GL/AR1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde"

Transkript

1 Ansøgningsskema GL/AR1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde. For at søge om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland bedes både arbejdsgiver i Grønland og ansøger (den udenlandske arbejdstager) bidrage til at udfylde dette skema og vedlægge de nødvendige dokumenter. Sådan gør I 1. Arbejdsgiver (virksomheden) udfylder del 2 (pkt. 8-12) af dette skema og underskriver i pkt Arbejdsgiver vedlægger de nødvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor) 3. Når arbejdsgiver har udfyldt del 2, giver eller sender arbejdsgiver hele skemaet (både del 1 og del 2) med vedlagte dokumenter til ansøger (arbejdstager) 4. Ansøger (arbejdstager) udfylder del 1 (pkt. 1-5) af skemaet og underskriver i pkt Ansøger vedlægger de nødvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor) 6. Ansøger indgiver hele ansøgningen (både del 1 og del 2 vedlagt de nødvendige dokumenter) til en dansk repræsentation i det land, hvor han/hun bor. Når ansøgningen indgives personligt, skal ansøger have sit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere ansøgers identitet og passets gyldighed. En ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland skal som udgangspunkt indgives fra ansøgers hjemland. Under ganske særlige omstændigheder kan ansøgningen indgives til politiet i Grønland, Politiet i Danmark eller i Borgerservice i Udlændingestyrelsen. Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? Ansøger bedes vedlægge følgende dokumenter: Kopi af pas (alle udfyldte sider inklusiv forside) 2 stk. vellignende pasfoto. Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1 Bemærk, at dit pas skal være gyldigt 2 måneder udover det planlagte ophold i Grønland Ansættelseskontrakt, som indeholder oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, og jobbeskrivelse (ikke over 30 dage gammel). Dokumentation for uddannelse i kopi med autoriseret oversættelse - som udgangspunkt af en translatør - til engelsk eller dansk Dokumentation for autorisation (kun hvis arbejdet kræver dansk eller grønlandsk autorisation). Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af skemaet Bemærk, at arbejdsgiver skal henvende sig direkte til kommunens arbejdsmarkedskontor for at få denne erklæring. Erklæringen skal vedlægges ansøgningen Betingelser for opholds- og arbejdstilladelse Der stilles en række betingelser for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse i Grønland. De væsentligste løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter grønlandske forhold. Som udgangspunkt stilles der krav om fuldtidsbeskæftigelse (normalt 40 timer om ugen). Derudover må der generelt set ikke være tilgængelig arbejdskraft i Grønland, som på kvalificeret vis kan varetage arbejdet. Høring af Grønlands Selvstyre Ansøgningen vil blive sendt til Grønlands Selvstyre til høring om, hvorvidt der er særlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn, der taler for at imødekomme ansøgningen. Hvis I vil have hurtigt svar I kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis ansøgningen er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Det er derfor meget vigtigt, at både arbejdsgiver og ansøger er omhyggelige med at udfylde skemaet og husker at vedlægge alle nødvendige dokumenter. Medfølgende familie Hvis din ægtefælle, samlever eller dine børn også søger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, bedes I udfylde ansøgningsskema GL/FA8 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde i Grønland. Skemaet kan findes på under blanketter. Vælg emnet Grønland. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan I også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis I er i tvivl, kan I kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet. I finder vores kontaktoplysninger på Arbejdsgiver bedes vedlægge følgende dokumenter Erklæring fra kommunens arbejdsmarkedskontor om, at arbejdsgiver har søgt efter arbejdskraft i Grønland i henhold til Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskraftstilgangen i Grønland.

2 Forbeholdt myndighederne Dato modtaget Modtaget af (navnestempel og signatur) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID GL/AR1_da_ DEL 1 udfyldes af ansøger (arbejdstager) 1. Ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. tidligere nationalitet Evt. cpr.nr. Evt. udl.nr./person ID Fødested (by) Fødeland 2. Oplysninger om ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Mand Kvinde Nuværende ægteskabelige stilling Ugift Gift Fraskilt Enke/enkemand Registreret partnerskab Opløst registreret partnerskab Adresse i hjemlandet (Gade/vej og nr./postboks) Postnr., by og land Telefonnr. -adresse Hvis du allerede er i Grønland, bedes du oplyse følgende: Indrejsedato i Grønland Adresse i Grønland (Gade/vej og nr./postboks) Postnr. og by c/o (navn) Mobil Telefonnr. -adresse Side 2 af 10

3 3. Oplysninger om ansøgers pas UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal være opmærksom på, at dit pas skal være gyldigt i 2 måneder ud over det planlagte ophold i Grønland Nationalitetspas Anden rejselegitimation, hvilken? Pasnummer Udstedelsesdato (dag, måned, år) Pas gyldigt til (dag, måned, år) I hvilket land er passet udstedt 4. Oplysninger om ansøgers uddannelse og tidligere ansættelser UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om din uddannelse og tidligere ansættelser. Vi stiller spørgsmålene, fordi der som udgangspunkt kun kan gives opholds- og arbejdstilladelse til ansøgere med særlige kvalifikationer, eller hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for, at der gives opholds- og arbejdstilladelse. Erhvervsuddannelse Antal år Er uddannelsen afsluttet? Højere/videregående uddannelse Antal år Er uddannelsen afsluttet? Har du gennemført en uddannelse, der er relevant for det tilbudte arbejde? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse hvilken type uddannelse, og hvornår den er afsluttet: Ja Ja Nej Nej Type Afsluttet Du bedes desuden vedlægge eksamensbevis Tidligere ansættelser (du bedes oplyse arbejdsgiverens navn og adresse) Periode (fra - til) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Andre kvalifikationer, specialer og lign., der er relevant for det tilbudte arbejde Kræver det tilbudte arbejde dansk eller grønlandsk autorisation? Ja Nej Hvis ja, bedes du vedlægge dokumentation for autorisation. Side 3 af 10

4 5. Ansøgers eventuelle bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 6. Erklæringer på tro og love A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love efter 161 i den danske straffelov, jf. 40 i anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis oplysningerne ikke er sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min opholdstilladelse kan blive inddraget efter 19 i anordning nr. 150 af 23. februar 2001 B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning, jf. forvaltningslovens 28-29, jf. anordning nr af 27. december 1994 om ikrafttræden af forvaltningsloven i Grønland. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre grønlandske, danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder f.eks. oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Min familie De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingestyrelsen, herunder Grønlands Selvstyre, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagen til arbejdsgiver Jeg giver samtykke til, at udlændingemyndighederne og Grønlands Selvstyre kan videregive oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, til arbejdsgiver og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. Jeg giver desuden samtykke til at udlændingemyndighederne og Grønlands Selvstyre kan indhente oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, hos arbejdsgiver og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for behandlingen af ansøgningen. D. Information om, at arbejdstager og arbejdsgiver kan straffes, hvis arbejdstageren arbejder uden tilladelse Hvis en udenlandsk arbejdstager arbejder ulovligt i Grønland, dvs. uden den fornødne tilladelse eller i strid med de for tilladelsen fastsatte betingelser, kan arbejdstageren og arbejdsgiveren idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, lov nr. 306 af 30. april 2008, jf. 59 i anordning nr. 150 af 23. februar E. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan i visse tilfælde efter en konkret vurdering blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden, jf. forvaltningslovens 28, jf. anordning nr af 27. december Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark/Grønland. Side 4 af 10

5 F. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til Det Centrale Personregister De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til Det Centrale Personregister (CPR), hvis du får opholdstilladelse, jf. 11, stk. 8 i anordning nr. 150 af 23. februar Det gælder f.eks. oplysninger om grundlaget for din opholdstilladelse G. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i Udlændingestyrelsens registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Grønland. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du får opholdstilladelse. Oplysningerne i Udlændingestyrelsens registre vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Grønland. Politiet (sagsoplysning eller kontrol) og Justitsministeriet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Udlændingestyrelsens registre. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Udlændingestyrelsens registre, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Grønland. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse i Grønland, jf. 40 i anordning nr. 150 af 23. februar Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Udlændingestyrelsens registre, jf. den danske lov nr. 294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø, Danmark. H. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når du (ansøger) eventuelt har fået en opholdstilladelse. Kontrollen kan foregå ved henvendelse til andre myndigheder. Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 7. Underskrift ansøger Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6.A-6.C samt at have læst og forstået pkt. 6.D-6.H. Dato og sted Underskrift Side 5 af 10

6 Bilag 1: Stamkort til opholdskort Udlændinge, som får en opholdstilladelse i Grønland, vil normalt få udstedt et opholdskort. Stamkortet i dette bilag bruges til at udstede opholdskortet. Det er derfor vigtigt, at stamkortet udfyldes i overensstemmelse med nedenstående vejledning. Det udfyldte stamkort skal indgives sammen med ansøgningen - brug venligst stamkortet som forside til ansøgningen. Du (ansøger) bedes gøre følgende: Oplyse dit udlændingenummer/person ID, såfremt du har et sådant. Oplyse dit fulde navn og fødselsdato. Du bedes skrive dit navn med blokbogstaver. Underskrive stamkortet med sort pen. Underskriften skal holdes inden for det markerede felt. Påklistre dit ansigtsfoto i feltet til foto. Vær opmærksom på, at der gælder de samme krav til dette foto, som der gælder til et pasfoto. Se krav til pasfoto på Stamkort til opholdskort Udlændingenummer/Person ID (såfremt et sådant haves) Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Navn Fødselsdato Underskrift Krav til foto: 1. Klip evt. hvide kanter af fotoet. 2. Fotostørrelse 35mm x 45mm. 3. Hovedet mellem 30-36mm fra hagespids til hårtop. 4. Fotoet skal være taget forfra og egnet til indscanning. Bemærk: Underskriften skal skrives med sort pen og holdes inden for det markerede felt. Udfyldes af myndighederne Person ID: Stamkortnr.: Side 6 af 10

7 Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om opholdstilladelse i Grønland er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at du - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at del 1 af skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden ansøgningen indgives. Tjekliste ansøger Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Kopi af dit pas (alle udfyldte sider inklusiv forside) 2 stk. pasfoto. Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1 Ansættelseskontrakt, som indeholder oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, og jobbeskrivelse (ikke over 30 dage gammel). Erklæring fra kommunens arbejdsmarkedskontor om, at arbejdsgiver har søgt efter arbejdskraft i Grønland. Dokumentation for uddannelse i kopi, med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk (som udgangspunkt af translatør) Dokumentation for autorisation (kun hvis arbejdet kræver dansk eller grønlandsk autorisation). Det er også vigtigt, at du har Besvaret alle spørgsmålene i del 1, og har underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 7 og Udfyldt og underskrevet stamkort til opholdskort i bilag 1. Side 7 af 10

8 Forbeholdt myndighederne Pasfoto 35 x 45 mm Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Kopi af pas 2 stk. pasfoto (det ene pasfoto påklistret stamkort i bilag 1) Ansættelseskontrakt og jobbeskrivelse (ikke over 30 dage gammel) Erklæring fra kommunens arbejdsmarkedskontor om, at arbejdsgiver har søgt efter arbejdskraft i Grønland. Dokumentation for uddannelse i kopi med autoriseret oversættelse (som udgangspunkt af en translatør) dansk eller engelsk Andet Bemærkninger Hvis ansøgningen er indgivet til en dansk repræsentation, men afgørelsen i sagen skal fremsendes til anden repræsentation/adresse, bedes adressen oplyses her HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN, MYNDIGHED OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 Side 8 af 10

9 DEL 2 udfyldes af arbejdsgiver (virksomheden) i Grønland 8. Oplysninger om arbejdsgiver i Grønland UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Arbejdsgivers (virksomhedens) navn GER-nr. Adresse (Gade/vej og nr./postboks) Postnr. og by Telefonnr. Mobil -adresse Evt. kontaktperson 9. Oplysninger om overenskomstmæssige forhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Til brug for en evt. høring af Grønlands Selvstyre, bedes arbejdsgiver besvare følgende spørgsmål. Oplysningerne kan fremme sagsbehandlingen hos Grønlands Selvstyre. Er ansættelsesforholdet omfattet af en gældende grønlandsk overenskomst, som arbejdsgiver har indgået enten ved medlemskab af en arbejdsgiverforening eller ved at have tiltrådt en gældende overenskomst via en lønmodtagerorganisation? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse hvilken overenskomst 10. Oplysninger om ansættelsesforholdet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvad er ansøgers (arbejdstagers) stillingsbetegnelse i Grønland, herunder beskrivelse af arbejdsopgaver og - funktioner? Ansættelsesperiode Fra: til: Hvad er bruttolønnen pr. måned inklusiv evt. betalt husleje og andre betalte udgifter? (bruttoløn bedes oplyst i DKK) DKK Betaler arbejdsgiver husleje, herunder forbrugsafgifter for ansøger (arbejdstager)? Hvis ja, bedes huslejens størrelse oplyst i DKK: Ja Nej DKK Stiller arbejdsgiver en fri bolig til rådighed for ansøgeren? Ja Nej Betaler arbejdsgiver andre udgifter f.eks. kost til ansøger (arbejdstager)? Hvis ja, bedes arbejdsgiver oplyse hvilke udgifter samt beløbet i DKK: Ja Nej Ansøgers (arbejdstagers) arbejdstid pr. uge Kræver det tilbudte arbejde dansk eller grønlandsk autorisation? Ja Nej Hvis ja, skal ansøger vedlægge dokumentation for autorisation. Side 9 af 10

10 11. Ansøger (arbejdstager) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Af hensyn til sagsbehandlingen bedes arbejdsgiver oplyse den udenlandske arbejdstagers navn, fødselsdato og nationalitet. Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet 12. Arbejdsgivers evt. bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 13. Erklæringer på tro og love afgivet af arbejdsgiver (virksomheden) A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema, jf. 161 i den danske straffelov, jf. 40 i anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Erklæring på tro og love om overholdelse af den grønlandske arbejdsmiljølovgivning ved ansættelse af personer under 18 år Jeg erklærer hermed på tro og love efter 161 i den danske straffelov, jf. 40 i anordning nr. 150 af 23. februar 2001, at jeg som arbejdsgiver følger den grønlandske arbejdsmiljølovgivning. 14. Underskrift arbejdsgiver Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 13. Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om opholdstilladelse i Grønland er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen behandle sagen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver - inden skemaet sendes til ansøger - kontrollerer, at del 2 af skemaet er udfyldt korrekt. Vi anbefaler, at arbejdsgiver bruger tjeklisten herunder. Tjekliste arbejdsgiver Inden dette ansøgningsskema sendes til ansøger, er det vigtigt, at arbejdsgiver har (sæt gerne kryds) besvaret alle spørgsmålene under del 2 (pkt. 8-12), underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 14 og har vedlagt erklæring fra kommunens arbejdsmarkedskontor om, at arbejdsgiver har søgt efter arbejdskraft i Grønland. Side 10 af 10

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere