Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler) 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved 4 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, 1 i lov nr. 469 af 29. maj 2012, 1 i lov nr. 514 af 4. juni 2012, 4 i lov nr. 274 af 19. marts 2013 og 1 i lov nr. 455 af 7. maj 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 38 indsættes:» 38 a. Institutionen anvender ved relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.«2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved 5 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, 6 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, 2 i lov nr. 469 af 29. maj 2012, 2 i lov nr. 514 af 4. juni 2012 og 5 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 24 indsættes:» 24 a. Institutionen anvender ved relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.«3 I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hfkurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, som ændret ved 7 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 28 indsættes:

2 » 28 a. Institutionen anvender ved relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.«4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven finder anvendelse for udbudsforretninger, hvor anmodning om optagelse i EU- Tidende er fremsendt den 1. januar 2014 eller senere. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets baggrund 1.2. Lovforslagets hovedindhold 2. Klausuler om uddannelses- og praktikaftaler 2.1. Gældende ret 2.2. Den foreslåede ordning Almindelige bemærkninger Tilsyn og sanktioner ved manglende overholdelse af ny tilskudsbetingelse 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Ligestillingsmæssige konsekvenser 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Lovforslagets baggrund Lovforslaget fremsættes i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten, hvor et element er en styrket indsats for at sikre flere praktikpladser ved offentlige udbud. Mange unge gennemfører ikke deres erhvervsuddannelse, fordi de ikke kan få en praktikplads. Der er i dag ca elever, der hverken har en praktikplads i en virksomhed eller en skolepraktikplads. Regeringen har derfor som opfølgning på finanslovsaftalen for 2013 besluttet, at statslige ordregivere skal være forpligtede til i forbindelse med relevante udbud efter et»følg- eller forklarprincip«at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Følg- eller forklarprincippet indebærer, at statslige ordregivere enten skal anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare, hvorfor de ikke gør det. Lovforslaget skal sikre, at de offentlige gymnasier, voksenuddannelsescentre og erhvervsskoler, der er selvejende institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler m.fl., der er selvejende institutioner omfattet af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), på samme måde som statslige myndigheder følger»følg- eller forklarprincippet«ved relevante udbudsforretninger og efterfølgende kontraktindgåelser. Lovforslaget skal medvirke til at sikre flere praktikpladser ved, at der i forbindelse med de udbudsforretninger, som de omfattende selvejende uddannelsesinstitutioner gennemfører, og efterfølgende kontraktindgå- 3

4 elser indarbejdes klausuler om uddannelses- og praktikaftaler, hvis udbudsforretningen opfylder visse krav til omfang, og det er lovligt efter de udbudsretlige regler at stille sådanne klausuler i det konkrete tilfælde Lovforslagets hovedindhold Med lovforslaget forpligtes institutionerne til i forbindelse med relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser at anvende klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller forklare fravalg deraf. Det indebærer, at institutionerne skal anvende et»følg- eller forklarprincip«, dvs. enten skal de anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare, hvorfor de ikke gør det. En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et krav i et udbud om, at den leverandør, der vinder opgaven, skal påtage sig at ansætte en eller flere elever til brug for udførelse af kontrakten. Lovforslaget indebærer en ny tilskudsbetingelse for de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). 2. Klausuler om uddannelses- og praktikaftaler 2.1. Gældende ret Der er i gældende lovgivning ingen bestemmelser, hvorefter institutionerne er forpligtede til i forbindelse med relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser at bruge klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. I det omfang, at det er lovligt efter de udbudsretlige regler at stille sådanne klausuler, kan institutionerne vælge at gøre det Den foreslåede ordning Det foreslås, at institutionerne forpligtes til i forbindelse med relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser at bruge klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller forklare et eventuelt fravalg deraf. Det indebærer, at institutionerne skal følge et»følg- eller forklarprincip«, dvs. enten skal anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser eller forklare, hvorfor de ikke gør det. Lovforslaget indebærer en ny tilskudsbetingelse for de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Klausulen om uddannelses- og praktikaftaler skal, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud af 6. februar 2013, tage udgangspunkt i en eller flere uddannelser omfattet af lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Begge uddannelsesordninger indeholder praktikforløb og omfatter en flerhed af uddannelser inden for bl.a. byggeri, fremstillingsvirksomhed, transport, medier, sundhed, elektricitet, fødevarer, service og merkantile erhverv. Det skal dog fremhæves, at en klausul om uddannelses- og praktikaftaler ikke nødvendigvis vil skabe flere praktikpladser omfattet af lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Det skyldes, at det følger af EU-retlige principper, at leverandøren har ret til at ansætte elever fra sit hjemland eller andre EU-lande omfattet af uddannelsesordninger, som svarer til de danske uddannelsesordninger, som klausulen er baseret på. Kravet om at anvende et»følg- eller forklarprincip«skal kun omfatte relevante udbud (og efterfølgende kontraktindgåelser). Afgrænsningen af dette begreb skal forstås i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af 6. februar 2013 om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud. Det fremgår af vejledningen, at følgende udbud (og efterfølgende kontraktindgåelser) anses som relevante: Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres her i landet, har en varighed på mindst 6 måneder samt en kontraktværdi på enten mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms eller minimum 4 mio. kr. i lønsum. 4

5 Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres her i landet, har en varighed på mindst 6 måneder, indeholder et driftselement som f.eks. rengøring eller kantinedrift, og samtidig har en kontraktværdi på enten mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms eller minimum 4 mio. kr. i lønsum. Hvis et konkret udbud (og efterfølgende kontraktindgåelse) ikke falder ind under kriterierne for relevante udbud, skal den ordregivende uddannelsesinstitution ikke anvende»følg- eller forklarprincippet«. Institutionen skal i disse tilfælde således ikke forklare, hvorfor udbuddet ikke indeholder en klausul om uddannelsesog praktikaftaler. Det kan f.eks. være tilfældet ved udbud af varekontrakter (krav til produktion), hvor produktionen af varer oftest vil foregå i leverandørens hjemland, hvormed der er mindre sandsynlighed for at skabe praktikpladser i Danmark. Det bemærkes, at selvom et konkret udbud ikke falder ind under kriterierne for relevante udbud, er ordregiver ikke afskåret for at anvende en klausul i udbuddet, hvis dette i øvrigt er inden for de juridiske rammer. Falder det konkrete udbud ind under kriterierne for relevante udbud (og efterfølgende kontraktindgåelse), jf. ovenfor, skal den ordregivende institution foretage en konkret vurdering af, om den opgave, der udbydes, i praksis egner sig til en klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Det skyldes, at lovligheden af en social klausul altid vil bero på en konkret vurdering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af 6. februar 2013 om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud bør indgå i ordregivers overvejelser i den forbindelse. Der er endvidere i»rapport om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud«fra december 2012 en nærmere beskrivelse af de EU-retlige krav til udformningen af sådanne klausuler, herunder eksempler på hvordan en klausul kan udformes, så den er i overensstemmelse med EUretten. Falder et konkret udbud ind under kriterier for»relevante udbud«, og vælger den ordregivende uddannelsesinstitution ikke at anvende en klausul om uddannelses- og praktikaftale enten fordi udbuddet ikke egner sig til en klausul om uddannelses- og praktikaftale, eller fordi ordregiver af andre grunde ikke finder det relevant skal ordregiver forklare hvorfor. Denne forklaring skal være udarbejdet senest i forbindelse med indgåelsen af den pågældende kontrakt. Forklaringen skal fremgå af uddannelsesinstitutionens hjemmeside på internettet. Forklaringen kan eksempelvis være, at der ikke er mangel på praktikpladser inden for det uddannelsesområde, der er relevant for kontrakten, og at kontrakten derfor ikke er egnet til en klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 ( 38 a), 2, nr. 1 ( 24 a) og 3, nr. 1 ( 28 a) Tilsyn og sanktioner ved manglende overholdelse af ny tilskudsbetingelse Det påtænkes, at der årligt som led i Undervisningsministeriets tilsyn med institutionerne udarbejdes en status på indsatsen for øget anvendelse af klausuler om uddannelses- og praktikpladser. Institutionerne vil derfor i den forbindelse skulle indsende oplysninger om gennemførte relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser i løbet af året og brugen af klausuler i den forbindelse. Det vil kunne ske med hjemmel i de gældende bestemmelser om undervisningsministerens indhentelse af oplysninger fra institutioner til brug for gennemførelse af tilsyn, hvor der bl.a. kan indhentes oplysninger om institutionernes aftaler, jf. 54, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 31, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 26 i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Hvis Undervisningsministeriet konstaterer, at en institution ikke har udarbejdet en forklaring i forbindelse med et relevant udbud og efterfølgende kontraktindgåelse, hvor der ikke er stillet klausuler om uddannelsesog praktikpladser, eller forklaringen ikke er på institutionens hjemmeside på internettet, vil håndhævelsen ske ved brug af institutionslovgivningens almindelige sanktionsbestemmelser, dvs. bestemmelser om påbud i 50, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 29, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 24 i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen samt bestemmelserne om tilskudsmæssige sanktioner i 52 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 30 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 25 i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). 5

6 Ved konstatering af en overtrædelse af bestemmelsen vil institutionens bestyrelse få et påbud om for fremtiden at bruge princippet ved fremtidige udbud og efterfølgende kontraktindgåelser. Hvis bestyrelsen ikke overholder et sådant påbud, vil der kunne iværksættes tilskudsmæssige sanktioner i form af tilbageholdelse af tilskud, bortfald af tilskud helt eller delvis eller krav om tilbagebetaling helt eller delvist af tilskud, jf. ovenfor. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget indebærer en ny tilskudsbetingelse for ydelse af tilskud til de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Lovforslaget har ingen væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lovforslaget. Tilrettelæggelsen af tilsyn med denne nye tilskudsbetingelse vil indgå i den løbende planlægning af tilsynsindsatsen i Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifterne herved finansieres inden for de eksisterende rammer. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for regioner og kommuner. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Der vil dog for en virksomhed, der indgår en kontrakt med en af de omfattede institutioner kunne være stillet vilkår om, at virksomheden indgår uddannelses- og praktikaftaler. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Institutionerne vil alene være forpligtet til at stille klausuler om uddannelses- og praktikaftaler, hvis det er lovligt i henhold til de udbudsretlige regler, herunder EU-udbudsreglerne. 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative Ingen Ingen konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Negative konsekvenser/ Merudgifter Ingen 6

7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås med den ny 38 a, at de offentlige gymnasier og voksenuddannelsescentre forpligtes til i forbindelse med relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser at bruge klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller forklarer eventuelle fravalg deraf. Det indebærer en ny tilskudsbetingelse for de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Tilskudsbetingelsen stilles med henblik på at medvirke til at skaffe flere praktikpladser på områder, hvor der er behov derfor. Den foreslåede bestemmelse indebærer ikke en pligt for uddannelsesinstitutionerne til at stille klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud og efterfølgende kontraktindgåelse, men alene til at bruge sådanne, hvis det er relevant og i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. For udbudsforretninger, der er omfattet af forpligtelsen skal et eventuelt fravalg af at stille sådanne klausuler altid forklares. Forklaring om et eventuelt fravalg skal offentliggøres på institutionens hjemmeside på internettet. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. Med hensyn til tilsyn og sanktion ved manglende overholdelse af tilskudsbetingelsen henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 1 Til 2 Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse Det foreslås med den ny 24 a, at institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, erhvervsskoler, landbrugsskoler, arbejdsmarkedsuddannelsescentre, sosu-skoler etc.) forpligtes til i forbindelse med relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser at bruge klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller forklarer eventuelle fravalg deraf. Det indebærer en ny tilskudsbetingelse for de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Tilskudsbetingelsen stilles med henblik på at medvirke til at skaffe flere praktikpladser på områder, hvor der er behov derfor. Den foreslåede bestemmelse indebærer ikke en pligt for uddannelsesinstitutionerne til at stille klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse derefter, men alene til at bruge sådanne, hvis det er relevant og i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. For udbudsforretninger, der er omfattet af forpligtelsen skal et eventuelt fravalg af at stille sådanne klausuler altid forklares. Forklaring om et eventuelt fravalg skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Det bemærkes, at bestemmelsen også vil omfatte Håndværkerskolehjemmet, der modtager tilskud efter 18, stk. 1, nr. 1, 2. led, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. Med hensyn til tilsyn og sanktion ved manglende overholdelse af tilskudsbetingelsen henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit

8 Til 3 Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) Til nr. 1 Det foreslås med den ny 28 a, at private gymnasieskoler, hf-kurser osv. forpligtes til i forbindelse med relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser at bruge klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller forklarer eventuelle fravalg deraf. Det indebærer en ny tilskudsbetingelse for selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Tilskudsbetingelsen stilles med henblik på at medvirke til at skaffe flere praktikpladser på områder, hvor der er behov derfor. Den foreslåede bestemmelse indebærer ikke en pligt for uddannelsesinstitutionerne til at stille klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse derefter, men alene til at bruge sådanne, hvis det er relevant og i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. For udbudsforretninger, der er omfattet af forpligtelsen skal et eventuelt fravalg af at stille sådanne klausuler altid forklares. Forklaring om et eventuelt fravalg skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. Med hensyn til tilsyn og sanktion ved manglende overholdelse af tilskudsbetingelsen henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014, og at loven finder anvendelse for udbudsforretninger, hvor anmodningen om optagelse i EU-Tidende er fremsendt den 1. januar 2014 eller senere. Tilskudsbetingelsen har dermed virkning for udbud, hvor anmodning om optagelse i EU-Tidende er fremsendt den 1. januar 2014 eller senere. Udbudsforretninger, der offentliggøres i EU-Tidende før den 1. januar 2014 vil således ikke være omfattet af tilskudsbetingelsen. 8

9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved 4 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, 1 i lov nr. 469 af 29. maj 2012, 1 i lov nr. 514 af 4. juni 2012, 4 i lov nr. 274 af 19. marts 2013 og 1 i lov nr. 455 af 7. maj 2013 foretages følgende ændring:. 1. Efter 38 indsættes:» 38 a. Institutionen anvender ved relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.«2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved 5 i lov nr. 271 af 27. marts 2012, 6 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, 2 i lov nr. 469 af 29. maj 2012, 2 i lov nr. 514 af 4. juni 2012 og 5 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 24 indsættes:» 24 a. Institutionen anvender ved relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.«3 9

10 I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, som ændret ved 7 i lov nr. 274 af 19. marts 2013 foretages følgende ændring: 1. Efter 28 indsættes:» 28 a. Institutionen anvender ved relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på institutionens hjemmeside på internettet sin begrundelse for at undlade dette.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven finder anvendelse for udbudsforretninger, hvor anmodning om optagelse i EU-Tidende er fremsendt den 1. januar 2014 eller senere. 10

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) I universitetsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere