Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken"

Transkript

1 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

2 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers grund- og efteruddannelse AMU-uddannelser Tematisk opdelt efter faglige områder/kompetencer 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 10 Kirkens kulturelle og sociale funktion 11 Arbejdsplanlægning og organisation 12 Samarbejde og kommunikation 13 Borger- og brugerkontakt 14 Klokkeringning, varme- og ventilationsteknik 16 Rengøring og vedligeholdelse af kirken 18 Kirkegården etablering og pleje 26 Indkøb og mindre regnskab 27 Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald 28 Personregistrering og forvaltning 31 Sekretær for menighedsrådet 32 Regnskabsfører for menighedsrådet 34 Administration 38 Fremmedsprog og interkulturel kompetence 39 Psykisk arbejdsmiljø 40 Andre relevante AMU-tilbud 40 Anerkendelse af realkompetencer og IKV-Individuel kompetencevurdering i AMU 42 Det Offentlige IT-kompetencebevis DO-IT 44 IT basisuddannelser 47 IT overbygningsuddannelser 50 Personlig udvikling 52 Ledelse 59 Principper for grund- og efteruddannelse af kirkefunktionærer 61 Kom godt i gang med AMU 67 Om AMU og SCKK 69 Kompetencefonden 70 Information om andre muligheder for efter- og videreuddannelse af voksne 84 SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte 87 VEU-godtgørelse 90 Skoler

3 Den folkekirkelige arbejdsplads er i konstant forandring. Kravene til folkekirkens medarbejdere ændrer sig hele tiden, nye opgaver kommer til og arbejdsgange ændres. Det er derfor vigtigt, at der konstant er fokus på, at medarbejderne er i besiddelse af de kompetencer, der kræves, for at arbejdsopgaverne kan løses på en tilfredsstillende måde. Formålet med dette uddannelseskatalog er at beskrive den grundlæggende kirkefunktionæruddannelse, som er obligatorisk for en række af folke kirkens ansatte, samt rækken af valgfrie uddannelsestilbud, som kan give den ansatte viden og kompetence inden for områder, som er relevante i forhold til nuværende jobfunktioner, eller som kan være med til at kvalificere medarbejderen til at påtage sig nye opgaver. Fokus på kompetenceudvikling Kataloget henvender sig både til folkekirkens medarbejdere og arbejds givere, altså menighedsrådene, som her kan finde inspiration, der kan danne udgangspunkt for medarbejdsudviklingssamtalen. God læselyst. Folkekirkens brancheudvalg i SCKK

4 Folkekirkens brancheudvalg i SCKK Folkekirkens brancheudvalg i SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling er ansvarlig for at udvikle, kvalitetssikre og markedsføre AMU-uddannelser til folkekirkens medarbejdere. Desuden medvirker brancheudvalget ved udmøntningen af overenskomstens aftaler om kompetenceudvikling og kan herunder udvikle ideer til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. Brancheudvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i folkekirken. Brancheudvalget har følgende sammensætning: Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, Danmarks Kirketjenerforening, Danmarks Kordegneforening, FAKK Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, 3F, FPO Foreningen af Præliminære Organister og Dansk Kirkemusiker Forening. Om uddannelseskataloget Uddannelseskataloget henvender sig til alle i folkekirken både medarbejdere og medlemmer af menighedsrådene. Uddannelseskataloget er særlig relevant i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS) og kan bruges både under planlægningen, gennemførelsen og opfølgningen. Kataloget kan bruges af både den enkelte medarbejder og af kontaktpersonen. Det øvrige menighedsråd kan benytte kataloget i planlægningen af medarbejdernes efteruddannelse. Kataloget er særlig relevant for de kirkefunktionærer, som arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er udviklet til, men alle kirkefunktionærer kan benytte sig af uddannelserne. Der gælder dog andre vilkår, hvis man har en uddannelse, som i niveau ligger ud over en erhvervsuddannelse. 4

5 Kataloget indledes med en grafisk oversigt over de AMU-uddannelser, som indgår i kirkefunktionærernes grund- og efteruddannelse. Enkelte af uddannelserne udbydes i sammenhæng under en fælles titel. Se AMU-Fyns hjemmeside: Derefter følger en oversigt over de AMUuddannelser, som er særlig relevante for kirkefunktionærer. Uddannelserne er opdelt efter faglige områder/kompetencer. For hver uddannelse er angivet titel, varighed, kursusnummer og uddannelsens mål. Efter uddannelsesoversigten beskrives de principper for grund- og efteruddannelse af kirkefunktionærer, som brancheudvalget har lagt vægt på (side 59). Katalogets sidste del giver praktisk information om AMU og deltager vilkår særligt for kirkefunktionærer samt Kompetencefonden efterfulgt af et afsnit med information om andre uddannelsesmuligheder, der findes i det offentlige efter- og videreuddannelsessystem i øvrigt (side 70-89). Hvem kan deltage? Alle i beskæftigelse kan deltage i en AMUuddannelse mod en mindre deltagerbetaling. AMUuddannelserne er udviklet til ikke-faglærte, faglærte og etatsuddannede på niveau hermed. Tilhører man denne gruppe, får man som hovedregel tilskud til kost, logi og transport. Desuden får arbejdsgiveren lønrefusion svarende til højeste dagpengesats. Kirketjenere, kordegne, gravere, gravermedhjælpere, præste- og provstisekretærer, kontorassistenter, gartnere og gartneriarbejdere tilhører typisk denne gruppe. Sognemedhjælpere, honorarlønnede kirkemusikere og kirkegårdsledere kan tilhøre denne gruppe afhængig af deres uddannelsesbaggrund. Organister, som har bestået præliminær orgeleksamen, tilhører ikke denne gruppe, da uddannelsen er indplaceret som en kort videregående uddannelse. Læs mere om deltagervilkår og målgrupper for uddannelserne på side

6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærernes grund- og efteruddannelse Obligatorisk grunduddannelse for kirketjenere, gravere og kordegne * For gravere Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3 dage) *** Fælles for alle Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage) ** Medvirken ved gudstjeneste / kirkelige handlinger (4 dage) Klargøring til gudstjeneste / kirkelige handlinger (2 dage) Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2 dage) For kirketjenere Periode- og grundrengøring (3 dage)*** Fælles for kirketjenere / gravere Præventiv konservering af kirkens udstyr (2 dage)*** Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3 dage) Manuel betjening af kirkens tekniske installationer (2 dage) Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2 dage) * Uddannelserne er også tilrettelagt for gravermedhjælpere m.fl. ** Uddannelsen er ikke en AMU-uddannelse *** Uddannelserne forventes at blive obligatoriske i løbet af 2009 For kordegne Betjening af menighedsrådet (3 dage) Forvaltningsret i sagsbehandlingen (2 dage) Håndtering af data i virksomhedens it-systemer (2 dage) 6 Brug af PC på arbejdspladsen (3 dage) Grundlæggende principper for personregistrering (2 dage)

7 For gravere/gravermedhjælpere/gartnere/gartneriarbejdere Se»Kirkegården etablering og pleje«for flere uddannelser Efteruddannelse for kirkefunktionærer (udvalgte AMU-uddannelser) Granddækning på kirkegårdsanlæg (2 dage) Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg (15 dage) Periode- og grundrengøring (3 dage)** Fælles for alle Indkøb, kortsalg m.v. i kirken (3 dage) Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3 dage) * Rundvisning i kirke og på kirkegård (2 dage) Medvirken ved kirkens kulturelle og sociale ydelser (4 dag) Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt (5 dage) Den professionelle betjening i kirken (5 dage) Fælles for kirketjenere / gravere/gravermedhjælpere Renholdelse af kirkens omgivelser (5 dage) Betjening/styring af de automatiske anlæg i kirken (5 dage)*** Manuel betjening af kirkeklokker (2 dage) For kordegne m.fl Se»Administration«for flere uddannelser Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3 dage) Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (5 dage) Digital fomidling af borgerservice (2 dage) * Forventes at blive obligatorisk grunduddannelse for gravere i løbet af 2009 ** Forventes at blive obligatorisk grunduddannelse for kirketjenere i løbet af 2009 *** Uddannelsen består af 2 uddannelser af 3 dages varighed målrettet hhv. halv- og helautomatisk anlæg, som gennemført i sammenhæng kan afkortes til i alt 5 dage Digital forvaltning (3 dage) Notat og referatteknik (3 dage)

8 Obligatorisk efteruddannelse for kordegne afhængig af jobfunktion AMUuddannelser Lønregnskab Lønberegning og lønrapportering (2 dage) Tematisk opdelt efter faglige områder/kompetencer Kasserer for menighedsrådet Opstilling og analyse af årsregnskabet (2 dage) Likviditets- og balancebudgettering (2 dage) Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2 dage) Daglig registrering i et økonimistyringsprogram (2 dage) Personregistrering særlige opgaver Verificering (1 dag) Personregistrering, særlige opgaver (4 dage)

9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Klargøring til gudstjeneste/ kirkelige handlinger 2 dage Kursusnummer Medvirken ved gudstjeneste/ kirkelige handlinger 4 dage Kursusnummer Deltageren kan i samarbejde med andre klargøre til gudstjenester, kirkelige handlinger o.l., så de kan gennemføres i overensstemmelse med de stillede krav og forventninger, foretage relevant kirkeudsmykning (blomster, lys o.l. bl.a. i forhold til kirkeårets liturgiske farver), opstille inventar, klargøre tekniske anlæg mv. samt foretage klokkeringning efter gældende regler og lokal historie. Deltageren kan udføre mindre administrative opgaver i forbindelse med forberedelse af gudstjeneste og kirkelige handlinger og har viden om forebyggelse af brand og arbejdsmiljø. Deltageren kan efter den fungerende præsts anvisning medvirke ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og aktiviteter, herunder læse ind- og udgangsbøn og bistå ved dåb og nadver. Deltageren kan modtage kirkegængere og rådgive og vejlede om retningslinjer, normer, ritualer mm. samt forholde sig korrekt ved ulykker og ved pludselig sygdom og ildebefindende hos kirkegængere. Deltageren har viden om gudstjenestens liturgi og opbygning, herunder præsters mulighed for anvendelse af forskellig liturgi, om kirkelige handlingers indhold og forløb og om kirkemusikkens betydning. 9

10 Kirkens kulturelle og sociale funktion Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Medvirken v/kirkens kulturelle og sociale ydelser 4 dage Kursusnummer Deltageren kan indgå i kirkeligt børne-, ungdoms- og ældrearbejde samt i kulturelle og sociale aktiviteter, herunder forholde sig til medfølgende ændringer i kirkefunktionærens arbejdsbetingelser. Deltageren kan medvirke i udviklingen af kirkens kulturelle og sociale ydelser ud fra viden om kirken som kulturbærer og på baggrund af kendskab til sognets beboersammensætning erhvervet ud fra sogneanalyser o.l. Rundvisning i kirke og på kirkegård 2 dage Kursusnummer Deltageren kan tilrettelægge, arrangere og gennemføre guidede ture i kirke og på kirkegårde for konfirmander, skoleklasser, foreninger, turister m.fl. Deltageren kan i den forbindelse søge og formidle information af kultur- og lokalhistorisk interesse. 10

11 Arbejdsplanlægning og organisation Uddannelsen udbydes af AMU-Fyn. Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken 2 dage Kursusnummer Deltageren kan planlægge, tilrettelægge og gennemføre praktiske opgaver i forbindelse med kirketjeneste og graveropgaver under hensyn til gældende regler og instrukser for de pågældende kirkelige handlinger. Deltageren har kendskab til regelgrundlaget for udførelsen af praktiske opgaver i kirken, herunder for rollefordelingen mellem de folkevalgte og de ansatte. 11

12 Samarbejde og kommunikation Uddannelsen udbydes af konsulentfirmaet LEVA v/eva-mai Henningsen og Leif Jensen. Uddannelsen er ikke en AMU-uddannelse. Den giver ikke ret til godtgørelse. Der skal betales for undervisning, ophold og forplejning. Uddannelsen indgår i grunduddannelsen for gravere, kirketjenere og kordegne. Samarbejde, kommunikation og faglig etik 5 dage (NB: Ikke AMU-uddannelse) Deltagerne kan i samarbejdsrelationer og kommunikation med kirkens øvrige personale og brugere anvende erhvervet viden og forståelse for de kræfter, der øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger. Deltageren kan agere konstruktivt ud fra en viden om egne reaktionsmønstre. Deltageren kan udføre jobfunktionen i overensstemmelse med faglige etiske normer samt medvirke til udarbejdelse af retningslinjer herfor. Deltageren kan anvende systematisk problemløsning som arbejdsredskab. 12

13 Borger- og brugerkontakt Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Den professionelle betjening af kirkens brugere 5 dage Kursusnummer Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage en professionel betjening af kirkens brugere i forhold til brugerens specifikke situation (dåb, bryllup, begravelse, gudstjeneste, mv.). Deltageren har viden om forskellige reaktionsmønstre og adfærdsformer i de situationer og handlinger, der foregår i kirken. Deltageren kan desuden foretage en professionel og etisk korrekt betjening af borgere med et andet religiøst tilhørsforhold. Deltageren kan sammen med kirkens øvrige personale og på en etisk forsvarlig måde gribe ind, hvis gudstjeneste, kirkelig handling eller anden aktivitet i kirken, dens lokaler eller omgivelser forstyrres af uorden og uro, eller hvis regler og vedtægter overskrides. Deltageren kan håndtere uligevægtige og berusede personer samt på baggrund af viden om adfærds- og reaktionsmønstre hos psykisk syge, misbrugere, handicappede, demente m.fl. agere hensigtsmæssigt i en konkret situation. Deltagen kan beskrive og efterbearbejde et hændelsesforløb over for kontaktperson, menighedsråd og andre. 13

14 Klokkeringning, varme- og ventilationsteknik mv. 14 Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Manuel klokkeringning 2 dage Kursusnummer Deltageren kan gennemføre manuel klokkeringning på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde efter gældende vejledninger, har kendskab til manuelle klokkeringningsanlægs opbygning og tekniske forudsætninger og kan komme med forslag til arbejdspladsens indretning. Deltageren kan udføre manuel klokkeringning jf. nationale og lokale ringetraditioner/bestemmelser og håndtere ringningen på en måde, som er fysisk skånsom over for klokken. Deltageren har indsigt i den kulturhistorie, som opretholder manuel klokkeringning, og har forståelse for klokkernes bevaringsmæssige værdi. Manuel betjening af kirkens tekniske installationer 2 dage Kursusnummer Deltageren kan med baggrund i overvejelser om kirkens energiforbrug betjene og indregulere manuelle varme-, ventilations- og luftbehandlingsanlæg under hensyntagen til bevaring af kirkens interiør. Deltageren kan desuden betjene tyveri- og brandalarmer samt håndtere el-materiel sikkerhedsmæssigt korrekt.

15 Betjening/styring af de automatiske anlæg i kirken 3 dage Kursusnummer 4569 Deltageren kan betjene/styre kirkens automatiske anlæg til varme, ventilation og el efter de gældende regler og med henblik på sikring af det optimale indeklima, herunder hensynet til brugerne og til bevaringsværdige værdier. Deltageren kan gennem planlægning sikre den bedste ressourceudnyttelse på området og kan dokumentere forbruget i forbindelse hermed. Deltageren kan desuden betjene klokkeringningsanlæg og andre tekniske installationer i kirken. (Uddannelsen kan gennemføres i forhold til både halv- og fuldautomatiske anlæg. Samlet kan den gennemføres på 5 dage). 15

16 Rengøring og vedligeholdelse af kirken 16 Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar 3 dage Kursusnummer Deltageren kan i det daglige behandle og vedligeholde kirkens interiør og faste inventar professionelt forsvarligt og på en sådan måde, at historiske og kulturelle værdier ikke beskadiges. Deltageren kan i den forbindelse følge gældende regler og vejledninger, fastlægge et bevarings- og brugsmæssigt acceptabelt niveau for den almindelige renholdelse af kirken samt vælge og anvende rengøringsmidler og -udstyr velegnet til behandling af de specifikke overflader, der findes på kirkeinteriør og -inventar. I jobfunktionen indgår opbevaring, vedligeholdelse og bevarelse af kirkens sølvtøj. Periode- og grundrengøring 3 dage Kursusnummer Deltageren kan planlægge og udføre de mest almindeligt forekommende periode- og grundrengøringsopgaver med hensigtsmæssige metoder på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og under hensyntagen til det interne og eksterne miljø. Der lægges særlig vægt på, at deltageren kan vælge og anvende egnede rengøringsmidler til de mest almindelige overflader og overfladebehandlinger samt anvende relevante maskiner og udstyr på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og samtidig rationel måde.

17 Præventiv konservering af kirkens udstyr 2 dage Tilsyn med kirkebygninger og inventar 2 dage Renholdelse af kirkens omgivelser 5 dage Kursusnummer Kursusnummer Kursusnummer Deltageren kan vedligeholde altertavle, prædikestol, epitafier, ligsten og kirkestiler (messehagler og -skjorter, gobeliner, brudetæppe og antipendium) præventivt konserverende og efter gældende regler/vejledninger samt vurdere kirketekstilers egenskaber og sårbarhed for at fastslå, om renholdelsen skal foretages af deltageren selv eller en specialist. Deltager har kendskab til restaurering af kirkeligt udstyr og inventar, opbygning af bladguldsoverflader og vedligeholdelse af messehagler af guldbrokade. Deltageren kan føre tilsyn med vedligeholdelsestilstanden af kirkebygninger, kirkesal mv. specielt med henblik på skader på murværk, kalkmalerier, klokker, interiør og inventar samt råd og svamp i bygningsværk samt identificere rengøringsskader og skader på kalkmalerier forårsaget af miljømæssige påvirkninger, medvirke ved synsforretninger og foranstalte, at mindre vedligeholdelsesarbejder udføres. Deltageren har viden om kirkebygninger, deres inventar og omgivelser samt om bevarelse af historiske og kulturelle værdier. Deltageren kan renholde kirkeplads, fortovsarealer, græsplæner, monumenter, mindesten og mindre anlæg, som ikke er kirkegårde; foretage snerydning, glatføre- og algebekæmpelse, græsslåning, klipning af hække og miljørigtig ukrudtsbekæmpelse. Deltageren kan betjene og vedligeholde arbejdsmaskiner/redskaber og anvende personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger. Deltageren har viden om etik, love og regler ved vedligeholdelse af gravsten, monumenter og mindesten. 17

18 Kirkegården etablering og pleje 18 Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn, AMU Nordjylland, EUC Midt, Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, AMU Syd, Selandia CEU, Roskilde Tekniske Skole/Vilvorde, Erhvervsskolen Nordsjælland og Københavns Tekniske Skole. Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 15 dage Kursusnummer Deltageren kan skitsere, planlægge og udføre almindelige forekommende opgaver i forbindelse med etablering og pleje af anlæg på kirkegårde ved hjælp af de mest almindelige forekommende værktøjer og maskiner. Deltageren kan modtage og kvalitetskontrollere gran og pyntegrønt samt udføre grandækning og pyntning af forskellige typer af gravsteder. Deltageren kan udarbejde forslag til og udføre ændringer i bestående og almindeligt forekommende anlæg af gravsteder. Grandækning på kirkegårdsanlæg 2 dage Kursusnummer Deltageren kan selvstændigt modtage og kvalitetskontrollere gran og pyntegrønt samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave. Deltageren kan selvstændigt udføre grandækning og pyntning af forskellige gravstedstyper.

19 Renholdelse af kirkens omgivelser 5 dage Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage Etablering af mindre anlæg med fliser og planter 20 dage Kursusnummer Kursusnummer Kursusnummer Deltageren kan renholde kirkeplads, fortovsarealer, græsplæner, monumenter, mindesten og mindre anlæg, som ikke er kirkegårde; foretage snerydning, glatføre- og algebekæmpelse, græsslåning, klipning af hække, lettere beskæring og miljørigtig ukrudtsbekæmpelse. Deltageren kan betjene og vedligeholde arbejdsmaskiner/redskaber og anvende personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger. Deltageren har viden om etik, love og regler ved vedligeholdelse af gravsten, monumenter og mindesten. (Uddannelsen udbydes kun af AMU-Fyn). Deltageren kan skitsere, planlægge og udføre anlæggelsen af et grønt område, hvori der indgår prydplanter og græsplæne ved hjælp af de nødvendige værktøjer og redskaber samt maskiner til bearbejdning af muldoverfladen. Deltageren kan over for brugerne af anlægget i hovedtræk redegøre for den valgte løsning samt give vejledning i pleje af området fra udførelsen og 2 år frem. Deltageren kan alene eller i samarbejde med andre etablere mindre anlæg, der indeholder fliser og planter, og udføre dette efter gældende normer og krav til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan anvende og konstruere tegningsmaterialer, beskrive en simpel plejeplan samt udføre almindelige arbejdsopgaver som nivellering, beregning, afsætning, komprimering, valg og nedlægning af befæstelsen til formålet, stentilhugning, jordtilberedning og plantning ved hjælp af de nødvendige maskiner og redskaber samt kontrollere arbejdets udførelse. 19

20 Planteliv, økologi og miljølære 15 dage Kursusnummer Deltageren kan i samarbejde med andre foretage indsamling, bearbejdning og forelæggelse af informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling samt krav til jordbunds- og gødningsforhold mhp. medvirken ved hensigtsmæssig dyrkning, pasning og pleje af planter inden for gartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold. Deltageren kan i samarbejde med andre vha. regning og matematik foretage beregninger ud fra jordbundsanalyser af tilførslen af mængder af gødningsstoffer.

21 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse 5 dage Kursusnummer Deltageren kan opdele ukrudt i let- og svært bekæmpelige slægter og arter, herunder beskrive disse planters voksemåder og vækst samt angive og anvende ukrudtsforebyggende metoder og udføre ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af det nødvendige udstyr og på en hensigtsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde både på befæstede arealer og i beplantninger. Pleje af grønne områder 10 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage almindelige forekommende pleje- og vedligeholdelsesopgaver inden for vækstperioden i veldefinerede grønne anlæg indeholdende bede, græs, belægninger og udstyr under hensyntagen til anlæggets idé og formål og i henhold til gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige regler. Pleje af grønne områder, sommerbeskæring 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage almindelige forekommende beskærings-, udtyndings- og opbindingsopgaver især på vedplanter i sommertilstand under samtidig iagttagelse af de arbejdsmiljøog sikkerhedsmæssige forhold derved. 21

22 22 Pleje af grønne områder, vinterbeskæring 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage almindelige forekommende beskærings-, udtyndings- og opbindingsopgaver især på vedplanter i vintertilstand under samtidig iagttagelse af de arbejdsmiljøog sikkerhedsmæssige forhold derved. Træer og buske om sommeren 15 dage Kursusnummer Deltageren kan identificere almindeligt forekommende planter i sommertilstand, herunder genkende planternes habitus og karakteristiske vækstform med henblik på at vælge, rådgive og vejlede i beplantningsforhold bl.a. under hensyntagen til planternes krav til vækstvilkår og forholdene i øvrigt. Deltageren kan udarbejde og anvende plejeprogrammer for grønne områder, herunder udføre plejearbejde i vækstperioden i beplantninger fra 2-10 år efter etableringsfasen samt foretage plantning af enkelte større træer i befæstede arealer. Vurdering af risikotræer 5 dage Kursusnummer Deltageren kender træets biologi, forsvarsmekanismer og livscyklus og kan læse træets signaler visuelt og mekanisk og vurdere, genkende og udpege træer, der udgør en risiko for sine omgivelser, bl.a. pga. potentielle biologiske og mekaniske trusler som vednedbrydende svampe mm. Via viden om biologiske og mekaniske skadebilleder kan deltageren vælge den mest hensigtsmæssige handling. Deltageren kan foretage en forsvarlig beskæring, har kendskab til anvendelsen af elektronisk råddetektor og kan anvende skadebilleder som dokumentation for beslutninger om træets behandling.

23 Græspleje og analyser 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage en nærmere analyse af et græsareal og på baggrund heraf beskrive problemstillinger samt udarbejde løsningsforslag til afhjælpning af problemerne. Deltageren kan udarbejde et plejeprogram for et ekstensivt dyrket græsareal. Anvendelse af stauder i grønne anlæg 5 dage Kursusnummer Deltageren kan identificere, beskrive og gruppere forskellige typer af bunddækkestauder, store prydstauder, vildstauder, bregner og prydgræsser. Deltageren kan udarbejde et forslag til et mindre grønt anlæg med hovedvægten lagt på anvendelse af stauder som vigtige elementer under hensyntagen til vækstbetingelser, jordbunds- og plejeforhold, struktur og farver samt udarbejde eksempler på staudebede med uafbrudte blomstringsforløb. Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg 5 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage registrering og opmåling af et eksisterende mindre anlæg, der indeholder både befæstede arealer og planter, og på denne baggrund udarbejde forskellige typer af plan- og snittegninger ved hjælp af tegningsmaterialer samt efter gældende regler på området, herunder fortolke og anvende tegninger i forbindelse med udførelsen af det praktiske arbejde. 23

24 Design af grønne anlæg 10 dage Kursusnummer Deltageren kan designe og tegne forskellige forslag til indretning og beplantning af nye grønne anlæg bl.a. med inspiration fra havekunstens historie. Deltageren kan designe og tegne forslag til ændringer af eksisterende grønne anlæg på baggrund af opmåling af et eksisterende grønt anlæg under hensyntagen til bygningers placering og deres anvendelse. Deltageren kan forelægge og begrunde de valgte forslag til nye beplantninger og ændringer i eksisterende grønne anlæg. Ressourceberegninger ved pleje af grønne anlæg 1 dag Kursusnummer Deltageren kan udarbejde og beregne overslag over brugen af materialer, maskin- og mandskabstimer ved almindeligt forekommende pleje- og vedligeholdelsesopgaver. Deltageren kan udarbejde og beregne overslag over mindre omlægninger af enkelte elementer i nærmere givne grønne anlæg samt opstille forskelle mellem en plejeaftales standardplejeopgaver og ekstra plejeopgaver. Anlæg i betonsten, lige linier 15 dage Kursusnummer Deltageren kan planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver lagt/ opført i betonvarer, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i lige linier i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø. 24

25 Anlæg i betonsten, buede linier 15 dage Kursusnummer Deltageren kan planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver, herunder også konstruere geometriske figurer samt bruge dem i praksis i anlæg, der lægges/opføres i betonvarer, træ, klinker og natursten, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i buede linier i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø. Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 10 dage Kursusnummer Deltageren kan ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr. Deltageren kan indstille og betjene mindre gartnermaskiner og det tilhørende udstyr på en arbejds- og sikkerhedsmæssig korrekt måde, herunder foretage en nøje vurdering heraf. Betjening og vedligeholdelse af større gartnermaskiner 10 dage Kursusnummer Deltageren kan ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af større gartnermaskiner og det tilhørende udstyr. 25

26 Indkøb og mindre regnskab Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave, gartnerområdet 5 dage Kursusnummer Deltageren kan betjene, vedligeholde og udføre arbejde med motorkædesave og håndredskaber på en faglig og sikkerhedsmæssig korrekt måde. Deltageren fra gartnerområdet kan vedligeholde, betjene og anvende motorkædesave og håndredskaber til fjernelse af vegetation i mindre træagtige bevoksninger på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Uddannelsen udbydes af AMU- Fyn og er målrettet gravere og kirketjenere. Indkøb, kortsalg mv. i kirken 3 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage indkøb til kirke og kirkegård i samspil med menighedsråd, brugergrupper m.fl. og kan i den forbindelse koordinere, forhandle og kontrollere indkøb, herunder opstille/anvende kriterier for valg af leverandør. Deltageren kan forestå salg af brochurer, kort og lignende til kirketurister o.a. Deltageren kan i tilknytning til salg og indkøb føre mindre regnskab og protokol. 26

27 Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald Uddannelsen udbydes af AMU-Fyn. Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald 3 dage Kursusnummer Deltageren kan give en professionel og etisk korrekt betjening af borgerne i forbindelse med dødsfald, valg af gravsted, kirkelig handling og urnenedsættelse og kender procedurer/regler om jordpåkastelse, kistemateriale og håndtering af kister. Deltageren har viden om de juridiske og administrative procedurer (protokolføring) ved dødsfald, herunder viden om, hvem der juridisk bestemmer over afdøde. 27

28 Personregistrering og forvaltning 28 Uddannelserne udbydes af AMU-Fyn. Uddannelserne inden for IT og forvaltning er målrettet kordegne. Grundlæggende principper for personregistrering 2 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage almindelig personregistrering i den danske grundregistrering, er i den forbindelse fortrolig med retslige forhold omkring civile og kirkelige registreringer og har forståelse for sognets myndighedsopgave og samspil med øvrige myndigheder. Deltageren kan gennemføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med både personlige og digitale anmeldelser og kan vejlede borgeren om procedurer og almindelige regelsæt. Brug af PC på arbejdspladsen 3 dage Kursusnummer Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra lokale drev og netværksdrev samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Anlægsgartner. Inspiration. til efteruddannelse

Anlægsgartner. Inspiration. til efteruddannelse Anlægsgartner Inspiration til efteruddannelse Anlægsgartner Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er en afgørende faktor for

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide 752 kurser dengronneportal.dk magasinet for AnlægsgArtnere BlomsterBindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Nye kompetencer dine muligheder

Nye kompetencer dine muligheder Kirkegårdsområdet Hvorfor mere uddannelse se side 3 Uddannelsessystemet se side 3 Dine uddannelsesmuligheder se side 5 Udbydere af efteruddannelse se side 7 Susanne Guldager & Christian P. Kjøller Oktober

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark Bliv dygtigere til it det gavner alle! Informationsteknologi (it) er populært og anvendes af danskerne som aldrig før. Det kan derfor som medarbejder være nødvendigt at opkvalificere sig inden for dette

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG Indhold DEL 1: DEL 2: DEL 3: JOBPROFIL GARTNERFAG OVERSIGT OVER OPGAVER OG AKTIVITETER I. Anlægsgartner II. Planteskolegartner LÆSNING

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

- interkulturel kompetence i jobudøvelsen

- interkulturel kompetence i jobudøvelsen - interkulturel kompetence i jobudøvelsen Hvor er jeg? Hvad gør jeg? Overleve! Materialet har til formål at give inspiration til hvordan AMU-kursets formål og mål kan nås, herunder en synliggørelse af

Læs mere

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet de seneste trend inden for afvanding, regnvand, taghaver og træpleje i et spændende kursusudbud

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Sted Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet.

Sted Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. Vintertjeneste Forord Kurserne er bygget op således: De der skal køre vintertjeneste i lastbil skal have: Grunduddannelse. i vintertjeneste + vintertjeneste med lastbil De der skal køre vintertjeneste

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

vejviser UD I DET GRØNNE

vejviser UD I DET GRØNNE vejviser UD I DET GRØNNE dengronneportal.dk Magasinet for anlægsgartnere blomsterbindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere gartneriarbejdere landarbejdere greenkeepere agro-industrien dyreassistenter

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse Det årlige syn Forberedelse, afvikling og udførelse Menighedsrådets opgaver og ansvar for synsarbejdet Et menighedsråd har det grundlæggende ansvar for, at sognets kirke og kirkegård samt de bygninger

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

IKV materiale til Offentlig administration

IKV materiale til Offentlig administration IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere