Computerarbejde og talegenkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerarbejde og talegenkendelse"

Transkript

1 Computerarbejde og talegenkendelse Et projekt støttet af puljen til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved muse- og skærmarbejde. Samlet rapport 2002 Rapporten er skrevet af: Ole H. Sørensen, Lars Kjeld Hansen og H.C. Sørensen (SPOK ApS) Gitte Holm (Arbejdsliv, Teknologisk Institut) Birgit Juul-Kristensen (Arbejdsmiljøinstituttet), Bjarne Laursen (Statens Institut for Folkesundhed), Marianne Pilegaard (Arbejdsmiljøinstituttet), Bente Rona Jensen (Institut for Idræt, Københavns Universitet) Svend Prytz (Foniatrisk Afsnit, Bispebjerg Hospital) Rapporten er redigeret af SPOK. Teknologisk Institut Arbejdsliv Postboks Tåstrup Tlf: Arbejdsmiljøinstituttet Arbejdsfysiologisk- Ergonomisk Afdeling Lersø Parkallé Kbh. Ø Tlf: Bispebjerg Hospital Foniatrisk Afsnit Bispebjerg Bakke Kbh. NV Tlf: SPOK ApS Blegdamsvej 4,1.tv 2200 Kbh. N Tlf:

2 AMI RAPPORT 56 Computerarbejde og talegenkendelse samlet rapport Et projekt støttet af puljen til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved muse- og skærmarbejde Rapporten er skrevet af: Ole H. Sørensen, Lars Kjeld Hansen H.C. Sørensen Gitte Holm Birgit Juul-Kristensen, Bjarne Laursen Marianne Pilegaard Bente Rona Jensen Svend Prytz Tryk: DTK Kommunikation A/S ISBN nr København 2002 Arrbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø TLF.: FAX: e-post: hjemmeside: Rapporten kan rekvireres fra: Arbejdsmiljørådets Servicecenter, Ramsingsvej 7, 2500 Valby TLF.: FAX: e-post: hjemmeside:

3 Computerarbejde og talegenkendelse 3 Indhold INDHOLD 1 RESUMÉ English Summary 8 2 INTRODUKTION Projektets parter Projektets baggrund Introduktion til rapporten Referencer, kapitel PROJEKTFORLØB 21 4 TALEGENKENDELSE - TEKNISKE FORHOLD, INSTALLATION OG INDLÆRING Introduktion og delformål Nærmere beskrivelse af talegenkendelsesprogrammet Tekniske forudsætninger Erfaringer fra projektopstart installation Erfaringer fra midtvejsinterview kursus, support og tekniske forhold Diskussion Delkonklusioner 39 5 TALEGENKENDELSE I FORHOLD TIL JOB OG ARBEJDSMILJØ Baggrund og delformål Metoder Arbejdsorganisering og jobfunktioner Deltagere i projektet Anvendelse af talegenkendelse Samarbejde, kommunikation og arbejdsmønstre Diskussion Delkonklusioner 57 6 FYSISK BELASTNING VED COMPUTERARBEJDE - BRUG AF TALEGENKENDELSE SAMMENLIGNET MED BRUG AF TASTATUR/MUS Baggrund 59

4 Computerarbejde og talegenkendelse 4 Indhold 6.2 Formål Materiale og metoder Resultater Sammenfatning og diskussion Delkonklusioner Referencer, kapitel TALEGENKENDELSE OG STEMMEBRUG Baggrund, delformål Materiale og metoder Resultater Diskussion Delkonklusioner Referencer til kapitel SAMLEDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Samlede konklusioner Anbefalinger Afslutning 96 APPENDIX 1. OVERSIGT OVER ANVENDTE FORKORTELSER 97

5 Computerarbejde og talegenkendelse 5 Resumé 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultater fra en undersøgelse, hvor 20 deltagere fra fire store danske virksomheder har haft mulighed for at bruge talegenkendelse i ca. et halvt år som supplement til mus og tastatur i forbindelse med computerarbejde. Det er håbet, at brug af talegenkendelse kan reducere arbejdsmiljøbelastningerne ved muse- og skærmarbejde, uden at tilføje nye problemer. Projektet har haft følgende formål: at undersøge hvilke tekniske/organisatoriske udfordringer, der er knyttet til introduktion og brug af talegenkendelse at undersøge hvilke arbejdspladsfunktioner, der har mest udbytte af at bruge talegenkendelse, samt påvise eventuelle ændringer i arbejdsorganisering i forbindelse med computerarbejde at undersøge, hvorvidt indførelse af talegenkendelse i forbindelse med computerarbejde vil reducere den statiske muskelbelastning og medføre flere gaps (mikropauser) i skulder- og armmusklerne samt skabe en øget mulighed for variation i arbejdsstillingerne at undersøge belastningen på stemmen som følge af brug af talegenkendelse. Før og efter interventionen, hvor deltagerne fik mulighed for at bruge talegenkendelse, blev deltagernes arbejdsorganisering og arbejdspladsfunktioner, muskelbelastninger og stemmebrug undersøgt. I løbet af interventionen blev deltagernes brug af mus og tastatur registreret, og der blev foretaget midtvejsinterview vedrørende deltagernes indlæring og brug. Af de 20 deltagere, der var ved projektstart i efteråret 2000, havde 10 deltagere gennemført projektet, da der blev foretaget afsluttende målinger i sommeren De 10 deltagere havde i gennemsnit anvendt talegenkendelse i forbindelse med deres sædvanlige arbejde i 11% af arbejdstiden. Den teknisk/organisatoriske undersøgelse viser, at talegenkendelsesprogrammet i den nuværende version ikke er en hyldevare, der blot kan købes og installeres: For at få udbytte af talegenkendelse kræves stor motivation,

6 Computerarbejde og talegenkendelse 6 Resumé brugersamarbejde og grundig support, der kan afhjælpe de problemer, der opstår undervejs. Den viser også, at talegenkendelse har svært ved at konkurrere med eksisterende teknologier (mus/tastatur), hvis talegenkendelsesprogrammet ikke udgør markante forbedringer for brugerne, specielt når brugerne har mange presserende opgaver, der skal udføres, og ikke har den ekstra tid, der er nødvendig at investere i af- og indlæring. På baggrund af erfaringerne med projektet er der opstillet generelle anbefalinger i forbindelse med indførelse af talegenkendelse. Den arbejdsorganisatoriske del af undersøgelsen viser, at talegenkendelse kan give deltagere, som har meget computerarbejde, mere variation og flere udfordringer i arbejdet. Talegenkendelse kan anvendes til at ændre arbejdsmetode ved skærmen og dermed give deltagerne en oplevelse af at blive aflastet. Netop gruppen af deltagere med meget computerarbejde vedbliver med at anvende talegenkendelse, fordi de kan se mulighederne og gevinsten ved at anvende talegenkendelse. Hvorimod de deltagere, der har mindre skærmarbejde og flere forskellige arbejdsopgaver, i højere grad ser begrænsningerne i programmet og derfor holder op med at anvende talegenkendelse. Den arbejdsfysiologiske undersøgelse viser, at brug af talegenkendelse aflaster underarms- og nakkemusklerne samt i nogen grad også skulderens muskler. Resultaterne indikerer, at brug af talegenkendelse viser tendenser til længere gaptid i underarm og skuldre, men til gengæld en højere muskelaktivitet og kortere gaptid i stemmemusklerne. Dette kunne indikere en risiko for overbelastning af stemmemusklerne ved intensiv brug af talegenkendelsesprogrammet. Samtidig viste registreringer af arbejdsstillinger, at brug af talegenkendelse medførte en kortere tid, hvor hånden var fastlåst til tastatur/mus, men en længere tid, hvor øjnene var bundet til skærmen. Undersøgelser af stemmen foretaget før og efter interventionen viser ændringer i stemmefunktionen, der formentlig skyldes brugen af talegenkendelse. Godt halvdelen af de forsøgspersoner, der gennemførte projektet, har haft subjektive stemmegener. Disse gener må anses for at være milde, men både ved videostroboskopi og akustiske analyser blev der fundet tegn på begyndende udtrætning af stemme-funktionen også hos de forsøgspersoner, der endnu ikke havde subjektive stemmegener. Ændringerne vil kunne medføre en udtrætningsfaktor, der bl.a. kan vise sig som hyppigere rømmetrang, tørhed, eller klumpfornemmelse omkring struben, men dette vil kunne forebygges ved at talegenkendelsesbrugere gennemfører et basalt undervisningsforløb i stemmedannelse.

7 Computerarbejde og talegenkendelse 7 Resumé På baggrund af målinger, interview og observationer konkluderes, at talegenkendelse kan anbefales som supplement til mus og tastatur med de forbehold, der er nævnt ovenfor.

8 Computerarbejde og talegenkendelse 8 Summary 1.1 ENGLISH SUMMARY This report presents the results from a research project, where twenty participants from four Danish companies have had the opportunity to use speech recognition for about half a year as a supplement to computer mouse and keyboard during computer work. It is the hope that the use of speech recognition can reduce the adverse effects of computer work on the musculoskeletal system without creating new problems. The research project had the following goals: to investigate technical/organizational challenges related to the introduction and use of speech recognition to investigate which workplace functions benefit mostly from using speech recognition, and to show any consequences in the organization of computer work to investigate whether the introduction of speech recognition in connection with computer work can reduce the static muscle activity and result in more micro pauses in the shoulder and the arm muscles thus creating increased opportunities for variation in working positions to investigate the vocal strain as a result of using speech recognition. Before and after the intervention where the participants were introduced to speech recognition, the work organization and workplace functions, the muscle workload and the voice usage of the participants were examined. During the intervention the participants use of mouse and keyboard was registered, and midterm interviews were conducted with respect to the participants learning ability and use of speech recognition. Twenty participants started on the project in autumn Ten participants carried out the project and were studied in early summer The ten participants made use of speech recognition during normal working conditions for an average of 11% of the work hours. The technical/organizational investigation shows that speech recognition software in the current version is no off-the-shelf product that can be expected to be easily installed. To get full benefit from speech recognition, qualifications such as motivation, user cooperation and efficient support are needed. The investigation also shows that speech recognition has difficulties

9 Computerarbejde og talegenkendelse 9 Summary in competing with existing technologies (mouse and keyboard), unless speech recognition presents considerable improvements for the users, especially in situations where the users have many urgent work tasks without having the needed extra time that is required to learn a new tool. General recommendations related to the introduction of speech recognition are presented in the report based on the project results. The investigation of the work organization shows that speech recognition can give participants with much computer work more variation and more challenges in their work. Speech recognition can be used to change the working method at the screen and thus give the participants a feeling of being relieved. It is precisely the group of participants with much computer work who continues to use speech recognition, because they can see the opportunities and the benefits by using speech recognition. Whereas the participants with less computer work and a larger variation in work tasks to a larger degree perceive the speech recognition software as a limitation and consequently stop using speech recognition. The investigation of work physiology shows that the use of speech recognition reduces the activity in the forearm and the neck and to some degree the activity in the shoulder. The results indicate that the use of speech recognition shows tendencies to a longer gap time in the forearm and the shoulder. On the other hand it shows an increased muscle activity and a shorter gap time in the speech related muscles. This could indicate a risk of over loading the speech related muscles if speech recognition software is used intensively. Registrations of the work postures show that the use of speech recognition caused a shorter duration where the hand was locked to the keyboard/mouse, but a longer duration where the eyes were locked to the screen. The investigation of the participants voice function before and after the intervention shows changes in the voice function that are probably due to the use of speech recognition. About fifty percent of the participants that carried out the project have had subjective vocal discomfort. These problems are considered to be mild, but both video stroboscopy and acoustic analyses of the voice showed signs of initial vocal fatigue also among the participants that had not yet experienced subjective vocal problems. The changes of the voice function could result from excessive muscle tension that could lead to e.g. globulus, dryness and clearing of the throat, but it can be prevented if users of speech recognition complete a basic course in voice training.

10 Computerarbejde og talegenkendelse 10 Summary Based on the research it is concluded to recommend speech recognition as a supplement to computer mouse and keyboard with the reservations stated above.

11 Computerarbejde og talegenkendelse 11 Introduktion 2 INTRODUKTION Projektet blev etableret på initiativ af SPOK ApS, der forhandler talegenkendelsessoftware, underviser i brugen af det, samt yder support til brugere af programmet. Projektets design blev til bl.a. på baggrund af erfaringer fra brugere af talegenkendelse, hvoraf mange har oplevet, at talegenkendelse muliggjorde computerarbejde på trods af fx computerskader i bevægeapparatet, men der er også brugere, der har udviklet stemmeskader, der sandsynligvis skyldes intensiv brug af talegenkendelse. De negative og positive erfaringer resulterede i et design, hvor projektdeltagerne ikke skulle bruge talegenkendelse alene, men som supplement til tastatur og mus. Designet af studiet var grundlæggende, at deltagerne fik målt og registreret muskelaktivitet, stemmefunktion og arbejdsorganisation før og efter en interventionsperiode på 6 måneder. Før interventionen, dvs. før deltagerne fik installeret programmet og lært at bruge talegenkendelse, blev deres muskelaktivitet målt under normalt arbejde. Deltagernes stemmefunktion blev analyseret. Endelig blev deltagerne interviewet og observeret med henblik på at kunne vurdere evt. ændringer i deres arbejdsrutiner. Et program til at måle brug af mus og tastatur blev installeret på deltagernes computere ved projektets begyndelse. Herefter havde deltagerne mulighed for at benytte talegenkendelsesprogrammet i ca. et halvt år, som supplement til tastatur og mus. Deltagerne gennemgik 3 kursusmoduler, hvor de lærte at bruge programmet. Undervejs blev deltagerne interviewet for at afdække indlæring af programmet. Som afslutning på interventionen blev de indledende målinger gentaget, men nu suppleret med brug af talegenkendelse til udførelse af arbejdet. Resultater og analyser af disse målinger, interview og observationer udført før projektstart, i løbet af projektet og som afslutning på projektet vil blive præsenteret i denne rapport. Projektet er så vidt vides det første af sin art i verden, hvor der er gennemført målinger af muskelaktiviteten under anvendelse af talegenkendelse sammenlignet med brug af traditionelt computerudstyr. Projektet er ydermere unikt i den forstand, at det forsøger at evaluere en teknologi, der endnu er i sin vorden, hvilket sandsynligvis øger risikoen for frafald af forsøgspersoner under

12 Computerarbejde og talegenkendelse 12 Introduktion interventionen. Dette blev der dog taget højde for i antal personer og design af studiet. 2.1 PROJEKTETS PARTER Projektet er udført med støtte fra puljen til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved muse- og skærmarbejde administreret af Arbejdstilsynet samt med mere end 50% medfinansiering fra projektets partnere og de deltagende virksomheder. Projektets partnere består af: SPOK ApS. Projektopgave: Koordinering, herunder afrapportering, indførelse af talegenkendelse, undervisning i brug af talegenkendelse samt support, varetagelse af midtvejsinterview. Teknologisk Institut (TI), Arbejdsliv. Projektopgave: Undersøgelse af arbejdsorganisation før og efter indførelsen af talegenkendelse. Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), Arbejdsfysiologisk-ergonomisk afdeling. Projektopgave: Undersøgelse af deltagerpersonernes belastning af bevægeapparatet før og efter indførelsen af talegenkendelse. Bispebjerg Hospital, Foniatrisk Afsnit. Projektopgave: Undersøgelse af projektdeltagernes stemmefunktion før og efter indførelsen af talegenkendelse. De 20 deltagere, der deltog ved projektets start i efteråret 2000, repræsenterede 3 forskellige arbejdspladstyper, henholdsvis kontor, design og akademiske arbejdspladser. De kom fra fire store danske virksomheder: Balslev - Mogens Balslev Rådgivende Ingeniører A/S - er Danmarks største rådgivningsfirma inden for elektroteknik. Firmaet har 150 ansatte, hvoraf ingeniører og tekniske tegnere udgør hovedparten. Balslev har hovedsæde i Glostrup. Grundfos A/S er en af verdens førende pumpeproducenter og verdens største producent af cirkulationspumper, med i alt ansatte. Koncernen har hovedsæde i Bjerringbro, hvor den beskæftiger medarbejdere.

13 Computerarbejde og talegenkendelse 13 Introduktion Carl Bro as er en international konsulentvirksomhed, der rådgiver inden for miljø, industri & marine, IT & telekommunikation, management, byggeri, anlæg, energi og landbrug. Carl Bro gruppen beskæftiger på verdensplan ansatte og har hovedsæde i Glostrup. Radiometer Medical A/S er et produktionsselskab under Radiometer A/S. Hovedkoncernen er markedsledende udvikler, producent og forhandler af instrumenter, der giver informationer om kritisk syge patienters tilstand, herunder især instrumenter til måling af blod. På verdensplan har Radiometer A/S ca ansatte. Hovedsædet ligger i Brønshøj. Projektet er blevet fulgt af en ekstern følgegruppe, der har afholdt møder to gange, samt undervejs har modtaget informationer om projektets forløb. Følgegruppen har bestået af repræsentanter for følgende institutioner: Arbejdsskadestyrelsen Forskningsministeriet Danmark Tekniske Universitet Hjælpemiddelcentralen Teknisk Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Arbejdstilsynet Dansk Industri var inviteret med i følgegruppen, men deltog ikke.

14 Computerarbejde og talegenkendelse 14 Introduktion 2.2 PROJEKTETS BAGGRUND For projektet var og er det et vigtigt perspektiv, at man ved at indføre talegenkendelse måske kan bidrage til forebyggelse af arbejdsrelaterede gener i bevægelsesapparatet. Dermed vil risikoen for helbreds- og kvalifikationsmæssig udstødning fra arbejdsmarkedet kunne mindskes COMPUTERARBEJDE OG COMPUTERSKADER Med computerskader forstås besvær i bevægeapparatet, der er fremkommet som følge af arbejde ved computeren med mus eller tastatur ( computerarbejde ). Ordet computerskade benyttes i denne rapport i stedet for det hyppigere anvendte museskade, idet museskade antyder, at skader i forbindelse med computerarbejde kun fremkaldes af muse-brug. Undersøgelser har vist, at arbejde ved computerskærm med mus eller tastatur på sigt kan medføre risiko for udvikling af besvær i bevægeapparatet. Væsentlige risikofaktorer i arbejdet er ensidig brug af musklerne, fastlåste arbejdsstillinger, samt statisk muskelbelastning og dermed mangel på variation. Mekanismerne bag udvikling af besvær er ikke klarlagt, men nyere undersøgelser har vist, at fire timers intensivt computerarbejde med brug af mus medfører muskeltræthed uden tegn på restitution efter to timer. Undersøgelser tyder på, at personer med få gaps i muskelaktiviteten under arbejdet har større risiko for at udvikle symptomer i bevægeapparatet end de, der har mange gaps. Ved computerarbejde har man fundet, at specielt underarmsmusklerne ikke har gaps ved musearbejde. Desuden synes skift mellem forskellige musefunktioner ikke at skabe tilstrækkelig variation. Se i øvrigt kapitel 6 for uddybning, samt referencer. Den teknologiske udvikling inden for computerområdet har medført, at flere og flere anvender computer i deres arbejde i dag, og at flere er blevet intensivbrugere, defineret som personer, der anvender computer mere end ¾ af deres arbejdstid [1]. I en dansk undersøgelse omfattende personer viste det sig, at intensivbrugere hyppigere rapporterede en høj grad af gentagne bevægelser og symptomer i bevægeapparatet sammenlignet med personer, der brugte computeren i mindre end ¾ af arbejdstiden [5,6]. Det vides ikke præcist, hvor mange personer, der har computerskade i Danmark, men undersøgelser tyder på, at tallet kan være meget stort. En under-

15 Computerarbejde og talegenkendelse 15 Introduktion søgelse foretaget af Vilstrup for Ingeniørforeningen i Danmark viser således, at 27% af de adspurgte ingeniører enten har haft en computerskade eller har oplevet begyndende tegn på en computerskade [4]. 43% af HKs medlemmer angiver i en tilsvarende undersøgelse, at de oplever gener eller smerter i det daglige arbejde med computeren [3]. De første foreløbige resultater fra den danske NUDATA-undersøgelse, en landsdækkende undersøgelse af knap tekniske assistenter og maskinteknikere, peger på at hver fjerde medarbejder er i risikozonen, når det gælder gener ved computerarbejde [7]. Det anslås, at der i alt er 1,4 millioner skærmbrugere på arbejdsmarkedet i Danmark [3] TALEGENKENDELSE Talegenkendelsesprogrammer kan installeres på almindelige PC ere. Det sætter brugeren i stand til at omdanne tale til tekst (de indtalte ord og sætninger omdannes til tekst på skærmen) samt styre computeren (fx aktivere menuer og starte programmer). Af praktiske årsager omtales både aktiviteten at benytte talegenkendelse til computer og talegenkendelsesprogrammet i rapporten som talegenkendelse, idet meningen fremgår af sammenhængen. Ved hjælp af talegenkendelse er det i dag muligt at styre computeren fuldstændigt uden brug af andre indtastningsredskaber. Talegenkendelsesprogrammer kan ifølge producenternes oplysninger omdanne tale til tekst med en hastighed, der er tre gange hastigheden ved anvendelsen af traditionelt tastatur, når programmet anvendes af en erfaren bruger på en god computer (fx [8], se endvidere afsnit 4.3). Ydermere indeholder nogle programmer makro-programmeringssprog, der gør det forholdsvis simpelt at forenkle serier af ensartede indtastningsopgaver i én talekommando. Talegenkendelse har været i en rivende udvikling inden for de seneste år. Det benyttes kun i begrænset omfang i Danmark, da programmet endnu ikke foreligger på dansk. Det ventes, at det tidligst i år 2003 vil være muligt at anvende et dansk baseret talegenkendelsesprogram, da der endnu ikke foreligger nogen afklaring af, hvordan udviklingen af et dansk talegenkendelsesprogram skal finansieres.

16 Computerarbejde og talegenkendelse 16 Introduktion INDFØRELSE AF NY TEKNOLOGI Teknologistudier viser, at indførelse af ny teknologi er et meget komplekst fænomen, hvor teknologien og brugen typisk formes i processen. Det er ikke usædvanligt, at ny teknologi giver vanskeligheder indtil de samlede teknologiske systemer er blevet mere generelt udbredt gennem den gensidige formningsproces mellem brugere, producenter, myndigheder, mv. (se fx [2] og [9]). Derfor har projektet fra starten forventet, at en del deltagere ville falde fra i løbet af interventionen PROJEKTETS MÅL OG SUCCESKRITERIER Projektet har haft følgende formål: at undersøge hvilke arbejdspladsfunktioner, der har mest udbytte af at bruge talegenkendelse, samt påvise eventuelle ændringer i arbejdsorganisering i forbindelse med computerarbejde at undersøge, hvorvidt indførelse af talegenkendelse i forbindelse med computerarbejde vil reducere den statiske muskelbelastning og medføre flere gaps (mikropauser) i skulder- og armmusklerne samt skabe en øget mulighed for variation i arbejdsstillingerne at undersøge belastningen på stemmen som følge af brug af talegenkendelse, idet der findes eksempler på, at intensiv brug af talegenkendelse kan medføre skader på stemmen. Projektet opstillede fra starten (i ansøgningen til Arbejdstilsynet) følgende hypoteser som indikatorer for interventionens effekt (succeskriterier): at den statiske belastning i underarm og skuldre er blevet nedsat og/eller muskelbelastningen er blevet mere varieret og/eller antallet af gaps er øget at der er sket en ændret fordeling i anvendelsen af mus/tastatur/makroer som følge af anvendelse af talegenkendelse på en sådan måde, at der sker en aflastning af de arbejdssituationer, der vides at være belastende at der er sket en nedsættelse af musearbejdet at interventionen ikke har introduceret nye påvirkninger, der belaster arbejdssituationen.

17 Computerarbejde og talegenkendelse 17 Introduktion I løbet af projektet er der blevet tilføjet yderligere delmål. Disse delmål beskrives med de tilhørende konklusioner i de enkelte delafsnit af rapporten IN- OG EKSKLUSIONSKRITERIER Projektets partnere definerede et antal in- og eksklusionskriterier for at sikre, at resultaterne blev ensartede, meningsfulde og forsvarlige. Inklusionskriterierne var, at deltagerne som udgangspunkt skulle bruge computer (mus eller tastatur) mindst halvdelen af arbejdsdagen, have gjort det i mindst et år, og arbejde på engelsk en væsentlig del af arbejdstiden (dette krav gjaldt dog ikke for tekniske tegnere). Eksklusionskriterierne var, at personer med alvorlige muskel- og ledskader, forhøjet blodtryk, fast medicinforbrug, samt gravide ikke kunne deltage. Endvidere krævede medvirken i projektet, at deltagerne som udgangspunkt ikke brugte stemmen på en uhensigtsmæssig måde. Det blev diskuteret, hvorvidt personer med bevægeapparatbesvær skulle have lov til at deltage, idet de ville have stor gavn af talegenkendelse. Det var desværre ikke muligt, da det ville besværliggøre vurderingerne af muskelmålingerne, og det ville samtidig gøre konklusionerne mindre generaliserbare. Det blev diskuteret, om interventionen var etisk forsvarlig, og projektet blev forelagt for og godkendt af det Etiske Råd. 2.3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN I de efterfølgende kapitler og afsnit vil projektet og dets resultater blive nærmere beskrevet og analyseret. Rapporten er opdelt således, at kapitel 4-7 har individuelle forfattere. Kapitlerne kan til en vis udstrækning læses selvstændigt. I kapitel 3 gives et overblik over det samlede projektforløb. I kapitel 4 præsenterer SPOK resultater vedrørende tekniske og indlæringsmæssige forhold ved indførelse af talegenkendelse. I kapitel 5 analyserer TI, hvordan deltagerne anvender talegenkendelse i forbindelse med jobfunktioner og arbejdsrutiner på forskellige arbejdspladser.

18 Computerarbejde og talegenkendelse 18 Introduktion I kapitel 6 præsenterer AMI resultaterne fra undersøgelsen vedr. fysiske belastninger ved computerarbejde. Kapitlet beskriver analysen og resultaterne af målinger på muskler i nakke, skuldre og arme, samt stemmerelaterede muskler i halsen. I kapitel 7 præsenteres analysen og resultaterne af stemmeundersøgelser foretaget på Bispebjerg Hospital, Foniatrisk Afsnit. I kapitel 8 konkluderes på projektets resultater. Kapitlet indeholder et bud på fremtidige perspektiver og anbefalinger. Oversigt over rapportens opbygning: Kapitel 1. Resumé Kapitel 2. Introduktion Kapitel 3. Projektforløb Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Tekniske forhold og indlæring Ved SPOK Talegenkendelse i job og arbejdsmiljø Ved TI Fysisk belastning ved computerarbejde brug af talegenkendelse sammenlignet med tastatur og mus Talegenkendelse og stemmebrug Ved BBH Ved AMI Kapitel 8. Konklusioner og anbefalinger

19 Computerarbejde og talegenkendelse 19 Introduktion 2.4 REFERENCER, KAPITEL 2 1 Burr,H. (2000) Danskernes anvendelse af computere på arbejdet København, Arbejdsmiljøinstituttet. 2 Clausen,C. og Lorentzen, B. (1986) Deltagelse i beslutninger om ny teknologi. Sammenfatninger fra Delta-projektet. Tåstrup, Teknologisk Institut. 3 HK (1999) Skærmarbejde og helbred en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer. 4 IDA og Vilstrup (2000) Telebuss-undersøgelse foretaget blandt IDA s medlemmer af Vilstrup for Ingeniørforeningen i Danmark. 5 Jensen,C., Finsen,L., Søgaard,K., and Christensen,H. (2002a) Musculoskeletal symptoms and duration of computer and mouse use. Int J Ind Erg 6 Jensen,C., Ryholt,C.U., Burr,H., Villadsen,E., and Christensen,H. (2002b) Work-related psychosocial, physical and individual factors associated with musculoskeletal symptoms in computer users. Work & Stress 7 Johan Hviid Andersen,J.,H., Brandt,L.Lassen, C., F. (2001) De første resultater af NUDATA-undersøgelsen. Pressemeddelelse. 8 Lernout and Hauspie Speech Products U.S.A., Inc. (2001) From RSI to ROI. Speech Recognition Can Increase Productivity and Reduce Repetitive Strain Injuries in Your Workplace. Burlington, Massachusetts. 9 Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, and Trevor Pinch, eds. (1997) The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

20 Computerarbejde og talegenkendelse 20 Introduktion 10

21 Computerarbejde og talegenkendelse 21 Projektforløb 3 PROJEKTFORLØB Arbejdstilsynet godkendte i februar 2000 den ansøgning, som SPOK havde udfærdiget i samarbejde med projektets partnere. Projektet modtager således delfinansiering fra Beskæftigelsesministeriets pulje til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved muse- og skærmarbejde. Projektets samarbejdspartnere udfærdigede informationsmateriale til mulige deltagere og virksomheder, og de endelige kriterier for deltagelse i projektet blev defineret. Krav til deltagernes computerbrug medførte, at en del af de virksomheder, der i ansøgningen havde tilkendegivet deres interesse for at deltage i projektet, ikke kunne medvirke. Det viste sig herefter at være betydeligt vanskeligere end forventet at finde egnede firmaer, der ville deltage i projektet. Dette skyldtes tekniske forhold, at arbejdssproget skulle være engelsk, og endelig at talegenkendelses-teknologien er meget lidt kendt i Danmark, hvorfor flere firmaer stillede sig skeptiske over for nytteværdien af programmet. I september 2000 lykkedes det at finde de fire virksomheder, der endte med at medvirke i projektet. Efter præsentation af projektet i virksomhederne, og godkendelse i de respektive samarbejds- og sikkerhedsudvalg, kom der positiv tilbagemelding fra i alt 21 ansatte, der var interesserede i at deltage i projektet. På tre af virksomhederne ønskede fem medarbejdere at deltage i projektet, mens der ved projektstart deltog seks medarbejdere fra den fjerde virksomhed. TI, AMI og Bispebjerg Hospital foretog herefter deres målinger, interview og observationer, dels for at have informationer om situationen før tilføjelsen af talegenkendelse, dels for at udelukke evt. deltagere fra projektet, jævnfør inklusions- og eksklusionskriterierne. Undersøgelser og tilbagemeldinger på spørgeskemaer m.v. resulterede i, at en deltager blev udelukket pga. uhensigtsmæssig brug af stemmen, og at to deltagere ikke kunne medvirke i AMI s del af projektet. Således deltog der ved tidspunktet for indførelse af talegenkendelse 20 medarbejdere i projektet, hvoraf de 18 deltog i AMI s undersøgelser.

SCS Data Manager. Release-bemærkninger. Version 3.00

SCS Data Manager. Release-bemærkninger. Version 3.00 SCS Data Manager Release-bemærkninger Version 3.00 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Surf på nettet med din stemme!

Surf på nettet med din stemme! Surf på nettet med din stemme! Indtal.dk er en begrænset dansk talegenkender, der sætter bevægelseshæmmede i stand til at navigere på nettet. Med talegenkenderen er det fx muligt at udfylde selvangivelsen

Læs mere

Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakkeskulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang

Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakkeskulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakkeskulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang HK fyraftensmøde, København 12. marts 2007 Pernille Kofoed

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Notat. 15. Aug 2012. Social og arbejdsmarked

Notat. 15. Aug 2012. Social og arbejdsmarked Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 15. Aug 2012 Udfærdiget af: Gitte Vesti og Torben H. Kristensen Vedrørende: Talegenkendelse Notatet sendes/sendt til: Erik Mouritsen, Ole

Læs mere

Ergonomi i frisørarbejdet

Ergonomi i frisørarbejdet Arbejdsstillinger og muskelsmerter Arbejdsopgavernes karakter Ensidigt gentagne bevægelser Statiske arbejdsstillinger Akavede arbejdsstillinger Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Fysiske arbejdskrav Blandt

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61

Office Synchronizer Release-bemærkninger. Version 1.61 Office Synchronizer Release-bemærkninger Version 1.61 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Ved du hvad dine medarbejdere tænker om deres job? Kender du deres indre arbejdsliv? Hvad de faktisk føler hver dag på jobbet? Hvad der gør dem glade og hvad

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet -trivsel på arbejdspladsen? Oplæg på arbejdsmiljømesse RSD sept. 2012 Fysisk aktivitet -trivsel på arbejdspladsen? Hvorfor giver det mening at bruge fysisk aktivitet som en del af arbejdsmiljøindsatsen?

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Office Synchronizer. Release-bemærkninger. Version 1.66

Office Synchronizer. Release-bemærkninger. Version 1.66 Office Synchronizer Release-bemærkninger Version 1.66 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921

Læs mere