Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,"

Transkript

1 Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold samt normering og struktur Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 3 Kapitel 3. Faglig profil Propædeutikkens formål Kompetencemål for propædeutikken... 4 Kapitel 4. Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskabs moduler... 5 Modul 1: Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab Modul 2: Propædeutik for Religionsvidenskab Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit Merit Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver samt overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Tilmelding til fag og prøver Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold samt normering og struktur 1. Hjemmel 2015-studieordningen for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab (the 2015 Curriculum for Propaedeutics for Indo-European or Religious Studies) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab hører under studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Japansk propædeutik hører under censorkorpset for Japanstudier (Japansk). Kinesisk propædeutik hører under censorkorpset for Kinastudier. Koreansk propædeutik hører under censorkorpset for Thai, Koreansk og Tibetansk. Sanskrit propædeutik hører under censorkorpset for Indisk og Sydasienstudier. 3. Normering og struktur Bacheloruddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 135 ECTS-point inkl. bachelorprojektet, samt bachelortilvalg på 45 ECTS-point. Bacheloruddannelserne med centralt fag i Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab omfatter derudover hhv. 45 og 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Der kan ud over det studerede sprog indgå tekster på engelsk. 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Pensum. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 8. Propædeutikkens formål Formålet med Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab er at give den studerende sproglige kompetencer på propædeutikniveau, der danner grundlaget for det sproglige arbejde med tekster og tekstanalyse på det centrale fag på bachelorniveau i Indoeuropæisk hhv. Religionsvidenskab. Den studerendes erhvervelse af sprog på et begynderniveau muliggør således efterfølgende et videnskabeligt arbejde med tekster på det studerede sprog på den studerendes centrale fag. 9. Kompetencemål for propædeutikken Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af Den sproganalyse, som anvendes i det studerede fag. Grammatiske termer. Færdigheder i at Forstå tekst på begynderniveau. Analysere sætninger på det studerede sprog på baggrund af indsigt i fonetik og grammatik. Benytte sig af fagrelevante ordbøger og andre opslagsværker. Kompetencer i at Oversætte mellem det studerede sprog og dansk, for sanskrit dog kun til dansk. Analysere og forklare grammatiske konstruktioner. Kommunikere på det studerede sprog i både skriftlig og mundtlig form på begynderniveau (ikke sanskrit). Formidle det studerede sprogs sproghistorie (kun sanskrit). Formidle viden om relevante problemstillinger i forbindelse med grammatisk analyse af såvel morfologi som syntaks på det studerede sprog. Kapitel 4. Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab 10. Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab Propædeutik for Indoeuropæisk består af moduler svarende til samlet. Propædeutik for Religionsvidenskab består af moduler svarende til samlet 30 ECTS-point. Stk. 2. Japansk, Kinesisk og Koreansk propædeutik 1 og 2 samt Sanskrit propædeutik 2 kan kun tages af studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab. Sanskrit propædeutik 1 kan tages af studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab. Stk. 3. Der kan maks. tages i alt 30 ECTS-point efter denne studieordning. Stk. 4. Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab omfatter følgende moduler: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab 1 (det centrale fag) Japansk propædeutik for Religionsvidenskab 1 (ikke-konstituerende) Aktivitetskode: HJAÆ00071E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået 4

5 Kinesisk propædeutik for Religionsvidenskab 1 (ikke-konstituerende) Aktivitetskode: HKIÆ00091E Koreansk propædeutik for Religionsvidenskab 1 (ikke-konstituerende) Aktivitetskode: HKOÆ00071E Sanskrit propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab 1 (ikke-konstituerende) Aktivitetskode: HIDÆ00071E 2. 2: Propædeutik for Religionsvidenskab 2 (det centrale fag) Japansk propædeutik for Religionsvidenskab 2 (ikke-konstituerende) Aktivitetskode: HJAÆ00081E Kinesisk propædeutik for Religionsvidenskab 2 (ikke-konstituerende) Aktivitetskode: HKIÆ00101E Koreansk propædeutik for Religionsvidenskab 2 (ikke-konstituerende) Aktivitetskode: HKOÆ00081E Sanskrit propædeutik for Religionsvidenskab 2 (ikke-konstituerende) Aktivitetskode: HIDÆ00081E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået 11. Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskabs moduler Modul 1: Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Den del af sproganalysen, som anvendes i det studerede fag, der kan anvendes på sproglige konstruktioner på elementært niveau. Grammatiske termer. Færdigheder i at Forstå tekst på elementært niveau. Analysere enkle sætninger på det studerede sprog på baggrund af indsigt i elementær fonetik og grammatik. Kompetencer i at Oversætte mellem det studerede sprog og dansk, for sanskrit dog kun til dansk. Analysere og forklare enkle grammatiske konstruktioner. Kommunikere på det studerede sprog i både skriftlig og mundtlig form på elementært niveau (ikke sanskrit). Oversætte tekster fra sanskrit på elementært niveau (kun sanskrit). 5

6 Japansk propædeutik for Religionsvidenskab 1 (ikke-konstituerende) Japanese Propaedeutics for Religious Studies 1 (non-constituent) Aktivitetskode: HJAÆ00071E Forstå meget enkle samtaler, der bygger på det lærte materiale. Oplæse de tekster, der anvendes i undervisningen, og meget enkle sætninger, der bruger det samme sproglige og emnemæssige materiale. Genkende tegn hentet fra listen over Jôyô kanji. Skrive meget enkle ord og sætninger, der forekommer hyppigt og er blevet lært udenad med hiragana, katakana og de hyppigste kanji fra lærebogen. Oversætte en elementær lærebogstekst på moderne japansk. Kommentere teksten grammatisk på dansk eller engelsk. Arbejde med japansk tekstbehandling (fx lodret tekst). Anvende internetbaserede hjælpemidler i forbindelse med studiet af japansk (opslagsværk til sprog, især ordbøger og kanji-ordbøger). Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger. Holdundervisningen omfatter fx tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (konversationstræning) og grammatisk analyse. Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen. To skriftlige prøver i løbet af semestret, som begge skal være på bestået niveau, og hvoraf den sidste ligger umiddelbart før undervisningens ophør. En mundtlig oplæsningsprøve i afslutningen af semestret. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve (dialog). Forberedelsestiden anvendes til at gennemgå det til prøven udleverede tekststykke, for at eksaminanden ubesværet skal kunne oplæse, oversætte og grammatisk kommentere det. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk og japansk. Omfang: Skriftlige prøver: 45 min. hver. Oplæsningsprøve: Ca. 10 min. Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Kinesisk propædeutik for Religionsvidenskab 1 (ikke-konstituerende) Chinese Propaedeutics for Religious Studies 1 (non-constituent) Aktivitetskode: HKIÆ00091E ved første skriftlige delprøve Oversætte fem enkle danske sætninger til kinesisk i transskription (pinyin). Skrive 25 kinesiske tegn, hvis betydning opgives på dansk eller i transskription (pinyin). Oversætte 25 danske ord til kinesisk skrevet i transskription (pinyin). ved anden skriftlige delprøve 6

7 Oversætte 15 enkle danske sætninger til kinesisk i transskription (pinyin). Oversætte 25 danske ord til kinesisk skrevet med tegn. Bestemme tegnenes radikal/semantiske element og antal yderligere strøg/- fonetikum for omkring halvdelen af tegnene. Oversætte 25 kinesiske tegn til dansk. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med forelæsninger og øvelser både i sproglaboratorium og med elektroniske hjælpemidler. Holdundervisningen omfatter bl.a. tekstlæsning, oversættelse, øvelser i oplæsning, skriftlige og mundtlige øvelser i oversættelse, kommunikationstræning, undervisning i tegn, øvelser i grammatisk analyse og brug af ordbøger. Tilstedeværelse i min. 75 % af grammatikundervisningen. To bundne skriftlige delprøver på universitetet i løbet af semestret. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk og kinesisk. Omfang: Første delprøve: 45 min. Anden delprøve: 2 timer. Syge-/omprøve: 4 timer. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Syge-/omprøve: Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Koreansk propædeutik for Religionsvidenskab 1 (ikke-konstituerende) Korean Propaedeutics for Religious Studies 1 (non-constituent) Aktivitetskode: HKOÆ00071E Ubesværet oplæse en elementær lærebogstekst af et omfang på 1/2-1 normalside på moderne koreansk hentet fra pensum. Oversætte den til dansk eller engelsk. Kommentere dele af den (1-2 sætninger eller 1-5 grammatiske emner) grammatisk på dansk eller engelsk. Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger og øvelser i sproglaboratorium. Undervisningen omfatter fx tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (kommunikationstræning) og grammatisk analyse. Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen i grammatik og tekstlæsning. To skriftlige prøver i løbet af semestret, som begge skal være på bestået niveau. Prøverne indeholder ordforrådsprøvning, oversættelse fra koreansk til dansk eller engelsk, tekstforståelse og grammatisk analyse. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve (dialog). Forberedelsestiden anvendes til at gennemgå det til prøven udleverede tekststykke, for at eksaminanden ubesværet skal kunne oplæse, oversætte og grammatisk kommentere det. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestå- 7

8 et. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk og koreansk. Omfang: Skriftlige prøver: 45 min. hver. Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Sanskrit propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab 1 (ikke-konstituerende) Sanskrit Propaedeutics for Indo-European or Religious Studies 1 (non-constituent) Aktivitetskode: HIDÆ00071E Ubesværet oversætte en eller flere elementær(e) lærebogstekst(er) af et omfang på maks. 1/3-1/2 normalside på sanskrit hentet fra pensum. Kommentere 1-3 sætninger grammatisk eller 1-4 grammatiske emner på dansk eller engelsk. Gøre rede for et spørgsmål med relation til sanskrits sproghistorie. Holdundervisning med studenterdeltagelse. Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen. To skriftlige prøver i løbet af undervisningen. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: Skriftlige prøver i undervisningen: Maks. 2 timer hver. Syge-/omprøve: 4 timer. Tilladte hjælpemidler: Det materiale, der anvendes i undervisningen. Syge- /omprøve: Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Modul 2: Propædeutik for Religionsvidenskab 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Væsentlige dele af den sproganalyse, som anvendes i det studerede fag. Grammatiske termer. Færdigheder i at Forstå tekst på begynderniveau. Analysere sætninger af forskellig sværhedsgrad på det studerede sprog på baggrund af indsigt i fonetik og grammatik. 8

9 Kompetencer i at Oversætte mellem det studerede sprog og dansk, for sanskrit dog kun til dansk. Analysere og forklare forskellige typer grammatiske konstruktioner, herunder komplicerede konstruktioner. Kommunikere på det studerede sprog i både skriftlig og mundtlig form på begynderniveau (ikke sanskrit). Formidle det studerede sprogs sproghistorie (kun sanskrit). Japansk propædeutik for Religionsvidenskab 2 (ikke-konstituerende) Japanese Propaedeutics for Religious Studies 2 (non-constituent) Aktivitetskode: HJAÆ00081E Stille spørgsmål og give enkle svar vedr. det materiale, der anvendes i undervisningen. Forstå og føre enkle samtaler, der går videre end de mest basale emner i hverdagen. Oplæse de tekster, der anvendes i undervisningen, og bruge samme sproglige og emnemæssige materiale. Oversætte teksterne til dansk eller engelsk. Kommentere teksterne grammatisk på dansk eller engelsk tegn hentet fra listen over Jôyô kanji. Skrive enkle sætninger på basis af det lærte materiale ved brug af flere og flere kanji. Anvende internetbaserede hjælpemidler såsom online ordbøger og online oversættelsestjenester. Søge relevante informationer på internettet. I forlængelse af Japansk propædeutik for Religionsvidenskab 1 vil undervisnings- og arbejdsformen være holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger. Holdundervisningen omfatter fx tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (konversationstræning) og grammatisk analyse. Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen. Min. én stileøvelse i løbet af semestret. Stileøvelsen udarbejdes med anvendelse af it-redskaber efter undervisers anvisning. En skriftlig prøve i slutningen af semestret. Prøven indeholder oversættelse fra japansk til dansk eller engelsk og dansk eller engelsk til japansk, bøjninger, skrifttegn (kanji) og grammatisk analyse. En mundtlig konversationsprøve i afslutningen af semestret. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve (dialog) under forudsætning af bunden hjemmeopgave. Ved den mundtlige prøve anvendes forberedelsestiden til at gennemgå det til prøven udleverede tekststykke af et omfang på maks. 1/2 normalside, for at eksaminanden ubesværet skal kunne oplæse, oversætte og grammatisk kommentere 1-2 sætninger eller 1-6 grammatiske emner. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk og japansk. 9

10 Omfang: Skriftlig prøve: 45 min. Konversationsprøve: 10 min. Syge-/omprøve: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Hjemmeopgave: 400 tegn, og der gives 24 timer til besvarelsen. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Hjemmeopgave (syge-/omprøve): Alle. Kinesisk propædeutik for Religionsvidenskab 2 (ikke-konstituerende) Chinese Propaedeutics for Religious Studies 2 (non-constituent) Aktivitetskode: HKIÆ00101E Vise et grundlæggende kendskab til klassisk kinesisk sproghistorie, klassiske tekster og elementær klassisk kinesisk grammatik og oversættelsesproblemer. Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger og øvelser i sproglaboratorium og med elektroniske hjælpemidler. Holdundervisningen omfatter bl.a. tekstlæsning, oversættelse, øvelser i oplæsning, skriftlige og mundtlige øvelser i oversættelse, kommunikationstræning, øvelser i grammatisk analyse samt fortsatte øvelser i brug af elektroniske hjælpemidler samt i skrivning af kinesiske tegn. Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen. To bundne skriftlige delprøver på universitetet i løbet af semestret. For at prøven kan bestås, skal begge delprøver godkendes. Såfremt den ene af delprøverne ikke godkendes, tages denne om én gang inden for samme semester. I hver delprøve skal det faglige mål være opfyldt. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk og kinesisk. Omfang: Første delprøve (en kendt tekst i midten af semestret): 45 min. Anden delprøve (en ukendt tekst og grammatisk analyse i slutningen af semestret): 2 timer. Syge-/omprøve: 4 timer. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Syge-/omprøve: Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Koreansk propædeutik for Religionsvidenskab 2 (ikke-konstituerende) Korean Propaedeutics for Religious Studies 2 (non-constituent) Aktivitetskode: HKOÆ00081E Ubesværet oplæse en lærebogstekst på moderne koreansk. Oversætte den til dansk eller engelsk. Kommentere dele af den grammatisk på dansk eller engelsk. Udtrykke sig mundtligt såvel som skriftligt på koreansk. I forlængelse af Koreansk propædeutik for Religionsvidenskab 1 vil undervisnings- og arbejdsformen være holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse 10

11 suppleret med forelæsninger og øvelser i sproglaboratorium. Holdundervisningen omfatter fx tekstlæsning, oversættelse af kendt og ukendt tekst til dansk eller engelsk, skriftlige og mundtlige øvelser (kommunikationstræning) og grammatisk analyse. Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen i grammatik og tekstlæsning. To skriftlige prøver i semestret, der begge skal være på bestået niveau. Prøverne indeholder ordforrådsprøvning, oversættelse fra koreansk til dansk eller engelsk af både kendt og ukendt tekst, tekstforståelse og grammatisk analyse. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve (dialog). Forberedelsestiden anvendes til at gennemgå det til prøven udleverede tekststykke, for at eksaminanden ubesværet skal kunne oplæse, oversætte, grammatisk kommentere og samtale om det på koreansk. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk og koreansk. Omfang: Skriftlige prøver: 45 min. hver. Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der gives 30 min. forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Sanskrit propædeutik for Religionsvidenskab 2 (ikke-konstituerende) Sanskrit Propaedeutics for Religious Studies 2 (non-constituent) Aktivitetskode: HIDÆ00081E Oversætte 1-3 elementære lærebogstekster på sanskrit hentet fra pensum til dansk eller engelsk. Kommentere 1-3 sætninger grammatisk eller 1-4 grammatiske emner. Holdundervisning med studenterdeltagelse. Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen. En skriftlig prøve i løbet af undervisningen. En mundtlig prøve i forbindelse med undervisningen. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve på universitetet og bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Omfang: Skriftlig prøve i undervisningen: Maks. 2 timer. Mundtlig prøve i undervisningen: 20 min., og der gives ingen forberedelsestid. Syge-/omprøve: Skriftlig prøve: 4 timer. Mundtlig prøve: 20 min. inkl. votering, og der gives 20 min. forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Det materiale, der anvendes i undervisningen. Syge- /omprøve: Tekstbogen fra undervisningen. Syge-/omprøvens skriftlige prøve: 11

12 Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen på Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, samt evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 14. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. 12

13 Kapitel 7. Merit 16. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer på Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 4. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver samt overgang mellem bachelorog kandidatuddannelse 17. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. 18. Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse En studerende, der mangler færre end 30 ECTS-point for at bestå bacheloruddannelsen, kan efter ansøgning tilmeldes fag på op til 30 ECTS-point på den kandidatuddannelse, vedkommende har retskrav på, eller på en kandidatuddannelse, hvor der ikke er adgangsbegrænsning. Stk. 2. Tilladelse gives på baggrund af en vurdering af den studerendes faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidigt gennemføre fag på kandidatuddannelsen. Der vil blive lagt vægt på den studerendes hidtidige studieforløb, herunder om bachelorprojektet er bestået. Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 19. Ikrafttræden 2015-studieordningen for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab træder i kraft den 1. september 2015 og gælder for studerende, der er optaget på et af disse fag den 1. september 2015 eller senere. 13

14 20. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 21. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den 8. september Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 15. december Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 14

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi,

Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Kinastudier

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Kinastudier Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indoeuropæisk, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kunsthistorie 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten,

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, 2012-ordningen Rettet 2013 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 og 2017 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Japanstudier

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Japanstudier Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Japanstudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Pensumbestemmelser for. Koreastudier

Pensumbestemmelser for. Koreastudier INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET bestemmelser for Koreastudier Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi,

Læs mere