12 miljøgodkendelse til kvægbruget på Sundsørevej 32, 7870 Roslev v/karsten Høgh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 miljøgodkendelse til kvægbruget på Sundsørevej 32, 7870 Roslev v/karsten Høgh"

Transkript

1 12 miljøgodkendelse til kvægbruget på Sundsørevej 32, 7870 Roslev v/karsten Høgh efter 12, stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 28. november 2013 Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende kvægproduktion fra 352 DE til 379 DE. Den nuværende kostald, forlænges med en sektion. 1

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven) og lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Ansøger Navn: Adresse: Karsten Høgh Sundsørevej 32, 7870 Roslev Telefon: Ejd. Nr.: CVR-nummer: Vigtige datoer: Godkendelsen meddeles den 28. november 2013 Klagefristen udløber 27. december 2013 Revurdering skal ske første gang

3 1. Resumè Karsten Høgh har søgt om en ændring af den eksisterende kvægbesætning fra 352,06 DE til 378,17 DE. Dyreholdets størrelse Sundsørevej 32 Besætning nudrift Besætning ansøgt Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Malkekøer, årsdyr EKM Kvier (6-27 mdr.), årsdyr Kalve (0-6 mdr.), årsdyr Tyrekalve (40-53 kg), producerede dyr ,97 Malkekøer, årsdyr EKM Kvier (6-27 mdr.), årsdyr 44 11,09 Kalve (0-6 mdr.), årsdyr 0 0 Tyrekalve (40-53 kg), producerede dyr , , ,31 I alt 352,06 379,17 Udvidelsen af dyreholdet fordrer, at den eksisterende kostald forlænges med én sektion. Ammoniak Ansøgningen overholder det generelle ammoniakkrav. Beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens 3, husdyrbrugslovens 7 og Natura 2000) Skive Kommune har vurderet, at der ikke sker væsentlig påvirkning af hverken 3 natur, 7 natur og Natura 2000 områder. Bilag IV arter Det er vurderet, at potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder for de bilag IV arter, der er registreret i nærområdet ved Sundsørevej 32, ikke påvirkes væsentligt af projektet. Støj, vibrationer, lys og lugt Der sker ingen væsentlige ændringer i forhold til nudriften. Håndtering/opbevaring af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier Der sker ingen væsentlige ændringer i forhold til nudrift. Skadedyrsbekæmpelse og beskyttelse af jord og grundvand Der sker ingen væsentlige ændringer i forhold til nudrift. 3

4 Driftskontrol Af afsnittet om driftskontrol fremgår de vilkår om dokumentation som husdyrbruget skal kunne fremvise for tilsynsmyndigheden for at eftervise, at de øvrige vilkår i godkendelsen er overholdt. Bedst anvendelig teknologi (BAT) og renere teknologi Ansøger har vist at det vejledende BAT-niveau for ammoniakemission er overholdt. I malkekvægsindustrien er der generelt ikke driftsikre teknologier, som kan reducere fosforindholdet i husdyrgødningen. Foderoptimeringer er svært håndterbare, da kvægs fordøjelsessystem kan påvirkes af selv mindre ændringer i foderets sammensætning. Dette kan betyde et fald i mælkeydelsen, som er svært at prissætte. Skive Kommune har derfor ikke fastlagt et BAT-niveau for fosfor i denne godkendelse. Skive Kommune har vurderet at husdyrbruget lever op til BAT både hvad angår den vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniakemissionen og med hensyn til staldsystemer, management, vandforbrug, energiforbrug, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning. Beskyttelsesniveauer for nitrat og fosfor De generelle beskyttelsesniveauer for nitrat og fosfor er overholdt. Konkret vurdering af udledningen af fosfor og nitrat til overfladevande Skive Kommune har vurderet, at hverken de nærmeste natura 2000 områder eller natura 2000 områder, som ligger længere væk, vil lide nogen skade som følge af det ansøgte projekt. Drikkevand Enkelte af udbringningsarealerne ligger indenfor nitratfølsomt drikkevandsområde. Derfor må der i forbindelse med nærværende miljøgodkendelse ikke ske en stigning i nitratudvaskningen fra de ansøgte arealer som ligger inden for det grundvands-dannende opland til Thise Vandværk. Ansøgningen viser, at dette er overholdt. Dispensation Der dispenseres fra afstandskravet til vej og naboskel. Godkendelsen er udarbejdet af: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Postboks 509 Rådhuspladsen Skive 4

5 Sagsbehandler: Trine Fomsgaard Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg 5

6 1. RESUMÈ ANSØGNING OG GODKENDELSE ANSØGNING GODKENDELSE DRIFT OG INDRETNING STALDANLÆG ÅRSPRODUKTION - STALDBELÆGNING AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG LUGT OPBEVARING OG HÅNDTERING AF GØDNING OG ENSILAGE TRANSPORT LYSFORHOLD SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND STØJ SKADEDYRSBEKÆMPELSE HÅNDTERING AF OLIE, AFFALD, SPRØJTEMIDLER OG ANDRE KEMIKALIER DRIFTSKONTROL RENERE TEKNOLOGI OG BAT AREALGODKENDELSE UDBRINGNINGSAREALER GENERELT NATURBESKYTTELSE OG AMMONIAKFORDAMPNING UDVASKNING AF NITRAT OG FOSFOR GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING...34 BILAG 1. LOVGIVNINGS- OG VEJLEDNINGSGRUNDLAG...37 BILAG 2. SITUATIONSPLAN...38 BILAG 3. UDBRINGNINGSAREALER...39 BILAG 4. VURDERING AF NITRAT OG FOSFOR TIL OVERFLADEVAND...40 BILAG 5. BEREDSKABSPLAN...44 BILAG 6. BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET...50 BILAG 7. UDTALELSE VEDR. GRUNDVAND...51 BILAG 8. ANSØGNINGSSKEMA NR VERSION

7 2. ANSØGNING OG GODKENDELSE 2.1. Ansøgning Skive Kommune modtog d. 21. februar 2013 en ansøgning fra Karsten Høgh om en miljøgodkendelse til udvidelse af kvægholdet på Sundsørevej 32, 7870 Roslev. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug. Lovbek. nr af 4/12/2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr. 294 af 31/03/2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen suppleret med Skive Kommunes vilkår og vurderinger, meddeles hermed godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion der fremgår af skema nr , ver. 2. Landbrugsejendommen er omfattet af bestemmelserne i 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 250 dyreenheder, samt bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er: o o o o o o o o o anvendelse af bedste tilgængelige teknik hensyntagen til overfladevand og natur, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer fredede områder områder særligt sårbare overfor næringsstofpåvirkninger begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening samt støj- og lugtgener sikring af korrekt affaldshåndtering beskyttelse af jord og grundvand Beskyttelse af recipienter og korrekt spildevandsafledning hensynet til de landskabelige værdier væsentlige mulige alternative løsninger nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinjer, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. 7

8 Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. byggeloven eller arbejdsmiljøloven m.v. 8

9 2.3. Drift og indretning VILKÅR 1. Ansøgningsgrundlag Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema version 2 og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Tidsfrist for udnyttelse Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter den er meddelt. 3. Beredskabsplan På ejendommen skal der altid forefindes en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal opdateres løbende og minimum 1 gang årligt. Sidste opdateringsdato skal fremgå af planen. Beredskabsplanen er vedlagt som bilag. 4. Salg/ophør Ved husdyrbrugets overdragelse eller ved ophør af husdyrbrugets aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres senest 14 dage efter ændringen. 5. Driftsopgaver ved ophør Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal rengøres og tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet farligt affald skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. VURDERING I dette afsnit beskrives en række væsentlige generelle forpligtelser, der følger med at blive miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12. Desuden begrundes de stillede vilkår i afsnittet. Udnyttelsesfrist Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter denne afgørelse er meddelt. Med udnyttet menes, at der er påbegyndt de ændringer i dyreholdet som er indeholdt i denne miljøgodkendelse. Det anses for tilstrækkeligt at der er iværksat bygge- og anlægsarbejder med henblik på at opføre det ansøgte bygge- og anlægsarbejde inden den frist, som er fastsat i afgørelsen. I den forbindelse vil det normalt være tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. 9

10 Det betyder også, at hvis godkendelsen ikke er fuldt udnyttet senest 3 år efter den er taget i brug, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er taget i brug og dermed vil den tilladte produktion blive nedskrevet tilsvarende. Beredskabsplan Det vurderes, at de ansattes kendskab til de beredskabsplaner, som skal træde i kraft ved driftsuheld og lignende har afgørende betydning for en miljømæssig forsvarlig daglig drift, idet det typisk vil være de ansatte som opdager uheld og spild. Med den begrundelse stilles der et vilkår om, at der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal indeholde telefonliste, brand- og evakueringsinstrukser, procedure for håndtering af gylleudslip og olie- og kemikaliespild. Der stilles vilkår om, at beredskabsplanen skal revideres årligt, for at sikre, at kontaktoplysninger og placering af materiel, som skal bruges ved en akut forurening, er korrekte. Husdyrbrugets ophør Vilkårene i dette afsnit har desuden til formål at sikre, at en eventuel afvikling af husdyrbruget sker miljømæssigt forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. I den forbindelse ønskes det ikke, at gylle, olie, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer fra driften efterlades på ejendommen. Det vurderes, at dette vil medføre en unødig risiko for udslip som følge af manglende opsyn med og/eller vedligehold af opbevaringslagre. Dog tillades fortsat anvendelse af gyllebeholdere (forudsat at der udføres beholderkontrol efter de gældende regler herfor). Miljøbeskyttelse Husdyrbruget er gennem husdyrbrugsloven forpligtet til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Dette indebærer, at ejendommen indrettes og drives så forurening af luft, vand, jord og undergrund begrænses, herunder at spild og udslip af gylle og andre forurenende stoffer, samt drikkevand forebygges. Husdyrbruget gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt til tilsynsmyndigheden i tilfælde af at der sker uheld, som medfører forurening. Fremtidige bygnings- og driftsmæssige ændringer Husdyrbruget gøres opmærksom på, at bygnings-, og driftsmæssige ændringer eller udvidelser, som ikke er beskrevet i ansøgningsskema kan være omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I sådanne tilfælde skal husdyrbruget søge om godkendelse af den ønskede ændring og meddeles godkendelse inden ændringen må påbegyndes. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde vil Skive Kommune vurdere staldanlæggets udformning med hensyn til BAT og renere teknologi, inden byggeri igangsættes. Dispensation Med denne miljøgodkendelse meddeles der dispensation fra afstandskravet til vej og afstandskravet til naboskel. 10

11 En forlængelse af stalden mod syd, er den eneste mulighed, da en forlængelse mod nord vil komplicere adgangen til fodersiloer væsentlig. Det er heller ikke en realistisk proportional mulighed, at opføre en selvstændig stald ved siden af de eksisterende stalde, alene for at overholde afstandskravene. Beplantningen syd for stalden bibeholdes og det er fortrinsvis er ansøger der anvender vejen. På baggrund af ovenstående, vurderer Skive Kommune, at der kan dispenseres til afstandskravet til vej og naboskel. Fremtidige nye arealer Der gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt af udskiftninger i bedriftens harmoniareal, både for ejede og forpagtede arealer, samt overførselsaftaler (tredjemandsarealer). Nye harmoniarealer skal indberettes til Skive Kommune inden de tages i brug og inden den 1. august. Det vurderes, om arealerne kan indgå i bedriften og eventuelt på hvilke vilkår. Husdyrbruget meddeles godkendelse eller afslag på anvendelse af nye harmoniarealer inden 1. oktober. Husdyrbruget har herefter 14 dage til at fremsende nye harmoniarealer, såfremt der er meddelt afslag. I visse tilfælde kan nye overførselsaftaler bevirke, at aftalearealernes ejer skal ansøge om godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 11

12 3. Staldanlæg 3.1. Årsproduktion - staldbelægning VILKÅR 6. Husdyrproduktion På ejendommen er der tilladelse til en årlig husdyrproduktion svarende til nedenstående antal dyr i de enkelte staldafsnit. Antallet af malkekøer må på intet tidspunkt overstige 200 stk. Staldafsnit Staldsystem Dyr Antal årsdyr/prod. dyr DE Eksisterende stald StaldID ST Sengestald med spalter, kanal, bagskyl/ringkanal Malkekøer, årsdyr EKM ,78 Sengestald med fast gulv Malkekøer, årsdyr EKM ,19 Sengestald med spalter, kanal, bagskyld/ringkanal Kvier (6-27 mdr.) Sengestald med fast gulv Kvier (6-27 mdr.) Ny stald Stald ID Kalvestald Stald ID Sengestald med fast gulv Dybstrøelse Kvier (6-27 mdr.), årsdyr Tyrekalve (40-53 kg), producerede dyr 100 1,31 Dybstrøelse Småkalve 44 11,89 379,17 beregnet iht. bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (bek. nr. 764 af 28. juni 2012). Godkendelsen gives til ovenstående antal dyr. Dette gælder også hvis dyreenhedsberegningen ændres. VURDERING I dette afsnit defineres rammerne for den tilladte husdyrproduktion. Størrelsen af dyreholdet er fastsat ud fra ansøgningen om godkendelse. Antallet af dyr, deres alder og afgangsvægt er grundlag for ansøgningssystemets beregninger af ammoniakfordampningen fra staldene, lugt, og husdyrgødningens indhold af kvælstof og fosfor. De ansøgte staldtekniske tiltag fastholdes i andre vilkår i godkendelsen. 12

13 Vilkåret om husdyrproduktionens størrelse vil derfor efter Skive Kommunes vurdering være med til at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen i form af ammoniak og lugt, samt husdyrgødningens indhold af kvælstof og fosfor, vil blivefastholdet på det niveau, der fremgår af ansøgningen. 13

14 3.2. Ammoniakreducerende tiltag VILKÅR 7. Staldsystemer Gulvet i den nye del af kostalden skal være fast gulv. Staldsystemer i eksisterende stalde må ikke ændres/renoveres, før projektet er vurderet og godkendt af tilsynsmyndigheden. VURDERING Formålet med dette afsnit er at sikre, at tilstanden i de udpegede 3-arealer, herunder ammoniakfølsomme 3-arealer, og Natura-2000 områder opretholdes, og at mulighederne for at bevare eller genoprette udpegningsgrundlaget fremmes. Formålet opfyldes gennem vilkår om ammoniakreducerende tiltag på ejendommen. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt med en margen på 676 kg N/år. Kombinationen af de valgte staldsystemer samt dyretyper gør at ammoniakreduktionskravet er overholdt. Husdyrlovens beskyttelse af 7-arealer Kategori 1 natur: Kategori i natur er nogle nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. Der er ingen kategori 1 natur inden for en radius af 5 km fra anlægget. Kategori 2 natur: Kategori 2 natur er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, og overdrev større end 2,5 ha beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, der ligger ca. 640 km syd for ejendommen. Ansøgningen viser, at merdepositionen i overdrevet er 0,0 kg N og totaldepositionen er 0,1 kg N som følge af det ansøgte. Afskæringskriterierne i bekendtgørelsen overholdes dermed og Skive Kommune har derfor vurderet, at ammoniakdepositionen fra anlægget ikke får nogen væsentlig effekt på naturtilstanden i overdrevet. Kategori 3 natur: Kategori 3-natur er, heder, moser, ammoniakfølsomme skove og overdrev, som ligger udenfor natura Henholdsvis ca. 300 meter og 400 meter nordøst for anlægget ligger der to meget værdifulde overdrev med arter som bl.a. Tandbælg, Fåre-Svingel, Vellugtende-Gulaks, Sand-Star, Djævelsbid, Almindelig-Pimpinelle og Tormentil. I dalstrøget mellem de to overdrev ligger en mose, som også vurderes værdifuld med arter som bl.a. Næb-Star, Almindelig-Star, Eng-Viol, Sump-Snerre, Kær-Ranunkel og Kragefod. Det vurderes, at anlæggets mer-deposition her ikke må overstige 1 kg N/ha/år. Beregninger i husdyrgodkendelse.dk, viser at afskæringskriteriet på 1 kg N/ha/år er overholdt. 14

15 Naturområder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Naturbeskyttelsesloven dækker i denne godkendelse beskyttelsen af øvrige naturområder som ikke er omfattet af husdyrlovens 7. Naturbeskyttelseslovens 3 beskytter overdrev, heder, moser, enge, strandenge, strandsumpe, ferske enge, søer og vandløb mod ændringer i tilstanden. Beskyttelsen gælder for alle de beskyttede naturtyper, hvis de har en minimumsstørrelse på m 2 i sammenhængende areal. Beskyttelsen gælder dog for søer med et areal helt ned til 100 m 2 og for vandløb, der er udpeget af de tidligere amtsråd og godkendt af miljøministeren. Da afskæringskriteriet er overholdt ved de to ovennævnte overdrev, vurderes resterende natur inden for 1000 meter af anlægget at være tilstrækkeligt beskyttet mod tilstandsændringer som følge af ammoniak fra anlægget. Natura-2000 Nærmeste Natura-2000 område er Risum Enge og Selde Vig. Området ligger ca. 11 km nordvest for ejendommen. Det vurderes på baggrund af afstanden til nærmeste Natura 2000 område at ammoniakemissionen fra den fremtidige drift af Sundsørevej 32 ikke vil påvirke Natura-2000 området væsentligt, hverken fra anlæg eller markdrift. Habitatdirektivets bilag IV arter: Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, er der registreret følgende bilag IV arter i området omkring anlægget og husdyrbrugets udbringningsarealer: Vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Skive Kommune har pt. ikke kendskab til andre bilag IV arter i området. Det vurderes, at potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder for bilag IV arter ikke påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt. 15

16 3.3. Lugt VILKÅR Ingen VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge lugtgener for naboer til ejendommen. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Thise Kirkevej 6, der ligger ca. 470 meter nordøst for bedriftens lugtcentrum. Ved beregning af lugt tages der kun hensyn til boliger på ejendomme uden landbrugspligt. Områdetype Beregningsmodel Ukorrigeret geneafstand Faktisk afstand Byzone Ny 250 meter 580 meter Samlet bebyggelse Ny 165 meter 1016 meter Enkelt bolig uden landbrugspligt Ny 79 meter 470 meter Den beregnede lugtgeneafstand i ansøgningsskemaet (som refereret ovenfor) viser, at den vejledende geneafstand til alle 3 områdetyper er overholdt med stor margen i begge trin. For at begrænse lugtgener hos naboer ved placering af ensilagestakke (ikke saftgivende ensilage) og kompoststakke er der i afsnit 3.4 stillet vilkår om en minimumsafstand til nabo. Da den beregnede lugtgeneafstand i ansøgningsskemaet viser, at de vejledende afstandskrav er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved normale driftsforhold. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med lugt fra ejendommen, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget redegør for staldanlæggets lugtemission. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde husdyrbruget at iværksætte lugtreducerende tiltag. Driften af staldanlægget forventes ved ansøgt produktion ikke at medføre støv- eller lugtgener for de omkringboende, hvis vilkårene overholdes. 16

17 3.4. Opbevaring og håndtering af gødning og ensilage VILKÅR 8. Placering af ensilagestakke Ensilagestakke, der ikke placeres i ensilagesilo, må højst være placeret på samme sted i 24 mdr. Der skal derefter gå mindst 5 år, før der må placeres en markstak samme sted. Der skal foreligge en logbog over markstakplaceringen, der går 5 år tilbage. Denne skal forevises tilsynsmyndigheden. Markstakkene må ikke placeres på arealer, der skråner ned mod vandløb. 9. Afstandskrav til naboer ensilagestakke/kompoststakke Ensilagestakke og kompoststakke, der ikke placeres i ensilagesilo eller på møddingplads, skal som minimum have en afstand på 50 meter til nærmeste nabobeboelse. 10. Overdækningsmateriale fra kompoststakke og ensilageoplag skal løbende fjernes og opbevares, så det ikke kan spredes med vinden. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge spild af og forurening med næringsstoffer som følge af opbevaring og håndtering af gødning og ensilage. Vilkårene om placering af ensilagestakke er stillet for at undgå, at der sker store punktforureninger, samt for at minimere risikoen for forurening af vandmiljøet. Desuden er der fastlagt afstandskrav til nærmeste nabo af hensyn til lugtgener. For at sikre, at overdækningsmateriale fra diverse oplag ikke spredes med vinden til gene for omgivelserne, er der stillet vilkår til opbevaringen af dette. Opbevaringskapacitet Ansøger har ved beregninger vist, at der er opbevaringskapacitet til 10 mdr. på ejendommen. Dette er tilstrækkeligt jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det bemærkes, at ejendommen fortsat er forpligtet til at overholde de generelle love og regler for husdyrbrug, herunder kravene i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, også hvis krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen er skærpede i forhold til vilkårene i denne godkendelse. 17

18 3.5. Transport VILKÅR 11. Udmugning Dybstrøelsesmåtter må ikke udmuges eller transporteres uden for almindelig arbejdstid (man. fre. kl. 8 17) VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre omgivelserne til Sundsørevej 32 mod uacceptable gener fra transporter til og fra ejendommen. Det forventede antal transporter fremgår af nedenstående skema. Antallet af transporter bør betragtes som retningsgivende. I og med der er tale om levende organismer, kan både udbytter på markerne og stald variere fra år til år, hvilket naturligvis har indflydelse på antallet af transporter. Alle udbringningsarealerne ligger meget samlet omkring ejendommen og meget få af transporterne vil gå igennem samlede bebyggelser. Før udvidelse Efter udvidelse Transporter Antal/ år Kapacitet transport pr. Antal/ År Kapacitet transport pr. Transportmiddel Transportmiddel Transport tilskudsfoder af tons Lastbil tons Lastbil Dieselolie l Lastbil l Lastbil Afhentning tyrekalve - - Lastbil Lastbil Halm Traktor Traktor Afhentning døde dyr af 26 - Lastbil 26 - Lastbil Udbringning husdyrgødning 310/6 20 tons/10 tons Traktor 340/7 20 tons/10 tons Traktor Mælk 183 Lastbil 183 Lastbil Affald 52 - Lastbil 52 - Lastbil Transporter i alt

19 Den primære transportrute fremgår af vedlagte bilag. Skive Kommune vurderer, at transporten til og fra ejendommen vil være af et sådant omfang, at den ikke vil medføre væsentlige gener for naboer og beboere langs transportruten til udspredningsarealerne. Der er derfor ikke fundet anledning til at anvise andre transportveje. 19

20 3.6. Lysforhold VILKÅR 12. Lyskilder Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende. 13. Natdæmpning Lyset i staldbygningerne skal dæmpes i tidsrummet kl Hvis det af produktionsmæssige årsager ikke er muligt, skal der anvendes mørklægningsgardiner i tidsrummet kl VURDERING Vilkår i dette afsnit har til formål at forebygge, at driften af landbruget på Sundsørevej 32 medfører, at husdyrbrugets belysningsforhold er til unødig gene for omgivelserne. Af ansøgningen fremgår det, at der vil være et vist lysudfald fra bygningernes vinduer, samt fra udendørsbelysning På ejendommen opsættes ikke projektører eller lignende kraftig udendørs belysning. I stalde med åbne sider vil indendørs staldbelysning kunne ses udefra. Belysningen vil blive sænket i de sene aften- og nattetimer. Lys i stalden har en positiv effekt på dyrenes adfærd og produktion. Det er derfor normalt, at der er belysning i staldene i min. 12 timer i døgnet. Dette kan give en markant ændring af landskabet omkring ejendommen særligt i vinterperioden. For at begrænse gener fra og påvirkning af landskabet fra belysning i staldene har Skive Kommune stillet vilkår om dæmpning af belysningen i natperioden og alternativt at anvende mørklægningsgardiner. Det vurderes, at hvis husdyrbruget efterlever ovenstående, vil der ikke forekomme gener hos de omkringboende. 20

21 3.7. Spildevand og overfladevand VILKÅR 14. Vaskeplads Vask af maskiner og lastbiler, som anvendes til gylletransport eller gylleudbringning skal enten foregå i marken eller på en vaskeplads, som opfylder kravene i Landbrugets Byggeblad nr , Vaskeplads til landbrugsmaskiner, eller nyeste version heraf. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand via spildevand og overfladevand. Ansøger har oplyst at bedriften producerer nedenstående mængder spildevand. Der er en meget begrænset stigning mængden i ansøgt drift i forhold til nudriften. Spildevandstyper m³ /år før udvidelse m³ /år efter udvidelse Afledes til Renseforanstaltning Rengøringsvand, drikkevandsspild mv. 830 m³ 860 m³ Gyllebeholder Ingen Vaskeplads 100 m³ 100 m³ Gyllebeholder Ingen Sanitært spildevand fra stuehus 200 m³ 200 m³ Septiktank Nedsivning Der er stillet vilkår om, at vask af maskinel, som anvendes til håndtering og udbringning af husdyrgødning, skal ske på en vaskeplads, der har afløb til gyllebeholderen. Alternativt kan vask ske i marken på forskellige steder. Dette vurderes nødvendigt, for at sikre en tilfredsstillende forebyggelse af forurening af jord og grundvand med vaskevand fra maskiner. Regler for håndtering af bekæmpelsesmidler i forbindelse med fyldning og rengøring af sprøjter fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Ændringer i eksisterende nedsivningsanlæg eller etablering af ny spildevandsrensning samt ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand, inklusiv tagvand skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. Skive Kommune vurderer, at spildevandet på ejendommen behandles miljømæssigt forsvarligt, såfremt det håndteres i overensstemmelse med det stillede vilkår samt oplysningerne i ansøgningen. 21

22 3.8. Støj VILKÅR 15. Støjemission Husdyrbrugets samlede støjbidrag til støjniveauet i omgivelserne må ikke overstige nedenstående grænseværdier. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Maksimalværdi i natperioden Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Alle dage kl Alle dage kl Nabobeboelse* (ikke landbrug) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Byzone 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 50 db(a) Områder for blandet bolig- og 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) erhvervsbebyggelse *) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. o o Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende 8 timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. Lørdag formiddag (kl ) anvendes dog et referencetidsrum på 7 timer og lørdag eftermiddag (kl ) et referencetidsrum på 4 timer. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. 16. Sæsonarbejde I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdierne, nævnt i ovennævnte vilkår, om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a), dog i højst 6 uger. 17. Dokumentation for overholdelse af støjgrænserne Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning f ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest 22

23 støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre omgivelserne til Sundsørevej 32 mod uacceptable støjgener. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Thise Kirkevej 6, der ligger ca. 470 meter vest for husdyrbruget. Malkeanlæg, foderblanding og transporter bidrager til husdyrbrugets samlede støjniveau. Staldene er naturlig ventileret, hvilket medvirker til et reduceret støjniveau. De væsentligste støjkilder på anlægget vurderes at være støj fra landbrugsmaskiner og støj fra malkeanlægget. Malkeanlægget er i drift to gange dagligt i perioderne og Ko- og kviestald er naturligt ventileret, og der forekommer således ingen vedvarende støjgener fra ventilationsanlæg. For så vidt angår støj fra landbrugsmaskiner vil der dagligt forekomme kørsel ved fodertilberedning, udfodring m.v. Herudover vil der forekomme sæsonbetonet kørsel ved gylleudbringning og markarbejde. Tiltag mod støjkilder: Støj søges generelt dæmpet ved valg af støjsvag teknologi og afskærmning. Endvidere søges al unødig tomgangskørsel undgået. Det vurderes, at husdyrbruget ikke vil give anledning til uacceptable støjgener for omkringboende. Ovennævnte vilkår sikrer, at Skive Kommune, i tilfælde af berettiget klage over støj, kan pålægge husdyrbruget at udføre egenkontrol af husdyrbrugets støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder, eller nyeste opdaterede version af denne. Krav om egenkontrol af støjniveau kan kun fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at der sker en uacceptabel støjpåvirkning af omgivelserne. 23

24 3.9. Skadedyrsbekæmpelse VILKÅR 18. Fluer Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. VURDERING Ansøger har oplyst at: Bekæmpelse af skadedyr fortages efter Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinjer. Fluer bekæmpes kemisk. I sommerperioden muges der ud ved småkalvene hver 14. dag for at reducere fluegenerne mest muligt. Fluelarver bekæmpes i dybstrøelsen ved at udstrø/udvande bekæmpelsesmiddel. Ellers bekæmpes fluer ved at smøre bekæmpelsesmiddel på vægge i stald. Rotter bekæmpes efter Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinjer. Desuden følges de forbyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv. (Bek. nr. 611 af 23. juni 2001). Hvis der opstår problemer med fluer, kan Skive Kommune kræve, at der føres journal over hvornår, der er foretaget bekæmpelse, og der kan forlanges fremvisning af kvitteringer for køb af skadedyrsbekæmpelsesmidler. Det vurderes, at de stillede vilkår mindsker risikoen for fluegener for de omkringboende. 24

25 3.10. Håndtering af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier VILKÅR 19. Opbevaring af farlige produkter og farligt affald Farlige produkter (smøreolie, sprøjtemidler og andre kemikalier, m.v.) og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og være tydeligt mærkede med angivelse af indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at der ikke er risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Det kan f.eks. sikres ved at opbevare beholderne i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten af spildbakken skal svare til volumen på den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en forsvarlig og korrekt håndtering af affald og farlige råvarer på husdyrbruget for at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord og grundvand. Regler for opbevaringen af døde dyr fremgår af særskilt bekendtgørelse herfor. For opbevaring af diesel- og fyringsolie henviser Skive Kommune til den gældende olietankbekendtgørelse. Kravene i den til enhver tid gældende olietankbekendtgørelse skal altid overholdes, også hvis kravene i olietankbekendtgørelsen er skærpede i forhold til denne godkendelses vilkår. I bekendtgørelsen står bl.a. at: - etablering, udskiftning eller sløjfning af olietanke skal anmeldes til Skive Kommune, - husdyrbruget skal straks kontakte Skive Kommune, hvis det bliver konstateret eller der opstår mistanke om, at en olietank er utæt, - opbevaring af diesel- eller fyringsolie i overjordiske tanke til enhver tid skal ske i typegodkendte olietanke. Spild af farlige produkter (smøreolie, sprøjtemidler og andre kemikalier, m.v.) og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal omgående opsamles, f.eks. ved at det opsuges med et egnet absorberende materiale (kattegrus, savsmuld, eller lignende). Det opsamlede spild betragtes som farligt affald og skal håndteres derefter. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Skive Kommune. Af affaldsregulativerne fremgår det desuden, at der ikke må foretages afbrænding af affald på ejendommen. For at sikre, at husdyrbrugets farlige affald bortskaffes på korrekt og forsvarlig vis, skal der udfyldes kvitteringer for aflevering af farligt affald. Kvitteringerne skal kunne forevises tilsynsmyndigheden. Kvittering til udfyldelse og liste over EAK-koder fremgår af bilagene til godkendelsen. Ejendommen ligger ikke i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Skive Kommune vurderer, at håndteringen af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier ikke vil være en trussel mod drikkevandsinteresser. Det vurderes, at risikoen for forurening af jord og grundvand på ejendommen er minimeret, såfremt ovenstående vilkår overholdes. 25

26 3.11. Driftskontrol VILKÅR 20. Egenkontrol Husdyrbruget skal løbende registrere følgende: Opgørelse over husdyrproduktionen f.eks. i form af ydelseskontrol. Dokumentation for at gødning udbringes miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for de i arealgodkendelsen stillede vilkår. F.eks. i form af sædskifte- og gødningsplaner. Årlig registrering af vandforbrug (m 3 ). Årlig registrering af elforbrug (kwh). Datoer for kontrol og vedligehold af mælkekølingsanlæg. Kvitteringer for aflevering af affald med modtageanlæggets stempel. Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt. Ved etablering af ensilagestak eller markstak med dybstrøelses skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag. Der skal foreligge en logbog over placeringen af stakkene. 21. Dokumentation Registreringerne skal opbevares på husdyrbruget i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er dels at kontrollere, at de angivne oplysninger i ansøgningen om godkendelse overholdes, og dels at give ansøger overblik over væsentlige miljøforhold på husdyrbruget. Gennem egenkontrol af energiforbruget skabes der mulighed for at finde potentielle energibesparelser, som kan vise sig fordelagtige såvel økonomisk som miljømæssigt. Gennem registrering af miljøuheld og opfølgende årsagsanalyser kan miljømæssigt uhensigtsmæssige driftsprocedurer udpeges og revideres med en miljømæssig mere forsvarlig drift til følge. Ovennævnte samles i en driftsjournal for husdyrbruget. En samlet driftsjournal letter overblikket over de løbende registreringer, der skal ske på husdyrbruget. Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Regnskabet skal som minimum opfylde ovenstående vilkår. Det understreges, at landbrug ikke på godkendelsestidspunktet har pligt til at udarbejde grønt regnskab. Skive Kommune vurderer, at ovennævnte egenkontrol sikrer, at der er fokus på ressourceforbrug, produktionsstørrelse, affald og forureningsrisiko. 26

27 3.12. Renere teknologi og BAT VILKÅR Se vilkårene i afsnit 3.2 omkring gulvsystemer i staldene. VURDERING Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter 12 blandt andet varetage hensynet til anvendelse af den bedst tilgængelige staldteknologi i både eksisterende og nye stalde. Ansøgers redegørelse for anvendelsen af bedste tilgængelige teknik indenfor områderne management, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring og behandling af husdyrgødning samt udbringning af husdyrgødning fremgår af bilag til godkendelsen. Skive Kommune har vurderet, at ansøgningen lever op til kravene for anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Fastlagt BAT-niveau Eksisterende stalde: Produktionerne på gyllesystemer på spaltegulv: 120 køer * 9,8 kg NH3-N pr årsko (aflæst i tabel 4 i vejledningen) = 1176 kg NH3-N 86 kvier * 5,36 kg NH3-N pr årsopdræt (aflæst i tabel 5 i vejledningen) = 460,9 kg Nh3-N Produktionerne på gyllesystemer på fast gulv: 80 køer * 11,96 kg NH3-N pr årsko (aflæst i tabel 4 i vejledningen) = 956,8 kg NH3-N 20 kvier * 5,36 kg NH3-N pr årsopdræt (aflæst i tabel 5 i vejledningen) = 107,2 kg Nh3-N Produktioner på dybstrøelse: Nye Stalde: 33 småkalve * 1,89 kg NH3-N pr. årsopdræt = 62,37 kg NH3-N 50 kvier * 3,99 kg NH3-N pr årsko (aflæst i tabel 3a i vejledningen) = 199,5 kg Nh3-N I alt giver det et BAT-krav på ,77 kg NH3-N Ammoniakemissionen er i ansøgningen aflæst til: 2893,31 kg N/år BAT-kravet er overholdt. BAT-niveauet er beregnet ud fra Miljøstyrelsens retningslinjer for BAT, senest rev. maj Der er for kombinationen af gødningstyperne dybstrøelse og gylle i samme staldafsnit taget udgangspunkt i den supplerende vejledning for beregning af emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer (dateret 6. februar 2012). I forbindelse med udvidelsen i eksisterende stald er der vurderet på hvilke tiltag der er mulige for at reducere ammoniakfordampningen. Det er ikke muligt at etablere luftrensning på naturligt ventilerede stalde, gylleforsuring kan ikke etableres i stalde med fast gulv. Dette efterlader skraber og fodertiltag. Det er vurderet at skrabeanlæg er et proportionalt tiltag, som

28 forventes at reducere ammoniakfordampning med minimum samme niveau som ved skrabning af spaltegulve. Det er vurderet, at ejendommen dermed lever op til hvad der kan forventes i forhold udvidelsens størrelse, samt i forhold til at udvidelsen foretages i eksisterende bygninger med meget begrænsede muligheder. Fosfor I malkekvægsindustrien er der generelt ikke driftsikre teknologier, som kan reducere fosforindholdet i husdyrgødningen. Foderoptimeringer er svært håndterbare, da kvægs fordøjelsessystem kan påvirkes af selv mindre ændringer i foderets sammensætning. Dette kan betyde et fald i mælkeydelsen, der er svært at prissætte. Skive Kommune fastlægger derfor ikke et BAT-niveau for fosfor i denne godkendelse. Staldsystemer, management, vandforbrug, energiforbrug, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning Ansøger har redegjort for øvrige BAT-tiltag. Redegørelsen fremgår af bilagene til godkendelsen. Konklusion Skive Kommune har ud fra ovenstående vurderet, at husdyrbruget lever op til BAT både hvad angår den vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniakemissionen og med hensyn til staldsystemer, management, vandforbrug, energiforbrug, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning. Tilsynsmyndigheden vil løbende følge op på husdyrbrugets anvendelse af renere teknologi og BAT i forbindelse med tilsyn. 28

29 4. AREALGODKENDELSE 4.1. Udbringningsarealer generelt VILKÅR 22. Nabohensyn Mærkedage (konfirmationer, sølvbryllupper o.a.), som bliver meddelt ejer skriftligt senest 2 uger forinden, skal respekteres. 23. Dyretryk Der må maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 1,7 DE/ha i gennemsnit på ejede og forpagtede arealer. 24. Efterafgrøder Arealerne skal dyrkes med 1 % ekstra efterafgrøder, udover plantedirektoratets krav til efterafgrøder. Der kan anvendes alternative efterafgrøder efter plantedirektoratets retningslinjer. VURDERING Formålet med vilkår i dette afsnit er at forebygge unødige gener fra udbringning af gylle, samt at forebygge forurening som følge af udbringning af gylle. Skive Kommune har vurderet, at husdyrgødningsbekendtgørelsens udbringningsregler i tilstrækkelig grad sikrer, at der tages de nødvendige hensyn til berørte omkringboende og natur og miljø. Der er dog stillet vilkår om at tage særligt hensyn til anmeldte mærkedage med det formål her igennem at anspore til godt naboskab. Generelt skal det bemærkes, at nye udbringningsarealer til Sundsørevej 32 skal forhåndsanmeldes til Skive Kommune inden ibrugtagning jf. de til enhver tid gældende regler herfor. Ejede og forpagtede arealer Der udbringes husdyrgødning fra kvæg svarende til 361,65 DE/år på ejede og forpagtede arealer. Arealerne drives med et harmonital på 1,7 DE/ha. Udbringningsarealerne er af jordbundstypen JB 4. 29

30 4.2. Naturbeskyttelse og ammoniakfordampning VILKÅR Ingen vilkår VURDERING Med de værktøjer, der er til rådighed i dag er det ikke muligt at beregne den eksakte ammoniakpåvirkning fra udbragt husdyrgødning på et naturområde. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug forventes der dog i værste fald ikke påvirkninger på over 1 kg N/ha ved en afstand på 100 meter mellem markkanten og naturområdet. Påvirkninger fra udbragt husdyrgødning ses hovedsagligt som en randpåvirkning, og normalt vil påvirkninger på over 1 kg N/ha kun forekomme indenfor de nærmeste 10 meter fra markkanten, hvis der er tale om svinegylle og inden for 20 meter, hvis der er tale om kvæggylle. Den reelle påvirkning vil dog afhænge af udbringningsform, temperatur, vindforhold osv. Hvis gyllen er forsuret, nedfældes eller nedbringes hurtigt efter udbringning, er påvirkningen selv tæt ved området langt under 1 kg N/ha. Der vurderes ikke ved det ansøgte at ske en øget påvirkning af nærliggende naturområder med ammoniak fra udbringning af husdyrgødning. Det vurderes, at reglerne i den gældende lovgivning er tilstrækkelig. Ammoniakbelastning fra udbringning af husdyrgødning: Der vurderes ikke ved det ansøgte at ske en øget påvirkning af omkringliggende naturområder med ammoniak fra udbringning af husdyrgødning. Det vurderes, at reglerne i den gældende lovgivning er tilstrækkelige til at sikre naturområderne mod tilstandsændringer. 30

31 4.3. Udvaskning af nitrat og fosfor VILKÅR 25. Kvælstofudledning Der må på ejede og forpagtede udbringningsarealer maksimalt udbringes i alt ca kg N på ejede og forpagtede arealer. 26. Fosforudledning Der må på ejede og forpagtede udbringningsarealer maksimalt udbringes i alt 4991,43 kg fosfor fra husdyrgødning. VURDERING Nitrat Beskyttelsen af vandområder mod nitratbelastning i forhold til overfladevand fokuserer på de oplande, der afvander til de mest sårbare Natura 2000 områder. For landbrugsarealer, der afvander til sådanne vandområder, stilles krav om et lavere husdyrtryk pr. hektar end de generelle harmoniregler giver mulighed for. Af ansøgningen fremgår det, at der udbringes i alt ca ,6 kg N på ejede og forpagtede arealer fordelt på ca kg N fra dybstrøelse og ca kg N fra kvæggylle. Det fremgår af ansøgningen, at den maksimalt tilladte årlige udvaskning af N til overfladevand er 53,6 kg N/ha, mens den reelle udvaskning i ansøgt drift er på 53,2 kg N/ha. Arealerne ligger tillige i et vandopland hvor dyretrykket er stigende. Derfor må udvaskningen af N ikke overstige den udvaskning som svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug. Udvaskningen svarende til planteavlsbrug er i SkemaID beregnet til 56,6 kg N/ha. Da den reelle udvaskning er mindre end den maksimalt tilladte årlige udvaskning, overholder ansøgningen det beskyttelsesniveau for nitrat, der er lagt op til i husdyrloven. Fosfor Beskyttelsesniveauet i forhold til fosfor omfatter kun arealer i oplande til Natura områder, der er overbelastet med fosfor. Kravet til fosforoverskuddet vil afhænge af jordtype, dræningsforhold og fosfortal. Hvis der efter gennemførelsen af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan dokumenteres fosforbalance for husdyrbruget, stilles der ikke krav med hensyn til fosfor uanset bedriftens fosfortal. Ingen af husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor. Der er søgt om et fosforoverskud på 3,2 kg P/ha/år i gennemsnit for hele bedriften. Beskyttelsesniveauet i forhold til fosfor er overholdt. Generelt om fosfor og nitrat Gyllen fra bedriften køres ud på egne ejede og forpagtede arealer. Indholdet af fosfor og nitrat i gyllen er bl.a. styret af faktorerne: staldsystem, foder, ydelse og vægt. Disse faktorer er der 31

32 stillet vilkår til og vilkårene kan kontrolleres ved foderblandinger, indlægssedler, ydelseskontrol, slagteriafregninger, byggetegninger og observationer på stedet. Den konkrete vurdering af udledningen af fosfor og nitrat til overfladevande afhænger af nitrat- og fosforindholdet i gyllen. Derfor er der stillet vilkår til de maksimalt tilladte mængder udspredt fosfor og nitrat. Konkret vurdering af udledningen af fosfor og nitrat til overfladevande Ved en samlet vurdering af udviklingen i antallet af dyreenheder og andre kilder til nitrat- og fosforbelastning i oplandene samt beregning af kvælstof- og fosforbelastningen fra husdyrbrugets udbringningsarealer kan det jf. Miljøstyrelsens vejledning afvises, at det ansøgte projekt i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter vil påvirke eller skade de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, som ligger indenfor de pågældende kystvandsoplande, væsentligt. Da det på baggrund af ovenstående vurderinger og beregninger kan afvises, at projektet i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter, vil medføre nogen skadevirkning på nærmeste natura 2000 områder, kan det, grundet fortynding af de udledte næringsstoffer ligeledes afvises, at natura 2000 områder, som ligger længere væk, vil lide nogen skade som følge af det ansøgte projekt. Se tillige bilag 5. Risikoarealer Udspredningsarealer, der skråner kraftigt ned mod søer og vandløb, udgør særlig risiko for fosforudledning til vandmiljøet via erosion og overfladeafstrømning. Skive kommune har vurderet at alle arealerne har en begrænset risiko for erosion og overfladeafstrømning, hvorfor der ikke stilles vilkår. 32

33 4.4. Beskyttelsesniveau i forhold til grundvand VILKÅR Ingen. VURDERING Dele af de ansøgte arealer ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsopland til Thise vandværk. Der er udarbejdet en indsatsplan for indvindingsoplandet. Da udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat/l i ansøgt drift, må der ikke ske en merbelastning i forhold til nudriften. Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser at der ikke er en merbelastning i ansøgt drift. Der er foretaget beregninger, der viser at der ikke vil være en merbelastning ved en driftsform som svarer til planteavlsbrug (ingen husdyrgødning på arealerne). Bekendtgørelsens afskæringskriterier for grundvand er dermed overholdt. Skive Kommune vurderer derfor at kravene til grundvandsbeskyttelsen i forhold til miljøgodkendelse af husdyrbrug er overholdt. Grundvandssektionen har udtalt sig om indvindingsoplandet i bilag 8. 33

34 5. GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING Godkendelsens gyldighed Bedriften må i henhold til 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Skive Kommune. Hvis bedriften ønskes ændret eller udvidet, skal Skive Kommune i henhold til lovens 12, stk. 3 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 40, stk. 2, hvis: - der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. - forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. - forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. - væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for bedriften. - det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. - der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 7 om risikobetonede processer m.v. Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til en 12 bedrift skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at bedriften er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 42. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres for at forbedre bedriftens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og Miljøbeskyttelsesloven ikke fritager bedriften for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Skive Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 71 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug altid være adgang for de personer, der af Skive Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 34

35 Parter der har fået udkast af godkendelsen i høring Beboere på og ejede af følgende adresser, har haft udkast til miljøgodkendelsen i høring: Thise Kirkevej 6, 7870 Roslev Sundsørevej 30, 7870 Roslev Sundsørevej 26, 7870 Roslev Sundsørevej 24, 7870 Roslev Sundsørevej 26A, 7870 Roslev Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Skriftlig klage Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Skive Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato for klagefristens udløb. En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Natur- og Miljøklagernævnet, men sendes til Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, Postboks 509, 7800 Skive. Såfremt der indgår en klage, og Skive Kommune ønsker at fastholde sin afgørelse om godkendelse, skal kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage. Gebyr for klage For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 500 kr. (2012- niveau). For størrelsen på det prisregulerede klagesagsgebyr og hvornår gebyr tilbagebetales henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage Husdyrbruget vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet, eller medmindre der er stillet vilkår efter 27 stk. 1 nr. 2, og stk. 2 i husdyrloven om landskabelige forhold. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. Civilt søgsmål Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 35

36 Underretning om godkendelsen Underretning om godkendelsen er sendt til: - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - Danmarks Fiskeriforening - Danmarks Sportsfiskerforbund - Dansk Ornitologisk Forening - Det Økologiske Råd - Danmarks Naturfredningsforening - Ferskvandsfiskeriforeningen - Forbrugerrådet - Friluftsrådet i Region Limfjord Syd - Kulturarvsstyrelsen - Museum Salling - Sundhedsstyrelsen - Konsulent Jakob Altenborg Godkendelsen er udarbejdet af Skive Kommune Med venlig hilsen Per Nørmark Andersen Teamleder for natur Trine Fomsgaard Landskabsforvalter 36

37 Bilag 1. Lovgivnings- og vejledningsgrundlag Vejledninger Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer: Vejledning nr. 2/2001- Luftvejledningen Vejledning nr. 5/ Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/ Måling af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/ års beholderkontroller Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning Wiki-vejledningen Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug Vejledning nr. 6/2005 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006) samt Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK Lovgivningsgrundlag Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser. Udover lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4/ ), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget: Bek. nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr af 12. december 2011 om affald. Bek. nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bek. nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter Bek. nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Bek. nr. 557 af 9. juni 2009 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. Bek. nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler. Bek. nr. 268 af 31. marts 2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjtemidler til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bek. nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Der kan i fremtiden blive vedtaget nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter. 37

38 Bilag 2. Situationsplan

39 Bilag 3. Udbringningsarealer

40 Bilag 4. Vurdering af nitrat og fosfor til overfladevand Inden et projekt kan godkendes skal der ifølge habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Ved vurderingen af om et projekt kan påvirke et Natura 2000 væsentligt, skal der ses på den eventuelle negative påvirkning projektet kan have på området og dens bevaringsmålsætning, habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2. Hvis projektet vurderes at kunne skade området, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Hvis vurderingen derimod viser, at projektet ikke kan skade området, kan der meddeles godkendelse til det ansøgte. Husdyrbrugets påvirkninger på overfladevand vurderes indenfor de kystvandsoplande, som Limfjorden er opdelt i, jf. udkast til vandplanerne. Vurderingen foretages i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 1 om vurdering af nitrat og fosfor til overfladevande. Miljøstyrelsens vejledning fastlægger afskæringskriterier for graden af påvirkning af nitratudvaskning til overfladevand. Et husdyrbrug vurderes ikke at medføre negativ påvirkning på overfladevande, herunder Natura 2000-områder samt yngle- eller rasteområder for beskyttede arter som følge af nitratudvaskning, såfremt afskæringskriterierne er overholdt. Principperne for vurdering af nitratens skadevirkning, overføres i Miljøstyrelsens vejledning, til også at gælde ved vurdering af påvirkningen af fosfor til overfladevande. Husdyrbruget og en del af dets arealer ligger i kystvandsoplandet til Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning, og afvander dels direkte og dels via Grøndal Bæk og Kildskov Bæk til Skive Fjord. Kystvandsoplandet Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning indeholder habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal og hele fuglebeskyttelsesområde nr. 14 ligger inden for kystvandsoplandet Skive Fjord mm.. Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal Naturtyper: Vadeflade (1140), Lagune (1150), Bugt (1160), Rev (1170), Strandvold med enårige planter (1210), Strandvold med flerårige planter (1220), Kystklit/klippe (1230), Enårig strandvegetation (1310), Strandeng (1330), Klithede (2140), Søbred med småurter (3130), Knansnålalge-sø (3140), Næringsrig sø (3150), Brunvandet sø (3160), Vandløb (3260), Våd hede (4010), Tør hede (4030), Enekrat (5130), Tørt kalkoverdrev (6120), Kalkoverdrev (6210), Surt overdrev (6230), Tidvis våd eng (6410), Urtebræmme (6430), Nedbrudt højmose (7120), Hængesæk (7140), Tørvelavning (7150), Kildevæld (7220), Rigkær (7230), Bøg på 1 og

41 mor (9110), Bøg på muld (9130), Ege-blandskov (9160), Stilkege-krat (9190), Skovbevokset tørvemose (91D0) og Elle- og askeskov (91E0).) Arter: Kildevælds-vindelsnegl (1013), Grøn kølleguldsmed (1037), Stor kærguldsmed (1042), Bæklampret (1099), Stavsild (1103), Stor vandsalamander (1166), Damflagermus (1318), Odder (1355), Spættet sæl (1365), Blank seglmos (1393) og Gul stenbræk (1528). Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 14 Lovns Bredning Sangsvane (A038), Hvinand (A067), Toppet skallesluger (A069) og Stor skallesluger (A070). Vurdering af projektet i kumulation med andre planer og projekter Ifølge Miljøstyrelsens fastlagte afskæringskriterium for påvirkning i kumulation med andre planer og projekter må antal dyreenheder i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, ikke have været stigende siden 1. januar Hvis der er andre kilder til udvaskning af næringsstoffer, der har givet anledning til en øget udvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar 2007, skal dette også inddrages i vurderingen. Ved vurderingen af om forudsætningerne for husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer er opfyldt samt hvorvidt et projekt har en væsentlig påvirkning på et Natura-2000 område, skal der ses på udviklingen i antal dyreenheder indenfor et opland. Dette følger også af Miljøstyrelsens vejledning. Der kan være andre opgørelsesmetoder, som kan bruges, når denne vurdering skal foretages, men her mangler de værktøjer og den videnskabelige viden, som skal til, for at kunne konkludere noget ud fra data. Skive Kommune henholder sig derfor til Miljøstyrelsens vejledning, som giver et argumenteret fundament for at vurdere og konkludere ud fra data vedr. det samlede antal dyreenheder. Ifølge de rene CHR data er antallet af dyreenheder i perioden i kystvandsoplandet Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning steget med 1,5 %. Da dyretrykket er stigende i oplandet til Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning, skal udvaskningen fra husdyrbruget svare til udvaskningen fra et plantebrug. Husdyrbruget har via beregninger i husdyrgodkendelse.dk vist at udvaskningen fra husdyrbruget ikke overstiger udvaskningen fra et plantebrug. Meddelte miljøgodkendelser og tilladelser som endnu ikke er taget i brug, men som stadig kan udnyttes, kan af gode grunde ikke være med i opgørelserne af udviklingen i antallet af dyreenheder. Det samme gælder nedlagte dyrehold, siden status i udviklingen sidst er opgjort. Skive Kommune har endnu ikke det fulde overblik over, hvor mange godkendte dyreenheder i godkendelser og tilladelser, som endnu ikke er udnyttet indenfor de enkelte kystvandsoplande. Det vurderes, at de endnu uudnyttede godkendelser og tilladelser ikke at være af et sådant omfang, at det vil føre til en stigning i antallet af dyreenheder. Eventuelt nedlagte brug siden årsskiftet vil yderligere trække udviklingen i antallet af dyreenheder i nedadgående retning. Skive Kommune har ikke kendskab til, at der siden 2007 skulle være sket en øget belastning med næringsstoffer fra andre kilder i de tre kystvandsoplande

42 Afskæringskriteriet for projektets påvirkning i kumulation med andre planer og projekter vurderes således at være overholdt. Vurdering af projektets påvirkning i sig selv Limfjorden er opdelt i mere eller mindre adskilte bassiner. I sådanne fjorde vil det jf. DMU s rapport nr. 787 have en negativ effekt på miljøet, hvis næringsstoftilførslerne flyttes indad i fjorden. Det nævnes direkte i rapporten, at man ikke i Limfjorden bør flytte tilførsler fra de ydre dele af fjorden til de sydlige dele af fjorden, herunder Skive Fjord og Lovns Bredning. Vandområderne Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning er alle en del af den indre del af Limfjorden, og Skive Kommune vurderer, bl.a. på baggrund af ovenstående, at de skal betragtes som et forholdsvist lukket bassin. Ifølge Miljøstyrelsens fastlagte afskæringskriterium for påvirkning fra projektet i sig selv, må nitrat- og fosforudvaskningen fra det samlede husdyrbrug ikke overstige 5 % af den samlede udvaskning af hhv. nitrat og fosfor fra det aktuelle opland. Hvis udvaskningen sker til et vandområdet, der er karakteriseret som et lukket bassin må nitrat- og fosforudvaskningen fra det samlede husdyrbrug ikke overstige 1 % af den samlede udvaskning. Nedenstående beregninger er foretaget i henhold til Miljøstyrelsens vejledning. Nitrat til Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning Oplandsberegning: Samlet opland Dyrket areal i oplandet (støtteareal 2009) ha ha Reduktionspotentiale for det samlede opland (gennemsnit) % (middel: 88%) Standartudvaskning, sandjord:85 og lerjord: 46 kg N/ha/år Udvaskning fra dyrket opland (85 x 0,12 *x ) Udvaskning fra udyrket opland, naturbidraget (10 x 0,12* x ) Udvaskning i alt fra oplandet 85 kg N/ha/år kg N/år kg N/år kg N/år Beregning på det ansøgtes totalbelastning: Reduktionspotentiale for udbringningsarealerne 0-50 % (middel: 25 %) Areal til udspredning (ejede- og forpagtede arealer) Udvaskning fra rodzonen (fra husdyrgødning) Det ansøgtes samlede bidrag til kystvandet (56 x 4,9) x 12 % 212,3 ha 0,0 kg N/ha/år 0,0 kg N/år Ansøgt N-bidrag af samlede N-bidrag til Skive Fjord 0,0 % * 1 (25/100) = 0,

43 Fosfor til Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning Oplandsberegning Areal til udspredning (ejede- og forpagtede arealer) Overskud per hektar 212,3 ha 3,2 kg P/ha % forøgelse i godkendelsesperioden 1,3 % Worst case udvaskning Worst case påvirkning fra husdyrbruget 1 kg P/ha 2,8 kg P Samlet belastning i oplandet** kg P Husdyrbrugets del af påvirkningen 0,004 % ** Stofafstrømning i tabel i Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, er angivet til kg P. - Oplandet til Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning udgør 19 % af Limfjordens samlede opland. - Som estimat for samlet belastning i oplandet til Skive Fjord, er taget 19 % af kg P. Husdyrbrugets arealer udgør en meget lille del af kystvandsoplandets samlede areal, og husdyrbrugets påvirkning af vandområderne udgør derfor langt under 1 % af den samlede nitrat- og fosforbelastning til kystvandsområdet Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning. Afskæringskriteriet for projektets påvirkning i sig selv vurderes på baggrund af ovenstående at være overholdt. Konklusion Ved en samlet vurdering af udviklingen i antallet af dyreenheder og andre kilder til nitrat- og fosforbelastning i oplandene samt beregning af kvælstof- og fosforbelastningen fra husdyrbrugets udbringningsarealer kan det jf. Miljøstyrelsens vejledning afvises, at det ansøgte projekt i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter vil påvirke eller skade de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, som ligger indenfor de pågældende kystvandsoplande, væsentligt. Da det på baggrund af ovenstående vurderinger og beregninger kan afvises, at projektet i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter, vil medføre nogen skadevirkning på nærmeste natura 2000 områder, kan det, grundet fortynding af de udledte næringsstoffer ligeledes afvises, at natura 2000 områder, som ligger længere væk, vil lide nogen skade som følge af det ansøgte projekt

44 Bilag 5. Beredskabsplan

45

46

47

48

49

50 Bilag 6. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

51 Bilag 7. Udtalelse vedr. Grundvand Nedenstående udtalelse er givet med baggrund i gældende Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker, Viborg Amt, Miljø og Teknik, April 2006, J. nr , ISBN Indsatsplanen indeholder bl.a. en retningslinje, der gælder for arealer inden for Thise Vandværks indvindingsopland, som vist på figur 1 neden for. Det grundvandsdannende opland til Thise vandværk optages i regionplanen og i kommuneplanen som et indsatsområde med hensyn til nitrat. Belastningen med kvælstof skal reduceres, så det gennemsnitlige indhold af nitrat ikke må overstige 25 mg nitrat i grundvandet. Dette svarer til en braklægning af ha. Vandværket skal tilstræbe, at beskyttelsen af grundvandet igangsættes snarest ha skal være braklagt inden 1. jan ha skal være braklagt inden 1. jan Der skal i samarbejde med lodsejerne, Landbrugskonsulenterne, Vandværket og Amtet udarbejdes en handlingsplan for hvorledes belastningen med kvælstof reduceres. (Dette er endnu ikke sket!). Redegørelse for indsatserne Indsatsen i indvindingsoplandet til Thise Vandværk: Det er nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at reducere nitratbelastningen i det grundvandsdannende opland til Thise Vandværk. Beregninger har vist, at belastningen med nitrat skal reduceres, for at målsætningen om højst gennemsnitligt 25 mg nitrat i grundvandet kan overholdes. Reduktionen vil svare til, at ha inden for indvindingsoplandet tages ud af intensiv landbrugsdrift. De 18 ha svarer til minimumsindsatsen og de 25 ha til den optimale indsats. Det anbefales, at der arbejdes for, at det på sigt er de arealer, der ligger indenfor den røde streg på figur 1, der tages ud af intensiv landbrugsdrift. Dette skyldes, at det er vandet fra dette område, der først kommer ned til de filtre, hvor drikkevandet indvindes fra. De geologiske og grundvandsmæssige forhold i indvindingsområdet betyder, at det er forsvarligt, at omlægningen af arealanvendelsen kan ske over en længere årrække. Omlægningen kan derfor gennemføres efterhånden som landbrugsarealer inden for indvindingsoplandet bliver sat til salg. En anden måde at gøre det på, er at opkøbe jord uden for indvindingsoplandet samtidig med at der er indgået aftale om jordfordeling med jord, der ligger inden for indvindingsoplandet. Der skal arbejdes på, at minimum 9-13 ha er taget ud af intensiv landbrugsdrift inden 1. januar 2020, og at de resterende 9-12 ha er taget ud inden 1. jan Såfremt vandværket

52 og landbruget finder, at det vil være en fordel, at omlægningen af landbrugsproduktionen sker hurtigere end beskrevet ovenfor, er det naturligvis i overensstemmelse med denne indsatsplan og det vil gavne beskyttelsen af drikkevandsressourcen. Figur 1. Det grundvandsdannende opland til Thise Vandværk er 35 ha. Landbrugskonsulenterne har ud fra den aktuelle landbrugsproduktion i området i 2004 beregnet at der udvaskes 60 mg nitrat fra rodzonen. Det medfører, at det gennemsnitlige nitratindhold i drikkevandet overstiger 25 mg/l om 75 år. Det betyder at minimum indsatsen, hvor forudsætningen er at 33 % af nitraten omdannes, svarer til at 18 ha skal udtages af intensiv drift. En optimal indsats, hvor forudsætningen er at der ikke omdannes nitrat fra rodzonen til grundvandet svarer til, at 25 ha skal udtages af intensiv landbrugsdrift. Udviklingen i nitratbelastningen i det grundvandsdannende opland følges ved at landbrugskonsulenterne hvert andet år beregner den gennemsnitlige nitratudvaskning i indvindingsoplandet. Beregningerne foretages på grundlag af data fra de aktuelle mark- og gødningsplaner. Data om de enkelte markers afgrøder og gødningsforbrug lægges sammen og ved hjælp af en simpel Simmelsgårdsberegning beregnes nitratudvaskningen fra området. Hvis beregningerne viser, at nitratudvaskningen enten stiger eller falder skal arbejdsgruppen vurdere om indsatsplanen skal revideres eller overvågningen skal intensiveres. Thise

53 Vandværk betaler for beregningerne af nitratbelastningen. Kravet til reduktionen af kvælstofbelastningen er angivet som et areal, der skal braklægges. Dette er gjort fordi en permanent braklægning af et afgrænset område vil sikre: - en langsigtet beskyttelse af grundvandet, - at betingelserne for den fremtidige landbrugsdrift er kendte - at udgifterne til kontrol minimeres. Reduktion af kvælstofbelastningen kan dog også ske ved en generel reduktion af kvælstoftilførslen i et større område. Da der er tid til at planlægge en beskyttelse af drikkevandet anbefaler Arbejdsgruppen en permanent braklægning af udvalgte arealer og at eventuelle harmoniproblemer (balance mellem husdyrgødning og udspredningsarealer) løses ved jordfordeling. I indsatsområder med hensyn til nitrat vil Amtet administrere udvidelser af husdyrproduktion på følgende måde: Ved udvidelse af en husdyrproduktion må udvaskningen til grundvandet ikke øges. Dette vurderes i screeningen. Hvis et landbrugsareal tidligere har fået tilført husdyrgødning indregnes denne tilførsel ved brugerskifte af arealet, uanset om brugerskiftet sker via salg, forpagtning eller gødningsaftale. VVM-redegørelser skal respektere indsatsplanens retningslinjer og målsætning. Retningslinjen for Thise-området er, at det gennemsnitlige indhold af nitrat ikke må overstige 25 mg/l i grundvandet. Da det er forudsat, at reduktionen af nitrat er 33 %, svarer dette til 37 mg nitrat /l under rodzonen. En udvaskning på maksimalt dette niveau bør indarbejdes som et af alternativerne i projektet og skal beskrives i redegørelsen med den tidsplan, der er beskrevet i indsatsplanen. Når indsatsplanens retningslinje med hensyn til reduktion af belastningen med kvælstof er opfyldt, vil Amtsrådet administrere VVM reglerne i den resterende del af indvindingsoplandet på samme vis som i de øvrige områder med særlige drikkevandsinteresser dog må belastningen ikke øges. Det vil sige, når der er braklagt mindst 18 ha af indvindingsoplandet til Thise Vandværk, så kan det accepteres, at indholdet af nitrat i den resterende del af indvindingsoplandet er op til 40 mg/l i grundvandet. Da det er forudsat, at reduktionen af nitrat er 33 %, svarer dette til 60 mg nitrat/l under rodzonen

54 Figur 2. De røde arealer er ansøgte udbringningsarealer. Desuden er vist Thise Vandværks boringsplaceringer og indvindingsoplandet. Arealer uden for indvindingsoplandet er ikke omfattet af ovennævnte Indsatsplan. Øvrigt: Thise Vandværk med tilhørende boringer ejes af Skive Vand A/S og indgår i den nuværende Vandforsyningsplan for Skive Kommune. Skive Vand A/S har i den senere tid udtrykt overvejelser om evt. at nedlægge indvindingen ved Thise Vandværk på grund af nitratproblematikken, men Skive Kommune er ikke bekendt med eventuelle beslutninger herom. Grundvandssektion, 18. sep. 2013, HEBA

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen

Miljøgodkendelse af Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen Miljøgodkendelse af. v/ Kaj Christensen efter 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1486 af 4. december 2009). Meddelt d. 11. juni 2013 Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget,

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune J. nr. 8-52-6-2-16-05 Regionplantillæg nr. 24 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

12 miljøgodkendelse til kvægholdet på Grynderupvej 62, 7870 Roslev v/torben Kammersgaard

12 miljøgodkendelse til kvægholdet på Grynderupvej 62, 7870 Roslev v/torben Kammersgaard 12 miljøgodkendelse til kvægholdet på Grynderupvej 62, 7870 Roslev v/torben Kammersgaard efter 12, stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Krarupvej 29 7800 Skive v/frederik Sørensen Krarupvej 29 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Bilag 1 2/36

Bilag 1 2/36 Bilag 1/36 Bilag 1 2/36 Bilag 2 3/36 Bilag 3 4/36 Bilag 4 5/36 Bilag 5 6/36 Bilag 6a 7/36 Bilag 6b 8/36 Bilag 7 9/36 Bilag 8a 10/36 11/36 Bilag 8b 12/36 13/36 Bilag 9 Malkekøer (SDM) BAT Etape 1 Alle dyr

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 10-tilladelse til genoptagelse af husdyrproduktionen på Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 12. marts 2015 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04. december 2009) og Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune J. nr. 8-52-6-2-30-05 Regionplantillæg nr. 35 til Regionplan 2005

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup,

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til godkendelse meddelt den 29. juli 2009 Tillægget er meddelt den 28. november 2013 i Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omfatter

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget BYG OG MILJØ Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Frøholm Rougsøvej 186 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE af kvægproduktion på I/S Idasminde Kirkebakken 10, 7840 Højslev efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug maj 2015 Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget på Veggerbyvej 69, Hyllested, 9541 Suldrup - Ændringer i dyreholdet og kalvestald, samt bygning af møddingsplads og vaskeplads.. 12 Lov nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere