Miljørapport. Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørapport. Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst"

Transkript

1 Miljørapport Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst Oktober 2014

2 Udgiver: Aalborg Kommune Udgivelse: Oktober 2014 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Foto: Tekst: Miljøvurdering af forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 Aalborg Sydøst Colourbox.dk Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse 1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ INDLEDNING SCREENING SCREENING AF PLANER I FORHOLD TIL HABITATDIREKTIVET PLANENS MÅL OG INDHOLD METODEBESKRIVELSE OG SCOPING SCOPING HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER PLANSCOPING OG AFGRÆNSNING AF ALTERNATIVER MILJØMÆSSIG SCOPING MILJØSTATUS MENNESKERS SUNDHED BIOLOGISK MANGFOLDIGHED OG NATUR GRUNDVANDSKVALITET MILJØVURDERING METODE HABITAT-SCREENING MILJØVURDERING AF MÅLSÆTNINGER MED HENSYN TIL NITRAT, PESTICIDER OG MILJØFREMMEDE STOFFER MILJØVURDERING AF TILSYN MED ENKELTINDVINDINGSANLÆG MILJØVURDERING AF RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED LOKALPLANLÆGNING MED HENSYN TIL ETABLERING AF VIRKSOMHEDER OVERVÅGNINGSPROGRAM

4 1 Ikke-teknisk resumé Dette ikke-tekniske resumé opsummerer den samlede miljørapport for miljøvurderingen af forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 Aalborg Sydøst (herefter Indsatsplan for OSD 1435). Miljørapporten er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Indsatsplan for OSD 1435 vil omfatte retningslinjer for en række af udvidelser og nyanlæg, og det vurderes derfor, at planen er omfattet af Lovens bilag 3 samt 4 og dermed af krav om miljøvurdering. Miljøvurderingen er afgrænset til de planmæssige ændringer, som er vurderet væsentlige miljømæssigt. Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er dels sket i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til 7, stk. 4. Indsatsplan for OSD 1435 mål og planafgrænsning Formålet med indsatsplanen er, at vandværkerne fortsat kan forsyne borgerne i Aalborg Kommune med drikkevand baseret på rent og urenset grundvand. I det følgende beskrives planforslagets tre områder med ændringer samt planafgrænsning. Planafgrænsningen er valgt ud fra de ændringer i indsatsplanen, som vurderes relevante at tage med i miljøvurderingen. Målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer Indsatsplanen fastlægger målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer inden for kildepladszone, sårbar nærzone og øvrigt indvindingsopland. Disse målsætninger er vurderet imod de nuværende retningslinjer (0-alternativ). Tilsyn med enkeltindvindingsanlæg Der er i indsatsplanen opstillet en indsats i det kommunale indsatsprogram i forhold til tilsyn med boringer og brønde beliggende inden for indvindingsopland. Det skal sikres, at alle vandindvindingsanlæg og pejleboringer overholder gældende regler med henblik på at beskytte og sikre den fremtidige drikkevandsressource. Denne indsats er vurderet imod en situation, hvor der ikke følges op på de tekniske tilsyn. Retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning med hensyn til etablering af virksomheder Der er i indsatsplanen opstillet retningslinjer for etablering af virksomheder, der ikke omfatter virksomheder med aktiviteter knyttet til normal landbrugsdrift. Gennem lokalplan- 3

5 lægning gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af nye virksomheder inden for indvindingsoplande, hvis de kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Denne retningslinje er vurderet imod en praksis, hvor der ved tilladelse til etablering af potentielt forurenende virksomheder ikke tages hensyn til beliggenhed af indvindingsoplande. Metodebeskrivelse Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Miljøvurderingen er afgrænset til de sandsynlige positive og negative miljømæssige påvirkninger. Grundlaget for vurderingen har været et scopingskema, der indeholder alle lovens miljøparametre. Scopingskemaet er anvendt til at foretage selve afgrænsningen af de planændringer, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, og de miljøparametre, der potentielt vil blive påvirket positivt og negativt. Hvis en påvirkning er vurderet som værende væsentlig og negativ, skal det vurderes, om de negative konsekvenser kan afbødes. For væsentlige negative påvirkninger skal der foretages en overvågning af miljøpåvirkningen. Overvågningen bygger på eksisterende overvågningsordninger, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt, jf. 11, stk. 2. Inden den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detaljeringsniveau har scopingen været sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer. Der er ikke modtaget høringssvar. Miljøstatus og 0-alternativet Miljøstatus er en beskrivelse af den eksisterende miljøtilstand i OSD 1435, inden de planlagte ændringer i indsatsplanen implementeres. Miljøstatus anvendes som den referenceramme, indsatsplanen vurderes i forhold til og er baggrund for beskrivelse af 0- alternativet. 0-alternativet er den forventede udvikling, hvis indsatsplanen ikke gennemføres. Menneskers sundhed Vandværkerne i OSD 1435 overholder gældende krav til drikkevand. Det forventes, at hvis indsatsplanen og de tilhørende målsætninger ikke gennemføres, vil drikkevandet på sigt ikke kunne overholde gældende kvalitetskrav. 0-alternativet Hvis den intensive landbrugsdrift i området fortsætter, vil vandværkerne på sigt ikke kunne overholde gældende kvalitetskrav til drikkevand og vil ikke kunne levere rent og urenset drikkevand til deres forbrugere. Ligeledes kan dårligt vedligeholdte boringer og brønde samt potentielt forurenende virksomheder udgøre forureningsrisici for et områdes drikkevandsressource. 4

6 Biologisk mangfoldighed og natur Der er inden for indsatsområdet udpeget en række naturområder i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Generelt er arealanvendelsen inden for indsatsområdet domineret af landbrugsarealer, men der findes naturområder spredt ud over hele indsatsområdet. De registrerede 3 arealer er hovedsageligt knyttet til ådalene med ferske enge, overdrev, moser og søer, men der er også flere steder registreret områder med hede. 0-alternativet Det forventes, at 0-alternativet for naturen i Aalborg Kommune følger den nationale tendens med overvejende negativ påvirkning af naturen. Grundvandskvalitet I Indsatsplan for OSD 1435 er det vurderet, at grundvandsressourcen i forhold til den nuværende indvinding er tilstrækkelig, men at store dele af OSD er ubeskyttet. Der er stigende tendens til forhøjet indhold af nitrat og fund af pesticider/miljøfremmede stoffer i vandværkernes boringer. Det vurderes, at problemerne med stigende nitratindhold og fund af pesticider vil øges, hvis ikke indsatsplanens målsætninger gennemføres. 0-alternativet Det forventes, at fremtidens klima med tendens til ændringer i temperatur og nedbør vil have betydning for vandressourcerne. Desuden vurderes det, at problemerne med stigende nitratindhold og fund af pesticider vil øges, og at tendensen med lukning af flere boringer pga. overskridelser af grænseværdier fortsætter. Habitat-screening Der er udført en screening efter Habitatbekendtgørelsens 1 6, og det er vurderet, at indsatsplanen ikke medfører en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne. Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD 1435 Det følgende udgør sammenfatningen af miljøvurderingen af Indsatsplan for OSD 1435, og der gives et overordnet resumé af, hvilke miljøpåvirkninger der vil kunne opstå som følge af at gennemføre indsatsplanen. Målsætninger med hensyn til nitrat og pesticider POSITIVE: Positivt for biodiversiteten: Ved at sætte større krav til landbruget i forhold til brugen af nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer, øges den biologiske mangfoldighed. Forbedret drikkevandskvalitet: Der vil med tiden blive udvasket mindre nitrat og færre miljøfremmede stoffer/pesticider fra rodzonen og ned i grundvandsmagasinet. Understøtte målsætninger om grundvandsbeskyttelse: Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter, forbedre vandkvali- 1 Se Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 1. maj 2007) 6, stk. 1 og 2. 5

7 teten, sikre indsatsplanlægning for grundvandsforbedring og undgå sprøjtegifte i sårbare drikkevandsområder. Tilsyn med enkeltindvindingsboringer NEGATIVE: Målsætningerne kan have konsekvenser for landmænd i de berørte områder, idet deres muligheder for fx udvidelser bliver begrænset. POSITIVE: Forbedret drikkevandskvalitet: Tilsyn af og opfølgning på tilstanden af pejleboringer og enkeltindvindingsanlæg inden for indvindingsoplande vil medvirke til at sikre forsat rent og urenset drikkevand dels til ejerne og dels til vandværkernes forbrugere. Understøtte målsætninger om grundvandsbeskyttelse: Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter, forbedre vandkvaliteten og sikre tilsyn og kontrol med aktiviteter i de mest sårbare drikkevandsområder. Retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning med hensyn til etablering af virksomheder NEGATIVE: Indsatsen vil have en økonomisk konsekvens for ejerne af enkeltindvindingsanlæg, der ikke overholder de gældende regler. POSITIVE: Forbedret drikkevandskvalitet: Sikre rent drikkevand og minimere risikoen for udledning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer til grundvandet ved at undgå etablering af potentielt forurenende virksomheder. Understøtte målsætninger om grundvandsbeskyttelse: Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter. NEGATIVE: Retningslinjen kan medføre begrænsninger for virksomhedsejere, der kan være nødsaget til at finde en anden placering af deres virksomhed. Afbødende foranstaltninger Konsekvenserne af indsatsplanen er overvejende positive. De eneste negative påvirkninger vedrører eventuelle økonomiske konsekvenser for enkeltindvindere, landmænd og virksomheder. De økonomiske konsekvenser af indsatsplanen er vurderet ikke at være væsentlige. Der opstilles derfor ikke afbødende foranstaltninger. Overvågning Der er ikke identificeret væsentlige negative miljømæssige påvirkninger af Indsatsplan for OSD Der vil jævnligt blive afholdt møder med relevante parter vedrørende opfølgning på indsatsplanen. Her vil eventuelle uforudsete negative påvirkninger på miljøet blive belyst. 6

8 2 Indledning Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indflydelse på miljøet. 2.1 Screening Ifølge loven er indsatsplaner en plantype, der kan være omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis den sætter rammer for fremtidige anlægstilladelser opført på bilag 3 eller 4 til loven eller kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt ( 3, stk. 1 og 2). Indsatsplanen vil omfatte retningslinjer for en række udvidelser og nye anlæg, og det vurderes derfor, at planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og dermed af krav om miljøvurdering. Der er udført en screening efter Habitatbekendtgørelsens 2 6, og det er vurderet, at indsatsplanen ikke medfører en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne. 2.2 Screening af planer i forhold til Habitatdirektivet Jf. Habitatbekendtgørelsen skal der i redegørelsen til planforslag i medfør af planloven der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et Natura 2000-områdes forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Såfremt vurderingen viser, at planen skader et Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages. Habitatdirektivets art. 6 stk. 3 forudsætter en screening af, om planen kan have væsentlig indvirkning på lokaliteten. Screeningen skal ske på et objektivt grundlag, der er fastlagt ud fra de berørte områders bevaringsmålsætning. Konsekvensvurderingen skal foretages, såfremt det ikke kan udelukkes, at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke den pågældende lokalitet væsentligt. En plan kan ikke gennemføres, hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, at planen vil indebære forringelse af områdets naturtyper eller levestederne for arterne, eller at planen kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Bestemmelsen gælder også planer, der kun vedrører arealer uden for de beskyttede områder, som kan få afledte konsekvenser, der direkte forringer områderne eller medfører forstyrrelser med betydelige konsekvenser for arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. 2 Se Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 1. maj 2007) 6, stk. 1 og 2. 7

9 Indsatsplan for OSD 1435 er blevet screenet i overensstemmelse med Habitatbekendtgørelsens 6. Konklusionen på screeningen er, at planen i sig selv eller sammen med andre planer og projekter ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura 2000-områderne i og uden for indsatsområdet. 0-atlernativet er, at der ikke udføres en indsatsplan med grundvandsbeskyttende tiltag. Screeningen er udført på baggrund af de enkelte naturtyper og arter, der pt. udgør udpegningsgrundlaget i relevante Natura 2000-områder, samt deres bevaringsmålsætning. 2.3 Planens mål og indhold Indsatsplanen har som målsætning at sikre, at vandværkerne omfattet af Indsatsplan for OSD 1435 forsat kan forsyne borgere i Aalborg Kommune med drikkevand baseret på rent og urenset grundvand. Udgangspunktet for miljøvurderingen er planens ændringer i forhold til det gældende administrationsgrundlag. Ændringerne omfatter målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer, fokus på tilsyn med enkeltindvindingsanlæg og retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning. 8

10 3 Metodebeskrivelse og scoping Forud for miljøvurderingen er der gennemført en scoping med det formål at afgrænse og målrette miljøvurderingen. Scopingprocessen har omfattet: Kortlægning af relevante regionale og lokale miljømålsætninger, som planen skal vurderes i forhold til Identifikation af planmæssige ændringer Identifikation og afgrænsning af de planændringer i indsatsplanen, hvor miljøvurdering er relevant 3.1 Scoping Miljøvurderingsskemaerne, der er opsummeret i afsnit 3.4, har været anvendt for scopingen til at foretage afgrænsningen af, hvilke planændringer som sandsynligvis vil have en væsentlig påvirkning på miljøet. Konsekvensvurderingen er så foretaget for de relevante planændringer. For de påvirkninger, som er vurderet væsentlige og negative, er der foreslået afbødende foranstaltninger. For de væsentlige negative påvirkninger skal der foretages en overvågning af miljøpåvirkningen. Overvågningen bygger på eksisterende overvågningsordninger, i det omfang det er vurderet hensigtsmæssigt (jf. 11, stk. 2). Hertil kommer et overvågningsprogram for de potentielt væsentlige negative miljøpåvirkninger ved gennemførelse af indsatsplanen. 3.2 Høring af berørte myndigheder Med henblik på den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detaljeringsniveau har resultaterne af scopingen været sendt til høring hos en række myndigheder. Der er ikke modtaget høringssvar. 3.3 Planscoping og afgrænsning af alternativer Der er identificeret tre områder med planændringer i indsatsplanen. Disse områder er beskrevet og afgrænset i scoping-notatet. 3.4 Miljømæssig scoping Med baggrund i den planmæssige scoping er der foretaget en miljømæssig scoping af målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer, tilsyn med enkeltindvindingsanlæg og retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning. Der er arbejdet med en målstyret tilgang til den miljømæssige scoping. Det betyder konkret, at indsatsplanens konsekvenser er holdt op imod politisk vedtagne mål i Aalborg Kommune, der dækker i forhold til de miljøparametre, loven kræver. For hvert af de områder, der er medtaget i miljøvurderingen, er der udfyldt et miljøvurderingsskema. Resultatet for den miljømæssige scoping ses i nedenstående skema. Der er vurderet for såvel negative som positive konsekvenser. 9

11 Negativ påvirkning Positiv påvirkning Ingen påvirkning Miljøparametre Målsætninger mht. nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer Tilsyn med enkeltindvindingsboringer inden for indvindingsopland Retningslinjer med hensyn til etablering af virksomheder Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna Sikre naturværdier og landskaber Øge skovareal Materielle goder Opnå den bedst mulige samlede økonomi Menneskers sundhed Sikre rent drikkevand Minimere udledningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer Jordbund og vand Sikre OSD-områder mod grundvandstruende aktiviteter Forbedre vandkvaliteten Beskytte drikkevandet mod spildevand Sikre delindsatsplanlægning for grundvandsforbedring Sikre tilsyn og kontrol med aktiviteter i de mest sårbare drikkevandsområder Undgå sprøjtegifte i sårbare drikkevandsområder Samarbejde med landbruget om sikring mod forurening 10

12 4 Miljøstatus Miljøstatus er en beskrivelse af den eksisterende miljøtilstand, med fokus på grundvand, i Aalborg Kommune. Miljøstatus indeholder såvel eksisterende miljøproblemer som eksisterende miljøkvaliteter og danner baggrund for at beskrive 0-alternativet. Af særligt relevante aspekter af miljøstatus i forhold til Indsatsplan for OSD 1435 er følgende valgt: Menneskers sundhed Biologisk mangfoldighed og natur Grundvandskvalitet 4.1 Menneskers sundhed Drikkevandet i Aalborg Kommune er baseret på rent grundvand, og vandværkerne omfattet af Indsatsplan for OSD 1435 producerer drikkevand, der overholder de gældende kvalitetskrav til drikkevand. 0-alternativet Der er på nuværende tidspunkt en tendens til stigende indhold af nitrat og fund af pesticider og andre miljøfremmede stoffer ved vandværkerne i OSD Enkelte vandværker ligger med et nitratindhold, der periodevis overskrider kvalitetskravet. Hvis den intensive landbrugsdrift i området fortsætter, vil vandværkerne på sigt ikke kunne overholde gældende kvalitetskrav til drikkevand og vil ikke kunne levere rent og urenset drikkevand til deres forbrugere. Ligeledes kan dårligt vedligeholdte boringer og brønde samt potentielt forurenende virksomheder udgøre forureningsrisici for et områdes drikkevandsressource. 4.2 Biologisk mangfoldighed og natur Der findes i Aalborg Kommune en lang række naturområder udpeget i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 3. Disse områder påvirkes i øjeblikket af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. 0-alternativet Mere en 60 procent af Danmarks areal er landbrug. Naturen ligger som små og isolerede områder, og manglen på forbindelse med områderne begrænser dyrs og planters mulighed for at sprede sig. Overordnet set lider naturen under følgende problemer: Naturen har for lidt plads Vandet er forsvundet fra landskabet For mange næringsstoffer gør naturen ensformig Lysåbne naturtyper gror til Naturområderne er for små Naturområderne er for opsplittede 3 Se lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), LBK nr. 933 af 24. september

13 Det forventes, at 0-alternativet for naturen i indsatsområdet følger den nationale udvikling. 4.3 Grundvandskvalitet I Indsatsplan for OSD 1435 er vurderingen, at grundvandsressourcen i forhold til den nuværende indvinding er tilstrækkelig, men at store dele af indsatsområdet er uden naturlig beskyttelse. Der er stigende tendens til forhøjet indhold af nitrat og fund af pesticider/miljøfremmede stoffer i vandværkernes boringer. Det vurderes, at problemerne med stigende nitratindhold og fund af pesticider vil øges, hvis ikke indsatsplanens målsætninger gennemføres. 0-alternativet Der er generelt i Aalborg Kommune problemer med stigende indhold af nitrat og fund af miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Der er inden for de seneste år blevet lukket flere boringer på grund af overskridelse af grænseværdierne for nitrat og miljøfremmede stoffer, og det kan forventes, at denne tendens fortsætter. 12

14 5 Miljøvurdering 5.1 Metode 0-alternativet og planforslaget vurderes i forhold til de relevante miljøpåvirkninger, der er afdækket ved den miljømæssige scoping. Miljøvurderingen omfatter en væsentlighedsvurdering af de identificerede miljøpåvirkninger, jf. skema i afsnit 3.4. På baggrund af vurderingerne opstilles om nødvendigt forslag til afbødende foranstaltninger med henblik på at minimere eventuelle negative miljøeffekter. Der opstilles ligeledes et overvågningsprogram, jf. afsnit 5.6. I det følgende er de planmæssige ændringer, der er lagt op til i indsatsplanen, miljøvurderet. 5.2 Habitat-screening Der er foretaget en vurdering af, om indsatsplanen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde. Inden for indsatsområdet til OSD 1435 er der registreret ét relevant Natura 2000-område: Natura 2000-område: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø Indsatsplanen omfatter mod syd en mindre del af Natura 2000-område H20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø). Udpegningsgrundlaget for H20 er 27 planter og naturtyper samt kildevældsvindelsnegl, skæv vindelsnegl, bred vandkalv, havlampret, bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder. Det vurderes, at indsatsplanens målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer samt mulighed for skovrejsning med henblik på at begrænse udledning af fosfor og nitrat ingen væsentlig negativ effekt vil have på udpegningsgrundlaget. Der er foretaget en vurdering af, om indsatsplanen kan beskadige eller ødelægge yngleog rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV i alle livsstadier. Af bilag IV-arter forekommer inden for indsatsområdet markfirben, stor vandsalamander, bred vandkalv, odder samt flere frøer og flagermusarter. Der er minimum 4-5 km fra eventuelle skovrejsningsområder til hav og fjord, hvorfor havog vadefugle i udpegningsgrundlaget ikke vurderes at blive negativt påvirket. Det vurderes herudover, at indsatsplanens målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer samt mulighed for skovrejsning mv. ingen væsentlig negativ effekt vil have for bilag IV-arter. 13

15 5.3 Miljøvurdering af målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer Den miljømæssige scoping, sammenfattet i skema i afsnit 3.4, viste, at indsatsplanens målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer sammenholdt med det nuværende administrationsgrundlag har en overvejende positiv indvirkning på miljøet, men kan dog med hensyn til miljøparameteren Materielle goder have negative konsekvenser. Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna Målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer vil medføre mindre udvaskning af nitrat og pesticider fra landbruget. Dette vil helt naturligt medføre en stigning af den biologiske mangfoldighed i indsatsområdet. De planlagte målsætninger for indsatsplanen er positive for naturen og kvaliteten af vandet i vandløb og søer. Materielle goder Idet indsatsplanen vil medføre strengere krav til landbruget i forhold til det nuværende administrationsgrundlag, kan det have økonomiske følger for enkelte landmænd, der måtte ønske at udvide husdyrproduktionen eller lign. inden for indsatsområdet. Dyrkningsdeklarationer til begrænsning af udvaskningen af nitrat og pesticider forhandles med landmænd mod fuld økonomisk kompensation. Samlet set vurderes det, at målsætningerne for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer kan få en negativ konsekvens for enkelte landmænd, idet deres muligheder for fx udvidelser af landbruget bliver begrænset. Landmænd, som bliver pålagt restriktioner i forhold til dyrkning af deres arealer, får fuld økonomisk kompensation. Derfor vurderes indsatsplanens målsætninger ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning i forhold til de materielle goder. På længere sigt vil målsætningerne sandsynligvis have en positiv indvirkning på vandværkernes og dermed forbrugernes økonomi. Dette skyldes, at en øget beskyttelse mod nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer kan forhindre, at vandværkerne i fremtiden er nødsaget til at bore dybere efter rent grundvand eller alternativt finde en ny kildeplads pga. forurenet grundvand. Menneskers sundhed Det vurderes, at planforslagets målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer vil have en positiv indvirkning på menneskers sundhed. Forslaget kan medvirke til at sikre rent drikkevand, idet grundvandet sikres mod nedsivning af nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Desuden kan det minimere udledningen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i naturen. Jordbund og vand Planforslagets målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer vil have en positiv påvirkning af jordbund og vand. Der er i Aalborg Kommune overvejende ringe naturlig grundvandsbeskyttelse. Som følge deraf bliver der lukket boringer på grund af overskridelse af grænseværdierne for bl.a. nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, jf. afsnittet grundvand og vandindvinding under miljøstatus. Hvis planforslaget vedtages, vil det indvirke positivt på følgende områder, hvor der er opstillet målsætninger: 14

16 Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter Forbedre vandkvaliteten Sikre indsatsplanlægning for grundvandsforbedring Undgå sprøjtegifte i sårbare drikkevandsområder Herudover er det en del af arbejdet med implementering af indsatsplanen samt gennem vandværkernes grundvandssamarbejde, at der samarbejdes med landbruget, virksomheder og eventuelle lokale grundejerforeninger om at sikre grundvandet mod forurening. Opsummering De miljømæssige konsekvenser af indsatsplanen i forhold til 0-alternativet er tydeliggjort i nedenstående tabel. Miljøparameter Indsatsplan 0-alternativet Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna + Materielle goder ± Menneskers sundhed + Jordbund og vand + Ingen påvirkning + Positiv påvirkning Negativ påvirkning Afbødende foranstaltninger Der er ingen væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødende foranstaltninger. 5.4 Miljøvurdering af tilsyn med enkeltindvindingsanlæg Det fremgår af det kommunale indsatsprogram, at der skal følges op på, hvorvidt boringer og brønde overholder de gældende regler for vandforsyningsanlæg. Endvidere skal der udføres tilsyn med de boringer og brønde inden for indvindingsoplande til almene vandværker, hvor der ikke tidligere er gennemført tilsyn. Ved øget fokus på tilsyn og opfølgning med enkeltindvindingsanlæg og pejleboringer sikres, at boringer og brønde ikke giver anledning til utilsigtet påvirkning af grundvandsressourcen og dermed forurening af drikkevandet. Materielle goder Øget tilsyn med enkeltindvindingsanlæg vil sandsynligvis have økonomiske konsekvenser for enkelte ejere. Der vil ved tilsyn være fokus på, at anlæggene overholder de gældende regler, og at forholdene bliver bragt i orden, hvis dette ikke er tilfældet. De økonomiske konsekvenser for den enkelte ejendom, fx i forbindelse med renovering af en boring, der ikke overholder de gældende regler, er en konsekvens af lovgivningen og ikke af indsatsplanen. Indsatsplanens retningslinje vurderes derfor ikke at være en væsentlig påvirkning i forhold til materielle goder. På længere sigt vil indsatsen sandsynligvis have en positiv indvirkning på vandværkernes og dermed forbrugernes økonomi. Dette skyldes, at en øget bevågenhed kan forhindre, 15

17 at vandværkerne i fremtiden er nødsaget til at bore dybere efter rent grundvand eller alternativt finde en ny kildeplads pga. forurenet grundvand. Menneskers sundhed Det vurderes, at indsatsen over for enkeltindvindingsanlæg vil have en positiv indvirkning på menneskers sundhed. Indvinding af grundvand fra en nedslidt boring eller brønd kan trække forurenende stoffer ned i drikkevandet. Aalborg Kommunes fokus på enkeltindvindingsanlæg og deres tilstand kan medvirke til at sikre rent drikkevand dels til ejerne af anlæggene og dels til vandværkerne, idet grundvandsressourcen sikres mod utilsigtet påvirkning i vandværkernes indvindingsoplande. Jordbund og vand Indsatsen over for enkeltindvindingsanlæg vil have en positiv påvirkning af jordbund og vand, idet Aalborg Kommune vil have øget fokus på anlæg, der ikke overholder gældende regler. Det vil reducere utilsigtet påvirkning af grundvandet gennem nedslidte anlæg. Desuden vil der i forbindelse med tilsyn af enkeltanlæg være mulighed for indledning af dialog og tilsyn af andre aktiviteter på ejendommen. Hvis planforslaget vedtages, vil det indvirke positivt på følgende områder som følge af indsatsforslaget: Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter Forbedre vandkvaliteten Sikre tilsyn og kontrol med aktiviteter i de mest sårbare drikkevandsområder Opsummering De miljømæssige konsekvenser af indsatsplanen i forhold til 0-alternativet er tydeliggjort i nedenstående tabel. Miljøparameter Indsatsplan 0-alternativet Materielle goder ± Menneskers sundhed + Jordbund og vand + Ingen påvirkning + Positiv påvirkning Negativ påvirkning Afbødende foranstaltninger Der er ingen væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødende foranstaltninger Miljøvurdering af retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning med hensyn til etablering af virksomheder Den planlagte retningslinje vedrører etablering af virksomheder, der ikke omfatter aktiviteter knyttet til normal landbrugsdrift. Der er ved udarbejdelse af lokalplaner ingen konkrete retningslinjer i forhold til etablering af nye virksomheder inden for indvindingsoplande. Der gives derfor i forbindelse med lokalplanlægning ikke mulighed for etable-

18 ring af nye virksomheder inden for indvindingsoplande, hvis de kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Materielle goder Indsatsplanens retningslinje vedrørende tilladelse til etablering af virksomheder inden for indvindingsoplande kan have økonomiske følger for enkelte virksomhedsejere, der kan være nødsaget til at finde en anden virksomhedsgrund. Indvindingsoplandenes arealmæssige udstrækning er dog rimeligt begrænset, hvorfor det vurderes, at der er rig mulighed for at finde en egnet lokalitet til etablering af virksomheder. Den negative påvirkning af denne miljøparameter vurderes ikke at være væsentlig. På længere sigt vil indsatsen sandsynligvis have en positiv indvirkning på vandværkernes og dermed forbrugernes økonomi, idet vandværkerne sikres mod forurening fra uhensigtsmæssig arealanvendelse. Menneskers sundhed Det vurderes, at indsatsplanens retningslinje vedrørende tilladelse til etablering af virksomheder vil have en positiv indvirkning på menneskers sundhed. Ved at undgå uhensigtsmæssig arealanvendelse gennem lokalplanlægning kan retningslinjen medvirke til at sikre rent drikkevand og minimere udledning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer til grundvandet. Jordbund og vand Indsatsplanens retningslinje vedrørende tilladelse til etablering af virksomheder vil have en positiv påvirkning af jordbund og vand, da det gennem lokalplanlægning sikres mod uhensigtsmæssig arealanvendelse inden for vandværkernes indvindingsoplande. Hvis planforslaget vedtages, vil det indvirke positivt på følgende områder som følge af indsatsforslaget: Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter Beskytte drikkevandet mod spildevand 17

19 Opsummering De miljømæssige konsekvenser af indsatsplanen i forhold til 0-alternativet er tydeliggjort i nedenstående tabel. Miljøparameter Indsatsplan 0-alternativet Materielle goder ± Menneskers sundhed + Jordbund og vand + Ingen påvirkning + Positiv påvirkning Negativ påvirkning Afbødende foranstaltninger Der er ingen væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødende foranstaltninger. 5.6 Overvågningsprogram For de væsentlige negative påvirkninger skal der foretages en overvågning af miljøpåvirkningen. Overvågningen bygger på eksisterende overvågningsordninger i det omfang, det er vurderet hensigtsmæssigt (jf. 11, stk. 2). De eneste negative konsekvenser af indsatsplanen er de økonomiske konsekvenser forbundet med gennemførelse af retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning med hensyn til etablering af virksomheder, tilsyn med enkeltindvindingsboringer samt målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer. Ingen af disse negative påvirkninger er vurderet at være væsentlige. Indsatsplaner følges via følgegruppemøder samt ved jævnlige møder med relevante sagsbehandlere i forskellige dele af kommunen. Her vil eventuelle negative konsekvenser blive vurderet, og om nødvendigt vil hensigtsmæssige foranstaltning blive truffet. Det vil løbende blive vurderet, hvorvidt der er uforudsete negative miljømæssige konsekvenser ved gennemførelsen af indsatsplanen, hvorefter enhver hensigtsmæssig foranstaltning vil blive truffet. 18

20 6 Sammenfattende redegørelse Aalborg Kommune har efter gennemførelse af miljøvurdering af forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, OSD 1435 Aalborg Sydøst udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Inden færdiggørelse af Miljørapporten blev der udarbejdet et scoping-notat, som blev sendt i høring hos en række myndigheder. Høringen resulterede ikke i ændringer. I den offentlige høringsperiode er der indkommet fem indsigelser og bemærkninger til miljøvurderingen. Indsigelserne omhandler manglende økonomisk konsekvensvurdering samt manglende økonomiske beregninger af inddragelse af ha landbrugsjord, der tages ud af drift. Det er kommunernes opgave at sikre en langsigtet grundvandsbeskyttelse via de udarbejdede indsatsplaner. Det er i den sammenhæng ikke kommunes opgave at gennemføre en samfundsøkonomisk vurdering. Konsekvenserne af denne indsatsplan er overvejende positive. De negative påvirkninger vedrører de eventuelle økonomiske konsekvenser for enkeltindvindere, landmænd og virksomheder. De økonomiske konsekvenser af indsatsplanen er i Miljøvurderingen analyseret i forhold til udvalgte elementer. I et resumé af miljøvurderingerne er de økonomiske konsekvenser af indsatsplanen vurderet til ikke at være væsentlige. Baggrunden for denne formulering findes i Miljøvurderingens kapitel 5, hvoraf det fremgår, at Dyrkningsdeklarationer til begrænsning af udvaskningen af nitrat og pesticider forhandles med landmænd mod fuld økonomisk kompensation. Samlet set vurderes det, at målsætningerne for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer kan få en negativ konsekvens for enkelte landmænd, idet deres muligheder for fx udvidelser af landbruget bliver begrænset. Landmænd, som bliver pålagt restriktioner i forhold til dyrkning af deres arealer, får fuld økonomisk kompensation. Derfor vurderes indsatsplanens målsætninger ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning i forhold til de materielle goder. Det er kommunens forventning, at målsætningerne på længere sigt vil have en positiv indvirkning på vandværkerne og dermed forbrugernes økonomi. Det skyldes, at en øget beskyttelse mod nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer kan forhindre, at vandværkerne i fremtiden er nødsaget til bruge penge på at bore dybere efter rent grundvand eller alternativt finde en ny kildeplads pga. forurenet grundvand. Af ovenstående, er det således vurderet, at forslag til Indsatsplan OSD Aalborg Sydøst overordnet set ingen væsentlige negative konsekvenser har for miljøet. Overvågningsprogram Miljøvurderingen har vist, at de væsentligste negative konsekvenser af planen er de økonomiske konsekvenser forbundet med gennemførelse af retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning med hensyn til etablering af virksomheder, tilsyn med enkeltindvin- 19

21 dingsboringer samt målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer. Økonomiske forhold som disse vurderes at ligge uden for miljøvurderingen, og der fastlægges dermed ikke et overvågningsprogram. Der er ikke identificeret væsentlige negative miljømæssige påvirkninger af Indsatsplan for OSD Det vil løbende blive vurderet, hvorvidt der er uforudsete negative miljømæssige konsekvenser ved gennemførelsen af indsatsplanen, hvorefter enhver miljømæssig foranstaltning vil blive truffet. Der vil jævnligt blive afholdt møder med relevante parter vedrørende opfølgning på indsatsplanen. Her vil eventuelle uforudsete negative påvirkninger på miljøet blive belyst. 20

Miljørapport. Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD Aalborg SV. Miljø- og Energiforvaltningen

Miljørapport. Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD Aalborg SV. Miljø- og Energiforvaltningen Miljørapport Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD 1432 - Aalborg SV Miljø- og Energiforvaltningen Udgiver: Miljø og Energiforvaltningen Miljø og Energiplanlægning Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse:

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Den 6. oktober 2016 Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1 Indledning Odsherred Kommune har i samråd med Grundvandsrådet i Odsherred Kommune udarbejdet et forslag til indsatsplan

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet BILAG 2 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om 3200 m3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 79.168, som er beliggende på Langskovvej 17, men ejes af Langskovvej 21, 8370 Hadsten Anlægget er omfattet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S

Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S Anlægsbeskrivelse Der er ansøgt om tilladelse til renovering af indvindingsboring

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer. Favrskov Kommune 2016

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer. Favrskov Kommune 2016 Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Favrskov Kommune 2016 vurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. er

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 TIL KOMMUNEPLAN

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 TIL KOMMUNEPLAN NOVEMBER 2013 ODSHERRED KOMMUNE MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 MILJØVURDERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Bilag 3 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om fornyelse og forøgelse af tilladelse til indvinding af 4.500 m 3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 88.672 på Vestergårdsvej 77, 8472 Sporup. Der

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD-Skive Stoholm Indhold og formål: Indsatsplanen for Skive-Stoholm beskriver, hvad der skal

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst Punkt 3. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst 2012-50100 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

Miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af kortlægningsområde 1425 Gærum

Miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af kortlægningsområde 1425 Gærum 12.12.2016 Miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af kortlægningsområde 1425 Gærum Afgørelse Selve indsatsplanen beskriver de indsatser der skal til for at afhjælpe og beskytte grundvandet

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 2. november 2016 Sagsnr.: 11/5114 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Kommune, Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Bo Karlshøj Riis E-mail: bri@horsens.dk Spildevand Sagsbehandler: Jakob Humaidan Direkte:

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Revision af skovrejsningstema i områderne omkring Holmehave og Borreby kildepladser

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 6. december 2016 Sagsnr.: 16/20749 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument.

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument. Indsatsplan Orø - Hvidbog Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring i perioden 19. august 2015 til 11. november 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der har ikke været

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere