Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold og normering Hjemmel Tilhørsforhold Normering... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 4 Kapitel 4. Faglig profil Kandidatsidefagets formål Kompetenceprofil for kandidatsidefaget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 5. Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur Kandidatsidefagets moduler... 6 Modul 1: Spansk basis... 6 Modul 2: Spansk specialisering... 8 Modul 3: Valgfag med sproglig formidling Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold og normering 1. Hjemmel 2016-studieordningen for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur (the 2016 Curriculum for the Minor at Master s Level in Spanish Language and Culture) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur hører under studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Spansk. 3. Normering Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS-point, som omfatter sidefag på 45 ECTS-point samt et centralt fag på 75 ECTS-point. Stk. 2. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at kandidatsidefaget udgør 30 ECTS-point. Stk. 3. For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point. Kapitel 2. Adgangskrav 4. Adgangskrav For at blive optaget på kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur skal den studerende være indskrevet på et centralt fag på kandidatniveau og have bestået det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur. Kapitel 3. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Ud over, at der læses tekster på både spansk og dansk, kan det i visse discipliner forekomme, at der læses tekster på engelsk eller andre fremmedsprog. 6. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 3

4 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Pensum. Kapitel 4. Faglig profil 9. Kandidatsidefagets formål Formålet med kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på kandidatniveau samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. 10. Kompetenceprofil for kandidatsidefaget Kompetencebeskrivelse Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur giver kompetence til at undervise i spansk i gymnasieskolen. De studerende har gennemgået et struktureret studieforløb med hovedvægt på de sproglige discipliner, men har tillige erhvervet sig kompetencer inden for de litterære og historisk/samfundsfaglige sider af faget. Kompetencemål Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af det spanske sprog og spansksprogede teksters stiltræk og genrer den spansktalende verdens historie, litteratur og kultur. Færdigheder i at frembringe velstrukturerede beskrivende og diskuterende tekster på korrekt spansk og dansk og mundtligt formidle et stof, herunder udtrykke sig ubesværet på spansk oversætte ikke-tekniske tekster fra dansk til spansk og fra spansk til dansk analysere komplekse tekster indholdsmæssigt og med henblik på deres historie- og kulturspecifikke træk indsamle og selvstændigt bearbejde materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold. Kompetencer i at undervise i gymnasieskolen eller på tilsvarende niveauer samt tilrettelægge og afholde kurser for erhvervslivet optræde som sproglig rollemodel i forhold til gymnasieelever og andre sprogstuderende varetage opgaver inden for oversættelse, kulturformidling, informationssøgning og konsulentvirksomhed. 4

5 Kapitel 5. Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur 11. Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur Kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Sidefagets moduler kan benyttes som enkeltstående kandidattilvalg. Stk. 2. Kandidatsidefaget er tilrettelagt således, at det placeres på kandidatuddannelsens 1. semester (15 ECTS-point sidefag) og 2. semester (30 ECTS-point sidefag). Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, må ikke tage kandidatsidefag eller enkeltstående kandidattilvalg i spansk sprog og kultur. Stk. 4. Det forventede studieforløb for kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur fremgår af følgende oversigt: Modul (uddannelsesdel) Fagelement Prøvebestemmelser 1: Spansk basis (sidefag) 15 ECTS-point Spaniens historie, kultur og litteratur 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04011E Kontrastivt sprog og oversættelse 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04021E Bunden mundtlig prøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve på universitetet Ekstern 7-trins-skalaen 2: Spansk specialisering (sidefag) 15 ECTS-point Grammatik og kognition 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04031E Bunden hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Valgfrit emne 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04041E Fri hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 3: Valgfag med sproglig formidling (sidefag) 15 ECTS-point Valgfag, emne 10 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04051E Valgfag, mundtlig formidling 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04052E Valgfag, skriftlig formidling 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04053E Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve på universitetet Ekstern 7-trins-skalaen Stk. 5. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg i spansk sprog og kultur svarende til 60 ECTS-point bortfalder følgende fagelementer: Spaniens historie, kultur og litteratur og Valgfrit emne. Stk. 6. For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne i modul 12 (Tilvalg A i Spansk (HSPK03901E) og Tilvalg B i Spansk (HSPK03911E)) og modul 13 (Tilvalg C i Spansk (HSPK03921E) og Tilvalg D i Spansk (HSPK03931E)) (se 2014-studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur). 5

6 12. Kandidatsidefagets moduler Modul 1: Spansk basis 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af hovedtrækkene i Spaniens udvikling fra 1800 til i dag de relevante historiske, kulturelle og litteraturhistoriske grundbegreber og strømninger. Færdigheder i at forstå og redegøre for, hvorledes nutidige problemer og holdninger har rod i periodens historiske forhold læse spansksprogede historiske, kulturelle og litterære tekster på originalsproget analysere, fortolke og perspektivere sådanne tekster i forhold til såvel en international som en national kontekst foretage en hurtig og kritisk informationssøgning om et givet emne med brug af de for faget relevante medier udfærdige en kortfattet opgave på basis af en sådan informationssøgning med en hensigtsmæssig dataselektion i forhold til såvel emne som intenderet målgruppe og korrekt angivelse af kilder. Kompetencer i at arbejde tværfagligt med litterære, kulturelle og samfundsfaglige problemstillinger reflektere over egen metode inden for litterære, kulturelle og samfundsfaglige problemstillinger identificere, sammenfatte og formidle de data og den viden, som faget spansk kan bidrage med til en forståelse af generelle kulturelle og samfundsmæssige forhold analysere og diskutere lingvistiske forskelle og ligheder mellem spansk og dansk. Spaniens historie, kultur og litteratur Spanish History, Culture, and Literature 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04011E Faglige mål Eksaminanden kan redegøre for hovedtrækkene i Spaniens udvikling herunder inddrage relevante historiske, litterære og kulturelle perspektiver på nationens dannelse vise overblik over og forståelse af periodens hovedproblematikker sætte denne viden i sammenhæng med den internationale kontekst og aktuelle problemstillinger og holdninger i Spanien i dag vise selvstændighed i forståelsen af disse sammenhænge læse originaltekster på spansk og placere dem i deres historiske og litterære kontekst vise sikkert kendskab til historiske og kulturelle grundbegreber og strømninger. 6

7 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Holdundervisning. Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Prøven består i en dialog mellem den studerende og eksaminator, ledet af eksaminator, på grundlag af en af de opgivne kildetekster eller en del deraf, i alt svarende til ca. 1 normalside. Eksaminanden indleder prøven med en kort sagsfremstilling (5-7 min.). Teksten udleveres til forberedelsen. Kontrastivt sprog og oversættelse Contrastive Language and Translation 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04021E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan producere korrekte spanske sætninger uden væsentlige fejl oversætte lettere danske normalprosatekster fra efter år 1900 til spansk uden at lave væsentlige oversættelsesfejl oversætte en spansk normalprosatekst fra efter år 1900 til flydende, korrekt og nuanceret dansk med bevarelse af kildetekstens stilistiske karakter redegøre for konkrete oversættelsesmæssige problemstillinger og karakteristiske forskelle mellem danske og spanske sætningskonstruktioner og tekster, herunder sprogtypologiske forskelle analysere disse problemstillinger og forskelle selvstændigt udarbejde en kontrastiv kommentar. Holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Der gives én fælles karakter for de 3 deldiscipliner oversættelse dansk-spansk, oversættelse spansk-dansk og kontrastiv kommentar. Den praktiske oversættelsesdel vægter 2/3 og kommenteringsdelen 1/3. Eksaminationssprog: Dansk og spansk. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. 7

8 Særlige bestemmelser En tekst på ca. 800 typeenheder oversættes fra dansk til spansk og en tekst på ca. 500 typeenheder oversættes fra spansk til dansk. Desuden besvares ét eller flere spørgsmål, der omhandler oversættelsesmæssige og/eller sprogtypologiske problemstillinger. Den kontrastive kommentar kan skrives på dansk eller spansk. Modul 2: Spansk specialisering 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af spansk grammatik set i et kognitivt perspektiv sprogområdets historie, samfund, kultur og litteratur inden for et selvvalgt emne videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange inden for det valgte emne, det være sig sproglige, historiske, samfundsfaglige eller kulturelle problemstillinger. Færdigheder i at identificere, formulere og analysere en grammatisk problemstilling anvende et sammenhængende begrebsapparat til at systematisere beskrivelsen af sproglige fænomener lave skriftlige fremstillinger om grammatiske emner med bevidsthed om systematik og formidling selvstændigt afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder formulere sig skriftligt om en faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation skrive en faglig tekst i et sprog, der er korrekt, varieret og på et niveau, der er passende i forhold til det faglige indhold bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer. Kompetencer i at styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme analysere og strukturere en problemstilling selvstændigt og ved samarbejde i grupper. 8

9 Grammatik og kognition Grammar and Cognition 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04031E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan redegøre for udvalgte centrale konstruktionstyper i spansk grammatik identificere en grammatisk problemstilling anvende det relevante begrebsapparat og selvstændigt gennemføre en velargumenteret analyse af denne problemstilling, herunder forholde sig kritisk til grammatiske forklaringer selvstændigt udforme en systematisk og klar fremstilling af analysen og formidle den klart og sammenhængende. Holdundervisning. Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle. Prøven består i at besvare 4-6 spørgsmål inden for udvalgte områder af spansk grammatik ud fra en spansk tekst fra efter år Spørgsmålene kan være eksplicit formuleret, eller de kan være punktkommentarer i form af understregninger, hvor den studerende skal identificere og redegøre for den relevante problematik. Valgfrit emne Optional Subject 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04041E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan fordybe sig i det valgte emne på egen hånd indsætte det valgte emne i en teoretisk kontekst formidle disse på en måde, som er i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: normalsider. 9

10 Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 3: Valgfag med sproglig formidling 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et selvvalgt emne inden for spansk sprog, historie, samfund, kultur og litteratur videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange inden for det valgte emne, det være sig sproglige, historiske, samfundsfaglige eller kulturelle problemstillinger. Færdigheder i at selvstændigt afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder bearbejde og analysere det valgte materiale på systematisk og kritisk vis i overensstemmelse med gængse metoder inden for det valgte fagområde formulere sig skriftligt om en faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation skrive en faglig tekst i et sprog, der er korrekt, varieret og på et niveau, der er passende i forhold til det faglige indhold kunne fremstille et sagsforhold på spansk med klarhed og struktur både skriftligt og mundtligt bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer både skriftligt og mundtligt. Kompetencer i at styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme reflektere selvstændigt over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af et relevant materiale. Valgfag, emne Elective Subject, Subject 10 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04051E Faglige mål Eksaminanden kan redegøre for emnet som helhed og for det særligt studerede område formulere en præcis og afgrænset problemstilling diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen vise høj grad af selvstændighed i refleksionen over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det relevante materiale. 10

11 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Fagelementet består af forløbet Valgfag med varierende undervisningsog arbejdsformer. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af gruppefremlæggelse i timerne af et akademisk produkt på spansk inden for alle 3 fagområder (sprog, historie/samfund, litteratur/kultur). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt materialet. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: Mundtlig prøve: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt materialet. Særlige bestemmelser Prøven aflægges sammen med prøven i Valgfag, mundtlig formidling. Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk og indleveres efter gældende regler for aflevering. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne. Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, mundtlig formidling, eksamineres der som normalt dog uden at bedømme den mundtlige sprogfærdighed. Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan der eksamineres inden for alle tre fagområder også uden for det forberedte materiale. Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin. 11

12 Valgfag, mundtlig formidling Elective Subject, Oral Communication 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04052E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan mundtligt fremlægge et akademisk emne klart og struktureret på spansk vise selvstændighed og præcision i fremstillingen bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer bruge en hensigtsmæssig ikke-verbal kommunikation. Holdundervisning. Fagelementet er baseret på forløbet Mundtlig og skriftlig formidling og samundervises med fagelementet Valgfag, skriftlig formidling. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Aktiv undervisningsdeltagelse består af gruppefremlæggelse i timerne af et akademisk produkt på spansk inden for alle 3 fagområder (sprog, historie/samfund, litteratur/kultur). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår ikke i bedømmelsen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt materialet. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår ikke i bedømmelsen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: Mundtlig prøve: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt materialet. Særlige bestemmelser Prøven aflægges sammen med prøven i Valgfag, emne. Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk og indleveres efter gældende regler for aflevering. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne. 12

13 Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, emne, eksamineres der på grundlag af et emne efter aftale med eksaminator. Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan der eksamineres inden for alle tre fagområder også uden for det forberedte materiale. Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Valgfag, skriftlig formidling Elective Subject, Written Communication 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK04053E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan skriftligt fremlægge et akademisk emne klart og struktureret på spansk vise selvstændighed og præcision i fremstillingen bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer. Holdundervisning. Fagelementet er baseret på forløbet Mundtlig og skriftlig formidling og samundervises med fagelementet Valgfag, mundtlig formidling. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: 4 timer, ord. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Prøven består af et resumé og en kommentar til en tekst, hvis emne er relateret til valgfagets emne. Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 13. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatsidefaget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen på 13

14 Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 14. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer, udtømmende opfyldt med ingen eller få uvæsentlige mangler, beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 15. Studieaktivitet Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder kandidatsidefag, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser 17. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. 18. Overgangsbestemmelser Senest 1 år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 20) vil der ikke længere blive udbudt undervisning efter tidligere studieordninger for kandidatsidefaget (det gymnasierettede kandidattilvalg) i spansk sprog og kultur, men der kan stadig aflægges prøver efter disse studieordninger, så længe dette er muligt jf. studienævnets plan for afvikling af studieordningerne. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for kandidatsidefaget (det gymnasierettede kandidattilvalg) i spansk sprog og kultur ækvivalerer med 2016-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2016-studieordningen, og den studerende afslutter kandidatsidefaget i henhold til reglerne i denne. 14

15 Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for kandidatsidefaget (det gymnasierettede kandidattilvalg) i spansk sprog og kultur overføres til 2016-studieordningen jf. nedenstående skema. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af denne oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse ordning 2016-ordning ECTSpoint ECTSpoint Grammatik og kognition 7,5 Grammatik og kognition 7,5 Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag 7,5 Spaniens historie, kultur og litteratur 7,5 Kontrastivt sprog 7,5 Kontrastivt sprog 7,5 Valgfrit emne 7,5 Valgfrit emne 7,5 Valgfag, emne 10 Valgfag, emne 10 Valgfag, mundtlig formidling 2,5 Valgfag, mundtlig formidling 2,5 Valgfag, skriftlig formidling 2,5 Valgfag, skriftlig formidling 2,5 Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver 19. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til fag og prøver er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 20. Ikrafttræden 2016-studieordningen for kandidatsidefaget i spansk sprog og kultur træder i kraft den 1. september 2016 og gælder for studerende, der påbegynder dette sidefag den 1. september 2016 eller senere. 15

16 21. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 1. juli Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. april Ulf Hedetoft Dekan 16

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

spansk sprog og kultur,

spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i spansk sprog og kultur, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 og 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere