Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER"

Transkript

1 Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse Masterprojekt Master thesis Tidsmæssig placering af undervisning: September 2016 juni 2017 Tidspunkt for prøve: juni 2017 Opdateret den 18. august

2 Indhold De studerendes forudsætninger... 3 Modulbeskrivelse... 3 Læringsudbytte... 3 Undervisningsform og arbejdsform... 3 Omfang... 4 Lektionsplan... 4 Prøveform og bedømmelse... 4 Evaluering af modulet... 7 Modultovholder... 7 Studiekoordinator... 7 Studieleder... 7 Bilag til studieguiden... 8 Bilag Bilag

3 De studerendes forudsætninger Studieleder skal godkende en projektbeskrivelse/synopsis forud for påbegyndelse af masterprojekt. Alle prøver ved Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse skal være beståede for at kunne aflevere masterprojekt mhp. aflæggelse af mundtlig prøve. Modulbeskrivelse Masterprojektet udgør den afsluttende del af masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse og udarbejdes på 4. semester, men kan påbegyndes tidligere i studiet. Masterprojektet er et individuelt eller et gruppeprojekt med maksimalt to studerende. Masterprojektforløbet består af to vejledningsworkshops, eventuelt andre workshops, et skriftligt masterprojekt og en mundtlig prøve. Der vil være vejledning gennem hele forløbet. Formålet med Masterprojektet er at give den studerende anledning til at demonstrere selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en problemstilling, at gennemføre en empirisk og/eller teoretisk undersøgelse, at foretage en kritisk analyse og en nuanceret diskussion samt en klar konklusion og en relevant perspektivering. Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, der er opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet kan knyttes an til egen professionelle faglige udøvelse, der dermed gøres til genstand for teoretisk analyse og refleksion. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en tydelig relevans for MPQM-uddannelsens centrale fagområder og -metoder og være koblet til indhold og mål i de obligatoriske moduler. Læringsudbytte Modulet giver den studerende følgende læringsudbytte: Identificere og beskrive en relevant problemstilling inden for emnerne kvalitet og ledelse Redegøre for og anvende de relevante metoder i forhold til en valgt problemstilling Udvælge og kritisk vurdere relevante metoder, der knytter sig til kvalitets- og ledelsesaspekter inden for den valgte problemstilling Gennemføre en klar og systematisk empirisk og/eller teoretisk analyse af den valgte problemstilling Beskrive og forklare de fundne resultater Kritisk diskutere og perspektivere de opnåede resultater i forhold til problemstillingen, til de valgte teorier, til den/de valgte metoder og i forhold til den eksisterende viden på området Formidle den valgte problemstilling, valg af metoder, resultater og konklusioner på en hensigtsmæssig måde og i en klar fremstilling samt opfylde de formkrav, der generelt stilles til akademiske opgaver. Undervisningsform og arbejdsform Det anbefales, at den studerende så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet overvejer emnet for sit masterprojekt. Uddannelsen er tilrettelagt således, at de metodiske kompetencer til skrivning af masterprojekt opøves på Sommeruniversitet, som følges op af workshop I i september/oktober måned, hvor den første idé til masterprojekt præsenteres og gøres til genstand for drøftelse. Herefter udvikler den studerende idéen til masterprojekt samt har første indledende drøftelse med vejleder, der munder ud i en mere bearbejdet projektidé, som drøftes på workshop II i december/januar måned. Det er 3

4 således intentionen, at alle studerende senest inden forårssemesteret har fundet et emne og en vejleder og kan påbegynde masterprojektudarbejdelsen. Omfang Masterprojektforløbet har et samlet omfang på 12 ECTS svarende til ca. 330 timer og fordelt på alle aktiviteter fra første idéudkast til afslutning med mundtlig prøve. Lektionsplan Lektionsplanen består af en tidsplan for hele masterprojektforløbet og ses af bilag 1. Prøveform og bedømmelse Aflevering af masterprojekt Masterprojektet udprøves ved et skriftligt masterprojekt kombineret med mundtlig prøve. Det skriftlige masterprojekt skal uploades i pdf-format via SDU Assignment på e-learn. På e-learn lægges der en standardforside, som benyttes. Hvis masterprojektet ikke afleveres til den fastsatte tidsfrist, vil det blive regnet som et forsøg, og den studerende kan først indlevere og forsvare sit masterprojekt ved næste ordinære eksamen. Mundtlig udprøvning Den mundtlige prøve er individuel og har en varighed på ca. 45 minutter inklusiv bedømmelse. Prøven tager udgangspunkt i et ca. 10 minutters oplæg fra den studerende, hvori masterprojektet kommenteres og perspektiveres. Oplægget efterfølges af en dialog med eksaminator og censor om såvel masterprojektet som det mundtlige oplæg. Hvis masterprojektet er skrevet af flere studerende, vil hver studerende blive eksamineret i det fælles masterprojekt som helhed. Masterprojektet bedømmes ved ekstern bedømmelse efter 7-trins karakterskalaen, og der gives en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præsentation for hver individuel studerende. Masterprojektet bedømmes først og fremmest på det faglige indhold, men stave- og formuleringsevner kan indgå i bedømmelsen. Opnår den studerende på baggrund af masterprojektet og den efterfølgende mundtlige udprøvning ikke mindst karakteren 02, gennemarbejdes masterprojektet yderligere i forhold til de påpegede mangler og svagheder. Derefter indleveres masterprojektet til ny bedømmelse, og de(n) studerende skal til fornyet mundtlig prøve. Ved bedømmelse af masterprojektet lægges der vægt på, at den/de studerende: redegør for det valgte emnes relevans for emnerne kvalitet og/eller ledelse redegør for evidens og den videnskabelige litteratur på området afgrænser emnet formulerer en relevant og præcis problemformulering begrunder valg af teori, metode og empiri gennemfører teoretisk og/eller metodisk korrekte analyser 4

5 foretager en kritisk diskussion af egne resultater i forhold de valgte teorier, metoder samt den videnskabelige litteratur på området afslutter med en konklusion perspektiverer egne resultater samt i øvrigt opfylder formkrav som generelt stilles til akademiske opgaver Om masterprojektet Masterprojekter udgør i alt 12 ECTS og består af en skriftlig og en mundtlig del. Det skriftlige masterprojekt må have et omfang på højest anslag med mellemrum; ekskl. forside, resumé, abstract, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag og skal i øvrigt følge "Generelle retningslinjer for skriftligt arbejder". Bilag må max. fylde anslag med mellemrum 1. Bilag er ikke en del af opgaven, som skal kunne læses uafhængigt af bilag. Hvis to skriver masterprojekt sammen kan masterprojektet højest udgøre anslag, eksklusiv forside, resumé, abstract, indholdsfortegnelse litteraturliste og bilagsmateriale Eventuelt specielt vigtigt supplerende materiale, fx baggrundstabeller, transskriberede interviews etc., kan udarbejdes og tilbydes vejleder(e) og censor, men ikke som egentlige bilag og vil ikke blive inddraget i bedømmelsen af masterprojektet. Masterprojektet kan skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Masterprojektet skal, ud over den danske (svenske, norske) titel, have en engelsk titel samt indeholde et resumé på både dansk (svensk, norsk) og engelsk. Dette skal være på højest anslag uden mellemrum og skal indeholde: titel, emne, teori, metode, datamateriale og resultater. Vejledende standarddisposition for masterprojekt inkl. standardforside: 1. Titel 2. Dansk resumé og engelsk abstract 3. Indholdsfortegnelse 4. Eventuelt tabel- og figurfortegnelse 5. Indledning og baggrund - Inklusiv redegørelse for evidens og anden videnskabelig litteratur på området 6. Problemafgrænsning 7. Problemformulering 8. Eventuelle hypoteser eller forskningsspørgsmål 9. Formål 10. Definitioner og begrebsafklaring 11. Teori(er), model(ler) eller teoretisk referenceramme 12. Metode 13. Analyse og resultater/fortolkning, evt. opdelt i separate afsnit 14. Diskussion 15. Konklusion 16. Perspektivering 17. Litteratur 18. Bilag Denne standarddisposition er kun vejledende, forstået på den måde, at den skal tilpasses det enkelte masterprojekts tilgang og metode samt vejlederens anbefalinger. Masterprojektet skal udarbejdes ifølge Generelle retningslinjer for skriftlige arbejder. 1 Der er helt naturligt variation i behov for omfang af bilag afhængig af opgavetype og formål. Generelt må tilstræbes færrest mulige bilag, men der kan i enkelte tilfælde være behov for større omfang end anslag. 5

6 Oplysninger vedr. Videnskabsetisk Komité Den 1. oktober 2005 er etableret en landsdækkende videnskabsetisk database. Det vil kun i meget sjældne tilfælde være relevant at ansøge om godkendelse herfra til vore typer af sundhedsvidenskabelige projekter, da kun projekter med inddragelse af biologisk materiale skal godkendes i det videnskabsetiske komitesystem. Den centrale videnskabsetiske komité kan konsulteres på: Oplysninger vedr. Datatilsynet Lov om behandling af personoplysninger erstatter de to tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre. Loven trådte i kraft den 1. juli Alle som benytter sig af information indsamlet hos konkrete personer (altså nogen man kender navn mv. på), samt evt. registre, skal anmelde projektet til Datatilsynet. Det kan gøres elektronisk, og ikke så længe efter man har indsendt informationer om projektet, vil man modtage en kvittering derfra som er godkendelsen, og eksplicitte krav til bl.a. databehandling mv. se: Beskrivelse af masterprojektforløbet Tilmelding til masterprojekt Forud for opstart af 3. semester skal den studerende tilmelde sig masterprojektforløb via en digital blanket udsendt af Mastersekretariatet. Indledende overvejelser og workshop Overvejelserne bag ens masterprojekt påbegyndes senest på 3. semester, hvor der i september/oktober måned afholdes en workshop I med det formål at få emne og forskningsspørgsmål afklaret, således at en relevant vejleder kan identificeres. I perioden september/oktober december/januar overvejer man hver især eget emne og interessefelt indenfor uddannelsens rammer, og i december/januar afholdes workshop II. Denne workshop har til formål at planen for masterprojektet skærpes og den studerende efterfølgende selvstændigt kan gennemføre projektet i samarbejde med vejleder. Synopsis skal godkendes af studieleder Forud for påbegyndelse af masterprojekt skal udarbejdes en synopsis. Denne udarbejdes af den/de studerende under inddragelse af vejleder. Synopsis skal godkendes af både vejleder (eventuelt medvejleder) og studieleder. Synopsis kan tage udgangspunkt i såvel en teoretisk som en praktisk problemstilling og skal demonstrere, at det planlagte masterprojekt er velforberedt og gennemtænkt med hensyn til teoretiske, metodiske, empiriske og analytiske aspekter og er praktisk gennemførligt indenfor den fastsatte tidsperiode. Nærmere retningslinjer for synopsis fremgår af bilag 2 Synopsis som oplæg til masterprojekt. Vejledning Den studerende har mulighed for op til 10 timers vejledning; hvis to studerende skriver masterprojekt sammen, er der mulighed for op til 14 timers vejledning. I vejledningstiden er inkluderet vejlederens forberedelsestid. Vejledning kan påbegyndes allerede fra uddannelsens start, men mest formålstjenligt på 3. semester. Inden aflevering af den endelige synopsis for godkendelse til påbegyndelse af 6

7 masterprojektet, kan der desuden gives 2 timers vejledning. Vejleder skal være ansat ved Syddansk Universitet, og vejleder er eksaminator ved den mundtlige prøve. Det er i begrænset omfang og kun efter aftale med vejleder - muligt at benytte et mindre antal vejledningstimer til ekspert-rådgivning indenfor et specifikt område af masterprojektets emne. Timerne til denne med-vejledning indgår i det samlede antal vejledningstimer. Nærmere retningslinjer for vejledning fremgår af Om vejledning. Vejlederaftale Det er vigtigt for studieledelsen at vide, at den studerende har en formel aftale med en vejleder, hvorfor masterprojektet først kan påbegyndes, når studieleder har modtaget en synopsis samt en vejlederaftale. Først når studieleder har modtaget dette og godkendt projektets relevans for uddannelsens kerneområder, kan masterprojektet påbegyndes. Hvis godkendelse af masterprojektet implicerer en anden afleveringsfrist end den, som er gældende for årets masterprojekter, skal det fremgå af studielederens godkendelse af masterprojektet. Aflevering af masterprojekt Masterprojektet afleveres som beskrevet tidligere under Prøveform og bedømmelse Der kan ikke efter indlevering ændres i masterprojektet, men der kan efter bedømmelsen indsendes et rettelsesblad, som kan vedhæftes som bilag til SDU Biblioteket. Trykning af masterprojekt Som studerende på Syddansk Universitet kan du få 6 gratis eksemplar trykt af dit masterprojekt. For bestilling og yderligere information kan trykkeriet Print & Sign kontaktes på Udlån Når masterprojektet afleveres skal du tage stilling til udlån via SDU s bibliotek. Evaluering af modulet Der er mulighed for, umiddelbart efter aflevering af dit masterprojekt, at evaluere processen skriftligt via SDU s elektroniske evalueringssystem. Modultovholder Lektor, studieleder Eva Draborg, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Studiekoordinator Mette Søberg Kristiansen, Samfundsvidenskabs Mastersekretariat, tlf Studieleder Lektor, studieleder Eva Draborg, Institut for Sundhedstjenesteforskning, 7

8 Bilag til studieguiden Bilag 1 Bilag 2 Masterprojekttidsplan Synopsis som oplæg til masterprojekt 8

9 Bilag 1 Masterprojekt-tidsplan 12. september 2016 Tilmelding til masterprojektskrivning via den digitale blanket 1. oktober 2016 Første idéudkast til masterprojektet uploades i den digitale blanket 14. oktober 2016 Vejledningsworkshop I i lokale oktober 2016 Revideret idéudkast uploades i den digitale blanket Vejleder identificeres af studieleder 15. november 2016 Offentliggørelse af vejlederfordeling via den digitale blanket Minimum ét vejledermøde afholdes 27. januar 2017 Vejledningsworkshop II i lokale februar 2017 Endelig synopsis og vejledningsaftale uploades og tastes i den digitale blanket godkendes efterfølgende af Studieleder 29. maj kl Masterprojekt afleveres I perioden fra d juni Eksamen 27. juni 2017 DIMISSION 9

10 Bilag 2 Synopsis som oplæg til masterprojekt på Master i Offentlig kvalitet og ledelse Forud for masterprojektet skal vejleder og studieleder godkende en synopsis. Den indeholder en oversigt over masterprojektets emne, baggrund, formål og metoder, og den skal fungere som det faste holdepunkt for arbejdet med projektet. Synopsis skal demonstrere, at det planlagte masterprojekt er velforberedt og gennemtænkt med hensyn til teoretiske, metodiske, empiriske og analytiske aspekter og er praktisk gennemførligt indenfor den fastsatte tidsperiode. Vejledende disposition for synopsis til masterprojekt 1. Titel 2. Baggrund og problemafgrænsning 3. Problemformulering, formål og evt. hypoteser eller forskningsspørgsmål 4. Metode og materiale 5. Overvejelser om analyse Om de enkelte elementer i en synopsis Titel Titlen skal være fyldestgørende og præcis men også så kortfattet som muligt. Ofte er det ikke muligt at fastsætte den endelige titel for et masterprojekt under skrivning af synopsis, og derfor kan man i første omgang udforme en arbejdstitel, der primært rettet som mod masterprojektets emne. Baggrund og problemafgrænsning Under dette punkt skal du introducerer det problem eller det emne, som du vælger at skrive masterprojekt om. Hvad handler det om? Hvilke problemfelter eller paradokser eller uopklarede spørgsmål har du konstateret? Hvorfor er det relevant og interessant? Og du skal redegøre for de til- og fra-valg, du foretager i dit masterprojekt. Når du fokuserer på dit emne, skal du sætte det i sammenhæng med den evidens og videnskabelige litteratur, man har på området. Baggrund og problemafgrænsning skal være en syntese eller antagelse bestående dels af kundskaber tilegnet under masteruddannelsen, og dels af viden indhentet i studiet af det aktuelle emne. Argumentationen for det valgte emne skal disponeres således, at det logisk leder frem til masterprojektets problemformulering og evt. hypoteser eller forskningsspørgsmål samt masterprojektets formål. Indled med et bredt perspektiv i beskrivelsen af den sammenhæng, hvor problemet er gældende, og afgræns herefter gradvis din argumentation, så emnet i det følgende bliver mere 10

11 præciseret (bevæg dig ned gennem tragten). Teksten skal fremstå som en argumentationskæde, der leder frem til problemformulering og/eller formål. Problemformulering, formål og evt. hypoteser eller forskningsspørgsmål Efter du har kredset dig ned gennem tragten skal det gøres klart, hvilken problemformulering du retter projektet imod. En klar, præcis og éntydig problemformulering er at foretrække, men det er ikke i alle tilfælde muligt at formulere den endelige problemformulering for et masterprojekt i den forudgående synopsis. I det tilfælde skal du kredse så tæt ind som muligt. En velbegrundet og velunderbygget formålsbeskrivelse kan være tilstrækkelig i denne indledende fase med formulering af synopsis. Metode og materiale Under metode og materiale skal du forklare, hvordan du vil undersøge din problemformulering eller dit emne. Hvis du vil skrive et empirisk masterprojekt, skal du redegøre for, hvilke data du vil bruge, og hvordan du vil fremskaffe dem. Du skal endvidere angive indenfor hvilken teoretisk ramme eller model, du vil analysere dine data. Hvis du vil skrive et teoretisk masterprojekt, skal du redegøre for, hvilke teorier du vil analysere og hvilken tilgangsvinkel, du anlægger. I begge tilfælde skal du argumenter for, at den valgte tilgangsvinkel giver dig mulighed for at belyse din problemformulering/dit emne fyldestgørende. Dernæst skal du redegøre, hvordan du vil undersøge din problemformulering/dit emne og således argumentere for dit valg af metode i masterprojektet. Det er vigtigt at være velovervejet på dette punkt og sikre sig, at den valgte metode rent faktisk giver mulighed for at belyse emnet eller problemformuleringen på en valid og fyldestgørende måde. Overvejelser om analyse Metode og materiale-afsnittet følger naturligt over i afsnittet om analyse. I et empirisk masterprojekt skal det fremgå, hvordan dit materiale bearbejdes og analyseres, fx principper for transskribering og kodning af kvalitative data eller fremgangsmåde for statistisk analyse af kvantitative data. I et teoretisk masterprojekt skal det fremgå, hvordan de valgte teorier bringes i spil i det analytiske arbejde og hvilken fokus, du vil anlægge. Kodeord: Argumentation og dokumentation 11

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Det fagvidenskabelige spor 0 Indhold Forudsætninger...2 Omfang...2 Uddannelses- og tidsmæssig placering...2

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i rehabilitering Masterprojektet (med forbehold for ændringer) MR13 Andet studieår 2014-2015 Opdateret 30. oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse over studie-guiden Indhold 1.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014)

Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014) Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014) De overordnede regler for specialestudiet er beskrevet i Studieordning for Kandidatuddannelse i Idræt og

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD), bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012)

Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012) Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012) Nedenstående notat opsummerer kort en række forhold vedrørende bachelor-projektet. Det drejer sig om følgende: Studieordningens bestemmelser Typer

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere