øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "øst- og sydøsteuropastudier (russisk),"

Transkript

1 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 3 Kapitel 3. Faglig profil Bachelortilvalgets formål Kompetenceprofil for bachelortilvalget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Bachelortilvalget i russisk Bachelortilvalget i russisk Bachelortilvalgets moduler... 7 Modul 1: Propædeutik Modul 2: Ruslands aktuelle forhold... 7 Modul 3: Propædeutik Modul 4: Sprog og tekst Modul 5: Sprog og tekst Modul 6: Valgfrit emne vedrørende Rusland Modul 7: Ruslands historie og kulturhistorie Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet Løbende studieaktivitet Maksimal studietid Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til kurser Tilmelding til prøver Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur 1. Hjemmel 2017-studieordningen for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk) (the 2017 Curriculum for the Elective at Bachelor s Level in Russian) er fastsat med hjemmel i 33 i bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Bachelortilvalget i russisk hører under studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier og censorkorpset for Slavisk. 3. Normering og struktur Bachelortilvalget i russisk er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS samt et centralt fag på 135 ECTS. Bachelortilvalget i russisk indeholder desuden 30 ECTS propædeutisk sprogundervisning. Stk. 2. Den studerende skal have bestået 45 ECTS af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget. Stk. 3. Minimum 30 ECTS af bachelortilvalget skal tages uden for den studerendes centrale fag. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Der kan ud over russisk og dansk indgå tekster på engelsk, norsk og svensk.] 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. For AV-materiale gælder, at 1 normalside svarer til 1 minut. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes under Det Humanistske Fakultets hjemmeside under menupunktet Uddannelser => Studieordninger => Uddannelsens navn 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 8. Bachelortilvalgets formål Formålet med bachelortilvalget i russisk er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på bachelorniveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 9. Kompetenceprofil for bachelortilvalget Kompetencebeskrivelse Tilvalgsstudierne i russisk giver viden om, forståelse af og kompetencer inden for en række videnskabeligt funderede fagspecifikke områder, som sammen med de generelle humanistiske kompetencer sætter bacheloren i stand til at varetage opgaver, der kræver kompetencer inden for bl.a. kommunikation, analyse, strukturering, formidling og undervisning. Det gymnasierettede studiemønster i russisk giver i kombination med kandidatsidefaget i russisk kompetence til at undervise i gymnasieskolen Kompetencemål Bachelortilvalget i russisk giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af det russiske sprog, skriftligt såvel som mundtligt, herunder sproglig analyse, brug af grammatisk terminologi Ruslands aktuelle samfundsmæssige og kulturelle forhold i historisk perspektiv, herunder litteratur og medier i Rusland. videnskabelig tilgang til sprog-, kultur- og samfundsanalyse. Færdigheder i at forstå og analysere materiale på russisk indholdsmæssigt såvel som lingvistisk ud fra en videnskabelig tilgang. kommunikere på russisk, skriftligt og mundtligt. foretage analyser vha. kritisk og begrundet udvælgelse og anvendelse af videnskabelig teori, metode og ved inddragelse af relevant faglitteratur, herunder tilegne sig, formulere og formidle analysens problemstilling og resultater. læse og forstå en videnskabelig tekst på dens egne præmisser, formidle tekstens indhold, sammenligne og perspektivere teksten ift. andre tekster samt at anvende den i skriftlige og mundtlige arbejder. Kompetencer i at Kommunikere på og benytte materiale på russisk samt oversætte mellem russisk og dansk dansk. undervise i russisk, for så vidt angår det faglige indhold. udforme analyser af russisk mhp. at forklare sproglige konstruktioner og fænomener og kortlægge materialets indhold og budskab. Træffe beslutninger og fagligt begrunde sådanne samt fortolke, evaluere og forandre kriterier for iagttagelse, kommunikation og handling. arbejde selvstændigt og målrettet med projekter med definerede deadlines. Kompetencer der erhverves ud fra enkeltstående tilvalg, fremgår af kompetencemålene for de enkelte moduler. 4

5 Kapitel 4. Bachelortilvalget i russisk 10. Bachelortilvalget i russisk Bachelortilvalget i russisk består af moduler svarende til samlet 45 ECTS. Bachelortilvalget i russisk omfatter derudover 30 ECTS propædeutisk sprogundervisning. Stk. 2. Tilvalgets moduler kan benyttes som enkeltstående tilvalg, jf. dog 11 om forudsætningskrav/bindinger Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i russisk, må ikke aflægge modul 1-5 samt 7, men kan aflægge modul 6 som tilvalg inden for eget centralfag (i alt maks. ). Stk. 4. Det gymnasierettede bachelortilvalg består af modulerne 1, 2, 3, 4 og 5. Stk. 5. Studiemønstret i ruslandsstudier består af modulerne 1, 2, 3, 4 og 6. Stk. 6. Prøverne i Propædeutik 1 og Propædeutik 2 skal være bestået eller tilmeldt, før prøverne i Oversættelse fra russisk til dansk, Mundtlig sprogfærdighed på russisk, Skriftlig sprogfærdighed på russisk og Tekstforståelse på russisk bestås. Stk. 7. Bachelortilvalget i russisk omfatter følgende moduler: Modul (uddannelsesdel) Fagelement Prøvebestemmelser 1: Propædeutik 1 (tilvalg) 2: Ruslands aktuelle forhold (tilvalg) 3: Propædeutik 2 (tilvalg) Propædeutik 1 Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold Aktivitetskode: HRUB10051E Propædeutik 2 Se studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i russisk sprog og samfund for beskrivelse af de propædeutiske fagelementer. Fri hjemmeopgave Intern prøve ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Se studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i russisk sprog og samfund for beskrivelse af de propædeutiske fagelementer. 4: Sprog og tekst 1 (tilvalg) 5: Sprog og tekst 2 (tilvalg) 6: Valgfrit emne vedrørende Rusland (tilvalg) Oversættelse fra russisk til dansk Aktivitetskode: HRUB10061E Mundtlig sprogfærdighed på russisk Aktivitetskode: HRUB10071E Skriftlig sprogfærdighed på russisk Aktivitetskode: HRUB10081E Tekstforståelse på russisk Aktivitetskode: HRUB10091E Valgfrit emne vedrørende Rusland Bunden skriftlig prøve Intern prøve ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve med forberedelse Intern prøve ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve Intern prøve ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve med forberedelse Intern prøve ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave 5

6 Aktivitetskode: HRUB10101E Intern prøve ved én eksaminator Bestået/ikke-bestået 7: Ruslands historie og kulturhistorie (tilvalg) Ruslands historie og kulturhistorie Aktivitetskode: HRUB10111E Fri hjemmeopgave Intern ved én eksaminator Bestået/ikke-bestået. Stk. 8. Det forventede studieforløb for det gymnasierettede bachelortilvalg fremgår af følgende oversigt: Semester Fagelement 1. Propædeutik 1 2. Propædeutik 2 3. Oversættelse fra russisk til dansk Mundtlig sprogfærdighed på russisk Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold 4. Skriftlig sprogfærdighed på russisk Tekstforståelse på russisk Stk. 9. Det forventede studieforløb for studiemønstret i Ruslandsstudier fremgår af følgende oversigt: Semester Fagelement 1. Propædeutik 1 6

7 2. Propædeutik 2 3. Oversættelse fra russisk til dansk Mundtlig sprogfærdighed på russisk Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold 4. Valgfrit emne vedrørende Rusland 11. Bachelortilvalgets moduler Modul 1: Propædeutik 1 Russisk propædeutik 1 Russian Propaedeutics 1 Der henvises til modul 1 i seneste gældende studieordning for Bachelorstudieordningen Russisk sprog og samfund på central faget. Ved senere ændringer eller justeringer i studieordning for Russisk sprog og samfund eller ved en nyere version overføres de for dette modul og fagelement relevante ændringer i studieordningen for Russisk sprog og samfund nærværende studieordning for bachelortilvalget i russisk. Modul 2: Ruslands aktuelle forhold Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af De væsentligste træk i Ruslands historiske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag. De væsentligste træk Ruslands kulturhistoriske og litteraturhistoriske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag. Relevante begreber og tilgange til analyse af historiske og kulturhistoriske forhold. Aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i Ruslands. Relevante begreber og tilgange til analyse af disse forhold. 7

8 Grundlæggende relevant terminologi på russisk. Færdigheder i at Anvende og forholde sig kritisk til den internationale faglitteratur. Vurdere og anvende kilder af forskellige typer og fra forskellige medier, herunder primærkilder samt litteratur i oversættelse. Udpege og diskutere væsentlige problemstillinger inden for Ruslands historie og kulturhistorie. Forklare og formidle væsentlige problemstillinger inden for Ruslands historie og kulturhistorie. Identificere problemfelter og aktører på det politiske, samfundsmæssige og kulturelle felt. Formulere, analysere og diskutere problemstillinger inden for disse felter. Kompetencer i at Sætte sig ind i omfattende historiske, samfundsmæssige, kulturelle og kulturhistoriske emner. Forholde sig selvstændigt og kritisk til faglitteratur og kilder. Arbejde metodisk selvstændigt og kritisk-analytisk. Håndtere komplicerede problemstillinger. Præsentere sin viden og analyseresultater klart og korrekt både skriftligt og mundtligt Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold Contemporary Politics, Society, and Culture in Russia Aktivitetskode: HRUB10051E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Redegøre i hovedtræk for de aktuelle samfundsforhold i Rusland samt for den nyere udvikling i Ruslands kultur. Identificere de væsentligste inden- og udenrigspolitiske problemfelter af relevans for Ruslands. Identificere og beskrive forskellige identitetsopfattelser i samtidskulturen. Formulere og analysere aktuelle politiske og samfundsmæssige problemstillinger af relevans for Rusland og kan relatere disse til Ruslands historie. Formulere og analysere problemstillinger i samtidskulturen, således som de kommer til udtryk i forskellige medier (trykte såvel som massemedier og nye medier) og i forskellige værker (litteratur, film, musik etc.) og kan relatere disse til Ruslands kulturhistorie. Disponere væsentlige aspekter af et afgrænset emne Skrive en veldisponeret sagsfremstilling med udgangspunkt i en klart formuleret problemstilling. Holdundervisning med forelæsninger og diskussioner. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. 8

9 Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normal sider. Tilladte hjælpemidler: Alle Modul 3: Propædeutik 2 Russisk propædeutik 2 Russian Propaedeutics 2 Der henvises til modul 1 i seneste gældende studieordning for Russisk sprog og samfund på central faget. Ved senere ændringer eller justeringer i studieordning for Russisk sprog og samfund eller ved en nyere version overføres de for dette modul og fagelement relevante ændringer i studieordningen for Russisk sprog og samfund nærværende studieordning for bachelortilvalget i russisk. Modul 4: Sprog og tekst 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Det russiske sprogs grammatik og lydstruktur. Grundlæggende kommunikationsregler i de(t) land(e), hvor sproget/sprogene tales. Grundlæggende principper for oversættelse, specielt fra russisk til dansk. Færdigheder i Grammatisk og indholdsmæssig analyse af tekster uden særlige vanskeligheder på russisk. Oversættelse fra russisk til dansk. Samtale på russisk på basis af tekster uden særlige vanskeligheder på russisk. Kompetencer i Tekstanalyse med hensyntagen til både sprogstruktur og indhold. Vurdering af forskellige løsningsforslag til oversættelse. Grundlæggende mundtlig sprogfærdighed på russisk. 9

10 Oversættelse fra russisk til dansk Translation from Russian to Danish Aktivitetskode: HRUB10061E Faglige mål Eksaminanden kan Beherske det russiske sprogs morfologi og syntaks i grundtræk. Oversætte en russisksproget tekst uden særlige vanskeligheder til dansk oversættelsen skal være præcis, udtømmende og stilistisk dækkende. Beskrive grammatiske fænomener, der forekommer i de tekster, der arbejdes med. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af: Øvelser i oversættelse fra russisk til dansk med fokus på kontrastive problemstillinger og ordbogsbenyttelse. Gennemgang af russisk morfologi og syntaks. Grammatiske øvelser. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Trykte ordbøger efter eget valg. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Mundtlig sprogfærdighed på russisk Russian Oral Language Proficiency Aktivitetskode: HRUB10071E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Redegøre på russisk for temaer gennemgået i forbindelse med undervisningen. Føre en elementær samtale på russisk og på en måde, som viser evne til adækvat reaktion i dialogiske situationer. Demonstrere forståelse af sondringen mellem kodificeret standardsprog og kollokvialt sprog. Anvende russisk udtale og intonation korrekt. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende. Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. 10

11 Eksaminationssprog: Dansk og russisk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Modul 5: Sprog og tekst 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Det russiske sprogs grammatik og komplekse sætningsstruktur. Kommunikationsregler og -praksis i de(t) land(e), hvor der tales russisk. Genrespecifikke tekster på russisk. Grundlæggende principper for oversættelse, specielt fra dansk til russisk. Forskellige sprogbrugstyper, fx mediesprog, fagsprog og skønlitteratur. Færdigheder i at Forstå materiale på russisk. Oversætte fra dansk til russisk. Analysere indholdet i materiale på russisk samt referere, diskutere og konkludere ud fra dette på dansk. Forstå tekstermed blik for sproglige nuancer og sprogets kulturelle kontekst. Formidle på dansk vedr. en aktuel problemstilling i Rusland baseret på materiale på russisk. Kompetencer i Forståelse og analyse af materiale på russisk. Formidling på dansk ud fra materiale på russisk. Grundlæggende skriftlig sprogfærdighed på russisk under overholdelse af det russiske sprogs idiomatik, grammatik og tegnsætning. Analyse, fortolkning og formidling på dansk af aktuelle problemstillinger Ruslands kultur og samfundsforhold med udgangspunkt i skønlitterært, faglitterært, populærkulturelt og/eller journalistisk materiale på russisk. Skriftlig sprogfærdighed på russisk Russian Written Language Proficiency Aktivitetskode: HRUB10081E Faglige mål Eksaminanden kan Oversætte en dansk tekst uden særlige vanskeligheder til russisk oversættelsen skal være præcis, idiomatisk og stilistisk adækvat. Anvende det russiske skriftsprogs ortografi og tegnsætning sikkert og korrekt. 11

12 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oversættelsesøvelser til russisk med udgangspunkt i danske tekster af forskellige genrer med vægt på kontrasten mellem dansk og russisk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Russisk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Ikke-internetbaserede ordbøger og gloselister efter eksaminandens eget valg. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Tekstforståelse på russisk Understanding Text in Russian Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Læse og forstå materiale på russisk. Identificere problemstillinger. Demonstrere grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten og er på dette grundlag i stand til at videregive sin egen indsigt til andre. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De faglige mål nås gennem arbejde med russisksproget materiale. Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Syge-/omprøve: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Forberedelse: Alle, dog ikke internetadgang. Eksamination: Noter taget i forberedelsestiden. Syge-/omprøve: Ingen, se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. 12

13 Modul 6: Valgfrit emne vedrørende Rusland Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Et særligt studeret emne af litterær, historisk, kulturhistorisk, samfundsfaglig eller sproglig art inden for Russiskstudiets område Færdigheder i At analysere kilder, herunder for studerende der har bestået Sprog og tekst 1 på tilvalg eller BA i Russisk - kilder på russisk. Forholde sig kritisk til både kilder og sekundærlitteratur Anvende videnskabelige metoder, der er relevante for det valgte emne Anvende relevant terminologi Kompetencer i at Behandle et komplekst materiale med henblik på at forstå sammenhænge og løse problemer, herunder med inddragelse af kompetencer erhvervet fra grundstudiet. Formidle komplekse sammenhænge på godt og nuanceret dansk Valgfrit emne vedrørende Rusland Individually studied Russian topic Aktivitetskode: HRUB10101E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Skrive en veldisponeret sagsfremstilling med udgangspunkt i en klart formuleret problemstilling Formulere sig på et klart og entydigt dansk med sikker beherskelse af fagets terminologi Gennemføre en systematisk litteratursøgning vedrørende det valgte emne og vurdere den fundne litteraturs kvalitet og synspunkter Holdundervisning med forelæsninger, analyser af kilder, gennemgang af relevante videnskabelige metoder, studenteroplæg og arbejde med skriftlig fremstilling, eller individuelt vejledningsforløb. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt bestået/ikke-bestået. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normal sider. Hjælpemidler: Alle. 13

14 Modul 7: Ruslands historie og kulturhistorie Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af De væsentligste træk i Ruslands historiske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag. De væsentligste træk Ruslands kulturhistoriske og litteraturhistoriske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag. Relevante begreber og tilgange til analyse af historiske og kulturhistoriske forhold. Aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i Ruslands. Relevante begreber og tilgange til analyse af disse forhold. Grundlæggende relevant terminologi på russisk. Færdigheder i at Anvende og forholde sig kritisk til den internationale faglitteratur. Vurdere og anvende kilder af forskellige typer og fra forskellige medier, herunder primærkilder samt litteratur i oversættelse. Udpege og diskutere væsentlige problemstillinger inden for Ruslands historie og kulturhistorie. Forklare og formidle væsentlige problemstillinger inden for Ruslands historie og kulturhistorie. Identificere problemfelter og aktører på det politiske, samfundsmæssige og kulturelle felt. Formulere, analysere og diskutere problemstillinger inden for disse felter. Kompetencer i at Sætte sig ind i omfattende historiske, samfundsmæssige, kulturelle og kulturhistoriske emner. Forholde sig selvstændigt og kritisk til faglitteratur og kilder. Arbejde metodisk selvstændigt og kritisk-analytisk. Håndtere komplicerede problemstillinger. Præsentere sin viden og analyseresultater klart og korrekt både skriftligt og mundtligt Ruslands historie og kulturhistorie History and Cultural History of Russia Aktivitetskode: HRUB10111E Faglige mål Eksaminanden kan Gøre rede for de væsentligste træk i Ruslands historiske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag. Gøre rede for de væsentligste træk i Ruslands kulturhistoriske og litteraturhistoriske udvikling fra det for det centrale fag relevante kronologiske udgangspunkt til i dag. 14

15 Anvende relevante begreber og tilgange til beskrivelse af disse forhold. Anvende og forholde sig kritisk til den internationale faglitteratur. Udpege og diskutere væsentlige problemstillinger inden for Ruslands historie samt kultur- og litteraturhistorie. Forholde sig selvstændigt til en sådan problemstilling i en skriftlig fremstilling. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I undervisningen sættes særlig fokus på opøvelse af skriftlig fremstilling. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator, bedømt bestået/ikke-bestået. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normal sider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på bachelortilvalget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen i Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS, samt evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Stk. 4. Yderligere information om bedømmelsesformer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Bedømmelsesformer. Kapitel 6. Studieaktivitet 14. Løbende studieaktivitet Den studerende skal overholde kravene om løbende studieaktivitet. 15

16 Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder gældende studieaktivitetskrav, der kan findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Uddannelsens forløb => Studieaktivitetskrav. 15. Maksimal studietid Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser 16. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i det gymnasierettede bachelortilvalg i russisk. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 4. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. 17. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 20) lukkes alle tidligere studieordninger for det gymnasierettede bachelortilvalg i russisk, og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. For tilvalg med propædeutik svarende til 30 hhv. 60 ECTS lukkes de tidligere studieordninger senest 2 hhv. 2 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det gymnasierettede bachelortilvalg i russisk ækvivalerer med 2017-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2017-studieordningen, og den studerende afslutter tilvalget i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det gymnasierettede bachelortilvalg i russisk overføres til 2017-studieordningen jf. nedenstående skema. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af denne oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse studieordning ECTS 2017-studieordning ECTS Et slavisk lands kultur og mentalitet HRUB10041E Sprog I TV HRUB10011E 15 Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (HRUB10051E) eller Ruslands historie og kulturhistorie (HRUB10111E) 15 Oversættelse fra russisk til dansk (HRUB10061E) ,5 16

17 Sprog II TV HRUB10021E Eller Sprog III TV HRUB10031E Mundtlig sprogfærdighed på russisk (HRUB10071E) 7,5 Skriftlig sprogfærdighed på russisk (HRUB10081E) 7,5 7,5 Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver 18. Tilmelding til kurser Den studerende bliver administrativt tilmeldt obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at tilmelde sig øvrige kurser (herunder valgfag, tilvalg og sidefag) samt at gentilmelde afmeldte obligatoriske kurser. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Se yderligere informationer om tilmelding til kurser på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Undervisning => Til- og afmelding. 19. Tilmelding til prøver Den studerende bliver administrativt tilmeldt det 1. prøveforsøg i tilknytning til undervisningstilmeldingen. Den studerende er selv ansvarlig for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg inden for de fastsatte tilmeldingsfrister. Stk. 2. Se yderligere informationer om tilmelding til prøver på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen. 17

18 Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 20. Ikrafttræden 2017-studieordningen for bachelortilvalget i russisk træder i kraft den 1. september 2017 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2017 eller senere. 21. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler, som er fastsat i studieordningen af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den 29. november Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 18. marts Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 18

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Pensum- og uddybende prøvebestemmelser. Russisk

Pensum- og uddybende prøvebestemmelser. Russisk INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET - og uddybende prøvebestemmelser for Russisk Studieordning for det centrale fag i Øst- og Sydøsteuropastudier

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indoeuropæisk, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kunsthistorie 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten,

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, 2012-ordningen Rettet 2013 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere