Lovforslaget indeholder desuden mindre ændringer i lov om erhvervsfremme som følge af indførelsen af en ny EU-budgetperiode fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslaget indeholder desuden mindre ændringer i lov om erhvervsfremme som følge af indførelsen af en ny EU-budgetperiode fra"

Transkript

1 NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (Ny regional vækst- og udviklingsstrategi, udvidelse af Danmarks Vækstråds opgaver m.v.) 1. Indledning Siden den eksterne høring er det blevet besluttet, at der fremsættes to selvstændige lovforslag. Der fremsættes således ét lovforslag vedrørende ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love samt ét lovforslag vedrørende ændring af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Med lovforslaget følges der op på evaluering af kommunalreformen, og regeringens aftale fra juni 2013 med samtlige af Folketingets partier om justering af rammer for kommunalreformen. Den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi samles fremover i en regional vækst- og udviklingsstrategi. Strategien indarbejdes i lov om erhvervsfremme, mens de regionale udviklingsplaner og hovedparten af regionernes beføjelser udgår af planloven. I forlængelse heraf ændres regionsrådets og de regionale vækstforas opgaver. Endvidere tildeles Danmarks Vækstråd nye opgaver, der kan styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale indsats for vækst og erhvervsudvikling, og sammensætningen af rådet samt de regionale vækstfora justeres. Lovforslaget indeholder desuden mindre ændringer i lov om erhvervsfremme som følge af indførelsen af en ny EU-budgetperiode fra Erhvervsstyrelsen sendte den 25. september 2013 udkast til ovennævnte lovforslag i høring. Høringsfristen udløb den 23. oktober Der er modtaget høringssvar fra 70 af de hørte myndigheder, organisationer m.v., hvoraf 47 har haft bemærkninger til udkastet til lovforslag. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte elementer i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor. Visse høringssvar har givet anledning til redaktionelle ændringer og præciseringer i lovteksten og bemærkningerne. Disse ændrer ikke ved substansen i det pågældende forslag og omtales derfor ikke nærmere i dette notat.

2 2/16 2. Generelle bemærkninger Danske Regioner, Håndværksrådet, Danske Erhvervsakademier, Regionsrådet for Region Midtjylland, Vækstforum Midtjylland, Vækstforum Hovedstaden, Vækstforum Sjælland, KKR Midtjylland, KKR Hovedstaden, Skanderborg Kommune, Region Sjælland, Syddansk Vækstforum, Finansrådet, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Ejendomsforeningen Danmark, Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Bornholms Regionskommune, Vækstforum Nordjylland, Region Nordjylland, Danske Universiteter, LO/Akademikerne/FTF, Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg Kommune, Dansk Byggeri, Aalborg Universitet (DSCP), Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Københavns Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum og 8 fynske kommuner (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense og Svendborg) er overordnede positive overfor lovens hensigter om en mere sammenhængende regional vækst- og erhvervsudviklingsindsats, herunder sammenlægningen af de regionale udviklingsplaner og de regionale erhvervsudviklingsstrategier til en samlet vækst- og udviklingsstrategi. DI, Dansk, Erhverv, Dansk Byggeri, Landbrug & Fødevarer, Syddansk Vækstforum, Vækstforum Sjælland, Vækstforum Nordjylland, KL, KKR Sjælland, KKR Midtjylland, KKR Hovedstaden, Danske Universiteter, Syddansk Universitet, Københavns Kommune, Skanderborg Kommune, Århus Kommune, Vordingborg Kommune, Ejendomsforeningen Danmark og 8 fynske kommuner (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense og Svendborg) er dog samtidig kritiske over for sammenlægningen af den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi til én strategi fsva. flytning af vækstforas beslutningskompetence til regionsrået i relation til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Dansk Byplanlaboratorium, Aalborg Universitet (DSCP), Danske Regioner, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Region Sjælland, Region Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, LO, FTF og Akademikerne er kritiske over for, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi ikke får ophæng i planloven, mens KL og Skanderborg Kommune kvitterer herfor. Der er generelt opbakning til et øget fokus på effekt og resultatskabelse, herunder nye opgaver til Danmarks Vækstråd. Der opfordres dog til, at udførelsen af disse opgaver sker på en smidig og enkel måde. 3. Specifikke bemærkninger Kommenteringen af høringssvarene vil ske med udgangspunkt i følgende: Lov om erhvervsfremme 3.1. Danmarks Vækstråds opgaver (lovforslagets 1, nr. 5) LO/Akademikerne/FTF, KL, Landbrug & Fødevarer, Finansrådet, Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum, DI, Ejendomsfor-

3 3/16 eningen Danmark, Håndværksrådet, Region Midtjylland, Danske Regioner og Danmarks Vækstråd bakker op om Danmarks Vækstråds nye opgaver. Syddansk Vækstforum bemærker, at det som led i Danmarks Vækstråds arbejde med at følge effekten af de erhvervsrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier er væsentligt at sikre en sammenhæng til de nye EU-strukturfondsprogrammer og det øvrige evalueringsarbejde. Syddansk Vækstforum lægger endvidere vægt på, at det nye følg-ellerforklar-princip anvendes med respekt for den regionale forankring og selvbestemmelse i arbejdet med vækst- og erhvervsudvikling. Vækstforum Hovedstaden, Region Hovedstaden, Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum, Region Nordjylland og Vækstforum Nordjylland anfører, at Danmarks Vækstråd bør høres som led i den offentlige høring, i stedet for at skulle høres særskilt om de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien. Dansk Byggeri anser det for en unødvendig omstændelig procedure, at vækstforas udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal sendes i høring i Danmarks Vækstråd, inden afsnittet kan vedtages og videresendes til regionen. Danske Regioner, Region Midtjylland, Vækstforum Midtjylland, Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum finder det vigtigt, at høringen i Danmarks Vækstråd om de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi tilrettelægges fleksibelt i et tæt samarbejde med vækstfora og regionsråd, og at vækstforum fx får svar inden for højst en måned. Region Midtjylland, Vækstforum Midtjylland, Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum anfører, at regionerne forventer at blive inddraget tæt i udarbejdelse af en fælles evalueringsramme, hvis Danmarks Vækstråd vælger at påtage sig den opgave, som lovforslaget giver rådet mulighed for i forhold til evaluering og effektmåling, og at der vil blive bygget videre på allerede indhøstede erfaringer. Danmarks Vækstråd, Danske Universiteter, Syddansk Universitet og Vækstforum Sjælland understreger vigtigheden af en fortsat regional forankring og selvbestemmelse i arbejdet med vækst og erhvervsudvikling. Rådets arbejde skal derfor have fokus på at sikre koordination, sammenhæng og effektskabelse, frem for detailstyring af hver enkelt regions vækst- og erhvervsudviklingsindsats. Endvidere opfordrer Danske Universiteter til, at det nye fokus på opfølgning på resultatstyring, evaluering og benchmarking ikke fører til øget bureaukrati. Region Nordjylland efterlyser klarhed over hvilke dele af den nye strategi, Danmarks Vækstråd skal kommentere på.

4 4/16 Danske Regioner, Region Midtjylland og Vækstforum Midtjylland finder, at det bør fremgå af loven, at Danmarks Vækstråd skal følge effekten af de statslige initiativer, der vedrører den regionale erhvervsudvikling. Vordingborg Kommune beklager, at der lægges op til, at rådet får en mere kontrollerende funktion over for de regionale og kommunale tiltag på erhvervsområdet. Når det foreslås, at Danmarks Vækstråd skal høres om de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi inden den kan behandles endeligt i vækstforum, er det for at muliggøre, at Danmarks Vækstråd kan sikre øget koordination mellem vækstforaene. Høringen af Danmarks Vækstråd om de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi vil blive søgt tilrettelagt så smidigt og fleksibelt som muligt i samarbejde med vækstfora. Endvidere vil følg-eller-forklar-princippet blive administreret med respekt for den regionale forankring i arbejdet med vækst og erhvervsudvikling. For at sikre en sammenhæng til de nye EU-strukturfondsprogrammer og det øvrige evalueringsarbejde, der foregår, er der lagt op til, at Danmarks Vækstråd skeler til det hidtidige arbejde på effektmålingsområdet, fx i regi af vækstfora og Erhvervsstyrelsen, og inddrager erfaringerne herfra. Endvidere lægges der vægt på, at regionerne og vækstforaene inddrages i effektmålingssamarbejdet. Dette sker blandt andet gennem de regionale vækstforas repræsentation i Danmarks Vækstråd og ved, at sekretariaterne for de regionale vækstfora indgår i et effektmålingssamarbejde med Erhvervsstyrelsen. Dette forventes fortsat fremover. Danmarks Vækstråd er ikke tillagt kompetence i forhold til evaluering af statslige indsatser. Det skal ses i forhold til, at det er vanskeligt at afgrænse hvilke dele af de statslige indsatser, som Danmarks Vækstråds skal have fokus på. I forhold til evalueringen af den regionale vækstindsats er den klart afgrænset til vækstforas indsats. Det vurderes derfor ikke at være nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at Danmarks Vækstråd også skal følge effekten af de statslige initiativer Danmarks Vækstråds sammensætning (lovforslagets 1, nr. 6-8) LO, Akademikerne og FTF, Vesthimmerlands Kommune, Region Hovedstaden og Danske Regioner støtter rådets udvidelse med en ekstra lønmodtagerrepræsentant, ligesom Håndværksrådet og Danmarks Vækstråd støtter suppleanters mulighed for at deltage i møder, hver gang et medlem har forfald. HORESTA og Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark foreslår, at Danmarks Vækstråd udvides med yderligere ét medlem til turismen i lyset af det lokale, regionale og nationale fokus på turisme, og set i lyset af,

5 5/16 at udpegning til de regionale vækstfora sker med udgangspunkt i de organisationer, der er udpeget til Danmarks Vækstråd. LO, FTF og Akademikerne foreslår, at det præciseres, at den udvidede lønmodtagerrepræsentation i Danmarks Vækstråd sker efter fælles indstilling fra FTF og Akademikerne, mens LO og CO-Industri fortsat indstiller til to pladser. Dansk Erhverv, Vækstforum Hovedstaden, Vækstforum Midtjylland, Region Midtjylland, KKR Midtjylland og Landbrug & Fødevarer mener, at paritetsprincippet skal fastholdes, og at der derfor skal sikres en yderligere repræsentant fra arbejdsgiversiden i Danmarks Vækstråd. Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum ønsker, at Bornholms Vækstforum sikres en plads i Danmarks Vækstråd. Med lovforslaget foreslås der en styrket sammenhæng i den regionale indsats for erhverv og beskæftigelse og hermed også behovet for en større lønmodtagerrepræsentation. Der vil efter lovforslaget være 6 medlemmer fra erhvervs- og arbejdsgiversiden, 3 lønmodtagerrepræsentanter, 2 medlemmer fra kommuner, 5 formænd fra de regionale vækstfora en fra hver region, samt 4 personligt udpegede, fx en fra forskningssiden, og 1 formand. I forhold til paritetsprincippet er det allerede i dag ikke gældende fsva. balancen mellem lønmodtager-, arbejdsgiver- og erhvervsrepræsentanter, da der i dag udpeges 6 medlemmer fra erhvervs- og arbejdsgiverorganisationerne, mens der udpeges to medlemmer fra lønmodtagerorganisationerne. Med vedtagelsen af lovforslaget fastlægges det ikke, hvilke konkrete organisationer, der bliver indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd. Dette fastlægges i forbindelse med den kommende ændring af bekendtgørelse nr. 87 af 28. januar 2010 om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd, der ligeledes vil blive sendt i offentlig høring. Der vil i den forbindelse blive overvejet synspunkter fra LO, FTF og Akademikerne samt fra HORESTA m.v. Bornholms Regionskommune har i henhold til lov om erhvervsfremme valgt at have deres eget vækstfora, selv om Bornholms Regionskommune er en del af Region Hovedstaden. I dag skal 5 medlemmer - formændene for de regionale vækstfora, én fra hver region - udpeges til Danmarks Vækstråd efter indstilling fra de regionale vækstfora. I Danmarks Vækstråds hidtidige funktionsperioder har formanden for Danmarks Vækstråd også været formand for Bornholms Vækstforum. Ministeren har mulighed for at udpege formanden og fire medlemmer efter lovens 7, stk. 2, nr. 1, og et sådan medlem kan evt. være den 6. vækstforumformand.

6 6/ Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (lovforslagets 1, nr. 10) Danmarks Vækstråd lægger vægt på, at den foreslåede beslutningsmodel for den regionale vækst- og udviklingsstrategi ikke medfører, at de regionale vækstfora mister reel indflydelse på det erhvervs- og vækstrettede arbejde i regionerne. Rådet lægger endvidere vægt på, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdes i et tæt samarbejde mellem vækstfora og regionsråd. For at sikre, at vækstfora også fremover oplever reel beslutningskompetence og indflydelse og dermed fortsat vil skabe grundlag for en stærk og bredt forankret lokal og regional indsats for vækst og erhvervsudvikling lægget rådet vægt på, at regionsrådet i størst muligt omfang indarbejder vækstforas bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien uændret i den samlede strategi. KL, KKR Midtjylland og Landbrug & Fødevarer mener, at processen for vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi er tung og tidskrævende og indeholder en risiko for at forhale nye udviklingsinitiativer, samt at strukturfondsmidler m.v. ikke rettidigt kommer i spil. Ligesom det er vanskeligt at se, hvordan det skal fungere i praksis, når de fleste regionale erhvervsudviklingsstrategier udløber ultimo Finansrådet foreslår, at følg-eller-forklar-princippet også implementeres mellem regionsrådet og det regionale vækstforum, således at regionsrådet skal redegøre over for det regionale vækstforum, hvis regionsrådet ikke følger de regionale vækstforums forslag til erhvervsudviklingsafsnittene i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforum Midtjylland anbefaler, at såfremt regionsrådet ikke godkender vækstforums udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, sender regionsrådet forslaget tilbage til vækstforum med henblik på en fælles dialog mellem regionsrådet og vækstforum. Ejendomsforeningen Danmark advarer mod, at den regionale udviklingsplans mere overordnede strategiske linjer kommer til at udvande erhvervsudviklingsstrategiens mere konkrete fokus på at opstille realistiske og ambitiøse målsætninger og indsatsområder for erhvervslivet i regionen. Danske Regioner og Region Syddanmark foreslår, at ordet vedtage i lovudkastets 8 a udskiftes med ordet offentliggøre, så planens udarbejdelsesproces synkroniseres med kommunernes planstrategier og er i kontinuitet med hidtidig praksis. Endvidere foreslår Danske Regioner og Region Syddanmark, at formuleringen den fremtidige udvikling bør ændres til den ønskelige fremtidige udvikling. Herudover mener Danske Regioner og Region Syddanmark, at opgaven med at tilvejebringe et sammenhængende analysegrundlag og forpligtelsen til at inddrage relevante aktører bør fremgå af lovteksten og ikke kun af bemærkningerne.

7 7/16 Region Syddanmark finder, at der skal indarbejdes et krav om, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi integrerer en bred palet af emner, som har betydning for de forskellige egnes udviklingsperspektiver, svarende til de temaer, som lå i de regionale udviklingsplaner. Desuden foreslår regionen, at vækst- og udviklingsstrategierne skal beskrive regionernes vision for, hvordan de regionale aktører sammen skaber vækst og udvikling på tværs af sektorer ved at sætte fælles mål. DI, Landbrug og Fødevarer samt Vækstforum Hovedstaden kan ikke tilslutte sig forslaget om at samle den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i en regional vækst- og udviklingsstrategi, da den regionale erhvervsudviklingsstrategi har været medvirkende til, at midlerne, der fordeles af de regionale vækstfora, er blevet mere vækstog erhvervsrelaterede end tidligere. Danmarks Naturfredningsforening ser en risiko for, at snævre erhvervsinteresser og regionernes ressourcer på erhvervsområdet får for stor vægt, og at strategierne ikke kommer til at leve op til det samspil mellem miljø og vækst, som er nødvendigt. Danmarks Naturfredningsforening finder endvidere, at titlen bør være vækst- og bæredygtighedsstrategi. Vækstforum Nordjylland og Region Nordjylland er usikre på, om der er en særlig begrundelse for at sondre mellem landdistrikter og yderområder, eller om der er tale om synonymer. Endvidere finder Vækstforum Nordjylland, at begrebet tilgrænsende landes myndigheder i den foreslåede 8 a i lov om erhvervsfremme og regional udvikling ændres til andre landes myndigheder. Region Nordjylland finder det naturligt, at regionsrådet redegør for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på vækst- og udviklingsstrategien efter indstilling fra vækstforum, så ikke både regionsrådet og vækstforum skal redegøre herfor. Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden finder, at der er behov for en præcisering af, hvad der menes med indsats i uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, som den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal redegøre for. Vækstforum Hovedstaden mener endvidere, at der er behov for præcisering af, hvorvidt den regionale vækst- og udviklingsstrategi i højere grad skal forholde sig til den samlede beskæftigelsesindsats i regionen i samspil med beskæftigelsesråd og beskæftigelsesregion. KL og KKR Hovedstaden finder det bekymrende, at det i princippet er ubegrænset, hvilke emner regionsrådet kan tage op, hvis det vurderes, at det har betydning for den regionale udvikling, da kommunerne på størstedelen af områderne er myndighed og har kompetencerne. Endvidere mener KL og KKR Hovedstaden, at regionsrådene også skal forholde sig til kommunernes strategier, og at det skal fremgå klart, at der er tale om en overordnet strategi af politisk karakter, som ikke har retligt bindende karakter for kommunerne.

8 8/16 Danske Regioner, Region Midtjylland, Vækstforum Midtjylland, Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum, Danske Universiteter og Aarhus Universitet mener, at varighedsperioden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi bør slettes i lovforslaget. Lovforslaget samler den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi til en regional vækst- og udviklingsstrategi som aftalt i den politiske rammeaftale af 26. juni 2013 og i den forbindelse får regionsrådet den endelige beslutningskompetence, hvilket kritiseres fra flere sider. For at imødekomme denne kritik ændres i lovforslaget og bemærkningerne. Se nærmere herom under pkt. 3.4, de regionale vækstforas opgaver. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at den regionale vækstog udviklingsstrategi skal udarbejdes på baggrund af et fælles analysegrundlag tilvejebragt af regionsrådet og vækstfora. Der vurderes derfor ikke at være behov for at præcisere dette yderligere. Lovforslaget vurderes at være en balanceret afvejning af hensynet til erhverv og vækst samt miljø, da temaerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi er de samme som de temaer, der indgik i den regionale erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udviklingsplan. Kritikken af, at de regionale vækst- og udviklingsstrategier får for lidt fokus på miljø og vækst, vurderes derfor ikke at skulle imødekommes. Tilgrænsende landes myndigheder anvendes i den nugældende lov om erhvervsfremme 8, stk. 8, som ikke ændres, ligesom det anvendes i den nugældende planlovs 10 a. Det vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssigt at ændre begrebet til andre landes myndigheder. På baggrund af høringen vurderes det, at ordene landdistrikter og yderområder kan give anledning til tvivl om, hvorvidt de vedrører de samme områder, og det vurderes derfor, at ordet landdistrikter bør udgå af den foreslåede 8 a, stk. 2. Høringen har givet nogen kritik af, at der er tale om en tung og langstrakt proces, bl.a. fordi Danmarks Vækstråd skal høres over de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Da et af de væsentlige ønsker med den nye strategi er at sikre en mere sammenhængende vækst- og udviklingsindsats, hvor Danmarks Vækstråd tillægges en væsentlig opgave i forhold til at sikre koordinationen på tværs af vækstforaene, ønskes den foreslåede høringsproces fastholdt. Med lovforslaget lægges der op til, at både regionsrådet og vækstfora skal redegøre for de initiativer, som de hver især vil foretage som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det er i høringsprocessen blevet foreslået, at regionsrådet redegør for de initiativer, som regionsrådet vil foretage efter indstilling fra vækstfora. I lyset af, at vækstfora indstiller om de midler, der skal anvendes til initiativer, der vedrører

9 9/16 den erhvervs- og vækstrettede del af strategien, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at imødekomme, at kun regionsrådet skal redegøre for deres initiativer. Af lovforslaget fremgår det, at regionsrådet inden vedtagelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal foretage en offentliggørelse af strategien med en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af kommentarer. Hvis ordet vedtage ændres til offentliggøre i lovforslagets 8 a, stk. 1, er der risiko for, at der sker forveksling med den offentliggørelse, der skal finde sted, når udkastet til vækst- og udviklingsstrategi sendes i offentlig høring. Derfor vurderes det, at disse kommentarer ikke skal give anledning til ændring i lovforslaget. Temaerne, der indgår i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er de samme temaer, som indgik i den regionale udviklingsplan og i den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Det fremgår endvidere allerede af lovforslaget, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan adressere andre emner af betydning for den regionale udvikling, og der vurderes derfor ikke behov for en yderligere uddybning heraf. Det fremgår allerede af lovforslagets almindelige bemærkninger, at de nye strategier vil være visionsprægede strategier af politisk karakter. Der vurderes derfor ikke at være behov for en yderligere præcisering heraf. Det vurderes på baggrund af de indkomne høringssvar, at det bør præciseres i bemærkningerne, at hvis regionsrådet ændrer i de regionale vækstforas bidrag, skal de gå i dialog med vækstfora med henblik på at opnå enighed om bidragets indhold. Der er rejst kritik af kravet om, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal have en varighed på op til 4 år, og da kravet ikke var gældende for den regionale udviklingsplan, vurderes det, at kravet kan bortfalde. Der skrives i stedet, at regionsrådet kan revidere strategien, når det findes hensigtsmæssigt. 3.4 De regionale vækstforas opgaver (lovforslagets 1, nr. 13) DI, Dansk, Erhverv, Dansk Byggeri, Landbrug & Fødevarer, Syddansk Vækstforum, Vækstforum Sjælland, Vækstforum Nordjylland, KL, KKR Sjælland, KKR Midtjylland, KKR Hovedstaden, Danske Universiteter, Syddansk Universitet, Københavns Kommune, Skanderborg Kommune, Århus Kommune, Vordingborg Kommune, Ejendomsforeningen Danmark og Fynssekretariatet anfører, at der ikke bør flyttes beslutningskompetence fra vækstforaene, der i den nugældende lov selvstændigt kan vedtage den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Det fremhæves, at flytning af beslutningskompetence til regionsråd fra vækstfora, der i lovudkastet ikke selvstændigt kan vedtage de erhvervs og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, vil gøre det vanskeligt at finde kvalificerede medlemmer til de regionale vækstfora, hvor der sidder repræsentanter fra regionsråd, kommuner, erhvervs-

10 10/16 liv, videns- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Håndværksrådet finder, at vækstforaenes fremadrettede rolle bør styrkes, for at sikre et større ejerskab til den nye samlede strategi fra såvel erhvervslivet som vækstforum. Det kan f.eks. ske ved, at vækstfora skal godkende de erhvervs- og vækstrettede dele af den samlede strategi. Dansk Byggeri finder, at vækst- og udviklingsstrategien bør omtale erhverv i sin titel, samt at erhvervsdelen bør udarbejdes i sin endelige form af vækstforaene. Vesthimmerlands Kommune finder, at der er et øget behov for at få synliggjort de reelle effekter af den regionale indsats i kommunerne, og at der burde være mere fokus på at skabe værktøjer, der effektivt kan måle effekten af regionens indsatser. LO, FTF og Akademikerne foreslår, at vækstfora og de regionale beskæftigelsesråd får til opgave at styrke koordinationen på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. KL mener, at det strider mod den gældende ansvarsfordeling, at vækstfora som en del af yderområdeindsatsen skal beskrive, hvordan lokale og regionale ressourcer inddrages i udformning og udmøntning af indsatsen, da vækstfora ikke skal forholde sig til kommunernes ressourceanvendelse. KL opfordrer til, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om evaluering af indsatsen for yderområderne. Dansk Erhverv, Danske Regioner, Region Midtjylland og Vækstforum Midtjylland finder det principielt forkert, at loven regulerer vækstforaenes arbejde i relation til yderområder, da yderområder bør behandles på linje med andre stedbaserede udfordringer som en del af grundlaget for den regionale indsats. Samtidig finder Region Midtjylland og Vækstforum Midtjylland, at den foreslåede bestemmelse i lov om erhvervsfremme 10, stk. 2, udgør en ufleksibel og unødig bureaukratisk ramme om vækstforaenes og regionernes arbejde med at skabe vækst og udvikling over hele landet. Vækstforaenes bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en del af grundlaget for den samlede strategi. Vækstfora har stadig indstillingsretten for så vidt angår anvendelse af midler til konkrete erhvervsudviklingsformål. Derfor foreslås det præciseret i lovteksten, at vækstfora udarbejder bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den samlede strategi. Det foreslås endvidere præciseret i lovforslagets bemærkninger, at de regionale vækstfora kan anvende deres bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele som grundlag for deres indstillinger til regionsrådet om anvendelse af regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler.

11 11/16 Kravet om, at vækstfora inden for rammerne af de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal beskrive indsatsen for yderområderne, afløser det hidtidige krav om, at mindst 35 pct. af strukturfondsmidlerne skal anvendes til gavn for yderområderne. For at imødegå kritikken af, at de regionale vækstfora skal beskrive, hvordan lokale og regionale ressourcer inddrages i udformningen og udmøntningen af yderområdeindsatsen, vurderes det, at det i den foreslåede 10, stk. 2, nr. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, præciseres, hvordan lokale og regionale ressourcer kan inddrages i udformningen og udmøntningen af indsatsen. Det præciseres i lovforslagets bemærkninger, at vækstfora og de regionale beskæftigelsesråd bør styrke koordinationen på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet, f.eks. ved udpegning af observatører, ligesom det i den forbindelse eksemplificeres, at dette kan ske ved afholdelse af fælles møder og konferencer, udarbejdelse af fælles strategipapir m.v. 3.5 De regionale vækstforas sammensætning (lovforslagets 1, nr. 14 og 15) Dansk Erhverv og Håndværksrådet anbefaler, at medlemmer udpeget efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvides med en person, da det er erfaringen, at de nuværende 6 pladser ikke giver plads til alle væsentlige erhvervsinteresser. Dansk Erhverv, DI, Landbrug & Fødevarer, Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden har anført, at der fortsat bør være paritet mellem arbejdsmarkedets parter, så lønmodtager- og arbejdsgiverside indstiller lige mange repræsentanter. Dansk Erhverv og Danske Erhvervsakademier foreslår, at den videregående uddannelsessektor bestående af universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, er ligeligt repræsenteret i de regionale vækstfora, således, at der bliver en repræsentation af udbyderne af såvel lange som korte og mellemlange videregående uddannelser. LO, FTF og Akademikerne foreslår, at LO, FTF og Akademikerne i fællesskab indstiller til de to lønmodtagerpladser i vækstforum. Region Hovedstaden har foreslået, at regionsrådets repræsentation i vækstforum øges fra tre til seks repræsentanter, hvilket vil skabe balance i forhold til erhvervsorganisationer og kommuner. Det vurderes, at væsentlige erhvervsinteresserer allerede er repræsenteret i de regionale vækstfora via erhvervsorganisationernes 6 ud af 20 pladser i de regionale vækstfora. Opgavebeskrivelsen for vækstfora ændres ikke udover et øget fokus på sammenhængen i den regionale indsats for erhverv, uddannelse og beskæftigelse, som vurderes bedst styrket ved

12 12/16 at øge lønmodtagerrepræsentationen med et enkelt medlem i vækstforaene. Vækstfora skal fungere som et balanceret partnerskab mellem relevante myndigheder, organisationer og erhvervsliv. Det vil forrykke denne balance i myndighedernes favør, hvis regionsrådet fremover skulle udpege 6 fremfor 3 medlemmer. Af den nuværende lov om erhvervsfremme 11, stk. 1, nr. 4, fremgår det, at regionsrådet udpeger tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner. Disse kan repræsentere både korte, mellemlange og videregående uddannelser. Det vurderes derfor, at erhvervsakademierne har mulighed for at få sæde i de regionale vækstfora via denne bestemmelse. 3.6 Kommunernes opgaver (lovforslagets 1, nr. 18) KKR Midtjylland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Vækstforum Nordjylland, Skanderborg Kommune og Fynssekretariatet finder, at det skal fremgå direkte af loven, at der skal ske en forpligtende inddragelse af kommunerne i udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Region Hovedstaden har anført, at der er behov for at præcisere, hvordan sammenhæng mellem kommunernes indsats og den regionale indsats sikres bedst muligt. Det fremgår af lovforslaget, at regionsrådet ved udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal inddrage relevante parter, herunder kommunerne, ligesom kommunerne via deres sæde i de regionale vækstfora kan gøre deres indflydelse gældende. Det vurderes dog, at det bør afspejles i bemærkningerne, hvordan kommunerne skal inddrages i arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 3.7 Øvrige bemærkninger til lov om erhvervsfremme Syddansk Vækstforum gør opmærksom på, at der vil være behov for mere fleksible muligheder for at understøtte vækst og udvikling med regionale erhvervsudviklingsmidler. Der henvises til ændrede rammer i den nye strukturfondsperiode. KKR Sjælland undrer sig over, at der ikke lægges op til et tættere samarbejde om konkrete initiativer f.eks. i relation til regeringens vækstplaner og arbejdet i de nationale vækstteams. KKR Sjælland opfordrer til, at kommunernes viden og konkrete samarbejdserfaringer med erhvervslivet inddrages. Danske Regioner og Region Sjælland ser gerne, at regionsrådene gives en generel adgang til at understøtte aktiviteter til realiseringen af indsatsområderne i vækst- og udviklingsstrategien via tilskud til konkrete projekter.

13 13/16 LO, FTF og Akademikerne mener, at vækstkilderne i lovens 9 og 13 bør udvides med medarbejderdreven innovation. Vækstforum Nordjylland og Region Nordjylland opfordrer til, at der indskrives en klar hjemmel til, at vækstforaene kan medfinansiere statslige initiativer og EU-godkendte programmer med de regionale udviklingsmidler. Danske Regioner finder, at lovens populærtitel bør ændres til erhvervsog udviklingsloven i stedet for erhvervsudviklingsloven. Endelig finder Danske Regioner, at den hidtidige bestemmelse i erhvervsfremmeloven om, at regionernes erhvervsudviklingsaktiviteter skal gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder, kan være en hindring for en hurtig og fleksibel indsats, og kan gøre det svært i fuldt omfang at udnytte den viden og læring, som oparbejdes i forbindelse med aktiviteterne. Afslutningsvist finder Danske Regioner, at der bør etableres de rette rammer for, at både projekter medfinansieret af strukturfondsmidler og/eller regionale udviklingsmidler kan nedskaleres, stoppes eller i særligt begrundede tilfælde kræves tilbagebetalt, såfremt der ikke er tilstrækkelig fremdrift i projektet, eller den forventede resultatskabelse udebliver. Vækstkilderne i lov om erhvervsfremme 9 og 13 er identiske med OECD s vækstkilder. For at tilpasse ordlyden i disse bestemmelser til de nye EU-strukturfondsprogrammer, opdateres disse med ressourceeffektivitet samt automatisering og digitalisering. Innovation fremgår allerede af disse vækstkilder og det vurderes, at disse kan præciseres, så det fremgår, at også bruger- og medarbejderdreven innovation ligger inde herfor. I høringssvarene har Syddansk Vækstforum anført, at der er behov for mere fleksible muligheder for at understøtte vækst og udvikling med regionale erhvervsudviklingsmidler, og Vækstforum Nordjylland samt Region Nordjylland har opfordret til, at der indskrives en klar hjemmel til, at vækstforaene kan medfinansiere statslige initiativer og EU-godkendte programmer med de regionale udviklingsmidler. De regionale udviklingsmidler kan anvendes inden for rammerne af lov om erhvervsfremme, herunder indsatsområderne i lovens 9 om f.eks. innovation, videndeling og videnopbygning. Derudover gælder der et krav om, at de erhvervsudviklingsaktiviteter, der iværksættes af regionsrådet, skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i de pågældende regioner, og at erhvervsudviklingsaktiviteterne skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder, f.eks. en fond. Endvidere må erhvervsudviklingsaktiviteterne ikke være konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte (subsidier) til enkelte erhvervsvirksomheder. Kravet om, at der ikke må ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder er begrundet i, at man ikke fra offentlig side må påføre private leverandører konkurrence, ligesom man ikke fra offentlig side må begunstige bestemte virksomheder på de øvrige virksomheders bekostning.

14 14/16 Når regionsrådene medfinansierer Regionalfonds- og Socialfondsprojekter med regionale udviklingsmidler, sker det med hjemmel i administrationsloven for strukturfondene. Derfor kan der i disse tilfælde gives støtte til projekter inden for rammerne af EU s statsstøtteregler. Det vurderes, at denne mulighed for at give støtte til konkrete projekter inden for rammerne af EU s statsstøtteregler ikke bør udvides til at gælde for de regionale erhvervsudviklingsmidler. Reglerne for bortfald og/eller tilbagebetaling af strukturfondsmidler er reguleret i administrationsloven, der er gældende for Regionalfonden og Socialfonden. Ved de regionale udviklingsmidler er det en forudsætning, at det allerede i regionsrådets skriftlige afgørelse om tildeling af regionale udviklingsmidler fremgår klart, hvilke vilkår der skal overholdes, og hvad konsekvensen af manglende overholdelse af vilkårene er. F.eks. at der kan ske bortfald af tilskud eller kræves hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalt tilskud. Det beror på de almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse, herunder hvorvidt der er vilkår i regionsrådets tilsagn, der ikke er opfyldt, om regionsrådene kan stoppe et projekt, eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Der vurderes ikke at være behov for lovgivning på området, da de almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse sammenholdt med vilkårene i regionsrådets tilsagn allerede regulerer, hvordan der kan ske bortfald eller hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud. Erhvervsstyrelsen går dog gerne i dialog med de regionale vækstforumsekretariater om, hvordan vilkårene kan skrives så klart, at de kan danne grundlag for bortfald eller hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud. Det vurderes, at den foreslåede kaldetitel erhvervsudviklingsloven i tilstrækkelig grad rummer det brede udviklingssigte i den regionale vækstog udviklingsstrategi. Lov om planlægning (lovforslagets 2) KL og Skanderborg Kommune støtter, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi ikke får ophæng i planloven. Danske Regioner finder det afgørende, at sammenhængen til de regionale vækst- og udviklingsstrategier fortsat fremgår direkte af planlovens bestemmelser om henholdsvis landsplanlægning og strategierne for kommuneplanlægningen, og Region Sjælland og Region Syddanmark er på linje hermed. Region Syddanmark finder, at placering af strategierne uden for planloven indikerer forsnævring ved udskillelse af helhedsforpligtelsen i planloven, hvilket vil hæmme den sammenhængende udviklingsindsats og foreslår en række konkrete bestemmelser i planloven m.m., herunder lovkrav om fælles videngrundlag. De anbefaler endvidere, at forpligtelsen fra Planloven til at vise regionens ønskede udvikling på kort bevares. Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger (Green Cities) finder det uheldigt, at de regionale strategier fjernes fra planloven, da kommunerne

15 15/16 mangler overblik, som staten ikke bibringer dem og efterlyser erhvervsplanlægning og omdannelse. Friluftsrådet ønsker strategierne ind i planloven for at sikre mod nedprioritering af planlægning for natur, miljø og friluftsliv også i lyset af planlovens og erhvervsfremmelovens forskellige formålsbestemmelser. Danmarks Naturfredningsforening er på linje hermed og finder samspillet mellem plantyper, stat, regioner og kommuner uklart. Dansk Byplanlaboratorium er bekymret over, at strategierne udskrives af planloven, og LO, FTF og Akademikerne er bekymret over, at planlovens krav om kommuneplaners overensstemmelse med de regionale strategier og indsigelsesmuligheden bortfalder. Aalborg Universitet finder, at lovforslaget ikke sikrer sammenhæng/synergi mellem planloven og erhvervsfremmeloven. De 8 fynske kommuner finder, at den fælles fysiske planlægning svækkes ved udskrivningen af strategierne af planloven og, at lovforslaget er unødigt begrænsende for regeringens muligheder for at facilitere vækst regionalt og lokalt med risiko for manglende fokus på regionernes understøttende rolle med spild m.m. til følge, samt risiko for at strategien bliver unødigt snæver i udviklingsforståelse og virke, og efterlyser ligesom Region Syddanmark integrerede strategier på tværs af sektorer og grænser også under henvisning til de kommende EU-programmer om territorial samhørighed. Aarhus Universitet forudsætter, at elementer på planområdet ikke kommer til at lide under et stærkere erhvervsudviklingsregime som følge af sammenlægningen af den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i erhvervsfremmelovens regi, hvilket, universitet vurderer, er tilfældet, som lovforslaget foreligger nu. Det fremgår af forslaget til erhvervsfremmelov 13, stk. 3, at kommunerne skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen. Af lovbemærkningerne fremgår desuden, at de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier skal udarbejdes under hensyntagen til landsplanredegørelsen, og at miljøministeren skal forholde sig til de nye strategier. Heri ligger, at de regionale vækstog udviklingsstrategier kan indgå som en del af grundlaget for udarbejdelse af landsplanredegørelsen, og at miljøministeren kan lade sig inspirere af de visioner og scenarier, der fremgår af de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Endelig fremgår det, at regionsrådene i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal orientere sig i relevante kommunale strategier, herunder i strategierne for kommuneplanlægningen og erhvervsudviklingsstrategier.

16 16/16 De nye strategier skal i forhold til tidligere i højere grad skabe fundamentet for en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i regionerne. Samtidig er regionsrådet ansvarlig for, at de nye strategier udvikles og udarbejdes i en proces, hvor alle relevante aktører inddrages, herunder kommuner, uddannelses- og videninstitutioner, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, kulturinstitutioner, foreninger med efterfølgende offentliggørelse før endelig vedtagelse. Regionerne skal udarbejde strategierne på basis af videngrundlag tilvejebragt af regionsrådet og vækstfora og samtidig forholde sig til landsplanredegørelsen. Dette medvirker, sammen med inddragelsen af kommunerne, som har ansvaret for kommuneplanen, til den tværgående afvejning af alle interesser, herunder udvikling på et bæredygtigt grundlag og hensyn til natur og miljø. Supplerende kan oplyses, at evalueringen af de regionale udviklingsplaner viste, at regionerne har stort fokus på samarbejdsmuligheder, og - i øvrigt - at regionernes høringssvar vedrørende kommunal planlægning til kommunerne (kun) i enkelte tilfælde har peget på mangler og mindre rettelser uden, at det har haft karakter af egentlige forslag til eller indsigelse mod den kommunale planlægning. På denne baggrund vurderes det, at det fremtidige samspil mellem landsplanlægningen, strategierne for kommuneplanlægningen og de regionale vækst- og udviklingsstrategier, samt at det fornødne overblik og hensyntagen til bæredygtig udvikling, natur og miljø m.v., er sikret i tilstrækkelig grad og med den fornødne klarhed, som lovforslaget foreligger nu. Det er endvidere vurderet, at det ikke giver mening som obligatorisk krav at vise en vækststrategi på kort, fordi de pågældende initiativer ikke nødvendigvis vil have en fysisk geografisk dimension. Regionerne har fortsat mulighed for frivilligt at medtage et kortbilag, der ligesom den regionale udviklingsplan, med overordnede, ikke præcise udpegninger illustrerer strategiens indhold. Øvrige bemærkninger til lovforslaget Datatilsynet forudsætter, at persondatalovens bestemmelser vil blive iagttaget i forbindelse med eventuelle behandlinger af personoplysninger, der vil ske som følge af lovforslagets bestemmelser. De anførte bemærkninger om persondataloven tages til efterretning, og persondatalovens bestemmelser vil blive iagttaget, hvis der foretages behandling af personoplysninger, som følge af lovforslagets bestemmelser.

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

4. I 5, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår:», og for bevillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden«.

4. I 5, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår:», og for bevillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden«. Forslag 25. september 2013 til Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (Ny regional vækst- og udviklingsstrategi, udvidelse af Danmarks Vækstråds opgaver og regioners mulighed

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014

Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014 Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014 Til stede fra Danmarks Vækstråd: Formand Lars Nørby Johansen Vækstforumformand Bent Hansen, Region Midtjylland Vækstforumformand Ulla Astman,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme Erhvervsudvalget (2. samling) L 47 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2005 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen Hvad er planlægning? Planloven regulere denfremtidige fysiske arealanvendelse i Danmark Kommunen er planmyndighed

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 166 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS)

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Bilag 1 Fra Regional Erhvervsudviklingsstrategi (REUS) og Regional Udviklingsplan (RUP) til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Med strukturreformen fik Regionsrådet til opgave at gå i spidsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere