Computerarbejde og talegenkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerarbejde og talegenkendelse"

Transkript

1 Computerarbejde og talegenkendelse Et projekt støttet af puljen til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved muse- og skærmarbejde. Samlet rapport 2002 Rapporten er skrevet af: Ole H. Sørensen, Lars Kjeld Hansen og H.C. Sørensen (SPOK ApS) Gitte Holm (Arbejdsliv, Teknologisk Institut) Birgit Juul-Kristensen (Arbejdsmiljøinstituttet), Bjarne Laursen (Statens Institut for Folkesundhed), Marianne Pilegaard (Arbejdsmiljøinstituttet), Bente Rona Jensen (Institut for Idræt, Københavns Universitet) Svend Prytz (Foniatrisk Afsnit, Bispebjerg Hospital) Rapporten er redigeret af SPOK. Teknologisk Institut Arbejdsliv Postboks Tåstrup Tlf: Arbejdsmiljøinstituttet Arbejdsfysiologisk- Ergonomisk Afdeling Lersø Parkallé Kbh. Ø Tlf: Bispebjerg Hospital Foniatrisk Afsnit Bispebjerg Bakke Kbh. NV Tlf: SPOK ApS Blegdamsvej 4,1.tv 2200 Kbh. N Tlf:

2 AMI RAPPORT 56 Computerarbejde og talegenkendelse samlet rapport Et projekt støttet af puljen til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved muse- og skærmarbejde Rapporten er skrevet af: Ole H. Sørensen, Lars Kjeld Hansen H.C. Sørensen Gitte Holm Birgit Juul-Kristensen, Bjarne Laursen Marianne Pilegaard Bente Rona Jensen Svend Prytz Tryk: DTK Kommunikation A/S ISBN nr København 2002 Arrbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø TLF.: FAX: e-post: hjemmeside: Rapporten kan rekvireres fra: Arbejdsmiljørådets Servicecenter, Ramsingsvej 7, 2500 Valby TLF.: FAX: e-post: hjemmeside:

3 Computerarbejde og talegenkendelse 3 Indhold INDHOLD 1 RESUMÉ English Summary 8 2 INTRODUKTION Projektets parter Projektets baggrund Introduktion til rapporten Referencer, kapitel PROJEKTFORLØB 21 4 TALEGENKENDELSE - TEKNISKE FORHOLD, INSTALLATION OG INDLÆRING Introduktion og delformål Nærmere beskrivelse af talegenkendelsesprogrammet Tekniske forudsætninger Erfaringer fra projektopstart installation Erfaringer fra midtvejsinterview kursus, support og tekniske forhold Diskussion Delkonklusioner 39 5 TALEGENKENDELSE I FORHOLD TIL JOB OG ARBEJDSMILJØ Baggrund og delformål Metoder Arbejdsorganisering og jobfunktioner Deltagere i projektet Anvendelse af talegenkendelse Samarbejde, kommunikation og arbejdsmønstre Diskussion Delkonklusioner 57 6 FYSISK BELASTNING VED COMPUTERARBEJDE - BRUG AF TALEGENKENDELSE SAMMENLIGNET MED BRUG AF TASTATUR/MUS Baggrund 59

4 Computerarbejde og talegenkendelse 4 Indhold 6.2 Formål Materiale og metoder Resultater Sammenfatning og diskussion Delkonklusioner Referencer, kapitel TALEGENKENDELSE OG STEMMEBRUG Baggrund, delformål Materiale og metoder Resultater Diskussion Delkonklusioner Referencer til kapitel SAMLEDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Samlede konklusioner Anbefalinger Afslutning 96 APPENDIX 1. OVERSIGT OVER ANVENDTE FORKORTELSER 97

5 Computerarbejde og talegenkendelse 5 Resumé 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultater fra en undersøgelse, hvor 20 deltagere fra fire store danske virksomheder har haft mulighed for at bruge talegenkendelse i ca. et halvt år som supplement til mus og tastatur i forbindelse med computerarbejde. Det er håbet, at brug af talegenkendelse kan reducere arbejdsmiljøbelastningerne ved muse- og skærmarbejde, uden at tilføje nye problemer. Projektet har haft følgende formål: at undersøge hvilke tekniske/organisatoriske udfordringer, der er knyttet til introduktion og brug af talegenkendelse at undersøge hvilke arbejdspladsfunktioner, der har mest udbytte af at bruge talegenkendelse, samt påvise eventuelle ændringer i arbejdsorganisering i forbindelse med computerarbejde at undersøge, hvorvidt indførelse af talegenkendelse i forbindelse med computerarbejde vil reducere den statiske muskelbelastning og medføre flere gaps (mikropauser) i skulder- og armmusklerne samt skabe en øget mulighed for variation i arbejdsstillingerne at undersøge belastningen på stemmen som følge af brug af talegenkendelse. Før og efter interventionen, hvor deltagerne fik mulighed for at bruge talegenkendelse, blev deltagernes arbejdsorganisering og arbejdspladsfunktioner, muskelbelastninger og stemmebrug undersøgt. I løbet af interventionen blev deltagernes brug af mus og tastatur registreret, og der blev foretaget midtvejsinterview vedrørende deltagernes indlæring og brug. Af de 20 deltagere, der var ved projektstart i efteråret 2000, havde 10 deltagere gennemført projektet, da der blev foretaget afsluttende målinger i sommeren De 10 deltagere havde i gennemsnit anvendt talegenkendelse i forbindelse med deres sædvanlige arbejde i 11% af arbejdstiden. Den teknisk/organisatoriske undersøgelse viser, at talegenkendelsesprogrammet i den nuværende version ikke er en hyldevare, der blot kan købes og installeres: For at få udbytte af talegenkendelse kræves stor motivation,

6 Computerarbejde og talegenkendelse 6 Resumé brugersamarbejde og grundig support, der kan afhjælpe de problemer, der opstår undervejs. Den viser også, at talegenkendelse har svært ved at konkurrere med eksisterende teknologier (mus/tastatur), hvis talegenkendelsesprogrammet ikke udgør markante forbedringer for brugerne, specielt når brugerne har mange presserende opgaver, der skal udføres, og ikke har den ekstra tid, der er nødvendig at investere i af- og indlæring. På baggrund af erfaringerne med projektet er der opstillet generelle anbefalinger i forbindelse med indførelse af talegenkendelse. Den arbejdsorganisatoriske del af undersøgelsen viser, at talegenkendelse kan give deltagere, som har meget computerarbejde, mere variation og flere udfordringer i arbejdet. Talegenkendelse kan anvendes til at ændre arbejdsmetode ved skærmen og dermed give deltagerne en oplevelse af at blive aflastet. Netop gruppen af deltagere med meget computerarbejde vedbliver med at anvende talegenkendelse, fordi de kan se mulighederne og gevinsten ved at anvende talegenkendelse. Hvorimod de deltagere, der har mindre skærmarbejde og flere forskellige arbejdsopgaver, i højere grad ser begrænsningerne i programmet og derfor holder op med at anvende talegenkendelse. Den arbejdsfysiologiske undersøgelse viser, at brug af talegenkendelse aflaster underarms- og nakkemusklerne samt i nogen grad også skulderens muskler. Resultaterne indikerer, at brug af talegenkendelse viser tendenser til længere gaptid i underarm og skuldre, men til gengæld en højere muskelaktivitet og kortere gaptid i stemmemusklerne. Dette kunne indikere en risiko for overbelastning af stemmemusklerne ved intensiv brug af talegenkendelsesprogrammet. Samtidig viste registreringer af arbejdsstillinger, at brug af talegenkendelse medførte en kortere tid, hvor hånden var fastlåst til tastatur/mus, men en længere tid, hvor øjnene var bundet til skærmen. Undersøgelser af stemmen foretaget før og efter interventionen viser ændringer i stemmefunktionen, der formentlig skyldes brugen af talegenkendelse. Godt halvdelen af de forsøgspersoner, der gennemførte projektet, har haft subjektive stemmegener. Disse gener må anses for at være milde, men både ved videostroboskopi og akustiske analyser blev der fundet tegn på begyndende udtrætning af stemme-funktionen også hos de forsøgspersoner, der endnu ikke havde subjektive stemmegener. Ændringerne vil kunne medføre en udtrætningsfaktor, der bl.a. kan vise sig som hyppigere rømmetrang, tørhed, eller klumpfornemmelse omkring struben, men dette vil kunne forebygges ved at talegenkendelsesbrugere gennemfører et basalt undervisningsforløb i stemmedannelse.

7 Computerarbejde og talegenkendelse 7 Resumé På baggrund af målinger, interview og observationer konkluderes, at talegenkendelse kan anbefales som supplement til mus og tastatur med de forbehold, der er nævnt ovenfor.

8 Computerarbejde og talegenkendelse 8 Summary 1.1 ENGLISH SUMMARY This report presents the results from a research project, where twenty participants from four Danish companies have had the opportunity to use speech recognition for about half a year as a supplement to computer mouse and keyboard during computer work. It is the hope that the use of speech recognition can reduce the adverse effects of computer work on the musculoskeletal system without creating new problems. The research project had the following goals: to investigate technical/organizational challenges related to the introduction and use of speech recognition to investigate which workplace functions benefit mostly from using speech recognition, and to show any consequences in the organization of computer work to investigate whether the introduction of speech recognition in connection with computer work can reduce the static muscle activity and result in more micro pauses in the shoulder and the arm muscles thus creating increased opportunities for variation in working positions to investigate the vocal strain as a result of using speech recognition. Before and after the intervention where the participants were introduced to speech recognition, the work organization and workplace functions, the muscle workload and the voice usage of the participants were examined. During the intervention the participants use of mouse and keyboard was registered, and midterm interviews were conducted with respect to the participants learning ability and use of speech recognition. Twenty participants started on the project in autumn Ten participants carried out the project and were studied in early summer The ten participants made use of speech recognition during normal working conditions for an average of 11% of the work hours. The technical/organizational investigation shows that speech recognition software in the current version is no off-the-shelf product that can be expected to be easily installed. To get full benefit from speech recognition, qualifications such as motivation, user cooperation and efficient support are needed. The investigation also shows that speech recognition has difficulties

9 Computerarbejde og talegenkendelse 9 Summary in competing with existing technologies (mouse and keyboard), unless speech recognition presents considerable improvements for the users, especially in situations where the users have many urgent work tasks without having the needed extra time that is required to learn a new tool. General recommendations related to the introduction of speech recognition are presented in the report based on the project results. The investigation of the work organization shows that speech recognition can give participants with much computer work more variation and more challenges in their work. Speech recognition can be used to change the working method at the screen and thus give the participants a feeling of being relieved. It is precisely the group of participants with much computer work who continues to use speech recognition, because they can see the opportunities and the benefits by using speech recognition. Whereas the participants with less computer work and a larger variation in work tasks to a larger degree perceive the speech recognition software as a limitation and consequently stop using speech recognition. The investigation of work physiology shows that the use of speech recognition reduces the activity in the forearm and the neck and to some degree the activity in the shoulder. The results indicate that the use of speech recognition shows tendencies to a longer gap time in the forearm and the shoulder. On the other hand it shows an increased muscle activity and a shorter gap time in the speech related muscles. This could indicate a risk of over loading the speech related muscles if speech recognition software is used intensively. Registrations of the work postures show that the use of speech recognition caused a shorter duration where the hand was locked to the keyboard/mouse, but a longer duration where the eyes were locked to the screen. The investigation of the participants voice function before and after the intervention shows changes in the voice function that are probably due to the use of speech recognition. About fifty percent of the participants that carried out the project have had subjective vocal discomfort. These problems are considered to be mild, but both video stroboscopy and acoustic analyses of the voice showed signs of initial vocal fatigue also among the participants that had not yet experienced subjective vocal problems. The changes of the voice function could result from excessive muscle tension that could lead to e.g. globulus, dryness and clearing of the throat, but it can be prevented if users of speech recognition complete a basic course in voice training.

10 Computerarbejde og talegenkendelse 10 Summary Based on the research it is concluded to recommend speech recognition as a supplement to computer mouse and keyboard with the reservations stated above.

11 Computerarbejde og talegenkendelse 11 Introduktion 2 INTRODUKTION Projektet blev etableret på initiativ af SPOK ApS, der forhandler talegenkendelsessoftware, underviser i brugen af det, samt yder support til brugere af programmet. Projektets design blev til bl.a. på baggrund af erfaringer fra brugere af talegenkendelse, hvoraf mange har oplevet, at talegenkendelse muliggjorde computerarbejde på trods af fx computerskader i bevægeapparatet, men der er også brugere, der har udviklet stemmeskader, der sandsynligvis skyldes intensiv brug af talegenkendelse. De negative og positive erfaringer resulterede i et design, hvor projektdeltagerne ikke skulle bruge talegenkendelse alene, men som supplement til tastatur og mus. Designet af studiet var grundlæggende, at deltagerne fik målt og registreret muskelaktivitet, stemmefunktion og arbejdsorganisation før og efter en interventionsperiode på 6 måneder. Før interventionen, dvs. før deltagerne fik installeret programmet og lært at bruge talegenkendelse, blev deres muskelaktivitet målt under normalt arbejde. Deltagernes stemmefunktion blev analyseret. Endelig blev deltagerne interviewet og observeret med henblik på at kunne vurdere evt. ændringer i deres arbejdsrutiner. Et program til at måle brug af mus og tastatur blev installeret på deltagernes computere ved projektets begyndelse. Herefter havde deltagerne mulighed for at benytte talegenkendelsesprogrammet i ca. et halvt år, som supplement til tastatur og mus. Deltagerne gennemgik 3 kursusmoduler, hvor de lærte at bruge programmet. Undervejs blev deltagerne interviewet for at afdække indlæring af programmet. Som afslutning på interventionen blev de indledende målinger gentaget, men nu suppleret med brug af talegenkendelse til udførelse af arbejdet. Resultater og analyser af disse målinger, interview og observationer udført før projektstart, i løbet af projektet og som afslutning på projektet vil blive præsenteret i denne rapport. Projektet er så vidt vides det første af sin art i verden, hvor der er gennemført målinger af muskelaktiviteten under anvendelse af talegenkendelse sammenlignet med brug af traditionelt computerudstyr. Projektet er ydermere unikt i den forstand, at det forsøger at evaluere en teknologi, der endnu er i sin vorden, hvilket sandsynligvis øger risikoen for frafald af forsøgspersoner under

12 Computerarbejde og talegenkendelse 12 Introduktion interventionen. Dette blev der dog taget højde for i antal personer og design af studiet. 2.1 PROJEKTETS PARTER Projektet er udført med støtte fra puljen til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved muse- og skærmarbejde administreret af Arbejdstilsynet samt med mere end 50% medfinansiering fra projektets partnere og de deltagende virksomheder. Projektets partnere består af: SPOK ApS. Projektopgave: Koordinering, herunder afrapportering, indførelse af talegenkendelse, undervisning i brug af talegenkendelse samt support, varetagelse af midtvejsinterview. Teknologisk Institut (TI), Arbejdsliv. Projektopgave: Undersøgelse af arbejdsorganisation før og efter indførelsen af talegenkendelse. Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), Arbejdsfysiologisk-ergonomisk afdeling. Projektopgave: Undersøgelse af deltagerpersonernes belastning af bevægeapparatet før og efter indførelsen af talegenkendelse. Bispebjerg Hospital, Foniatrisk Afsnit. Projektopgave: Undersøgelse af projektdeltagernes stemmefunktion før og efter indførelsen af talegenkendelse. De 20 deltagere, der deltog ved projektets start i efteråret 2000, repræsenterede 3 forskellige arbejdspladstyper, henholdsvis kontor, design og akademiske arbejdspladser. De kom fra fire store danske virksomheder: Balslev - Mogens Balslev Rådgivende Ingeniører A/S - er Danmarks største rådgivningsfirma inden for elektroteknik. Firmaet har 150 ansatte, hvoraf ingeniører og tekniske tegnere udgør hovedparten. Balslev har hovedsæde i Glostrup. Grundfos A/S er en af verdens førende pumpeproducenter og verdens største producent af cirkulationspumper, med i alt ansatte. Koncernen har hovedsæde i Bjerringbro, hvor den beskæftiger medarbejdere.

13 Computerarbejde og talegenkendelse 13 Introduktion Carl Bro as er en international konsulentvirksomhed, der rådgiver inden for miljø, industri & marine, IT & telekommunikation, management, byggeri, anlæg, energi og landbrug. Carl Bro gruppen beskæftiger på verdensplan ansatte og har hovedsæde i Glostrup. Radiometer Medical A/S er et produktionsselskab under Radiometer A/S. Hovedkoncernen er markedsledende udvikler, producent og forhandler af instrumenter, der giver informationer om kritisk syge patienters tilstand, herunder især instrumenter til måling af blod. På verdensplan har Radiometer A/S ca ansatte. Hovedsædet ligger i Brønshøj. Projektet er blevet fulgt af en ekstern følgegruppe, der har afholdt møder to gange, samt undervejs har modtaget informationer om projektets forløb. Følgegruppen har bestået af repræsentanter for følgende institutioner: Arbejdsskadestyrelsen Forskningsministeriet Danmark Tekniske Universitet Hjælpemiddelcentralen Teknisk Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Arbejdstilsynet Dansk Industri var inviteret med i følgegruppen, men deltog ikke.

14 Computerarbejde og talegenkendelse 14 Introduktion 2.2 PROJEKTETS BAGGRUND For projektet var og er det et vigtigt perspektiv, at man ved at indføre talegenkendelse måske kan bidrage til forebyggelse af arbejdsrelaterede gener i bevægelsesapparatet. Dermed vil risikoen for helbreds- og kvalifikationsmæssig udstødning fra arbejdsmarkedet kunne mindskes COMPUTERARBEJDE OG COMPUTERSKADER Med computerskader forstås besvær i bevægeapparatet, der er fremkommet som følge af arbejde ved computeren med mus eller tastatur ( computerarbejde ). Ordet computerskade benyttes i denne rapport i stedet for det hyppigere anvendte museskade, idet museskade antyder, at skader i forbindelse med computerarbejde kun fremkaldes af muse-brug. Undersøgelser har vist, at arbejde ved computerskærm med mus eller tastatur på sigt kan medføre risiko for udvikling af besvær i bevægeapparatet. Væsentlige risikofaktorer i arbejdet er ensidig brug af musklerne, fastlåste arbejdsstillinger, samt statisk muskelbelastning og dermed mangel på variation. Mekanismerne bag udvikling af besvær er ikke klarlagt, men nyere undersøgelser har vist, at fire timers intensivt computerarbejde med brug af mus medfører muskeltræthed uden tegn på restitution efter to timer. Undersøgelser tyder på, at personer med få gaps i muskelaktiviteten under arbejdet har større risiko for at udvikle symptomer i bevægeapparatet end de, der har mange gaps. Ved computerarbejde har man fundet, at specielt underarmsmusklerne ikke har gaps ved musearbejde. Desuden synes skift mellem forskellige musefunktioner ikke at skabe tilstrækkelig variation. Se i øvrigt kapitel 6 for uddybning, samt referencer. Den teknologiske udvikling inden for computerområdet har medført, at flere og flere anvender computer i deres arbejde i dag, og at flere er blevet intensivbrugere, defineret som personer, der anvender computer mere end ¾ af deres arbejdstid [1]. I en dansk undersøgelse omfattende personer viste det sig, at intensivbrugere hyppigere rapporterede en høj grad af gentagne bevægelser og symptomer i bevægeapparatet sammenlignet med personer, der brugte computeren i mindre end ¾ af arbejdstiden [5,6]. Det vides ikke præcist, hvor mange personer, der har computerskade i Danmark, men undersøgelser tyder på, at tallet kan være meget stort. En under-

15 Computerarbejde og talegenkendelse 15 Introduktion søgelse foretaget af Vilstrup for Ingeniørforeningen i Danmark viser således, at 27% af de adspurgte ingeniører enten har haft en computerskade eller har oplevet begyndende tegn på en computerskade [4]. 43% af HKs medlemmer angiver i en tilsvarende undersøgelse, at de oplever gener eller smerter i det daglige arbejde med computeren [3]. De første foreløbige resultater fra den danske NUDATA-undersøgelse, en landsdækkende undersøgelse af knap tekniske assistenter og maskinteknikere, peger på at hver fjerde medarbejder er i risikozonen, når det gælder gener ved computerarbejde [7]. Det anslås, at der i alt er 1,4 millioner skærmbrugere på arbejdsmarkedet i Danmark [3] TALEGENKENDELSE Talegenkendelsesprogrammer kan installeres på almindelige PC ere. Det sætter brugeren i stand til at omdanne tale til tekst (de indtalte ord og sætninger omdannes til tekst på skærmen) samt styre computeren (fx aktivere menuer og starte programmer). Af praktiske årsager omtales både aktiviteten at benytte talegenkendelse til computer og talegenkendelsesprogrammet i rapporten som talegenkendelse, idet meningen fremgår af sammenhængen. Ved hjælp af talegenkendelse er det i dag muligt at styre computeren fuldstændigt uden brug af andre indtastningsredskaber. Talegenkendelsesprogrammer kan ifølge producenternes oplysninger omdanne tale til tekst med en hastighed, der er tre gange hastigheden ved anvendelsen af traditionelt tastatur, når programmet anvendes af en erfaren bruger på en god computer (fx [8], se endvidere afsnit 4.3). Ydermere indeholder nogle programmer makro-programmeringssprog, der gør det forholdsvis simpelt at forenkle serier af ensartede indtastningsopgaver i én talekommando. Talegenkendelse har været i en rivende udvikling inden for de seneste år. Det benyttes kun i begrænset omfang i Danmark, da programmet endnu ikke foreligger på dansk. Det ventes, at det tidligst i år 2003 vil være muligt at anvende et dansk baseret talegenkendelsesprogram, da der endnu ikke foreligger nogen afklaring af, hvordan udviklingen af et dansk talegenkendelsesprogram skal finansieres.

16 Computerarbejde og talegenkendelse 16 Introduktion INDFØRELSE AF NY TEKNOLOGI Teknologistudier viser, at indførelse af ny teknologi er et meget komplekst fænomen, hvor teknologien og brugen typisk formes i processen. Det er ikke usædvanligt, at ny teknologi giver vanskeligheder indtil de samlede teknologiske systemer er blevet mere generelt udbredt gennem den gensidige formningsproces mellem brugere, producenter, myndigheder, mv. (se fx [2] og [9]). Derfor har projektet fra starten forventet, at en del deltagere ville falde fra i løbet af interventionen PROJEKTETS MÅL OG SUCCESKRITERIER Projektet har haft følgende formål: at undersøge hvilke arbejdspladsfunktioner, der har mest udbytte af at bruge talegenkendelse, samt påvise eventuelle ændringer i arbejdsorganisering i forbindelse med computerarbejde at undersøge, hvorvidt indførelse af talegenkendelse i forbindelse med computerarbejde vil reducere den statiske muskelbelastning og medføre flere gaps (mikropauser) i skulder- og armmusklerne samt skabe en øget mulighed for variation i arbejdsstillingerne at undersøge belastningen på stemmen som følge af brug af talegenkendelse, idet der findes eksempler på, at intensiv brug af talegenkendelse kan medføre skader på stemmen. Projektet opstillede fra starten (i ansøgningen til Arbejdstilsynet) følgende hypoteser som indikatorer for interventionens effekt (succeskriterier): at den statiske belastning i underarm og skuldre er blevet nedsat og/eller muskelbelastningen er blevet mere varieret og/eller antallet af gaps er øget at der er sket en ændret fordeling i anvendelsen af mus/tastatur/makroer som følge af anvendelse af talegenkendelse på en sådan måde, at der sker en aflastning af de arbejdssituationer, der vides at være belastende at der er sket en nedsættelse af musearbejdet at interventionen ikke har introduceret nye påvirkninger, der belaster arbejdssituationen.

17 Computerarbejde og talegenkendelse 17 Introduktion I løbet af projektet er der blevet tilføjet yderligere delmål. Disse delmål beskrives med de tilhørende konklusioner i de enkelte delafsnit af rapporten IN- OG EKSKLUSIONSKRITERIER Projektets partnere definerede et antal in- og eksklusionskriterier for at sikre, at resultaterne blev ensartede, meningsfulde og forsvarlige. Inklusionskriterierne var, at deltagerne som udgangspunkt skulle bruge computer (mus eller tastatur) mindst halvdelen af arbejdsdagen, have gjort det i mindst et år, og arbejde på engelsk en væsentlig del af arbejdstiden (dette krav gjaldt dog ikke for tekniske tegnere). Eksklusionskriterierne var, at personer med alvorlige muskel- og ledskader, forhøjet blodtryk, fast medicinforbrug, samt gravide ikke kunne deltage. Endvidere krævede medvirken i projektet, at deltagerne som udgangspunkt ikke brugte stemmen på en uhensigtsmæssig måde. Det blev diskuteret, hvorvidt personer med bevægeapparatbesvær skulle have lov til at deltage, idet de ville have stor gavn af talegenkendelse. Det var desværre ikke muligt, da det ville besværliggøre vurderingerne af muskelmålingerne, og det ville samtidig gøre konklusionerne mindre generaliserbare. Det blev diskuteret, om interventionen var etisk forsvarlig, og projektet blev forelagt for og godkendt af det Etiske Råd. 2.3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN I de efterfølgende kapitler og afsnit vil projektet og dets resultater blive nærmere beskrevet og analyseret. Rapporten er opdelt således, at kapitel 4-7 har individuelle forfattere. Kapitlerne kan til en vis udstrækning læses selvstændigt. I kapitel 3 gives et overblik over det samlede projektforløb. I kapitel 4 præsenterer SPOK resultater vedrørende tekniske og indlæringsmæssige forhold ved indførelse af talegenkendelse. I kapitel 5 analyserer TI, hvordan deltagerne anvender talegenkendelse i forbindelse med jobfunktioner og arbejdsrutiner på forskellige arbejdspladser.

18 Computerarbejde og talegenkendelse 18 Introduktion I kapitel 6 præsenterer AMI resultaterne fra undersøgelsen vedr. fysiske belastninger ved computerarbejde. Kapitlet beskriver analysen og resultaterne af målinger på muskler i nakke, skuldre og arme, samt stemmerelaterede muskler i halsen. I kapitel 7 præsenteres analysen og resultaterne af stemmeundersøgelser foretaget på Bispebjerg Hospital, Foniatrisk Afsnit. I kapitel 8 konkluderes på projektets resultater. Kapitlet indeholder et bud på fremtidige perspektiver og anbefalinger. Oversigt over rapportens opbygning: Kapitel 1. Resumé Kapitel 2. Introduktion Kapitel 3. Projektforløb Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Tekniske forhold og indlæring Ved SPOK Talegenkendelse i job og arbejdsmiljø Ved TI Fysisk belastning ved computerarbejde brug af talegenkendelse sammenlignet med tastatur og mus Talegenkendelse og stemmebrug Ved BBH Ved AMI Kapitel 8. Konklusioner og anbefalinger

19 Computerarbejde og talegenkendelse 19 Introduktion 2.4 REFERENCER, KAPITEL 2 1 Burr,H. (2000) Danskernes anvendelse af computere på arbejdet København, Arbejdsmiljøinstituttet. 2 Clausen,C. og Lorentzen, B. (1986) Deltagelse i beslutninger om ny teknologi. Sammenfatninger fra Delta-projektet. Tåstrup, Teknologisk Institut. 3 HK (1999) Skærmarbejde og helbred en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer. 4 IDA og Vilstrup (2000) Telebuss-undersøgelse foretaget blandt IDA s medlemmer af Vilstrup for Ingeniørforeningen i Danmark. 5 Jensen,C., Finsen,L., Søgaard,K., and Christensen,H. (2002a) Musculoskeletal symptoms and duration of computer and mouse use. Int J Ind Erg 6 Jensen,C., Ryholt,C.U., Burr,H., Villadsen,E., and Christensen,H. (2002b) Work-related psychosocial, physical and individual factors associated with musculoskeletal symptoms in computer users. Work & Stress 7 Johan Hviid Andersen,J.,H., Brandt,L.Lassen, C., F. (2001) De første resultater af NUDATA-undersøgelsen. Pressemeddelelse. 8 Lernout and Hauspie Speech Products U.S.A., Inc. (2001) From RSI to ROI. Speech Recognition Can Increase Productivity and Reduce Repetitive Strain Injuries in Your Workplace. Burlington, Massachusetts. 9 Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, and Trevor Pinch, eds. (1997) The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

20 Computerarbejde og talegenkendelse 20 Introduktion 10

21 Computerarbejde og talegenkendelse 21 Projektforløb 3 PROJEKTFORLØB Arbejdstilsynet godkendte i februar 2000 den ansøgning, som SPOK havde udfærdiget i samarbejde med projektets partnere. Projektet modtager således delfinansiering fra Beskæftigelsesministeriets pulje til reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved muse- og skærmarbejde. Projektets samarbejdspartnere udfærdigede informationsmateriale til mulige deltagere og virksomheder, og de endelige kriterier for deltagelse i projektet blev defineret. Krav til deltagernes computerbrug medførte, at en del af de virksomheder, der i ansøgningen havde tilkendegivet deres interesse for at deltage i projektet, ikke kunne medvirke. Det viste sig herefter at være betydeligt vanskeligere end forventet at finde egnede firmaer, der ville deltage i projektet. Dette skyldtes tekniske forhold, at arbejdssproget skulle være engelsk, og endelig at talegenkendelses-teknologien er meget lidt kendt i Danmark, hvorfor flere firmaer stillede sig skeptiske over for nytteværdien af programmet. I september 2000 lykkedes det at finde de fire virksomheder, der endte med at medvirke i projektet. Efter præsentation af projektet i virksomhederne, og godkendelse i de respektive samarbejds- og sikkerhedsudvalg, kom der positiv tilbagemelding fra i alt 21 ansatte, der var interesserede i at deltage i projektet. På tre af virksomhederne ønskede fem medarbejdere at deltage i projektet, mens der ved projektstart deltog seks medarbejdere fra den fjerde virksomhed. TI, AMI og Bispebjerg Hospital foretog herefter deres målinger, interview og observationer, dels for at have informationer om situationen før tilføjelsen af talegenkendelse, dels for at udelukke evt. deltagere fra projektet, jævnfør inklusions- og eksklusionskriterierne. Undersøgelser og tilbagemeldinger på spørgeskemaer m.v. resulterede i, at en deltager blev udelukket pga. uhensigtsmæssig brug af stemmen, og at to deltagere ikke kunne medvirke i AMI s del af projektet. Således deltog der ved tidspunktet for indførelse af talegenkendelse 20 medarbejdere i projektet, hvoraf de 18 deltog i AMI s undersøgelser.

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk MUSESKADER Trillium Instituttet 2012 Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk Hvad er museskader? Museskader er besvær i bevægeapparatet som følge af computerarbejde.

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Tema om mus og pegeredskaber

Tema om mus og pegeredskaber Tema om mus og pegeredskaber Om arbejdsmiljøforhold ved arbejde med computermus og andre pegeredskaber Tema om computermus På disse sider sætter BAR Kontor fokus på arbejdsmiljøet, når du arbejder med

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved skærmarbejde. Leena Eskelinen Eigil Boll Hansen Morten Frederiksen

Reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved skærmarbejde. Leena Eskelinen Eigil Boll Hansen Morten Frederiksen Reduktion af arbejdsmiljøbelastninger ved skærmarbejde Leena Eskelinen Eigil Boll Hansen Morten Frederiksen AKF Forlaget December 2004 1 2 Forord Folketinget afsatte i 1997 22 mio. kr. til aktiviteter,

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Hvad skal vi passe på og hvordan forebygger vi smerte?

Hvad skal vi passe på og hvordan forebygger vi smerte? Hvad skal vi passe på og hvordan forebygger vi smerte? Karen Søgaard Professor i forskningsenheden for muskuloskeletal funktion og fysioterapi Institut for idræt og Biomekanik Syddansk universitet Hoveddiagnoser

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sid godt foran computeren Find den rigtige position foran skærmen 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg Informationsmateriale til patienter med gigt Regionshospitalet Silkeborg I det følgende informationsmateriale kan du læse lidt om, hvordan du kan bruge kroppen så hensigtsmæssigt som muligt, så du tager

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere