Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje"

Transkript

1 Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje. Det er kommunen, der som offentlig forvaltning træffer afgørelse om tildeling og udmåling af hjælpen. Det sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte brugers behov og indenfor rammerne af Ældre- og Handicapforvaltningens serviceniveau. Ældre- og Handicapforvaltningen er forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne udføres jf. nedenstående krav, og at der sker revisitering, hvis brugerens behov ændres. 1.2 Brugerens rettigheder Brugerens rettigheder er beskrevet i Kvalitetsstandarden - Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje. Brugerens mere generelle og overordnede rettigheder er beskrevet i Kvalitetsstandard Generel Information. 2. Godkendelse 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til Der kan søges om godkendelse til levering af personlig hjælp og pleje jf. Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje. 2.2 Godkendelsesform Aalborg Kommune indgår kontrakter med nye leverandører en gang i kvartalet. Leverandøren skal, for at søge om at blive godkendt, indsende en korrekt udfyldt og underskrevet fritvalgsblanket, som findes på Leverandøren indkaldes herefter til en godkendelsessamtale. På baggrund af godkendelsessamtalen træffes der afgørelse om ansøger kan godkendes som leverandør. Den endelige godkendelse træder først i kraft, når følgende er på plads: Referat fra godkendelsessamtalen er godkendt af leverandøren skriftligt Informationsmateriale jf. afsnit 2.4 er udarbejdet og fremsendt elektronisk Der foreligger dokumentation for leverandørens beredskab ved leveringssvigt jf. afsnit 4.4. Dette kan f.eks. være en skriftlig aftale med et vikarbureau Leverandøren har været på CARE kursus og der foreligger en plan for opkobling til Ældre- og Handicapforvaltningens pleje/omsorgssystem Care jf. afsnit 4.7. Leverandøren skal til enhver tid have min. to medarbejdere oprettet i CARE. Kontrakten er underskrevet og returneret Senest 1 måned efter at Aalborg Kommune har fremsendt den skriftlige godkendelse til leverandøren, skal Aalborg Kommune have modtaget den underskrevne kontrakt. Er underskrevet kontrakt ikke modtaget indenfor fristen, bortfalder godkendelsen. Oktober

2 Godkendelsesproceduren gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt af en anden kommune, idet Aalborg Kommune vil sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de kvalitetskrav, der gælder for Aalborg Kommune. Når leverandøren er godkendt, er leverandøren forpligtet til at leve op til samtlige leverandørkrav og kvalitetsstandarden for området. 2.3 Opsigelsesvarsel Godkendelsesprocessen er at betragte som en tilbudsproces, hvor den afgivne anmodning om godkendelse er at betragte som et tilbud med de forpligtelser, der gælder ved en sædvanlig tilbudsforretning. Når en kontrakt er indgået, er der en opsigelsesfrist for leverandørerne på en måned (den løbende måned plus en måned frem). Ved væsentlige ændringer i love eller bekendtgørelser gælder en opsigelsesfrist for Aalborg Kommune på tre måneder. For leverandøren er opsigelsesfristen en måned (den løbende måned plus en måned frem) Hvis Myndighedsafdelingen konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig karakter, kan leverandøren fra Myndighedsafdelingens side komme under skærpet tilsyn jf. Tilsynspolitik tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg Kommune. Såfremt en part i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, kan den anden part ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning eller efter eget valg opsige kontrakten med forkortet varsel. Ældre- og Handicapforvaltningen tilbageholder betaling for leverede ydelser, hvis leverandøren stopper uden opfyldelse af opsigelsesvarslet. 2.4 Informationsmateriale om leverandøren Informationsmateriale om leverandøren udarbejdes af leverandøren, og omkostningerne hertil er Aalborg Kommune uvedkommende. Informationsmaterialet lægges på Aalborg Kommunes hjemmeside. Visitator udskriver materialer (sort /hvid) herfra, medmindre leverandøren eksempelvis ønsker materialerne udleveret i farver eller som folder. I de tilfælde skal leverandøren selv levere materialerne i visitationsenhederne, så visitator kan medbringe det til brugerne. Der medbringes informationsmateriale fra alle kommunens leverandører ved visitationen. Brugeren får altid et eksemplar af informationsmaterialet fra den leverandør, der vælges. Der er samtidig en samlet leverandørliste på Aalborg Kommunes hjemmeside. Herfra kan der laves link til den enkelte leverandørs hjemmeside. I Dit Blad bliver der oplyst hvilke godkendte leverandører Aalborg Kommune har. Dit Blad bliver udsendt til alle pensionister i Aalborg Kommune hvert kvartal. Brugeren kan altid få en opdateret leverandørliste, ved at kontakte visitatoren. Oktober

3 2.5 Kontraktgrundlag På baggrund af godkendelsen vil Ældre- og Handicapforvaltningen indgå kontrakt med leverandøren om opgaveudførelsen. Leverandørens omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelsesanmodning og kontrakt er Aalborg Kommune uvedkommende. 2.6 Fremtidige godkendelser For leverandører, som allerede er godkendt og har indgået kontrakt med kommunen, forenkles processen for yderligere godkendelse til levering i flere godkendelsesdistrikter jf. afsnit Krav til leverandøren 3.1 Ydelsesbeskrivelse De forskellige ydelsestyper inden for personlig hjælp og pleje er nærmere beskrevet i Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje, herunder kvalitetsstandarden med generel information. 3.2 Leverancen omfatter Brugerne har forskellige behov for hjælp og pleje afhængig af deres funktionsniveau og har behov for hjælp på forskellige tidspunkter i løbet af døgnet. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, med sigte på at fremme borgerens muligheder for at klare sig selv, eller blive mest muligt selvhjulpen. Leverandøren skal planlægge arbejdet således, at de bevilgede ydelser udføres på en sådan måde, at de mål med hjælpen, som fremgår af den skriftlige afgørelse, kan nås Tidspunkter for levering af ydelser Leverandøren skal levere ydelserne dag/aften/nat, dvs. alle døgnets 24 timer, alle ugens dage, året rundt Leverandørens telefontræffetid Leverandøren skal kunne træffes telefonisk hele døgnet. Telefonnummer til viderestillelse af nødkald oplyses til Ældre- og Handicapforvaltningens vagtcentral på telefon Det er vagtcentralen, der besvarer kald og videresender til leverandøren. Se afsnit for uddybning af nødkald. 3.3 Opdeling i godkendelsesdistrikter Aalborg Kommune er opdelt i tre godkendelsesdistrikter. Leverandøren skal leverer pleje hele døgnet i 1-3 godkendelsesdistrikter. Dog er postnumrene 9200 og 9230 undtaget idet disse områder er omfattet af udbud på personlig pleje og praktisk hjælp i perioden Den enkelte leverandør skal være parat til at levere til alle visiterede brugere i hele godkendelsesdistriktet. 3.4 Visitation/Opfølgning på visitationen Visitation og opfølgning på visitationen er nærmere beskrevet i kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje. Oktober

4 Ældre- og Handicapforvaltningen stiller personlige hjælpemidler/arbejdsredskaber vederlagsfrit til rådighed for brugeren/leverandøren. Hvis leverandøren vurderer, at brugeren har behov for yderligere hjælpemidler, kontaktes visitator ved plejerelaterede hjælpemidler. Ved øvrige hjælpemidler kontaktes den bevilgende terapeut. Leverandøren har pligt til at meddele, hvis der er hjælpemidler i hjemmet, som ikke bruges. 3.5 Tilbagemelding til visitationen Leverandøren har frihed til at afvige visitators samlede tidsbevilling pr. uge til den enkelte bruger med 10 % i op eller nedadgående retning uden, at der tages kontakt til visitator (inkl. akutte kald). Leverandøren kontakter visitator ved kortvarige akutte ændringer, der overstiger 10 % af bevillingen. Visitator foretager en revurdering. Leverandøren kontakter visitator ved vedvarende funktionsændringer. Leverandøren kontakter også visitator hvis leverandøren oplever, at den tildelte hjælp ikke modsvarer brugerens funktionsniveau. Der foretages en revurdering. 3.6 Ændringer vedrørende brugere Ved permanent ændring Leverandøren og visitator har gensidig informationspligt. Ved dødsfald, eller hvis brugeren ønsker hjælpen stoppet, gives straks besked til hinanden Ved midlertidig ændring I tilfælde af planlagt indlæggelse/ophold på selvindskrivningspladser, sommerhusophold eller andet aflyser brugeren selv til leverandøren, som herefter giver visitator besked Hvis brugeren ikke er hjemme "døren åbnes ikke" Hvis leverandøren går forgæves til brugeren (kommer til en lukket dør) på selve dagen, hvor ydelsen skulle leveres, er leverandøren ansvarlig for at finde ud af årsagen, handle derpå og give besked til visitator i fald der er sket noget, der har indflydelse på hjælpen fremadrettet. I tidsrummet fra kl til og i weekenden gives besked til Ældreog Handicapforvaltningens vagtcentral på telefon , som orienterer relevante samarbejdspartnere Dødsfald Findes en person død i sin bolig, skal det straks meldes til politiet. Medarbejderen bliver på stedet, til politiet møder og overtager ansvaret. Medarbejderen er politiet behjælpelig med oplysninger. Opholder en medarbejder sig hos en person, der forventet dør, tilkaldes hjemmesygeplejen, der vurderer det videre forløb. Dør en borger uventet skal der ringes 112. Der henvises i øvrigt til instruktion vedr. dødsfald og akut opstået sygdom Ved hospitalsindlæggelse Hvis leverandøren er involveret i indlæggelsen eller på anden vis får kendskab til at brugeren er indlagt, giver leverandøren straks besked til visitator. I tidsrummet fra kl til og i weekenden kontaktes Ældre- og Handicapforvaltningens vagtcentral på telefon , som orienterer relevante samarbejdspartnere. Hvis leverandøren Oktober

5 ikke er involveret i indlæggelsen, kontakter visitator leverandøren hurtigst muligt for at stille hjælpen i bero. 3.7 Samarbejde mellem leverandør og kommunale samarbejdspartnere Opgaveløsningen hos den enkelte bruger tager udgangspunkt i at skabe helhed. Der forudsættes derfor en vilje til at kunne samarbejde på tværs af faggrænser og mellem interne og eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet skal bygge på respekt, loyalitet og tillid til, at beslutninger og handlinger hos samarbejdspartnere sker ud fra et ønske om at finde de bedste løsninger. De involverede samarbejdsparter informeres primært via , eller advis og i nogle tilfælde pr. tlf. Der kan opstå behov for en skriftlig kommunikation med andre samarbejdspartnere. Det påhviler i disse tilfælde leverandøren af personlig hjælp og pleje at anskaffe en bog e.l., der kan benyttes til formålet hos brugeren Samarbejde mellem bruger, visitator og leverandør Samarbejde mellem bruger, visitator og leverandør er nærmere beskrevet i kvalitetsstandarden for personlig hjælp og pleje. De aftalte tidspunkter for, hvornår ydelsen leveres hos brugeren, skal overholdes plus/ minus en halv time, når det drejer sig om dag/aften. Ellers giver den pågældende leverandør brugeren besked. Det er visitator, der inden opstart af brugeren ved leverandøren, skal sikre alle relevante oplysninger, sådan at det kan sikres, at borgeren kan få den fornødne hjælp også i forbindelse med et leverandørskift. Leverandøren tilrettelægger arbejdet sammen med brugeren, og hvor det er nødvendigt, med interne og eksterne samarbejdspartnere. Der skal tages hensyn til brugerens individuelle behov. Hvis brugeren deltager i aktiviteter eller træning eller skal til undersøgelse, tilrettelægges hjælpen, så brugeren er klar til at blive hentet på et aftalt tidspunkt. Dag og tidspunkt fremgår af funktionsvurderingen Bevilling af kald Visitator bevilger nødkald. Nødkald bevilges til brugere, som på grund af faldtendens eller eksempelvis dårligt hjerte har brug for hjælp her og nu. Brugerne udstyres med et kropsbåret kald. Nødkald går gennem Ældre- og Handicapforvaltningens vagtcentral, der besvarer kaldet og videresender til leverandøren jf. retningslinjer fra vagtcentralen. Vagtcentralen har en liste over, hvilke leverandører, der betjener kaldene. Leverandøren skal sikre, at vagtcentralen til enhver tid har det relevante telefonnummer at viderestille til. Kaldet besvares af den kaldte leverandør inden for 30 minutter. Det vil sige leverandøren skal kunne nå frem til brugerens hjem inden for 30 minutter fra kaldet er gået ind til leverandøren. Betjening af kald er indregnet i timeprisen og indrapporteres til afregning som en afvigelse. Oktober

6 Leverandøren skal afprøve kaldet hver tredje måned (i dagtimerne) for at sikre, at det virker. De mobile nødkald skal afprøves med et hyppigere interval. Det vil fremgå af en tekst på selve nødkaldet, hvor ofte kaldet skal afprøves Elektronisk nøglesystem Når brugeren bevilges nødkald, bevilges der samtidigt elektronisk nøglesystem. Det betyder, at brugeren får udskiftet sin nøglecylinder og der indsættes i stedet en elektronisk nøglecylinder. Leverandøren vil herefter kunne benytte samme elektroniske nøgle til at opnå adgang hos alle brugere med nødkald indenfor et afgrænset geografisk område. Brugeren vil ikke selv skulle udlevere en nøgle til leverandøren. Systemet er nærmere beskrevet i Retningslinjer for elektronisk nøglesystem, som leverandøren skriver under på at acceptere i forbindelse med udlevering af elektroniske nøgler. Leverandøren er ansvarlig for, at alle udleverede nøgler håndteres jf. Aalborg Kommunes nøgleinstruks. I forbindelse med godkendelsen skal leverandøren selv afholde udgifterne til elektroniske medarbejdernøgler Samarbejde mellem hjemmesygeplejen og leverandøren Hjemmesygeplejen er vederlagsfrit og udføres efter lægehenvisning. Hos de brugere, hvor både hjemmesygeplejen og leverandøren har opgaver, aftales, hvordan samarbejdet skal forløbe. Hjemmesygeplejen har ansvaret for løsningen af hjemmesygeplejeopgaver, herunder delegation af visse opgaver til leverandørens medarbejdere. Hjemmesygeplejen skal desuden rådgive og vejlede leverandørens medarbejdere i sygeplejespørgsmål omkring den enkelte bruger. Leverandøren og områdesygeplejersken har i samarbejde ansvaret for, at henholdsvis leverandørens medarbejdere og hjemmesygeplejen har fået delegeret kompetence til at indgå i det daglige tværfaglige samarbejde med hinanden Uddelegering fra hjemmesygeplejen Uddelegering fra hjemmesygeplejen til leverandøren skal ske skriftligt. Hjemmesygeplejen har fortsat det overordnede ansvar for den uddelegerede opgave. Uddelegering af hjemmesygeplejeopgaver kan kun finde sted, hvor brugeren i forvejen modtager pleje og har valgt leverandør Udvisitering fra hjemmesygeplejen Når hjemmesygeplejen skønner, at en opgave er af en sådan karakter, at den kan overtages af leverandørens medarbejder, kontakter hjemmesygeplejen brugerens egen læge for at få accept for, at opgaven overgår til leverandørens medarbejder. Leverandøren har herefter ansvaret for opgaven og skal selvstændigt reagere, hvis der sker ændringer. Hvis der igen er brug for hjemmesygepleje kontaktes egen læge. Uddelegerede og udvisiterede opgaver fra hjemmesygeplejen sker gennem visitationsenheden. Visitator udmåler hjælpen og registrerer den som en visiteret ydelse Sygeplejeartikler Ved behov for sygeplejeartikler hos brugere, som ikke er indvisiterede i Oktober

7 hjemmesygeplejen skal brugeren selv købe disse. Ved sygeplejeopgaver som er uddelegerede eller udvisiterede fra hjemmesygeplejen til leverandøren, kan der afhentes relevante sygeplejeartikler til behandling af sygeplejeopgaver. Dette gælder dog ikke handsker til almindelige plejeopgaver. Udgiften til handsker afholdes af leverandøren Patientsikkerhed Leverandøren skal have en nøgleperson, der kan sagsbehandle utilsigtede hændelser. Leverandøren skal ved godkendelsen fremsende navn på nøglepersonen til risikomanager Magtanvendelse Hvis leverandøren vurderer det nødvendigt, at anvende magt overfor en bruger, skal det sikres, at alle betingelser jf. retningslinjerne for magtanvendelse, herunder indberetning af magtanvendelsesepisoden er opfyldt Samarbejde mellem fysio/ergoterapeuter og leverandøren Samarbejde mellem leverandøren og ældreområdernes fysio/ergoterapeuter og optræningscentre vedr. genoptræning, vedligeholdelsestræning og hjælpemidler formidles gennem visitator Madleverance Hvis brugeren ikke selv er i stand til at afbestille eller genbestille mad, skal leverandøren være behjælpelig. 3.8 Samarbejde mellem leverandør og eksterne samarbejdspartnere Ved brugere som er indvisiterede i hjemmesygeplejen og hvor der samarbejdes med Gerontopsykiatrisk team, Geriatisk team, Palliativ team eller Distriktpsykiatrisk team foregår samarbejdet gennem hjemmesygeplejen. Hvor brugerens behov varetages af leverandøren af personlig hjælp og pleje foregår samarbejdet mellem leverandør og visitator Udskrivelse fra sygehus Sygehuset kontakter udskrivningsenheden, som videregiver information til leverandøren, hvis der ikke er ændringer i brugerens tilstand til leverandør og visitator, hvis der er ændringer i brugerens tilstand. Leverandøren starter hjælpen op. Visitator regulerer eller revisiterer indenfor den aftalte tidsramme (7 dage), og giver herefter leverandøren besked på den visiterede hjælp. I forbindelse med udskrivelse skal leverandøren være parat til at være i brugerens hjem på det tidspunkt udskrivningsenheden melder udskrivelse Praktiserende læger Samarbejde med praktiserende læger foregår gennem hjemmesygeplejen eller gennem den leverandør, der har fået uddelegeret eller udvisiteret en opgave fra hjemmesygeplejen. Oktober

8 Kontakt med egen læge foregår via edifact/advis og en opsamlingskasse i Care, som lægens svar sendes til. Kun leverandørens medarbejdere med sundhedsfaglig autorisation kan få adgang til at benytte denne del af Care. Leverandøren meddeler til IT-afsnittet navn, CPR nr. på alle medarbejdere med autorisation. Leverandøren har ansvaret for at meddele IT-afsnittet, når medarbejderne fratræder sit job i virksomheden. 3.9 Koordinering af hjælpen leverandørerne imellem Hos brugere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp, vil det kunne forekomme, at den praktiske hjælp udføres af en anden leverandør end leverandøren, der leverer personlig pleje. I disse situationer er parterne gensidigt forpligtiget til at indrette sig og være loyale overfor hinanden, og i de særlige situationer hvor det er nødvendigt, informere hinanden om brugerens situation, således at brugeren oplever kontinuitet i den leverede hjælp. Koordinering af hjælpen mellem de to leverandører, evt. gennem en bog e.l. hos brugeren, se endvidere afsnit Krav til leverandøren 4.1 Værdier og etik Leverandøren forpligter sig til at tage udgangspunkt i de politisk vedtagne målsætninger, hvorved den enkelte brugers ressourcer inddrages mest muligt. Leverandøren forpligter sig til at efterleve Ældre- og Handicapforvaltningens værdigrundlag. 4.2 Særlige krav til leverandøren fra Aalborg Kommune Leverandøren skal overholde gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer og vedtægter indenfor erhvervsområdet. Leverandøren skal sikre sine medarbejdere løn - og arbejdsvilkår, der som minimum svarer til de vilkår, som er gældende efter danske overenskomster på erhvervsområdet. Leverandøren udfører opgaven på vegne af kommunen. Derfor er leverandøren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelserne med principperne i offentlig forvaltning, dvs. overholdelse af tavshedspligt, klageadgang, notatpligt m.v. Leverandørens samarbejde med kommunen er ligeledes omfattet af offentlighedsloven, persondataloven og forvaltningsloven. Leverandøren skal ved ansættelse af medarbejderne sikre, at medarbejderne ikke har strafforhold, der gør dem uegnet til arbejdet. Arbejdssproget er dansk, og minimumsniveauet for den enkeltes sprogkompetencer er, at medarbejderne skal kunne gøre sig forståelig på dansk og kunne føre en samtale med borgerne. Medarbejderne skal endvidere kunne formulere sig på skriftligt dansk på et tilstrækkeligt niveau, for at kunne dokumentere i CARE. Leverandøren forpligter sig til at følge reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ, hvis leverandørens medarbejdere administrerer brugerens penge. Ved en brugers fald i hjemmet, hvor leverandøren er tilkaldt for at hjælpe brugeren op igen og hvor det af arbejdsmiljømæssige hensyn er nødvendigt at rekvirere hjælp udefra, afholder leverandøren udgiften hertil. Oktober

9 Leverandøren skal sikre, at alle medarbejdere udstyres med synlig billedlegitimation. Klager der rettes direkte til leverandøren, skal videresendes til orientering til Den Åbne Linie, telefon Underleverandører Den godkendte leverandør kan indgå aftaler med underleverandører om levering af dele af ydelserne eller om fælles levering af ydelserne. Eksempelvis hvis leverandøren ikke ønsker at have et døgnberedskab, kan leverandøren indgå aftale med en underleverandør. Leverandøren er ansvarlig for, at underleverandøren til enhver tid efterlever leverandørkravene, og kvalitetsstandarden på samme måde, som leverandøren selv er forpligtet til. Leverandøren er forpligtet til at oplyse Aalborg Kommune om eventuelle underleverandører, samt i hvilket omfang opgaverne løses af underleverandører. Underleverandørerne skal godkendes af Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen (Myndighedsafdelingen). 4.4 Beredskab ved leveringssvigt Ældre- og Handicapforvaltningen skal i forbindelse med godkendelsen af leverandøren have dokumentation for, at leverandøren altid er i stand til at levere personlig hjælp og pleje til brugeren. Dette skal ske i form af dokumentation for, at andre medarbejdere i virksomheden kan gennemføre opgaven som erstatning for de fastansatte medarbejdere, eller at virksomheden har aftale med et vikarbureau, der kan gennemføre opgaven. 4.5 Oplysningspligt Leverandøren har udover de allerede nævnte situationer pligt til straks at underrette Ældre- og Handicapforvaltningen om: Alvorlige svigt - hvis brugerens behov for omsorg og pleje ikke tilgodeses, eller hvis en bruger bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb, jf. servicelovens bestemmelser. Uregelmæssigheder, der har betydning for opgavens udførelse (indlæggelse, afbestilling af aktiviteter, træning, mad og dødsfald). Uheld eller større ulykker af hensyn til forespørgsler fra pårørende, presse o. lign. 4.6 Dokumentation Leverandøren er ansvarlig for at journalføre observationer vedr. brugerens helbredstilstand og ændringer i brugerens funktionsniveau, der vurderes at have betydning for brugerens samlede hjælpebehov. Der skal sendes advis til relevante samarbejdspartnere. Der skal anvendes de arbejdsgange, som er beskrevet i dokumentationsstandarden. Leverandøren skal opbevare funktionsvurdering og afgørelse i minimum fem år. 4.7 Administrativ kommunikation mellem leverandør og Ældre- og Handicapforvaltningen Oktober

10 Ældre- og Handicapforvaltningen anvender en IT- løsning til visitering, planlægning og afregning af de ydelser der leveres til borgerne, KMD CARE. For personlig pleje gælder at leverandøren skal kobles på Ældre- og Handicapforvaltningens IT- løsning for at kunne Kommunikere med kommunens Myndighedsafdeling via en visitering og afregning, der foregår elektronisk imellem leverandøren og kommunen planlægge og disponerede bevilgede ydelser dokumentere arbejdet med de visiterede borgere som leverandøren har som kunder. Dokumentationen sker efter den af Aalborg Kommune fastsatte dokumentationsstandard modtage advisering af ændringer i borgernes bevilgede ydelser kommunikere med andre samarbejdspartnere i kommunens Ældre- og Sundhedsafdeling, som f.eks. sygeplejen i forbindelse med medicin og indlæggelser/udskrivninger til/fra sygehus kommunikere med sygehus og praktiserende læge via digitale meddelelser(edifacter) i forbindelse med bl.a. indlæggelser og udskrivninger. Leverandøren skal disponere ydelserne i KMD CARE af hensyn til den samlede indsats af den hjælp, der leveres til borgeren. Det er vigtigt, at disponeringen af tiden er i overensstemmelse med den faktiske tid og at disponeringen er forsynet med personalets initialer. Teknisk vil udvekslingen af informationer ske via en direkte opkobling til Ældre- og Handicapforvaltningens IT- løsning til ældreområdet. Leverandøren skal selv sørge for en PC (WINDOWS, Mac eller Linux) med internetopkobling og oprettes til Aalborg Kommunes ekstern.aalborg.dk som sætter leverandøren i stand til at kommunikere med kommunen. Leverandøren skal betale Microsoft licenser pr. brugere og for anvendelse af KMD Care, samt for support. Leverandøren skal for egen regning deltage i et kursus i Ældre- og Handicapforvaltningens IT- løsning. Kurset udbydes som standard 4 gange årligt og Ældre- og Handicapforvaltningens IT- afsnit står for undervisningen. For priser og yderligere beskrivelse af udvekslingen af informationer mellem leverandør og kommune se Bilag vedr. KMD Care Ældre- og Handicapforvaltningens pleje- og omsorgssystem. Leverandøren skal sørge for at oprette og afmelde medarbejdere der skal anvende KMD CARE. En vejledning til ekstern.aalborg.dk kan rekvireres hos forvaltningens IT-afsnit Sikker Indtil leverandøren er opkoblet til Aalborg Kommunes IT- løsning på ældreområdet, skal udveksling af personfølsomme informationer foregå elektronisk via en sikker elektronisk postkasse. Leverandøren skal derfor have en digital virksomhedssignatur, inden godkendelsen træder i kraft. En virksomhedssignatur kan rekvireres via Udgifter i forbindelse med oprettelsen af en digital virksomhedssignatur er Ældre- og Handicapforvaltningen uvedkommende. Oktober

11 Visitator fremsender elektronisk afgørelse til leverandøren og leverandøren sender dokumentation og afregning for leverede ydelser elektronisk til Myndighedsafdelingen. 5. Vilkår 5.1 Det rummelige arbejdsmarked Leverandøren er forpligtet til at følge Aalborg Byråds vedtagne politik for det rummelige arbejdsmarked, som er beskrevet i Aalborg kommunes Fælles personalepolitik. 5.2 Uddannelse Leverandøren er forpligtet til, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificerede medarbejdere, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp til selvhjælpsprincippet, ligesom medarbejderen skal være i stand til at observere ændringer i brugerens almentilstand. Leverandørens ansatte medarbejdere skal som minimum have gennemført en sundhedsfaglig uddannelse, som hjemmehjælper, sygehjælper, plejehjemsassistent, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere medarbejdernes uddannelsesniveau. Der stilles krav om, at de enkelte opgaver løses af medarbejdere med den fornødne faglige uddannelse, hver enkelt opgave kræver. Leverandøren skal være opmærksom på, at jo højere kompetenceniveau medarbejderne har, jo flere opgaver kan overlades til leverandøren Ansættelse af uuddannede Leverandøren har mulighed for at benytte uuddannede medarbejdere i hovedferien. Uuddannede ferieafløsere skal gennemgå et tre dages vejledningsforløb. Den private leverandør har mulighed for at anvende de kurser Ældre- og Handicapforvaltningen udbyder til sine ferieafløsere. Hvis leverandøren ud over hovedferien undtagelsesvis har behov for at benytte uuddannede medarbejdere, skal alle muligheder for at skaffe uddannede medarbejdere være udtømte. Leverandøren skal dog sikre sig, at medarbejderne til enhver tid har de fornødne kvalifikationer til at løse opgaverne. Anvendes der jf. ovenstående uuddannet arbejdskraft, skal der indenfor 3 måneder efter ansættelsen foreligge en skriftlig uddannelsesplan for den enkelte uuddannede medarbejder. Uddannelsen skal være igangsat senest 12 måneder efter ansættelsen. Leverandøren er forpligtet til at søge om og blive godkendt til at uddanne social- og sundhedselever i et omfang, der er svarende til det samme forholdsmæssige niveau, som er i Ældre- og Handicapforvaltningen. Leverandøren skal stille den fornødne tid til rådighed for praktikvejledning og øvrige elevrelaterede opgaver. Vejlederne skal have vejlederkurser svarende til det SOSU NORD udbyder. 5.3 Tilsyn Leverandøren er forpligtiget til i fornødent omfang at stille sig til rådighed i forbindelse med Aalborg Kommunes tilsyn med de opgaver leverandøren varetager. Tilsynet gennemføres jf. Aalborg Kommunes tilsynspolitik for hjemmeplejen. Oktober

12 Leverandøren forpligter sig ydermere til én gang årligt at udfylde og underskrive et opfølgningsskema. Opfølgningsskemaet følger op på de oplysninger, der indhentes via fritvalgsblanketten i forbindelse med godkendelsen. 5.4 Analyser m.m. Leverandøren er forpligtet til i fornødent omfang at stille sig til rådighed ved udlevering/indsamling af spørgeskemaer m.m.. Ved gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser, offentliggøres det samlede resultat til leverandøren. 6. Prisforhold Betaling for opgaveudførelsen er et anliggende mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og den enkelte leverandør. Leverandøren er ansvarlig for styringen af ydelserne, ligesom leverandøren er ansvarlig for registrering af bestillinger og afbestillinger. Leverandøren er ansvarlig for indberetning til Ældre- og Handicapforvaltningen af den leverede tid. Aalborg Kommune er forpligtiget til at føre tilsyn med, at der er overensstemmelse mellem opkrævning og levering. 6.1 Pris for ydelsen Afregningsprisen for ydelserne jf Leverandørafregning Leverandøren afregnes månedsvis bagud på baggrund af antal faktisk leverede ydelser. Betalingsbetingelserne er, at Ældre- og Handicapforvaltningen overfører betalingen den sidste bankdag i måneden. Antal leverede ydelser indrapporteres til Ældre- og Handicapforvaltningen efter nærmere retningslinjer. Såfremt der opstår uoverensstemmelser om afregningen for de leverede ydelser i den aktuelle afregningsmåned, skal uoverensstemmelsen være afklaret og afregnet til næstkommende afregning. Opstår der herefter den situation, at kommunen har et økonomisk krav imod leverandøren kan kommunen foretage modregning i næstkommende afregningsmåned, såfremt de almindelige betingelser for modregning er opfyldte. Der afregnes ikke for planlagte (ikke udførte) ydelser i forbindelse med eksempelvis akut hospitalsindlæggelse eller dødsfald, såfremt leverandøren har modtaget afmelding før ydelsen er udført. Der afregnes med en betaling på 50 % af prisen for den planlagte ydelse, hvis leverandøren går forgæves til brugeren (kommer til en lukket dør) på selve dagen, hvor ydelsen skulle leveres. For afbud, der er givet dagen før inden kl , gives der ingen betaling. Ved afbud efter kl betaling på 50 % af prisen for den planlagte ydelse. Den samlede afregning for de leverede indrapporterede ydelser kan afvige med 10 % i op eller nedadgående retning i forhold til den visiterede (inkl. akutte kald). Oktober

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere