Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune"

Transkript

1 Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom på, at denne evaluering kun er en del af den samlede evaluering, som bliver en rapport, hvor der både tages kvantitative og kvalitative data med. Del I: Beskrivelse af deltagerne I analyserne indgår medarbejdere, som angiver, at de er ansat på Bakkeager, Rosengården, Højagercentret eller Hejlskov (interventionsgruppen) samt Aagården eller Smidstrupparken (kontrolgruppen). Baselineundersøgelsen blev gennemført i perioden 1/ til 31/ , 3-mdr. undersøgelsen blev gennemført 3 måneder efter den enkelte deltager havde været på kursus. Den første 3 måneders evaluering blev udsendt uge 1, 2011 og den sidste 3 måneders evaluering blev udsendt uge 24, års undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 1, 2012 frem til uge 38, 2012, alle udsendt ca. et år efter endt kursus. Nedenstående tabel viser antallet af deltagere i de tre spørgeskemaundersøgelser, som blev gennemført i løbet af projektperioden. Hovedparten af deltagerne er kvinder: Ved 1-års undersøgelsen udgør kvinderne 100% af kontrolgruppen og 99% af interventionsgruppen. Tabel 1: Antal deltagere i de tre runder af undersøgelsen. Baseline 3-mdr. opfølgning 1-års opfølgning Kontrol Intervention Data er anonymiserede, og det er således ikke muligt at analysere, hvilke ændringer, der sker for den enkelte medarbejder i løbet af projektperioden. Det betyder, at analyserne gennemføres som sammenligninger af helbred, trivsel osv. i hele den gruppe af medarbejdere, som er på arbejdspladsen på det pågældende tidspunkt. I interventionsgruppen, er der kun udsendt skemaer til dem, som har været på kursus. I kontrolgruppen, er der kun udsendt evalueringsskemaer ud til de e- mail adresser som også fremgik af baseline undersøgelsen, således det kun er dem som har fået et skema til baseline, der har haft mulighed for at besvarer 1 års evalueringen. 1

2 Svarprocent Interventionsgruppen Ved baseline var der udsendt skemaer til 216 medarbejdere, hvor svarprocenten var 98 % 3 måneders evalueringssvarprocenten svarprocenten var 78,7 % 1 års evaluering svarprocenten var 69,4 % Kontrolgruppen Ved baseline var der udsendt skemaer til 40 medarbejdere, hvor svarprocenten var 97,5 % Ved 1 års evalueringen var svarprocenten 55 % Ser vi nærmere på hvert enkelt plejecenter, varierer antallet af deltagere væsentligt (Figur 1). Især antallet af deltagere e i kontrolgruppen er lavt og halveres fra baseline til 1-årsopfølgningen. Såfremt svarprocenten 1 i en undersøgelse er meget lav, bør det give anledning til overvejelser om, hvorvidt deltagerne er repræsentative for hele medarbejdergruppen. Det kan fx enten n være de mest tilfredse eller de mest utilfredse, der deltager i undersøgelsen. Det er ikke til at vide, om det er de samme, som besvarer alle skemaerne, om der er nogen, som ikke har besvaret baseline, men kun 1 års skemaet, eller måske kun 3 måneders skemaet. Dog er der stor svarprocent ved baseline, hvilket gør det mindre sandsynligt, at der er mange, der kun har besvaret 3 måneders og 1 års evalueringen, som ikke har besvaret baseline. Figur 1: Antal deltagere i undersøgelsen fordelt på plejecenter og runde. 1 Antallet af deltagere divideret med det samlede antal som opfyldte inklusionskriterierne. 2

3 Fordelingen af arbejdstider i interventions- og kontrolgruppen er tilnærmelsesvis ens i de forskellige runder af spørgeskemaundersøgelsen. Det er derfor ikke sandsynligt, at eventuelle forskelle mellem grupperne kan forklares med, at de har forskellige arbejdstider. Figur 2: Arbejdstider blandt deltagerne i undersøgelsen. Skiftende arbejdstider består af kategorierne dag/aften; aften/nat; dag/nat; dag/aften/nat. Ser vi på aldersfordelingen i interventions- og kontrolgruppen ved 1-års undersøgelsen, er kontrolgruppen n væsentligt ældre: Her er der ingen deltagere under 30 år, mens disse udgør 10 % i interventionsgruppen. Samtidig er 29 % af deltagerne i kontrolgruppen over 60 år, mens denne gruppe kun udgør 7 % i interventionsgruppen. Forskellig alderssammensætning i interventions- og kontrolgruppen vil dog derfor kunne være en bidragende forklaring på eventuelle forskelle mellem grupperne. Der er ikke data om deltagernes aldersfordeling ved baseline og 3-mdr. undersøgelsen. Figur 3: Aldersfordeling i interventions- og kontrolgruppen ved 1-årsundersøgelsen. 3

4 I spørgeskemaerne bliver deltagerne bedt om at angive deres jobbetegnelse. Gruppen Andet indeholder primært sosu-assistenter og -hjælpere. For sammenlignelighedens skyld fremstilles resultaterne på samme måde for de tre runder af undersøgelsen. Det tyder ikke på, at der er forskelle i personalesammensætningen i de tre runder af spørgeskemaundersøgelsen. Figur 4: Deltagernes jobbetegnelse i de tre runder af spørgeskemaundersøgelsen. Hovedparten af medarbejderne i undersøgelsen er ansat inde defineret som, at de er ansat i plejen på et plejehjem/i ældreboliger Tabel 2: Medarbejdernes primære arbejdsområde. Baseline 3-mdr. opfølgning 1-års opfølgning Kontrol 87 % - 73 % Intervention 84 % 88 % 89 % Del II: Selvrapporterede effekter i interventionsgruppen Interventionen Samtlige medarbejdere i interventionsgruppen, har deltaget på et intensivt kursus i bevægelseslæring og forflytningsteknik af en uges varighed. Derudover har de været på et 2 dages opfølgningskursus, efter ca. et år, og der er igangsat systematisk undervisning i forflytningsteknik på de enkelte plejecentre. Kontrolgruppen har fået en dags undervisning i bevægelseslæring og forflytningsteknik af to terapeuter, fra et af interventionsplejecentrene. Disse har været på et ekstra kursus i projektperioden, hvor vedkommende har fået redskaber til at varetage denne undervisning. Ved 1-års opfølgningen bliver deltagerne fra kontrolgruppen bedt om at besvare, hvorvidt de har modtaget undervisning i forflytningsteknik i løbet af de sidste 12 måneder. Svarfordelingen fremgår 4

5 af nedenstående tabel. Resultatet viser, at 15 ud af de i alt 22 personer i kontrolgruppen svarer, at de har modtaget undervisning i forflytningsteknik i løbet af de sidste 12 måneder interventionen. Tabel 3: Andelen af deltagere, der har modtaget undervisning i forflytningsteknik inden for de seneste 12 måneder. Kontrol Ja 15 (71 %) Nej, har ikke deltaget 6 (29 %) Total 21 (100 %) Resultaterne fra baselineundersøgelsen viste desuden, at 100 % af medarbejderne på Aagården og 93 % af medarbejderne i Smidstrupparken havde modtaget undervisning i forflytningsteknik før projektet gik i gang. Hvor det var 46 % fra Bakkeager, 71 % fra Rosengården, 70 % fra Højagercentret og 87 % fra Hejlskov der havde modtaget undervisning i forflytningsteknik før projektstart. 5

6 Viden, forbedringer, adfærdsændringer og initiativ til forandringer I spørgeskemaet blev deltagerne bedt om at besvare en række spørgsmål, som handlede om konsekvenserne af at have deltaget i interventionen. For ingen af målingerne var der statistisk signifikant forskel i resultaterne for de fire plejecentre, og resultaterne præsenteres derfor samlet. Et af spørgsmålene i spørgeskemaet lød: I hvor høj grad oplever du, at projektet Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab har : - Givet dig den nødvendige viden om, hvordan du skal bruge din krop, når du foretager personforflytninger i dit arbejde (1 er lav viden, 7 er meget høj viden)? - Givet dig viden om, hvad du selv kan gøre, for at undgå skader? (1 er lav viden, 7 er meget høj viden)? - Givet dig viden til at bruge borgerens egne ressourcer og på den måde reducere den fysiske belastning af din egen krop? (1 er lav grad, 7 er meget høj grad)? - Været medvirkende til at forbedre samarbejdet med dine kolleger og din leder om at forebygge skader og fremme sundheden på din arbejdsplads? (1 er ingen forbedring, 7 er meget stor forbedring)? - Forbedret noget for borgerne (1 er ingen forbedring, 7 er stor forbedring)? Resultaterne viser, at gennemsnitsscoren for de 5 spørgsmål ligger mellem 5,35 og 5,96. Dvs. at det gennemsnitlige udbytte af kurset ligger over middel. Figur 5: Det selvrapporterede gennemsnitlige udbytte af kurset i interventionsgruppen på en skala fra 1 til 7. 6

7 Ser vi på de selvrapporterede adfærdsændringer efter kurset, finder vi, at 59 % har ændret deres måde at tænke og handle på, 65 % har ændret arbejdsteknikker og -metoder, 79 % har ændret bevægelser, og kun 3 % svarer, at de ikke har ændret adfærd som følge af kurset. Figur 6: De selvrapporterede adfærdsændringer efter deltagelse i kurset. 7

8 Deltagerne i interventionsgruppen er desuden blevet bedt om at angive, om de efter kurset har taget initiativ til praktiske forandringer i løbet af arbejdsdagen. Svarkategorierne for dette spørgsmål er: - Ja, jeg bruger andre og flere hjælpemidler end tidligere. - Ja, jeg bruger borgerens ressourcer mere end tidligere. - Ja, jeg kommer med forslag til mine kolleger om at ændre arbejdsrutiner. - Ja, jeg er kommet med forslag til min leder om ændringer. - Ja, jeg vurderer risici bedre og sætter grænser tidligere for ikke at komme til skade selv, og for at borgeren ikke skal komme til skade. - Ja, jeg arbejder mere opmærksomt og passer på min arbejdsstilling. - Nej, jeg har ikke forandret min praksis efter dette kursus. Ifølge medarbejderne i interventionsgruppen har kurset også bevirket, at de har taget initiativ til praktiske forandringer i hverdagen. I alt svarer mindst 2 ud af 3, at de bruger borgerens ressourcer mere end tidligere og at de arbejder mere opmærksomt og passer på deres arbejdsstilling. Omkring halvdelen af medarbejderne bruger andre eller flere hjælpemidler og foretager en bedre risikovurdering. Det er mindre udbredt at komme med forslag til kolleger (under en tredjedel) eller med forslag til lederen om forbedringer (mindre end hver tiende). Det kan diskuteres, om der skal gøres en ekstra indsats for at få medarbejderne til at komme til lederen med ændringsforslag, da forebyggelse af bevægeapparatsbesvær og forbedring af det fysiske/ergonomiske arbejdsmiljø på denne måde kan løftes fra at være et individuelt anliggende til at være et organisatorisk anliggende på arbejdspladsniveau. Figur 7: Deltagernes selvrapporterede initiativer til praktiske forandringer i hverdagen. 8

9 De selvrapporterede ændringer ligger tæt op af resultaterne fra 3-måneders evalueringen. Det vil sige, at der ikke sker væsentlige ændringer i de selvvurderede effekter i løbet af den sidste del af projektperioden. Del III: Effekter af interventionen sammenligning af interventions- og kontrolgruppen Fysisk arbejdsmiljø Ser vi på udviklingen i det fysiske arbejdsmiljø i løbet af projektperioden, finder vi, at der både i interventions- og kontrolgruppen sker et fald i andelen af medarbejdere, som dagligt udfører mere end 10 personforflytninger. Forskellene er dog for små til, at vi med tilstrækkelig statistisk sikkerhed kan sige, at de ikke skyldes en tilfældighed. Det skal bemærkes, at der ved 1- årsundersøgelsen er store forskelle mellem interventionsgruppens plejecentre i forhold til andelen, som har mere end 10 daglige personforflytninger (Bakkeager: 35 %; Rosengården: 26 %; Højagercentret: 14 %; Hejlskov: 5 %). Eftersom der sker et fald i både interventions- og kontrolgruppen, tyder det på, at denne udvikling ikke nødvendigvis kan tilskrives interventionen, men at det enten er udtryk for en generel udvikling inden for branchen eller kan hænge sammen med at både interventions- og kontrolgruppen har modtaget undervisning i forflytninger. Nærværende analyser kan dog ikke give nærmere svar på, hvad der er årsagen til dette billede. Figur 8: Andelen af medarbejdere der dagligt udfører mere end 10 personforflytninger. 9

10 I næste figur ser vi på andelen af medarbejdere, ere, som svarer, at de udfører aleneforflytninger ofte eller meget ofte. Her ser vi en stigning fra 6 % til 18 % i kontrolgruppen og et fald fra 9 % til 5 % i interventionsgruppen (ingen forskel blandt plejecentrene i interventionsgruppen). Disse forskelle kan være udtryk for tilfældigheder, men det er dog tydeligt ud fra figuren, at udviklingen i henholdsvis interventions- og kontrolgruppen har været modsatrettede i løbet af projektperioden. Man kan derfor tentativt konkludere at interventionen har bremset en negativ udvikling, som ellers ville have været sket. Man skal dog være påpasselig med denne konklusion, da det statistiske materiale er forholdsvis tyndt. Figur 9: Andelen af medarbejdere, som ofte eller meget ofte foretager aleneforflytninger i situationer, hvor der burde have været to til det. Når deltagerne bliver bedt om at angive årsager til, at de foretager aleneforflytninger, angives en række forskellige årsager, der præsenteres i nedenstående tabel. På det overordnede plan er der ikke forskel mellem interventions- og kontrolgruppen. Til gengæld er der statistisk signifikant forskel mellem plejecentrene i interventionsgruppen, når det gælder andelen af medarbejdere, som angiver, at jeg synes, at jeg godt kunne klare det selv, som årsag til aleneforflytninger. Tabel 4: Årsager til aleneforflytninger. Kontrol Bakkeager Rosengården Højagercentret Hejlskov Tidspres Ikke muligt at få hjælp af kollega For besværligt at få fat i en kollega At jeg syntes at jeg kunne klare det selv 27 % 27 % 9 % 27 % 20 % 27 % 20 % 30 % 5 % 29 % 2 % 36 % 22 % 14 % 11 % 37 % 18 % 35 % 15 % 58 % 10

11 Hverken i interventions- eller kontrolgruppen sker der en ændring i andelen af medarbejdere, som anvender (løfte)hjælpemidler, når de løfter eller forflytter en bruger, og der er ikke statistisk signifikante forskelle mellem plejecentrene i interventionsgruppen ved 1-årsundersøgelsen (Bakkeager: 100 %; Rosengården: 87 %; Højagercentret: 86 %; Hejlskov: 86 %). Det tyder således ikke på, at interventionen har haft betydning for medarbejdernes brug af hjælpemidler. Igen skal man dog være opmærksom på, at også hovedparten af medarbejderne i kontrolgruppen har modtaget undervisning i forflytningsteknik i løbet af opfølgningsperioden. Figur 10: Andelen af medarbejdere, som anvender (løfte)hjælpemidler, når de løfter eller forflytter en bruger. 11

12 Undersøges deltagernes vurdering af den samlede fysiske belastning i deres arbejde, finder vi en lille stigning i kontrolgruppen (fra 4,25 til 4,41) samt et lille fald i interventionsgruppen nsgruppen (fra 3,98 til 3,59). Sidstnævnte er statistisk signifikant, hvilket betyder, at vi kan være temmelig sikre på, at den observerede ændring ikke blot skyldes en tilfældighed. Ved 1-årsundersøgelsen fastholdes faldet som et signifikant fald, set i forhold til baseline. Figur 11: Deltagernes vurdering af den samlede fysiske belastning i arbejdet (1 = Meget, meget let; 7 = Meget, meget anstrengende). Nedenstående tabel viser hyppigheden af lænderygulykker i interventions- og kontrolgruppen i de tre runder af spørgeskemaundersøgelsen. Vi finder ingen statistisk signifikante forskelle i hyppigheden af lænderygulykker i løbet af projektperioden hverken i interventionsgruppen eller kontrolgruppen, og der er ingen forskel mellem plejecentrene i interventionsgruppen. ntionsgruppen. Tabel 5: Andelen af medarbejdere der har oplevet en lænderygulykke inden for de sidste 12 måneder. Baseline 3-mdr. opfølgning 1-års opfølgning Kontrol 9 % - 6 % Intervention 0 % 6 % 5 % 12

13 Helbredsudfald og smertekontrol I det følgende analyseres forskellige udfald relateret til smerteoplevelse, helbred og bevægeapparatbesvær. Vi finder, at når det drejer sig om oplevelsen af smertekontrol og smertehåndtering, sker der kun ganske få forskelle i løbet af projektperioden, og ingen af dem er statistisk signifikante, ligesom der ved 1-årsundersøgelsen ikke er forskel mellem de fire plejecentre i interventionsgruppen. Figur 12: Oplevelsen af kontrol over smerter (0 = Ingen kontrol; 6 = Fuld kontrol). Figur 13: Oplevelsen af muligheder for at påvirke og formindske smerter (0 = Ingen muligheder; 6 = Store muligheder). 13

14 Medarbejderne er blevet bedt om at angive deres gennemsnitlige grad af besvær (smerte eller ubehag) i lænderyggen, nakken/skulderne eller knæene indenfor de sidste 12 måneder. Disse analyser er foretaget ud fra alle besvarelser, uagtet at der er nogen, som har sprunget spørgsmålet over, hvor der i analysen arbejdes med at, de så ingen smerter har haft. Analysen viser, at for nakke/skuldersmerter er niveauet af smerter og ubehag signifikant lavere i både interventions- og kontrolgruppen, når man sammenligner baseline med 1-årsundersøgelsen. For rygsmerter og knæsmerter er der ingen signifikant forskel mellem baseline og 1-årsundersøgelsen. Fig. 14 Deltagerne gennemsnitlige grad af rygsmerter inden for de sidste 12 måneder Fig. 15 Deltagerne gennemsnitlige grad af nakke/skulder smerter inden for de sidste 12 måneder 14

15 Fig. 16 Deltagerne gennemsnitlige grad af knæ smerter inden for de sidste 12 måneder 15

16 Ser vi på 7-dages prævalenserne af bevægeapparatbesvær, finder vi på samme måde som i 3- månedersundersøgelsen, at der sker et statistisk signifikant fald i forekomsten af lænderygbesvær i interventionsgruppen fra 35 % ved baseline til 25 % ved 3-mdr. undersøgelsen og 23 % ved 1- årsundersøgelsen. Eftersom vi samtidig kan observere en lavere 7-dages prævalens af lænderygbesvær i kontrolgruppen, kan vi dog ikke være sikre på at faldet i interventionsgruppen skyldes interventionen. Samtidig finder vi, at 7-dages prævalensen af lænderygbesvær varierer mellem plejecentrene i interventionsgruppen (Bakkeager: 52 %; Rosengården: 19 %; Højagercentret: 32 %; Hejlskov (32 %). Vi finder ingen forskelle mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen eller mellem baseline og 1-årsundersøgelsen i relation til nakke/skulderbesvær og knæbesvær. Figur 17: Forekomsten af bevægeapparatbesvær i forskellige regioner inden for de sidste 7 dage. 16

17 Brug af smertestillende medicin Ser vi på, medarbejdernes selvvurderede brug af smertestillende medicin efter kurset, finder vi at hovedparten (44-69 %) angiver, at de bruger den samme mængde som før. Samtidig angiver %, at de bruger mindre medicin end før, og 3-11 % bruger mere medicin. Der er statistisk signifikant forskel mellem plejecentrene i interventionsgruppen mht. disse resultater. Figur 18: Deltagernes selvvurderede brug af smertestillende medicin mod smerter i kroppen efter kurset (1 = Meget mindre; 4 = Det samme som før; 7 = Meget mere end før kurset). Ser vi på medarbejdernes selvrapporterede fysiske tilstand, finder vi, at der er sket en forbedring i kontrolgruppen i løbet af opfølgningsperioden, mens der ikke er sket nogen ændring i interventionsgruppen. Det tyder også på, at der er en tendens til en bedre fysisk tilstand i kontrolgruppen sammenlignet menlignet med interventionsgruppen, om end en sådan forskel ikke kan fastslås med statistisk sikkerhed. Figur 19: Medarbejdernes selvvurderede fysiske tilstand ved 1-årsundersøgelsen. 17

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere