VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR AF 30. SEPTEMBER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009"

Transkript

1 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR AF 30. SEPTEMBER 2009

2 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr af 30. september 2009 om adoption, der kan findes på retsinformation.dk. Ved uoverensstemmelse mellem denne udgave og udgaven på retsinformation.dk, er det udgaven på retsinformation.dk, der er gældende. Denne udgave af vejledningen er tænkt som en mere læsevenlig udgave. INDHOLD INDLEDNING 7 DEL I GENERELT OM ADOPTION 8 KAPITEL 1: REGLER OG AKTØRER PÅ ADOPTIONSOMRÅDET Regelgrundlaget Særligt om Haagerkonventionen Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk De formidlende organisationer 14 KAPITEL 2: KORT OM DE FORSKELLIGE ADOPTIONSTYPER Fremmedadoption Stedbarnsadoption Familieadoption Anonyme adoptioner og ikke-anonyme adoptioner Internationale adoptioner og nationale adoptioner Adoption med og uden samtykke 18 KAPITEL 3: INDGIVELSE AF ANSØGNING Kompetence Ansøgere med tilknytning til udlandet UDGANGSPUNKTET I ADOPTIONSLOVENS 28, STK ADOPTIONSLOVENS 28, STK ADOPTIONSLOVENS Ansøgningsblanketter m.v STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTION UDENLANDSKE DOKUMENTER FREMMEDADOPTION 23 DEL II STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTION 24 KAPITEL 4: BEHANDLING AF EN ANSØGNING OM STEDBARNSADOPTION De generelle betingelser 25

3 ÆGTESKAB REGISTRERET PARTNERSKAB ANSØGERENS ALDER Til gavns vurderingen SAMLIVSKRAVET ALDERSFORSKEL MELLEM ANSØGEREN OG BARNET Opfostringskravet Søskendemedtræk Internationale stedbarnsadoptioner 30 KAPITEL 5:BEHANDLING AF EN ANSØGNING OM FAMILIEADOPTION Generelle betingelser ÆGTESKAB OG REGISTRERET PARTNERSKAB ANSØGERENS ALDER Dokumentation for slægtskabet Indledende til gavns vurdering SAMLIVSKRAVET ALDERSFORSKEL MELLEM ANSØGEREN OG BARNET STRAFFEATTESTER DEN INDLEDENDE VURDERING I ØVRIGT Den fortsatte til gavns vurdering i nationale familieadoptioner Den fortsatte til gavns vurdering i internationale familieadoptioner UNDERSØGELSE AF ANSØGERNES FORHOLD UNDERSØGELSE AF BARNETS FORHOLD Afgivelse af erklæring efter artikel 17 c 38 KAPITEL 6: SAMTYKKE OG ERKLÆRING OM ADOPTION I FORBINDELSE MED STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTION Tilvejebringelse af samtykker og erklæringer samtykke fra forældre og værge HVEM HAR FORÆLDREMYNDIGHEDEN? VÆRGE FORMKRAV TIDSPUNKTET FOR SAMTYKKETS AFGIVELSE INFORMATION OG RÅDGIVNING AF FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVEREN Erklæring efter adoptionslovens 13 og FORMKRAV INFORMATION TIL ERKLÆRINGSAFGIVER PROTEST MOD ADOPTIONEN MANGLENDE REAKTION UNDLADELSE AF AT INDHENTE 13-ERKLÆRING 45 A D O P T I O N 3

4 KLAGEADGANG FØR BEVILLING UDFÆRDIGES Samtykke fra barnet BØRN OVER 12 ÅR BØRN UNDER 12 ÅR SAMTALEN MED BARNET OG NOTATPLIGT Særlig vejledningspligt over for udlændinge Forbud mod vederlag og ulovlig formidling Tilbagekaldelse af samtykke og adoption uden samtykke (tvangsadoption) 50 DEL III FREMMEDADOPTION 52 KAPITEL 7: UNDERSØGELSES- OG GODKENDELSESFORLØBET Generelt om undersøgelsesforløbet Fase STATSFORVALTNINGENS OPGAVER I FASE ADOPTIONSSAMRÅDETS OPGAVER I FASE Fase Fase STATSFORVALTNINGENS OPGAVER I FASE ADOPTIONSSAMRÅDETS OPGAVER I FASE 3 59 KAPITEL 8: GODKENDELSESKRAV Adoptionslovens krav om godkendelse som adoptant De generelle godkendelseskrav ALDER ÆGTESKAB SAMLIV SÆRLIGT OM ENLIGE ANSØGERE BOLIG ØKONOMI STRAFFORHOLD HELBRED Det adoptionsforberedende kursus Den individuelle vurdering FØRSTEGANGSANSØGERE FLERGANGSANSØGERE UDVIDET GODKENDELSE ENLIGE ANSØGERE Betydningen af fertilitetsbehandling og graviditet 73 KAPITEL 9: GODKENDELSE SOM ADOPTANT Forskellige typer godkendelse Godkendelsesrammer Procedure efter godkendelsen 76 A D O P T I O N 4

5 SOCIALRAPPORTER VED INTERNATIONAL FREMMEDADOPTION FREMSENDELSE AF SAGEN TIL ADOPTIONSNÆVNET Godkendelsens varighed Forlængelse af godkendelsen Bortfald af godkendelsen ANSØGERENS PLIGT TIL AT GIVE MEDDELELSE OM ÆNDREDE FORHOLD TILBAGEKALDELSE AF GODKENDELSEN 80 KAPITEL 10: BARN I FORSLAG Matchning med barn fra udlandet BARN ANVIST AF UDENLANDSK ADOPTIONSMYNDIHGED BARN ANVIST AF DANSK FORMIDLENDE ORGANISATION ANSØGERENS STILLINGTAGEN TIL MATCHNINGEN Matchning med barn fra Danmark MATCHNINGSPROCEDUREN SÆRLIGT OM YNGRE SØSKENDE TIL ALLEREDE ADOPTEREDE BØRN ANVISNINGSPROCEDUREN I ADOPTIVFORÆLDRENES STATSFORVALTNING 86 KAPITEL 11: OPFØLGNINGSRAPPORTER Opfølgningsrapporter ved international adoption Opfølgningsrapporter ved national adoption 87 DEL IV ANDET 89 KAPITEL 12: HJEMTAGELSE AF BARN Plejetilladelse Opholdstilladelse FREMMEDADOPTIONER STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTIONER Orlov FREMMEDADOPTIONER STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTIONER 94 KAPITEL 13: ADOPTIONSBEVILLINGEN Bevilling til international adoption UDFÆRDIGELSE AF BEVILLING FASTSÆTTELSE AF BEVILLINGENS VIRKNING AFGIVELSE AF ATTEST EFTER ARTIKEL Bevilling til national adoption Adoptivbarnets navn Statsborgerskab Journal- og statistikkort 98 A D O P T I O N 5

6 KAPITEL 14: PRIVAT FREMMEDADOPTION Socialrapporter ved privat fremmedadoption Særligt om matchningsproceduren ved privat fremmedadoption 101 KAPITEL 15: ANERKENDELSE AF UDENLANDSKE ADOPTIONSAFGØRELSER Anerkendelse af adoptioner, der er gennemført i henhold til Haagerkonventionen Anerkendelse af adoptioner, der ikke er 104 gennemført i henhold til Haagerkonventionen Bekræftelse på anerkendelse Statsborgerskab Journal- og statistikkort 106 KAPITEL 16: OPHÆVELSE AF ADOPTIONER Ophævelse efter adoptionslovens 18, stk Ophævelse efter adoptionslovens 18, stk Ophævelse efter adoptionslovens 18, stk Ophævelse ved dom Statsforvaltningens opgave Adoptivbarnets navn efter ophævelse 109 KAPITEL 17: KLAGE OG AKTINDSIGT Klager over statsforvaltningens afgørelser Klager over adoptionssamrådets afgørelser Andre klager Aktindsigt Adoptivbarnets partsstatus Henvendelser fra oprindelig slægt 112 A D O P T I O N 6

7 INDLEDNING Denne vejledning vedrører behandlingen af sager om adoption. Vejledningen retter sig primært til sagsbehandlere på adoptionsområdet i statsforvaltningerne, og det er hensigten, at vejledningen i det daglige kan fungere som et arbejdsredskab. I vejledningen beskrives en række materielle og processuelle krav, der følger af adoptionslovgivningen. Anden lovgivning berøres i det omfang, det er fundet relevant. Vejledningen tilstræber dog ikke at give en udtømmende beskrivelse af reglerne, idet det vil bero på en konkret vurdering af den enkelte sag, hvordan den bedst tilrettelægges og behandles, ligesom mange af de materielle regler indebærer et konkret skøn. Der findes dog både i relation til processuelle og materielle regler krav, der ikke vil kunne fraviges. Vejledningen skal ses i sammenhæng med Familiestyrelsens anden vejledning om adoption: Vejledning om frigivelse af børn til national bortadoption, som retter sig til sagsbehandlere i både kommunerne, Ankestyrelsen og statsforvaltningerne i forbindelse med afgørelser om at frigive børn til bortadoption med eller uden samtykke. Vejledning om frigivelse af børn til national bortadoption A D O P T I O N 7

8 DEL I GENERELT OM ADOPTION Denne del af vejledningen indeholder generelle afsnit om adoption, herunder generelt om reglerne på adoptionsområdet og de forskellige aktører (kapitel 1) og en præsentation af de forskellige adoptionstyper (kapitel 2). Derudover beskrives generelle forhold vedrørende indgivelse af ansøgninger om adoption (kapitel 3). A D O P T I O N 8

9 KAPITEL 1: REGLER OG AKTØRER PÅ ADOPTIONSOMRÅDET 1.1. Regelgrundlaget Adoptioner i Danmark skal ske i henhold til FN s børnekonvention, artikel 21, hvor Danmark har forpligtet sig til at sikre, at barnets bedste skal være af afgørende betydning ved adoption. Adoptionsloven (lovbekendtgørelse nr. 905 af 28. september 2009) indeholder bl.a. regler om betingelser for at meddele adoptionsbevilling, om retsvirkningerne af en adoption, om ophævelse af en adoption, om formidling og om adoptionsmyndighedernes opgaver. FN s børnekonvention Adoptionsloven Familiestyrelsen har udstedt følgende bekendtgørelser på adoptionsområdet: Adoptionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 918 af 28. september 2009 om adoption). Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om statsforvaltningens behandling af sager om stedbarns- og familieadoption og om meddelelse af adoptionsbevilling. Herudover indeholder bekendtgørelsen regler om behandlingen af sager om adoption uden samtykke. Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 919 af 28. september 2009) om godkendelse som adoptant). Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler for godkendelse af adoptanter til fremmedadoption. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om statsforvaltningens behandling af godkendelsessagerne samt regler om formidling af danske og udenlandske børn til godkendte ansøgere. Bekendtgørelse om forretningsorden for adoptionssamrådet (bekendtgørelse nr. 921 af 28. september 2009). Bekendtgørelsen indeholder regler om adoptionssamrådets kompetencer og virksomhed. Bekendtgørelse om anvendelse af Haagerkonventionen af 1993 om internationale adoptioner (bekendtgørelse nr af 13. december 2002). Bekendtgørelsen indeholder en definition af sager, der er omfattet af Haagerkonventionen om adoption, og udpeger Familiestyrelsen som centralmyndighed. Bekendtgørelse om forretningsorden for Adoptionsnævnet (bekendtgørelse nr. 920 af 28. september 2009). Bekendtgørelsen indeholder regler om Adoptionsnævnets kompetencer og virksomhed. Familiestyrelsen har herudover udstedt Vejledning om frigivelse af børn til national bortadoption (vejledning nr af 30. september 2009). Vejledningen retter Adoptionsbekendtgørelsen Godkendelsesbekendtgørelsen Adoptionssamrådets forretningsorden Haagerkonventionen Adoptionsnævnets forretningsorden Vejledning om frigivelse af børn til national adoption A D O P T I O N 9

10 sig til kommunerne, Ankestyrelsen og statsforvaltningerne og indeholder retningslinjer for sagsbehandlingen vedrørende børn til bortadoption i Danmark. Endelig har styrelsen udstedt cirkulæreskrivelse nr af 26. juni 2009 om ændringer i adoptionsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2009, herunder særligt om stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen, cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser og cirkulæreskrivelse om særlige procedurer i sager om internationale familieadoptioner. De 2 sidstnævnte cirkulæreskrivelser vil løbende blive opdateret. Cirkulæreskrivelser På visse områder vil også anden lovgivning end adoptionslovgivningen have betydning i forbindelse med gennemførelsen af en adoptionssag, f.eks. indfødsretslovgivningen, udlændingelovgivningen, navnelovgivningen. Der er i et vist omfang henvist til sådan lovgivning i denne vejledning Særligt om Haagerkonventionen Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner trådte i kraft i Danmark den 1. november På hjemmesiden er det muligt at se konventionens fulde tekst, landene der samarbejder omkring konventionen og myndighederne, der kan kontaktes i de enkelte lande. Formålet med Haagerkonventionen er følgende: at opstille en række garantier for at sikre, at internationale adoptioner finder sted til barnets bedste (konventionens kap. II), at indføre et samarbejdssystem mellem adoptionsmyndighederne i de involverede lande (konventionens kap. III og IV), og at sikre en gensidig pligt til at anerkende adoptioner gennemført i andre konventionslande (konventionens kap. V). hcch.net Formålet med Haagerkonventionen En adoption er omfattet af Haagerkonventionen, når et barn, der har bopæl i et land (giverlandet), er blevet flyttet, er ved at blive flyttet eller skal flyttes til et andet land (modtagerlandet), efter at det er blevet adopteret af personer, der har bopæl i modtagerlandet, eller med henblik på adoption i modtagerlandet eller i giverlandet. Konventionen omfatter alle typer internationale adoptioner, herunder stedbarnsog familie-adoptioner. Det er en betingelse for dens anvendelse, at konventionen er trådt i kraft i både giverlandet og modtagerlandet på tidspunktet for ansøgningen om adoption, og at adoptionen vedrører en person under 18 år. I forhold til Finland, Island, Norge og Sverige finder konventionen ikke anvendelse, i det omfang bestemmelserne i Den Nordiske Ægteskabskonvention finder anvendelse. Den Nordiske Ægteskabskonvention A D O P T I O N 10

11 Familiestyrelsen er udpeget som dansk centralmyndighed efter konventionen. I afsnit 5.6. omtales udstedelse af artikel 17 c-erklæringer, og i kapitel 15 omtales afgivelse af erklæring efter artikel 23. Familiestyrelsen er centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Statsforvaltningen Adoptionsopgaverne er samlet i statsforvaltningerne, der behandler alle ansøgninger om adoption uanset om adoptionsreglerne stiller krav om godkendelse af ansøgerne som adoptanter eller ej. I forbindelse med adoptionssager, hvor der ikke stilles krav om, at ansøgeren skal godkendes som adoptant, varetager statsforvaltningen undersøgelsen af, om adoptionen vil være til gavn for det konkrete barn, og statsforvaltningen træffer afgørelse herom. I sager om adoption uden samtykke er det statsforvaltningen, som træffer afgørelse om, hvorvidt et barn kan frigives til adoption uden samtykke. Statsforvaltningen skal imidlertid forelægge sagen for justitsministeren (Familiestyrelsen), før den endelige afgørelse træffes. Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for retten. I forbindelse med ansøgninger om godkendelse som adoptant varetager statsforvaltningen sekretariatsfunktionen for adoptionssamrådet, jf. nedenfor. Herudover udfærdiger statsforvaltningen, når samrådet har godkendt ansøgeren som adoptant til et udenlandsk barn, en rapport om ansøgerens forhold til brug for de udenlandske adoptionsmyndigheder. Sekretariatsfunktion for adoptionssamrådet Statsforvaltningen udfærdiger adoptionsbevillinger i alle sager, hvor der skal udfærdiges en dansk bevilling. I en række sager om international fremmedadoption via en formidlende organisation anerkendes den udenlandske adoptionsafgørelse dog uden videre her i landet, og statsforvaltningen udsteder i disse sager en bekræftelse på anerkendelsen i stedet for en dansk bevilling. Endelig skal statsforvaltningen i sager, hvor samtykke til adoption er afgivet i udlandet, og hvor den udenlandske adoptionsafgørelse ikke anerkendes umiddelbart her i landet, forud for udstedelse af adoptionsbevillingen tage stilling til, om samtykket kan ligestilles med samtykke afgivet for en dansk myndighed eller institution. I sager om international fremmedadoption tager statsforvaltningen desuden stilling til barnets opholdsgrundlag i Danmark. A D O P T I O N 11

12 Adoptionssamrådene Efter adoptionslovens 25 a, stk. 3, består et samråd af et medlem med en social uddannelse, en jurist og en læge. Adoptionssamrådet træffer i fremmedadoptionssager afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant. Samrådet kan i den forbindelse træffe beslutning om, at der skal iværksættes specialundersøgelser, ligesom adoptionssamrådet i visse tilfælde skal inddrages, når der bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren. Endelig kan samrådet træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldte, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for at være egnet som adoptant. Samrådets opgaver Samrådet er herudover tillagt en række andre kompetencer, jf. forretningsordenens 3, stk. 1. Samrådets afgørelser træffes som udgangspunkt i møder. Formanden kan dog bestemme, at sagen kan behandles på anden måde. Samrådet er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt. Afgørelser træffes ved stemmeflertal, idet der er mulighed for dissens. Hvis der afgives dissens, har ansøgeren ret til at blive bekendt hermed, herunder til at vide, hvem der har afgivet dissens. Voteringen sker mundtligt ved møde mellem medlemmerne, men kan undtagelsesvist ske på anden måde, hvis det findes hensigtsmæssigt. Møder i samrådet er ikke offentlige, og ansøgere har heller ikke selv krav på at kunne møde personligt i forbindelse med et møde. For hver sag, der behandles i samrådet, føres et protokollat, hvoraf beslutningen og begrundelsen for beslutningen fremgår samt de enkelte medlemmers standpunkter, hvis der har været uenighed. Meddelelse om samrådets afgørelse kan gives af statsforvaltningen på samrådets vegne. Meddelelsen bør normalt ske skriftligt. Samrådets medlemmer beskikkes af justitsministeren i indtil fire år ad gangen, og genbeskikkelse kan finde sted. Samrådets medlemmer Et samrådsmedlems beskikkelse udløber ved udgangen af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år. Det juridiske medlem er formand for samrådet og skal være medarbejder i statsforvaltningen. Med kravet om, at juristen skal være medarbejder i statsforvaltningen, ønskes der en faglig forankring i statsforvaltningens daglige adoptionsarbejde. Stedfortræderen for formanden skal også være jurist og medarbejder i statsforvaltningen. A D O P T I O N 12

13 Hvis et af de øvrige medlemmer af samrådet også er medarbejder i statsforvaltningen, må vedkommende af hensyn til habiliteten ikke være beskæftiget med adoptionsområdet i den statsforvaltning, hvor vedkommende sidder i samrådet. Vedkommende må af samme grund heller ikke have det juridiske medlem eller det juridiske medlems stedfortræder som chef, ligesom vedkommende ikke må have samme chef som det juridiske medlem eller dennes stedfortræder. Højst to af samrådets medlemmer må være medarbejder i statsforvaltningen. Samrådssekretariatet Statsforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for adoptionssamrådet. Sekretariatet forbereder sagen til behandling af samrådet og tilvejebringer i den forbindelse de nødvendige oplysninger om ansøgeren. Sagsbehandleren kan i forbindelse med sagen benytte sig af relevant konsulentbistand (f.eks. psykologer eller pædiatere), men brugen af konsulentbistand må ikke få karakter af, at der uden samrådets afgørelse herom foretages en specialundersøgelse af ansøgeren. Sekretariatets opgaver Efter forretningsordenens 6, stk. 3, skal sekretariatet i hver enkelt sag udarbejde en indstilling til brug for samrådets afgørelse i sagen. Indstillingen kan sendes til ansøgeren til orientering, men den er ikke omfattet af reglerne om partshøring. Er der indgivet ansøgning om adoption, kan sekretariatet, hvis det vurderes, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle godkendelseskrav, træffe afgørelse om, at undersøgelsesforløbet kan fortsætte uden forelæggelse for adoptionssamrådet. Hvis sekretariatet er i tvivl om, hvorvidt de generelle krav er opfyldt, forelægges sagen for samrådet. Sekretariatets afgørelse om fortsættelse af undersøgelsesforløb uden forlæggelse for samrådet Sekretariatet vil desuden skulle udarbejde en socialrapport til giverlandet, når en godkendelse til adoption ønskes anvendt til international adoption. Der kan i særlige tilfælde være grund til at imødekomme et ønske fra en ansøger om at få en ny sagsbehandler, men ansøgeren har ikke uden videre ret til sagsbehandlerskifte. Sager om frigivelse af børn til national adoption behandles i statsforvaltningen og ikke i samrådet eller samrådssekretariatet. Adoptionsnævnet Adoptionssamrådets afgørelser kan inden 6 måneder påklages til Adoptionsnævnet. Klagefrist Efter adoptionslovens 25, stk. 1, består Adoptionsnævnet af en formand og et antal andre medlemmer. Medlemmerne og deres stedfortrædere beskikkes af justitsministeren for indtil 4 år ad gangen. Adoptionsnævnet har udover opgaven som klageinstans for samrådets afgørelser bl.a. til opgave at føre tilsyn med samrådenes sagsbehandling og konkrete afgø- Adoptionsnævnets opgaver A D O P T I O N 13

14 relse. Adoptionsnævnet skal i kraft heraf bidrage til at sikre en ensartet praksis i samrådene. Herudover fører Adoptionsnævnet tilsyn med de formidlende organisationers behandling af matchningssager samt med organisationernes virksomhed i udlandet. Nævnet har i den forbindelse udpeget et antal børnelæger, som har til opgave at rådgive ansøgere, der har fået bragt barn i forslag fra udlandet. Adoptionsnævnet skal desuden indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet såvel på nationalt som internationalt plan. Endvidere varetager Adoptionsnævnet opgaven med at matche danske børn til bortadoption til ansøgere, der er godkendt til national adoption. Endelig udvælger Adoptionsnævnet, blandt de godkendte ansøgere, som har tilkendegivet, at de vil modtage et barn i pleje med henblik på adoption, den ansøger, der skønnes bedst egnet til at modtage et bestemt barn i pleje med henblik på adoption. Familiestyrelsen Efter adoptionslovens 25 fastsætter justitsministeren regler om godkendelse som adoptant og om adoptionssagers behandling m.v. I praksis varetages opgaverne af Familiestyrelsen. Familiestyrelsen er centralmyndighed efter Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. I sager om stedbarnsadoption og familieadoption er Familiestyrelsen klageinstans for statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningerne kan desuden i en række tilfælde forelægge sager for styrelsen, før der træffes afgørelse i disse. I forbindelse med sager om fremmedadoption tilrettelægger og udbyder Familiestyrelsen de kurser, der indgår som fase 2 i undersøgelsesforløbet. Familiestyrelsen meddeler desuden autorisation til de formidlende organisationer, og det almindelige tilsyn med organisationerne hører under styrelsen. Dette tilsyn omfatter bl.a. organisationernes faglige kvalifikationer, økonomiske og organisatoriske forhold samt fastsættelse og opkrævning af formidlingsgebyrer. For så vidt angår den del af tilsynet, der er henlagt til Adoptionsnævnet, skal nævnet indberette til Familiestyrelsen, hvis det i forbindelse med sit tilsyn bliver opmærksomt på uregelmæssigheder. Centralmyndighed Klageinstans Adoptionsforberedende kursus Tilsyn med de adoptionsformidlende organisationer 1.4. De formidlende organisationer Organisationerne yder bistand til at skaffe forbindelse mellem en godkendt adoptant og et udenlandsk barn med henblik på adoption og bistand til at gennemføre adoptionen. Justitsministeren har i henhold til adoptionslovens 30 autoriseret følgende organisationer til at yde adoptionshjælp: AC Børnehjælp, Elkjærvej 31, 8230 Åbyhøj og DanAdopt, Hovedgaden 24, 3460 Birkerød. A D O P T I O N 14

15 De nærmere vilkår for tilladelsen til at yde adoptionshjælp er fastsat i organisationernes autorisationer, der kan læses på hjemmesiderne og A D O P T I O N 15

16 KAPITEL 2: KORT OM DE FORSKELLIGE ADOPTIONSTYPER I det følgende skelnes mellem en række forskellige typer af adoption, der er kategoriseret ud fra den måde, hvorpå behandlingen af sagen skal foregå. Det drejer sig om fremmedadoptioner, stedbarnsadoptioner og forskellige typer af familieadoptioner. Herudover kan de forskellige adoptionstyper inddeles i anonyme/ikke-anonyme adoptioner, nationale/internationale adoptioner og adoptioner med/uden samtykke. For alle adoptioner er det en grundlæggende betingelse, at adoptionen skal være til gavn for barnet (adoptionslovens 2) Fremmedadoption Ved fremmedadoption forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant (adoptionslovens 4 a, stk. 1). Oftest er der tale om en adoption af et barn, som ansøgeren ikke kender i forvejen. Der kan dog også være tale om, at ansøgeren kender barnet eller dets forældre, men at tilknytningen ikke er så kvalificeret, at den opfylder betingelserne for at kunne gennemføre en familieadoption. Formidlingen af et barn til international fremmedadoption vil som det klare udgangspunkt ske via en af de formidlende organisationer. Formidlingen af et barn til national fremmedadoption vil ske via Adoptionsnævnet. Særligt om private fremmedadoptioner Ved privat fremmedadoption forstås en international fremmedadoption uden bistand fra en af de formidlende organisationer i Danmark. I sådanne sager vil ansøgeren selv have etableret kontakt til et udenlandsk barn, som ansøgeren ønsker at adoptere, eller til en adoptionsformidlende organisation i udlandet. Private fremmedadoptioner tillades kun i Danmark, hvis særlige forhold gør sig gældende, jf. kapitel 14. A D O P T I O N 16

17 2.2. Stedbarnsadoption Ved stedbarnsadoption forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles eller registrerede partners barn eller adoptivbarn (adoptionslovens 5 a og lov om registreret partnerskab 4, stk. 1, 2. pkt.). Stedbarnsadoption er kendetegnet ved, at barnet efter adoptionen betragtes som fælles barn af adoptanten og den oprindelige forælder, der er gift med adoptanten (adoptionslovens 16, stk. 2). Det bemærkes, at stedbarnsadoption ikke er mulig blandt registrerede partnere, hvis barnet er et adoptivbarn fra udlandet. En stedbarnsadoption kræver ikke godkendelse som adoptant (adoptionslovens 4 a, stk. 2) Familieadoption Familieadoptioner er normalt kendetegnet ved, at der består en kvalificeret familiemæssig tilknytning mellem ansøgeren og det barn, der ønskes adopteret. Det fremgår af adoptionsbekendtgørelsen, at barnet enten skal være ansøgerens barnebarn, søskende eller nevø/niece ( 2, nr. 2). Herudover kan der gennemføres familieadoptioner, hvis der i stedet for en egentlig familiemæssig tilknytning mellem ansøgeren og barnet er en anden kvalificeret tilknytning mellem ansøgeren og barnet eller mellem ansøgeren og barnets forældre (slægtslignende forhold eller plejebarnsadoption). Barnebarn, søskende eller nevø/niece Anden kvalificeret tilknytning Hvis det godtgøres, at der er tale om en familieadoption, kræver adoptionen ikke godkendelse som adoptant (adoptionslovens 4 a, stk. 2). Nær tilknytning til barnet (plejebarnsadoption) Der stilles i praksis krav til ansøgerens tilknytning til barnet. Der skal således være etableret tæt kontakt igennem længere tid, typisk 3 år. Et typisk eksempel er ansøgninger om adoption af plejebørn. Nær tilknytning til barnets forælder Der stilles i praksis krav om en særligt kvalificeret tilknytning mellem ansøgeren og barnets forælder, således at tilknytningen minder om et nært slægtskabsforhold. Normalt vil der stilles krav om, at ansøgeren og barnets forælder er opvokset sammen, eller på anden måde har været i tæt kontakt i en længere periode. Der kan eksempelvis være tale om, at ansøgeren og barnets forælder er opvokset sammen som sammenbragte børn. Det er omvendt ikke tilstrækkeligt, at ansøgeren er en nær ven eller veninde til barnets forælder. A D O P T I O N 17

18 2.4. Anonyme adoptioner og ikke-anonyme adoptioner Ved anonyme adoptioner forstås adoptioner, hvor barnets oprindelige slægt ikke har eller kan få kendskab til, hvem adoptanten er. Forbindelsen mellem barnet og adoptanten vil efter dansk ret være skabt af en myndighed eller institution, der har beføjelse til at yde adoptionshjælp, og der har ikke været kontakt mellem adoptanten og barnets oprindeligt slægt. Disse adoptioner vil i sagens natur altid være fremmedadoptioner. Anonyme adoptioner vil dog kunne ændre karakter til at være ikke-anonyme, hvis den oprindelige slægt efterfølgende får kendskab til adoptanternes identitet. Ved ikke-anonyme adoptioner forstås adoptioner, hvor barnets oprindelige slægt har kendskab til adoptantens identitet, hvilket eksempelvis vil være tilfældet ved familieadoptioner. En ikke-anonym adoption kan dog også være en fremmedadoption, hvis adoptanten kender barnet eller dets forældre, men der ikke er et så nært tilknytningsforhold, at der er tale om en familieadoption. Ikke-anonyme adoptioner betegnes også som åbne adoptioner. Anonyme adoptioner Ikke-anonyme adoptioner Åben adoptioner 2.5. Internationale adoptioner og nationale adoptioner Ved internationale adoptioner forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i et andet land, eller et barn, der er ankommet til Danmark med henblik på adoption. Heroverfor står en national adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). En abstrakt godkendelse kan som udgangspunkt kun anvendes i den del af Riget, hvor den godkendte adoptant har bopæl. Stedbarnsadoptioner, familieadoptioner og fremmedadoptioner kan alle være såvel internationale som nationale Adoption med og uden samtykke Adoption med samtykke omfatter tilfælde, hvor barnets forældremyndighedsindehaver(e) frivilligt har afgivet samtykke til adoptionen (adoptionslovens 7). Frivillige adoptioner kan både være fremmedadoptioner, stedbarnsadoptioner og familieadoptioner. Adoption uden samtykke omfatter tilfælde, hvor en adoption gennemføres mod protest fra barnets forældremyndighedsindehaver(e) (adoptionslovens 9, stk. 2-4). Denne type adoptioner kan gennemføres som fremmedadoptioner eller som A D O P T I O N 18

19 familieadoptioner. Adoption uden samtykke kan kun ske i de særlige tilfælde, hvor væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det. A D O P T I O N 19

20 KAPITEL 3: INDGIVELSE AF ANSØGNING 3.1. Kompetence Afgørelser i sager om stedbarns- og familieadoptioner træffes af statsforvaltningen på det sted, hvor ansøgeren bor. Afgørelserne kan påklages til Familiestyrelsen. Afgørelse om adoption uden samtykke kan indbringes for domstolene. Ansøgerens bopæl Afgørelse om godkendelse som adoptant og om afslag på godkendelse som adoptant træffes af adoptionssamrådet i statsforvaltningen på det sted, hvor ansøgeren bor. Dog kan statsforvaltningen (adoptionssamrådets sekretariat) i sager om fremmedadoption uden forelæggelse for samrådet træffe afgørelse om, at ansøgeren opfylder betingelserne i fase 1 af undersøgelsesforløbet, således at ansøgeren kan fortsætte til fase 2 af forløbet. Afgørelser om afslag på godkendelse som adoptant kan påklages til Adoptionsnævnet Ansøgere med tilknytning til udlandet De danske myndigheder modtager jævnligt henvendelser om adoption fra danskere, der er flyttet til udlandet, eller fra udlændinge, der bor i Danmark. I disse tilfælde vil det ofte være relevant at undersøge nærmere, om de pågældende skal adoptere efter dansk ret UDGANGSPUNKTET I ADOPTIONSLOVENS 28, STK. 1 Det fremgår af adoptionslovens 28, stk. 1, at den, der har bopæl her i landet, kun kan adoptere efter reglerne i adoptionsloven. Reglen er udtryk for, at man på grund af de ofte meget betydelige forskelle mellem de danske og de udenlandske adoptionsregler har fundet det rimeligt at stille krav om, at en adoption med henblik på opfostring af et barn i Danmark gennemføres efter de danske regler om adoption. I denne betragtning ligger også omvendt, at en adoption, der gennemføres med henblik på opfostring af et barn i et andet land end Danmark, bør gennemføres efter dette lands regler om adoption, hvorfor ansøgere med bopæl i et andet land end Danmark bør henvises til at rette henvendelse til adoptionsmyndighederne i dette land. Det er vigtigt at notere sig, at bopæl i praksis forstås som domicil, dvs. det land, hvori en person har bopæl eller ophold i den hensigt varigt at forblive der, eller i det mindste uden hensigt til, at opholdet kun skal være midlertidigt. Bopæl forstås som domicil A D O P T I O N 20

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om adoption

Udkast til ændring af Vejledning om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 Npwi 2. juli 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1084 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER. Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER. Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Journalnummer (udfyldes af Rigsombuddet) Ansøgning om godkendelse som adoptant Rigsombudsmanden på Færøerne Jeg/vi søger om at blive godkendt til adoption af (sæt et kryds): Et barn formidlet gennem DIA

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område.

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 543 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. juli 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre") (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005 ADOPTION I DANMARK OG ENGLAND En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn Cand. ling. merc. speciale august 2005 Forfatter: Hanne Clausen (nr. 271124) Vejleder: Sandro Nielsen Handelshøjskolen

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 4. udgave (juni 2009) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere