Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 33 Folketinget Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.) 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, som ændret ved lov nr. 475 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 289 af 15. april 2009 og 21 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 30, stk. 1, 2 og 3, indsættes efter»årselever«:», jf. dog stk. 4,«. 2. I 30 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af taxametertilskud, efter stk. 1-3, til almen voksenuddannelse, uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag.«stk bliver herefter stk , stk. 9, der bliver stk. 10, affattes således:»stk. 10. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilskud efter stk. 1-3 og 5-9, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever efter stk. 1-6 eller årspædagogikumkandidater efter stk. 9 samt om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.«4. I 39 ændres» 30, stk. 1-8«til:» 30, stk. 1-3 og 5-9« , stk. 1, affattes således:»kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen skal for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. Undervisningsministeren fastsætter regler om deltagerbetalingen, herunder om deltagerbetalingens størrelse, og om oplysninger, der skal gives i forbindelse med tilmelding. Institutionen opkræver fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«6. I 47, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:»dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse«7. I 47, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:»dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse«8. 48, stk. 1, affattes således:»kursister på almen voksenuddannelse skal efter regler fastsat af undervisningsministeren for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. Deltagerbetalingen udgør 110 kr. pr. fag for kernefagene, jf. 5, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven). Deltagerbetalingen udgør kr. pr. fag for øvrige fag. For kursister med en videregående uddannelse opkræves dog fuld deltagerbetaling for alle fag, jf. 47, stk. 1, 3. og 4. pkt.«9. 48, stk. 2, 1. pkt., affattes således:»de beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«10. 48, stk. 3, ophæves. Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr G.031 AT004337

2 2 Stk. 4 bliver herefter stk I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 21. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 1, 2 og 3, indsættes efter»årselever«:», jf. dog stk. 4,«. 2. I 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af taxametertilskud efter stk. 1-3 til uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag.«stk. 4-6 bliver herefter stk I 8, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres»stk. 1-5«til:»stk. 1-2 og 4-6«. 4. I 17, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., indsættes efter»herom«:», herunder om opkrævning af fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse på uddannelsen til hf tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til stx tilrettelagt som enkeltfag samt om tilmelding til disse uddannelser.«5. I 17, stk. 1, nr. 4, indsættes efter 2. pkt.:»ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«3 oktober 2009, som ændret ved 2 i lov nr af 27. december 2009 og 13 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 6, stk. 1, indsættes efter»jf. dog stk. 2,«:»stk. 5, 2. pkt., stk.«. 2. I 6, stk. 2, indsættes efter»jf. dog«:»stk. 5, 2. pkt., og«. 3. I 6, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:»kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af tilskud til enkeltfagsundervisning til hhx og htx efter stk. 1 og til de uddannelser, der er nævnt i stk. 2.«4. I 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. For de kursister, der er nævnt i 6, stk. 5, 2. pkt., opkræves fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«stk. 4 bliver herefter stk I 8, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter»deltagerbetalingen«:», og om oplysninger, der skal gives i forbindelse med tilmelding«. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Kursister, som inden lovens ikrafttræden er tilmeldt et undervisningsforløb, der er omfattet af 1. pkt., kan senest 31. december 2010, afmelde deres tilmelding til det pågældende forløb. I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ændring af deltagerbetaling på visse uddannelser Gældende ret Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) Den foreslåede ordning Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v Fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse Gældende ret Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenundervisning m.v Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v Den foreslåede ordning Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. De miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget udmønter en del af Aftale om genopretning af dansk økonomi (maj 2010) indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Aftalen omfatter på voksen- og efteruddannelsesområdet bl.a. følgende initiativer: 1) Generel forhøjelse af deltagerbetalingen på en række almene voksen- og efteruddannelseskurser, dog ikke deltagerbetalingen på kurser i kernefag. Deltagerbetalingen for visse fag justeres i nedadgående retning. 2) Generel forhøjelse af deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Sammenlignet med andre lande efteruddanner voksne danskere sig i meget stort og stigende omfang på almene og erhvervsrettede uddannelser og kurser. Således er udgifterne til voksen- og efteruddannelsesområdet steget fra 5,5 mia. kr. i 2007 til 7,4 mia. kr. i Årsagen til udviklingen må ikke mindst søges i det forhold, at der ydes store statslige tilskud til sektoren, og den tilsvarende relativt beskedne deltagerbetaling. Efter lovforslaget ændres deltagerbetalingen på de almene voksenuddannelser. På almen voksenuddannelse (avu) er der i dag en særlig lav deltagerbetaling på 110 kr. pr. fag for kernefagene, dansk, matematik, engelsk og dansk som andetsprog. Det foreslås, at deltagerbetalingen for de øvrige kernefag, naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk og fransk, nedsættes fra kr. pr. fag til samme lave niveau. Der vil således blive endnu bedre muligheder for kortuddannede til at erhverve kompetencer i basale almene fag. For de øvrige avu-fag, hvilket er tilbudsfagene billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation, vil deltagerbetalingen blive forhøjet fra kr. pr. fag til kr. pr. fag. Som det fremgår af den politiske aftale er frafaldet på en række uddannelser stort, og en stor andel af kursisterne vælger ikke at gå til eksamen. Forhøjelsen af deltagerbetalingen vil medvirke til at kvalificere efterspørgslen og hermed mindske frafaldet.

4 4 For hf og stx-enkeltfag fastsætter uddannelsesinstitutionerne i dag deltagerbetalingen i to forskellige intervaller fra kr. pr. fag og kr. pr fag. Ministerens adgang til at fastsætte regler om deltagerbetalingen foreslås udvidet til også at omfatte deltagerbetalingens størrelse. Som led i udmøntningen af lovforslaget forventes deltagerbetalingen fastsat til 450 kr. for fagene biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk samt den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen og for de øvrige fag til kr. Flere uddannelser, fx arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og almen voksenuddannelse (avu), er etableret for at give kortuddannede voksne muligheder for at opnå bedre kompetencer ikke mindst på arbejdsmarkedet, men også personlige. Det har imidlertid vist sig, at personer med en videregående uddannelse i betydeligt omfang deltager i kurser, der ligger under deres generelle uddannelsesniveau. Det gælder for ca. 15 pct. af deltagerne i AMU-kurser og 10 pct. af deltagerne på almen voksenuddannelse. Det foreslås, at personer med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling på almen- og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ændring af deltagerbetaling på visse uddannelser Gældende ret Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kursister på hf-enkeltfag og stx-enkeltfag skal for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og undervisningsministeren fastsætter regler om deltagerbetalingen jf. 47, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Efter 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 213 af 19. marts 2009 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser fastsætter bestyrelsen for institutionen betalingens størrelse for det enkelte hf- og stx-fag i intervallet kr. Betalingen fastsættes dog i intervallet kr. for følgende fag: biologi, dansk, engelsk, fransk fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk samt den naturvidenskabelige faggruppe og kulturog samfundsfaggruppen. Kursister på almen voksenuddannelse skal efter regler fastsat af undervisningsministeren for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøve, jf. 48, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Deltagerbetalingens størrelse er i loven fastsat til 100 kr. pr. fag for fagene dansk, matematik og engelsk samt dansk som andetsprog (2006 pris- og lønniveau), som alle er kernefag, jf. 5, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse og anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven). Beløbet reguleres årligt med satsreguleringsprocenten for det pågældende år og udgør for kurser påbegyndt fra 1. august kr. Ifølge 2, stk. 1, i bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser fastsætter bestyrelsen for institutionen deltagerbetalingens størrelse for de enkelte øvrige fag, det vil sige de øvrige kernefag naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk og fransk, og for tilbudsfagene, jf. avu-lovens 5, stk. 1, og 6, stk. 1, i intervallet kr Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) I henhold til 17, stk. 1, nr. 4, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) er det en tilskudsbetingelse, at skolen eller kurset har andre indtægter end statstilskuddene. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. Ifølge samme bestemmelse fastsættes en minimumsgrænse for egendækningen på de årlige finanslove. Mindstebeløbet er på finansloven for 2010 fastsat til 300 kr. pr. enkeltfag Den foreslåede ordning Regeringen foreslår, at deltagerbetalingen for nogle fag justeres i opadgående retning, mens deltagerbetalingen for andre fag justeres i nedadgående retning Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. For hf og stx tilrettelagt som enkeltfag på de offentlige institutioner foreslås 47, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., udvidet, således at undervisningsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om deltagerbetalingen også omfatter deltagerbetalingens størrelse. Det er hensigten at ændre bekendtgørelsen om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser således, at deltagerbetalingen for fagene biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk samt den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen, jf. hf-bekendtgørelsen, fastsættes til 450 kr. pr. fag mod det nuværende interval på kr. For øvrige fag agtes deltagerbetalingen fastsat til kr. pr. fag mod det nuværende interval på kr. Forhøjelsen indebærer en tilnær-

5 5 melse til det foreslåede niveau for tilsvarende fag inden for arbejdsmarkedsuddannelserne og avu, jf. nærmere herom nedenfor. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil. For almen voksenuddannelse (avu) foreslås en ændring af 48, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., således at kredsen af fag med den lave deltagerbetaling på 110 kr. pr. fag, dvs. dansk, engelsk, matematik og dansk som andetsprog, udvides til også at omfatte de øvrige kernefag naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk og fransk. For øvrige fag (tilbudsfag) foreslås institutionernes nuværende adgang til at fastsætte deltagerbetaling inden for intervallet kr. afløst af et fast beløb for deltagerbetaling på kr. pr. fag. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 8, og bemærkningerne hertil. Det foreslås endvidere, at også deltagerbetaling for øvrige fag (tilbudsfag) reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 9, og bemærkningerne hertil Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) Det er hensigten fremover at ændre minimumsgrænsen på de årlige finanslove for egendækningen for gymnasiale enkeltfag på private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser, så den bringes i overensstemmelse med det nye niveau for deltagerbetaling for hf og stx tilrettelagt som enkeltfag på regulerede institutioner. Det er hensigten at foreslå ændringen på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for Hermed forventes minimumsgrænsen for egendækning fastsat til 450 kr. pr. fag for alle fag Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Den foreslåede ordning indebærer ikke ændringer i deltagerbetalingens størrelse for øvrige uddannelser under åben uddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. dog nedenfor om forslaget vedrørende personer med en videregående uddannelse Fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse Gældende ret Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 30, stk. 1-3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. yder staten tilskud til de nævnte offentlige institutioner omfattet af dette lovgrundlag til fællesudgifter, undervisningsudgifter og lokaleforsyningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter og lokaleforsyningsudgifter ydes som taxametertilskud, det vil sige med tilskud pr. årselev og en takst pr. årselev. Størrelsen af taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove. Tilskud til fællesudgifter ydes dels som taxametertilskud, dels i form af et eller flere grundtilskud, hvis størrelse også fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes et uddannelsesgrundtilskud til udbud af enkeltfag på institutioner for almene voksenuddannelser. Det fremgår af anmærkningerne til finanslovens Almene voksenuddannelser, at taksterne til almen voksenuddannelse, hf-enkeltfagsundervisning og stxenkeltfagsundervisning er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling. Det fremgår af 47, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., at kursister, som får udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, og hf-enkeltfagskursiter, som får udstedt bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, får tilbagebetalt deltagerbetalingen med fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Der er ikke i loven fastsat bestemmelser om, at personer med et bestemt uddannelsesniveau ikke indgår i tilskudsberegningen på lige fod med andre personer eller skal betale forhøjet deltagerbetaling Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen m.v. Staten yder tilskud til delvis dækning af fællesudgifter, undervisningsudgifter og bygningsudgifter, jf. 8, stk. 1-3, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Tilskuddene ydes som taxametertilskud pr. årselev med takster, der fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes ikke grundtilskud til udbud af enkeltfag. Taksterne fastsættes som en del af taksterne for de tilsvarende uddannelser på de offentlige gymnasier m.v. Der er ikke i loven fastsat bestemmelser om, at personer med et bestemt uddannelsesniveau ikke indgår i tilskudsberegningen på lige fod med andre personer eller skal betale forhøjet deltagerbetaling Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. I henhold til 6, stk. 1, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (ÅU-loven) yder staten tilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter, fællesudgifter og bygningsudgifter. Efter samme

6 6 lovs 6, stk. 2, yder staten tilskud til dækning af undervisningsudgifter, fællesudgifter og bygningsudgifter ved arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Endvidere ydes efter samme bestemmelse tilskud til enkeltfag på erhvervsuddannelserne, deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra, enkeltfag på fodterapeutuddannelsen, deltidsuddannelser ved social- og sundhedsuddannelserne og enkeltfag herfra. Taksterne ydes som taxametertilskud med takster pr. årselev, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove, jf. ÅU-lovens 6, stk. 5. Der er ikke i loven fastsat bestemmelser om, at personer med et bestemt uddannelsesniveau ikke indgår i tilskudsberegningen på lige fod med andre personer eller skal betale forhøjet deltagerbetaling Den foreslåede ordning Det har vist sig, at en række uddannelser, hvis målgruppe er kortuddannede, søges af personer med en videregående uddannelse. Det vil sige uddannelser på erhvervsakademiniveau eller højere. Disse personer uddanner sig således på uddannelser, hvis niveau er under deres generelle uddannelsesniveau, og regeringen foreslår at målrette de midler, staten anvender på disse uddannelser, til målgruppen Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås at personer med en videregående uddannelse ikke indgår i beregningen af taxametertilskud til almen voksenuddannelse, hf-enkeltfag og stx-enkeltfag. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2, og bemærkningerne hertil. Endvidere foreslås det, at der til uddannelser, hvis målgruppe er kortuddannede, skal opkræves fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse. For så vidt angår hf-enkeltfag og stx-enkeltfag henvises til lovforslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil. For almen voksenuddannelse henvises til lovforslagets 1, nr. 8, og bemærkningerne hertil. For almen voksenuddannelse indebærer forslaget om fuld deltagerbetaling, at en person med en videregående uddannelse skal betale en deltagerbetaling på ca kr. for et fag på 45 timer. For deltagelse i et hf-/stx-fag på 125 timer bliver deltagerbetalingen på ca kr. For hf-enkeltfag og stx-enkeltfag foreslås endvidere, at adgangen til tilbagebetaling af deltagerbetalingen til kursister, der får udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, ikke kan ske til personer med en videregående uddannelse. Tilsvarende vil gælde for hf-kursister med en videregående uddannelse, der får udstedt bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagrække, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 6 og 7, og bemærkningerne hertil Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen m.v. For hf-enkeltfag og stx-enkeltfag på private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser foreslås det, at personer med en videregående uddannelse ikke indgår i tilskudsgrundlaget. Endvidere foreslås det, at undervisningsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om, at skoler og kurser skal have andre indtægter end statstilskuddene udvidet til at omfatte mulighed for at fastsætte regler for personer med en videregående uddannelse. Den foreslåede ordning indebærer, at deltagerbetaling beregnes efter samme principper for de private og offentlige institutioner. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 2 og 4, og bemærkningerne hertil Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Endelig foreslås ændringer i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., således at personer med en videregående uddannelse ikke indgår i tilskudsberegningen for hhx-enkeltfag og htx-enkeltfag samt for arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag på erhvervsuddannelserne, deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra, enkeltfag på fodterapeutuddannelsen, deltidsuddannelser ved socialog sundhedsuddannelserne og enkeltfag herfra. For disse personer foreslås opkrævet fuld deltagerbetaling. For deltagelse i et hhx-/htx-fag på ca. 80 timer forventes at blive deltagerbetalingen på ca kr., og for deltagelse i et AMU-kursus vil deltagerbetalingen ligge i intervallet kr. pr. uge. Der henvises til lovforslagets 3, nr. 3 og 4, og bemærkningerne hertil. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget indebærer, at deltagerbetalingen på almen voksenuddannelse nedsættes på visse kernefag til samme niveau som de øvrige kernefag og hæves på de øvrige fag (tilbudsfag), og at deltagerbetalingen hæves på alle fag på hf og stx tilrettelagt som enkeltfag. Statens taxametertilskud ændres modsvarende ændringen af deltagerbetalingen. Det bemærkes, at taxametertilskuddet for hvert fag fastsættes på Finansloven. Den årlige besparelse skønnes at udgøre 21 mio. kr. fra Det må forventes, at en mindre del af besparelsen vil blive

7 7 modsvaret af merudgifter til tilskud til deltagerbetaling for kursister på SU (Statens Uddannelsesstøtte) og SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt grundlag til at vurdere størrelsen af merudgiften til SU og SVU, men der er alene tale om en mindre del af kursisterne, der vil være berettiget til tilskud i form af SU og SVU, og udviklingen i udgifterne til SU og SVU til disse uddannelser vil blive fulgt. For så vidt angår SVU kan oplyses, at de, der vil have adgang til SVU, herunder SVU til deltagerbetaling til uddannelse på alment niveau, hovedsageligt er uddannelsessøgende, som højst har 10 års skolegang og en forældet videregående uddannelse, som de ikke har anvendt de sidste 5 år. Der vil typisk være tale om personer, der har gennemført en videregående teknikeruddannelse eller visse KVU-uddannelser (kort videregående uddannelse). Det skønnes, at under 50 årselever vil benytte denne mulighed, og disse skønnes at være i en situation, der på mange måder svarer til kortuddannedes. På arbejdsmarkedsuddannelser m.v. vil en andel af kursisterne med en videregående uddannelse være berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) (Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse). Det gælder kursister, som ikke har anvendt deres videregående uddannelse de sidste 5 år. Det skønnes, at ca årselever med en videregående uddannelse vil være berettiget til VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i en arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Kursisten skal stadig betale fuld deltagerbetaling svarende til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling. Hertil kommer en skønnet aktivitetsnedgang som følge af den højere deltagerbetaling. Aktivitetsnedgangen forventes at indebære en besparelse på statens taxametertilskud til almene voksenuddannelser på 53,4 mio. kr. i 2011, 64,4 mio. kr. i 2012, 69,5 mio. kr. i 2013 og 68,5 mio. kr. i 2014 og frem. Desuden indebærer lovforslaget, at kursister med en videregående uddannelse på en række voksen- og videreuddannelser skal betale fuld deltagerbetaling. Forslaget omfatter almen voksenuddannelse, hf-enkeltfag og stx-enkeltfag, enkeltfag inden for hhx og htx under åben uddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelserne. Besparelsen på almen voksenuddannelse og hf-enkeltfag og stx-enkeltfag på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse skønnes at udgøre 118,4 mio. kr. i 2011, 143 mio. kr. i 2012, 154,3 mio. kr. i 2013 og 152,1 mio. kr. i 2014 og frem. Hertil kommer en forventet årlig besparelse på hf-enkeltfag og stxenkeltfag på de private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser på 2,3 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012 og frem. Det er hensigten at indbudgettere mindreforbruget på de private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for Besparelsen på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse skønnes at udgøre 105,4 mio. kr. i 2011, 102,3 mio. kr. i 2012 og 99,3 mio. kr. årligt i 2013 og frem. For hhx og htx under åben uddannelse skønnes lovforslaget at medføre et fald i deltagelsen på 25 pct., hvilket medfører en anslået årlig besparelse på 0,2 mio. kr. i 2011 og frem. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Det skønnes, at under 10 pct. af aktiviteten på almen voksenuddannelse finansieres af arbejdsgiverne, mens ca. 90 pct. af aktiviteten på almen voksenuddannelse m.v. finansieres af den enkelte kursist. På baggrund heraf skønnes det, at forslag om forhøjelse af deltagerbetalingen på tilbudsfag, og alle fag på hf- og stx tilrettelagt som enkeltfag vil medføre en merudgift for erhvervslivet på ca. 2,1 mio. kr. årligt. Endvidere skønnes det, at forslag om fuld deltagerbetaling på almen voksenuddannelse for personer med en videregående uddannelse vil medføre en merudgift på 0,6 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, og 0,8 mio. kr. i 2013 og frem. Skønnet er baseret på en forventning om, at andelen af personer med en videregående uddannelse, som deltager i almen voksenuddannelse, falder fra de nuværende ca. 10 pct. til ca. 0,5 pct. af den samlede aktivitet for beskæftigede. For hhx og htx under åben uddannelse skønnes der ikke nogen konsekvenser for erhvervslivet. Endelig skønnes det, at forslaget om fuld deltagerbetaling på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser m.v.) for personer med en videregående uddannelse vil medføre en merudgift på 71,1 mio. kr. i 2011, 69,1 mio. kr. i 2012 og 67,0 mio. kr. i 2013 og frem. Skønnet er baseret på en forventning om, at andelen af personer med en videregående uddannelse, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, falder fra de nuværende ca. 12 pct. til ca. 9 pct. af den samlede aktivitet for beskæftigede. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser. 6. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8 8 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været i høring hos: Akademikernes Centralorganisation AC), Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler c/o University College Syd, Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Center for Undervisningsmiljø, Dansk Erhverv, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Industri (DI), Danske Erhvervsskoler bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske handicaporganisationer, Dansk Journalistforbund, Danske Landsbrugsskoler, Danske regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Foreningen for forstandere og direktører ved AMU-centrene, Foreningen for Registrerede Revisorer, Foreningen for Statsautoriserede Revisorer, Funktionærernes og Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Statslige mindreudgifter på 300,7 mio. kr. i 2011, 333,9 mio. kr. i 2012, 347,3 mio. kr. i 2013 og 344,1 mio. kr. i 2014 og frem. Ingen Ingen Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, HTS- Handel, Transport og Service, Håndværksrådet, KL, Landbrug og fødevarer, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landssammenslutningen af Kursusstuderende, Lederforeningen for VUC, Private gymnasier og studenterkurser, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rektorkollegiet, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Rådet for Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere, Socialministeriet Ligestillingsforeningen, SOSU-lederforeningen,, UNI-C, VUC Bestyrelsesforening,. 9. Sammenfattende skema Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne De miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ingen EU-retlige aspekter 73,8 mio. kr. i 2011, 71,9 mio. kr. i 2012 og 69,9 mio. kr. i 2013 og frem. Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 30, stk. 1, 2 og 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. indeholder bestemmelser om ydelse af taxametertilskud til henholdsvis fællesudgifter, undervisningsudgifter og lokaleforsyningsudgifter. Da disse bestemmelser berøres af forslaget om at indsætte et nyt stk. 4 om, at deltagere med en videregående uddannelse ikke indgår i beregningen af taxametertilskud, stilles forslag om at indføje en henvisning til det foreslåede nye stk. 4. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 2. Til nr. 2 Efter gældende regler indgår alle kursister i beregningen af tilskud til almen voksenuddannelse (avu) og uddannelserne til højere forberedelseseksamen (hf) og uddannelsen til studentereksamen (stx), herunder hf og stx tilrettelagt som enkeltfag. Forslaget indebærer, at personer med en videregående uddannelse ikke indgår i beregningen af taxametertilskud. Der henvises i øvrigt til afsnit i de almindelige bemærkninger. Personer med en videregående uddannelse vil fortsat kunne optages, men institutionen skal opkræve fuld deltagerbetaling for dem, jf. bemærkningerne til 1, nr. 5 og 8. Ved videregående uddannelse forstås en kort (erhvervsakademiuddannelse og VVU), mellemlang (universitetsbachelor, professionsbacheloruddannelse og di-

9 9 plomuddannelse) samt en kandidat- og masteruddannelse, der er afsluttet med et afgangsprojekt eller eksamen. Ved vurderingen af, hvorvidt en uddannelse anses som en videregående uddannelse, lægges uddannelsens aktuelle niveaumæssige indplacering til grund. Det vil for eksempel sige en uddannelse, der på gennemførelsestidspunktet var en erhvervsfaglig uddannelse, men nu er en videregående uddannelse, indplaceres som en videregående uddannelse. Til nr. 3 Forslaget er en konsekvens af nr. 2 og drejer sig om ministerens beføjelser til at fastsætte regler efter 30 stk. 4-8, som ændres til stk Til nr. 4 Forslaget vedrører ministerens hjemmel til at fastsætte tilskud i 39 og er alene en konsekvens af forslaget under nr. 2 om indsættelse af nyt stk. 4 og omhandler den heraf følgende rykning af de efterfølgende stykker. Til nr. 5 Det gældende 2. pkt. i 47, stk. 1, indeholder en bestemmelse om, at deltagerbetalingens størrelse er den pr. 31. december 2006 fastsatte, der er gældende, indtil institutionerne overgår til taxameterfinansiering. Der er tale om en overgangsbestemmelse i forbindelse med kommunalreformen, hvor de amtslige gymnasier m.v. overgik til staten. Efter institutionernes overgang til taxameterfinansiering i 2007 er bestemmelsen indholdsløs. Med den foreslåede affattelse af 2. pkt. skal institutionerne opkræve fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger. Undervisningsministeren agter at fastsætte, at deltagere ved tilmelding skal oplyse, om de har en videregående uddannelse. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der omfatter det taxametertilskud, den pågældende kursist ville udløse, tillagt den almindelige deltagerbetaling en kursist uden en videregående uddannelse skal betale. Endelig foreslås det præciseret, at undervisningsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om deltagerbetalingen også omfatter deltagerbetalingens størrelse. Forslaget ændrer ikke den gældende retstilstand. Til nr. 6 og 7 Efter gældende regler tilbagebetales deltagerbetalingen til kursister, der får udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen. Tilsvarende gælder for kursister, som får udstedt bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. Forslagene i 1, nr. 6 og 7 indebærer, at personer med en videregående uddannelse, som efter lovforslagets 1, nr. 5, fremover skal betale fuld deltagerbetaling, ikke kan få tilbagebetalt den erlagte deltagerbetaling ved bevis for en samlet enkeltfagseksamen, eller ved bevis for bestået fag i en fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger. Til nr. 8 Efter den gældende bestemmelse udgør deltagerbetalingen i fagene dansk, matematik, engelsk og dansk som andetsprog 100 kr. pr. fag. Beløbet reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten. Beløbet udgør fra 1. august kr. pr. fag. For øvrige fag er det i bekendtgørelse nr. 213 af 19. marts 2009 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser fastsat, at bestyrelsen for institutionen fastsætter deltagerbetalingens størrelse i intervallet kr. Forslaget indebærer, at kredsen af fag, der er omfattet af den lave deltagerbetaling, udvides til at omfatte alle kernefag. Forslaget indebærer endvidere, at bestyrelsernes hjemmel til at fastsætte deltagerbetalingens størrelse i et interval på kr. bortfalder og erstattes af et fast beløb på kr. pr. fag. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger. Endelig indebærer forslaget, at bestemmelsen om, at deltagerbetalingen for øvrige fag er den pr. 31. december 2006 for det enkelte fag fastsatte, der er gældende, indtil institutionerne overgår til taxameterfinansiering, udgår. Efter overgangen til taxameterfinansiering i 2007 er bestemmelsen indholdsløs. Til nr. 9 I dag er deltagerbetalingen i fagene dansk, matematik og engelsk samt dansk som fremmedsprog reguleret, mens den ikke er det for øvrige fag. Det foreslås, at også den foreslåede faste deltagerbetaling på kr. pr. fag, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8, reguleres årligt fra den 1. august med satsreguleringsprocenten, og fortsat efter lovforslaget vil være tilfældet med den lave deltagerbetaling for kernefagene. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger.

10 10 Til nr. 10 Bestemmelsen i 48 stk. 3 omhandler en regulering af satser i Det foreslås, at stk. 3 udgår, da bestemmelsens virkningsperiode er udløbet. Herefter bliver stk. 4 til stk. 3. Til nr. 1 Til 2 8, stk. 1, 2 og 3, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) indeholder bestemmelser om ydelse af taxametertilskud til henholdsvis fællesudgifter, undervisningsudgifter og bygningsudgifter. Da disse bestemmelser berøres af forslaget om at indsætte et nyt stk. 4 om, at deltagere med en videregående uddannelse ikke indgår i beregningen af taxametertilskud, stilles forslag om at indføje en henvisning til det foreslåede nye stk. 4. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 2. Til nr. 2 Efter gældende regler indgår alle kursister i beregningen af tilskud til uddannelserne til højere forberedelseseksamen (hf) og uddannelsen til studentereksamen (stx), herunder hf og stx tilrettelagt som enkeltfag. Forslaget indebærer, at personer med en videregående uddannelse ikke indgår i beregningen af taxametertilskud. Der henvises i øvrigt til afsnit i de almindelige bemærkninger. Personer med en videregående uddannelse vil fortsat kunne optages, men institutionen skal opkræve fuld deltagerbetaling for dem, jf. bemærkningerne til 2, nr. 4 og 5. Ved videregående uddannelse forstås en kort (erhvervsakademiuddannelse og VVU), mellemlang (universitetsbachelor, professionsbacheloruddannelse og diplomuddannelse) samt en kandidat- og masteruddannelse, der er afsluttet med et afgangsprojekt eller eksamen. Ved vurderingen af, hvorvidt en uddannelse anses som en videregående uddannelse, lægges uddannelsens aktuelle niveaumæssige indplacering til grund. Det vil for eksempel sige, at en uddannelse, der på gennemførelsestidspunktet var en erhvervsfaglig uddannelse, men nu er en videregående uddannelse, indplaceres som en videregående uddannelse. Til nr. 3 Forslaget er en konsekvens af ændringerne i nr. 2 og drejer sig om ministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om tilskud. I 8, stk. 6, ændres stk. 1-5 til stk. 1-2 og 4-6. Til nr. 4 Efter gældende regler er det en tilskudsbetingelse, at private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser har andre indtægter end statstilskuddene. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom, og der fastsættes på de årlige finanslove en minimumsgrænse for egenbetalingen. Forslaget indebærer, at undervisningsministerens hjemmel til at fastsætte regler om andre indtægter end statstilskuddene også omfatter fastsættelse af regler om fuld deltagerbetaling ved hf-enkeltfag og stx-enkeltfag for personer med en videregående uddannelse. Undervisningsministeren agter at fastsætte, at deltagere ved tilmelding skal oplyse, om de har en videregående uddannelse. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Forslaget indeholder en definition af, hvad der skal forstås ved fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der omfatter det taxametertilskud, den pågældende kursist ville udløse, tillagt den almindelige deltagerbetaling en kursist uden en videregående uddannelse skal betale. Til nr. 1 og 2 Til 3 I den nuværende lov 6, stk. 1 og 2 angives at staten betaler tilskud til forskellige udgifter. Forslagene henviser i stk. 1 og 2 til de foreslåede nye punktummer i stk. 5, hvorefter kursister med en videregående uddannelse ikke indgår i tilskudsberegningerne. Til nr. 3 Efter gældende regler indgår alle kursister i beregningen af tilskud ved åben uddannelse, jf. 6, stk. 1, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., og ved arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. samme lovs 6, stk. 2. Forslaget indebærer, at personer med en videregående uddannelse ikke indgår i beregningen af taxametertilskud til htx-enkeltfag og hhx-enkeltfag tilrettelagt som åben uddannelse samt til arbejdsmarkedsuddannelserne m.v. Der henvises i øvrigt til afsnit i de almindelige bemærkninger.

11 11 Ved videregående uddannelse forstås en kort (erhvervsakademiuddannelse og VVU), mellemlang (universitetsbachelor, professionsbacheloruddannelse og diplomuddannelse) samt en kandidat- og masteruddannelse, der er afsluttet med et afgangsprojekt eller eksamen. Ved vurderingen af, hvorvidt en uddannelse anses som en videregående uddannelse, lægges uddannelsens aktuelle niveaumæssige indplacering til grund. Det vil sige en uddannelse, der på gennemførelsestidspunktet var en erhvervsfaglig uddannelse, men nu er en videregående uddannelse, indplaceres som en videregående uddannelse. Til nr. 4 Forslaget vedrører deltagerbetaling i 8 og indebærer, at der skal opkræves fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse på hhx-enkeltfag, htxenkeltfag og arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der omfatter det taxametertilskud, den pågældende kursist ville udløse, tillagt den almindelige deltagerbetaling en kursist uden en videregående uddannelse skal betale. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Forslaget vedrører ministerens bemyndigelse i forbindelse med tilmelding til kurser. Undervisningsministeren agter at fastsætte regler om deltagerbetalingen, herunder størrelsen af denne, samt regler om, at deltagere ved tilmelding skal oplyse, om de har en videregående uddannelse. Til stk. 1 Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. I bestemmelserne i lovforslagets 1, nr. 1-5 og 8, 2 og 3 foreslås at ændre størrelsen af deltagerbetaling og at indføre fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse, og bestemmelserne foreslås at have virkning for under-visningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, jf. lovforslagets 4, stk. 2. Tilmelding til og betaling for deltagelse i undervisningsforløb, der påbegyndes efter 1. januar 2011 eller i en vis senere periode, vil i mange tilfælde finde sted i efteråret 2010, hvorfor de foreslåede ændringer bør træde i kraft hurtigst muligt. Til nr. 2 Det foreslås i lovforslagets 4, stk. 2, 1. pkt., at loven har virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Med undervisningsforløb forstås her et enkeltfag, et kursusforløb eller tilsvarende. Med lovforslagets 1, nr. 1-5 og 8, 2 og 3 foreslås at ændre størrelsen af deltagerbetaling og at indføre fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse for alle undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Det er ikke afgørende, på hvilket tidspunkt der er sket tilmelding til eller indbetaling for et undervisningsforløb, og ændringerne foreslås således også at omfatte tilmeldinger foretaget før lovens ikrafttræden uanset tidspunktet for tilmeldingen. Dermed stilles alle kursister, der starter efter 1. januar 2011 lige i relation til størrelsen af deltagerbetaling, og det undgås, at der er afkrævet forskellig deltagerbetaling for deltagere på samme hold med ens forudsætninger. Samtidig sikres, at det skønnede provenu opnås. Den foreslåede bestemmelse i stk. 2, 1. pkt., har den praktiske konsekvens, at det kan blive nødvendigt for uddannelsesinstitutioner, der før lovens ikrafttræden har optaget kursister på undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, at sikre, at kursister, som før lovens ikrafttræden har betalt for sådanne undervisningsforløb, enten refunderes for meget erlagt deltagerbetaling eller opkræves yderligere betaling i overensstemmelse med de ændringer, der følger af denne lov. Endvidere skal uddannelsesinstitutionerne snarest muligt indhente oplysning om, hvorvidt de allerede tilmeldte kursister har en videregående uddannelse, samt oplyse om de ændrede betalingsregler. Som det fremgår af lovforslagets 1, nr. 5, og 3, nr. 5, og bemærkningerne hertil forventes undervisningsministeren at fastsætte nærmere regler om uddannelsesinstitutionernes forpligtelse til at indhente oplysninger om, hvorvidt den pågældende kursist har en videregående uddannelse. Med lovforslagets 1, nr. 6 og 7, foreslås det, at personer med en videregående uddannelse, som efter lovforslaget skal betale fuld deltagerbetaling, ikke som hidtil kan få tilbagebetalt den erlagte deltagerbetaling. Efter de gældende regler tilbagebetales deltagerbetalingen til kursister, der får udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen. Tilsvarende gælder for kursister, som får udstedt bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. Der henvises til 47, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

12 12 Den foreslåede bestemmelse i stk. 2, 1. pkt., indebærer, at kursister, der har betalt for undervisningsforløb, som er påbegyndt før den 1. januar 2011, også efter den 1. januar 2011 har mulighed for at få tilbagebetalt erlagt deltagerbetaling for disse ved opnåelse af bevis for en samlet enkeltfagseksamen eller bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. 47, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Deltagerbetaling for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, kan derimod ikke tilbagebetales. Det foreslås i lovforslagets 4, stk. 2, 2. pkt., at kursister, som inden lovens ikrafttræden er optaget på undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, kan afmelde deres tilmelding til det pågældende forløb inden 31. december Såfremt kursisten ikke ønsker at opretholde sin tilmelding efter de ændrede vilkår, skal uddannelsesinstitutionen tilbagebetale eventuel erlagt deltagerbetaling. Den foreslåede bestemmelse i 4, stk. 2, har ingen betydning for kursister, der har påbegyndt et undervisningsforløb før 1. januar 2011.

13 13 Gældende formulering 30. Undervisningsministeren yder tilskud til fællesudgifter i form af et eller flere grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Stk. 2. Undervisningsministeren yder taxametertilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved deltagerbetaling. Tilskuddet ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev for hver af de uddannelser og hver type af undervisning, hvortil tilskud ydes efter denne bestemmelse. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser eller uddannelsesforløb. Stk. 3. Undervisningsministeren yder taxametertilskud til dækning af institutionernes lokaleforsyningsudgifter på grundlag af den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser og uddannelsesforløb. Stk ( ) Lovforslaget sammenhold med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, som ændret ved lov nr. 475 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 289 af 15. april 2009 og 21 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 30, stk. 1, 2 og 3, indsættes efter»årselever«:», jf. dog stk. 4,«. 2. I 30 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af taxametertilskud, efter stk. 1-3, til almen voksenuddannelse, uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag.«stk bliver herefter stk , stk. 9, der bliver stk. 10, affattes således:»stk. 10. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilskud efter stk. 1-3 og 5-9, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever efter stk. 1-6 eller årspædagogikumkandidater efter stk. 9 samt om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.«

14 14 Stk. 9. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilskud efter stk. 1-8, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever efter stk. 1-5 eller årspædagogikumkandidater efter stk. 8 samt om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud. Stk. 10. ( ) 39. Undervisningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om tilskud til de statslige selvejende institutioners virksomhed efter 30, stk. 1-7, om institutionernes budget- og bevillingsmæssige forhold og om udbetaling af tilskud til institutionerne. Institutionerne er omfattet af statens selvforsikringsordning. 47. Kursisterne ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen skal for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. Deltagerbetalingens størrelse er den pr. 31. december 2006 fastsatte, der er gældende, indtil institutionerne overgår til taxameterfinansiering. Undervisningsministeren fastsætter regler om deltagerbetalingen. Stk. 2. Til kursister, som får udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, tilbagebetales deltagerbetalingen, jf. stk. 1, med fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Stk. 3. Til hf-enkeltfagskursister, som får udstedt bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, tilbagebetales deltagerbetalingen, jf. stk. 1, for de fag, der indgår i fagpakken, med fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Stk ( ) 48. Kursisterne på almen voksenuddannelse skal efter regler fastsat af undervisningsministeren for alle fag betale for at deltage i undervisning og»stk. 10. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilskud efter stk. 1-3 og 5-9, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever efter stk. 1-6 eller årspædagogikumkandidater efter stk. 9 samt om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.«4. I 39 ændres» 30, stk. 1-8«til:» 30, stk. 1-3 og 5-9« , stk. 1, affattes således:»kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen skal for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. Undervisningsministeren fastsætter regler om deltagerbetalingen, herunder om deltagerbetalingens størrelse, og om oplysninger, der skal gives i forbindelse med tilmelding. Institutionen opkræver fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«6. I 47, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:»dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse«. 7. I 47, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:»dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse« , stk. 1, affattes således:»kursister på almen voksenuddannelse skal efter regler fastsat af undervisningsministeren for alle

15 15 prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For fagene dansk, matematik og engelsk samt dansk som andetsprog udgør deltagerbetalingen 100 kr. pr. fag. For de øvrige fag er deltagerbetalingen den pr. 31. december 2006 for det enkelte voksenuddannelsescenter fastsatte, der er gældende, indtil institutionerne overgår til taxameterfinansiering. Stk. 2. Det i stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, jf. dog stk. 3. Det fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 10. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding. Når reguleringen efter afrunding giver anledning til en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet, bekendtgøres dette af undervisningsministeren. Stk. 3. Det i stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb reguleres ikke i Staten yder tilskud til skolerne og kurserne til delvis dækning af fællesudgifter i form af et eller flere grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove og taxametertilskud, der ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever og en takst pr. årselev. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove, som en andel af taksterne for de tilsvarende uddannelser på institutioner for almengymnasiale uddannelser inden for den offentlige forvaltning. For enkeltfag fastsættes særlige takster. Stk. 2. Staten yder tilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Tilskuddet ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove som en andel af taksterne for de tilsvarende uddannelser på institutioner for almengymnasiale uddannelser inden for den offentlige forvaltning. For enkeltfag fastsættes særlige takster. fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. Deltagerbetalingen udgør 110 kr. pr. fag for kernefagene, jf. 5, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven). Deltagerbetalingen udgør kr. pr. fag for øvrige fag. For kursister med en videregående uddannelse opkræves dog fuld deltagerbetaling for alle fag, jf. 47, stk. 1, 3. og 4. pkt.«9. 48, stk. 2, 1. pkt., affattes således:»de beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«10. 48, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 21. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 1, 2 og 3, indsættes efter»årselever«:», jf. dog stk. 4,«.

16 16 Stk. 3. Staten yder tilskud til delvis dækning af bygningsudgifter. Tilskuddet ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Stk ( ) Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilskud efter stk. 1-5, herunder om aktivitetsindberetninger, opgørelser af antal årselever, udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, tilbagebetaling af tilskud og kontrol af udbetalte tilskud. 17. Tilskud til skoler eller kurser i henhold til denne lov kan kun ydes til skoler eller kurser, som opfylder følgende betingelser: 1) Årselevtallet skal i året før finansåret eller som et gennemsnit af tallene af de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen eller kurset udbudt hf-kurser i skoleåret , skal årselevtallet i året før finansåret eller som et gennemsnit af tallene de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravet til antal årselever for hver enkelt del af institutionen 2) For skolens eller kursets rektor og lærere skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold. 3) Skolens eller kursets bestyrelse opfylder habilitetskravene i 5. 4) Skolen eller kurset skal have andre indtægter end statstilskuddene. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. På de årlige finanslove fastsættes en minimumsgrænse for egendækning. 2.I 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af taxametertilskud efter stk. 1-3 til uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag.«stk. 4-6 bliver herefter stk I 8, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres»stk. 1-5«til:»stk. 1-2 og 4-6«. 4. I 17, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., indsættes efter»herom«:», herunder om opkrævning af fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse på uddannelsen til hf tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til stx tilrettelagt som enkeltfag samt om tilmelding til disse uddannelser.«5. I 17, stk. 1, nr. 4, indsættes efter 2. pkt.:

17 17 Stk ( ) 6. Staten yder tilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter inkl. prøver og anden bedømmelse og udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift ved åben uddannelse og ved supplerende uddannelsesaktiviteter efter 2, stk. 2, jf. dog stk. 2, 8 og 9 samt 4 om indtægtsdækket virksomhed. Staten yder tilskud efter 1. pkt. til delvis dækning af udgifter til individuel kompetencevurdering i forbindelse med videregående uddannelser, når uddannelsen afkortes med minimum 15 pct. og ved udstedelse af eksamensbevis. Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af de udgifter, der er nævnt i stk. 1, jf. dog 8, stk. 3, ved følgende uddannelser og uddannelsesaktiviteter: 1) Arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TA- MU). 2) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter denne lov 3) Deltidsuddannelser efter denne lov på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra. 4) Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter denne lov. 5) Deltidsuddannelser ved social- og sundhedsuddannelserne efter denne lov og enkeltfag herfra. Stk (...) Stk. 5. Tilskuddet bestemmes på grundlag af antallet af årselever eller årsstuderende og af en takst pr. årselev eller årsstuderende, der fastlægges i de årlige finanslove for grupper af uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Stk ( ) Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om deltagerbetalingen, herunder om størrelsen af deltagerbetalingen.»ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«3 I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved 2 i lov nr af 27. december 2009 og 13 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 1, 2 og 3, indsættes efter»årselever«:», jf. dog stk. 4,«. 2. I 6, stk. 2, indsættes efter»jf. dog«:»stk. 5, 2. pkt., og«. 3. I 6, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:»kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af tilskud til enkeltfagsundervisning til hhx og htx efter stk. 1 og til de uddannelser, der er nævnt i stk. 2.«4. I 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. For de kursister, der er nævnt i 6, stk. 5, 2. pkt., opkræves fuld deltagerbetaling. Ved fuld

18 18 deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«stk. 4 bliver herefter stk I 8, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter»deltagerbetalingen«:», og om oplysninger, der skal gives i forbindelse med tilmelding«. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Kursister, som inden lovens ikrafttræden er tilmeldt et undervisningsforløb, der er omfattet af 1. pkt., kan senest 31. december 2010, afmelde deres tilmelding til det pågældende forløb.

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 950 af 24/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 159.52J.271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr 777 af 10/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1744

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/020120

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 777 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

UDKAST 220113. Forslag

UDKAST 220113. Forslag Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST 220113 Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 080.137.031 Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere