Region Midtjylland. Risikorapportering vedr. Det Nye Universitetshospital i Århus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december Punkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Risikorapportering vedr. Det Nye Universitetshospital i Århus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Risikorapportering vedr. Det Nye Universitetshospital i Århus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 20

2 Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel Risikorapportering vedr. Det Nye Universitetshospital i Århus 1. Indledning Risikostyring er en velegnet og anerkendt metode til overvågning og styring af store projekter, hvor der struktureret og målrettet fokuseres på risici. Metoden anvendes bl.a. indenfor byggeri, vejanlæg, jernbaner og IT-systemer. Formålet med risikostyring er at sikre en succesfuld gennemførelse af et projekt uden ubehagelige overraskelser i form af f.eks. overskridelser af tidsplan eller anlægsbudget. Dato Sagsbehandler: Søren Winther Hansen Tel Sagsnr Side 1 I modsætning til traditionel styring, hvor der ofte kun er fokus på overholdelse af budget og eventuelt også tidsplan, arbejdes der i risikostyring også med en overvågning og styring af andre forhold som f.eks. kvaliteten af det udførte projekt og driftsudgifter efter ibrugtagning af projektet. Samtidig sætter risikostyringen ved sin systematik ikke alene fokus på risici for det enkelte element men også på sammenhængen til andre elementer i projektet. Risikostyringens systematiske løbende overvågning skal danne grundlag for at træffe beslutninger betids om styringen af et projekt dels ved at sætte fokus på aktuelle kritiske forhold og dels ved at give et grundlag for beslutninger, der kan sikre målopfyldelsen. Risikostyring anbefales til løbende overvågning og styring af Det Nye Universitetshospital med en rapportering til Regionsrådet hvert kvartal. Første gang ved udgangen af 1. kvartal Der rapporteres løbende fra Rådgivergruppen DNU til projektafdelingen om økonomi og risici. Den risikorapportering, der foreslås til regionsrådet, er en overordnet rapportering om projektet med udgangspunkt i rådgivergruppens rapportering. Risikostyringen erstatter ikke men supplerer den øvrige løbende rapportering til Regionsrådet om Det Nye Universitetshospital i form af økonomi- og aktivitetsrapporter og årsregnskab.

3 I nærværende notat beskrives følgende forhold: Afsnit 2: Regionsrådets beslutninger om organisation, faseopdeling af projektet og risikostyring af Det Nye Universitetshospital i Århus. Afsnit 3: Model for risikostyring for Det Nye Universitetshospital. Afsnit 4: Læring fra DR-byen. Afsnit 5: Danske Regioners anbefalinger til økonomisk styring af større anlægsprojekter/sygehusbyggerier. 2. Regionsrådets beslutninger om organisation, faseopdeling og risikostyring af Det Nye Universitetshospital Regionsrådet for Region Midtjylland behandlede den 20. juni 2007 et dagsordenspunkt om risikoanalyse for Det Nye Universitetshospital i Århus og godkendte, at løbende risikovurdering bliver en integreret del af gennemførelsen af Det Nye Universitetshospital. I dagsordenspunktet blev anbefalet, at målsætningen om, at nybyggeriet skal sikre optimale rammer for patientbehandlingen i de kommende årtier og samtidig sikre at anlægsbudgettet og tidsplanen overholdes, skal opnås ved at organiseringen af projektet opbygges med en enkelt og beslutningsdygtig projektorganisation med en klar ansvarsfordeling, at projektet opdeles i delfaser og hvor delfaserne overordnet plan/helhedsplan, detailplanlægning og projektering samt opførelse af byggeriet - holdes adskilt og en forudgående fase skal være et klart grundlag for en efterfølgende fase, og at løbende risikostyring udføres som en integreret del af gennemførelsen af Det Nye Universitetshospital. I resten af afsnit 2 beskrives kort status for organisering og tilrettelæggelse af arbejdsprocesser, medens risikostyring, som er hovedemnet for dette notat, behandles i afsnit 3. Ad organisation Risikostyring har været et væsentligt element i den organisering, der er valgt for projektet Det Nye Universitetshospital. I EU udbuddet og bedømmelse af de indkomne tilbud på den gennemgående rådgivning var et af underkriterierne organisation, samarbejde og proces, herunder med særligt fokus på risikostyring. Med dette udgangspunkt har Rådgivergruppen DNU det gennemgående ansvar for risikostyringen i hele projektet. Blandt andet på grundlag af ovenstående indstilling godkendte Regionsrådet den 24. oktober 2007 en organisering vedrørende økonomi og risikostyring af projektet som vist i figur 1 og herunder en styrkelse af projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, således at projektafdelingen kan fungere som repræsentant for Region Midtjylland som bygherre. Regionsrådet besluttede den 21. maj 2008 at sende opgaven som bygherrerådgiver i EUudbud. Direktion valgte efter Regionsrådet bemyndigelse den 28. oktober 2008 Niras som bygherrerådgiver. I den aftale, der skal indgås med Niras, skal opgaverne vedrørende kontrol og kvalitetssikring af den gennemgående rådgivers ydelser og bygherrens beslutninger og vedrørende rapportering om projektet aftales nærmere. Side 2

4 Figur 1. Organisering vedrørende økonomi og risikostyring af projektet Det Nye Universitetshospital Der skal bemærkes følgende til figur 1: Regionsrådet er den øverste politiske bygherre for projektet. Direktion i Region Midtjylland er den øverste administrative repræsentant for bygherren. Projektafdelingen er den daglige administrative repræsentant for bygherren. Projektafdelingens hovedopgaver er at styre og koordinere projektet. Sammenlignet med andre byggeprojektet er projektafdelingen relativt lille, da størstedelen af de udførende opgaver er hos den gennemgående rådgiver. Rådgivergruppen DNU er gennemgående rådgiver, der varetager den samlede opgave vedrørende planlægning, projektering og opførelse af byggeriet. Der tilknyttes en bygherrerådgiver med byggeteknisk indsigt til projektet, som skal vurdere rådgivergruppens forslag til løsninger, styring og ydelser og bidrage til at Region Midtjylland har det fornødne grundlag til at træffe de fornødne og kvalificere beslutninger undervejs i forløbet. Bygherrerådgiveren kan rådgive og rapportere til Regionsrådet, direktionen og projektafdelingen. Der kan løbende tilknyttes andre rådgivere med særlige kompetencer. Der samarbejdes bl.a. med Holst, advokater om udbud og kontraktlige spørgsmål og der samarbejdes i efteråret 2008 med KPMG om kvalitetssikring og opfølgning på Rådgivergruppens rapportering i helhedsplansfasen og Rådgivergruppens forslag til økonomistyring af det samlede projekt. Revisionen kan som på alle andre områder bistå Regionsrådet med kontrol og kvalitetssikring. Side 3

5 Da figur 1 viser organiseringen vedrørende økonomi og risikostyring er styregruppen for Det Nye Universitetshospital er ikke vist. Styregruppen varetager strategiske beslutninger vedrørende Det Nye Universitetshospital. Direktøren for sundhedsområdet er formand for styregruppen og hospitalsledelserne i Århus, Århus Universitetet og projektafdelingen er medlemmer af styregruppen. Ad tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og faseopdeling af projektet Regionsrådet godkendte også den 24. oktober 2007, at der som det første fase i planlægningsarbejdet udarbejdes en helhedsplan for Det Nye Universitetshospital i Århus. Helhedsplan for projektet udarbejdes med udgangspunkt i Rådgivergruppen DNU s vinderprojektet for Det Nye Universitetshospital. Helhedsplanen vil fastlægge de grundlæggende principper for opførelsen af Det Nye Universitetshospital, herunder kliniske, tekniske, medico-tekniske og bygningsmæssige konceptvalg. Helhedsplanfasen forløber fra februar 2008 juni Når det samlede overblik er etableret i helhedsplanen efterfølges denne fase af projekteringsfasen, hvor helhedsplanen konkretiseres og danner grundlag for byggeriet i opførelsesfasen. 3. Forslag til risikostyring i Det Nye Universitetshospital Rådgivergruppen DNU har ansvaret for den løbende risikostyring i alle faser af projektet. Som et led i helhedsplanarbejdet udarbejder Rådgivergruppen DNU en model for risikostyring. Rådgivergruppen DNU har ansvaret for den løbende risikostyring i alle faser af projektet. Som et led i helhedsplanarbejdet udarbejder Rådgivergruppen DNU en model for risikostyring. Hovedtrækkene i denne model præsenteres i dette afsnit. Formålet med risikostyring er som nævnt at forhindre eller fjerne risici for en succesfuld realisering af projektmålene. Risikostyringens systematiske løbende overvågning skal danne grundlag for at træffe beslutninger betids om styringen af et projekt dels ved at sætte fokus på aktuelle kritiske forhold og dels ved at give et grundlag for beslutningerne. Der er opstillet følgende risikostyringsmål for gennemførelsen af projektet Det Nye Universitetshospital i Århus, som de enkelte risici skal måles i forhold til: Anlægsbudget Gennemførelse og dermed overholdelse af tidsplan Kvalitet af det udførte byggeri Driftsudgifter efter ibrugtagning Side 4

6 Risikostyringens metodik er: At identificere hændelser/emner, der potentielt kan få væsentlig indflydelse på de fastsatte mål for projektet. Skabe et grundlag for at der kan tages kvalificerede beslutninger vedrørende risikoreduktion og opfølgning på identificerede risici. Skabe overblik over roller og ansvar i risikostyringen. Risikoregisteret er det værktøj, hvor identificerede risici løbende registreres og opdateres. For hver identificeret risiko registreres følgende i risikoregisteret: 1. En beskrivelse af den identificerede risiko 2. Årsagen til, at risikoen optræder 3. En kategorisering af risikoen (projektfase, teknisk disciplin, funktion etc.) 4. En beskrivelse af udførte tiltag, der har til formål at minimere sandsynligheden for at risikoen optræder eller minimere konsekvensen af, at det optræder. 5. Kvantificering af risikoens potentielle effekt på projektet i form af en bedømmelse af; Sandsynligheden for at risikoen vil forekomme under hensyntagen til allerede indførte tiltag. Konsekvensen, hvis risikoen forekommer. Konsekvensen beskrives i henhold til de opstillede risikomål (eksempelvis en forsinkelse af tidsplanen eller en merudgift af en given størrelse). 6. Forslag til yderligere tiltag til risikoreduktion. 7. En risikoejer, der har ansvaret for at aktioner relateret til risikoen bliver udført. Risikoregisteret giver dermed et overblik over risici. For hver enkelt risiko giver registeret en rangordning af de forskellige risici ud fra sandsynlig og konsekvens, et eller flere forslag til løsninger og en placering af ansvaret for udførelse af løsninger. Den kvantitative vurdering består i en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed af de identificerede risici som vist i figur 2. Side 5

7 Figur 2 Risikomatrix som grundlag for en kvalitativ vurdering Konsekvens Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Næsten sikker Meget sandsynlig Sandsynlighed Sandsynlig Usandsynlig Meget usandsynlig Høj Middel Lav I de enkelte celler i risikomatrixen er anført et tal. Dette tal anvendes ved rangordning af de enkelte risikoelementer. Risikoregisteret er grundlag for, at for hver enkelt risiko kan effekten af denne indplaceres i grøn, gul eller rød zone og at for projektet som helhed kan der dannes et overblik over, hvor mange risici, der befinder sig i hhv. grøn, gul eller rød zone. Risikoregisteret muliggør en prioritering af de enkelte risikoelementer i forhold til deres potentielle effekt for projektet målsætninger. Dette er et vigtigt element til understøttelse af risikoreduktion. Opgaver og ansvar i risikostyringen er fordelt mellem: Risk manager Risikoejer (Del)projektledere Ansvarlige for implementering af risikoreduktion Risk Manageren hod Rådgivergruppen DNU har ansvaret for, at alle risikostyringens aktiviteter implementeres i henhold til den angivne tidsplan. Endvidere er det Risk Managerens ansvar at iværksætte yderligere risikostyringsaktiviteter, i det omfang risikostyringsprocessen kræver dette. Risk Manageren vil således sikre, at der til enhver tid er kontrol med kritiske aktiviteter og faser, således at korrektioner, der sikrer, at risikoniveauet er acceptabelt, kan iværksættes i tide og før de kritiske aktiviteter skal udføres. Side 6

8 Der vil blive udpeget en risikoejer for hvert af de identificerede risikoelementer. Risikoejeren skal have tilstrækkelig beslutningskompetence til at kunne løse problemet og kan delegere aktioner, men ansvaret vil kun kunne ligge hos risikoejeren. Risikoejeren beslutter hvilke af de foreslåede risikoreducerende tiltag, der skal iværksættes og udpeger ansvarlige herfor. Delprojektlederne hos rådgivergruppen er ansvarlig for at medvirke til at identificere risici og ved større projektændringer vurdere behov for fornyet risikoidentifikation. Ansvaret for implementering af risikoreducerende tiltag kan gives til alle personer i projektorganisationen (bygherre og rådgiver), men ikke personer udenfor projektet. Ansvaret dækker gennemførelse af risikoreducerende tiltag indenfor den anførte tidsramme hvor dette ansvar er delegeret fra risikoejeren. Status for risikostyringsarbejdet pr. 1. november 2008 er, at der er udpeget en risikomanager og udarbejdet en risikostyringsplan og at arbejdet med at identificere risici er påbegyndt. Efter identifikationsfasen skal risikoregisteret og rapporteringssystemet i tilknytning hertil opbygges. Det forventes, at den første rapportering til Regionsrådet kan finde sted i slutningen af 1. kvartal I løbet af helhedsplanfasen, der løber frem til sommeren 2009, vil bl.a. projektstyringsmålene gennemføringsplan/tidsplan og anlægsbudget blive defineret. Den første rapportering kan derfor ikke blive komplet. Risikorapporteringen vil løbende blive justeret i takt med udarbejdelse af helhedsplanen. Dette forhindrer dog ikke, at samtidig med at risici identificeres og beskrives, rapporteres der løbende fra Rådgivergruppen DNU til projektafdelingen om økonomi og risici. Risikovurderinger vil indgå som en del af arbejdet i helhedsplansfasen og indgå i beslutningsgrundlaget for valg af koncepter og gennemføringsstrategier. Et eksempel på en risiko og risikoanalyse Med henblik på at illustrere risikostyringens metode og værdi for projektet beskrives forlægning af Herredsvej, som et eksempel på allerede identificerede risici, som skal analyseres nærmere. Herredsvej forløber i dag umiddelbart vest om det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby og vil ligge i byggefeltet for Det Nye Universitetshospital. I kommuneplantillægget for Det Nye Universitetshospital er Herredsvej forlagt mod vest uden om det samlede jordareal for Det Nye Universitetshospital. Århus Kommune har i juni 2008 besluttet forlægningen. Tidsplanen lyder på ibrugtagning af den forlagte Herredsvej og nedlæggelse af den eksisterende Herredsvej i Denne tidsplan harmonerer ikke med tidsplanen for ibrugtagning af 1. etape af Det Nye Universitetshospital omkring Side 7

9 Forudsætningen for ibrugtagning af Det Nye Universitetshospital i 2015 er, at der allerede i 2009 foretages indledende geologiske og arkæologiske undersøgelser i byggefeltet vest for det eksisterende Skejby og at byggestart er i 2010 med jordarbejder, fjernelse af den eksisterende Herredsvej, indretning af byggeplads etc. som nogle af de første aktiviteter. Sandsynligheden for at forlægningen af Herredsvej først afsluttes i er med terminologien i figur 2 næsten sikker. Det indebærer - igen med terminologien i figur 2 - meget høje konsekvenser for tidsplanen for 1. etape af Det Nye Universitetshospital, forudsat at der ikke gennemføres afværgetiltag, jf. nedenstående. For Det Nye Universitetshospitals anlægsbudget afhænger sandsynlighed og konsekvens af de afværgetiltag, der besluttes. Sandsynlighed og konsekvens for kvaliteten og de efterfølgende driftsudgifter for Det Nye Universitetshospital skønnes at være hhv. meget usandsynlig og meget lav. Potentielle afværgetiltag: Der indledes samarbejde med Århus kommune om forcering af forlægning af Herredsvej. Dette tiltag vurderes næppe at kunne løse hele problemet. Den vestlige del af Det Nye Universitetshospital indre ringvej bygges hurtigst muligt med henblik på at kunne erstatte den eksisterende Herredsvej, indtil den forlagte Herredsvej tages i brug. Tidsplan og budget for denne løsning skal vurderes. Konsekvenserne for tidsplanen og det samlede anlægsbudget for hele projektet skal vurderes. 4. Læring fra DR-byen Byggeriet af DR-byen i Ørestaden blev i 1999 budgetteret til en anlægsudgift på 3 mia. kr. Først meget sent i forløbet blev budgetteret revideret ved flere budgetrevisioner. Først med små beløb, senere med store beløb, jf. figur 3. Anlægsoverskridelsen var ved revisionsrapportens afslutning i juni 2008 på 2 mia. kr. Figur 3. Budgetrevisioner DR-byen 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jun 99 dec 01 okt.04 feb.06 sep.06 feb.07 Side 8

10 Meget kort kan årsagerne til overskridelsen af anlægsbudgettet for byggeriet af DR-byen i henhold til revisionsundersøgelsen af 19. juni 2008 fra KPMG og Grant Thornton sammenfattes således: Den interne organisering og ansvarsfordeling i DR for projektet var uklar. I forhold til de eksterne parter (rådgivere og entreprenører) blev valgt en uegnet partneringmodel på et for spinkelt grundlag. Beslutningsgrundlaget for udførelsen af byggeprojektet var utilstrækkeligt. Dermed var der heller ikke et grundlag for et præcist budget. Kvaliteten af det oprindelige budget og de efterfølgende reviderede budgetter var for lav. Der har ikke været fokus på rapportering og opfølgning og de anvendte systemer har været utilstrækkelige. I det følgende beskrives de fem hovedpunkter nærmere. Organisering DR s interne organisation omkring projektet var DR s bestyrelse Generaldirektøren som generelt ansvarlig og ressourcedirektøren og projektafdelingen for DR-byen som operationelt ansvarlig ledelse. Revisionsrapporten konkluderer, at DR s formelle organisation overordnet svarede til organisationen omkring andre store byggerier. Men den reelle opfølgning synes at have ligget i bestyrelsens byggeudvalg, hvori overnævnte var repræsenteret. Byggeudvalget har betydet en uklar ansvars- og kompentencefordeling i organisationen. I forhold til de eksterne parter (rådgivere og entreprenører) blev valgt en partneringmodel, hvor entrepriserne blev sendt tidligt i udbud og med en efterfølgende detailprojektering. Revisionsrapporten finder, at partnering kan være velegnet til standardbyggerier, men ikke til et byggeri som DR-byen, som er unikt og under udvikling i planlægnings- og projekteringsfasen. Beslutningsgrundlag og anlægsbudget Grundlaget for bevilling af statsgarantien for finansiering af byggeriet i 1999 var en rapport fra Carl Bro, som revisionsrapporten karakteriserer som en forundersøgelse, som er utilstrækkelig som beslutningsgrundlag for igangsætning af et så stort byggeri. Tilsvarende betegnes den oprindelige anlægssum på 3,0 mia. kr. som et økonomioverslag med stor usikkerhed. Det efterfølgende budget fra 2002 også på 3,0 mia. kr. var heller ikke udarbejdet som et detailbudget for et projekt, men som et samlet overslag. Dette uanset at en risikoanalyse fra december 2001 viste udgift imellem 3,0 og 3,3 mia. kr. Side 9

11 Opfølgning og rapportering Revisionsrapporten finder, at DR s ledelse ikke har haft tilstrækkelig fokus på opfølgning og rapportering fra projektets start og i den løbende opfølgning: Det blev ikke udarbejdet en (efter DRs vedtægter pligtig) økonomiinstruks. Der blev ikke udarbejdet retningslinier for byggestyringen. Svagheder og mangler i budgetlægning og de anvendte systemer til løbende økonomi- og entreprisestyring Der har undervejs været udarbejdet risikovurderinger, men metoden har ikke været tilstrækkelig forsigtig og har ikke givet tilstrækkelig overblik. Det manglende overblik har efter revisionens opfattelse medvirket til, at budgetproblemernes omfang og behovet for handling ikke er blevet rettidigt erkendt og udmeldt. Risikovurderingsmetoden synes ikke være blevet godkendt af DR s ledelse og DR s bestyrelse ses ikke at være blevet orienteret om risici fra december DR s interne revision har ikke revideret og rapporteret om byggeriet i perioden Rigsrevisionen har revideret og rapporteret om byggeriet i perioden, men ikke påpeget problemer. Sammenfattende er det revisionens vurdering, at der ikke har været etableret et effektivt ø- konomistyringssystem til opfølgning på byggeprojektets økonomi. Endvidere er det vores opfattelse, at DR s ledelse, under hensyntagen til byggeprojektets størrelse og kompleksitet, ikke i tilstrækkelig grad har haft ledelsesmæssig fokus på og ført tilsyn med effektiviteten af økonomistyringen af byggeprojektet. Erfaringerne fra DR-byen giver naturligvis anledning til overvejelser om, hvordan projektet Det Nye Universitetshospital skal undgå at komme i en lignende situation. Disse overvejelser findes i næste afsnit i sammenhæng med Danske Regioners anbefalinger om økonomisk styring af store anlægsprojekter. 5. Danske Regioners anbefalinger til økonomisk styring af større anlægsprojekter/sygehusbyggerier. Danske Regioner har i 2008 i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG arbejdet på et sæt af anbefalinger til økonomisk styring af større anlægsprojekter/sygehusbyggerier i de danske regioner. De færdige anbefalinger forventes offentliggjort i december Det følgende er baseret på udkast til anbefalinger. Danske Regioners anbefalinger tager udgangspunkt i, at de kommende års ombygninger og nybygninger på danske sygehuse forventes at blive langt større, langt mere komplicerede teknisk og organisatorisk og med en længere tidshorisont for hvert projekt end de foregående års projekter. Byggeorganisation og styring skal derfor tilrettelægges og udbygges til også at kunne håndtere helt store byggeprojekter. Side 10

12 Regionsrådets rolle Danske Regioner tager udgangspunkt i, at Regionsrådet har det overordnede ansvar og dermed også beslutningskompetence og tilsynspligt. Danske Regioner anbefaler, at Regionsrådet involverer sig i byggeprojektets strategiske beslutninger, således at den operationelle ledelse har pejlemærker for, hvad der skal prioriteres. De strategiske faser og beslutninger for projektets succes skal derfor identificeres. Blandt de vigtigste strategiske beslutninger hører formulering af projektets vision, strategiske målsætninger og succeskriterier. I rapporten anbefales Regionsrådets tilsyn opbygget på grundlag af en styringsmanual, der skal sikre: At projektorganisationen i hele forløbet har de rigtige kompetencer. At organisering og ansvarsfordeling sikrer en effektiv og troværdig byggestyring. At økonomistyring er systemmæssigt velfunderet og med fokus på rettidig og troværdig rapportering. At der er defineret en risikopolitik og der udarbejdes risikostyring. Det anbefales, at Regionsrådet periodisk får foretaget en uafhængig vurdering af, hvorvidt byggeorganisationen efterlever styringsmanualen. Det Nye Universitetshospital i Århus I Region Midtjylland skal de væsentlige beslutninger om Det Nye Universitetshospital træffes af Regionsrådet. Det vil udover bl.a. at videreføre Århus Amts planer om en samnling af Århussygehusene i Det Nye Universitetshospital, valg af organisation og gennemgående rådgiver som allerede er besluttet af Regionsrådet, bl.a. også sige den principielle udformning af projektet, etapeplan og anlægsbevillinger til projektet. Som et eksempel på en strategisk beslutning kan nævnes forberedelsesudvalgets for Region Midtjyllands beslutning den 8. marts Forberedelsesudvalget besluttede, at fortsætte planlægning af Det Nye Universitetshospital med udgangspunkt i Århus Amtsråds præmisser om bl.a., at den samlede sygehuskapacitet i Århus ikke må udvides og at Det Nye Universitetshospital skal opdeles i overskuelige enheder, etc. Det anbefales, at der udarbejdes en indstilling om en styringsmanual for projektet Det Nye Universitetshospital og at der årligt rapporteres om projektets stade til godkendelse i Regionsrådet. Side 11

13 Intern organisation Danske Regioner anbefaler en separat byggeorganisation omkring hvert enkelt projekt, som til enhver tid kan matche eksterne samarbejdsparter. Byggeorganisationen skal være robust, velfungerende, kompetent og beslutningsdygtig. Den interne organisering og ansvarsfordeling i DR for byggeriet af DR-byen var uklar, f.eks. var rollefordelingen imellem bestyrelse, direktion og byggeudvalg klar. Det Nye Universitetshospital i Århus Jf. afsnit 2 er der opbygget en klar og enkel organisation omkring projektet Det Nye Universitetshospital. Til et spørgsmål om organisationen senere eventuelt skal justeres, henvises til næste afsnit om ekstern organisation. Ekstern organisation Danske Regioner forudsætter, at størrelsen og kompleksiteten af de kommende sygehusprojekter formentlig vil betyde, at projekterne inddeles i etaper og segmenter og at disse udbydes og gennemføres i forskellige samarbejds- og entrepriseformer afhængig af hensigtsmæssighed. Den interne organisation skal tilpasses valg af samarbejds- og entrepriseform. I forhold til de eksterne parter (rådgivere og entreprenører) blev der til DR-byen valgt en uegnet partneringmodel på et for spinkelt grundlag. Det Nye Universitetshospital i Århus Til Det Nye Universitetshospital er valgt en mere traditionel organisering med en gennemgående rådgiver og en bygherrerådgiver til alle faser i projektet. Der er foreløbigt iværksat en planlægningsfase, der skal afsluttes med en helhedsplan. Denne skal danne et klart grundlag for det projekt, der skal detailprojekteres og opføres og dermed også danne grundlag for et detaljeret anlægsbudget. Helhedsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem projektafdelingen og rådgivergruppen med sidstnævnte som driver af helhedsplansarbejdet. Valg af samarbejds- og entrepriseformer i de senere faser af projektet er en del af helhedsplansarbejdet. Hvorvidt organiseringen senere skal tilpasses, vil afhænge af det projekt og de samarbejds- og entrepriseformer, der vælges. Økonomi Danske Regioner fremhæver to hovedpunkter vedrørende økonomi. Side 12

14 Beslutninger om udformning af et sygehusbyggeri bør baseres på totaløkonomiske vurderinger, hvor såvel anlægsudgiften som de efterfølgende driftsudgifter skal indgå. I den totaløkonomiske vurdering bør indgå risikovurderinger af økonomien ved alternative løsninger. Anlægsbevillinger skal hvile på et omhyggeligt udarbejdet kvalitativt grundlag Som konsekvens heraf, bør den løbende økonomistyring tilrettelægges, således at der til enhver tid er et økonomisk overblik, så der hurtigt kan reageres på afvigelser fra det forventede. Endvidere anbefales, at der løbende foretages ekstern vurdering af totaløkonomiske vurderinger og økonomirapportering. I DR-byen var ikke en klar definition af projektet og dermed var der heller ikke et grundlag for et præcist budget. Det Nye Universitetshospital i Århus I forbindelse med Det Nye Universitetshospital skal helhedsplanen skabe et klart grundlag for det projekt, der skal detailprojekteres og opføres og dermed også danne grundlag for et detaljeret anlægsbudget. Totaløkonomiske vurderinger anvendes i projektet som værktøj til økonomisk vurderinger og valg af alternative løsninger. En af bygherrerådgiverens hovedopgaver er kvalitetssikring af projektets løsninger og anlægsbudget. Risikostyring Danske Regioner anbefaler, at der for hvert enkelt projekt udarbejdes en risikopolitik og udarbejdes løbende risikostyring. Det fremhæves, at en af de største risici er ofte, at der ikke følges op på de identificerede risici. Der skal derfor være fokus på ansvar for opfølgning og gennemførelse af handlingsplaner for afhjælpning af risici. I DR-byen blev udarbejdet risikovurderinger, men der blev ikke fulgt op på dem og udført tiltag, der kunne afværge budgetoverskridelsen Det Nye Universitetshospital i Århus Nærværende notat udarbejdes med henblik på Regionsrådets godkendelse af at iværksætte løbende risikostyring og rapportering. Løbende opfølgning og rapportering Danske Regioner fremhæver, at forudsætningen for, at regionsledelsen kan udføre sin tilsynspligt er, at rapporteringen er rettidig, pålidelig og fyldestgørende. Side 13

15 Rapportering skal tilrettelægges med dette udgangspunkt og skal have fokus på de aktuelle væsentlige problemstillinger, herunder risici. I DR-byen var der ikke fokus på rapportering og opfølgning og de anvendte systemer har været utilstrækkelige. Det Nye Universitetshospital i Århus I forbindelse med Det Nye Universitetshospital planlægges følgende rapportering om projektet til Regionsrådet: Økonomi- og aktivitetsrapporter, primært med fokus på budget og budgetoverholdelse Risikorapportering hvert kvartal med en rapportering på projektets mål: overholdelse af budget og tidsplan, fremtidige driftsudgifter og kvalitet af byggeriet. En årlig rapportering af projektets stade med en bred fokus på organisering, samarbejde, kvalitet af det udførte arbejde, overholdelse af budget og tidsplan, status på styringsmanual, risici, etc. Side 14

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Projektorganisation til Det Nye Universitetshospital, herunder anlægsbudget 2008

Bilag. Region Midtjylland. Projektorganisation til Det Nye Universitetshospital, herunder anlægsbudget 2008 Region Midtjylland Projektorganisation til Det Nye Universitetshospital, herunder anlægsbudget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 19 Bilag 1 til dagsordenspunkt: Projektorganisation

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Samspillet mellem bygherre, rådgiver og leverandør v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade,

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring

Ekstern kvalitetssikring Ekstern kvalitetssikring Anders H. Kaas, afdelingschef Atkins Danmark A/S Banekonference, 15.05.2017 Hvad? Uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag Gennem de seneste

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Risikostyring i et megaprojekt

Risikostyring i et megaprojekt Trafikdage 23. August 2016 Risikostyring i et megaprojekt Bo Nygaard Sørensen Risikostyring i et verdensklasse projekt Et verdensklasse projekt verdens længste bil- og jernbane(sænke)tunnel på 18 km med

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Dækkende 1. kvartal 013 Indhold 1. Indledning.. Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 013. 3. Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg Juni 2009 Juni 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 25. november 2015 2015-257 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren

Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren Regionsrådets udtalelse om Statsrevisorernes beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Dækkende 1. kvartal 2012

Dækkende 1. kvartal 2012 Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Dækkende. kvartal 202 Indhold. Indledning. 2. Risikostyringens formål. 3. Overordnet status ved udgang af. kvartal 202. 4. Udviklingen i

Læs mere

Revisionsprotokollat. Revisionsprotokollat af 8. december 2006 vedrørende budgetundersøgelse af DR Byen. Rigsrevisionen

Revisionsprotokollat. Revisionsprotokollat af 8. december 2006 vedrørende budgetundersøgelse af DR Byen. Rigsrevisionen Revisionsprotokollat DR Revisionsprotokollat af 8. december 2006 vedrørende budgetundersøgelse af DR Byen Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Indledning... 274 II. Undersøgelsens formål, metode

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital i Aarhus Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 9888 www.dnu.rm.dk Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere