BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET SKJERVØBERG 1853 HANDELSSTEDET SKJÆRVØBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET SKJERVØBERG 1853 HANDELSSTEDET SKJÆRVØBERG"

Transkript

1 HANDELSSTEDET SKJÆRVØBERG 78 Aar 1853 den 2den Febr: blev ifølge Reqvisition fra Handelsmand N. Rasch, og efter foregaaende betimelige Berammelse, en Brandtaxationsforretning afholdt paa Handelsstedet Skjærvøberg over nogle siden den almindelige Omvurdering dels opførte og dels forbedrede Bygninger. Forretningen administreredes af Lensmand Moe udi Overvær af de opnævnte eedfastede Taxationsmænd Thomas Eriksen Molvig, Hans Johannesen Spilderskagen, Johannes Ellingsen Eidet og Mikkel Johannesen Konst, Taskebye. Hvorda! Administrator Acterede: 1 Reqvisition fra N. Rasch dat 7de Januar d. A. med Berammelsespaategning dat 8 Januar s. A. 2. Taxationsmændenes Attest, dat 29 Mai 1848 fra Sorenskriver Trosdahl for at de have aflagt den befalede Eed; Disse Documenter indtages s. l. Herved maa jeg anmode Dem om snarest muligt afholde en Brandtaxationsforretning over nogle mig tilhørende siden sidste Taxation opførte Huse. Til hr Lensmand Moe! Nicolai Rasch. 79 Skjervø den 7de Januar I anledning af ovenstaaende Reqvisition om at afholde en Brandtaxationsforretning over nogle Dem tilhørende Huse, berammes herved Forretningen til Afholdelse paa Handelstedet Skjærvøberg Onsdagen den 2den Febr: førstkommende, eller om Veir og Vind skulde lægge Hindringer iveien, da den følgende Dag. Til samme Forretning tilsigres følgende Brandtaxationsmænd: 1. Johannes Ellingsen Eidet 2. Mikkel Johannessen Konst Taskebye 3. Thomas Eriksen Molvig og 4. Hans Johannessen Spilderskagen. Skjærvø den 8de Januar N. Moe Lensmand Ved Forretningen var Reqvirenten Handelsmand N. Rasch selv tilstede, der paaviste Følgende 1

2 Bygninger 2

3 paa Handelsstedet Skjærvøberg, der har Løbenumret 258 efter den nye Matricul, til Taxation: VAANINGSHUUS Vaaningshuus af Furretømmer, (taxeret under No 1 i Omtaxationsforretning, afholdt under 1ste Decbr 1846 for 2,500 Spdlr men senere bleven underkastet adskillige Forandringer og Forbedringer) opført paa Sylmuur af Steen, 22 Al: langt, 8 Al høit og 13 Al bredt, udvendig bordklædt paa alle 4re Vægge, guulmalet paa Frontsiden og den nordre Røstvæg, rødmalet paa den anden Langvæg eller Bagsiden og den søndre Røstvæg, har 2 Stuer med Kakkelovn i hver af dem, 2 Kamre med Ovn i den ene, Kjøkken, Forstue i nedre Etage, 2 Sale med Kakkelovn paa den ene, 4 Loftkamre og Gang i øvre Etage, Raftlofte over hele Bygningen i 3 Afdelinger, den ene Stue, Storstuen kaldet, er betrukket med Lærred, der er blaamalet, har oliemalet Gulv og hvidt oliemalet Tag, Kamret indenfor Storstuen er tapetiseret og har hvidt oliemalet Tag; Den anden Stue, Dagligstuen kaldet, er forsynet med nyt Gulv, Væggene ere donikkede og oliemalede grøn med hvidt oliemalet Tag, Storstuen er oliemalet guul med kridthvidtet Tag, Storstusalkamret tapetiseret og med kridthvidtet Tag; Kjøkkenloftkamret er donikket og tapetiseret, dets Tag er donikket og kridthvidtet. Dagligstuesalen og 2de indenfor Samme værende Kamre ere betrukne med Lærred og oliemalede. Bygningen har i det Hele 5 Kakkelovne, der alle ere af Jernmalm og sædvanlig Konstruktion nemlig: 2 2/Etages, 2 3/Etages og 1 7/Etages af nymodens Konstruktion og med Udsiring ovenpaa; 2 Skorsteinspiber, nemlig: 1 skorsteinspibe, der gaaer gjennem begge Etager og Raftloftet og staaer ved 3 Jernknærør i Forbindelse med 3 Kakkelovne, nemlig i Storstuen, Storstuesalen og Kjøkkenloftet; 1 muret Pibe, der hviler paa Loftet i anden Etage og gaaer gjennem anden eller øvre Etage og Raftloftet og forbindes med et Jern- 81 knærør og et lige Jernrør med den i Dagligstuen og den i Dagligstuekamret værende Kakkelovn, 20 Fag Vinduer, 15 Dørre, hvoraf den ene nemlig Forstuedøren er en Dobbeltdør, 3 Trappegange, ingen Qviste eller Arke findes. Kjøkkenet er siden forrige Taxation forsynet med nyt Gulv. Bygningens Tagtække er Næver og Bordtag, belagt med Tagstene. Den i Omtaxationsforretningen nævnte Bagbygning paa nordre, bestaaende af Spisekammer med Bislag, er nedreven og i Sammes Sted er opført en nye Bygning, en saakaldet Tjenerstue med Spisekammer, hvilken Bygning hernæst beskrives. Bygningen staaer Væg i Væg med Kontoirbygningen. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i vestlig Retning, som er en Kirkestue, er 20 Al; Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i østlig Retning er 9 3/4 Al: og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 2 1/2 Al, blev taxeret for...spdlr TJENERSTUE OG SPISEKAMMER Tjenerstue og Spisekammer er Til=eller=Bagbygning til Hovedbygningen, af Furretømmer, 10 1/2 Al bred og 3 1/2 Al høi, udvendig bordklædt og rødmalet paa 2de Vægge, 1 Etage, 2 Fag Vinduer, 2 Halvvinduer, 3 Afdelinger, den ene udgjør Spisekamret, der er forsynet med Væggene omløbende Rækker og Bænke og kvidthvidtet Tag, har et sort Skab med Dør for; Den anden benyttes til Tjenerstue, der har Raftloft, 1 1/Etages Ovn og 1 Trappegang; Den 3die Afdeling er en Forgang eller 3

4 Indgang til Kjøk-...Spdlr kenet i Hovedbygningen, 1 liden muret Pibe, der hviler paa Raftloftet og staaer ved et Jernrør i Forbindelse med den i Tjenerstuen værende Ovn. Bygningen har 3 Dørre og staaer i umiddelbar Forbindelse med Hovedbygningen. Tagtækningen er af Bord, Næver og Torv. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordlig Retning er 11 3/4 Al: og fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning 11 1/4 Al: blev taxeret for...spd FJØS Fjøs af Furretømmer med Mellemgang af Bindingsværk, 16 Al: langt 7 3/4 Al bredt og 5 1/2 Al høit,med skjeltret Hølade ovenpaa, 2de Afdelinger, den ene til Kofjøs og den anden til Smaafæfjøs. Kofjøsen har 8 saakaldet Baaser eller Rum, Fæfjøsen har 28 Baaser, 5 Dørre, 1 Aflukke inderst i Gangen til Høe, 2 Vinduer. Tagtækningen er Bord=Næver, og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydlig Retning er 16 3/4 Al: og fra nærmeste Bygning ligeledes med Ildsted i østlig Retning 18 1/2 Al: blev taxeret for...spd VEEDSKUUR Veedskuur af Bindingsværk og Bord, 11 3/4 Al langt, 6 1/2 Al bredt og 3 1/4 Al høit, med 2de tømrede Røster, 1 Etage, 1 Afdeling, 1 Dør, Tagtækningen er af Bord og Baghuun. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted, der er en Kirkestue og i nordlig Retning er 4 Al: og fra en anden Kirkestue med Ildsted i nordvestlig Retning 4 1/2 Al og fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er Afstanden 19 Al: blev taxeret for...spd 30 Spd TJENERSTUE Tjenerstue af Furretømmer, med Sylmur af Steen (taxeret under No 4 i Omtaxationsforretning, afholdt under 1ste Decbr 1846, for 60 Sp, men er senere bleven underkastet Forbedringer) er udvendig bordklædt og rødmalet paa 2 r, 12 1/4 Al lang, 8 Al bred og 4 1/2 Al høi, 1 Etage, 1 Stue, 1 Forstuegang, Raftloft, 1 Forgang, 1 Muurovn af Graasteen, 1 Skorsteenspibe, 2 Fag Vinduer, 3 Dørre, 2 Trappegange er bleven forsynet med nyt Gulv i Stuen. Bygningens Tagtække er Bordtag beklædt med Næver og Torv. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 4 Al. Afstanden fra nærmeste Bygning i nordlig Retning ogsaa med Ildsted er 7 Al: og til Bygning med Ildsted i sydøstlig Retning er Afstanden 14 7/8 Al: blev taxeret for...spd skriver tre tusinde eet hundrede og fireti Speciesdaler. Foruden disse taaxerede Bygninger forefindes følgende Bygninger, der bleve taxerede under 1ste Decbr: 1846: 4

5 6. SIDE=ELLER KONTOIRBYGNING =eller Kontoirbygning af Furretømmer, med Sylmur af Steen udvendig bordklædt og malt, 8 1/2 Al lang, 6 Al bred og 4 Al høi, 1 Etage, 1 Værelse med Kakkelovn, 1 Forstuegang, Raftloft over Værelset, deelt i 2de Rum, 1 Kakkelovn af Jernmalm og sædvanlig Konstruktion, og 1 Etage, 1 muret Pibe, der hviler paa Raftlof- 84 Trpt. Spdlr tet og staaer ved et Klæbersteens-eller Grødsteensrør i Forbindelse med Kakkelovnen, 1 Fag Vinduer, for hvilket er anbragt Jerngitter, 2 Dørre, 2 Trappegange. Bygningens Tagtække er Bordtag, hvorpaa er lagt Næver og Torv. Bygningen er som ovenfor nævnt forbunden med Vaaningshuuset. Afstanden fra nærmeste Kirkestue med Ildsted i vestlig Retning er 14 Al, og denne staaer Væg i Væg med en anden Kirkestue, der ogsaa har Ildsted, Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 16 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning, der ogsaa har Ildsted i nordøstlig Retning er 4 Al: og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i vestlig Retning er 4 Al, taxeredes for...spd SNEDKERSTUE Snedkerstue af Furretømmer, Sylmur af Steen, udvendig bordklædt og rødmalet paa 2de r, 9 Al lang, 6 1/2 Al bred og 4 Al høi, 1 Etage, 1 Stue, 1 Forgang, Raftloft, 1 2/Etages Ovn af Jernmalm og sædvanlig Konstruktion, 1 muret Pibe, der hviler paa Loftet og er ved et Grødsteensrør, forbunden med den i Stuen værende Ovn, 1 Fag Vinduer nedenunder og 1/2 Fag Vinduer paa Raftloftet, 2 Dørre, 1 Trappegang. Bygningens Tagtække er Bordtag, hvorover er lagt Næver og Torv. Afstenden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 4 Al men fra sidstnævnte og til Snedkerstuen 7 Alnes Afstand, taxeredes for...spd BORGESTUE Borgestue, af Furretømmer, bordklædt Spd paa den ene Væg (Røstvæg), umalet 13 Al: lang, 7 1/2 Al bred, og 5 Al høi, 1 Etage, 1 Stue, 1 Fordør, Raftloft i 2de Afdelinger, 1 Muurovn, 1 Pibe, der hviler paa Loftet og staaer med et muret Rør i Forbindelse med Murovnen, 1 Fag Vinduer nedenunder 1/2 Fag ovenover, 2 Dørre, 1 Trappagang. Bygningens Tagtække er Bordtag med Bedækning af Næver og torv. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 1/2 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 19 Al; Bygningens Afstand fra hver af de 2de nærmestliggende Bygninger med Ildsteder i sydlig og vestlig Retning er 4 Al, taxeredes for...spd STABUR 5

6 Stabur, af Furretømmer, opført paa Stolper, bordklædt og malet paa den ene Røstvæg, 10 1/2 Al langt, 7 1/2 Al bredt og 5 Al høit, 1 Etage, 1 Værelse, 1 Fordør, Raftloft over hele Bygningen, 1/2 Fag Vinduer, 2 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtækning er Bordklædning, beklædt med Næver og Torv. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 1 1/2 Al: og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Øst er 20 12/4 Al, hvorimod selve Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Vest er 2 1/2 Al; taxeredes for...spd 40 6

7 10. KRAMBODBYGNING Krambodbygning, af Furretømmer, Sylmuur af Steen, bordklædt og rødmalet paa 2de r, 12 Al lang, 9 Al bred og 6 Al høi, 1 Etage, 1 Krambodværelse, 1 Forgang, 2de Diske 1 Skab med Skuffer, 8 Hylder nedenunder, Raftloft i 2 Afdelinger, 3 1/2 Fag Vinduer, hvoraf 2 1/2 Fag med Jerngitter Spdlr: for, 2 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtækning er Bordtag, hvorpaa er lagt Næver og Torv. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i Nord er 2 1/2 Al og dennes Afstand fra nærmeste Bygning, der ogsaa har Ildsted, er 22 Al, hvorimod Bygningens Afstand fra sidstnævnte Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 10 Al: taxeredes for...spd ILDHUUS Ildhuus, af Furretømmer, Sylmur af Steen, udvendig bordklædt, umalet 10 1/2 Al langt, 6 1/2 Al bredt, 2 1/2 Al høit, 1 Etage, 1 Værelse, 1 Forgang, 1 1/Etages Kakkelovn, 1 muret Pibe, der hviler paa Ovnen, 1 Skorsteen hvori Gruve og Bagerovn, 1 Fag Vinduer, 2 Dørre, Bygningens Tagtække er Bordtag, bedækket med Næver og Torv. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 1/2 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 10 Al, taxeredes for...spd TRANKOGERIE Trankogerie, af Furretømmer, 11 Al langt, 8 1/2 Al bredt 2 1/2 Al høit, 1 Etage, 1 Skorsteenspibe, ved hvis Fod en Trangryde er indmuret, men som begjæredes undtagen fra Taxation, hvilket vil sees nedenfor, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bordtag med Næver og Torv. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Øst er 4 Al. og fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Vest 22 1/2 Al: og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 15 Al: taxeredes for... Spd NORDRE NØST Nordre Nøst, af Furretømmer, 19 1/4 Al langt, 13 1/2 Al bredt 4 1/2 Al høit, udvendig bordklædt og malt paa den ene Røstvæg, 1 Rum, 2 Dørre, Bygningens Tagtækning er Bord=Næver og Torvtag. Afstanden Spd fra nærmeste Bygning med Ildsted er 4 Al: og Sidstnævntes Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 22 1/2 Al: taxeredes for...spd 70 7

8 14. MINDRE NØST Mindre Nøst, af Furretømmer, 12 1/4 Al langt, 9 3/4 Al bredt, 4 Al høit, 1 Etage, 1 Rum 2 Dørre, 1 Sval, Bygningens Tagtækning er Bord, Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 32 Al: Nøstets Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Syd er 10 Al: taxeredes for... Spd SALTBOD Saltbod, af 3/Toms Granplanker, 8 Al lang, 6 1/2 Al bred og 2 1/2 Al høi, 1 Værelse, 1 Dør. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torv. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 Al: og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 15 Al: taxeredes for... Spd BRYGGE (GAMMELBRYGGEN) Brygge, (Gammelbryggen), den ene Halvdel af Tømmer og den anden Halvdeel af Bindingsværk, paa Stolper, udvendig bordklædt og rødmalet paa den ene Røstside, 23 Al lang, 12 Al. bred, 5 1/2 Al høi, 1 Etage, 3 tømrede Boder, 1 Sval, 1 Fladbrygge af Bindingsværk, Raftloft over 2 Boder, 3 enkelte og 2de dobbelte Dørre. Bygningens Tagtække er Bordtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 1/2 Al: og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 32 Al: taxeredes for...spd 280 Spdlr BRYGGE (NYBRYGGEN) Brygge (Nybryggen) den ene Halvdeel af Furretømmer og den anden Halvdeel af Bindingsværk, opført paa Stolper, udvendig rødmalet, 22 1/2 Al lang, 12 1/2 Al bred, 6 3/4 Al høi, 2 Etager, 2 tømrede Boder, Sval og Fladbrygge i nedre Etage; 2 tømrede Boder, Sval og Fladbrygge i øvre Etage, Raftloft over hele anden Etage, 1 Fag Vinduer i anden Etage, 7 Dørre, hvoraf 2 Dobbeltdørre i nedre Etage, 1 dobbel og 3 enkelte Dørre i øvre Etage og en enkelt Dør paa Raftloftet, 3 Trappegange. Bygningens Tagtække er Bordtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 12 Al og Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 35 Al: fra Bryggen derimod til nærmeste Kirkestue med Ildsted er 31 Al: efter hvilken Sidste følge flere i kort Mellemrum staaende Kirkestuer, taxeredes for...spd NØST Nøst, af Furretømmer, 24 Al langt, 13 1/2 Al bredt 4 1/2 Al høit, 1 Etage, 2 Svale af Bindingsværk, een paa hver nemlig, 3 Dørre, hvoraf en Dobbeltdør. Bygningens Tagtække er Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Kirkestue med Ildsted er 3 3/4 Al: fra fra hvilken afstanden til nærmeste Kirkestue med Ildsted er 3 Al: taxeredes for...spd 60 Saaledes ere alle Bygninger paa Skjærvøberg 8

9 taxerede for...spdlr: 4330 skriver fire Tusinde, tre Hundrede og treti Speciesdaler.- Foruden de taxerede Bygninger forefindes for Tiden paa Skjærvøberg: 1 Sjaae, beliggende mellem Staburet og Fjøsen, dens Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 Al: og 9

10 89 denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 2 Al: og 1 indmuret Gryde i Trankogeriet, der har egen Skorsteenspibe. n den under 1ste Decbr: 1846 afholdte Omtaxation paa Skjervøberg ere følgende Bygninger bleven nedrevne. Den under No 3 i Forretningen nævnte Bagbygning. De i Forretningen nævnte 2de Hølader og 2de Fjøs, der ikke have været taxerede. Taxationsforretningen blev oplæst for Eieren Nicolay Rasch, der paa Opfordring ingen Berigtigelser havde at fremsætte, ligesom han gjordes bekjendt med Lovens paragraf 27 og 35. Sluttelig maa bestyreren anføre at han anseer Taxterne for rimelige og billige. N. Moe, Johannes Ellingsen, Hans Johannessen m. f. P. m. f. P. Mikkel Konst, Thomas Eriksen m. f. P. m. f. P. At taxterne af os ei er ansat høiere end den virkelige Værdi, uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed bekræftes herved i kraft af vor aflagte Eed som Taxationsmænd. Johannes Ellingsen, Hans Johannessen m. f. P. m. f. P. Mikkel Konst, Thomas Eriksen m. f. P. m. f. P. 10

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET SKJERVØY 1846 BRANNTAXT HANDELSTEDET SCHJERVØ. Hvorda! 15. Amt, 6 Juli 1846 Harris.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET SKJERVØY 1846 BRANNTAXT HANDELSTEDET SCHJERVØ. Hvorda! 15. Amt, 6 Juli 1846 Harris. BRANNTAXT HANDELSTEDET SCHJERVØ Aar 1846 Tirsdagen den 2 December blev, ifølge Reqvisition fra Departementet for det Indre? og fra Finnmarkens Amt, og efter foregaaende betimelige Berammelse, en Brandtaxationsforretning

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND 1846 BRANNTAXT MAURSUND Hvorda!

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND 1846 BRANNTAXT MAURSUND Hvorda! BRANNTAXT MAURSUND 1846 23 Aar 1846, Torsdagen den 3die December forsættes den almindelige Omtaxation af brandforsikrede Bygninger i Schjervø Thinglaug som følger: Forretningen bestyredes af const: Lensmand

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET BADDEREN 1856 BADDEREN_HANDELSMAND_THEODOR_WITH.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - HANDELSSTEDET BADDEREN 1856 BADDEREN_HANDELSMAND_THEODOR_WITH. 179 BADDEREN_HANDELSMAND_THEODOR_WITH. Aar 1856 den 26de Novbr. blev ifølge mundtlig Reqvisition fra Handelsmand Theodor With og efter foregaaende Berammelse en Brandtaxationsforretning afholdt paa Gaarden

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda 79 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856 Aar 1856 den 23de Juni blev ved de almindelige Omtaxationsforretninger en saadan Forretning afholdt paa Handelsstedet Kobbenæs Mat No 8 over endeel derværende Handelsmand

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND Hvor da! 1. EN VAANEBYGNING

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND Hvor da! 1. EN VAANEBYGNING Aar 1870 den 8. Novb blev ifølge Rekvisition af Thomas Gjæver en Brandtaxationsforretning afholdt paa Gaarden Maursund Mat N - Løbe N - over hans der staaende Vaanebygning som han har ladet opføre dels

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - ALTEIDET 1847

BRANNTAKSTPROTOKOLL - ALTEIDET 1847 HANDELSSTEDET ALTEIDET Aar 1847, Onsdagen den 26de Mai, blev ifølge Reqvisition fra Handelsmand Pihlfeldt og efter foregaaende Berammelse, en Brandtaxationsforretning afholdt paa Handelsstedet Alteidet

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - JØVIK 1867

BRANNTAKSTPROTOKOLL - JØVIK 1867 188 Aar 1867 den 16de August blev ifølge Rekvisition af vedkommende Kongl. Departement en Ombrandtaxationsforretning fremholdt paa Handelstedet Gjøvik Mat No 93 Løbe No 4 i Lyngens Thinglag over de dersteds

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KARNES 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KARNES 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867 BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867 173 Aar 1867 den 14de August blev ifølge forlangende af vedk. Kl. Departement en Omtaxationsforretning fremholdt paa Gaarden Karnæs Løbe No 17 i Lyngens Thinglag over de Lensmand

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Kulturminner i arkivene

Kulturminner i arkivene Kulturminner i arkivene Kulturminneplanverksted i Salhus 05.11.2014 Marianne Herfindal Johannessen, arkivar Statsarkivet i Bergen Mange mulige veier å gå for å finne opplysninger om kulturminner Lokalkjente

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869

Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869 Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869 Landsarkivet for Sjælland osv. Trinitatis Kirke, Kirkeprotokol 1864-1926, side 55-59 Transskriberet juli 2005 af Jesper Vang Hansen Københavns Universitet overdrager

Læs mere

FYRIBILS HOVEDPROJEKT BOLIGER I KLAKSVÍK TEGN. NR

FYRIBILS HOVEDPROJEKT BOLIGER I KLAKSVÍK TEGN. NR - 105 Teknikrum - K.K. 57.34 m² 2290 6730-108 Teknikrum K.K. 8.24 m² 1765-110 2110 Reng. 2.9 m² - 111 rum 11.48 m² 4100-112 Teknikrum 24.77 m² 5856-113 EL-rum 6.74 m² 3345-114 m.m. - Butikker 24.81 m²

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Boligselskabet Domea Randers Moesgaard-Nielsen, Falbe Parken. 24 nye lavenergiboliger i størrelsen m2 beliggende i Randers NV

Boligselskabet Domea Randers Moesgaard-Nielsen, Falbe Parken. 24 nye lavenergiboliger i størrelsen m2 beliggende i Randers NV Boligselskabet Domea Randers 24 nye lavenergiboliger i størrelsen 71-108 m2 beliggende i Randers NV Boligselskabet Domea Randers Boligselskabet Domea Randers 24 nye, almene boliger opføres i det ikoniske

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Rapport eksempel Parcelhus

Rapport eksempel Parcelhus Firma Termoscan Nordsjælland, Allerød Kontrolperson: Termoscan Konsulent Telefon: (+45)51335666 E-mail: Kontakt@termoscan.dk Enhed Termografikamera Ordregiver Rapport eksempel Parcelhus - 130 m2 Allerød

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Soknepresten i Jostedal.

Soknepresten i Jostedal. Side 1 av 18 Soknepresten i Jostedal. Aabods-Forretning over Jystedahls Præstegaard i Indre Sogn afholdt 8de Julii 1813.- Lars Johannes Irgens Kongelig Majestæts virkelig Cancellieraad og Sorenskriver

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2 ÅB 5.tv. Fordør, udvendig: : Trekantsliste (monteres ikke) ÅB 5.th. Fordør, udvendig: 2 : Trekantsliste (monteres) 2: Udbedres (pletmales) : Afslutning af vinyl på dørtrin 2: Fuge ved kabelkasse mod loft

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad.

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni 1886. Til Vejle Byraad. I Anledning af det ærede Byraads Skrivelse af 20. f.m. angaaende Udvidelse af Landevej No 15, hvor den støder til Vejle Bys Vestergade, skal jeg under

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92 Geometri Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,8 - geometri Side 82 Længdemål

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838 Øen Hirtsholmen! Bekjendtgjørelse for Søfarende! Ifølge Kongelig allernaadigst Befaling er, især til Sikkerhed for den Deel af Skibsfarten i Kattegattet, der gaaer vesten om Øen Læsøe eller gjennem den

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 Strandvejen 49 Grunden er på 910 m² og fra den nye villa er der udsigt over fjorden og Vejle bakker. Strandevejen hører til det mondæne

Læs mere

Villa Majorgården V11

Villa Majorgården V11 Villa Majorgården V11 V11 Majorgården Eksklusiv totalrenoveret villa til den store familie med 7 soveværelser og 3 badeværelser. Renoveringen er foregået med respekt for husets oprindelige sjæl og historie,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2012-05-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Vedhæftet ansøgning om sammenlægning af lejligheder: Med venlig hilsen. Trine Annette Gorrissen

Vedhæftet ansøgning om sammenlægning af lejligheder: Med venlig hilsen. Trine Annette Gorrissen Fra: Trine Annette Gorrissen Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Ansøgning om sammenlægning Dato: 10. december 2015 17:17:46 Vedhæftede filer: ATT00001.txt Vedhæftet ansøgning om sammenlægning

Læs mere

LYNGBYVEJ 317 1. SAL 2820 GENTOFTE TLF.: 39 61 07 00 UAFHÆNGIG EJENDOMSMÆGLER WWW.KOBKE.DK KOBKE@KOBKE.DK V/NIELS J. KØBKE

LYNGBYVEJ 317 1. SAL 2820 GENTOFTE TLF.: 39 61 07 00 UAFHÆNGIG EJENDOMSMÆGLER WWW.KOBKE.DK KOBKE@KOBKE.DK V/NIELS J. KØBKE Bakkegårdsvej 10, 3630 Jægerspris. Sag 284. Beliggenhed: Bakkegårdsvej er opdelt og denne del af vejen som er blind er nærmest Hovedgaden. Hovedgaden har en del butikker herunder en Fakta. På den anden

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere