger Afmontering af håndsættet Krav til testpersonen Måling Aktivér Dräger Interlock XT Afgivelse af åndeprøve » Test OK « » Test IKKE OK « Afbrydelse under kørsel - slukning af køretøjet Gentagelsestest Menuoptioner Valgmulighed "Fri start": "Ny åndeprøve": "Næste service": "Leverandør": "Håndsæt Info": "Kontrolboks Info": "Adgangskode": "Fri start PIN": "Dato, klokkeslæt": "Frigivelsestider": "Oplåsning af enheden": Vedligeholdelse Kalibrering/justering Rengøring Bortskaffelse af enheden Fejl, årsager og udbedring Tekniske data Indstillelige parametre Bestillingsliste Indbygningsattest

3 Vedrørende din sikkerhed Se brugsanvisningen Enhver brug af apparatet forudsætter, at man har sat sig ind i og overholder brugsanvisningen. Apparatet er udelukkende beregnet til de beskrevne anvendelsesformål. Vedligeholdelse Det anbefales at tegne en servicekontrakt med Dräger og lade Dräger udføre samtlige reparationer. Ved reparationer må der kun benyttes originale Dräger-dele. Vær opmærksom på kapitlet Vedligeholdelse på Side 11. Tilbehør Benyt altid kun det tilbehør, som er angivet i bestillingslisten. Sikkerhedssymboler i denne brugsanvisning I nærværende betjeningsforskrift anvendes der en række advarsler med hensyn til risici og farer, som kan forekomme ved brugen af enheden. Advarslerne indeholder "signalord", som gør opmærksom på det forventede risikoniveau. Signalordene og de tilhørende farer er som følger: ADVARSEL Der er fare for død eller alvorlige kvæstelser på grund en eventuel faresituation, hvis ikke der tages de nødvendige forholdsregler. FORSIGTIG Der er fare for kvæstelser eller materielle skader på grund en eventuel faresituation, hvis ikke der tages de nødvendige forholdsregler. Kan også bruges som advarsel mod letsindig adfærd. BEMÆRK Yderligere information om brugen af instrumentet. 3

4 Hvad er hvad Anvendelsesformål Dräger Interlock XT er et alkometer med startspærre. Før man starter en bil, der er udstyret med Dräger Interlock XT, skal føreren afgive en åndingsprøve. Dräger Interlock XT måler alkoholkoncentrationen i udåndingsluften og gemmer måleværdien, startforsøg samt antydninger om manipulationer og overtrædelser i dataloggen. Bilen kan kun startes, hvis den målte alkoholkoncentration i udåndingsluften ligger under den indstillede grænseværdi. Apparatet opfordrer også til at gentagelsestest under kørslen (optionelt). BEMÆRK Apparatet er ikke en sikkerhedsanordning og kan ikke bruges som startspærre mod tyveri Tilslutningskabel til bilen 2 Beskrivelse af tilslutningskablet 3 Kontrolboks 4 "Op"-knap 5 "OK"-knap 6 "Ned/menu"-knap 7 Tilslutningskabel til håndsættet 8 Håndsæt 9 Display 10 Mundstykke 5 4 ST _1.eps 4

5 Installering af Dräger Interlock XT ADVARSEL Ændringer eller tilføjelser på Dräger Interlock XT kan medføre fare. Sådanne ændringer eller tilføjelser gør brugsanvisningens indbygningsattest ugyldig. Installationen må kun udføres af et Dräger-Interlock-servicecenter eller et kompetent værksted iht. den dertil hørende installationsanvisning. Ved valget af indbygningssted skal reglerne, der gælder for kabiner i køretøjer, overholdes. Startprocedure Forudsætninger Der skal isættes et nyt mundstykke for hver testperson. BEMÆRK Omgivelsesluften må ikke indeholde dampe fra alkohol eller opløsningsmidler (desinfektionsmidler, ruderens). Sørg for, at sensoren ikke modtager høje alkoholkoncentrationer før målingen: Drik ikke alkohol, indtag ikke alkoholholdige levnedsmidler eller skyl ikke munden med alkoholholdigt mundvand. Hold afstand til antennen til mobiltelefoner eller sendeanlæg. I modsat fald kan måleresultaterne være fejlbehæftede. Afmontering af håndsættet Ved temperaturer inde i kabinen på under 20 C og over 80 C kan håndsættet tages af et evt. tilslutningskabel, så det hurtigere bliver klar til brug. 1 Tryk på låsen på stikket, og træk stikket af. Læg håndsættet på et sted med moderate temperaturer. 1 Tilslut håndsættet igen, før bilen startes. Krav til testpersonen Der skal være gået mindst 15 minutter siden den sidste alkoholindtagelse! Restalkohol i munden kan give højere måleværdier. Der kan også optræde øgede måleværdier ved visse levnedsmidler, aromatiske drikkevarer (f. eks. frugtsaft), alkoholholdigt mundvand eller mundspray, lægemidler i flydende form eller dråber og efter opstød eller opkast. Skylning af munden med vand eller alkoholfrie drikke kan ikke erstatte ventetiden! Måleværdier over den indstillede grænseværdi gemmes i dataloggen. Før testen skal åndedrættet være normalt og roligt _1.eps 5

6 Måling Aktivér Dräger Interlock XT Sæt tændingsnøglen i tændingslåsen og drej den til position "Tænding". Der udføres en selvtest, og forvarmningsfasen begynder. Under forvarmningen viser displayet meldingen» Varmer op VENT VENLIGST «. Når der lyder en signaltone, den gule lampe blinker, og meldingen» Klar til test VENLIGST BLÆS «vises, er enheden klar til at måle. Afgivelse af åndeprøve Tag håndsættet af holderen. 1 Sæt evt. et nyt mundstykke på Sørg for at kærven vender rigtigt. Blæs jævnt ind i mundstykket, så længe der lyder en vedvarende signaltone eller hvis manipulationsbeskyttelsen (blæse/suge) er aktiveret: Blæs jævnt ind i mundstykket, så længe der lyder en vedvarende signaltone, og sug derefter straks (signaltonen stopper, og man hører eventuelt et "klik") ud i mundstykket, til der lyder en kort signaltone. Hvis der ikke blæses og suges rigtigt ved åndeprøven, viser displayet meldingen» Blæs/sug Ny test OK « _1.eps Bekræft meldingen ved at trykke på knappen "OK". Derefter opfordrer enheden til at afgive en ny åndeprøve. Hvis der blæses for kraftigt eller for svagt, viser displayet den tilsvarende melding. Bekræft meldingen ved at trykke på knappen "OK". Derefter opfordrer enheden til at afgive en ny åndeprøve. Når åndeprøven er tilfredsstillende, vises testresultatet med meddelelsen» Test OK «eller» Test IKKE OK «eller den målte koncentration (optionelt) vises.» Test OK «Den målte alkohol-koncentration i åndeluften er under den indstillede grænseværdi. Displayet viser» Test OK «. Bilen kan startes, når der vises» Start frigivet «og en tidstæller, der viser hvor lang tid bilen kan startes. Efter at bilen er startet, er Dräger Interlock XT i klartilstand. Dette vises med» Kør forsigtigt! «Sæt håndsættet i holderen igen.» Test IKKE OK «Den målte alkohol-koncentration i åndeluften er over den indstillede grænseværdi. Displayet viser» Test IKKE OK «, fulgt af visningen» Tidsspærre aktiv «med en tæller, der viser spærringen i timer, minutter og sekunder. Den røde lampe lyser. Når den efterfølgende mellemfase» Varmer op VENT VENLIGST «er forløbet, vises en opfordring til at afgive endnu en åndeprøve» Klar til test VENLIGST BLÆS «. 6

7 Afbrydelse under kørsel - slukning af køretøjet Mens tændingen i bilen er slået til efter en vellykket åndetest, er enheden i klartilstand. Displayet viser» Kør forsigtigt! «. Hvis tændingen slås fra, eller hvis bilen ikke starter efter en bestået åndeprøve, begynder genstartsperioden (se Side 15). I dette tidsrum kan bilen startes, uden at der kræves en ny alkoholtest. Displayet viser» Fri start «og en tidstæller, der viser den resterende starttid. Når genstartsperioden er udløbet, slukkes enheden. Dräger Interlock XT forbliver slukket, til tændingen aktiveres igen. BEMÆRK Før der startes på ny, skal der igen udføres en åndetest. Gentagelsestest FORSIGTIG Vent med at udføre gentagelsestesten i stærkt trafik eller i farlige situationer. Udfør først åndeprøven, når forholdene er sikre. FORSIGTIG Af sikkerhedsgrunde og på grund af bestemte retlige bestemmelser bør køretøjet parkeres uden for trafikken på et sikkert sted, før gentagelsestesten udføres. For at sikre at føreren forbliver ædru under kørslen, kræver enheden ekstra åndetest (optionelt) under kørslen. Der lyder en afbrudt tone, den gule lampe blinker, og displayet viser» Gentag test VENLIGST BLÆS «. Udfør åndeprøven, præcist som når bilen startes. Bilens motor skal være i gang under gentagelsestesten. I modsat fald registreres posteringen "Overtrædelse". Når displayet viser» Test OK «, skal enheden sættes i holderen igen, og turen fortsættes. Displayet viser» Kør forsigtigt! «BEMÆRK Der flere minutter til rådighed (alt efter enhedens indstilling) til at udføre gentagelsestesten. 7

8 Menuoptioner Dräger Interlock XT kan (alt efter den indstillede konfiguration) vise følgende muligheder:» Tilbage Fri start Ny åndeprøve Service «med undermenu:» Tilbage Næste service Leverandør Håndsæt Info Kontrolboks Info Adgangskode «med undermenu:» Tilbage Indtast kode Start frigivet PIN «med undermenu:» Tilbage Indtast PIN Dato, klokkeslæt Frie tider Lås instr. op «Bilens tænding skal være slået til, mens der vælges. 1 Tryk på menuknappen "M". Vælg menupunkt ved at trykke på knapperne " " og " ". 2 Godkend valget med knappen "OK". Vælg eventuelt undermenupunkt ved at trykke på knapperne " " og " ", og bekræft med knappen "OK". Valgmulighed "Fri start": Efter indtastning af et PIN-tal kan f.eks. forældre eller tilsynsbeføjede personer starte bilen uden at afgive åndeprøve. PIN-tallet skal indtastes, hver gang motoren startes uden åndetest. Grundindstillingen for Fri start PIN er» 1234 «(ændring af Fri start PIN, se Side 10). Vælg muligheden» Indtast PIN: «med knapperne " " og " ", og bekræft med knappen "OK". Displayet viser» Indtast PIN: 0000 «. Indstil det første ønskede tal med knapperne " " og " ". Godkend med knappen "OK". Indstil derefter de næste talpositioner. Gentag forløbet for alle talpositioner. Bekræft endnu engang det fuldstændige PIN-tal med knappen "OK", eller gå tilbage til indtastning med knappen " ". 1 Interl ock OK _1.eps 8

9 "Ny åndeprøve": Giver mulighed for at kræve en ny åndeprøve. Vælg muligheden» Start test «med knapperne " " og " ", og godkend med knappen "OK". Udgangsrelæet åbnes. BEMÆRK Det er kun muligt at starte motoren igen, når en ny åndeprøve er bestået. Afgiv åndeprøve. "Næste service": Viser datoen og årsagen til næste service. Efter visningen: Godkend med knappen "OK". "Leverandør": Viser telefonnummeret på servicecentret og brugerens eventuelle programnummer. Efter visningen: Godkend med knappen "OK". "Håndsæt Info": Viser håndsættets serienummer og softwareversion. Efter visningen: Godkend med knappen "OK". "Adgangskode": Efter indtastning af et kodetal er der i et begrænset tidsrum mulighed for at starte bilen - f.eks. på et værksted - uden at afgive åndeprøve. Ring servicetelefonen op for at få kodetallet (se f.eks. valgmuligheden "Leverandør", Side 9), og hav følgende informationer parat: Håndsættets serienummer (se "Håndsæt Info", Side 9), Dato og klokkeslæt for indtastningen af kodetallet. Adgangen er (alt efter indstilling) maks. gyldigt i 48 timer efter indtastningen af kodetallet. Vælg muligheden» Indtast kode: «med knapperne " " og " ", og bekræft med knappen "OK". Displayet viser» Indtast kode: 0000 «. Indstil det første ønskede tal med knapperne " " og " ". Godkend med knappen "OK". Indstil derefter de næste talpositioner. Gentag forløbet for alle talpositioner. Bekræft endnu engang det fuldstændige kodetal med knappen "OK", eller gå tilbage til indtastning med knappen " ". Adgangskodens gyldighed kan afsluttes ved at indtaste kodetallet "0000" eller ved at bede om en ny åndeprøve (se "Ny åndeprøve", Side 9). "Kontrolboks Info": Viser styreenhedens serienummer og softwareversion. Efter visningen: Godkend med knappen "OK". 9

10 "Fri start PIN": Gør det muligt at ændre frigivelses-pin. Vælg "Start frigivet PIN: «med knapperne " " og " ", og bekræft med knappen "OK". Displayet viser» Aktuel PIN: 0000 «. Indstil det første tal i den aktuelle PIN med knapperne " " og " ". Godkend med knappen "OK". Indstil derefter de næste talpositioner. Gentag forløbet for alle talpositioner. Bekræft endnu engang det fuldstændige PIN-tal med knappen "OK", eller gå tilbage til indtastning med knappen " ". Displayet viser» Ny PIN: 0000 «. Indtast nyt PIN-tal som beskrevet ovenfor. "Dato, klokkeslæt": Viser ugedag, dato og klokkeslæt på Dräger Interlock XT. Efter visningen: Godkend med knappen "OK". "Oplåsning af enheden": Når kodetallet er indtastet er det muligt at starte bilen med en åndeprøve, når enheden er spærret (f.eks. fordi serviceintervallet er udløbet iht. de retlige bestemmelser). Ring op for at få kodetallet (se f.eks. valgmuligheden "Leverandør", Side 9), og hav følgende informationer parat: Håndsættets serienummer (se f.eks. "Håndsæt Info", Side 9), Dato og klokkeslæt for indtastningen af kodetallet. "Oplåsning af enheden": «med knapperne " " og " ", og bekræft med knappen "OK". Displayet viser» Indtast kode: 0000 «. Indstil det første ønskede tal med knapperne " " og " ". Godkend med knappen "OK". Indstil derefter de næste talpositioner. Gentag forløbet for alle talpositioner. Bekræft endnu engang det fuldstændige kodetal med knappen "OK", eller gå tilbage til indtastning med knappen " ". Enheden beder om en åndeprøve. "Frigivelsestider": Viser de indstillede perioder for frigivelsen. Efter visningen: Godkend med knappen "OK". 10

11 Vedligeholdelse Kalibrering/justering Kun af et autoriseret Dräger-Interlock-servicecenter. Kontrollér kalibreringen mindst én gang om året. Når serviceintervallet er udløbet, eller hvis serviceintervallet forkortes på grund af overtrædelse - afhængigt af de indstillede parametre og de lovbestemte regler - viser displayet meldingen» Service om X dage «. Hvis enheden ikke vedligeholdes, kan bilen ikke startes, når en overgangsperiode på nogle dage er udløbet - afhængigt af de lovbestemte regler. Forsøg på at tage Dräger Interlock XT ud af drift forkorter det fastlagte serviceinterval. Bortskaffelse af enheden Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr: Siden august 2005 har EU-forskrifter for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr, som er fastlagt i EU-direktivet 2002/96/EF samt den nationale lovgivning og som vedrører dette apparat, været gældende. For private husstande er der blevet oprettet særlige indsamlingssteder og genbrugsstationer. Eftersom apparatet ikke er registreret til brugen i private husstande, må det heller ikke bortskaffes på denne måde. I forbindelse med bortskaffelsen kan apparatet returneres til Dräger Safety's nationale forhandler, som De er velkommen til at kontakte ved spørgsmål i forbindelse med bortskaffelsen. Rengøring Enheden må ikke nedsænkes i væske, og der må ikke komme væske ind i stikkene! Enheden tørres af med en engangsklud. 11

12 Fejl, årsager og udbedring Display Årsag Udbedring Enheden er endnu ikke klar til test Åndeprøven blev udført for tidligt. Udfør åndeprøven, når enheden beder om det. Blæs kraftigere! /Ny test Ved åndeprøven blev der ikke blæst kraftigt nok. Gentag testen ved at blæse kraftigere. Blæs svagere! /Ny test Ved åndeprøven blev der blæst for stærkt. Gentag testen ved at blæse svagere. Blæs længere/ny test Blæs/sug/Ny test Sug længere! /Ny test Kontrollér mundstykket/ny test Ved åndeprøven blev der blæst for kortvarigt. Åndeprøven blev ikke udført på den rigtige måde ved at blæse og suge. Ved åndeprøven blev der suget for kortvarigt. Mundstykket er ikke sat rigtigt i håndsættet. Gentag testen ved at blæse længere. Gentag testen, og husk at suge, lige efter at der er blæst. Gentag testen ved at suge længere. Sæt mundstykket rigtigt i. Gentag venligst/ny test Ved åndeprøven blev der konstateret fejl. Udfør åndeprøven på ny, når enheden beder om det. Test IKKE OK Den målte alkohol-koncentration i åndeluften er over den indstillede grænseværdi. Gentag testen efter min. 15 minutter. Hvis meldingen vises igen, ligger åndeluftens alkoholkoncentration over grænseværdien. Temp. for lav/varm håndsættet Temperaturen på håndsættet for lav. Tag håndsættet af, og anbring det på et sted med moderat temperatur. Tilslut håndsættet igen, og udfør testen. Temp. for høj/afkøl håndsættet Temperaturen på håndsættet for høj. Tag håndsættet af, og anbring det på et sted med moderat temperatur. Tilslut håndsættet igen, og udfør testen. Service om x dage Serviceintervallet udløber om x dage. Kontakt Dräger-Interlock-servicecentret i tide. 12

13 Display Årsag Udbedring Service-spærre Serviceinterval udløbet. Kontakt Dräger-Interlock-servicecentret. Antal overtrædelser Der er konstateret for mange overtrædelser. Kontakt Dräger-Interlock-servicecentret i tide. Fejl håndsæt/kontakt service. Fejl i håndsættet. Slå tændingen fra og til, og gentag testen. Hvis fejlmeldingen vises igen: Kontakt autoriseret Dräger-Interlock-servicecenter. Fejl kontrolboks /kontakt service. Fejl i kontrolboksen. Slå tændingen fra og til, og gentag testen. Hvis fejlmeldingen vises igen: Kontakt autoriseret Dräger-Interlock-servicecenter. Kontrollér kablet, og tilslut det igen. Kontrolboksen passer ikke, Software-version "OK" (Ingen tekstvisning på håndsættet, men visningslamper fungerer) (Ingen displaymeldinger på håndsættet) Ingen forbindelse mellem håndsæt og kontrolboks. Kontrolboks og håndsæt har forskellige software-versioner. Temperaturen på håndsættet for lav. Ingen forbindelse mellem håndsæt og kontrolboks. Kontrollér stikket til forbindelseskablet, og slut det til håndsæt og kontrolboks igen. Hvis fejlmeldingen vises igen: Kontakt autoriseret Dräger-Interlock-servicecenter. Efter at der er trykket på knappen "OK", kan softwareversionen udlæses (f.eks. rev. 1.9). Kontakt autoriseret Dräger-Interlock-servicecenter. Udfør testen som sædvanligt iht. brugerføring med visningslamper. Tag håndsættet af, og anbring det på et sted med moderat temperatur. Tilslut håndsættet igen. Kontrollér forbindelseskablets stik, tag forbindelseskablets stik af håndsættet, og sæt det på igen. Hvis der stadig ikke er visning: Kontakt autoriseret Dräger-Interlock-servicecenter. 13

14 Tekniske data Ledning til tænding 5 V til 48 V Måleprincip Omgivelsesbetingelser Ved drift Drift af følsomheden Display Elektrokemisk DrägerSensor 45 o C til 85 o C 20 % til 98 % r.f hpa Højdeændringer har ingen indflydelse på måleresultatet typisk 1 % af måleværdien pr. måned Grafik-display Ventetid til instrumentet er driftsklart 20 o C -40 o C Godkendelser < 10 sekunder < 3 minutter Radiostøjdæmpning (Direktiv 2006/28/EF) Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol som selvstændig teknisk enhed (Generel driftstilladelse, Tyskland) Kalibreringsinterval Typisk 12 måneder Mål (H x B x D) Håndsæt Kontrolboks ca. 150 mm x 70 mm x 40 mm ca. 115 mm x 105 mm x 40 mm Vægt Håndsæt Kontrolboks ca. 175 g ca. 320 g Spændingsforsyning 12 V til 35 V Strømforbrug maks. i klarstilling <2 A <20 ma Kontaktrelæ til staterrelæets ledning <16 A, kontinuerlig <40 A, spids <48 V 14

15 Indstillelige parametre Nogle parametre i Dräger Interlock XT kan indstilles forskelligt af et Dräger-Interlock-servicecenter iht. lovbestemte regler i forskellige lande eller individuelt ved indbygningen. Beskrivelserne i denne brugsanvisning gælder grundudførelsen. Tabel over vigtige indstillelige parametre: Parameter Betjening Visning af testresultatet Grundudførelse Test OK/ Test IKKE OK 1,0 liter Min. blæsevolumen Grænseværdi (starttest) 0.30 Manipulationsbeskyttelse (blæsetype/ Nej sugetype) Genstartsperiode Service Serviceinterval Apparatspærre (efter at serviceintervallet og overgangsperioden er udløbet) Gentagelsestest Gentagelsestest (mens køretøjet er ibrug) 15 minutter 365 dage Nej Nej Parameter Apparatspærrer Varighed for spærring af starteren efter høj koncentration Frigivelsestider Frigivelsestider (tillader kun at bilen startes på bestemte døgntidspunkter og ugedage) Bypass-muligheder Startfrigivelse (til gentaget bypass af apparatet ved hjælp af et PIN-tal) Adgangskode (til tidsbegrænset bypass af apparatet ved hjælp af et kodetal) Tidsinterval for adgangskoden Grundudførelse 5 minutter Nej Nej Ja 9 timer 15

16 Bestillingsliste Betegnelse og beskrivelse Bestillingsnr. Dräger Interlock XT Startspærren styret af åndeluftens indhold af alkohol (håndsæt og kontrolboks) til indbygning i køretøjer, 12 V til 24 V, mundstykker (5 stk.) og monteringstilbehør Tilbehør Mundstykker (5 stk. med kontraventil), emballeret enkeltvis Mundstykker (300 stk. med kontraventil), emballeret enkeltvis Mundstykker (50 stk. med kontraventil), emballeret enkeltvis Mundstykker (300 stk. med kontraventil), emballeret enkeltvis Top til mundstykke (1000 stk.) pose á 20 stk. Kabelsæt til tilslutning af horn og forlygter Kabelsæt til tilslutning af horn Ekstern visningslampe på forespørgsel Monteringsplade Spiralkabel, længde 5,5 m

17 Indbygningsattest Undertegnede: bekræfter hermed, at den i det efterfølgende beskrevne startspærre, som styres af åndeluftens indhold af alkohol, er indbygget iht. producentens anvisninger. Beskrivelse af køretøjet: Fabriksmærke: Type: Serienummer: Registreringsnummer: Beskrivelse af startspærren, der styres af åndeluftens indhold af alkohol: Fabriksmærke: Dräger Type: Dräger Interlock XT Typegodkendelsesnummer: KBA 9724*01 Udført i: den Installatørens fuldstændige adresse ( eventuelt med stempel): Underskrift: Titel: 17

18 18

19 19

20 Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstrasse 1 D Lübeck Germany Phone Fax GA da Dräger Safety AG & Co. KGaA Edition 02 - May 2010 (Edition 01 - January 2003) Subject to alteration

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere D-85338-2013 Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere HVAD ER DRÄGER INTERLOCK 7000? Interlock 7000 er en pålidelig og præcis alkoholmåler med indbygget startspærre.

Læs mere

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Kun det sikreste er godt nok Dräger er en tysk virksomhed indenfor medicin og sikkerhedsteknik med stor erfaring i at producere udstyr af

Læs mere

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker Dräger Interlock XT Dräger Interlock XT er en alkotester med startspærre (alkolås). Efter monteringen af en Dräger Interlock kan alkoholbetingede ulykker undgås. Den er desuden tænkt som en hjælp til ændring

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Pålidelighed over hele linjen. Dräger Interlock. Præventiv indsats i køretøjer

Pålidelighed over hele linjen. Dräger Interlock. Præventiv indsats i køretøjer D-100020-2013 Pålidelighed over hele linjen. Dräger Interlock. Præventiv indsats i køretøjer Klar, når du er klar FOR STØRRESIKKERHED I TRAFIKKEN En alkolås er et alkometer med startspærre. De nye alkolåse

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugervejledning Alkometer SD-400

Brugervejledning Alkometer SD-400 Brugervejledning Alkometer SD-400 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Oversigt 3 2.1 Start instrumentet... 3 2.2 Afbryd instrumentet... 4 2.3 Engangs-mundstykke... 4 2.4 Test porten... 4 2.5 Beskyttelsesetui

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

Brugervejledning Alkometer SD-400P

Brugervejledning Alkometer SD-400P Brugervejledning Alkometer SD-400P 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Oversigt 3 2.1 Start af instrumentet... 3 2.2 Slukning af instrumentet... 4 2.3 Engangs-mundstykke... 4 2.4 Test porten... 4

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Brugsanvisning til Campingvogn 2017 DK - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gør det muligt at styre de fleste

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

TomTom LINK 200 Referencevejledning

TomTom LINK 200 Referencevejledning TomTom LINK 200 Referencevejledning Indhold Æskens indhold 3 Læs dette først 4 Tillykke... 4 Det skal du bruge til installationen... 4 Sikkerheden først 5 Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning Neater Powered Drinker Brugsvejledning Forhandles i Danmark af Fremstillet i Storbritannien af: Neater Solutions Ltd 12 Burlington Road Buxton Derbyshire SK17 9AL Tel: +44(0)1298 23882 Fax: +44(0)1298

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v3 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v3.06 Indledning

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer...

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

KaVo ORTHOcenter 1058 O. Kort brugsanvisning.

KaVo ORTHOcenter 1058 O. Kort brugsanvisning. KaVo ORTHOcenter 1058 O Kort brugsanvisning. Denne kortfattede brugsanvisning dækker kun de vigtigste kontrolfunktioner. Den erstatter ikke den mere omfattende standardbrugsanvisning, som er leveret sammen

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere