Maj vilkår for Varebil - egne varer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj vilkår for Varebil - egne varer"

Transkript

1 Maj 2014 vilkår for Varebil - egne varer

2 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-/cvr-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres cpr-/cvr-nummer.

3 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Indholdsfortegnelse Side Et par ord om jeres varebilsforsikring....4 Ansvarsforsikring...4 Kaskoforsikring...4 Friskadeforsikring....4 Førerulykkesforsikring....4 Et par ord om skadehjælp...4 Skade på varebilens glas....4 Har I spørgsmål til forsikringen?...4 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Øvelseskørsel, motorløb mv Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Prisen på forsikringen Selvrisiko Moms Varighed, opsigelse og ændring Flytning og risikoændring Afhændelse eller udskiftning Bliver varebilen afmeldt Stilstandsforsikring Tilbagebetaling ved ophør Hvis skaden sker Regres Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning Ansvarsforsikringen 21. Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Kaskoforsikring 23. Hvad omfatter forsikringen? Hvad omfatter forsikringen ikke? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Redningsforsikring i udlandet Hvordan erstattes skaderne? Retshjælp Tillægsforsikringer Friskadeforsikring 30. Hvad dækker forsikringen? Førerulykkesforsikring 31. Hvornår dækker forsikringen? Hvem dækker forsikringen? Forsikringens erstatningssummer... 15

4 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Et par ord om jeres varebilsforsikring Forsikringen Varebil egne varer kan bestå af flere dækninger. I kan se i policen, hvilke dækninger I har valgt. Her får I en kort beskrivelse af de forskellige dækninger. Ansvarsforsikring Forsikringen er lovpligtig og dækker efter færdselslovens regler erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af varebilen som køretøj. Trækkrog er automatisk meddækket og koster ikke ekstra. Kaskoforsikring Forsikringen dækker skade påført varebilen og dennes faste tilbehør med de få begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Forsikringen indeholder også en retshjælpsforsikring. Under kørsel i udlandet er forsikringen udvidet med en særlig redningsforsikring, såfremt totalvægten ikke overstiger kg, og formålet med kørslen ikke er godstransport. Friskadeforsikring Har I en friskadeforsikring betyder det, at I ikke mister bonus eller skal betale selvrisiko ved visse skader, fx brand og tyveri. Der er dog en særlig selvrisiko ved skader på varebilens glas. Selvrisikoen bortfalder, hvis ruden bliver repareret. Førerulykkesforsikring Forsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Et par ord om skadehjælp I kan anmelde skader på eller ringe til vores skadehjælp på telefon Skade på varebilens glas Skade på varebilens glas kan anmeldes til Topdanmark Glasservice på telefon Har I spørgsmål til forsikringen? Ring til Topdanmark, hvis I har spørgsmål til forsikringen. I finder telefonnummeret på policen.

5 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? A Forsikringstageren B Lovlig bruger Det vil sige enhver, som lovligt benytter varebilen, lader den benytte eller er fører af den. Reparatør Virksomheder, der har fået overladt varebilen til reparation, salg, service, transport eller lignende. Forsikringen dækker ikke skade påført varebilen under arbejde på denne eller under kørsel, der ikke sker i forsikringstagerens interesse. D Ny ejer Ny ejer af den forsikrede varebil er dækket i indtil tre uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er en anden forsikring for varebilen. Ny ejer er ikke dækket for skade påført varebilen under arbejde på denne. E Anden rettighedshaver Hvis forsikringstageren ikke kan få erstatning som følge af en dækningsundtagelse, kan en anden rettighedshaver (fx panthaver eller leasinggiver) heller ikke få erstatning. Forsikringsaftalelovens 54 er herved fraveget. 2. Hvor dækker forsikringen? A Ansvarsforsikring i Danmark Forsikringen dækker med de summer, der er fastsat i færdselsloven. B Ansvarsforsikring i udlandet Forsikringen dækker i Europa og i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen*. Forsikringen dækker med de summer, der gælder i de pågældende lande dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Forsikringen dækker kun, hvis der ikke er en særlig forsikring for kørsel i udlandet. Kaskoforsikring i Danmark og i udlandet Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for, der er tilsluttet grønt kortordningen. 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. A Forsikringen dækker 1. Øvelseskørsel på afspærret område. Det vil sige glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende på arealer, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet. Det er en betingelse, at kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. 2. Øvelseskørsel, orienterings-, præcisions- og økonomiløb uden for afspærret område. Det er en betingelse, at: a. Det foregår her i landet. b. Der ikke er tale om terrænkørsel. c. Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis der er krav om det d. Reglerne for løbet bliver overholdt. e. Kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally). B Forsikringen dækker ikke Motorløb og enhver anden kørsel på afspærret område end den, der er nævnt i punkt 3 A Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning.

6 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Topdanmark sender opkrævninger til den betalingsadresse, I har oplyst. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal vi have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Sidste rettidige betalingsdag står på hver opkrævning. E For sen betaling 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. 2. Hvis beløbet trods andet rykkerbrev ikke bliver betalt, sletter vi forsikringen. Samtidig giver vi besked til eventuel panthaver og myndighederne om, at forsikringen er ophørt. Det medfører inddragelse af nummerpladerne. Den manglende betaling bliver også indberettet til Fællesregistret, se punkt 10 D. 3. for hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på I kan også få oplyst beløbet ved at kontakte Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 4. Hvis forsikringen er slettet på grund af manglende betaling, kan den ikke blive genoptaget, før det skyldige beløb er betalt. Desuden kan forsikringen kun blive genoptaget på betingelse af, at den nye forsikring bliver betalt forud, og at beløbet bliver betalt helårligt i mindst 2 år. 5. Gebyr Gebyr for serviceydelser Topdanmark har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på I kan også få oplyst beløbene ved at kontakte os. 6. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 7. Prisen på forsikringen A Pristrin Varebil egne varer har 9 pristrin. Trin 1 er det dyreste og trin 8 og 9 er de billigste. Efter 1 års skadefri kørsel på pristrin 8 flytter forsikringen til trin 9, som er elite uden trin regulering. Det fremgår af policen, hvilket pristrin forsikringen er placeret på.

7 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj B Skadeforløb Forsikringen bliver billigere Efter hvert år uden skade flytter forsikringen et trin frem, indtil billigste trin er nået. Forsikringen bliver dyrere Efter en skade flytter forsikringen to trin tilbage i forhold til det trin, forsikringen stod på, da skaden skete. Flytning sker med virkning fra den 1. i måneden efter skadedatoen. Forsikringen bliver ikke dyrere, når: 1. Forsikringen er placeret på pristrin 9. (fast pris) 2. Skaden ikke har medført udgift for Topdanmark. 3. Skaden er sket, mens varebilen var overladt til værksted, servicestation og lignende jf. punkt Skaden er sket, efter at varebilen var overdraget til ny ejer, jf. punkt 1 D. 5. Skaden er omfattet af friskadeforsikringen. 6. Skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Der sker personskade på tredjemand, hvis føreren af den forsikrede varebil er uden skyld i skaden efter reglerne om objektivt ansvar i færdselslovens 101 og Udgifterne alene er betalt efter reglerne om redningsforsikring i udlandet jf. punkt 27 eller Retshjælpsforsikringen, jf. punkt 29, eller er omfattet af en stilstandsforsikring, jf. punkt Skaden er forvoldt ved tyveri eller hærværk af en kendt gerningsmand. 8. Selvrisiko Forsikringstageren betaler den første del af enhver ansvars- eller kaskoskade med selvrisikobeløbet. Beløbet fremgår af policen og præmieopgørelsen. A Selvrisiko ved reparation Topdanmark lægger selvrisiko ud over for reparatør eller andre og opkræver den hos forsikringstageren, hvis ikke vi kan rette kravet mod en skadevolder. B Selvrisiko ved kontanterstatning Ved betaling af kontanterstatning trækker Topdanmark selvrisikobeløbet fra den beregnede erstatning, hvis ikke vi kan rette kravet mod en skadevolder. Hvis flere forsikringer bliver ramt af samme skade 1. Sker der ved samme skadetilfælde både en ansvars- og kaskoskade betales selvrisikobeløbet kun en gang. 2. Har forsikringstageren flere forsikringer i Topdanmark, der bliver ramt af det samme skadetilfælde, gælder kun den højeste selvrisiko. D Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. E F Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. For sen betaling 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på I kan også få oplyst beløbet ved at kontakte Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, kan Topdanmark ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel.

8 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj G Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, når: 1. Skaden er sket, mens varebilen var overladt til værksted, servicestation og lignende, jf. punkt 1. Selvrisikoen bliver opkrævet hos virksomheden. 2. Skaden er sket efter varebilen var overdraget til ny ejer, jf. punkt 1 D. Selvrisikoen bliver opkrævet hos den nye ejer. 3. Skaden er omfattet af friskadeforsikringen. Der gælder dog en særlig selvrisiko ved skader på varebilens glas, blandt andet lygter, soltag, spejle og ruder. Selvrisikoen bortfalder når ruden bliver repareret. Selvrisikobeløbet fremgår af policen og præmieopgørelsen. 4. Skaden er sket ved tyveri eller hærværk forvoldt af en kendt gerningsmand. 5. Skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og Topdanmark skal betale erstatning efter reglerne om objektivt ansvar i færdselslovens 101 og Moms A Den momsregistrerede virksomhed betaler moms 1. Betaling af moms følger gældende lovgivning. 2. Tilhører varebilen en momsregistreret virksomhed, skal virksomheden betale moms i det omfang denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. 3. Ved udbetaling af kontanterstatning trækker Topdanmark momsen fra den beregnede erstatning. 4. Ved reparationer lægger Topdanmark momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. B Udgifter ved opkrævningen Den registrerede virksomhed betaler alle udgifter ved opkrævningen. Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. D For sen betaling 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på www. topdanmark.dk. I kan også få oplyst beløbet ved at kontakte Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Betales momsen ikke rettidigt, kan Topdanmark i øvrigt ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 10. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstager eller Topdanmark opsiger den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter, at vi har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstager og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked inden. Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

9 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. D Indberetning til fællesregistret Hvis Topdanmark på grund af forsikringens forløb, fx ved præmierestance eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering får forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klage adgang mv. Registreringen i nævnte fællesregister (DFIM, Phillip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, telefon ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af datatilsynet på en række vilkår. 11. Flytning og risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis: Forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. Varebilen får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. Varebilen skifter anvendelse. Motorstørrelsen ændres, eller der i øvrigt foretages ændringer ved motoren. Varebilens vægt og/eller lasteevne ændres. Værdien af den forsikrede varebil og tilbehør forøges. Køretøjet udelukkende skal benyttes i lufthavn. B Når vi har fået besked Når Topdanmark har fået besked om ændringen, tager vi stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Hvis vi ikke får besked Hvis Topdanmark ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. 12. Afhændelse eller udskiftning A Afhændes varebilen, ophører forsikringen. B 1. Udskiftes varebilen, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sin nye varebil. 2. Ved udskiftning af varebilen kan skadefri kørsel videreføres, hvis den nye varebil bliver forsikret i Topdanmark. 3. Pris og vilkår for den nye varebil bliver i øvrigt fastsat efter Topdanmarks gældende regler. Skifter den forsikrede varebil ejer, dækker forsikringen den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er en anden forsikring for varebilen. 13. Bliver varebilen afmeldt Bliver varebilen afmeldt, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen. 14. Stilstandsforsikring Er varebilen uindregistreret, eller bliver nummerpladerne til en forsikret varebil afmonteret, kan Topdanmark tilbyde en stilstandsforsikring. Stilstandsforsikringen dækker kaskoskade, herunder brand og tyveri. Kaskoskade under kørsel er ikke dækket, medmindre skaden er sket, mens varebilen har været stjålet.

10 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Stilstandsforsikringen forudsætter, at en af disse betingelser er opfyldt: 1. Nummerpladerne bliver opbevaret hos forsikringstageren i et aflåst rum. 2. Varebilen er afmeldt hos SKAT. Stilstandsperioden bliver ikke medregnet ved placering i pristrinene. Topdanmark opkræver et gebyr ved oprettelse af en stilstandsforsikring. Gebyret fremgår af listen på Tilbagebetaling ved ophør I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 16. Hvis skaden sker A Skade, der er omfattet af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til Topdanmark. Anmeldelsen kan ske telefonisk, pr. post, via eller ved kaskoskade afleveres til det værksted, der foretager reparationen. En skade på varebilens glas kan også anmeldes til Topdanmark Glasservice på telefon B D Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med Topdanmark. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med varebilen og kørslen ikke kan udsættes. Topdanmark har ret til at anvise reparatør. Tyveri og røveri skal også snarest muligt anmeldes til politiet. 17. Regres A Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B D Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Topdanmark kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108, stk.2. for varebiler, der ikke frit må udlejes, har Topdanmark regres, hvis skaden er indtruffet, mens varebilen var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at varebilen var udlejet i strid med Trafikministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. Topdanmark har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen. 18. Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at: 1. Der ikke foretages rejse til et land, der er i en af de anførte situationer. 2. Sikrede ikke selv deltager i handlingerne. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

11 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon B Sådan kan der klages Sikrede skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: Topdanmark Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Ansvarsforsikringen 21. Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker: 1. Erstatningsansvar for skade forvoldt ved brug af varebilen som køretøj - med de summer, der er fastsat i færdselsloven (se også punkt 2: Hvor dækker forsikringen?). 2. Erstatningsansvar for skade forvoldt med påhængskøretøj, hvis varebilen er synet og registreret med trækkrog. 3. Ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke er fører af varebilen. 22. Hvilket ansvar er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på: 1. Den person, der er fører af varebilen. 2. Ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af dem. 3. Et køretøj, som er koblet til varebilen. 4. Dyr eller ting, der bliver transporteret i eller på et køretøj, der er koblet til varebilen. 5. Transporteret gods, når det sker uden for Danmarks grænser, bortset fra personligt rejsegods, der tilhører andre end den person, der er fører af varebilen, den faste bruger af varebilen, forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever eller virksomheder, der er helt eller delvist ejet af dem.

12 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Kaskoforsikring Tillæg til ansvarsforsikringen Det fremgår af policen om denne dækning er valgt. 23. Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter: 1. Varebilen 2. Fastmonteret tilbehør til varebilen herunder tyverisikrings- og satellitovervågningsudstyr. 3. fastmonteret audio- og teleudstyr, fx radio, musikanlæg, dvd-anlæg og bil-tv, biltelefon, navigationsudstyr, internet, walkie-talkies og andet sender- og modtagerudstyr, der er leveret og monteret inden varebilens 1. registrering. 4. Eftermonteret audio- og teleudstyr, dvs. samme udstyr, som er nævnt i punkt Det er en betingelse, at udstyret er lovligt og godkendt. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr. inkl. montering pr. forsikringsbegivenhed. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Det er muligt at forhøje summen mod en merpris. Det fremgår af policen, om der er valgt en højere sum. 5. Op til 5 cd er eller dvd er til ovennævnte udstyr. 6. Standardværktøj og tilbehør, når det alene bliver brugt i varebilen. 7. Eftermonteret ekstraudstyr, som ikke er nævnt under punkt 23.2 til 23.6, fx reoler, kraner m.m. Det er en betingelse, at udstyret er lovligt og godkendt. Den samlede erstatning kan højst være kr. inkl. montering pr. forsikringsbegivenhed. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Det er muligt at forhøje summen mod en merpris. Det fremgår af policen, om der er valgt en højere sum. 8. reservedele til senere montering på varebilen. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr. Beløbet indeksreguleres ikke. For punkt 6 og 8 gælder, at det ved tyveri er en betingelse, at genstandene bliver opbevaret i aflåst varebil eller et forsvarligt aflåst rum, og at der er konstateret voldeligt opbrud. 24. Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen omfatter ikke mobilt audio- og teleudstyr, der ikke alene kan bruges til/i varebilen. 25. Hvilke skader er dækket? 1. Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede og tab af dette ved tyveri og røveri, medmindre det er undtaget i punkt 26. Topdanmark betaler omkostninger til: a. Transport af varebilen til nærmeste reparatør. b. Afhentning af varebilen efter tyveri. 2. a. Det er en betingelse for dækning af tyveri, at varebilen har en startspærre, at startspærren var tilsluttet, da tyveriet skete, og at nøglen ikke var opbevaret i varebilen. b. Hvis Topdanmark stiller krav om anden tyverisikring, er det en betingelse for dækning af tyveri, at tyverisikringen var tilsluttet, da tyveriet skete. Forsikringstager har bevisbyrden for at punkt 25.2.a og punkt 25.2.b er opfyldt. 26. Hvilke skader er ikke dækket? A Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 1. Tyveri eller skade som følge af tyveri, når tyverisikringskravene ikke er opfyldt. 2. Skade, der alene opstår i og er begrænset til varebilens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx motor, transmission, hydrauliksystemer, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). Skaden er dog dækket, hvis den opstår ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri, hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transport middel. 3. Skade som følge af kørsel uden vand eller olie samt skade som følge af forkert påfyldning af væske eller andet drivmiddel.

13 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Fabrikations- og konstruktionsfejl. 5. Skader, der bliver påført varebilen eller dele af den under eller i forbindelse med behandling og bearbejdning. Skader sket i selvbetjent vaskehal er dækket. 6. Forringelse af varebilens stand, hvis det er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne. 7. Skade, der sker over tid fx slid, tæring, rust eller frostsprængning. B Forsæt, spiritus, manglende kørekort mv. Forsikringen dækker ikke skade, der er: 1. Forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed af en eller flere af de sikrede, som er nævnt i punkt Sket fordi varebilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, jf. forsikringsaftalelovens Sket mens varebilen blev ført af en person, der ikke har gyldigt kørekort, medmindre det bliver godtgjort, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Er skaden sket som nævnt under punkt 26 B, er forsikringstageren dækket, hvis ikke denne, den faste bruger, ægtefælle/samlever eller et medlem af husstanden var fører af varebilen eller vidste, hvad der foregik. Denne uvidenhed må ikke skyldes grov uagtsomhed. 27. Redningsforsikring i udlandet 1. Har den forsikrede varebil en totalvægt på højst 3,5 ton, er kaskoforsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. Forsikringen dækker dog ikke, hvis rejsens formål er godstransport. 2. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen fremgår af Det Røde Kort. Kortet kan fås hos Topdanmark eller på Hvordan erstattes skaderne? A Reparation 1. Topdanmark betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter varebilen i samme stand som før skaden. 2. Dekorations- eller speciallakering bliver kun erstattet, hvis arbejdet bliver udført hos en anerkendt autolakerer i Danmark. Kosmetiske forskelle mellem ubeskadigede og erstattede dele er ikke dækket. 3. Kan reservedele nødvendige for en reparation ikke skaffes, kan Topdanmark vælge at afregne skaden helt eller delvist med en kontant erstatning på grundlag af de priser, der normalt bliver betalt for tilsvarende brugte dele. 4. Er skaden opstået, efter at varebilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende (se punkt 1.), og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udbedres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse indehaves af samme personkreds. Skade, som reparatøren normalt lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for reparationen. Hvis reparatøren eller forhandleren ikke er skyld i skaden, bliver erstatningen gjort op efter de sædvanlige værkstedspriser. 5. Eventuel forringelse af varebilens handelsværdi erstattes ikke. B Kontanterstatning 1. Topdanmark betaler kontanterstatning, hvis: a. En reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller b. Varebilen (udstyret) ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at Topdanmark og politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri. Erstatningen bliver fastsat til det beløb, en tilsvarende varebil (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. 2. I stedet for kontanterstatning har Topdanmark ret til at levere tilsvarende genstande.

14 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Transportomkostninger i Danmark 1. Topdanmark betaler nødvendige omkostninger til: a. Transport af varebilen til nærmeste reparationsværksted. b. Afhentning af varebilen efter tyveri. Det er en betingelse, at skaden er dækket af forsikringen, og at skadens omfang gør transporten nødvendig. 2. Topdanmark betaler ikke transportomkostninger, hvis udgiften er dækket af anden forsikring, abonnement, forening eller lignende. D. Syn og skøn 1. Hvis Topdanmark har dækket en skade på kaskoforsikringen, og der opstår uenighed om erstatningens størrelse eller varebilens værdi ved kontanterstatning eller totalskade, kan sikrede og Topdanmark hver for sig forlange, at varebilens værdi skal afgøres ved syn- og skønsforretning. 2. Vi beder i så fald automobilforhandlernes brancheforening om at udpege en syn- og skønsmand. Syn- og skønsmandens afgørelse er bindende for begge parter. 3. Den af parterne, der ønsker syn og skøn, betaler de omkostninger, der er forbundet med det. 4. Medfører syn- og skønsmandens afgørelse en højere værdi af varebilen end den af os tilbudte, betaler Topdanmark alle omkostninger til syn- og skønsmanden. 29. Retshjælp Kaskoforsikringen omfatter også retshjælp. A Hvad dækker forsikringen? Retshjælpsforsikringen dækker sikrede udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister. Sikrede skal være involveret i sagen som privatperson, og tvisten må ikke have forbindelse til sikredes erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine omkostninger. Domstolene skal kunne afgøre sagen. Hvis sagen kan behandles af et godkendt klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed. B Anmeldelse af skade Får sikrede brug for forsikringen, skal sikrede kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark. Sikrede skal dog selv anmelde sagen til Topdanmark, når sagen kan behandles under småsagsprocessen. Småsagsprocessen er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Der er ikke dækning for advokatbistand under sagens forberedelse. Vilkår Vilkår for retshjælpsforsikringen får sikrede hos vores retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder. Tillægsforsikringer Det fremgår af policen, om der er valgt en eller flere af de tillægsforsikringer, der er beskrevet i det følgende.

15 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Varebil - egne varer Maj Friskadeforsikring Tillæg til kaskoforsikringen 30. Hvad dækker forsikringen? A Forsikringen dækker bonustab og selvrisiko Forsikringen flytter ikke til dyrere pristrin, og der skal heller ikke betales selvrisiko, hvis Topdanmark har erstattet skader som følge af: Brand, lynnedslag og eksplosion Tyveri og røveri Nedstyrtning af genstande på varebilen B Særlig selvrisiko ved glasskader Der gælder en særlig selvrisiko ved skader på varebilens glas, fx lygter, soltag, spejle og ruder. Selvrisikoen bortfalder, hvis ruden bliver repareret. Selvrisikobeløbet fremgår af policen og præmieopgørelsen. Hvordan kan en glasskade anmeldes? En skade på varebilens glas kan anmeldes til Topdanmark Glasservice på telefon Førerulykkesforsikring Tillæg til ansvarsforsikringen Dette er kun et uddrag af vilkårene for førerulykkesforsikringen. De fuldstændige vilkår kan fås hos Topdanmark. 31. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 32. Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker personen, der som fører af den forsikrede varebil kommer ud for en ulykke. 33. Forsikringens erstatningssummer Forsikringen dækker: 1. Med indtil kr. (2014) ved invaliditet. Erstatningen nedsættes fra det 68. år. 2. Med indtil kr. (2014) ved død, hvis afdøde efterlader sig ægtefælle. Erstatningen nedsættes, hvis afdøde var fyldt 68 år. 3. Med kr. (2014) pr. år for hvert barn, afdøde efterlader sig, indtil de fylder 18 år. Bliver børnene forældreløse ved ulykkestilfældet, forhøjes det nævnte beløb til kr. Begravelseshjælp udbetales, uanset om erstatning herfor ydes fra anden side, med kr. (2014).

16 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon VR-nr

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-4 September 2012 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Internet E-mail www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Formula A/S 02.10 Vilkår for Personbiler Bil elite Formula

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite

DF20095-5 Maj 2014. Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 Vilkår for Personbiler Bil elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil standard

Vilkår for Personbiler Bil standard DF20096-6 Oktober 2015 Vilkår for Personbiler Bil standard - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil standard DF20096-6 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler

6730-1 Marts 2015. vilkår for Personbiler 6730-1 Marts 2015 vilkår for Personbiler SKOD Intro Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler SKOD Intro 6730-1 Marts 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Vilkår for. Lastbil og trækkere

Vilkår for. Lastbil og trækkere Vilkår for Lastbil og trækkere 11-61 Marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan

Læs mere

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

6741-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6741-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il uden bonustab Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il uden bonustab 6741-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

DF December vilkår for

DF December vilkår for DF20026-4 December 2013 vilkår for motorcykelforsikring standard Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykelforsikring standard DF20026-4 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

6384-7 Oktober 2010. vilkår for

6384-7 Oktober 2010. vilkår for 6384-7 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Vilkår for Bus Marts 2017

Vilkår for Bus Marts 2017 Vilkår for us 11-71 Marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Vilkår for. Knallertforsikring

Vilkår for. Knallertforsikring Vilkår for Knallertforsikring 12-1 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for knallert 12-1 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) u har ret til at

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Motorcykel standard

Vilkår for Motorcykel standard Vilkår for Motorcykel standard 6453-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner

Vilkår for. Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner Vilkår for Traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 November 2016 ornholms randforsikring /S Vilkår for traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner 11-41 november 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for. Motorcykel

Vilkår for. Motorcykel Vilkår for Motorcykel 11-51 Marts 2017 ornholms randforsikring /S Vilkår for Motorcykel 11-51 marts 2017 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Motorcykel elite

Vilkår for Motorcykel elite Vilkår for Motorcykel elite 6454-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24 Indhold Et par ord til indledning

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Personbiler

Vilkår for. Personbiler Vilkår for Personbiler 11-1 Maj 2015 Bornholms Brandforsikringforsikring A/S Vilkår for personbiler Maj 2015 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

vilkår for kør smart ung

vilkår for kør smart ung DF20344-3 Oktober 2015 vilkår for kør smart ung - en del af Topdanmark Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung DF20344-2 ugust 2015 vilkår for kør smart ung Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-2 ugust 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DF December Vilkår for Campingvogne

DF December Vilkår for Campingvogne DF20100-2 December 2013 Vilkår for ampingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne DF20100-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Kollektiv motorkøretøjsforsikring

Kollektiv motorkøretøjsforsikring Vilkår for Kollektiv motorkøretøjsforsikring 4577-04 Marts 2007 9:56-17. februar 2009 - slm Indhold Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 4 4.

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

November Vilkår for Personbiler Bil elite

November Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-2 November 2016 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-2 November 2016 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Vilkår for. Varebiler

Vilkår for. Varebiler Vilkår for Varebiler 11-11 Januar 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere