Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter"

Transkript

1 Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Oktober 2010

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, orupvang 4, 2750 allerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark orupvang allerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Ikke-registreringspligtig knallertforsikringen Ansvarsforsikring Kaskoforsikring Ulykkesforsikring for knallertkørere Et par ord om Skadehjælp Skadehjælp Har du spørgsmål til forsikringen? Fælles vilkår 1. Hvem er sikret Hvor dækkes ane- eller terrænkørsel Forsikringens betaling Gebyr Moms Ændring af pris og forsikringsvilkår Flytning og risikoændring Afhændelse, afmelding eller udskiftning Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges Tilbagebetaling Hvis skaden sker Regres Ankenævn Lovgivning Ansvarsforsikringen 16. Hvilket ansvar er dækket Kaskoforsikringen 17. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Lovkrav til føreren Hvordan erstattes skaderne Selvrisiko Retshjælp Tillægsforsikring Ulykkesforsikring for knallertkørere 24. Hvad dækker forsikringen Hvor dækker forsikringen Hvilke ydelser giver forsikringen Hvordan afgøres erstatningsspørgsmålet Hvis skaden sker Hvad dækker forsikringen ikke Ulykkesforsikring - tillæg til knallertforsikringen Side 3

4 Et par ord om Ikke-registreringspligtig knallertforsikringen Knallertforsikringen er en kombineret forsikring, der kan bestå af: Ansvarsforsikring der er lovpligtig og dækker efter færdselsloven erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af knallerten som køretøj. Kaskoforsikring der dækker skade påført knallerten og dennes faste tilbehør med de få begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Forsikringen indeholder også retshjælpsforsikring, hvis formål er at dække omkostninger i forbindelse med visse private retssager. Ulykkesforsikring for knallertkørere der dækker hvis føreren rammes af ulykkestilfælde under kørsel med den forsikrede knallert. OS Føreren af en knallert skal under kørslen medbringe kvittering for, at ansvarsforsikring er betalt. Et par ord om Skadehjælp Skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores Skadehjælp på telefon Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Topdanmark, hvis du har spørgsmål til forsikringen. Du finder telefonnummeret på din police. 4

5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret A Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter knallerten, lader den benytte eller er fører af den. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået knallerten overladt til reparation, service, transport, salg e.l.; dog ikke for skade påført knallerten under arbejde på denne, eller under kørsel der ikke sker i forsikringstagerens interesse. Skifter den forsikrede knallert ejer, dækker forsikringen den ny ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er tegnet anden forsikring for knallerten. Den ny ejer er dog ikke dækket for skade påført knallerten under arbejde på denne. 2. Hvor dækkes A Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. I det øvrige Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kort-ordningen, dækkes med de summer, der kræ ves i de pågældende lande. Dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker ansvarsforsikringen subsidiært. Kaskoforsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen. 3. ane- eller terrænkørsel Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under terrænkørsel eller træning til eller deltagelse i kørsel på bane. 4. Forsikringens betaling A Præmien fastsættes efter Topdanmarks gældende prisliste. Sammen med præmien opkræves eventuel stempelafgift og andre afgifter til det offentlige. D E F Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. etales præmien ikke rettidigt, opkræves gebyr for hvert rykkerbrev, Topdanmark må udsende. Gebyret indeksreguleres. Herud over er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til rente loven. etales præmien stadig ikke slettes forsikringen. Endvidere fore tages registrering i fællesregistret, se punkt 10 D. Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den ny police sker helårsvis forud i mindst 2 år. 5. Gebyr Topdanmark har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner og andre ydeler i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af Topdan marks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. 5

6 6. Moms A Moms i henhold til gældende lov betales af Topdanmark. D E F For knallerter tilhørende registrerede virksomheder betales momsen endeligt af forsikringstageren/den registrerede virksomhed i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. Topdanmark lægger momsen ud og opkræver den derefter hos forsikringstageren/den registre rede virksomhed. Forsikringstageren/den registrerede virksomhed betaler alle udgifter ved opkrævningen. På opkrævningen, der tidligst sendes samtidig med at Top dan mark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. etales momsen ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev, Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Gebyret indeksreguleres. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. G etales momsen ikke rettidigt, forbeholder Topdanmark sig endvidere ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 7. Ændring af pris og forsikringsvilkår A Priserne for ansvars- og kaskoforsikringen og tillægsforsikringen samt eventuelle selvrisikobeløb indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Andre beløb, der er nævnt i vilkårene, indeksreguleres pr. 1. januar, medmindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i løn indekset for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. D E Som udgangspunkt for den årlige indeksregulering anvendes et for året 1966 beregnet grundbeløb svarende til det for januar kvartal 1966 beregnede basisløntal = 944 øre (reguleringsindeks 1966 = 100). Til de beregnede grundbeløb lægges et indekstillæg, som svarer til 3/4 af den procent, som det anvendte indeks i det nærmest foregående år er højere end basisløntallet. Hvis udgivelsen af det an vendte lønindeks fra Danmarks Sta tistik ophører, kan Topdanmark fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Sta tistik. Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen i udgifterne, kan Topdanmark, med mindst 1 måneds varsel, foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. Topdanmark kan, med mindst 1 måneds varsel, foretage ændringer i forsikringsvilkårene med virkning fra enhver forfaldsdag. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. 8. Flytning og risikoændring A Af hensyn til præmieberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark under rettes, hvis 1. forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. 2. knallerten får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere. 3. knallerten skifter anvendelse. 4. værdien af den forsikrede knallert og tilbehør forøges. 5. knallerten ændres, så den ikke opfylder lovens krav til en knallert. Når Topdanmark er underrettet, tages der stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. 6

7 Hvis Topdanmark ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. 9. Afhændelse, afmelding eller udskiftning A Afhændes knallerten, ophører forsikringen. Udskiftes knallerten, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sin ny knallert. Om den ny ejers retsstilling, se punkt Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skrift ligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). D E Forsikringstageren har herudover en særlig mulighed for at opsige forsikringen med kortere varsel mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at selskabet har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, fx ved præmie restance eller efter gentagne skade tilfælde, stiller skærpede betin gel ser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Auto mobil forsik ringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikrings tagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registrering i nævnte fælles register (DFIM, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, telefon ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Data tilsynet på en række vilkår. Forsikringstagerens adgang til at lade forsikringen udgå i tilfælde af ekstraordinære prisforhøjelser eller ændring af forsikringsvilkårene, er omtalt i punkt 7 D og E. 11. Tilbagebetaling I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør under forudsætning af, at Topdanmark modtager gyldigt forsikringsbevis eller sidste præmiekvittering retur. 12. Hvis skaden sker A Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til Topdanmark. Anmeldelsen kan sendes til os eller - ved kaskoskade - afleveres til det værksted, der foretager reparationen. Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med Topdanmark. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med knallerten, og kørslen ikke kan udsættes. Topdanmark har ret til at anvise reparatør. D Tyveri og røveri skal også snarest muligt anmeldes til politiet. 7

8 13. Regres A Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens paragraf 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Topdanmark kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens paragraf 108, stk. 2. Topdanmark har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er dækket på forsikringen. 14. Ankenævn A Hvis du ikke er tilfreds med vor behandling af din forsikringssag, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl. 10 og 13. Ankenævnet kan dog kun behandle din klage, hvis: 1. du forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med os. 2. vi ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra dig. 3. du til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis du helt eller delvis får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis du selv til bagekalder klagen. Din klage skal sendes til Ankenævnet på et særligt klage skema, som du kan få hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler, og lov om finansiel virksomhed. Ansvarsforsikringen 16. Hvilket ansvar er dækket A Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af knallerten som køretøj, med de summer der er fastsat i færd sels loven. Se også punkt 2: Hvor dækkes. Endvidere dækkes ansvar for sådan skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører knallerten. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 1. på førerens person. 2. på ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. 3. på tilkoblet køretøj. 4. på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj. 8

9 Kaskoforsikringen Tillægforsikring til den lovpligtige ansvarsforsikring Det fremgår af policen, hvis du har denne forsikring 17. Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter 1. knallerten. 2. fastmonteret tilbehør til knallerten. 3. standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til knallerten. Forsikringen omfatter ikke fastmonteret tilbehør, der bruges erhvervsmæssigt. 18. Hvilke skader er dækket A Forsikringen dækker - med de undtagelser, der er nævnt i punkt 19 - enhver skade på det forsikrede (se punkt 17) samt tab af dette ved tyveri og røveri. Kun tyveri af eller fra aflåst knallert dækkes. Omfatter kaskoforsikringen kun brandforsikring - se policen - dækkes dog alene skade ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. 19. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen dækker ikke 1. fabrikations- og konstruktionsfejl. 2. skade der alene opstår i og er begrænset til knallertens mekaniske, elektriske eller elektro niske dele (fx motor, transmission, styretøj, elektriske styre systemer eller elektriske komponenter). 3. skade som følge af kørsel uden olie. 4. frostsprængning. 5. forringelse af knallertens stand, som er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak. 6. skade der skyldes slid. 7. skade der skyldes vejrligets påvirkning, fx tæring og rust. 8. tyveri af eller fra uaflåst knallert. D E Skade nævnt under 19 A nr. 1-7 er dog dækket, hvis den er op stået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. Endvidere dækker forsikringen ikke skade 1. forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens paragraf forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. forsikringsaftale lovens paragraf 20 og reglerne om spirituskørsel i færdselslovens paragraf 53, stk. 1 eller 2. Ved skade nævnt under 19 er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af knallerten eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukend skab hertil skyldtes grov uagtsomhed. Endelig dækker forsikringen ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af 1. krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de an førte situationer, og at sikrede ikke selv del tager i handlingerne. 9

10 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). 3. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 20. Lovkrav til føreren A Føres knallerten af en person, der ikke opfylder lovens krav til førere af knallerter, dækker forsikringen kun i det omfang, hvori det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af knallerten eller vidste, at der forelå omstændig heder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. 21. Hvordan erstattes skaderne A Reparation Topdanmark betaler for en reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter knallerten i samme stand som før skaden. Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer i Danmark. Topdanmark yder garanti for første klasses reparation. Er skaden opstået, efter at knallerten var overladt eller solgt til reparatør, forhandler e.l., se punkt 1, og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udbedres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse inde haves af samme personkreds. Skade, som reparatøren normalt lader udbedre på andre værk steder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan repara tion. Eventuel forringelse af knallertens handelsværdi erstattes ikke. Totalskade Er skaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller bliver knallerten ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til poli tiet og Topdanmark, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende knallert af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Topdanmark kan i stedet for kontanterstatning vælge at yde erstatning i form af en tilsvarende knallert. Transportomkostninger i Danmark Topdanmark betaler nødvendige omkostninger til transport af knallerten til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri af knallerten tillige nødvendige omkostninger til afhentning af denne. Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende. 22. Selvrisiko A Forsikringen er tegnet med selvrisiko og forsikringstageren betaler den første del af enhver skade, der skyldes tyveri, røveri eller hærværk med selvrisiko beløbet. Selvrisikobeløbet, der står på præmieopgørelsen, indeksreguleres, se punkt 7. Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, hvis 1. skaden er forvoldt, mens knallerten var overladt til værksted, servicestation o.l., jf. punkt 1. Selvrisiko opkræves hos virksomheden, hvis denne er ansvarlig for skaden. 2. skaden er forvoldt, mens knallerten var overdraget til ny ejer, jf. punkt 1. Selvrisikoen opkræves hos den ny ejer, hvis denne er ansvarlig for skaden. 10

11 3. den ansvarlige kendte skadevolder er ude af stand til at betale selvrisikobeløbet. 4. skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatnings ansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens paragraffer 19 og Retshjælp Kaskoforsikringen omfatter også retshjælp A Hvad dækker forsikringen? Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse private retstvister. Sikrede skal være involveret i sagen som privat person, og tvisten må ikke have forbindelse til sikredes erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine sagsomkostninger. Domstolene skal kunne afgøre sagen. Hvis sagen kan behandles af et godkendt klagenævn fx Forbrugerklagenævnet, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed. Anmeldelse af skade Får sikrede brug for forsikringen, skal sikrede kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark. Sikrede skal selv anmelde sagen til os, når sagen behandles under småsagsprocessen. Småsagsprocessen er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Der er ikke dækning for advokatbistand under sagens forberedelse. Vilkår Vilkår for retshjælpsforsikringen får sikrede hos vores retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder. D Summer og selvrisiko Fremgår af vilkårene for retshjælp. Tillægsforsikring Det fremgår af policen, hvis du har ulykkesforsikring for knallert kørere Ulykkesforsikring for knallertkørere 24. Hvad dækker forsikringen Topdanmark betaler erstatning som anført i punkt 26 for direkte følger af ulykkestilfælde, der rammer føreren under kørsel med den forsikrede knallert. 25. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Europa og Grønland samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort-ordningen. 26. Hvilke ydelser giver forsikringen A Ved død Hvis afdøde efterlader sig ægte fælle/samlever eller børn, er erstatningen 1. til ægtefællen/samleveren kr. eløbet indeksreguleres ikke. Det er en betingelse for at yde erstatning til en samlever, at 11

12 afdøde og samleveren havde samme bopæl, hvilket skal dokumenteres af Folkeregisteret. Personer af samme køn der har ladet deres partnerskab registrere, sidestilles med ægtefæller, jf. Lov om registreret partnerskab. 2. til hvert af afdødes børn kr. for hvert år, barnet mangler i at fylde 18 år. liver børnene for ældreløse ved ulykkestilfældet, forhøjes det nævnte beløb til kr. eløbene indeksreguleres ikke. Dødserstatningen udbetales til afdødes bo, medmindre der er truffet anden skriftlig aftale med Topdanmark. 3. begravelseshjælp kr. eløbet indeksreguleres ikke. Denne ydelse udbetales til den private person, der har afholdt udgiften. Ved invaliditet Ved fuldstændig invaliditet kr. eløbet indeksreguleres ikke. Invaliditetserstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen for invaliditet, som inva liditetserstatningen er fastsat til. Invaliditetserstatning tilfalder den tilskadekomne. Erstatning til umyndige betales efter bestemmelserne i Værgemålsloven. Samme ulykkestilfælde kan ikke give ret til erstatning både for invaliditet og død. I dødserstatningen fratrækkes det beløb, som even tuelt er udbetalt som invalidi tets erstatning. D Ved tandskade Ved tandskader erstattes rimelige behandlingsudgifter, som ikke kan kræves erstattet fra anden side. Efter samme regler dækkes tandproteser ved ulykkestilfælde, hvis protesen beskadiges, mens den sidder i munden. 27. Hvordan afgøres erstatningsspørgsmålet A Topdanmark følger samme praksis som Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af, om det der er sket 1. kan anerkendes som ulykkestilfælde. 2. har medført lidelsen eller døden. 3. har medført invaliditet (varigt mén), og da af hvilken størrelse - fastsat efter reglerne i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade paragraf 33 stk. 1 og 2. Eventuel uenighed om disse spørgsmål mellem den, der gør krav på erstatning og Topdanmark, afgøres af Arbejdsskadestyrelsen med bindende virkning for begge parter. Arbejdsskadestyrelsens gebyr for kendelsen og udgifter til læge undersøgelser og -erklæringer, der forlanges af Arbejdsskadestyrelsen, betales af Topdanmark. 28. Hvis skaden sker A Sker der en skade, skal Top dan mark snarest muligt have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. lanketten fås hos Topdanmark. D Den tilskadekomne skal være under nødvendig lægebehandling og eventuelt lade sig undersøge hos en læge, som Topdanmark udpeger. Hvis forsikrede dør, skal Top dan mark straks underrettes, så obduktion kan foretages. Topdanmark betaler udgifterne til de lægeattester, undersøgelser m.m. vi forlanger. 29. Hvad dækker forsikringen ikke Forsikringen dækker ikke 1. skade overgået føreren a. under sådanne omstændigheder, at Topdanmark har regres efter reglerne i vilkårenes punkt 13. b. forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens paragraf

13 c. under selvforskyldt beruselse, jf. forsikringsaftalelovens paragraf 20. d. hvis denne var for ung til lovligt at føre knallerten, eller ikke opfylder lovens krav til førere af knallerter. e. under terrænkørsel eller træning til eller deltagelse i kørsel på bane. 2. ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte er en følge af a. krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. b. jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). c. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 30. Ulykkesforsikring - tillæg til knallertforsikringen A Vilkårene for ansvars- og kaskoforsikringen gælder i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. Hvis knallerten er i varetægt, fx hos et værksted eller lignende, er den til virksomheden knyttede personkreds dog ikke dækket. Skifter knallerten ejer, ophører ulykkesforsikringen straks ved ejerskiftet. 13

14 Topdanmark Forsikring A/S orupvang allerup Telefon VR-nr

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung DF20344-2 ugust 2015 vilkår for kør smart ung Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-2 ugust 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for. Personbiler

Vilkår for. Personbiler Vilkår for Personbiler 11-1 Maj 2015 Bornholms Brandforsikringforsikring A/S Vilkår for personbiler Maj 2015 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24 Indhold Et par ord til indledning

Læs mere

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed 6666-2 Juni 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring

Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring Vilkår for Motorkøretøjsforsikring December 1992 Indhold m.v. Indhold Bornholms Brand etablerer udelukkende forsikringsdækning i det omfang, det forsikrede befinder sig på Bornholm. Ikke blot ved etablering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere