En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] mow 2. Februar 2005 En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks Resumé: I papiret opstilles en lille input-output model med 6 tilgang og 7 anvendelser baseret på Laspeyres kædeindeks, der som io-modellen i ADAM endogeniserer koefficienterne med henblik på at tage højde for import- og inputsubstitution. 9.WPD Nøgleord: askd Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 I det følgende opstilles en lille input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks. Formålet er at klarlægge mulighederne for at opstille en io-model baseret på fastprisstørrelser efter nationalregnskabet går over til at anvende Laspeyres kædeindeks ved offentliggørelsen af fastprisstørrelser. Indledningsvis beskrives hvilke funktion ADAMs io-system har i den samlede model. Derefter gives en fortolkning af den nuværende io-model og den nuværende io-model, der er baseret på Laspeyres fastbase indeks, derefter gives et bud på, hvordan modellen skal modificeres for at svare til den nye mængde opgørelse. IO-modellen anvendes til at bestemme efterspørgslen efter erhvervenes produktion (mængdesammenbinding) og priserne på de endelige anvendelser (prissammenbinding), mens priserne på økonomiens tilgangskomponenter, de endelige anvendelser og importen er eksogene i forhold til io-systemet. Eksogeniseringen af importen betyder, at det er nødvendigt at endogenisere koefficienterne i systemet for at sikrer ligevægt mellem tilgang og anvendelse (importsubstitution). Som modellen er opstillet reproduceres nationalregnskabet i de historiske år. I det følgende gennemgås første mængde-, prissammenbinding og importsubstitution i ADAM. Det vil sige tilfældet, hvor fastprisstørrelserne måles ved Laspeyres fastbaseindekst. Derefter ses på, hvordan modellen skal modificeres for at kunne reproducere nationalregnskabet, når dette baseres på Laspeyres kædeindeks. Endelig opstilles en lille io-model med 6 tilgange og 7 anvendelser med henblik på at teste opstillingen af den modificerede io-model. I appendiks er vist, at Laspeyres kædeindekset er robust overfor flertrinsaggregering, hvilket er en forudsætning for at kunne reproducere nationalregnskabet. Papiret diskuterer ikke fordele og ulemper ved Laspeyres kædeindeks i forhold til andre aggregeringsmetoder, men det synes oplagt, at der kan være teoretiske og praktiske fordele (specielt i forbindelse med kædeindeksenes irreversibilitet) ved anvendelsen af superlative indeks fx Fischer- eller Tørnqvistindeks. Disse indeks er derimod ikke umiddelbart robuste overfor flertrinsaggregering, således at man ved anvendelse af disse kun kan reproducere nationalregnskabet med en vis fejl. Emnerne bør søges klarlagt i kommende papirer. Den nuværende io-model, baseret på Laspeyres fastbaseindeks Nedenfor gennemgås mængde- og prissammenbinding samt importsubstitution i den eksisterende io-model.

3 3 Mængdesammenbinding Med Laspeyres fastbaseindeks findes, at efterspørgslen efter tilgangskomponent i i år t kan skrives: (1) hvor toptegn jløber over anvendelserne og toptegn i løber over tilgangene, mens fodtegn refererer til perioden. Q LA t:0 er angiver væksten i Laypeyres mængdeindekset fra periode 0 til perioden t fjerde lighedstegn følger af, at priserne sættes lig 1 i år 0. f ij er ij leverancen målt i fastepriser, mens p ij er den tilhørende celledeflator. Mens f i og f j er række- henholdsvis søjlemarginaler. Io -koefficienten " t ij angiver indholdet af tilgang i i een enhed af anvendelse j. Relationer som (1) findes eksplicit for erhvervenes produktion,mens tilsvarende relationer ikke findes for de øvrige tilgange: import, skatter og bruttoværditilvækst. Disse er dog alligevel opfyldt. Prissammenbinding Tilsvarende kan efterspørgslen efter anvendelseskomponent j findes som summen over tilgangene til anvendelsen, dvs. Relationer som (2) findes ikke i ADAM, men priserne på de endelige anvendelser bestemmes af den til mængdemodellen duale prismodel, dvs. (2) (3) Det ses af (3) at prisen på anvendelse i findes ved at sammenveje priserne på de tilgange anvendelsen efterspørger. I ADAMs io-model antages dog, at hvert erhverv kun leverer een vare og, at erhvervet ikke prisdiskriminerer. Dermed skal prisen på erhvervets outpur være identiske overanvendelserne, dvs p t ij = p t i for alle anvendelser j. Dermed fås prisrelationen

4 4 I Nrs io-tabeller er celledeflatorerne ikke identiske over anvendelserne, og prissammenbindingen giver derfor ikke NRs deflatorer for de endeligeanvendelser. Dette er i modellen håndteret ved indførelsen af kp-leddene og kkp-leddet. De simple additive formler er, som det ses, en følge af, at der anvendes fastbase Laspeyres indeks ved sammenvejningen af mængderne. Importsubstitution Idet importen er eksogen i forhold til io-modellen endogeniseres io-koefficienterne med henblik på at sikre at relationer som (1) holder for importkomponenterne. Der tages udgangspunkt i io-koefficienterne i forrige periode og derefter spredes ændringer i importens markedsandel ud på importkoefficienterne. Det vil sige (4) hvor m løber over importgrupperne, fmz m er den konkurrence udsatte del af import fra varegruppe m, mens fam m er markedsudtrykket for import af type m. Der modkorrigeres derefter i udvalgte koefficienter for inputtet af dansk produktion. Markedsudtrykket defineres som (5) hvor k løber over erhvervene, mens g løber over de endelige anvendelser. Indsættes (4) i (1) og anvendes (5), så ses det, at identiteten (1) er opfyldt. [TEST DENNE, DET ER FORMENTLIG OGSÅ NØDVENDIGT AT INDFØRE EN MODEL FOR FV erne OGSÅ] Endelig bestemmes bruttoværditilvæksten residualt af produktionsværdien og anvendelsen af input. En io-model baseret på Laspeyres kædeindeks Målet er at opstille en io-model baseret på Laspeyres kædeindeks med samme egenskaber som den eksisterende io-model. Det vil sige, at der skal tages stilling til mængde- og prissammenbinding samt modelleringen af importsubstitution. Notationen er uændret i forhold til ovenfor, dog erindres, at faspris-, f, og deflatorerne, p, nedenfor er baseret på Laspeyreskædeindeks. Mængdesammenbinding I tilfældet hvor der anvendes Laspeyres kædeindeks findes, at efterspørgslen efter anvendelse i i år t kan skrives:

5 5 hvor periode 0 udgiften blot giver niveauet. Umiddelbart giver (6) ikke mulighed for at opstille en niveaurelation for anvendelse i, som det er tilfældet, når fastbase indekset anvendes, men det findes at (6) (7) Relationen (7) siger, at mængdesammenbindingsrelationeren i tilfældet med kædeindeks enten kan opstilles så væksten i anvendelseskomponenterne i faste priser sammenvejes med anvendelses laggede omkostningsandel eller endnu simplere ved at summere mængderne målt i forrige periodes priser. Tilsvarende relationer gælder for sammenvejening af anvendelserne, således at den samlede anvendelse j kan skrives (8) I relation (8) dannes altså io-koefficienter svarende til io-koefficienterne i fastbase tilfældet, dog skal disse sammenvejes med den laggede celledeflator over anvendelsens samlede deflator. Anvendelse j s efterspørgsel efter tilgang i kan altså skrives (9) Indsættes denne i (7) fås (10)

6 6 hvilket i tilfældet uden prisdiskrimination giver (11) Det vil sige, at tilgangen findes ved sammenvejning af de aggregerede anvendelser, hvor vægtene er de priskorrigerede io-koefficienter. Prissammenbinding Det er vist i appendiks, at det prisindekset, der hører til det kædede Laspeyres mængdeindeks, er et Paaschekædeindeks. Dermed kan udviklingen i prisen på den endelige anvendelse j skrives som (12) Importsubstitution Der vælges en praktisk tilgang til importsubstitutionsproblemet. Således tages udgangspunkt i, at (10) skal holde uanset at importen er eksogen for io-modellen, opg der opstilles en model for io-koefficienterne og importmarkedsudtrykket, der sikrer dette. Der skal specielt tages hensyn til at priserne kan variere over eksperimenter. Dette forsøges gjort ved at antage at α ij er konstante, når der ses bort fra importsubstitutionen, mens det tillades korrektionsfaktoren at variere. [TILLADES DETTE IKKE SÅ KAN MAN GANSKE VIST OPNÅ AT MODELLEN RAMMER SIG SELV; MEN KONSISITENSEN BRYDER SAMMEN; NÅR DER STØDES TIL EKSOGENE VARIABLE] Det vil sige (13) hvor m løber over M importgrupper. Det tilhørende markedsudtryk har formen (14) Det bemærkes, at der i (14) endnu ikke tages hensyn til, at det er materialekøbet, der driver markedet for erhvervenes vedkommende. Det ses ved at indsætte (13) og (14) i (10), at denne relationer opfyldt. En lille io-model til illustration og aftestning

7 I det følgende opstilles en lille io-model med henblik på at afteste modellen opstillet i foregående afsnit. Da der endnu ikke foreligger io-matricer baseret på kædeindeks fra nationalregnskabet tages der udgangspunkt i Pratiske rpblemstillinger Indledningsvis gives dog nogle overvejelser om, hvordan aggregering, nulstilling og dannelsen af tidsserier af io-matricer kan dannes på baggrund af det forventede input for nationalregnskabet. Aggregering til ADAM-grupperinger Som mikrodata for ADAMs io-tabeller anvendes Nrs io-tabeller. (Idet følgende tages der udgangspunkt i fiobkr t og iobkr t, der de senere år har haft dimensionen 669x508. I praksis skal der formentlig også tages stilling til aggregeringen i de grundmatricer fra NR, der anvendes til at danne fiobkr t og iobkr t, men her må aggregeringsformlerne kunne genbruges.) 7 Fremover modtages grundmatricer fra NR i løbende priser (p t ), i mængder med fast prisbasis (p t ) og som dette års mængder målt i forrige års priser (p t ). Der refereres i det følgende til disse matricer som iob t, fiob t henholdsvis siob t. Idet grundmatricerne fra NR ikke repræsenterer Nrs mikrodata vil der generelt være forskel på udviklingen i pris-mængdesplittet i fiob t og siob t matricerne. Til kædning af io-cellerne på ADAM-niveau bør derfor anvendes siob t -matricerne sammen med matricerne i løbende priser. Løbende priser ADAMs io-tabeller i løbende priser, ioa t kan som sædvaligt dannes ved at summere over de relevante celler i iob t -matricerne. Kædeindeks 1 1 Som mål for mængdeudviklingen anvendes Laspeyreskæder på celleniveau. Mængdeudviklingen mellem periode t-1 og t over n-goder opgøres i Laspeyres-indekset som Mens mængdeudvikling fra periode t = 0 til T findes som en multiplikationskæde af Laspeyres indeks over en periode Niveauet for mængden er arbitrært og kan fx fastlægges ved at sætte prisen på aggregatet til 1 i perioden t=0. (Det er ikke anderledes end i de nuværende fastbaseindeks.), således at mængden i år T er Der er i princippet intet problem i at skifte aggregator, men Laspeyres er behageligt til en start idet,

8 8 Første trin i at danne io-matricer på ADAMs aggregeringsniveau med mængdeudviklingen målt ved Laspeyreskædeindekse er at aggregere siob t -matricerne til ADAM-niveau. Dette kan gøres ved at summere over de relevante celler i siob t - matricen. Givet ioa t - og sioa t -matricerne kan der dannes mængde-matricer på baggrund af Laspeyreskæder som hvor./ og.* betegner henholdsvis elementvis division og elementvis multiplikation af matricerne. Bemærk iøvrigt, at idet så er Lidt uddybende kan man specificere indholdet i celle nk i kioa T -matricen. Antag, at nk-cellen i kioa-matricerne er dannet udfra de første I tilgange og de første J anvendelser i de detaljerede matricer. Celle nk i kioa T -matricen vil da have indholdet Den opmærksomme læser bemærker, at det sidste led går ud med tælleren i næstsidste led. Dette afspejler, at kædeindekset fra periode t-1 til t er identisk med fastbaseindekset således at mængden i periode t i forhold til periode t-1 blot er perioden mængde målt i foregående periodes priser. Nulstilling Problem - dette må kræve omskrivning af RAS-proceduren? Dette vil generere ion og kion matricer. io-modellen i ADAM Givet ion- og kion-matricerne kan der opstilles en io-model til ADAM baseret på kædeindekserede fastprismatricer. Der er tre områder,der skal tages stilling til 1) Mængdesammenbinding det er robust overfor flertrinsaggregering, og det derfor er lettere at tjekke beregninger.

9 9 2) prissammenbinding 3) import- og inputsubstitution Antag, at io-matricerne på ADAMs aggregeringsniveau har N tilgange og K anvendelser. Når der anvendes kædeindeks til dannelsen af mængderne holder den simple aggregering, der haves i den nuværende model ikke længere. Se fx på aggregeringen af anvendelse k. Denne får formen hvor u nk t er udgiftsandel for anvendelse k til tilgang n. Dvs. at væksten i anvendelse k bestemmes ved at sammenveje vækstraterne i anvendelse k s tilgange, hvor vægtene er lagede udgiftsandele. I ADAM løber kausaliteten den modsatte vej, idet anvendelseren er eksogene for io-modellen og væksten i anvendelse k derfor bestemt udenfor io-modellen. Antages det, at udgiftsandelene er konstante er det givet, at vækstene i hver af tilgangene skal være identisk med væksten i anvendelsen for, at relationen holder. Mængde- og prissammenbinding Definer udgiftsandelen for tilgang i i anvendelse j der således søjlevis summerer til 1. Antag, at vi kender den samlede udgift til anvendelse j. Dette vil så generere en udgift til anvendelse i på l ij = u j. Kendes envidere prisen på anvendelsen findes cellemængden som f ij = u j /p j Mængdesammenbinding Efterspørgslen efter tilgang i bestemmes i io-modellen ved aggregering af efterspørgsler ne, hvor aggregatoren er en Laspeyreskæde. Det vil sige 2 2 Dette fremkommer som

10 10 1) hvor f ij er cellen for tilgang i s leverance til anvendelse j, l ij er udgiften til leverancen fra tilgang i til anvendelse j og L i er den samlede udgift til leverancer fra tilgang i. Relationer som 1) findes i den samlede model kun for erhvervenes produktion. Prissammenbinding Prisen på de endelige anvendelser findes ved aggregering af tilgangene på anvendelserne, dvs. ved aggregering af priserne i anvendelsessøjlen. Det til det kædede Laspeyres mængdeindeks tilhørende prisindeks er et Paaschekædeindeks. Dvs at prisen på anvendelse j fremkommer som

Fisher prisindeks for vareimporten,

Fisher prisindeks for vareimporten, Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet

Læs mere

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for

Læs mere

Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer

Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] Morten Werner 8. februar 2000 Tilbageføring af varefordelt udenrigshandel og input-output matricer 1966-1987 Resumé: I det hovedreviderede nationalregnskab

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Input-output systemet i den kommende ADAM-version. I. Tilpasninger til faktorblokken

Input-output systemet i den kommende ADAM-version. I. Tilpasninger til faktorblokken Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 1. juni 1994 Input-output systemet i den kommende ADAM-version. I. Tilpasninger til faktorblokken Resumé: Den nye bestemmelse af faktorefterspørgselen

Læs mere

Anne Lund Bender 8. marts Kædeindeks i EMMA. Resumé:

Anne Lund Bender 8. marts Kædeindeks i EMMA. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] Anne Lund Bender 8. marts 2007 Kædeindeks i EMMA Resumé: I dette papir belyses det, hvilken betydning overgangen fra fastbaseindeks til kædeindeks

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks med et Laspeyres indeks, som sammenvejer

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Eksogenisering i forbrugssystemet

Eksogenisering i forbrugssystemet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 7. juli 1997 Eksogenisering i forbrugssystemet Resumé: Papiret giver en metode til eksogenisering af forbrugskomponenter i det nye DLU og indeholder

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDKAST] Arbejdspapir Peter Rørmose Jensen 27. oktober 23 Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Resumé: Ved en gennemgang af de sektormæssigt fordelte

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen.

Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Per Bremer Rasmussen 8. juni 1993 Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner baseret på CES produktionsfunktionen Resumé: I dette papir gennemgås udledningen

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Grane Høegh 26. november Prisindeks. Resumé:

Grane Høegh 26. november Prisindeks. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdsair* Grane Høegh 6. november 00 Prisindeks Resumé: Dette air beskriver helt grundlæggende, hvad risindeks er, og hvordan de knytter sig til mængder og størrelser

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 28. april 2010 1 Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Resumé: Aktuelt fokus på de offentlige investeringer i kædede

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 12. oktober 215 Jes Asger Olsen Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Resumé: Dette papir dokumenterer ændringer i forbindelse

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

7. Produktion, BFI og input-output. 7.1. Oversigt. Kapitel 7. Produktion, BFI og input-output 93

7. Produktion, BFI og input-output. 7.1. Oversigt. Kapitel 7. Produktion, BFI og input-output 93 Kapitel 7. Produktion, BFI og input-output 93 7. Produktion, BFI og input-output I dette kapitel gennemgås bestemmelsen af erhvervenes produktion, varekøb og bruttofaktorindkomst. Denne bestemmelse betegnes

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Forbrugsfunktionen i BOF5

Forbrugsfunktionen i BOF5 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 05.02.2015 Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Resumé: I papiret sammenholdes konjunkturgab

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen

Læs mere

Data for boligbeholdning og afskrivninger.

Data for boligbeholdning og afskrivninger. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik C. Olesen Lena Larsen 30. september 1996 Data for boligbeholdning og afskrivninger. Resumé: Papiret gennemgår, hvordan dataserier for boligbeholdningen

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks 37 7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks I dette kapitel foretages en beregning af nationalregnskabet i faste priser. De eksisterende nationalregnskabstal genberegnes således med

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 8. januar 2004 Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Resumé: I dette papir ses på, hvordan de nye arbejdstimetal kan indarbejdes

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

Realrenteafgiften i ADAM

Realrenteafgiften i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 27.04.99 Gitte Terp Henriksen Realrenteafgiften i ADAM Resumé: I papiret gives en beskrivelse af den nuværende modellering af realrenteafgiften

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 4. september 2013 Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Resumé: En skitse til formulering af samspillet

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet til okt15

Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende

Læs mere

Data til husholdningernes elforbrug

Data til husholdningernes elforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 5. maj 23 Data til husholdningernes elforbrug Resumé: I papiret redegøres for datagrundlaget til estimation af nye ligninger for husholdningernes

Læs mere

Forenklet brancheopdeling i ADAM

Forenklet brancheopdeling i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 9. september 28 Forenklet brancheopdeling i ADAM Resumé: Der foreslås en forenklet brancheopdeling. Nøgleord: Modelformulering Modelgruppepapirer

Læs mere

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata 1 Intoduktion Før man springer ud i en øvelse om paneldata og panelmodeller, kan det selvfølgelig være rart at have en fornemmelse af, hvorfor de er så vigtige i moderne mikro-økonometri, og hvorfor de

Læs mere

Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv

Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 23. marts 2007 Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv Resumé: Dette papir er blot et hurtigt overblik over nogle estimationer, som blev

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Kvoter i ny og gammel ADAMBK

Kvoter i ny og gammel ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 15. februar 1999 Kvoter i ny og gammel ADAMBK Resumé: Papiret sammenligner kvoter i ny og gammel ADAMBK, hhv. ADAMBK og ADBK0797. Formålet

Læs mere

Introduktion til PCIM version 9.07

Introduktion til PCIM version 9.07 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Lars Brømsøe Termansen 25. marts 2003 (UDKAST) Introduktion til PCIM version 9.07 Resumé: Papiret beskriver kort om den nye version af PCIM løsningsprogrammet.

Læs mere

Data for arbejdstid og timeløn

Data for arbejdstid og timeløn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 7. februar 1994 Data for arbejdstid og timeløn Resumé: Datakonstruktionen af Hgn og lna eftergås. Hgn bør nok rettes i årene før 1966. hgn.jao

Læs mere

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jes Asger Olsen 21. oktober 2010* UDKAST Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Resumé: Indbetalinger på pensionsordninger kan i forskelligt omfang trækkes

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 24. november 2015 Nikolaj Mose Hansen Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Resumé: I arbejdspapiret KSR06415 blev der kigget

Læs mere

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Dekomponering af nettoeksporten

Dekomponering af nettoeksporten Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 2. januar 2015 Dekomponering af nettoeksporten Resumé: I forbindelse med udarbejdelsen af et temakapitel i Danmarks udenrigsøkonomi 2013 er forholdet mellem

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Deltidsfrekvenser. Resumé:

Deltidsfrekvenser. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Peter Agger Troelsen Arbejdspapir* 2. oktober 214 Deltidsfrekvenser Resumé: ADAMs deltidsfrekvenser - andelen af deltidsbeskæftigede ud af den samlede beskæftigelse - har

Læs mere

Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer.

Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Henrik Hansen Arbejdspapir* 14. marts 2001 Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Et kik på eksportrelationerne Resumé: I dette papir diskuteres fortolkningen

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion.

Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Poul Uffe Dam 17. januar 1995 Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion. Resumé: Det noteres, at bestemmelsen af de private investeringer

Læs mere

CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt

CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 24. maj 1993 Jakob Hald CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt Resumé: I papiret gennemregnes sammenhængen mellem minimumsomkostningsfunktioner

Læs mere

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 19.04.1999 Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Læs mere

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 2. januar 2014 Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Resumé: ADAMs privatforbrug påvirkes kraftigere af husholdningers

Læs mere

Øvelse 1 - Samfundsøkonomi

Øvelse 1 - Samfundsøkonomi Øvelse 1 - Samfundsøkonomi Nationalregnskab I Pratisk information e-mail: Tobias.Markeprand@econ.ku.dk Økonomisk Institut, Københavns Universitet Adjunkt i Økonomi 2 første øvelser: Nationalregnskab Derefter:

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé:

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl. april Asger Olsen Rentesatser i ADAM Resumé: Papiret søger at besvare følgende spørgsmål: Hvilke rentesatser indgår i ADAM? Hvad er kilden

Læs mere

Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid

Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Morten Malle Pedersen 17. november 1993 Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid Resumé: Dette papir er ment som et bilag til

Læs mere

Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt

Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 15. oktober 1996 Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt Resumé: I nærværende papir redegøres der for en række begreber og

Læs mere

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 8. november 2013 Jacob Nørregård Rasmussen Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Resumé: ADAM beskriver sammenhængene i Danmark betinget

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Input-output systemet i SMEC

Input-output systemet i SMEC S E K R E T A R I A T E T Input-output systemet i SMEC Anne Kristine Høj og Karina Ransby Arbejdspapir 1998:3 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres for tekniske, metodemæssige og/eller

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere