2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag."

Transkript

1 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet (Tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v.) 1 I museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006, foretages følgende ændringer: a, stk. 1 og 2 affattes således:» 15 a. Kulturministeren kan yde et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der indtil den 31. december 2006 modtog amtslige driftstilskud. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af statstilskud til statsanerkendte museer, der indtil den 31. december 2006 var omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler, jf. regler fastsat i medfør af 15, stk. 6.«2. I 15 a, stk. 3, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1, 2 og 4«. 3. I 15 a indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Driftstilskuddet, der ydes efter stk. 1, indgår som ikkestatsligt tilskud i beregningsgrundlaget for tilskud til statsanerkendte museer efter 15, stk. 1.«4. 16 a, stk. 1, affattes således:» 16 a. Kulturministeren kan yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der indtil den 31. december 2006 var amtskommunalt finansierede.«2 I lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, foretages følgende ændring: 1. I 4 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Tidligere faste amtslige tilskud uden for lov til kulturformål, som efter den 1. januar 2011 er overgået varigt til staten, kan indgå i den kulturelle rammebevilling.«loven træder i kraft den 1. januar

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 9. Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget 1. Indledning Lovforslaget udmønter aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om ophøret af overgangsordningerne efter kommunalreformen for tidligere amtskommunale tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre samt en række tidligere faste amtslige tilskud til kulturformål uden for lov (kommunalfuldmagtstilskud). Amterne blev ved kommunalreformen nedlagt. I forbindelse hermed blev det besluttet, at en række hidtidige amtslige tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre samt en række andre faste tilskud til kulturformål uden for lov skulle videreføres af staten i en overgangsperiode. Overgangsordningerne blev indført for at sikre tid til at finde en varig finansieringsløsning for de statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v., som før kommunalreformen modtog tilskud fra amterne. Overgangsperioden er bestemt til at have en varighed på fire år og løber fra den 1. januar 2007 til den 31. december Med lovforslaget skabes der efter bredt ønske fra berørte kulturinstitutioner og kommuner hjemmel til, at staten permanent overtager og udmønter de tilskudsmidler til statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v., der efter kommunalreformen i overgangsperioden er overført til staten fra amterne. Hovedpunkterne i lovforslaget er: at statens hjemmel til i en overgangsperiode at yde et særligt driftstilskud til de statsanerkendte museer, der tidligere har modtaget amtskommunale driftstilskud, gøres permanent, at dette driftstilskud til de statsanerkendte museer ligestilles med museernes ikkestatslige tilskud, så tilskuddet kommer til at indgå i beregningsgrundlaget for det almindelige driftstilskud ( 15-tilskud ) til statsanerkendte museer, at statens hjemmel til i en overgangsperiode at fastsætte nærmere regler for beregningen af statstilskud til statsanerkendte museer, der før kommunalreformen har været omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler, gøres permanent, at statens hjemmel til i en overgangsperiode at yde driftstilskud til konserveringscentre m.v., der tidligere har været amtskommunalt finansierede, gøres permanent, samt at der etableres lovhjemmel til, at tidligere amtslige faste tilskud til kulturformål uden for lov, som nu varigt er overtaget af staten, kan forvaltes via kulturaftalerne. 2

3 2. Lovforslagets indhold 2.1 Museumsloven Reglerne om tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v. findes i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december De bestemmelser, som foreslås ændret med lovforslaget, er indført i museumsloven ved udmøntningen af kommunalreformen på museumsområdet ved lov nr. 562 af 24. juni 2005 om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og om ophævelse af lov om regionale faglige kulturmiljøråd. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar Kulturministeren kan efter museumslovens 15 a, stk. 3, i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i henholdsvis 15 a, stk. 1, om et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der tidligere modtog amtskommunale driftstilskud, og 15 a, stk. 2, om fastsættelse af regler for beregningen af statstilskud til statsanerkendte museer, der hidtil har været omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler Tidligere amtskommunale tilskud til statsanerkendte museer (den almindelige tilskudsordning) Gældende ret Før kommunalreformen ydede en række amter direkte tilskud til driften af statsanerkendte museer. Ved kommunalreformen indsattes i museumsloven en bestemmelse, 15 a, stk. 1, om at kulturministeren i en overgangsperiode kan yde et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der modtog amtskommunale driftstilskud. Hensigten med bestemmelsen var at sikre tid til at finde en varig finansieringsløsning for de museer, der før kommunalreformen (dvs. den 31. december 2006) modtog amtskommunale driftstilskud. Af forarbejderne, som knytter sig til bestemmelsen (L 52, folketingsåret , 2. samling), fremgår det, at overgangsperioden skal have en varighed af fire år og løbe fra den 1. januar 2007 til den 31. december Nærmere regler om statstilskud i overgangsperioden er fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om museer m.v Lovforslagets indhold Det foreslås, at staten efter udløbet af den 4-årige overgangsperiode efter kommunalreformen (fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2010) permanent overtager opgaven med at yde tilskud til de statsanerkendte museer, der i overgangsperioden modtager tilskud fra staten efter amternes nedlæggelse. Dermed sikres finansieringen af de pågældende museer fremover Beregningsgrundlaget Gældende ret Museumslovens 15, stk. 1, bestemmer, at tilskud efter den almindelige tilskudsordning fastsættes på grundlag af museernes ikkestatslige tilskud og den på finansloven afsatte bevilling til formålet. Det særlige driftstilskud i henhold til museumslovens 15 a, stk. 1, er i overgangsperioden ligestillet med de tidligere amtskommunale tilskud til museerne. Det betyder, at driftstilskuddene indgår i museernes ikkestatslige tilskud ved beregningen af det statslige tilskud efter den almindelige tilskudsordning i museumslovens 15, stk. 1. Af lovbemærkningerne, som knytter sig til museumslovens 15 a, stk. 1 (L 52, folketingsåret , 2. samling), fremgår det, at staten i overgangsperioden overtager det hidtidige driftstilskud og videregiver dette til de pågældende museer Lovforslagets indhold Det foreslås, at det særlige driftstilskud til de statsanerkendte museer fremover skal ligestilles med museernes ikkestatslige tilskud. Dermed sikres det, at de enkelte museers tilskud kommer til at indgå i bereg- 3

4 ningsgrundlaget for det almindelige driftstilskud efter museumslovens 15, stk. 1 ( 15-tilskuddet ). Formålet med den nye bestemmelse er at sikre, at bortfaldet af amternes tilskud i denne sammenhæng ikke skal medføre et mindre beregningsgrundlag for statstilskud efter museumslovens 15, stk. 1. Endelig foreslås det, at kulturministeren i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. også får mulighed for at fravige bestemmelsen om, at det særlige driftstilskud til de statsanerkendte museer fremover skal ligestilles med andre af museernes ikkestatslige tilskud. Denne undtagelsesbestemmelse supplerer en række øvrige undtagelsesbestemmelser og sikrer, at tilskud, der henlægges til kulturaftaler med henblik på forvaltningsmæssig enkelthed, kan løftes delvist ud af det almindelige regelsæt Særligt driftstilskud til museer, der indtil kommunalreformen er blevet drevet af flere primærkommuner i fællesskab (samdriftsaftaler) Gældende ret Kulturministeren kan efter museumslovens 15 a, stk. 2, i en overgangsperiode fastsætte nærmere regler for beregningen af statstilskud til statsanerkendte museer, der hidtil (dvs. før kommunalreformens ikrafttræden) har været omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler. Af lovbemærkningerne, som knytter sig til bestemmelsen, fremgår det, at overgangsperioden skal have en varighed af fire år og løbe fra den 1. januar 2007 til den 31. december Nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om museer m.v. Det fremgår af museumslovens 15, stk. 4, at såfremt et statsanerkendt museum drives af flere primærkommuner i fællesskab, kan maksimum for størrelsen af det ikkestatslige tilskud til det enkelte museum forhøjes, så statstilskuddet udgør et beløb, der svarer til summen af de statstilskud, som det enkelte tilskud fra en tilsluttet kommune kan udløse. En sådan aftale mellem primærkommuner om driften af et statsanerkendt museum betegnes som en samdriftsaftale. Bestemmelsen i museumslovens 15 a, stk. 2, er indført, idet den ændrede kommunestruktur som følge af kommunalreformen medførte, at en række samdriftsaftaler bortfaldt, da en række samdriftskommuner blev lagt sammen. Konsekvensen heraf ville uden bestemmelsen være blevet, at en række museer ville miste samdriftstilskuddet, da de enkelte museer ikke længere vil modtage tilskud fra flere kommuner. Bestemmelsen tager således sigte på at yde tilskud til de statsanerkendte museer, hvis grundlag for en samdriftsaftale bortfaldt ved kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar Museumslovens 15 a, stk. 2, om bemyndigelse til kulturministeren til i en overgangsperiode at fastsætte nærmere regler om at yde driftstilskud til statsanerkendte museer, der før kommunalreformens ikrafttræden var omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler, blev indsat med henblik på at sikre tid til at finde en varig finansieringsløsning for museerne. Bemyndigelsen i museumslovens 15 a, stk. 2, er udmøntet ved bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om museer m.v. Det følger af bekendtgørelsens 12, stk. 3, at ved sammenlægning af kommuner, der indtil den 31. december 2006 har drevet et museum i fællesskab, jf. museumslovens 15, stk. 4, 2. pkt., og som den 1. januar 2007 udgør én kommune, kan det hidtidige forhøjede maksimum for beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud til museet opretholdes Lovforslagets indhold Det foreslås, at kulturministerens bemyndigelse til i en overgangsperiode at fastsætte nærmere regler om beregningen af statstilskud til statsanerkendte museer, der indtil kommunalformens ikrafttræden (den 31. december 2006) var omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler, gøres permanent. Dermed sikres museernes fortsatte drift efter overgangsperiodens udløb. 4

5 2.1.4 Tilskud til konserveringscentre (tidligere amtskommunale eller selvejende institutioner) Gældende ret Kulturministeren kan efter museumslovens 16 a, stk. 1, i en overgangsperiode yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der tidligere (dvs. før kommunalreformens ikrafttræden) var amtskommunalt finansierede. Af lovbemærkningerne, som knytter sig til bestemmelsen, fremgår det, at overgangsperioden har en varighed af fire år og løber fra den 1. januar 2007 til den 31. december Nærmere regler om statstilskud i overgangsperioden er fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om museer m.v. En række amter ydede før kommunalreformen direkte driftstilskud til konserveringscentre m.v., der enten var egentlige amtskommunale institutioner eller selvejende institutioner. De tidligere amters driftstilskud til konserveringscentrene blev ydet uden at være omfattet af en egentlig lovregulering. Ved kommunalreformens ikrafttræden blev amterne nedlagt og museumslovens 16 a, stk. 1, blev derfor indsat med henblik på at sikre konserveringscentrenes fortsatte virke i overgangsperioden og i denne periode finde en varig finansieringsløsning for institutionerne Lovforslagets indhold Det foreslås, at kulturministeren efter overgangsperiodens udløb permanent overtager opgaven med at yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der i overgangsperioden efter kommunalreformen modtager tilskud fra staten (kulturministeren) efter amternes nedlæggelse. Dermed sikres konserveringscentrenes fortsatte drift efter overgangsperiodens udløb. 2.2 Faste tilskud uden for lov Gældende ret I medfør af kommunalfuldmagten udbetalte amterne før kommunalreformen bl.a. ca. 700 faste tilskud til kulturformål. Disse tilskud omfatter tilskud til en lang række forskellige formål og institutionstyper og rækker i beløbsstørrelser fra få tusinde kroner op til adskillige millioner. Disse tilskud udbetales i overgangsperioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2010 af Kulturministeriet med direkte hjemmel på finansloven ( Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov, med tilhørende tekstanmærkning). Ca. 70 pct. af tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne (jf. lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007) Lovforslagets indhold Med den foreslåede model for ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end kr. nu varigt til staten. Der vil derfor skulle findes en hensigtsmæssig model for administrationen af disse tilskud, der sikrer størst mulig administrativ enkelthed og som samtidig sikrer et effektivt fagligt tilsyn med anvendelsen af de pågældende tilskud. En række tilskud vil under den foreslåede ordning kunne slås sammen med allerede eksisterende statslige tilskud til samme formål og således administreres efter allerede eksisterende ordninger. For så vidt angår de øvrige tilskud vil de mest hensigtsmæssigt kunne administreres via kulturaftalerne. De hidtidige erfaringer hermed har været gode og viser, at der hermed sikres et bredt ejerskab til opgaverne og midlerne. Størstedelen af tilskudsmodtagerne er beliggende i kommuner, der allerede er parter i kulturaftaler. Ved at indføje de pågældende tilskud i kulturaftaler sikres det, at hjemkommunerne via aftalerne får tilført midlerne til at sikre tilskudsmodtagerne en fortsat stabil drift i overensstemmelse med hensigten med den 5

6 valgte udmøntning af overgangsordningernes ophør. Samtidig sikres det, at der også på længere sigt er et effektivt fagligt tilsyn med tilskudsmodtagerne. Med henblik herpå foreslås der i lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, indført hjemmel til at lade de tidligere faste amtslige tilskud til kulturformål uden for lov administrere via kulturaftalerne. Det bemærkes, at kommunerne inden for rammerne af kulturaftalerne kan råde over den kulturelle rammebevilling til kulturelle formål. Det vil sige, at kommunerne har mulighed for, inden for rammer udstukket af den pågældende kulturaftale, at foretage omprioriteringer mellem de støttede formål. Det er Kulturministeriets vurdering, at der på denne måde bedst muligt kan sikres en balance mellem varigt at betrygge de berørte kulturinstitutioners drift samtidig med, at man undgår en permanent fastfrysning af de pågældende tilskud, som på længere sigt kunne forhindre et effektivt fagligt tilsyn og forhindre gavnlige prioriteringer på det kulturelle område. Alternativt vil midlerne under den foreslåede ordning efter ansøgning kunne udbetales til hjemstedskommunen som et støtteformål. Denne forvaltningsmodel anvendes også i overgangsordningen for de formål, der ikke indgår i en kulturaftale. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget har ikke selvstændige økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner, da bevillingen ikke øges. Ved kommunalreformen er der overført midler fra amterne til staten med henblik på, at kulturministeren overtager de tidligere amtskommunale tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v. og herefter udmønter disse til institutionerne. Lovforslaget tilvejebringer dermed hjemmel til statslig udmøntning af tilskudsmidlerne, der således allerede er afsat som statens andel af de tidligere amtskommunale midler på museumsområdet. I 2009 udbetalte Kulturministeriet 44,2 mio. kr. i særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der tidligere modtog amtskommunale driftstilskud. Endvidere er der som følge af videreførelsen af samdriftsaftaler fra før kommunalreformen udbetalt 14,1 mio. kr. i 2009 til statsanerkendte museer. Sidstnævnte beløb omfatter alene tilskud i de tilfælde, hvor samdriftsordninger ville ophøre som følge af kommunesammenlægninger i konsekvens af kommunalreformen. Endelig udbetalte ministeriet i ,8 mio. kr. til konserveringscentre m.v., der tidligere var amtskommunalt finansierede. Kulturministeriets udbetaling af tilskud til museer og konserveringscentre m.v., som udspringer af overgangsordninger fra kommunalreformen, har således udgjort i alt 71,1 mio. kr. i De tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på over kr., der med ophøret af overgangsordningen overgår varigt til staten, udgjorde i 2009 i alt 48,8 mio. kr. Disse midlers varige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi for 2010 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 6

7 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Høring Lovforslaget har været sendt i høring hos Børne- og Kulturchefforeningen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Kunstrådet, Organisationen Danske Museer og Rigsrevisionen. 9. Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser eller mindreudgifter Negative konsekvenser eller merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser Ingen af betydning Ingen af betydning for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 ( 15 a) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 (ændring af museumsloven) Med lovforslaget ændres bestemmelsen i museumslovens 15 a, stk. 1, så kulturministerens adgang til i en overgangsperiode at kunne yde et særligt driftstilskud til de statsanerkendte museer, der tidligere har modtaget amtskommunale driftstilskud, gøres permanent. Hensigten med bestemmelsen er at sikre de tilskud til museerne, som amterne før kommunalreformen har ydet til deres drift, og som kulturministeren i overgangsperioden har overtaget. Endvidere ændres med lovforslaget museumslovens 15 a, stk. 2, vedr. statsanerkendte museer, der indtil den 31. december 2006 var omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler, således at kulturministerens bemyndigelse til i en overgangsperiode at fastsætte nærmere regler for beregningen af statstilskud til disse museer gøres permanent. Hensigten med bestemmelsen er, at de museer, der har været omfattet af samdriftsaftaler før kommunalreformens ikrafttræden, fortsat modtager et forhøjet statstilskud med henblik på at sikre museernes drift. Bestemmelsen tager alene sigte på de statsanerkendte museer, hvis samdriftsordninger ophørte som følge af kommunesammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Til nr. 2 ( 15 a) 7

8 Med lovforslaget ændres museumslovens 15 a, stk. 3, så kulturministeren ved indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. får mulighed for at fravige bestemmelsen om, at det særlige driftstilskud til de statsanerkendte museer fremover skal ligestilles med museernes ikkestatslige tilskud. Hensigten med bestemmelsen er at skabe en parallel til lovens 15 a, stk. 1 og 2. Til nr. 3 ( 15 a) Bestemmelsen er ny og indebærer, at det særlige driftstilskud til de statsanerkendte museer efter museumslovens 15 a, stk. 1, skal ligestilles med museernes ikkestatslige tilskud, som indgår i beregningsgrundlaget for det almindelige statslige driftstilskud efter museumslovens 15, stk. 1 ( 15-tilskuddet ). Formålet med bestemmelsen er, at det særlige driftstilskud fra staten til det enkelte museum kommer til at indgå i beregningsgrundlaget for det almindelige statslige driftstilskud til museet. Størrelsen på det ikkestatslige tilskud har betydning for størrelsen på det almindelige statslige driftstilskud. Til nr. 4 ( 16 a) Med lovforslaget ændres museumslovens 16 a, stk. 1, så kulturministerens adgang til i en overgangsperiode at kunne yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der tidligere var amtskommunalt finansierede, gøres permanent. Formålet med bestemmelsen er, at staten efter overgangsordningens udløb permanent overtager tilskudsopgaven med henblik på at sikre institutionernes fortsatte virke. Bestemmelsen tager alene sigte på konserveringscentre m.v., der indtil kommunalreformen (dvs. den 31. december 2006) var amtskommunalt finansierede. Til 2 (ændring af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet) Til nr. 1 Med lovforslaget indføjes i lovens 4 hjemmel til at tidligere faste amtslige tilskud uden for lov til kulturformål kan indgå i den kulturelle rammebevilling i aftaler med berørte kommuner. Formålet med bestemmelsen er at etablere lovhjemmel til, at de tidligere amtslige tilskud kan administreres via kulturaftalerne. Til 3 Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. januar

9 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006, foretages følgende ændringer: 15 a. Kulturministeren kan i en overgangsperiode yde et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der tidligere modtog amtslige driftstilskud. Stk. 2. Kulturministeren kan i en overgangsperiode fastsætte nærmere regler for beregningen af statstilskud til statsanerkendte museer, der hidtil har været omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler. Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og a, stk. 1 og 2 affattes således:» 15 a. Kulturministeren kan yde et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der indtil den 31. december 2006 modtog amtslige driftstilskud. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af statstilskud til statsanerkendte museer, der indtil den 31. december 2006 var omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler, jf. regler fastsat i medfør af 15, stk. 6.«2. I 15 a, stk. 3, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1, 2 og 4«. 3. I 15 a indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Driftstilskuddet, der ydes efter stk. 1, indgår som ikkestatsligt tilskud i beregningsgrundlaget for tilskud til statsanerkendte museer efter 15, stk. 1.«16 a. Kulturministeren kan i en overgangsperiode yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der tidligere var amtskommunalt finansierede. Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk a, stk. 1, affattes således:» 16 a. Kulturministeren kan yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der indtil den 31. december 2006 var amtskommunalt finansierede.«2 I lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007 foretages følgende ændring: 9

10 4. Den eller de kommuner, der er omfattet af kulturaftalen, modtager i aftaleperioden efter aftale med kulturministeren en årlig kulturel rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af kulturaftalen. Kommunerne kan inden for rammerne af kulturaftalen råde over den kulturelle rammebevilling til kulturelle formål. Stk. 2.Bevillingen kan forudbetales. Stk. 3.Kulturministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud efter stk.1 helt eller delvis falder bort, eller at udbetalte tilskud efter stk. 1 helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis væsentlige vilkår i aftalen ikke opfyldes. Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte de nærmere regler for regnskabsaflæggelse. 1. I 4 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Tidligere faste amtslige tilskud uden for lov til kulturformål, som efter den 1. januar 2011 er overgået varigt til staten, kan indgå i den kulturelle rammebevilling.«3 Loven træder i kraft den 1. januar

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag.

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag. 2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1894823 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje 2007/2 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-10 Fremsat den 30. januar 2008 af Transportministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere