Bilag 2 Official i sporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Official i sporten"

Transkript

1 Official licenser i Roadracing Official licenser i Drag Racing Official licenser i Speedway Official licenser i BMX Official licenser i Motocross

2 Official licenser Road Racing Generelt Der er 7 forskellige licenser og flere af dem giver mulighed for at have flere funktioner. Nogen af licenserne er fælles licenser i alle 5 sportskommissioner, mens andre kun gælder RR D licens S licens (Fælles) TL licens TK licens TT licens TM licens (Fælles) G (A) G (C) G (B) (Denne giver ingen licens) Licenser erhverves efter nedenstående regler 1 D licens Funktionsområde: Dommer Kandidaten skal være medlem af DMU og fyldt 20 år og foruden have erhvervet S licens. Kandidaterne indstilles af SK RR/DR, og hverken klub eller kandidat kan derfor selv tilmelde sig. Uddannelsen omfatter et modul, som omhandler grenspecifikt regler for udførelsen af dommer funktionen. Dette modul afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås. Derefter skal man påtage tage sig 2 dommerjob som føl inden SK vurderer, om kandidaten kan få tildelt licens. Hvis der ikke gøres brug af en D licens indenfor 3 år nedgraderes den til en S Licens. D licens giver ikke adgang til at virke som tidtager eller TK chef, idet der kræves særlig licens til disse funktioner. Uddannelsen gives, uden at der skal betales deltagergebyr. 2: S licens Funktionsområde: Stævneleder Kurser afholdes ved DMU foranstaltning årligt i januar. Kandidaten skal være medlem af DMU og fyldt 18 år og foruden have erhvervet T licens. Kandidaten tilmeldes af sin stamklub. Uddannelsen omfatter et modul, som afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås. Modulet omhandler en dybtgående gennemgang af Alment reglement og udførelsen af stævneleder funktionen. Dette modul er fælles for alle 5 sportskommissioner. Man skal også deltage i stævnelederseminaret det år man deltager i det første modul. Pris er 300 kr. for deltagelse i kurset, og beløbet opkræves af DMU fra klubben. Prisen på stævneleder seminaret varierer fra år til år. 3: TL licens Funktionsområde Træningsleder Holdleder Kurset afholdes når der kan samles min 12 deltager. Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og forud have erhvervet G(A) eller kørerlicens. Kandidaten tilmeldes af sin stamklub. Pris er 150 kr. for deltagelse i kurset, og beløbet opkræves af DMU fra klubben.

3 4: TK licens Funktionsområde Teknisk kontrol Kurset afholdes når der kan samles min.12 deltager. Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og forud have erhvervet G (A) eller kørelicens. Kandidaten tilmeldes af sin stamklub. Pris er 150 kr. for deltagelse i kurset, og beløbet opkræves af DMU fra klubben. 5: TT licens Funktionsområde Tidtager Kurset er fælles for RR og MX, og det omfatter uddannelse i brug af AMB/Mylaps tidtager systemet. Kurset afholdes efter behov og vil ofte omfatte et kursus for nye licenstagere og et seminar for eksisterende licensholdere.. Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og forud have erhvervet G (A) eller kørerlicens. Kandidaten tilmeldes af sin stamklub. Pris er 150 kr. for deltagelse i kurset, og beløbet opkræves af DMU fra klubben 6: TM licens Funktionsområde Miljøofficials Kurset afholdes når der kan samles min.12 deltager. Kurset henvender sig til banedrivende klubber, der skal have uddannet egentlig miljøofficials. For andre er der mulighed for at lade en official udfylde DMU Miljøinstruks ved stævner. Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og forud have erhvervet G (A) eller kørerlicens. Pris er 150 kr. for deltagelse i kurset, og beløbet opkræves af DMU fra klubben G (A) (B) (C) licens Funktionsområde A Ryttergårdschef Banechef Starter Flagofficials Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og deltage i et kursus, der afholdes lokalt ved klubforanstaltning ved godkendte underviser af Uddannelsesudvalget. Pris er 75 kr. for deltagelse i kurset, og beløbet opkræves af DMU fra klubben. Funktionsområde B Flagofficials/svingdommere Kandidaten skal være fyldt 18 år. Der er ikke krav om DMU medlemskab. Der foretages instruktion af svingdommere og flagofficials på løbsdagen af stævnelederen. Funktionsområde C Svingdommer / flagofficials Assistenter til ledende officials Kandidaten skal være fyldt 14 år og gennemgår samme undervisning som til et G(A) licens Pris er 75 kr. for deltagelse i kurset, og beløbet opkræves af DMU fra klubben. Derudover holdes der hvert år, dommer, stævneleder og holdlederseminar Alle disse kurser kan findes på DMU Kursusportal på dmusport.dk, hvor tilmeldingen skal ske gennem ens stamklub.

4 Officials licenser Drag Racing Generelt Officials licenser inddeles i 10 licenser Nogen af licenserne er fælles licenser i alle 5 sportskommissioner, mens andre kun gælder DR D licens S licens (Fælles) TL TT licens TK licens TS TM licens (Fælles) G (A) G (C) G (B) (Denne giver ingen licens) Dommerens opgaver Dommeren er øverste myndighed og har pligt til at fremme overholdelsen af sportsreglementets bestemmelser og tillægsregler, som finder anvendelse. Ved et stævne er dommeren ikke ansvarlig for dettes organisation. Følgende bestemmelser er gældende: a. Dommeren har til opgave at udøve den højeste kontrol med stævnets gennemførelse. b. Dommeren skal have forevist banesynsrapporten og skal ved selvsyn overbevise sig om, at banen er i forsvarlig stand. c. Han skal afgøre enhver protest, som måtte blive indgivet under stævnet, idet han dog under behandlingen skal sørge for, at alle implicerede parter får lejlighed til at fremsætte forklaring. d. Han kan idømme deltagere og officials bøder på indtil kr. 1000,- såfremt reglementet eller de instruktioner, som gives af stævnelederen eller dommeren, ikke efterkommes. e. Han kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller fra resten af stævnet. Han kan ligeledes udelukke en official, som han ser uegnet, eller som efter hans mening har gjort sig skyldig i tilstedelig optræden eller i en usportslig handling. Desuden kan han beordre fjernelse fra stævnepladsen af sådanne kørere eller andre personer, som vægrer sig ved at følge hans eller en anden officials instruktioner. f. Han kan, hvis dette er uomgængeligt nødvendigt eller påkrævet af sikkerhedshensyn, udskyde, afbryde eller indstille et løb eller en del deraf. g. Han kan beordre en motors slagvolumen målt op, en brændstofprøve aftappet eller foretaget andre tekniske undersøgelser, der måtte være nødvendige for at afgøre, om der er overensstemmelse med reglement og anmeldelse, og han kan tilbageholde en motorcykel ved stævnets slutning. h. Han skal inden 72 timer efter et stævnes afslutning indsende en elektronisk rapport til DMU, udfyldt på den elektroniske dommerrapport der forefindes på DMU s hjemmeside. Alle punkterne i rapporten skal være udfyldt. Rapporten sendes til DMU's kontor der sørger for kopi til arrangøren og SK RR DR. i. Til DMU indsendes desuden: Kombineret official liste/erklæring vedr. teknisk kontrol/stævneleder erklæring. Deltagerliste (med navne, licenskategori, licensnumre og klubbetegnelser). Resultatliste og stiger med navne, licenskategori, licensnumre og klubbetegnelser.

5 Liste med oversigt over udeblevne kørere, for hvilke der ikke er meldt afbud. Eventuelt indgivne protester samt notater af afhøringer. Eventuelle tilbageholdte licenser. Eventuelle skadesanmeldelser for tilskadekomne. j. Dommeren sender/udleverer også en kopi af den udfyldte skadesanmeldelse til den tilskadekomne. Stævnelederens opgaver Stævnelederen er over for dommeren og arrangøren ansvarlig for den rette planlægning, gennemførelse og ledelse af konkurrencen. Stævnelederens opgaver er bl.a.: a. At forvisse sig om, at banen er i orden, at alle officials og funktionærer er på deres pladser, samt at samaritter eller læge og ambulance er til stede. b. At forvisse sig om, at samtlige officials er således instrueret, at de kan udføre deres pligter på rette vis. c. At modtage og til dommeren viderebringe protester, der måtte blive indgivet under stævnet. d. At følge og viderebringe de instruktioner, dommeren giver. Han kan ikke idømme deltagere og officials bøder. Han kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller fra resten af stævnet. Han kan ligeledes udelukke en official, som han anser for uegnet, eller som efter hans mening har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. Desuden kan han beordre fjernelse fra stævnepladsen af sådanne kørere eller andre personer som vægrer sig ved at følge hans eller en anden officials instruktioner. Før stævnets begyndelse skal stævnelederen for dommeren forevise: Løbstilladelser fra DMU og det stedlige politi, samt banesyns rapport. Samtidig skal stævnelederen til dommeren aflevere følgende: Deltagerliste og liste over officials, alle med licenskategori og licensnumre, samt erklæring underskrevet af stævnelederen og chefen for teknisk kontrol om, at banen, kørernes påklædning og motorcyklerne er i forskriftsmæssig stand. Stævnelederen skal forud for hvert stævne indskærpe hver enkelt af deltagerne, at indregistrerede motorcykler, 30 km knallerter/scootere og 45 km knallerter/scootere, som deltager i træningen/konkurrencen, skal bringes i forskriftsmæssig stand, før de atter benyttes til kørsel på færdselslovens område offentlig vej eller gade. Ligeledes må det tilkendegives deltagerne, at overtrædelse heraf foruden strafansvar kan medføre suspension. Mangelfuld instruktion af deltagerne med hensyn til de foran omhandlende forhold kan for arrangøren medføre tilbagekaldelse af løbstilladelsen. Ved stævnets afslutning skal stævnelederen til dommeren aflevere resultatlister, stiger, oversigt over udeblevne, ikke afmeldte kørere samt andet skriftligt materiale, der måtte være af betydning for dommerens rapportering om stævnet. Chefen for den tekniske kontrols opgaver Det påhviler chefen for den tekniske kontrol forud for træning, tidtagninger og løbet at forestå kontrollen af, at motorcyklerne samt kørernes påklædning og udstyr er i overensstemmelse med reglementets krav og de gældende tillægsregler. Han skal sammen med stævnelederen underskrive en erklæring om, at denne kontrol er gennemført. Under stævnet, i forbindelse med styrt og uheld, er det chefen for den tekniske kontrols opgave at sikre sig, at køretøjer og udstyr fortsat er i forsvarlig stand.

6 Der føres en kontinuerlig synsattest for hver deltager i DM-klasserne. Chefen for teknisk kontrol afleverer efter afvikling af hver enkelt DM-afdeling synsattesten til klubbens formand, som er ansvarlig for at opbevare attesten, og at den er til stede ved næstkommende DMafdeling. Tidtagerchefens opgaver Det påhviler tidtagerchefen at forestå ledelsen af tidtagning og resultatberegning. Han skal til stadighed have overblik over, om alle dele af den samlede resultat beregningsprocedure udføres korrekt og gribe ind i påkommende tilfælde. Han skal: a. Til dommeren via stævnelederen, efter stævnet afgive en komplet kval liste og stiger, i underskrevet stand. b. I en periode af mindst 1 år efter stævnet sørge for opbevaring af de originale dokumenter anvendt ved resultatberegningen i papirform eller elektronisk, således at disse om fornødent kan indsendes til DMU til efterkontrol. c. Afleverer komplet sæt at alle kørte runder, kvallister og færdige stiger til formanden for SU DR. Starterens opgaver Det påhviler starteren at stå for afviklingen af løbets start. Forinden skal han: a. Have sikre sig, at løbsstrækningen er fri. b. Have kontrolleret, at kørerne har indtaget deres korrekte startpladser. Endvidere er det starterens opgave at overvåge deltagernes passage af målet og forestå den her med forbundne signalering. c. Kan udelukke kører fra en runde. Træningsleders opgaver a. At forvisse sig om at løbsstrækningen er forsvarlig. b. At forvisse sig om at kørernes påklædning overholder DMU s reglement. c. At forvisse sig om at motorcyklerne overholder DMU s reglement. d. At forvisse sig om at løbet bliver afviklet i henhold til DMU s reglement. e. I tilfælde af tilskadekomne skal træningsleder udfylde skadesanmeldelse i 2 eksemplarer, en sendes til DMU s kontor, den anden udleveres til den tilskadekomne. Miljøofficials opgaver At sikre sig at alle miljømæssige forhold bliver overholdt. At indberette til stævneleder hvis de miljømæssige forhold ikke bliver overholdt. Aflevere udfyldt miljørapport til stævneleder ved arrangementets afslutning. G (A) G (A) giver licens som ryttergårdsansvarlig samt baneansvarlig samt øvrige officials. D, S og alle T licensindehavere skal deltage på seminar mindst 1 gang hver 3. år for at beholde deres licens.

7 Officials licenser SPW Generelt Officials licenser inddeles i 8 licenser Nogen af licenserne er fælles licenser i alle 5 sportskommissioner, mens andre kun gælder SPW D licens S licens (Fælles) TT licens TK licens TM licens (Fælles) G (A) G (C) G (B) (Denne giver ingen licens) Licenser erhverves efter nedenstående regler 1 D licens Funktionsområde: Dommer Kandidaten skal være medlem af DMU og fyldt 20 år og foruden have erhvervet S licens Skal deltage i et modul, som omhandler gren specifikt regler for udførelsen af dommer funktionen Dette modul afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås. Derefter skal man påtage tage sig 5 dommerjob som føl inden man kan komme op til de 2 praktiske prøver, som begge skal bestås. Hver sportskommission kan i sit eget område kategorisere dommer i 3 grupper, som er. 1 Mesterskabsløb og løb med offentligt adgang (publikumsløb) 2 Turnering, cup og endagsstævner, træningsstævner. 3 Mirco, mini, 50cc, klubmesterskaber/ resten. Hvis der ikke gøres brug af en D licens indenfor 3 år nedgraderes den til en S Licens. Ønsker man at fungere som teknisk kontrolchef skal man have et TK licens. 2: S licens Funktionsområde: Stævneleder Kurser afholdes ved DMU foranstaltning 3. søndag i januar. Kandidaten skal være medlem af DMU og fyldt 18 år og foruden have erhvervet TT licens Skal deltage i et modul afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås. Modulet omhandler en dybtgående gennemgang af det alment reglement og udførelsen af stævneleder funktionen. Denne Modul er fælles for alle 5 sportskommissioner. Man skal også deltage i stævnelederseminaret det år man deltager i det første modul Pris er 300 kr. for det første modul. opkræves af DMU. Prisen på stævneleder seminaret varierer fra år til år 3: TT licens Funktionsområde Tidtager Træningsleder Holdleder Kurset afholdes når der kan samles min 12 deltager. Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og forud have erhvervet G(A) G(C) eller kørerlicens og have deltaget i et kursus.

8 Pris pr Licens 150 kr. opkræves af DMU. 4: TK licens Funktionsområde Teknisk kontrol Kurset afholdes når der kan samles min.12 deltager. Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og forud have erhvervet G (A) G (C) eller kørelicens og have deltaget i et kursus Pris pr licens 150 kr opkræves af DMU. 5: TM licens Funktionsområde Miljøofficials Kurset afholdes af DMU flere steder i DK. Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og forud have erhvervet G (A) (C) Prisen er 150 kr opkræves af DMU. G (A) (B) (C) licens Funktionsområde A Ryttergårdschef Banechef Starter Flagofficials Kandidaten skal være medlem af DMU, fyldt 18 år og deltage i et kursus, der afholdes lokalt ved klubforanstaltning ved godkendt underviser af Uddannelsesudvalget. Prisen er 75 kr. Opkræves af DMU. Funktionsområde B Flagofficials/svingdommere Kandidaten skal være fyldt 18 år. Der er ikke krav om DMU medlemskab. Der foretages instruktion af svingdommere og flagofficials på løbsdagen af stævnelederen. Funktionsområde C Svingdommer / flagofficials Assistenter til ledende officials Kandidaten skal være fyldt 14 år og gennemgår samme undervisning som til et G(A) licens Prisen er 75 kr. opkræves af DMU Derudover holdes der hvert år, dommer, stævneleder og holdlederseminar Alle disse kurser kan findes på kursusportalen, hvor tilmeldingen skal ske gennem ens stamklub.

9 Officials licenser i BMX Generelt: Officials licenser inddeles i 4 licens typer. En af licenserne er en fælles licens med de øvrige grene under DMU, mens de øvrige kun gælder BMX. D licens S licens (fælles) TT licens TL licens Officials licenser har normalt en gyldighedsperiode på 3 år. Ved fornyelser af S-licens, TT-licens og TL-licens, skal ansøgningsblanket attesteres af klubben og returneres til DMU. Ved fornyelse af D-licens skal BMX-kommissionen attestere ansøgningsblanketten og returnere den til DMU. Licenser erhverves efter nedenstående regler: D-licens Funktionsområde: Dommer Kandidaten skal være medlem af DMU og være fyldt 20 år. Der ud over skal kandidaten være indehaver af en S-licens. Kandidaten skal deltage i et modul, som omhandler gren specifikt regler for udførelsen af dommer funktionen. Dette modul afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås. Derefter skal kandidaten deltage i 2 praktiske prøver, som skal bestås. De praktiske prøver lægges som regel i en LP-weekend. Som dommer skal man som minimum deltage i 2 ud af 3 dommerseminarer. Overholder man ikke dette nedgraderes licensen til en S-licens. S-licens Funktionsområde: Stævneleder Kurser afholdes ved DMU foranstaltning 3. søndag i januar. Kandidaten skal være medlem af DMU og fyldt 20 år og foruden være indehaver af TL- eller TTlicens i mindst 2 år. Kandidaten skal deltage i et modul der afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås. Modulet omhandler en dybtgående gennemgang af det alment reglement og udførelsen af stævneleder funktionen. Denne uddannelse er fælles for alle 5 sportskommissioner. TT-licens Funktionsområde: Beregner Måldommer Træningsleder Man skal være fyldt 18 år for at erhverve denne licens. Licens erhverves ved at deltage i en af BMX-kommissionens tilrettelagte kursus af ca. 3 timers varighed. Her gennemgås BMX-reglementet, beregningsmetoder, seedning og fremskrivning. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, der skal bestås.

10 TL-licens Funktionsområde: Træningsleder Starter Fejlobservatør Ryttergårdshjælper Starterhjælper Måldommer Man skal være fyldt 18 år for at erhverve denne licens Licensen erhverves ved at deltage i en af BMX-kommissionens tilrettelagte kursus af ca. 3 timers varighed. Her gennemgås BMX-reglementet og de forskellige officials poster på banen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, der skal bestås. Alle kurserne kan findes på kursusportalen, hvor tilmeldingen skal ske gennem stamklub.

11 Officials licenser i Motocross Nødvendige officials Til ledelse af stævner kræves officials med licens i mindst følgende omfang: Dommer (D) Stævneleder (S) Tidtagerchef (TT) Miljøofficial (TM) Chef for teknisk kontrol (TK) Banechef, chef for flagofficials, ryttergårdschef, starter. (GA) Baneofficials, assisterende officials GB/GC eller gyldigt DMU-kørerlicens. (min. 14 år) Særlige bestemmelser vedr. krav til officials i hastighedstrial. Se respektive specialafsnit Almindelig træning og lukkede stævner: Træningsleder med mindst officiallicens TL for den pågældende løbskategori. Jf. alment reglement bilag 2 Gyldighedsområde for officiallicenser G G Grundlicens Funktionsområde B/C Alle officials på og ved banen skal mindst være i besiddelse af GB/GC-licens. Eller gyldigt DMU-kørerlicens. (min. 14 år) G Grundlicens Funktionsområde A Ryttergårdschef, Banechef, Chef for flagofficials og Starter Giver adgang til jobs som ryttergårdchef, banechef, starter og chef for de på banen beskæftigede officials ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. (min. 18 år) TL Træningsleder. Samt Teknisk chef (TK), Tidtager (TT) og Miljøofficial (TM) Giver adgang til job som træningsleder, som chef for teknisk kontrol og som tidtagerchef og som miljøofficial ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens D og S Dommer og Stævneleder Giver adgang til job som stævneleder, og som dommer ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens Dommerens opgaver Dommeren ved et stævne er ikke ansvarlig for dettes organisation, men er øverste myndighed og har pligt til at fremme overholdelsen af sportsreglementet og løbstilladelsen. a. Har til opgave at udøve den højeste kontrol med stævnets gennemførelse. b. Skal have forevist banegodkendelsen og skal ved selvsyn overbevise sig om, at banen er i forsvarlig stand. c. Skal afgøre enhver protest, som måtte blive indgivet under stævnet. Skal høre de impliceredes forklaring. d. Kan idømme deltagere og officials bøder på indtil kr. 500,- såfremt reglementet eller de instruktioner, som gives af stævnelederen eller dommeren, ikke efterkommes. e. Kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller fra resten af stævnet.

12 Kan ligeledes udelukke en official, som anses uegnet, eller som har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. Desuden beordre fjernelse fra stævnepladsen af kørere eller andre personer, som vægrer sig ved at følge officials instrukser. f. Kan, hvis dette er uomgængeligt nødvendigt eller påkrævet af sikkerhedshensyn, udskyde, afbryde eller indstille et løb eller en del deraf. g. Kan beordre en motors slagvolumen målt op, eller andre tekniske undersøgelser foretaget, der måtte være nødvendige for at afgøre, om der er overensstemmelse med reglement og anmeldelse, og kan tilbageholde en motorcykel ved stævnets slutning. h. Skal inden 3 dage efter et stævnes afslutning indsende en elektronisk dommerrapport til DMU, vedhæftet evt. afgivne protester, skadesanmeldelser og skal indeholde oplysninger, som kan belyse forholdene ved evt. afgivne protester, afgivne advarsler og foretagne udelukkelser samt årsager til forsinkelse og ændringer i programmet og andre bemærkelsesværdige forhold. Stævnelederens opgaver Stævnelederen er over for dommeren og arrangøren ansvarlig for den rette planlægning, gennemførelse og ledelse af konkurrencen. Stævnelederens opgaver er bl.a.: at forvisse sig om, at banen er i orden, at alle officials og funktionærer er på deres pladser, samt at samaritter og - ved publikumsstævner - læge og ambulance er til stede. at forvisse sig om, at samtlige officials er således instrueret, at de kan udføre deres pligter på rette vis. være til stede på starten under start proceduren og sikre at den foregår efter reglementet, og ved uregelmæssig start ved at vise rødt flag til første fejlobservatør, tilkendegive at omstart skal finde sted. at modtage og til dommeren viderebringe protester, der indgives under stævnet. at følge og viderebringe de instruktioner, dommeren giver. kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller for resten af stævnet. kan udelukke en official, som anses for uegnet, eller som har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. kan ligeledes idømme de straffe som er anført i Alment Reglement Dog kun fra til og med Før stævnets begyndelse skal stævnelederen for dommeren forevise: Løbstilladelser fra DMU og det stedlige politi, starttilladelser for udenlandske kørere, godkendt af DMU, samt banegodkendelse. Ved stævnets afslutning skal stævnelederen til dommeren aflevere andet skriftligt materiale, der måtte være af betydning for dommerens rapportering om stævnet. Chefen for den tekniske kontrols opgaver Det påhviler chefen for den tekniske kontrol forud for træningen og løbet at forestå kontrollen af, at motorcyklerne samt kørernes påklædning og udstyr er i overensstemmelse med reglementets krav - herunder at alle deltagere bærer korrekt fastspændt hjelm ved udkørsel på banen - og de gældende løbstilladelser under stævnet. I forbindelse med styrt og uheld, er det chefen for den tekniske kontrols opgave at sikre sig, at køretøjer og udstyr fortsat er i forsvarlig stand.

13 Ryttergårdschefens opgaver Forestå klargøring af ryttergården således, at alle faciliteter er fuldt anvendelige om morgenen på stævnedagen, og har ledelsen af de i ryttergården beskæftigede officials. Under og efter stævnet, skal have fuldt overblik over forholdene i ryttergården. Tidtagerchefens opgaver Skal have deltaget i et af DMUs afholdte kurser i elektronisk resultatberegning. Forestår ledelsen af omgangstælling, tidtagning og resultatberegning. Skal have overblik over, om resultatberegningen udføres korrekt og evt. gribe ind. Skal sikre sig, at resultatlister med alle placeringer, underskrift og klokkeslæt offentliggøres ved opslag på resultattavle. Skal have følgende indhold: Efter tidskval: Kører nr., navn, licens nr., klub navn, mc mærke, bedste tid. Efter heat: Kører nr., navn, licens nr., klub navn, mc mærke, point. Samlet på dagen: Kører nr., navn, licens nr., klub navn, mc mærke, heat point + point i alt. Har der været sammenlægning af klasser skal de være opdelt på dagens resultatlister. Skal senest 24 timer efter stævnet til DMU s listefører fremsende en komplet sæt resultatlister i Excel Projektmappe, elektronisk på til I en periode af mindst 1 år efter stævnet sørge for opbevaring af de originale papirer anvendt ved resultatberegningen, så de kan indsendes til DMU til efterkontrol. Starterens opgaver Står for afviklingen af starten, hvilket sker ved udløsning af startanordningen (udløsning foretages af hjælper). Forinden have sikret sig om, at løbsstrækningen er fri og at kørerne har indtaget deres korrekte startpladser. Skal ligeledes kontrollere deltagernes passage af målstregen og sørge for korrekt afflagning. Banechefens opgaver Forestår klargøringen af banen således, at banen er fuldt anvendelig på og under stævnedagen. Før og under et stævne ansvarlig for, at banemarkering, og tilskuerhegn er intakte, samt at banen vandes efter behov. Chefen for baneofficials opgaver Skal afholde instruktion af samtlige flagofficials inden træningens begyndelse. Forestår ledelsen af de på banen beskæftigede officials, med undtagelse af officials ved start og mål. Skal til stadighed have overblik over, at alle banens officials er på plads og at intet publikum befinder sig på baneområdet.

14 Officials licenser i Motocross Nødvendige officials Til ledelse af et trial kræves officials med licens i forhold til nedenstående Dommer (Der kan dispenseres for brug af dommer). Stævneleder. Miljøofficial. Chef for teknisk kontrol og Bedømmere. Beregnere Bedømmere. Samme person kan under hensyntagen til stævnets art og størrelse, bestride flere poster, ligeledes kan der foreløbig dispenseres for ovenstående i sæsonen Gyldighedsområder for officiallicenser Uden licens Alle bedømmere, sektionstidtagere, klippere. TKB Chef for teknisk kontrol og chef for bedømmere. TM Miljøofficial TB Beregner/starter S Stævneleder D Dommer Dommerens opgaver Dommeren er ved et stævne ikke ansvarlig for dettes organisation, men er øverste myndighed, og har pligt til at fremme overholdelsen af sportsreglementet, og løbstilladelsen a. Har til opgave at udøve kontrol med stævnets gennemførelse. b. Skal have forevist løbstilladelsen, og sikre sig at sektionerne er korrekt afmærket og ikke er farlige. c. Skal afgøre enhver protest, som måtte blive indgivet under stævnet, og høre de impliceredes forklaring. d. Kan idømme deltagere og Officials straffe på indtil kr såfremt reglementet eller de instruktioner, som gives af stævnelederen eller dommeren ikke efterkommes. e. Kan udelukke en kører fra fortsat deltagelse i et trial, og ligeledes udelukke en official der anses for uegnet, eller som har gjort sig skyldig i utilstedelig opførsel eller i en usportslig handling. Desuden beordre fjernelse fra stævnepladsen af kørere eller andre personer, som vægrer sig ved at følge en officials instruktioner. f. Kan hvis det er nødvendigt eller påkrævet af sikkerhedshensyn, udskyde, afbryde eller indstille et trial.

15 g. Skal inden 3 dage efter et stævnes afslutning indsende en elektronisk dommerrapport til DMU, vedhæftet evt. protester, skadesanmeldelser og skal indeholde oplysninger, som kan belyse forholdene ved evt. afgivne protester, afgivne advarsler og foretagne udelukkelser, samt andre bemærkelsesværdige forhold Stævneledernes opgaver Stævnelederen er overfor dommeren og arrangøren ansvarlig for den rette planlægning, gennemførelse og ledelse af konkurrencen. a. I tilfælde af at stævnet afholdes uden dommer overtager stævnelederen dennes forpligtelser, dog undtaget pkt. 3.7 g. b. Sikre sig at sektioner er anlagt og afmærket i henhold til reglementet. Og krav til sikkerhed. c. Sikre at transportruten er tilstrækkeligt afmærket, og sikker. d. Sikre at området er afmærket i henhold til banesikkerhedsreglementet. e. Sikre at ledende officials er på plads og klar. f. Modtage og videregive protester til dommeren g. At følge og viderebringe de instruktioner dommeren giver. h. Ansvarlig for at området afleveres ordentligt til lodsejeren. Chefen for teknisk kontrol og bedømmere a. Det påhviler TKB forud for et trial at forestå kontrollen af motorcyklerne samt kørernes udstyr er i overensstemmelse med reglementets krav. b. Det påhviler TKB at sikre at Bedømmeren ved stævnet har modtaget den nødvendige instruktion forud for stævnet start, herunder at sikre at bedømmerne har forstået afmærkningen af den sektion de står ved. Miljøofficial Det er Miljøofficialens opgave at sikre at der ikke sker forurening, af området herunder henkastning af affald, oliespild og lignende, det er Miljøofficialens opgave at sikre at der findes tilstrækkeligt med, affaldsbeholdere m.m. Beregner/startere a. Det er Beregner/starternes opgave at føre startliste, modtage efteranmeldelser, kontrollere licenser. b. Beregner/starterne starter kørerne/udlevere klippekort. c. Beregner/starteren noterer til for start og mål for alle kørere. d. Beregner/starteren skifter kort og sammentæller kort i henhold til stævnets tillægsregler. e. Beregner/starteren udfærdiger resultatliste, i hånden eller elektronisk til brug for Stævneleder og evt. dommer. Bedømmere a. Bedømmer kørerne i henhold til reglement. b. Overvåger og giver tegn for tid i sektionen (hvis aktuel). c. Klipper kørernes kort i henhold til bedømmelse. d. Er ansvarlig for at væltede skilte brudte bånd eller lignende bliver reetableret inden næste kører starter.

Drag Racing Reglement

Drag Racing Reglement Drag Racing Reglement Afsnit 7 Generelt for DR Ændringer fra 2009 til er markeret med FED. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit Road Racing og Drag Racing reglement Almen afsnit Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

Road Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Road Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Road Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Forkortelser... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Road Racing... 1 Afsnit 1: Generelt...

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Trial Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Trial Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Trial... 1 Definition... 2 1 Nødvendige officials... 2 2 Gyldighedsområder for officiallicenser... 2 2.1 Uden licens... 2 2.2

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. oktober 2014 i sag nr. 11/2014 Nicolaj Skovgaard Christensen mod Emil Jepsen Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, John Skovbjerg og

Læs mere

DMU Informationshæfte

DMU Informationshæfte DMU Informationshæfte Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med oplevelser. I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Motocross sporten, så du kommer

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT 1 S.

INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT 1 S. SPEEDWAY REGLEMENT 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT 1 S. 1 Speedway Is Racing Lang og græsbane. REGLEMENT 2 S. 21 Køreskemaer. REGLEMENT 3 S. 36 Løbstilladelse. REGLEMENT 4 S. 37 Danmarksmesterskaber.

Læs mere

Drag Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Drag Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Drag Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Forkortelser... 1 Reglement... 2 Kort om Drag Racing... 2 Afsnit 1: Generelt for DR... 3 1 Officiallicens... 3

Læs mere

Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om motocross... 1 1 Definition... 2 1.1 Motocross... 2

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

2 R E G L E M E N T E R Oprettelse af reglementsabonnement, fornyelse af reglement

2 R E G L E M E N T E R Oprettelse af reglementsabonnement, fornyelse af reglement August 2003 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side D M Us S E K R E T A R I A T 1 1 I N D - & U D M E L D E L S E Ind- og udmeldelse af DMU, opdaterede medlemslister, personskifte i bestyrelsen 2 R

Læs mere

Løbslederrapport Karting

Løbslederrapport Karting Løbslederrapport Karting Løbet: Klub: Bane: Dato: Løbets navn: Løbsleder: Dommer: Følgende klasser blev kørt: Anfør klasser Antal deltagere Anfør klasser Antal deltagere 1. løbsdag Licenskontrol påbegyndt

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 06 januar 2010 kl. 17.30 21.30. Der serveres middag kl. 18.00 i forbindelse med mødet. Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper

Læs mere

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb.

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb. OFFICIAL 624 Officialuddannelse. 624 kursus til dommertårnschef for lukkede løb og dommertårnsassistent i åbne nationale løb/mesterskabsløb. Kurset er et endagskursus og opfylder de krav, som stilles i

Læs mere

Speedway Reglement 2016 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Speedway Reglement 2016 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Speedway Reglement 06 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... Reglement... Kort om Speedway... Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb 06... Generelt....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb 2013... 2 1 Generelt... 2 1.1 Definition... 2 1.2

Læs mere

Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Road Racing & Dragracing Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Road Racing & Dragracing Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... I Forkortelser... XI Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Road Racing... 1 Kort om Dragracing... 1 Afsnit 1: Generelt... 2 1 LUKS Samarbejde...

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Dragracing Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Dragracing Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dragracing Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... I Forkortelser... V Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Dragracing... 1 Afsnit 1: Generelt

Læs mere

Trial Reglement 2017 Danmarks Motor Union

Trial Reglement 2017 Danmarks Motor Union 1 Indholdsfortegnelse Reglement... 4 Kort om Trial... 4 Definition... 5 1 Nødvendige officials... 5 2 Gyldighedsområder for officiallicenser... 6 2.1 Uden licens... 6 2.2 TKB... 6 2.3 TM... 6 2.4 TB...

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Motocross Reglement 2015 Danmarks Motor Union

Motocross Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indhold Forkortelser brugt i MX reglementet... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om motocross... 2 1 Definition... 3 1.1 Motocross... 3 2 Banen... 3 2.1 Selve banelegemet... 3 2.2

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Speedway Reglement 2017 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Speedway Reglement 2017 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... II Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb 2017... 2 1 Generelt... 2 1.1 Definition... 2 1.2 Løbstilladelse... 2 1.3 Stævnearrangør...

Læs mere

SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om SuperMoto... 1 1 Definition... 2 1.1 SuperMoto... 2 2

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. UIndhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Afsnit 10. Afsnit 11. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Bilag: DMU s Vedtægter, gældende bekendtgørelser og overenskomster,

Læs mere

Indhold. Motocross Reglement 2017 Danmarks Motor Union

Indhold. Motocross Reglement 2017 Danmarks Motor Union Indhold Forkortelser brugt i MX reglementet... 1 1 Definition... 3 1.1 Motocross... 3 2 Banen... 4 2.1 Selve banelegemet... 4 2.2 Startfeltet... 5 2.3 Mål... 6 2.4 Ryttergård... 6 2.5 Ventezone... 6 2.6

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

SuperMoto Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

SuperMoto Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse SuperMoto Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om SuperMoto... 1 1 Definition... 2 1.1 SuperMoto & Quad...

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Alment Reglement 2016 Danmarks Motor Union

Alment Reglement 2016 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Bemærk... 1 01.01 01.10: Kontrollen med motorcykelsporten... 2 01.01. FIM, UCI, FIM-Europe, DIF og DMU... 2 01.02. Reglementer...

Læs mere

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB 2015 PÅ NISSERINGEN TILLÆGSREGLER TIL KM PÅ NISSERINGEN I 2015 (U/ PUBLIKUM) ARRANGØR: Næstved Motor Klub`s Autoafdeling LØBSLEDELSE: Bjarne Christensen DELTAGERE: Medlemmer

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

Reglement for klubrally light

Reglement for klubrally light Reglement for klubrally light DASU 15-11-2017 Reglement for klubrally light Definition... 2 Køretøjer... 2 Udrustning... 2 Startnumre... 2 Før konkurrencen... 2 Tillægsregler... 2 Anmeldelse... 3 Aflysning...

Læs mere

Der har dog været nogle andre ændringer, som SK har gennemgået og som kan læses i nærværende referat.

Der har dog været nogle andre ændringer, som SK har gennemgået og som kan læses i nærværende referat. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 11-2013 Mødedato: 11.11-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede: Hans Storm Referent:

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga 5A. Dansk Speedway Liga Reglement 5A skal indeholde 8 nummererede sider. Reglementet er i forhold til tidligere år totalt nyskrevet og renummereret. Indeholder derfor ikke markeringer af rettelser Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart Cup Syd afvikles for følgende klasser: Cadet Mini, Cadet

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub. 1. Definition/Formål. Ifølge Danmarks Veteran Motorcykleklubs love, skal klubben afholde løb, hvor medlemmerne kan mødes og køre på deres veteranmotorcykler. Dette løbsreglement er udfærdiget som en rettesnor

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Banen 1. Løbet Organisation af stævner og træning

INDHOLDSFORTEGNELSE Banen 1. Løbet Organisation af stævner og træning Motocross reglement 11 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Stikordsregister, fra... 8 13. Motocross... 16 13.01. Definition..... 16 1. Banen 13.02. Banen.. 16 13.02.1. Selve banelegemet... 16 13.02.2. Startfeltet.

Læs mere

November 2012 Side 1 af 14

November 2012 Side 1 af 14 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION... 2 4.000 GENERELT... 2 4.001 REGLEMENT... 2 4.002 MEDLEMSSKAB... 2 4.003 ANSVAR... 2 4.004 FORSIKRING... 3 4.005 ORDENSFORSKRIFTER... 3 4.006 STRAFBESTEMMELSER... 4 4.007

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Indholdsfortegnelse... Forord... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2

Indholdsfortegnelse... Forord... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Forord... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 BMX banen... 3 2.1 Banelegemet...

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE DM REVANCE 2011 INDBYDELSE 7. - 9. oktober 2011 Arrangør: LUG KØBENHAVN Side 1/8 Indbydelse til DM Revancen 2011 d. 8. / 9. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 08.10.11. Åbent løb for, Cadett Mini,

Læs mere

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER DANSK SUPER KART 2015 CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT Dansk Super Kart (DSK) for KF ogkz2/kz2ob afvikles over 6 weekendarrangementer. Dansk Super Kart

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Regler for mountainbike

Regler for mountainbike Regler for mountainbike Generelle bestemmelser Sæsonen løber fra d. 1. april til d. 1. oktober, dog således at Maratonløb (MX) kan afholdes i perioden 15. marts til 15 oktober. Terrænudvalget kan efter

Læs mere

Alment Reglement 2014 Danmarks Motor Union

Alment Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Bemærk... 1 01.01 01.10: Kontrollen med motorcykelsporten... 3 01.01. FIM, UCI, FIM-Europe, DIF og DMU... 3 01.02. Reglementer...

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Road Racing reglement. Afsnit 6 Mini Moto

Road Racing reglement. Afsnit 6 Mini Moto Road Racing reglement Afsnit 6 Mini Moto Ændringer fra 2009 til er markeret med FED. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union (Europæisk

Læs mere

Tilstede: Arne Christiansen, Bo Thygesen, Benjamin Andersen, Keld Sommer.

Tilstede: Arne Christiansen, Bo Thygesen, Benjamin Andersen, Keld Sommer. Referat fra SU møde d. 28-10-2015 på Fjelsted Kro. Tilstede: Arne Christiansen, Bo Thygesen, Benjamin Andersen, Keld Sommer. Afbud: Eva Kofoed. Evaluering på sæsonen 2015 Dommerrapporter blev gennemgået.

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 2 2014 Mødedato: 28.01-2014 Til stede: Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW), Lars Ostenfeldt (LO), Christian Munk Poulsen (CMP) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke

Læs mere

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af MSSV, samt 5. afdeling af Speed Nord Årets Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2016 med Vejen og

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

Reglement 2012 SuperMoto

Reglement 2012 SuperMoto reglement 1 2.1. Definition 2.1.01 solo & quad. Definition Racing er hastigheds løb med samlet start. Racing køres på anlagte baner på fast underlag. 2.2. Banen 2.2.01. Banen. Banen skal hvor det er muligt

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere