HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af Østre Landsrets 20. afdeling den 14. maj I påkendelsen har deltaget tre dommere: Jon Stokholm, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt. Påstande Kærende, A, har nedlagt påstand om, at fogedrettens kendelse stadfæstes. Indkærede, B, har nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse stadfæstes. Sagsfremstilling Det fremgår af oplysningerne i sagen, at A og B levede sammen fra 2004 til februar 2012, i hvilken periode B fungerede som far for As datter, C, skønt han ikke var hendes biologiske far. A og B fik i 2008 sønnen D. Efter samlivets ophør indgik A og B den 9. januar 2013 i Statsforvaltningen en aftale om Bs samvær med børnene hver anden weekend og i ferier. For Cs vedkommende blev aftalen indgået i henhold til forældreansvarslovens 20.

2 - 2 - Da C ikke blev udleveret til samvær i overensstemmelse med aftalen, anmodede B fogedretten om bistand til tvangsfuldbyrdelse af samværet. A forklarede i fogedretten den 15. februar 2013, at der verserede en faderskabssag, idet faderskabet til C var ukendt. Den 25. april 2013 underskrev A og hendes nye kæreste, E, en omsorgs- og ansvarserklæring vedrørende C. A har oplyst, at E er Cs biologiske far, som hun mødte igen kort tid efter samlivsophævelsen med B. A flyttede med C og D i maj 2013 ind hos E og hans børn. A anmodede herefter Statsforvaltningen om at ophæve samværsaftalen med B. Statsforvaltningen traf den 10. oktober 2013 afgørelse om, at samværet ikke blev ophævet, men i stedet ændret til hver fjerde weekend. Statsforvaltningen lagde ved afgørelsen vægt på de bemærkninger, som C var fremkommet med til den børnesagkyndige i Statsforvaltningen, og den børnesagkyndiges anbefaling af, at der fortsat burde være samvær. Afgørelsen blev truffet efter en analogi af forældreansvarslovens 20. Afgørelsen er udmøntet i Tillæg til aftale om samvær af 9/1 2013, der er dateret den 11. oktober I det efterfølgende forløb blev C fortsat ikke udleveret til samvær, og parterne var til møde i fogedretten flere gange. Den 6. januar 2014 var A og B til tværfagligt vejledningsmøde i Statsforvaltningen i anledning af, at B havde søgt om ændring af samvær, og A havde søgt om suspension af samvær. Af notat fra mødet fremgår bl.a., at parterne efter drøftelse indgik aftale om samvær i nærmere bestemt omfang. Da C forsat ikke blev udleveret til samvær, anmodede B på ny fogedretten om bistand. Fogedretten nægtede ved kendelse af 10. april 2014 at fremme sagen. Østre Landsret ophævede den 14. maj 2014 fogedrettens kendelse og hjemviste sagen til fogedretten til stillingtagen til, om der kan ske tvangsfuldbyrdelse ved tvangsbøder.

3 - 3 - Anbringender A har til støtte for sin påstand navnlig anført, at der ikke er hjemmel til at fastsætte samvær efter forældreansvarslovens 20, da B ikke kan betragtes som Cs nærmeste pårørende, og da E har anerkendt faderskabet og bor sammen med C. Der skal udvises tilbageholdenhed med at fastsætte samvær med andre end forældre, særligt når forældremyndighedsindehaverne ikke frivilligt indvilger i, at barnet har kontakt. En tvangsfuldbyrdelse af samværsafgørelsen vil endvidere være til skade for C, og hendes uvilje mod at have samvær bør veje tungere end den samværsberettigedes ret. B har til støtte for sin påstand navnlig anført, at han i medfør af en analogi af forældreansvarslovens 20 må sidestilles med pårørende og dermed have ret til samvær. Statsforvaltningen har valgt at behandle samværssagen, som om B var Cs far på grund af hendes tilknytning til ham. C har indtil slutningen af 2012 betragtet B som sin far og er glad for ham og ønsker at se ham. Retsgrundlag Forældreansvarslovens 20 om samvær med andre end forældre er sålydende (jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014): 20. Er en forælder eller begge forældre døde, eller er en forælder ukendt, kan statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til. Stk. 2. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, kan statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til. Forældreansvarslovens 20 blev indført ved lov nr. 499 af 6. juni 2007, og bestemmelsen fik sin nuværende formulering ved lov nr. 600 af 18. juni Af forarbejderne til lovforslag nr. 157 af 13. april 2012 fremgår bl.a., jf. punkt : Det foreslås med den foreslåede nye affattelse af 20 i loven, at muligheden for at fastholde barnets kontakt med dets nærmeste pårørende bevares, sådan at der kan skabes de bedst mulige løsninger for det enkelte barn. Begrebet»nærmeste pårørende«skal endvidere fortsat omfatte mere end barnets bedsteforældre, eksempelvis en social forælder, ældre søskende el-

4 - 4 - ler halvsøskende, en onkel eller tante eller anden nærmeste pårørende. Det har imidlertid vist sig, at der er knyttet en række uhensigtsmæssigheder til den nuværende formulering af bestemmelsen. Ikke mindst kravet om nær tilknytning som en forudsætning for at fastsætte samvær og bestemmelsens snævre anvendelsesområde kan føre til, at der ikke kan fastsættes samvær med en pårørende, selvom etableringen eller opretholdelsen af en sådan kontakt vil være bedst for barnet. Også den forudsatte begrænsning i samværets omfang kan i visse tilfælde være i modstrid med, hvad der ud fra en vurdering af barnets bedste kan være behov for. I overensstemmelse med den politiske aftale foreslås det, at bestemmelsen om samvær med andre end barnets forældre ændres, sådan at spørgsmålet om fastsættelse af samvær, i overensstemmelse med forældreansvarslovens systematik i øvrigt, i højere grad afhænger af en vurdering af, hvad der er bedst for barnet, jf. lovens 4. Fastsættelsen af samvær med barnets nærmeste pårørende vil således ikke afhænge af en nær tilknytning, men blot af at der er en tilknytning, og heller ikke afhænge af, at der i situationer med intet eller kun lidt samvær foreligger»ganske særlige tilfælde«. Det skal understreges, at den foreslåede ændring ikke vil betyde, at der herefter kan og vil blive fastsat samvær med en lang række forskellige pårørende. Der er fortsat et krav om, at barnet er knyttet til ansøgeren, men blot ikke et skærpet tilknytningskrav. Hertil kommer, at en afgørelse om samvær med andre end barnets forældre som nævnt vil skulle være bedst for barnet, og i den vurdering indgår som hidtil en stillingtagen til, hvor mange personer barnet kan have et fastsat samvær med under hensyn til dets trivsel og hverdag. Det skal endvidere understreges, at der fortsat skal tages hensyn til årsagen til, at der ikke er kontakt med den anden forælder i situationer efter den foreslåede affattelse af 20, stk. 2. Ved at fjerne kravet om, at barnet skal være nært knyttet til den nærmeste pårørende, som anmoder om samvær, imødegås eksempelvis situationer, hvor der ikke kan fastsættes samvær mellem barnet og en afdød forælders familie, hvis barnet kun kort tid før forælderens død har etableret en kontakt til den afdøde forælders familie, og der endnu ikke er etableret en nær tilknytning til denne. Ved at fjerne begrænsningen»ganske særlige tilfælde«i det foreslåede stk. 2 understreges det, at der skal findes de bedst tænkelige løsninger for det enkelte barn, og at et barn således ikke skal have mindre mulighed for at have kontakt med f.eks. en bedsteforælder på samværsforælderens side i tilfælde, hvor samværsforælderen lever, men ikke er en del af barnets liv, end i tilfælde hvor denne forælder er død. Spørgsmålet om kontakt skal afhænge af en konkret vurdering. For at undgå en situation, hvor et barn efter lovens ordlyd afskæres fra kontakt med dets nærmeste pårørende i tilfælde, hvor barnets forælder er ukendt, foreslås det at udvide bestemmelsen i 20, stk. 1, sådan at der også kan fastsættes samvær med andre end barnets forældre, hvis en forælder er ukendt. Herved sikres bl.a. muligheden for at fastsætte samvær med en social forælder (medmor), hvor barnet er blevet til ved hjælp af anonym sæddonation, og der ikke er gennemført en stedbarnsadoption før samlivsophævelsen. Det har i praksis været nødvendigt at fastsætte et sådant samvær efter en analogi af den gældende 20, stk. 1. I tilfælde, hvor den sociale forælder ikke har adopteret barnet inden samlivsophævelsen, og hvor barnets far er kendt, vil der kunne anmodes om samvær efter 20, stk. 2. I forhold til det omfang af samvær, som er forudsat efter 20, har dette i praksis i visse situationer vist sig at være i modstrid med bestemmelsen om barnets bedste. Der kan således være situationer, hvor det vil være bedst for barnet, at der fastsættes mere samvær end forudsat efter bestemmelsen. Det vil kunne være tilfældet i situationer med samvær med en social forælder, hvor samværet skal behandles efter 20, selvom stedforælderen har været en

5 - 5 - primær person i barnets liv. I den ovenfor beskrevne situation, hvor der ikke er gennemført en stedbarnsadoption inden samlivsophævelsen, vil der således kunne være behov for at fastsætte et samvær, der har et videre omfang, end det efter den gældende 20 er muligt at fastsætte, og som i højere grad eller fuldt ud modsvarer det samvær, som kan fastsættes med barnets forældre, jf. lovens 19 og 21. Af de specielle bemærkninger fremgår: Til nr. 4 ( 20) Den foreslåede ændring af 20, stk. 1, betyder, at det fremover vil være muligt at fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende, hvor den ene af barnets forældre er ukendt, dvs. at der ikke er fastslået et faderskab eller et moderskab. Dette vil bl.a. give en person, der har levet sammen med barnets mor og fungeret som forælder til barnet en social forælder mulighed for at ansøge om fastsættelse af samvær, hvor barnet er blevet til ved hjælp af kunstig befrugtning med anonym donorsæd, eller hvor barnets mor ikke ved, hvem den biologiske far er. Det er uden betydning, om den sociale forælder og barnets mor har været samlevende, været gift eller været registrerede partnere. Dette vil særligt være relevant for homoseksuelle par, hvor en medmor ikke har adopteret barnet før samlivsophævelsen, men hvor den pågældende har fungeret som barnets forælder. Ændringen vil også have betydning for andre nærmeste pårørende end sociale forældre, eksempelvis for forældre til den sociale forælder som barnet er knyttet til. Efter den foreslåede ændring af stk. 2 er det ikke længere en forudsætning for at fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende i situationer, hvor der ikke eller kun i yderst begrænset omfang er samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, at der er tale om»ganske særlige tilfælde«. Det er alene afgørende, om det vil være bedst for barnet at fastsætte en kontakt med den pågældende nærmeste pårørende. Med den foreslåede ændring udvides området for anvendelsen af stk. 2, idet rummet for skønnet efter forældreansvarslovens 4 ikke på forhånd er begrænset til ganske særlige tilfælde. Ændringen understreger således grundprincippet om at finde frem til den bedst mulige løsning for det enkelte barn. Ændringen gør det bl.a. i højere grad muligt at fastsætte samvær med andre i situationer, hvor samværsforælderen periodevis er fraværende. Ved den foreslåede ændring af 20 ændres både i stk. 1 og stk. 2 betingelsen om, at samvær kun kan fastsættes med pårørende, som barnet er»nært knyttet til«til en betingelse om, at barnet skal være»knyttet til«ansøgeren. Denne ændring betyder bl.a., at nærmeste pårørende, som barnet kun har haft kontakt med i kortere tid og derfor endnu ikke har opnået en nær tilknytning til men dog en tilknytning vil kunne søge om samvær med barnet. Det er hensigten med betingelsen om tilknytning at sikre, at ikke alle barnets nærmeste pårørende kan bruge bestemmelsen til at søge at etablere en tilknytning til barnet. Der skal således være tale om en allerede eksisterende tilknytning, der kan mistes, og som det vurderes at være bedst for barnet at bevare. Afgørelser efter stk. 1 og stk. 2 skal herefter som hidtil træffes ud fra en vurdering af, om det vil være bedst for barnet, at der fastsættes samvær med den nærmeste pårørende, der søger om samvær. Der er ikke tilsigtet nogen ændring af den personkreds (barnets nærmeste pårørende), som barnet kan få samvær med. Ansøgeren skal endvidere fortsat være fyldt 18 år.

6 - 6 - Endelig foreslås det, at samværet fremover efter en konkret vurdering vil kunne have et omfang svarende til det samvær, som kan fastsættes med forældre, jf. forældreansvarslovens 19 og 21, som foreslået ændret ved forslagets 1, nr. 2, 3 og 6. I situationer, hvor der fastsættes samvær efter 20, stk. 1, med en social forælder, vil det kunne være bedst for barnet, at samværet har samme omfang som almindeligt samvær, hvis den sociale forælder har været barnets primære omsorgsperson eller i øvrigt må anses for at have haft samme tilknytning og forhold til barnet, som hvis det havde været barnets forælder. Der vil også kunne være andre situationer, hvor det vil være bedst for barnet at fastsætte samvær i et større omfang, end det er forudsat efter de gældende regler Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår spørgsmålet, om B, der tidligere har boet sammen med A og hendes datter C i 8 år, men som ikke er biologisk forælder, kan få fogedrettens bistand til gennemtvingelse af samvær med C på grundlag af Statsforvaltningens afgørelse af 10. oktober 2013 om samvær efter en analogi af forældreansvarslovens 20 og en aftale mellem B og A indgået i Statsforvaltningen den 6. januar 2014 om den nærmere tilrettelæggelse af samværet. Det fremgår af sagen, at C sammen med sin mor A nu bor sammen med Cs biologiske far, som forud for Statsforvaltningens afgørelse af 10. oktober 2013 har anerkendt faderskabet til C den 24. april Ifølge forældreansvarslovens 20, stk. 1, kan Statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende, hvis en eller begge forældre er døde, eller en forælder er ukendt. Efter 20, stk. 2, kan Statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende, hvis der ikke eller kun i yderst begrænset omfang er samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Hverken betingelserne i forældreansvarslovens 20, stk. 1, eller 20, stk. 2, for at fastsætte samvær for B med C er opfyldt. Højesteret finder endvidere, at der i et tilfælde, som det foreliggende, hvor C bor sammen med begge sine biologiske forældre, ikke har været grundlag for at fastsætte samvær for B efter en analogi af forældreansvarslovens 20. Højesteret tiltræder herefter, at der ikke er grundlag for at tage Bs anmodning om tvangsfuldbyrdelse af samværet til følge, og stadfæster fogedrettens kendelse om ikke at fremme sagen.

7 - 7 - Thi bestemmes: Fogedretten i Roskildes kendelse stadfæstes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 Betæn om Fo Betæ Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 B pe Foræ Bar Sam Tva 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Betænkning fra udvalget

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere