Fransk sprog, litteratur og kultur,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fransk sprog, litteratur og kultur,"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering Hjemmel Tilhørsforhold Normering og placering...3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne...3 Kapitel 3. Faglig profil Bachelortilvalgets formål Kompetenceprofil for tilvalget...4 Kompetencebeskrivelse...4 Kompetencemål for det gymnasierettede tilvalg...4 Kapitel 4. Uddannelsens struktur Bachelortilvalgsstudiets opbygning Tilvalgets moduler...6 Modul 1: Sprog og kultur Modul 2: Sprog og tekster i brug 2: Sprog, kultur og kontraster...8 Modul 3: Fransk og frankofon kultur Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier...13 Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen...13 Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser...14 Ansøgning om meritoverførsel af fagelementer bestået på tidligere studieordninger sendes til studienævnet Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering 1. Hjemmel 2013-studieordningen for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 om ændring af samme. 2. Tilhørsforhold Det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Fransk. 3. Normering og placering Det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTSpoint. Stk. 2. Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget. Det anbefales desuden, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af det centrale fag, før bachelortilvalget påbegyndes. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog I studiet indgår naturligvis i stort omfang læsning af tekster på fransk, i mindre omfang tekster på engelsk. 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 10. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 7. Bachelortilvalgets formål Formålet med det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på BA-niveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 8. Kompetenceprofil for tilvalget Kompetencebeskrivelse Et gymnasierettet bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur giver elementær viden om en lang række sproglige, litterære og samfundsrelaterede aspekter af den fransktalende verden, det vil sige Frankrig og for eksempel Belgien, Schweiz, Québec eller de tidligere kolonier i Afrika. Bachelortilvalget kvalificerer til videreuddannelse i kandidatsidefag i Fransk sprog, litteratur og kultur, hvor den studerende arbejder videre med disse kvalifikationer og kompetencer, der sætter vedkommende i stand til bl.a. at varetage undervisning i gymnasiesektoren. Kompetencemål for det gymnasierettede tilvalg Det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af sammenhænge mellem genstandsområderne sprog, kultur/litteratur og samfund samt indsigt i de faktorer, der konstituerer sproglig, kulturel og samfundsmæssig forandring. Færdigheder i at forstå talt og skrevet fransk og kommunikere både mundtligt og skriftligt på korrekt fransk i en veldisponeret og situationstilpasset form redegøre for forskelle mellem fransk og dansk udtale, morfologi og syntaks anvende flere forskellige sprogvidenskabelige teorier og metoder i beskrivelsen og analysen af sproget anvende forskellige litteraturvidenskabelige metoder og teorier i analysen af litterære tekster på fransk foretage en sprogligt korrekt og indholdsmæssigt dækkende oversættelse af moderne franske tekster til dansk og af danske tekster til fransk redegøre for de vigtigste problemstillinger i den franske og frankofone litteratur fra realismen til vore dage og sætte analysen og fortolkningen ind i den relevante historiske kontekst anvende sit kendskab til emner inden for det moderne Frankrigs og den moderne fransksprogede verdens samfundsforhold, f.eks. på det økonomiske, det sociale eller det politiske plan anvende en sociologisk teori og metode på et givent samfundsfagligt problem identificere og placere en række vigtige elementer i den franske kultur- og idéhistorie (f.eks. protestantisme, katolicisme, oplysningstid, Revolutionen) anvende sin grundlæggende viden om Frankrig og den fransksprogede verden på det historiske plan relatere den opnåede sproglige og kulturelle indsigt til danske forhold i en sammenlignende sprog- og kulturforståelse. Kompetencer i at forholde sig analytisk og kritisk til egen og andres videnskabelige praksis indgå i og arbejde konstruktivt i grupper formidle arbejdsresultater i en hensigtsmæssig form til andre under hensyntagen til publikums og kommunikationskanalens art forholde sig analytisk og kritisk til egen og andres videnskabelige praksis. 4

5 Kapitel 4. Uddannelsens struktur 9. Bachelortilvalgsstudiets opbygning Det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på BA-niveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, kan ikke læse bachelortilvalg efter denne ordning. Stk. 3. Det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur omfatter følgende moduler: Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1: Sprog og kultur 1 (tilvalg) 2: Sprog og tekster i brug 2: Sprog, kultur og kontraster (tilvalg) 3: Fransk og frankofon kultur 2 (tilvalg) Sprog og tekster i brug 1: Praktisk sprog og sprogstruktur (konstituerende og obligatorisk) HFRB10081E Det moderne Frankrig: Kultur, politik, litteratur og idéer (konstituerende og obligatorisk) HFRB10091E Tale- og skrivefærdighed (konstituerende og obligatorisk) 5 ECTS-point HFRB10131E Grammatik og oversættelse (konstituerende og obligatorisk) 10 ECTS-point HFRB10141E Fransk og frankofon visuel kultur (konstituerende og obligatorisk) HFRB10111E Frankrig mellem 1715 og 1871: Litteratur, kultur og idéer (konstituerende og obligatorisk) HFRB10121E Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke bestået Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave (portfolio) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Stk. 4. Det forventede studieforløb for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur fremgår af følgende oversigt: Semester Modul 1. 1: Sprog og kultur 1 (tilvalg) 2. 2: Sprog og tekster i brug 2: Sprog, kultur og kontraster (tilvalg) 3: Fransk og frankofon kultur 2 (tilvalg) 5

6 10. Tilvalgets moduler Modul 1: Sprog og kultur 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af fransk grammatik og fonetik (fransk sætningsstruktur og morfologi; forholdet mellem lyd og skrift på fransk; dansktalendes vanskeligheder med artikulation af franske lyde) aktuelle franske forhold (som de præsenteres i medierne) væsentlige sider af det moderne Frankrigs kultur og idéhistorie nyere fransk kultur set i dens historiske og samfundsmæssige kontekst litterær teori og metode politisk og samfundsmæssig udvikling i Frankrig. Færdigheder i basal grammatisk analyse af franske sætninger oplæsning og udtale transskription forståelse af fransk (lytte- og læseforståelse) at samtale på fransk på et grundlæggende niveau at definere og analysere idéhistoriske problemstillinger at definere og analysere temaer i moderne fransk kultur, politik og samfund og forstå dem i deres kontekst skriftligt at formidle et kompliceret stof målrettet og hensigtsmæssigt. Kompetencer i at forstå fransk sikkert i skrift og tale på et grundlæggende niveau kommunikere skriftligt og mundtligt på fransk uden meningsforstyrrende fejl anvende et grammatisk analyseapparat til at formidle forståelse af franske sætninger identificere og afhjælpe udtaleproblemer begrundet i forskelle mellem dansk og fransk udtalestruktur arbejde selvstændigt med litterære problemstillinger arbejde tværfagligt med litterære, kulturelle og samfundsfaglige problemstillinger reflektere over egen metode inden for det litterære område. Sprog og tekster i brug 1: Praktisk sprog og sprogstruktur (konstituerende og obligatorisk) Language and Text in Use 1: Practical Language and Language Structure (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HFRB10081E Faglige mål Eksaminanden kan redegøre for fransk artikulation i forhold til dansk formulere de vigtigste ortoepiske regler for fransk beherske et elementært alment lingvistisk begrebsapparat redegøre for elementær sætningsanalyse i en fransksproget tekst redegøre for morfologi forstå talt og skrevet fransk om almene emner inden for aktuelle franske forhold 6

7 læse op og samtale på et morfologisk korrekt og fonetisk klart fransk uden meningsforstyrrende fejl. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse. Fagelementet består af to forløb: a) Praktisk sprog 1: Lytte- og læsefærdighed i forbindelse med aktuelle forhold, og b) Fransk sprogstruktur: i. Grammatik ii. Fonetik Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Fransk og dansk. Omfang: Den mundtlige prøve varer 30 minutter inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Syge-/omprøve: Den mundtlige prøve varer 60 minutter inkl. votering. Der gives 60 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Kun ordbøger, der forefindes i forberedelseslokalet er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Der læses op fra den udleverede franske tekst, som også resumeres og diskuteres på fransk, ligesom der besvares spørgsmål vedrørende grammatik og udtale med udgangspunkt i eksempler fra teksten. Tekstoplægget, der udleveres ved forberedelsestidens begyndelse, omhandler aktuelle franske forhold og er på typeenheder, afhængigt af informationstætheden. Den aktive undervisningsdeltagelse er dels godkendt resumé på fransk af fransk tekst og godkendt resultat af lytteøvelse i forløb a (Praktisk sprog 1: Lytte- og læsefærdighed i forbindelse med aktuelle forhold), dels normalt 3 godkendt(e) grammatisk(e) analyse(r) svarende til 2/3 af antal gældende for studerende på det centrale fag samt normalt 3 godkendt(e) fonetisk(e) transskription(er) svarende til 2/3 af antal gældende for studerende på det centrale fag i forløb b (Fransk sprogstruktur). Det moderne Frankrig: Kultur, politik, litteratur og idéer (konstituerende og obligatorisk) Modern France: Culture, Politics, Literature and Ideas (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HFRB10091E Faglige mål Eksaminanden kan identificere politiske, sociale, samfundsfaglige og kulturelle transformationer i den studerede periode forklare betydningen af disse transformationer og de diskussioner, de afstedkom med henblik på forståelse af den studerede periode analysere et udvalg af kulturelle produkter fra den studerede periode ved at placere dem i en bredere social og kulturel kontekst dokumentere et godt kendskab til Frankrigs nyere litteratur- og idéhistorie beskrive en kortere fransksproget tekst eller et billede ud fra en given metode knytte et givet tema til den sociale, kulturelle og historiske kontekst gøre rede for, hvorledes samfundsmæssige ændringer er resultater af historiske processer. 7

8 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Holdundervisning, forelæsninger og diskussioner med aktiv undervisningsdeltagelse, eventuelt i form af studenteroplæg. Fagelementet består af to forløb: a) Det moderne Frankrigs politik og kultur, og b) Fransk efter 1871: litteratur og idéer. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller fransk. Omfang: 8-10 normalsider plus bibliografi. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Der gives 72 timer til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med individuel bedømmelse. Hvis opgaven udarbejdes i grupper, skal der afleveres 5 sider pr. deltager. Den enkelte studerendes bidrag skal fremgå af besvarelsen. Særlige bestemmelser Den frie skriftlige hjemmeopgave skal aflægges i kursus b. Den aktive undervisningsdeltagelse er en i kursus a godkendt hjemmeopgave skrevet på dansk eller fransk af et omfang på 3-4 normalsider plus bibliografi. Modul 2: Sprog og tekster i brug 2: Sprog, kultur og kontraster Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af aktuelle franske kultur- og samfundsfænomener de væsentligste problemer i fransk syntaks forskelle mellem dansk og fransk syntaks oversættelsesstrategier. Færdigheder i mundtlig og skriftlig fremlæggelse på fransk af et kulturelt eller samfundsmæssigt emne på et niveau, der demonstrerer et minimum af udtryks- og udtalefejl på fransk fremstilling af væsentlige problemer inden for fransk syntaks skriftlig kommenteret oversættelse fra fransk til dansk. Kompetencer i at udføre gruppearbejde struktureret og pædagogisk fremlæggelse af viden på såvel dansk som fransk identificere og afhjælpe oversættelsesproblemer fra fransk til dansk. 8

9 Tale- og skrivefærdighed (konstituerende og obligatorisk) Oral and Written Proficiency (constituent and compulsory) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HFRB10131E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan på mundtligt og skriftligt fransk fremlægge et kulturelt eller samfundsmæssigt emne på et niveau, der demonstrerer et minimum af udtryksog udtalefejl på fransk indgå i gruppearbejde. Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået Censurform: Intern prøve ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: fransk Omfang: Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:48 timer. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den aktive undervisningsdeltagelse er aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, godkendt mundtlig fremlæggelse om franske kulturelle eller samfundsmæssige forhold baseret på gruppearbejde og normalt 2 godkendte essays og 1 godkendt mundtligt oplæg om samme. Grammatik og oversættelse (konstituerende og obligatorisk) Grammar and Translation (constituent and compulsory) 10 ECTS-point Aktivitetskode: HFRB10141E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan oversætte moderne fransk prosa til et dækkende og korrekt dansk: redegøre for oversættelsesproblemer, der skyldes syntaktiske forskelle mellem de to sprog samt beskrive den valgte oversættelsesstrategi redegøre skriftligt på dansk eller fransk om kerneproblemer i fransk syntaks ved hjælp af et præcist grammatisk begrebsapparat inden for verbal- og nominalsyntaks. Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse. Fagelementet består af to forløb: i. Grammatik ii. Oversættelse fransk-dansk Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig prøve Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk i oversættelsen, fransk eller dansk i kommentarerne. Omfang: 5 timer. Alternativ prøveform: 6 timer 9

10 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Den skriftlige prøve består af en oversættelse fransk-dansk med oversættelsesmæssig og grammatisk kommentar, samt grammatiske spørgsmål. Den udleverede tekst må ikke overstige 2500 typeenheder. Passagen, der skal oversættes, må ikke overstige 1300 typeenheder. Teksten skal være skrevet for højst 50 år siden på eksaminationstidspunktet. Alternativ prøveform: 1-2 ekstra spørgsmål. Den aktive undervisningsdeltagelse er dels aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, dels normalt 2 godkendte grammatisk opgaver samt 2 godkendte oversættelser og 2 godkendte oversættelser med kommentar Modul 3: Fransk og frankofon kultur 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige sider af det moderne Frankrigs kultur og idéhistorie nyere fransk kultur set i dens historiske og samfundsmæssige kontekst litterær teori og metode politisk og samfundsmæssig udvikling i Frankrig. Færdigheder i at definere og analysere idéhistoriske problemstillinger analysere og fortolke kortere litterære tekster definere og analysere temaer i moderne fransk kultur, politik og samfund og forstå dem i deres kontekst analysere og fortolke billedmateriale skriftligt at formidle et kompliceret stof målrettet og hensigtsmæssigt. Kompetencer i at arbejde selvstændigt med litterære problemstillinger arbejde tværfagligt med litterære, kulturelle og samfundsfaglige problemstillinger reflektere over egen metode inden for det litterære område. 10

11 Fransk og frankofon visuel kultur (konstituerende og obligatorisk) French and Francophone Visual Culture (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HFRB10111E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan anvende de begreber, der er passende til at analysere udvalgte forekomster af visuel kultur relatere udvalgte forekomster af visuel kultur til den historiske, sociale og/eller kulturelle kontekst, de er produceret i præsentere en sammenhængende og relevant analyse af det udvalgte korpus i et klart sprog inden for den akademiske genre placere sin analyse af forekomsterne af visuel kultur i forhold til elementer fra en bredere kritisk kontekst (sekundærlitteratur/aktuel debat) under anvendelse af relevante kilder som bibliotek og internet. Holdundervisning. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave (portfolie) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller fransk. Omfang: Analyse 8-10 normalsider; billedmateriale efter aftale med eksaminator, jf. Særlige bestemmelser. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 48 timer, 6-8 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningen, samt godkendt skriftligt arbejde efter følgende retningslinjer: Hjemmeopgaven består af en portfolio af enten ikonografisk eller filmanalytisk art. Den studerende skal samle billedmateriale om et nærmere afgrænset emne, der defineres i samråd med underviseren, og som har forbindelse til undervisningen. Billedmaterialet er en samling billeder (malerier, tegninger, fotografier, plakater, illustrationer, filmklip, etc.). Den studerende skal sætte billederne i forbindelse med relevant historisk, social, litterær eller kulturel baggrundsinformation og give en analyse af, hvordan billedet repræsenterer en særlig historisk periode, et særligt emne, en særlig person, etc. Portfolioen prøver den studerendes evne til at forstå visuel kultur og anvende det relevante kritiske begrebsapparat til at analysere det ideologiske, politiske eller sociale indhold i billeder. 11

12 Frankrig mellem 1715 og 1871: Litteratur, kultur og idéer (konstituerende og obligatorisk) France between 1715 and 1871: Literature, Culture and Ideas (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HFRB10121E Faglige mål Eksaminanden kan dokumentere et godt kendskab til Frankrigs kultur- og idéhistorie mellem 1715 og 1871 analysere historiske problemstillinger med inddragelse af gennemgåede og læste tekster karakterisere en litterær eller filosofisk tekst i dens litterære litteraturhistoriske og kulturelle sammenhæng perspektivere læsningen af en ældre litterær eller filosofisk tekst i relation til idéhistoriske og kulturelle særtræk. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan eksaminanden desuden dokumentere indsigt i litterær teori og metode. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Undervisningen foregår som forelæsninger og diskussioner, eventuelt på baggrund af studenteroplæg. Sideløbende med undervisningen på fransk skal den studerende deltage i forelæsningsrækken om litteraturteori, og en del af undervisningen vil være helliget et særskilt tekstlæsningsforløb. Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden mundtlig prøve, der også omfatter 1-2 spørgsmål inden for instituttets fælles forelæsningsrække om litteraturteori. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller fransk. Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 60 min. inkl. votering. Der gives 60 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Prøven foregår som en dialog på dansk eller fransk mellem eksaminator og eksaminand. Eksaminanden får ved begyndelsen af forberedelsen udleveret en kendt tekst på mellem 1 og 5 normalsider. Den efterfølgende dialog tager udgangspunkt i denne tekst. Den aktive undervisningsdeltagelse forstås som aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse i min. 80 % af undervisningen. Dette indbefatter også deltagelse i instituttets fælles forelæsningsrække om litteraturteori. Der skal i løbet af semestret afleveres en afløsningsopgave i litterær analyse, og denne skal godkendes af underviser, før den studerende kan indstille sig til eksamen. 12

13 Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 11. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på tilvalgsstudiet. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding fremgår af Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeeller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Stk. 6. Den studerende er selv ansvarlig for, at mindst ⅔ (120 ECTS-point) af den samlede bacheloruddannelse er bedømt efter 7-trins-skalaen, og mindst ⅓ (60 ECTS-point) er bedømt eksternt. 12. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 13. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af adgangsbekendtgørelsens 38. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. 13

14 15. Merit Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur. Stk. 2. Fagelementer, der indgår i det gymnasierettede tilvalg på BA-niveau og ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet. 16. Overgangsbestemmelser Ansøgning om meritoverførsel af fagelementer bestået på tidligere studieordninger sendes til studienævnet. Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 17. Ikrafttræden 2012-studieordningen for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur træder i kraft den 1. september 2012 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2012 eller senere. 18. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler fastsat i studieordningen af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 19. Godkendelse Studieordningen er godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København den 16. november Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. august Revideret og godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København den 14. november Revideret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. august Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 14

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014,2015 Revideret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

fransk sprog og kultur,

fransk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i fransk sprog og kultur, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten,

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, 2012-ordningen Rettet 2013 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indoeuropæisk, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 og 2017 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015 og 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015 og 2016 KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i engelsk, 2014-ordningen Justeret 2015 og 2016 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kunsthistorie 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere