Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg"

Transkript

1 Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING BAGGRUND Materialets opbygning YDELSERNES SAMMENSÆTNING GODKENDELSESPROCEDURE GODKENDELSESFORM Bindingsperiode Obligatorisk disposition for anmodningerne om godkendelse Oplysninger til informationsmateriale Kontraktgrundlag og -periode SITUATIONSBESKRIVELSE ÆLDREOMRÅDET I ODDER KOMMUNE ODDER KOMMUNES SERVICENIVEAU GODKENDELSE AF KOMMUNEN SOM LEVERANDØR KRAV KRAV TIL VIRKSOMHEDENS FORHOLD Økonomisk bæredygtighed Gæld til det offentlige Godkendelse som praktikplads KRAV TIL OPGAVERNES UDFØRELSE Overordnede værdier Minimumskapacitet Service- og kvalitetskrav Fleksibilitet i ydelserne Uddannelsesmæssige krav Leveringstid og telefontid Reklamation og klagesagsbehandling Dokumentation og notatpligt Sprog Tryghedsalarmer og nødkald Beredskab og erstatningshjælp VILKÅR SOCIAL KLAUSUL PRISFORHOLD...12 BILAGSFORTEGNELSE...12 Side 1 af 13

2 1 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har den 29. maj 2002 vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk hjælp mv. I nærværende dokument beskrives de krav og vilkår, som private virksomheder skal leve op til for at opnå godkendelse af kommunen som leverandør af pleje og/eller praktisk hjælp til borgere i Odder Kommune. Kommunen skal selv opfylde samme krav og vilkår, hvorfor kommunen også skal gennemgå en procedure for at blive godkendt, jf. nærmere herom i kapitel 3. Beboere i plejeboliger og lignende er ikke medtaget, da de ikke er omfattet af lovkravet om frit leverandørvalg. Private leverandører kan godkendes til levering af henholdsvis pleje og/eller praktisk hjælp For så vidt angår frit valg inden for madservice henvises til særskilt dokument Materialets opbygning Nærværende dokument er udover kapitel 1 opbygget på følgende måde: I kapitel 2 oplistes de betingelser, der gælder for godkendelsesprocessen i form af godkendelsesprocedurerne og tidsfrister samt praktiske oplysninger omkring tidspunkter for spørgemøde mv. Kapitel 3 indeholder en kortfattet beskrivelse af den kommunale organisering, en situationsbeskrivelse af, hvordan kommunen i dag løser de pågældende opgaver samt oplysninger omkring ordningens omfang og sammensætning. Kapitel 4 indeholder dels en oplistning af de krav, der stilles til virksomhedens forhold i form af økonomi mv., dels de krav, der stilles til opgavernes udførelse (en kravspecifikation), herunder krav til, hvordan de potentielle leverandører skal dokumentere, at de kan leve op til kravene. Kapitel 5 indeholder vilkår omkring serviceniveau, arbejdets tilrettelæggelse mv. Desuden kræves der en række beskrivelser af, hvorledes de potentielle leverandører vil håndtere nogle af vilkårene. I kapitel 6 redegøres kort for de forhold, der ligger til grund for timepriserne. 1.2 Ydelsernes sammensætning Leverandørerne kan blive godkendt til at levere såvel pleje som praktisk hjælp. Der gælder særlige krav for de forskellige ydelser, jf. de nærmere beskrivelser i kvalitetsstandarderne (bilag ). Side 2 af 13

3 Der er således mulighed for at blive godkendt i tre kategorier, nemlig: 1. Praktisk hjælp, som omfatter følgende hovedområder: Rengøring (bilag 1.8) Tøjvask (bilag 1.9) Indkøb (bilag 1.10) Fleksibel hjemmehjælp (bilag 1.11) Afløsning og aflastning af ægtefælle (bilag 1.12) 2. Hjælp til pleje omfatter følgende hovedområder: Personlig pleje (bilag 1.4) Hjælp til måltidet (bilag 1.7) Samværstid (bilag 1.5) Medicingivning (bilag 1.6) 3. Hjælp til både pleje og praktisk hjælp, som omfatter samtlige af ovenstående opgavetyper. Alle leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav på området, har ret til at blive godkendt som leverandør i Odder Kommune. 2 Godkendelsesprocedure 2.1 Godkendelsesform Odder Kommune vil indgå kontrakter med nye leverandører én gang i kvartalet. Det betyder, at der vil blive gennemført godkendelsesrunder 4 gange om året. Godkendelse vil kunne ske til 1. mandag i kvartalet ved rettidig indsendelse af anmodning senest inden udgangen af forrige kvartals første måned. Den kvartårlige godkendelsesprocedure gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt af en anden kommune, idet Odder Kommune skal sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for Odder Kommune. Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse primo 2003, vil de potentielle leverandører blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på afklaring af, om leverandøren kan godkendes, hvorefter der kan indgås en kontrakt. Såfremt ansøgeren ikke kan godkendes, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget. Side 3 af 13

4 2.2 Bindingsperiode Godkendelsesprocessen er at betragte som en tilbudsproces, hvor den afgivne anmodning er at betragte som et tilbud med de forpligtelser, der gælder ved en sædvanlig udbudsforretning. De potentielle leverandørers anmodning om godkendelse skal være bindende i 3 måneder gældende fra fristen for indlevering af anmodning. Når en kontrakt er indgået, er der en opsigelsesfrist for leverandørerne på 3 måneder, jf. bilag 1. (Standardkontrakt for godkendte leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp indenfor Odder Kommunes frit valgsordning). Anmodning om godkendelse og anden dokumentation skal afleveres i 3 eksemplarer og sendes eller afleveres til kommunen på følgende adresse: Odder Kommunes Visitationsteam Stenslund Odder Der vil blive udsendt bekræftelse på modtagelse af anmodninger. 2.3 Obligatorisk disposition for anmodningerne om godkendelse Anmodningerne om godkendelse skal følge anvisningerne og dispositionen i bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger). En elektronisk udgave af disposition kan hentes ned på: Oplysninger til informationsmateriale Kommunen skal i samarbejde med de godkendte leverandører udarbejde det informationsmateriale, som skal udleveres til borgerne i Odder Kommune. Anmodningen om godkendelse skal derfor også indeholde et tekstafsnit til informationsmaterialet, svarende til ca. 1 A4 side, jf. rubrikken i bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger). Tekstafsnittet vil efterfølgende indgå i arbejdet med at få udarbejdet et samlet informationsmateriale til brugerne om frit valgsordningen i Odder Kommune. Leverandørens deltagelse heri vil ske uden særskilt vederlag. 2.5 Kontraktgrundlag og -periode På baggrund af godkendelsen vil der skulle indgås en kontrakt mellem leverandøren og kommunen, jf. standardkontrakten i bilag 1. Leverandørernes omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesanmodning og efterfølgende dokumentation mv. er Odder Kommune uvedkommende. Kontrakter med godkendte leverandører vil løbe ca. 2 år. Senest 6 måneder forud for kontraktens udløb, vil kommunen anmode leverandørerne om at tilkendegive, hvorvidt de ønsker at fortsætte som leverandører efter kontraktens udløb, jf. i øvrigt afsnittet om opsigelse og fornyet godkendelse i bilag 1 (standardkontrakten). Side 4 af 13

5 3 Situationsbeskrivelse 3.1 Ældreområdet i Odder Kommune Ældreområdet i Odder Kommune er organiseret efter en BUM-model, hvor bestiller- og myndighedsopgaverne varetages af den selvstændige enhed; Odder Kommunes Visitationsteam. Visitationsteamet visiterer alt pleje og praktisk bistand i kommunen - både til brugere under og over 67 år. Herefter er det op til den enkelte bruger at vælge sin leverandør af hjælp, hvorefter leverandøren afregnes af Visitationsteamet. I Odder Kommune er der ca indbyggere. Medio 2004 modtager ca. 735 brugere pleje og/eller praktisk hjælp. Brugerindflydelsen på pleje og praktisk bistand i hjemmet er organiseret gennem Ældrerådet og Klagerådet. I forbindelse med indførelsen af frit valg på ældreområdet vil der blive oprettet et samarbejdsforum - bestående af minimum to årlige møder - mellem kommunen og de private leverandører. Formen for dette samarbejde er endnu ikke fastlagt og vil bl.a. afhænge af, hvor mange leverandører der bliver godkendt. 3.2 Odder Kommunes serviceniveau Byrådet fastsætter en gang årligt kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp, der beskriver serviceniveauet i Odder Kommune. Det er disse kvalitetsstandarder, der er grundlaget for kravene til ydelserne, jf. bilag Godkendelse af kommunen som leverandør Odder Kommunes Ældreservice, der udfører hjælpe- og plejeopgaverne på linie med de private leverandører, skal godkendes efter samme retningslinier, som gælder for de private leverandører. 4 Krav I dette kapitel er oplistet gældende krav, som de potentielle leverandører skal kunne bekræfte, at de kan leve op til i deres anmodning om godkendelse. 4.1 Krav til virksomhedens forhold Økonomisk bæredygtighed Den potentielle leverandør skal kunne dokumentere, at denne ikke er i betalingsstandsning eller på anden måde i en økonomisk situation, der vanskeliggør en opfyldelse af de forpligtelser, der vil følge med en godkendelse som leverandør. Side 5 af 13

6 Af bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger) fremgår en erklæring, som den potentielle leverandørs bankforbindelse skal bekræfte ved sin underskrift heraf Gæld til det offentlige Som for andre udbud i Odder Kommunes regi gælder, at leverandøren ikke må have ubetalt gæld til det offentlige på kr. eller derover. Af bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger) fremgår de nærmere retningslinier herfor samt en tro- og loveerklæring, som skal udfyldes Godkendelse som praktikplads Efter Lov om grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser påhviler det Århus Amt og Odder Kommune at ansætte elever efter behovet for uddannet personale. For de leverandører, der ønsker godkendelse, gælder, at de så vidt muligt skal påtage sig en uddannelsesforpligtelse svarende til leverandørens andel af den samlede arbejdsmængde. Det er Social- og Sundhedsskolen, der foretager godkendelse af en arbejdsplads som praktikplads, hvilket sker efter nærmere retningslinier herfor. Odder Kommune vil ikke udelukke leverandører, såfremt de ikke er godkendt som praktikplads, men vil kræve, at den pågældende leverandør tilstræber at blive godkendt som praktikplads samt kræve dokumentation herfor, jf. bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger). 4.2 Krav til opgavernes udførelse For nedenstående krav gælder, at kommunen vil sikre sig, at de potentielle leverandører kan håndtere kravene på forsvarlig vis. Der kan dog ikke opsættes entydige krav om én bestemt måde at håndtere disse på Overordnede værdier I Odder Kommunes arbejde med praktisk hjælp og personlig pleje vægtes følgende værdier meget højt: sundhed, medindflydelse, frihed, lige menneskeværd, omsorg, tryghed, samvær, forskellighed og socialt ansvar. Værdierne er nærmere beskrevet i bilag 1 (Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og/eller praktisk bistand indenfor Odder Kommunes frit valgsordning) Minimumskapacitet Godkendelse af private leverandører vil ske til udførelse af enten praktisk hjælp, personlig pleje eller begge dele i hele kommunen. Godkendelse medfører, at leverandøren er forpligtet til at yde den pågældende service hos alle de respektive brugere i kommunen (dog undtaget plejeboligerne), som ønsker at benytte sig af leverandørens ydelser. Leverandører af pleje er herudover forpligtet til over for alle leverandørens brugere at have den fornødne kapacitet og beredskab til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage, samt kapacitet til en vagthavende sygeplejerske, der er til stede i alle Side 6 af 13

7 døgnets 24 timer til bl.a. at træffe akutte faglige beslutninger og til at kunne iværksætte akutte foranstaltninger som følge af ændringer hos brugeren Service- og kvalitetskrav Leverandørerne udfører opgaven på vegne af kommunen. Arbejdet udføres i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning. Det er et krav at tavshedspligten i henhold til forvaltningslovens 28ff og Bogerlig Straffelov 152 og 152b respekteres. Udveksling af personlige oplysninger mellem kommunen og leverandøren kan kun foregå med borgerens klare samtykke. Brugeren skal have mulighed for at få indsigt i alle oplysninger, der er registreret vedr. brugeren selv. Der henvises i øvrigt til Retsikkerhedslovens 43, stk. 2, hvoraf det fremgår, at opgaver der af kommunen er overladt til anden myndighed er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det er et krav, at ydelserne udføres i henhold til den konkrete afgørelse (visitation) og ud fra Odder Kommunes serviceniveau for pleje og for praktisk hjælp, jf. bilagene Det er kommunen, der på baggrund af en konkret, individuel vurdering af brugernes samlede behov og situation visiterer og dermed afgør ydelsernes omfang. Visitationen foretages af Odder Kommunes Visitationsteam. Afgørelsen er skriftlig og indeholder skriftlig begrundelse samt oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter og formålet med hjælpen. Afgørelsen udgør samtidig beskrivelsen af de ydelser, som leverandøren skal levere til brugeren, og udgør dermed afregningsgrundlaget. Der foretages fornyet visitation efter behov, dog som minimum én gang årligt. Alle medarbejdere med direkte kontakt med brugerne har altid en observations- og meddelelsespligt i forhold til Odder Kommunes Visitationsteam. Det betyder, at medarbejderen skal meddele visitationsteamet forhold af betydning for visitationen, f. eks. en ændret situation hos brugeren. For at kommunen kan sikre sig, at de potentielle leverandører kan håndtere kravene i kvalitetsstandarderne på forsvarlig vis, skal de potentielle leverandører i ansøgningsskemaet angive, hvordan de vil håndtere de stillede krav i relation til det, der søges godkendelse til. Herunder hvordan der vil blive arbejdet med kommunens overordnede værdier for praktisk hjælp og personlig pleje i relation til Socialministeriets vejledning om indsatsen for ældre Fleksibilitet i ydelserne Brugere af pleje og praktisk hjælp har ifølge 75 f. i Lov om Social Service ret til helt eller delvist at vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Hvis brugeren af hjælpen ønsker at bytte mellem pleje og praktisk hjælp, forudsætter det dog, at der er truffet afgørelse om tildeling af begge ydelsesformer. Side 7 af 13

8 Leverandøren skal; give brugeren mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen konkret skal tilrettelægges sikre at bytteretten holdes indenfor den forventede samlede tidsramme, som er afsat til at udføre de behovsbestemte ydelser, som der er truffet afgørelse om i den konkrete situation fagligt vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge de behovsbestemte ydelser til fordel for andre ydelser Der henvises i øvrigt til Socialministeriets pjece om fleksibel hjemmehjælp, jf. bilag 1.13 og Odder Kommunes folder om fleksibel hjemmehjælp, jf. bilag Såfremt brugeren ønsker ændringer i den tildelte hjælp, som ændrer væsentligt ved hjælpens form og/eller sigte, skal leverandøren orientere kommunen herom med henblik på eventuelt at revurdere brugerens behov (ny visitation). Hvis leverandøren i større omfang indgår aftaler med flere brugere om ændringer, der hver for sig er mindre, men i lyset af antallet af brugere må betragtes som væsentlige, påhviler det ligeledes leverandøren at orientere kommunen herom Uddannelsesmæssige krav Det fremgår af Socialministeriets vejledning om praktisk hjælp og personlig pleje m.m., at hjælpen til brugerne ydes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Derfor finder Odder Kommune det vigtigt, at personalet har den nødvendige uddannelse. For de leverandører, der ønsker godkendelse til leverance af pleje gælder, at de af leverandørens medarbejdere, der skal løse plejeopgaver, skal have en sundhedsfaglig uddannelse som fx sygeplejerske, terapeut eller social- og sundhedsuddannelse. Odder Kommune stiller dog krav om ansættelse af minimum én sygeplejerske. For de leverandører, der ønsker godkendelse til leverance af praktisk hjælp gælder, at medarbejderne skal have en social- og sundhedsuddannelse. I særlige situationer kan personale med anden baggrund - efter ansøgning og i en dialog med kommunen herom - godkendes. Når der på grund af mangel på uddannet personale må ansættes ikke-uddannet personale til praktisk hjælp gælder, at personalet har den fornødne viden, så de i hvert enkelt tilfælde, er i stand til at medinddrage brugerne med henblik på det aktiverende sigte. I bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger) skal leverandørernes nuværende medarbejdere angives fordelt på uddannelseskategorier Leveringstid og telefontid Tidspunktet for den praktiske hjælp aftales mellem brugeren og leverandøren af ydelsen, men leverandøren er udelukkende forpligtet til at kunne levere praktisk hjælp i tidsrummet hverdage mellem kl. 08:00-16:00. Leverandører af praktisk hjælp skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen på alle hverdage i tidsrummet kl. 08:00-15:00. Side 8 af 13

9 Som udgangspunkt leveres kun praktisk hjælp på hverdage med mindre andet er aftalt med Odder Kommunes Visitatiosteam. Tidspunktet for levering af pleje aftales mellem brugeren og leverandøren af ydelsen. Leverandøren er forpligtet til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage. Leverandører af pleje skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen 24 timer i døgnet alle ugens dage. Den aftalte hjælp skal ydes indenfor +/- 1 time fra det aftalte. I bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger) skal de potentielle leverandører af pleje angive, hvordan de vil håndtere kravene om leveringstid og telefontid Reklamation og klagesagsbehandling Leverandøren skal anvende et formaliseret system for reklamationer og klagesager. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Klager vedrørende afgørelsen (visitationen) behandles af kommunens myndighedsfunktion. Modtager leverandøren klager vedrørende afgørelsen, henvises til kommunen. Skriftlige klager fra brugere til leverandøren og/eller en underleverandør vedrørende forhold ved dennes medarbejderes udførelse af den aftalte opgave besvares af den godkendte leverandør. Der fremsendes kopi af klage og besvarelse til Odder Kommune. Leverandøren skal medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager, herunder i forbindelse med sager i Klagerådet. Det sker bl.a. ved videregivelse af relevante oplysninger, jf. bl.a. kvalitetsstandarderne bilag I forbindelse med reklamationer vil der skulle påregnes tidsforbrug på dialog med pårørende etc., som der er taget højde for i den beregnede timepris, jf. bilag 1.2 (Odder Kommunes principper for beregning af timepriser for frit valgsordningen 2004). Alle modtagere af hjælp efter servicelovens kan klage over afgørelser om hjælp til det lovpligtige klageråd i kommunen. Klager kan efter behandlingen i Klagerådet indbringes for Det Sociale Nævn efter de almindelige klageregler. Lovgrundlaget for klagerådenes arbejde findes i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det er Kommunalbestyrelsen, der nedsætter et klageråd, som drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud efter 71 og 72 i Lov om social service og følger udviklingen på området og medvirker til, at opgaverne løses i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætninger. Klagerådet afgør også, hvilke generelle spørgsmål vedrørende personlig hjælp og pleje mv. rådet vil forelægge for kommunalbestyrelsen. Klagerådet kan endvidere udtale kritik og foreslå ændringer på området. Side 9 af 13

10 I bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger) skal de potentielle leverandører angive, hvordan de vil håndtere vilkårene om reklamation og klagesagsbehandling Dokumentation og notatpligt Kravene om dokumentation og notatpligt er angivet i standardkontrakten jf. bilag 1. Kravet om dokumentation i den elektroniske journal (Omsorgsystemets journal) vedrører kun de private leverandører, der yder hjælp til plejeopgaver. Odder Kommune stiller Omsorgsystemets journal til rådighed og tilbyder ligeledes undervisning i brugen af journalen. De private leverandører af plejeopgaver er forpligtet til at deltage i undervisningsforløbet. Der vil blive opkrævet særskilt betaling for deltagelse i undervisningen. Det er en forudsætning, at den private leverandør sørger for den nødvendige internetadgang. Leverandører, der kun yder hjælp til praktiske opgaver, skal ikke anvende den elektroniske journal, men har notatpligt, som beskrevet i anvendelse af hjemmejournal, jf. bilag X.X (Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp indenfor Odder Kommunes frit valgsordning). Dog skal der indberettes statistik elektronisk efter nærmere aftale. I bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsedanmodninger) skal de potentielle leverandører angive, hvordan de vil håndtere vilkårene om dokumentation og notatpligt Sprog Leverandørens medarbejdere skal kunne tale og forstå dansk Tryghedsalarmer og nødkald Hos de brugere, der har installeret tryghedsalarmer og nødkald, går kaldene direkte til den leverandør, som brugeren har valgt som leverandør f. eks. til et mobilnummer. Nedenstående krav gælder kun for leverandører af pleje. Det er leverandørens pligt at følge op på alle alarmer og nødkald. Leverandøren skal besvare disse ved; selv at sende hjælp til den pågældende bruger (hovedregel) at rekvirere sygeplejerske (i tilfælde af behov for hjemmesygeplejeydelser) fra den pågældende hjemmepleje eller døgnplejen. at kontakte alarmcentralen 112, såfremt nødkaldet har en karakter, der kræver det. Såfremt nødkaldet ikke besvares af den private leverandør, viderestilles kaldet til den pågældende hjemmepleje og eventuelt til Brandstationen. Såfremt der sker viderestilling af et nødkald, som leverandøren har pligt til at besvare, skal leverandøren afgive en skriftlig begrundelse herfor over for kommunen inden for 7 Side 10 af 13

11 dage, ligesom omkostning til udrykning fra Brandstationen skal afholdes af leverandøren. Såfremt der sker viderestilling af kald, som leverandøren har pligt til at besvare, to gange inden for samme måned, vil kommunen kræve en handlingsplan for at få rettet op på disse forhold. Hvis der efterfølgende ikke rettes op på problemerne, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af kontrakten. I bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger) skal de potentielle leverandører af pleje angive, hvordan de vil håndtere kravene i forhold til nødkald og tryghedsalarmer Beredskab og erstatningshjælp Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så brugerne af hjælpen ikke mærker til de problemer, der måtte være i forhold til ledelse af eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren (jf. Lov om social service 75 b). Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. For så vidt angår ydelserne inden for pleje, må der ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. Hvis plejeydelsen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag - med mindre brugeren klart tilkendegiver et andet ønske. For så vidt angår den praktiske hjælp, skal leverandøren - i de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at levere hjælpen i overensstemmelse med den indgåede aftale: Inden 8 dage levere erstatningshjælp i forhold til rengøringsydelser Senest samme dag levere erstatningshjælp i forhold til hjælp til tøjvask - medmindre brugeren klart tilkendegiver et andet ønske Senest samme dag levere erstatningshjælp i forhold til hjælp til indkøb - medmindre brugeren klart tilkendegiver et andet ønske samt foretage registrering i hjemmejournalen. Det fremgår af afgørelsen, hvis der i forhold til den enkelte bruger er fastsat individuelle tidsfrister, der afviger fra det fastsatte kommunale minimumsniveau (jf. kvalitetsstandarden). Eventuelle forsinkelser eller andre afvigelser skal registreres i hjemmejournalen. Leverandøren har krav på afregning, hvis hjælpen aflyses senere end kl dagen før. Aflysninger, der meddeles før kl dagen før hjælpen skulle leveres, honoreres ikke. Der henvises til kapitel 6 herom samt standardkontrakten, jf. bilag X.X. Der noteres i overensstemmelse med dokumentationskravene, jf. ovenfor. Ved ophør af pleje (ved. dødsfald, fraflytning m.m. ) aftales særskilt med Odder Kommunes Visitationsteam. Side 11 af 13

12 Brugerens krav på et erstatningsbesøg afhænger dels af hjælpens karakter og dels af, hvornår den næstfølgende hjælp er planlagt. Denne vurdering skal i hvert enkelt tilfælde foretages i samråd med Odder Kommunens Visitationsteam. For både pleje og praktisk hjælp gælder, at alle aflysninger/afvigelser ud over ½ time skal indberettes elektronisk til Odder Kommunes Visitationsteam én gang om måneden. I bilag 1.3 (Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger) skal de potentielle leverandører angive, hvordan de vil håndtere vilkårene om beredskab og erstatningshjælp. 5 Vilkår De kontraktmæssige vilkår er alle samlet i standardkontrakten, jf. bilag 1, hvortil der henvises. 5.1 Social klausul Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en skriftligt formuleret persdnalepolitik for ansættelserne på den udbudte arbejdsopgave. Personalepolitkken skal fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitikken skal mindst gælde for den periode, som det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. Leverandøren skal på Odder Kommunes anmodning orientere om personalepolitikken og dens udmøntning. 6 Prisforhold Timepriserne dækker omkostningerne forbundet med at levere en times pleje og/eller praktisk hjælp hos brugeren ( ansigt-til-ansigt ). De omfatter samtlige omkostninger, der vedrører Odder Kommunes leverandørvirksomhed af pleje og praktisk bistand, herunder både direkte og indirekte omkostninger (inkl. forrentning og afskrivning). Timepriserne dækker dels pleje døgnet rundt alle ugens dage, dels praktisk hjælp på hverdage i dagtimerne. Priserne og beregningsprincipperne fremgår af bilag 1.2 (Odder Kommunes principper for beregning af timepriser for frit valgsordningen 2004). Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 1.1: Bilag 1.2: Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Odder Kommunes frit valgsordning Leverandørkrav Personlig og praktisk hjælp Odder Kommunes principper for beregning af timepriser for frit valgsordningen 2004 Side 12 af 13

13 Bilag 1.3: Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger Bilag 1.4: Kvalitetsstandard for personlig pleje Bilag 1.5: Kvalitetsstandard for samværstid Bilag 1.6: Kvalitetsstandard for medicingivning Bilag 1.7: Kvalitetsstandard vedr. hjælp til måltidet Bilag 1.8: Kvalitetsstandard for rengøring Bilag 1.9: Kvalitetsstandard for tøjvask Bilag 1.10: Kvalitetsstandard for indkøb Bilag 1.11: Kvalitetsstandard for fleksibel hjemmehjælp Bilag 1.12: Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning af ægtefælle Bilag 1.13 Frit valg og fleksibel hjemmehjælp (Socialministeriet, januar 2004) Bilag 1.14: Odder Kommunes APV-folder Bilag 1.15: Odder Kommunes folder om fleksibel hjemmehjælp Side 13 af 13

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig:

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig: 1.0 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har 29.05.02 vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk bistand mv., jvf. bilag 1 Den enkelte kommune kan

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp. 3. Både pleje og praktisk hjælp X. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Mellem Odder Kommune

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Bilag 2.1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Doc. 601773 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - madservice" De

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand Kontrakt mellem Odder Kommune og leverandør af pleje og praktisk bistand side 1 af 19 Indhold 1. Kontraktens parter 4 2. Formål og omfang 4 3. Sikkerhedsstillelse 4 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

GODKENDELSESANMODNING

GODKENDELSESANMODNING GODKENDELSESANMODNING Anmodning samt relevant dokumentation sendes til elektronisk til Velfærd- og Sundhedsstaben, Horsens Kommune. E-mail: velfaerdogsundhed@horsens.dk Proceduren for godkendelse samt

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE 1. INDLEDNING... 2 2. GODKENDELSESPROCEDURE... 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL... 3 2.2 GODKENDELSESFORM... 4 2.3 AFTALEPERIODE...

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg

Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1. Materialets opbygning...2 1.2. YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2. GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg. Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører

Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg. Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører 1 Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.1.1 Materialets opbygning 3

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Svendborg Kommune Social- og Sundhedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Att.: Myndighedschef Mrk. Anmodning om godkendelse - Frit valg De potentielle

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed

Sektor for myndighed Social & Sundhed Lolland Kommune Myndighed Social & sundhed Anmodning om godkendelse som leverandør af ydelser indenfor området Frit valg, i Lolland Kommune. Potentielle leverandører kan udfylde nærværende dokument i elektronisk

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER AF SERVICENIVEAU

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83.. Lov om ændring af lov om social service nr. 326 af 23. marts

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Godkendelses- anmodning

Godkendelses- anmodning Godkendelses- anmodning Godkendte fritvalgsleverandører af hjemmehjælp i Herning Kommune Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Ydelser... 3 3. Bankerklæring... 3 4. Tro

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1 Indeholder: Godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Anmodning om godkendelse til madservice

Anmodning om godkendelse til madservice Anmodning om godkendelse til madservice De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at dispositionen følges.

Læs mere

Aftale om køb af specialrådgivning

Aftale om køb af specialrådgivning Aftale om køb af specialrådgivning Denne aftale omfatter køb af specialrådgivning på syns- og hjælpemiddelområdet. Der er mellem Århus Kommune Hjælpemiddelcentralen Århus og Center for Syn og Kommunikation

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle Viborg. Mrk. Ansøgning om godkendelse - Frit valg

Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle Viborg. Mrk. Ansøgning om godkendelse - Frit valg Viborg Kommune Frit valg på ældreområdet Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket bilag 2 Ansøgningen sendes til Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle 5 8800 Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83 og Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitetsstandard

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Social, Sundhed og Beskæftigelse

Social, Sundhed og Beskæftigelse Social, Sundhed og Beskæftigelse Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger Herning Kommune Visitationsenheden Torvet 7400 Herning Mrk. "Anmodning om godkendelse Frit valg" Mrk. "Anmodning om

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

BILAG 1.E Diverse retningslinjer

BILAG 1.E Diverse retningslinjer BILAG 1.E Diverse retningslinjer til FRITVALGSAFTALE OM HJEMMEPLEJE I AARHUS KOMMUNE mellem AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG og LEVERANDØR Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MAGTANVENDELSE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp Mellem og Egebjerg Kommune, Hjemmeplejeafdelingen, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere