VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR AF 30. SEPTEMBER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009"

Transkript

1 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR AF 30. SEPTEMBER 2009

2 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr af 30. september 2009 om adoption, der kan findes på retsinformation.dk. Ved uoverensstemmelse mellem denne udgave og udgaven på retsinformation.dk, er det udgaven på retsinformation.dk, der er gældende. Denne udgave af vejledningen er tænkt som en mere læsevenlig udgave. INDHOLD INDLEDNING 7 DEL I GENERELT OM ADOPTION 8 KAPITEL 1: REGLER OG AKTØRER PÅ ADOPTIONSOMRÅDET Regelgrundlaget Særligt om Haagerkonventionen Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk De formidlende organisationer 14 KAPITEL 2: KORT OM DE FORSKELLIGE ADOPTIONSTYPER Fremmedadoption Stedbarnsadoption Familieadoption Anonyme adoptioner og ikke-anonyme adoptioner Internationale adoptioner og nationale adoptioner Adoption med og uden samtykke 18 KAPITEL 3: INDGIVELSE AF ANSØGNING Kompetence Ansøgere med tilknytning til udlandet UDGANGSPUNKTET I ADOPTIONSLOVENS 28, STK ADOPTIONSLOVENS 28, STK ADOPTIONSLOVENS Ansøgningsblanketter m.v STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTION UDENLANDSKE DOKUMENTER FREMMEDADOPTION 23 DEL II STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTION 24 KAPITEL 4: BEHANDLING AF EN ANSØGNING OM STEDBARNSADOPTION De generelle betingelser 25

3 ÆGTESKAB REGISTRERET PARTNERSKAB ANSØGERENS ALDER Til gavns vurderingen SAMLIVSKRAVET ALDERSFORSKEL MELLEM ANSØGEREN OG BARNET Opfostringskravet Søskendemedtræk Internationale stedbarnsadoptioner 30 KAPITEL 5:BEHANDLING AF EN ANSØGNING OM FAMILIEADOPTION Generelle betingelser ÆGTESKAB OG REGISTRERET PARTNERSKAB ANSØGERENS ALDER Dokumentation for slægtskabet Indledende til gavns vurdering SAMLIVSKRAVET ALDERSFORSKEL MELLEM ANSØGEREN OG BARNET STRAFFEATTESTER DEN INDLEDENDE VURDERING I ØVRIGT Den fortsatte til gavns vurdering i nationale familieadoptioner Den fortsatte til gavns vurdering i internationale familieadoptioner UNDERSØGELSE AF ANSØGERNES FORHOLD UNDERSØGELSE AF BARNETS FORHOLD Afgivelse af erklæring efter artikel 17 c 38 KAPITEL 6: SAMTYKKE OG ERKLÆRING OM ADOPTION I FORBINDELSE MED STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTION Tilvejebringelse af samtykker og erklæringer samtykke fra forældre og værge HVEM HAR FORÆLDREMYNDIGHEDEN? VÆRGE FORMKRAV TIDSPUNKTET FOR SAMTYKKETS AFGIVELSE INFORMATION OG RÅDGIVNING AF FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVEREN Erklæring efter adoptionslovens 13 og FORMKRAV INFORMATION TIL ERKLÆRINGSAFGIVER PROTEST MOD ADOPTIONEN MANGLENDE REAKTION UNDLADELSE AF AT INDHENTE 13-ERKLÆRING 45 A D O P T I O N 3

4 KLAGEADGANG FØR BEVILLING UDFÆRDIGES Samtykke fra barnet BØRN OVER 12 ÅR BØRN UNDER 12 ÅR SAMTALEN MED BARNET OG NOTATPLIGT Særlig vejledningspligt over for udlændinge Forbud mod vederlag og ulovlig formidling Tilbagekaldelse af samtykke og adoption uden samtykke (tvangsadoption) 50 DEL III FREMMEDADOPTION 52 KAPITEL 7: UNDERSØGELSES- OG GODKENDELSESFORLØBET Generelt om undersøgelsesforløbet Fase STATSFORVALTNINGENS OPGAVER I FASE ADOPTIONSSAMRÅDETS OPGAVER I FASE Fase Fase STATSFORVALTNINGENS OPGAVER I FASE ADOPTIONSSAMRÅDETS OPGAVER I FASE 3 59 KAPITEL 8: GODKENDELSESKRAV Adoptionslovens krav om godkendelse som adoptant De generelle godkendelseskrav ALDER ÆGTESKAB SAMLIV SÆRLIGT OM ENLIGE ANSØGERE BOLIG ØKONOMI STRAFFORHOLD HELBRED Det adoptionsforberedende kursus Den individuelle vurdering FØRSTEGANGSANSØGERE FLERGANGSANSØGERE UDVIDET GODKENDELSE ENLIGE ANSØGERE Betydningen af fertilitetsbehandling og graviditet 73 KAPITEL 9: GODKENDELSE SOM ADOPTANT Forskellige typer godkendelse Godkendelsesrammer Procedure efter godkendelsen 76 A D O P T I O N 4

5 SOCIALRAPPORTER VED INTERNATIONAL FREMMEDADOPTION FREMSENDELSE AF SAGEN TIL ADOPTIONSNÆVNET Godkendelsens varighed Forlængelse af godkendelsen Bortfald af godkendelsen ANSØGERENS PLIGT TIL AT GIVE MEDDELELSE OM ÆNDREDE FORHOLD TILBAGEKALDELSE AF GODKENDELSEN 80 KAPITEL 10: BARN I FORSLAG Matchning med barn fra udlandet BARN ANVIST AF UDENLANDSK ADOPTIONSMYNDIHGED BARN ANVIST AF DANSK FORMIDLENDE ORGANISATION ANSØGERENS STILLINGTAGEN TIL MATCHNINGEN Matchning med barn fra Danmark MATCHNINGSPROCEDUREN SÆRLIGT OM YNGRE SØSKENDE TIL ALLEREDE ADOPTEREDE BØRN ANVISNINGSPROCEDUREN I ADOPTIVFORÆLDRENES STATSFORVALTNING 86 KAPITEL 11: OPFØLGNINGSRAPPORTER Opfølgningsrapporter ved international adoption Opfølgningsrapporter ved national adoption 87 DEL IV ANDET 89 KAPITEL 12: HJEMTAGELSE AF BARN Plejetilladelse Opholdstilladelse FREMMEDADOPTIONER STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTIONER Orlov FREMMEDADOPTIONER STEDBARNS- OG FAMILIEADOPTIONER 94 KAPITEL 13: ADOPTIONSBEVILLINGEN Bevilling til international adoption UDFÆRDIGELSE AF BEVILLING FASTSÆTTELSE AF BEVILLINGENS VIRKNING AFGIVELSE AF ATTEST EFTER ARTIKEL Bevilling til national adoption Adoptivbarnets navn Statsborgerskab Journal- og statistikkort 98 A D O P T I O N 5

6 KAPITEL 14: PRIVAT FREMMEDADOPTION Socialrapporter ved privat fremmedadoption Særligt om matchningsproceduren ved privat fremmedadoption 101 KAPITEL 15: ANERKENDELSE AF UDENLANDSKE ADOPTIONSAFGØRELSER Anerkendelse af adoptioner, der er gennemført i henhold til Haagerkonventionen Anerkendelse af adoptioner, der ikke er 104 gennemført i henhold til Haagerkonventionen Bekræftelse på anerkendelse Statsborgerskab Journal- og statistikkort 106 KAPITEL 16: OPHÆVELSE AF ADOPTIONER Ophævelse efter adoptionslovens 18, stk Ophævelse efter adoptionslovens 18, stk Ophævelse efter adoptionslovens 18, stk Ophævelse ved dom Statsforvaltningens opgave Adoptivbarnets navn efter ophævelse 109 KAPITEL 17: KLAGE OG AKTINDSIGT Klager over statsforvaltningens afgørelser Klager over adoptionssamrådets afgørelser Andre klager Aktindsigt Adoptivbarnets partsstatus Henvendelser fra oprindelig slægt 112 A D O P T I O N 6

7 INDLEDNING Denne vejledning vedrører behandlingen af sager om adoption. Vejledningen retter sig primært til sagsbehandlere på adoptionsområdet i statsforvaltningerne, og det er hensigten, at vejledningen i det daglige kan fungere som et arbejdsredskab. I vejledningen beskrives en række materielle og processuelle krav, der følger af adoptionslovgivningen. Anden lovgivning berøres i det omfang, det er fundet relevant. Vejledningen tilstræber dog ikke at give en udtømmende beskrivelse af reglerne, idet det vil bero på en konkret vurdering af den enkelte sag, hvordan den bedst tilrettelægges og behandles, ligesom mange af de materielle regler indebærer et konkret skøn. Der findes dog både i relation til processuelle og materielle regler krav, der ikke vil kunne fraviges. Vejledningen skal ses i sammenhæng med Familiestyrelsens anden vejledning om adoption: Vejledning om frigivelse af børn til national bortadoption, som retter sig til sagsbehandlere i både kommunerne, Ankestyrelsen og statsforvaltningerne i forbindelse med afgørelser om at frigive børn til bortadoption med eller uden samtykke. Vejledning om frigivelse af børn til national bortadoption A D O P T I O N 7

8 DEL I GENERELT OM ADOPTION Denne del af vejledningen indeholder generelle afsnit om adoption, herunder generelt om reglerne på adoptionsområdet og de forskellige aktører (kapitel 1) og en præsentation af de forskellige adoptionstyper (kapitel 2). Derudover beskrives generelle forhold vedrørende indgivelse af ansøgninger om adoption (kapitel 3). A D O P T I O N 8

9 KAPITEL 1: REGLER OG AKTØRER PÅ ADOPTIONSOMRÅDET 1.1. Regelgrundlaget Adoptioner i Danmark skal ske i henhold til FN s børnekonvention, artikel 21, hvor Danmark har forpligtet sig til at sikre, at barnets bedste skal være af afgørende betydning ved adoption. Adoptionsloven (lovbekendtgørelse nr. 905 af 28. september 2009) indeholder bl.a. regler om betingelser for at meddele adoptionsbevilling, om retsvirkningerne af en adoption, om ophævelse af en adoption, om formidling og om adoptionsmyndighedernes opgaver. FN s børnekonvention Adoptionsloven Familiestyrelsen har udstedt følgende bekendtgørelser på adoptionsområdet: Adoptionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 918 af 28. september 2009 om adoption). Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om statsforvaltningens behandling af sager om stedbarns- og familieadoption og om meddelelse af adoptionsbevilling. Herudover indeholder bekendtgørelsen regler om behandlingen af sager om adoption uden samtykke. Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 919 af 28. september 2009) om godkendelse som adoptant). Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler for godkendelse af adoptanter til fremmedadoption. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om statsforvaltningens behandling af godkendelsessagerne samt regler om formidling af danske og udenlandske børn til godkendte ansøgere. Bekendtgørelse om forretningsorden for adoptionssamrådet (bekendtgørelse nr. 921 af 28. september 2009). Bekendtgørelsen indeholder regler om adoptionssamrådets kompetencer og virksomhed. Bekendtgørelse om anvendelse af Haagerkonventionen af 1993 om internationale adoptioner (bekendtgørelse nr af 13. december 2002). Bekendtgørelsen indeholder en definition af sager, der er omfattet af Haagerkonventionen om adoption, og udpeger Familiestyrelsen som centralmyndighed. Bekendtgørelse om forretningsorden for Adoptionsnævnet (bekendtgørelse nr. 920 af 28. september 2009). Bekendtgørelsen indeholder regler om Adoptionsnævnets kompetencer og virksomhed. Familiestyrelsen har herudover udstedt Vejledning om frigivelse af børn til national bortadoption (vejledning nr af 30. september 2009). Vejledningen retter Adoptionsbekendtgørelsen Godkendelsesbekendtgørelsen Adoptionssamrådets forretningsorden Haagerkonventionen Adoptionsnævnets forretningsorden Vejledning om frigivelse af børn til national adoption A D O P T I O N 9

10 sig til kommunerne, Ankestyrelsen og statsforvaltningerne og indeholder retningslinjer for sagsbehandlingen vedrørende børn til bortadoption i Danmark. Endelig har styrelsen udstedt cirkulæreskrivelse nr af 26. juni 2009 om ændringer i adoptionsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2009, herunder særligt om stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen, cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser og cirkulæreskrivelse om særlige procedurer i sager om internationale familieadoptioner. De 2 sidstnævnte cirkulæreskrivelser vil løbende blive opdateret. Cirkulæreskrivelser På visse områder vil også anden lovgivning end adoptionslovgivningen have betydning i forbindelse med gennemførelsen af en adoptionssag, f.eks. indfødsretslovgivningen, udlændingelovgivningen, navnelovgivningen. Der er i et vist omfang henvist til sådan lovgivning i denne vejledning Særligt om Haagerkonventionen Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner trådte i kraft i Danmark den 1. november På hjemmesiden er det muligt at se konventionens fulde tekst, landene der samarbejder omkring konventionen og myndighederne, der kan kontaktes i de enkelte lande. Formålet med Haagerkonventionen er følgende: at opstille en række garantier for at sikre, at internationale adoptioner finder sted til barnets bedste (konventionens kap. II), at indføre et samarbejdssystem mellem adoptionsmyndighederne i de involverede lande (konventionens kap. III og IV), og at sikre en gensidig pligt til at anerkende adoptioner gennemført i andre konventionslande (konventionens kap. V). hcch.net Formålet med Haagerkonventionen En adoption er omfattet af Haagerkonventionen, når et barn, der har bopæl i et land (giverlandet), er blevet flyttet, er ved at blive flyttet eller skal flyttes til et andet land (modtagerlandet), efter at det er blevet adopteret af personer, der har bopæl i modtagerlandet, eller med henblik på adoption i modtagerlandet eller i giverlandet. Konventionen omfatter alle typer internationale adoptioner, herunder stedbarnsog familie-adoptioner. Det er en betingelse for dens anvendelse, at konventionen er trådt i kraft i både giverlandet og modtagerlandet på tidspunktet for ansøgningen om adoption, og at adoptionen vedrører en person under 18 år. I forhold til Finland, Island, Norge og Sverige finder konventionen ikke anvendelse, i det omfang bestemmelserne i Den Nordiske Ægteskabskonvention finder anvendelse. Den Nordiske Ægteskabskonvention A D O P T I O N 10

11 Familiestyrelsen er udpeget som dansk centralmyndighed efter konventionen. I afsnit 5.6. omtales udstedelse af artikel 17 c-erklæringer, og i kapitel 15 omtales afgivelse af erklæring efter artikel 23. Familiestyrelsen er centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Statsforvaltningen Adoptionsopgaverne er samlet i statsforvaltningerne, der behandler alle ansøgninger om adoption uanset om adoptionsreglerne stiller krav om godkendelse af ansøgerne som adoptanter eller ej. I forbindelse med adoptionssager, hvor der ikke stilles krav om, at ansøgeren skal godkendes som adoptant, varetager statsforvaltningen undersøgelsen af, om adoptionen vil være til gavn for det konkrete barn, og statsforvaltningen træffer afgørelse herom. I sager om adoption uden samtykke er det statsforvaltningen, som træffer afgørelse om, hvorvidt et barn kan frigives til adoption uden samtykke. Statsforvaltningen skal imidlertid forelægge sagen for justitsministeren (Familiestyrelsen), før den endelige afgørelse træffes. Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for retten. I forbindelse med ansøgninger om godkendelse som adoptant varetager statsforvaltningen sekretariatsfunktionen for adoptionssamrådet, jf. nedenfor. Herudover udfærdiger statsforvaltningen, når samrådet har godkendt ansøgeren som adoptant til et udenlandsk barn, en rapport om ansøgerens forhold til brug for de udenlandske adoptionsmyndigheder. Sekretariatsfunktion for adoptionssamrådet Statsforvaltningen udfærdiger adoptionsbevillinger i alle sager, hvor der skal udfærdiges en dansk bevilling. I en række sager om international fremmedadoption via en formidlende organisation anerkendes den udenlandske adoptionsafgørelse dog uden videre her i landet, og statsforvaltningen udsteder i disse sager en bekræftelse på anerkendelsen i stedet for en dansk bevilling. Endelig skal statsforvaltningen i sager, hvor samtykke til adoption er afgivet i udlandet, og hvor den udenlandske adoptionsafgørelse ikke anerkendes umiddelbart her i landet, forud for udstedelse af adoptionsbevillingen tage stilling til, om samtykket kan ligestilles med samtykke afgivet for en dansk myndighed eller institution. I sager om international fremmedadoption tager statsforvaltningen desuden stilling til barnets opholdsgrundlag i Danmark. A D O P T I O N 11

12 Adoptionssamrådene Efter adoptionslovens 25 a, stk. 3, består et samråd af et medlem med en social uddannelse, en jurist og en læge. Adoptionssamrådet træffer i fremmedadoptionssager afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant. Samrådet kan i den forbindelse træffe beslutning om, at der skal iværksættes specialundersøgelser, ligesom adoptionssamrådet i visse tilfælde skal inddrages, når der bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren. Endelig kan samrådet træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldte, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for at være egnet som adoptant. Samrådets opgaver Samrådet er herudover tillagt en række andre kompetencer, jf. forretningsordenens 3, stk. 1. Samrådets afgørelser træffes som udgangspunkt i møder. Formanden kan dog bestemme, at sagen kan behandles på anden måde. Samrådet er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt. Afgørelser træffes ved stemmeflertal, idet der er mulighed for dissens. Hvis der afgives dissens, har ansøgeren ret til at blive bekendt hermed, herunder til at vide, hvem der har afgivet dissens. Voteringen sker mundtligt ved møde mellem medlemmerne, men kan undtagelsesvist ske på anden måde, hvis det findes hensigtsmæssigt. Møder i samrådet er ikke offentlige, og ansøgere har heller ikke selv krav på at kunne møde personligt i forbindelse med et møde. For hver sag, der behandles i samrådet, føres et protokollat, hvoraf beslutningen og begrundelsen for beslutningen fremgår samt de enkelte medlemmers standpunkter, hvis der har været uenighed. Meddelelse om samrådets afgørelse kan gives af statsforvaltningen på samrådets vegne. Meddelelsen bør normalt ske skriftligt. Samrådets medlemmer beskikkes af justitsministeren i indtil fire år ad gangen, og genbeskikkelse kan finde sted. Samrådets medlemmer Et samrådsmedlems beskikkelse udløber ved udgangen af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år. Det juridiske medlem er formand for samrådet og skal være medarbejder i statsforvaltningen. Med kravet om, at juristen skal være medarbejder i statsforvaltningen, ønskes der en faglig forankring i statsforvaltningens daglige adoptionsarbejde. Stedfortræderen for formanden skal også være jurist og medarbejder i statsforvaltningen. A D O P T I O N 12

13 Hvis et af de øvrige medlemmer af samrådet også er medarbejder i statsforvaltningen, må vedkommende af hensyn til habiliteten ikke være beskæftiget med adoptionsområdet i den statsforvaltning, hvor vedkommende sidder i samrådet. Vedkommende må af samme grund heller ikke have det juridiske medlem eller det juridiske medlems stedfortræder som chef, ligesom vedkommende ikke må have samme chef som det juridiske medlem eller dennes stedfortræder. Højst to af samrådets medlemmer må være medarbejder i statsforvaltningen. Samrådssekretariatet Statsforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for adoptionssamrådet. Sekretariatet forbereder sagen til behandling af samrådet og tilvejebringer i den forbindelse de nødvendige oplysninger om ansøgeren. Sagsbehandleren kan i forbindelse med sagen benytte sig af relevant konsulentbistand (f.eks. psykologer eller pædiatere), men brugen af konsulentbistand må ikke få karakter af, at der uden samrådets afgørelse herom foretages en specialundersøgelse af ansøgeren. Sekretariatets opgaver Efter forretningsordenens 6, stk. 3, skal sekretariatet i hver enkelt sag udarbejde en indstilling til brug for samrådets afgørelse i sagen. Indstillingen kan sendes til ansøgeren til orientering, men den er ikke omfattet af reglerne om partshøring. Er der indgivet ansøgning om adoption, kan sekretariatet, hvis det vurderes, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle godkendelseskrav, træffe afgørelse om, at undersøgelsesforløbet kan fortsætte uden forelæggelse for adoptionssamrådet. Hvis sekretariatet er i tvivl om, hvorvidt de generelle krav er opfyldt, forelægges sagen for samrådet. Sekretariatets afgørelse om fortsættelse af undersøgelsesforløb uden forlæggelse for samrådet Sekretariatet vil desuden skulle udarbejde en socialrapport til giverlandet, når en godkendelse til adoption ønskes anvendt til international adoption. Der kan i særlige tilfælde være grund til at imødekomme et ønske fra en ansøger om at få en ny sagsbehandler, men ansøgeren har ikke uden videre ret til sagsbehandlerskifte. Sager om frigivelse af børn til national adoption behandles i statsforvaltningen og ikke i samrådet eller samrådssekretariatet. Adoptionsnævnet Adoptionssamrådets afgørelser kan inden 6 måneder påklages til Adoptionsnævnet. Klagefrist Efter adoptionslovens 25, stk. 1, består Adoptionsnævnet af en formand og et antal andre medlemmer. Medlemmerne og deres stedfortrædere beskikkes af justitsministeren for indtil 4 år ad gangen. Adoptionsnævnet har udover opgaven som klageinstans for samrådets afgørelser bl.a. til opgave at føre tilsyn med samrådenes sagsbehandling og konkrete afgø- Adoptionsnævnets opgaver A D O P T I O N 13

14 relse. Adoptionsnævnet skal i kraft heraf bidrage til at sikre en ensartet praksis i samrådene. Herudover fører Adoptionsnævnet tilsyn med de formidlende organisationers behandling af matchningssager samt med organisationernes virksomhed i udlandet. Nævnet har i den forbindelse udpeget et antal børnelæger, som har til opgave at rådgive ansøgere, der har fået bragt barn i forslag fra udlandet. Adoptionsnævnet skal desuden indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet såvel på nationalt som internationalt plan. Endvidere varetager Adoptionsnævnet opgaven med at matche danske børn til bortadoption til ansøgere, der er godkendt til national adoption. Endelig udvælger Adoptionsnævnet, blandt de godkendte ansøgere, som har tilkendegivet, at de vil modtage et barn i pleje med henblik på adoption, den ansøger, der skønnes bedst egnet til at modtage et bestemt barn i pleje med henblik på adoption. Familiestyrelsen Efter adoptionslovens 25 fastsætter justitsministeren regler om godkendelse som adoptant og om adoptionssagers behandling m.v. I praksis varetages opgaverne af Familiestyrelsen. Familiestyrelsen er centralmyndighed efter Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. I sager om stedbarnsadoption og familieadoption er Familiestyrelsen klageinstans for statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningerne kan desuden i en række tilfælde forelægge sager for styrelsen, før der træffes afgørelse i disse. I forbindelse med sager om fremmedadoption tilrettelægger og udbyder Familiestyrelsen de kurser, der indgår som fase 2 i undersøgelsesforløbet. Familiestyrelsen meddeler desuden autorisation til de formidlende organisationer, og det almindelige tilsyn med organisationerne hører under styrelsen. Dette tilsyn omfatter bl.a. organisationernes faglige kvalifikationer, økonomiske og organisatoriske forhold samt fastsættelse og opkrævning af formidlingsgebyrer. For så vidt angår den del af tilsynet, der er henlagt til Adoptionsnævnet, skal nævnet indberette til Familiestyrelsen, hvis det i forbindelse med sit tilsyn bliver opmærksomt på uregelmæssigheder. Centralmyndighed Klageinstans Adoptionsforberedende kursus Tilsyn med de adoptionsformidlende organisationer 1.4. De formidlende organisationer Organisationerne yder bistand til at skaffe forbindelse mellem en godkendt adoptant og et udenlandsk barn med henblik på adoption og bistand til at gennemføre adoptionen. Justitsministeren har i henhold til adoptionslovens 30 autoriseret følgende organisationer til at yde adoptionshjælp: AC Børnehjælp, Elkjærvej 31, 8230 Åbyhøj og DanAdopt, Hovedgaden 24, 3460 Birkerød. A D O P T I O N 14

15 De nærmere vilkår for tilladelsen til at yde adoptionshjælp er fastsat i organisationernes autorisationer, der kan læses på hjemmesiderne og A D O P T I O N 15

16 KAPITEL 2: KORT OM DE FORSKELLIGE ADOPTIONSTYPER I det følgende skelnes mellem en række forskellige typer af adoption, der er kategoriseret ud fra den måde, hvorpå behandlingen af sagen skal foregå. Det drejer sig om fremmedadoptioner, stedbarnsadoptioner og forskellige typer af familieadoptioner. Herudover kan de forskellige adoptionstyper inddeles i anonyme/ikke-anonyme adoptioner, nationale/internationale adoptioner og adoptioner med/uden samtykke. For alle adoptioner er det en grundlæggende betingelse, at adoptionen skal være til gavn for barnet (adoptionslovens 2) Fremmedadoption Ved fremmedadoption forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant (adoptionslovens 4 a, stk. 1). Oftest er der tale om en adoption af et barn, som ansøgeren ikke kender i forvejen. Der kan dog også være tale om, at ansøgeren kender barnet eller dets forældre, men at tilknytningen ikke er så kvalificeret, at den opfylder betingelserne for at kunne gennemføre en familieadoption. Formidlingen af et barn til international fremmedadoption vil som det klare udgangspunkt ske via en af de formidlende organisationer. Formidlingen af et barn til national fremmedadoption vil ske via Adoptionsnævnet. Særligt om private fremmedadoptioner Ved privat fremmedadoption forstås en international fremmedadoption uden bistand fra en af de formidlende organisationer i Danmark. I sådanne sager vil ansøgeren selv have etableret kontakt til et udenlandsk barn, som ansøgeren ønsker at adoptere, eller til en adoptionsformidlende organisation i udlandet. Private fremmedadoptioner tillades kun i Danmark, hvis særlige forhold gør sig gældende, jf. kapitel 14. A D O P T I O N 16

17 2.2. Stedbarnsadoption Ved stedbarnsadoption forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles eller registrerede partners barn eller adoptivbarn (adoptionslovens 5 a og lov om registreret partnerskab 4, stk. 1, 2. pkt.). Stedbarnsadoption er kendetegnet ved, at barnet efter adoptionen betragtes som fælles barn af adoptanten og den oprindelige forælder, der er gift med adoptanten (adoptionslovens 16, stk. 2). Det bemærkes, at stedbarnsadoption ikke er mulig blandt registrerede partnere, hvis barnet er et adoptivbarn fra udlandet. En stedbarnsadoption kræver ikke godkendelse som adoptant (adoptionslovens 4 a, stk. 2) Familieadoption Familieadoptioner er normalt kendetegnet ved, at der består en kvalificeret familiemæssig tilknytning mellem ansøgeren og det barn, der ønskes adopteret. Det fremgår af adoptionsbekendtgørelsen, at barnet enten skal være ansøgerens barnebarn, søskende eller nevø/niece ( 2, nr. 2). Herudover kan der gennemføres familieadoptioner, hvis der i stedet for en egentlig familiemæssig tilknytning mellem ansøgeren og barnet er en anden kvalificeret tilknytning mellem ansøgeren og barnet eller mellem ansøgeren og barnets forældre (slægtslignende forhold eller plejebarnsadoption). Barnebarn, søskende eller nevø/niece Anden kvalificeret tilknytning Hvis det godtgøres, at der er tale om en familieadoption, kræver adoptionen ikke godkendelse som adoptant (adoptionslovens 4 a, stk. 2). Nær tilknytning til barnet (plejebarnsadoption) Der stilles i praksis krav til ansøgerens tilknytning til barnet. Der skal således være etableret tæt kontakt igennem længere tid, typisk 3 år. Et typisk eksempel er ansøgninger om adoption af plejebørn. Nær tilknytning til barnets forælder Der stilles i praksis krav om en særligt kvalificeret tilknytning mellem ansøgeren og barnets forælder, således at tilknytningen minder om et nært slægtskabsforhold. Normalt vil der stilles krav om, at ansøgeren og barnets forælder er opvokset sammen, eller på anden måde har været i tæt kontakt i en længere periode. Der kan eksempelvis være tale om, at ansøgeren og barnets forælder er opvokset sammen som sammenbragte børn. Det er omvendt ikke tilstrækkeligt, at ansøgeren er en nær ven eller veninde til barnets forælder. A D O P T I O N 17

18 2.4. Anonyme adoptioner og ikke-anonyme adoptioner Ved anonyme adoptioner forstås adoptioner, hvor barnets oprindelige slægt ikke har eller kan få kendskab til, hvem adoptanten er. Forbindelsen mellem barnet og adoptanten vil efter dansk ret være skabt af en myndighed eller institution, der har beføjelse til at yde adoptionshjælp, og der har ikke været kontakt mellem adoptanten og barnets oprindeligt slægt. Disse adoptioner vil i sagens natur altid være fremmedadoptioner. Anonyme adoptioner vil dog kunne ændre karakter til at være ikke-anonyme, hvis den oprindelige slægt efterfølgende får kendskab til adoptanternes identitet. Ved ikke-anonyme adoptioner forstås adoptioner, hvor barnets oprindelige slægt har kendskab til adoptantens identitet, hvilket eksempelvis vil være tilfældet ved familieadoptioner. En ikke-anonym adoption kan dog også være en fremmedadoption, hvis adoptanten kender barnet eller dets forældre, men der ikke er et så nært tilknytningsforhold, at der er tale om en familieadoption. Ikke-anonyme adoptioner betegnes også som åbne adoptioner. Anonyme adoptioner Ikke-anonyme adoptioner Åben adoptioner 2.5. Internationale adoptioner og nationale adoptioner Ved internationale adoptioner forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i et andet land, eller et barn, der er ankommet til Danmark med henblik på adoption. Heroverfor står en national adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). En abstrakt godkendelse kan som udgangspunkt kun anvendes i den del af Riget, hvor den godkendte adoptant har bopæl. Stedbarnsadoptioner, familieadoptioner og fremmedadoptioner kan alle være såvel internationale som nationale Adoption med og uden samtykke Adoption med samtykke omfatter tilfælde, hvor barnets forældremyndighedsindehaver(e) frivilligt har afgivet samtykke til adoptionen (adoptionslovens 7). Frivillige adoptioner kan både være fremmedadoptioner, stedbarnsadoptioner og familieadoptioner. Adoption uden samtykke omfatter tilfælde, hvor en adoption gennemføres mod protest fra barnets forældremyndighedsindehaver(e) (adoptionslovens 9, stk. 2-4). Denne type adoptioner kan gennemføres som fremmedadoptioner eller som A D O P T I O N 18

19 familieadoptioner. Adoption uden samtykke kan kun ske i de særlige tilfælde, hvor væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det. A D O P T I O N 19

20 KAPITEL 3: INDGIVELSE AF ANSØGNING 3.1. Kompetence Afgørelser i sager om stedbarns- og familieadoptioner træffes af statsforvaltningen på det sted, hvor ansøgeren bor. Afgørelserne kan påklages til Familiestyrelsen. Afgørelse om adoption uden samtykke kan indbringes for domstolene. Ansøgerens bopæl Afgørelse om godkendelse som adoptant og om afslag på godkendelse som adoptant træffes af adoptionssamrådet i statsforvaltningen på det sted, hvor ansøgeren bor. Dog kan statsforvaltningen (adoptionssamrådets sekretariat) i sager om fremmedadoption uden forelæggelse for samrådet træffe afgørelse om, at ansøgeren opfylder betingelserne i fase 1 af undersøgelsesforløbet, således at ansøgeren kan fortsætte til fase 2 af forløbet. Afgørelser om afslag på godkendelse som adoptant kan påklages til Adoptionsnævnet Ansøgere med tilknytning til udlandet De danske myndigheder modtager jævnligt henvendelser om adoption fra danskere, der er flyttet til udlandet, eller fra udlændinge, der bor i Danmark. I disse tilfælde vil det ofte være relevant at undersøge nærmere, om de pågældende skal adoptere efter dansk ret UDGANGSPUNKTET I ADOPTIONSLOVENS 28, STK. 1 Det fremgår af adoptionslovens 28, stk. 1, at den, der har bopæl her i landet, kun kan adoptere efter reglerne i adoptionsloven. Reglen er udtryk for, at man på grund af de ofte meget betydelige forskelle mellem de danske og de udenlandske adoptionsregler har fundet det rimeligt at stille krav om, at en adoption med henblik på opfostring af et barn i Danmark gennemføres efter de danske regler om adoption. I denne betragtning ligger også omvendt, at en adoption, der gennemføres med henblik på opfostring af et barn i et andet land end Danmark, bør gennemføres efter dette lands regler om adoption, hvorfor ansøgere med bopæl i et andet land end Danmark bør henvises til at rette henvendelse til adoptionsmyndighederne i dette land. Det er vigtigt at notere sig, at bopæl i praksis forstås som domicil, dvs. det land, hvori en person har bopæl eller ophold i den hensigt varigt at forblive der, eller i det mindste uden hensigt til, at opholdet kun skal være midlertidigt. Bopæl forstås som domicil A D O P T I O N 20

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005 ADOPTION I DANMARK OG ENGLAND En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn Cand. ling. merc. speciale august 2005 Forfatter: Hanne Clausen (nr. 271124) Vejleder: Sandro Nielsen Handelshøjskolen

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

International adoption. Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg

International adoption. Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg International adoption Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg Betænkning nr. 1338 København 1997 Betænkning nr. 1338 Udgivet af Justitsministeriet Juni 1997 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING 2012 INDHOLD 1. RESUMÉ 3 2. INDLEDNING 5 3. BØRNELOVENS REGLER 9 3.1. Baggrund 9 3.2. Faderskab 10 3.2.1. FADERSKAB TIL BØRN FØDT

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Låsby den 22. oktober 2008 Velfærdsministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til: gbo@vfm.dk Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Adoptionsnævnets årsberetning 2004

Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 København 2005 Adoptionsnævnet Æbeløgade 1 2100 København Ø ISSN 1601-7854 Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers MDD, Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere