BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:"

Transkript

1 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan, der skal redegøre for, hvordan samfundet som helhed skal håndtere den stigende gruppe af borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholforbrug. Indsatsplanen skal forelægges for Inatsisartut senest på FM (Fremsat af Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) og EM2013/61 Jeg fremsætter hermed beslutningsforslag om at Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2014 fremsætter strategi og handlingsplan for at borgere med alkoholmisbrugsproblemer og med vilje hertil kan komme under behandling vederlagsfrit. (Fremsat af Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit) Afgivet til forslagenes 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Medlem af Inatsisartut Lars P. Mathæussen, Siumut, formand Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut, næstformand Medlem afinatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut Medlem afinatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem afinatsisartut Nikolaj Jeremiassen, suppleant, Siumut Medlem afinatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit EM2013/57 og EM20 13/6 1 J.nr /13EM-LABU J.nr /13EM-LABU

2 23. november 2013 EM2013/S7 og EM2013/61 Den 2. oktober 2013 under EM2013 blev disse sambehandlede beslutningsforslag efter 1. behandlingen henvist til nærmere behandling i Familie- og Sundhedsudvalget. Forslagenes indhold og formål Om EM2013/S7 Forslagsstiller ønsker ved dette beslutningsforslag tilslutning til, at Naalakkersuisut til FM 2014 overfor Inatsisartut skal fremlægge en målrettet indsatsplan, der skal redegøre for, hvordan samfundet som helhed skal håndtere den stigende gruppe af borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholforbrug. Forslagsstiller ser dette forslag som en hjælp til både Naalakkersuisut og kommunerne i arbejdet med implementering af Ældrestrategien og Demensstrategien, idet forslaget vil konkretisere indsatsbehovene og tiltagsmuligheder for denne særlige gruppe af medborgere. Om EM2013/61 Forslagsstiller ønsker ved dette beslutningsforslag tilslutning til, at Naalakkersuisut til FM 2014 fremlægger en strategi- og handlingsplan, der skal åbne op for, at borgere motiverede for behandling for alkoholmisbrug kan komme gratis i behandling. Forslaget har til formål at fremme, at flere borgere ved behandling skal have mulighed for at blive hjulpet ud af deres alkoholmisbrug. 1. behandling af forslagene i Inatsisartut. Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur fremlagde på vegne af Naalakkersuisut et samlet svarnotat til de sambehandlede beslutningsforslag. Der var till. behandlingen ordførerindlæg fra partierne: Siumut, Inuit Ataqatigiit, Atassut, Demokraterne og Partiit Inuit. Ordførerindlæg fra Partiit Inuit blev alene fremført mundtligt. Naalakkersuisut kunne ikke støtte forslaget EM 2013/57 i den foreliggende form, da Naal akkersui sut blandt andet allerede arbejder på at udarbejde en anlægsstrategi på ældreområdet, hvor også målgruppen for forslaget vil indgå. Naalakkersuisut fremsatte i svarnotatet følgende ændringsforslag til forslaget EM 2013/61: At Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en analyse af behovet for misbrugsbehandling og en analyse af de samfundsmæssige gevinster ved at indføre et vederlagsfrit misbrugsbehandlingstilbud til EM 2014, og at Naalakkersuisut fremlægger en plan for fremtidens misbrugsbehandlingstilbud på FM Alle partierne havde under 1. behandlingen stor interesse for begge forslag og ville arbejde konstruktivt for at opnå de politiske målsætninger i forslagene. EM2013/S7 og EM2013/61 J.nr.01.2S.01l13EM-LABU-000S7 J.nr.01.2S.01l13EM-LABU

3 Udvalgets behandling af forslagene U dvalget takker begge forslagstillere, som har fremsat to forskellige forslag, som har det til fælles, at der er fokus på forbedring afhjælp til alkoholmisbrugere og konsekvenserne heraf. Familie- og Sundhedsudvalget skal indledningsvist anføre, at man fremadrettet skal være påpasselige med at sambehandle forslag, hvis indhold og målsætninger ikke er ens eller så langt fra hinanden, at en sambehandling reelt betyder, at debatten og fokus omkring de enkelte forslag ikke kan fastholdes og adskilles fra hinanden. Afhjælpning af alkoholmisbrug og anden misbrug er ifølge udvalget indsatsområder, der skal have den højeste politiske bevågenhed og være blandt de højst prioriterede områder i landet. De samfundsmæssige og personlige konsekvenser af alkoholmisbrug og anden misbrug er stadig enorme og præger desværre hverdagen for alt for mange. Man kan undre sig over, at Naalakkersuisut ikke for lang tid siden har gennemført en samlet analyse af de negative konsekvenser af misbrug, endsige en analyse af de samfundsmæssige gevinster ved at indføre et vederlagsfrit og styrket behandlingstilbud af misbrugere af alkohol og andre misbrugsformer. Mange pårørende, børn og unge samt familier og andre borgere oplever desværre tilbagevendende, at direkte alkoholmisbrug, men også uhensigtsmæssig omgang med alkohol sætter dybe og negative spor på deres trivsel og udvikling. Dette gør sig også gældende for misbrug af hash og ludomani. En befolkning i trivsel er helt afgørende for samfundsudviklingen. Konsekvenserne for uddannelses- og erhvervsområdet, arbejdsmarkedet, sundhedsvæsenet og indenfor omsorgssektoren, som følge af misbrug i bred forstand er helt uacceptable på både kort og lang sigt. Om end begge forslag har misbrug af alkohol som omdrejningspunkt, så finder udvalget at misbrug af hash ligeledes udgør et markant stort problem på både samfundsplan og på det personlige og sociale plan, hvorved også tiltag mod hash bør udgøre et særligt indsatsområde. I sammenhængen må ikke glemmes, at også ludomani i varierende grad udgør et særligt problem med negative økonomiske og sociale følger. Udvalgets særlige bemærkninger til EM2013/S7 Udvalget er fortaler for tilpasset omsorg. Herved mener udvalget, at samfundet i videst mulig omfang skal kunne tilpasse omsorgstilbuddene, således at de målrettes og tilpasses i forhold til de enkelte borgeres behov. EM2013/57 og EM2013/61 J.nr I13EM-LABU J.nr l13EM-LABU

4 Indenfor eksempelvis ældreomsorgen har man landspolitisk gennem en længere årrække været opmærksom på, at omsorgsbehovene blandt de ældre er meget forskellige. Mange ældre trives i egen bolig, og klarer sig fint uden direkte offentlig omsorg. Andre ældre trives også i egen bolig, men kan have behov for offentlig omsorg og tilbud i form af eksempelvis hjemmehjælp og madordning og anden praktisk og social støtte. Vi har igen andre grupper af borgere og ældre, som er kommet i en livssituation, hvor den offentlige omsorg får afgørende betydning for deres trivsel og velfærd. Skal vi styrke kvaliteten i omsorgen og plejen på institutioner for ældre og for øvrige pleje- og omsorgskrævende borgere, så skal vi i højere grad tilpasse vores omsorgstilbud, således at beboerne på institutionerne matcher hinanden og kan være i gensidig trivsel. Omkring det konkrete forslag, hvor forslagsstiller senest til FM 2014 ønsker fremlagt en målrettet indsatsplan, der skal redegøre for, hvordan samfundet som helhed skal håndtere den stigende gruppe af borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholforbrug, så finder udvalget samlet, at dette er et velmotiveret ønske, der kan og skal kombineres med øvrige tiltag og indsatser i Naalakkersuisut på omsorgsområdet. Naalakkersuisut arbejdet med en anlægsstrategi for ældreområdet, og dette er isoleret set positivt, men i sammenhængen skal dette forslag derfor ses i det perspektiv, at indsatsen for de alkoholskadede ældre skal konkretiseres, så Naalakkersuisut og kommunerne i højere grad bliver opmærksomme på, hvilke tiltag, der skal til for at afhjælpe de problemer, som kan opstå i forbindelse med omsorgen for de alkoholskadede ældre mennesker i vort samfund, som fremført af forslagsstiller. Den demografiske sammensætning af befolkningen i Grønland ændrer sig fremadrettet, og dette er man politisk nødt til at forholde sig til og tage højde for. Dette forhold har man særligt været opmærksom på indenfor sundhedsvæsenet, og på finansloven har man justeret bevillingerne som følge af den forventede demografiske udvikling. Også på socialområdet er man nødt til at tilpasse og tage højde for den demografiske befolkningssammensætning og udvikling. Vi skal også fremadrettet forholde os til de mange borgere, uanset alder, som har svære følgeskader af misbrug af alkohol og hash, foruden at vi har borgere med forskellige typer af og stadier af demens. Politisk ønsker vi, at vores omsorgstilbud tilpasses omsorgsbehovene. Udvalget ønsker som nævnt tilpasset omsorg og omsorg med værdighed, hvorefter vi skal bort fra de situationer, hvor personer med omsorgsbehov blandes sammen på en uhensigtsmæssig og uværdig måde. EM2013/S7 og EM2013/61 J.nr.01.2S.01l13EM-LABU-000S7 J.nr.01.2S.01l13EM-LABU

5 23. november 2013 EM2013/57 og EM2013/61 Forslagets økonomiske konsekvenser Forslagsstiller anfører i forslaget-em2013 /57-følgende omkring de økonomiske konsekvenser af forslaget: Der vil være udgifter forbundet med at udarbejde indsats planen. Udgifterne forventes ikke at overstige et halvt Ae-årsværk. Pengene skal findes i de nuværende budgetter i henholdsvis Departementet for Familier og Departementet for Sundhed, idet opgaven forventes løst i samarbejde mellem disse departementer. Udvalget har taget det anførte til efterretning, og skal supplerende bemærke, at der er tale om at udarbejde en indsatsplan, der skal integreres med det igangværende arbejde i Naalakkersuisut på området, hvorfor et halvt Ae-årsværk er i overkanten og rigeligt rækker på et område, hvor Naalakkersuisut ifølge det oplyste i svamotatet har ambitioner om en samlet plan. Omkring en samlet og fremadrettet plan for udbygningen af anlægssiden på omsorgsområdet, så skal udvalget fremhæve behovet for, at der samtidig sker en opkvalificering, udvikling og udannelsesindsats for de medarbejdere i omsorgssektoren, der skal kunne understøtte en tilpasset omsorg. Udvalgets indstilling til 2013/57 Et enigt udvalg indstiller med de fremførte bemærkninger forslaget til vedtagelse i Inatsisartut. Udvalgets særlige bemærkninger til EM2013/61 Den samlede alkoholpolitik skal til stadighed justeres med kritiske øjne. Alkoholpolitikken er sammensat af forebyggende tiltag og indsatser og den gældende lovgivning om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Disse elementer af alkoholpolitikken skal derudover kombineres med tilbud om behandling for alkoholmisbrug. Udvalget henstiller, at den samlede alkoholpolitik iagttager de seneste anbefalinger og strategier fra WHO (World Helth Organisation). Dette både i relation til de forebyggende indsatser og i relation til politikken omkring misbrugsbehandling, som udgør temaet for dette forslag. Udvalget finder, at forslagsstiller overordnet set har fremsat et velbegrundet og spændende forslag. Anser man, at alkoholisme er en sygdom, så er det meget tankevækkende, at man EM2013/57 og EM2013/61 J.m l/13EM-LABU J.m l/13EM-LABU J.m. Ol

6 ikke på dette område følger hovedprincippet i den øvrige sundhedspolitik, hvorefter adgangen til sundhedsydelser er lige for alle og gratis. Udvalget finder, at vi principielt set bør arbejder for, at alle alkoholmisbrugere skal have lige og gratis adgang til behandling for alkoholisme. Møde med Katsorsaavik Den 17. oktober 2013 gennemførte udvalget orienteringsmøde med Katsorsaavik/v Grethe Kramer Berthelsen. Dette med henblik på at modtage viden og erfaringer fra den alkoholbehandling, der gennemføres ved Katsorsaavik. Mødet med Katsorsaavik/v Grethe Kramer Berthelsen var meget informativt og værdifuldt. Udvalget havde særlig interesse for viden og erfaringer med succesfulde behandlingsforløb og tilbagefald. Der kan utvivlsomt gøres mere for at misbrugere ikke falder tilbage i misbrug, men samtidig skal det anerkendes, at misbrugerne er meget forskellige med hver deres baggrund. Flere har blandingsmisbrug, nogle har været fanget i misbrug gennem rigtig år og andre i kortere perioder. Udvalget bemærker, at der under 1. behandlingen af forslaget var en diskussion omkring tilbagefald. I forløbene omkring misbrugsbehandling og den enkeltes behandlingsforløb, kan der utvivlsomt ske forbedringer og tilpasninger i forhold til den enkeltes behov, således at vi oplever færre tilbagefald. Udvalget hæftede sig videre ved, at ikke alle kommuner gør brug af tilbuddene fra Katsorsaavik og eksisterende tilbud om rejsende misbrugskonsulenter. Samlet må udvalget erkende, at der skal ske en styrkelse omkring samarbejdet på området for misbrugsbehandling. Udvalget har tiltro til, at Selvstyret og kommunerne vil samarbejde konstruktivt på dette vigtige område. Henvendelse til kommunerne om alkoholbehandling Med henblik på direkte at indhente mere viden i de 4 storkommuner om særligt alkoholbehandling blev disse i oktober 2013 tilskrevet med henblik på en besvarelse af følgende 7 hovedspørgsmål i løbet af 9 dage. 1) Hvorledes foregår processen i kommunen omkring visitation til alkoholbehandling? A: For ansatte i kommunen. B: For øvrige borgere i kommunen - i eller udenfor arbejdsmarkedet. 2) Gøres der noget specielt for de ansatte eller borgere i kommunen, der af kommunen sendes i alkoholbehandling? Dette med henblik på at stimulere de pågældende til at gennemføre behandlingen mod alkoholmisbrug og efterfølgende kunne fastholde eller motivere de pågældende til at holde sig fra alkoholmisbrug. Gennemføres der eksempelvis omsorgssamtaler med pågældendes netværk/familie eller indgås der en skriftlig kontrakt om pligter og forventninger? 3) Er der ventetid på alkoholbehandling og i givet fald hvor længe? EM2013/57 og EM2013/61 J.ll /13EM-LABU J.ll /13EM-LABU J.ll

7 23. november 2013 EM2013/57 og EM2013/61 A: For ansatte i kommunen. B: For øvrige borgere i kommunen - i eller udenfor arbejdsmarkedet. 4) Er der en venteliste på borgere, som ønsker alkoholbehandling og i givet fald, hvor mange er på venteliste? A: For ansatte i kommunen. B: For øvrige borgere i kommunen - i eller udenfor arbejdsmarkedet. 5) Har I et estimat over det samlede behov i kommunen for alkoholbehandling? 6) Kan I oplyse mere af relevans for beslutningsforslaget. 7) Har kommunen noget overblik over behovet for behandling for misbrug af/afhængighed af hash blandt borgerne i kommunen? 1) Imigassamut katsorsartinnissamut innersuussisarneq kommunimi qanoq ingerlanneqartarpa? A: Kommunimi sulisunut. B: Kommunimi innuttaasut sinnerinut - suliffeqartunut imaluunniit suliffeqanngitsunut. Det lykkedes alene at modtage en besvarelse fra Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia, og disse besvarelser er udvalget taknemmelige for. Da ikke alle kommuner bidrog med en besvarelse, kan udvalget ikke sammenfatte en samlet vurdering af de kommunale procedurer vedrørende den kommunale visitering til alkoholbehandling, endsige have et overblik over det landsdækkende behov for alkoholbehandling. Udvalget kan støtte ambitionen i Naalakkersuisut om at få analyseret behovet for misbrugs behandling. Dette både misbrug af alkohol, hash og ludomani. Udvalgets deltagelse i det nordiske rusmiddelseminar den august 2013 sammenholdt med de mange undersøgelser, der afdækker mistrivsel og omsorgssvigt særligt blandt børn og unge bekræfter til fulde udvalgets indledende bemærkninger om, at misbrugsornrådet skal prioriteres. Indsatser mod alkoholmisbrug skal følges af særlige indsatser mod misbrug af hash og ludomani. Både Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia kunne til udvalgets spørgsmål 7 bekræfte, at der er store problemer med brug og misbrug af hash i kommunerne. Tilsvarende har udvalget også fået bekræftet fra besøg i og møde med Kommuneqarfik Sermersooq. Opsamlende bemærkninger fra Familie- og Sundhedsudvalget. Der er udvalgets indtryk efter at have arbejdet med dette forslag, at vi snarligt har behov for en intensiveret indsats mod både alkohol- og hashmisbrug samt ludomani. Udover at vi skal have intensiveret de forebyggende indsatser med henblik på at motivere særligt de unge mod at komme i misbrug af alkohol og spil samt holde sig fra hash, så skal vi have frigjort flere ressourcer til egentlig misbrugsbehandling af alkohol, hash og ludomani. EM2013/57 og EM2013/61 J.nr.Ol.25.01l13EM-LABU J.nr l13EM-LABU

8 Misbrug af både alkohol og hash er desværre stadig et udpræget problem i Grønland, og vi har brug for en koordineret samlet national indsats- og behandlingsplan rettet mod misbrug af både alkohol, hash og ludomani. Udvalget er klar over, at strategierne, indsatserne og misbrugsbehandlingerne skal afstemmes i forhold til den enkelte misbrugsform, hvad enten der er tale om misbrug af alkohol, hash eller ludomani eller en blanding heraf. Ændringsforslag Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut fremsat till. behandlingen har følgende ordlyd: At Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en analyse af behovet for misbrugs behandling og en analyse af de samfundsmæssige gevinster ved at indføre et vederlagsfrit misbrugsbehandlingstilbud til EM 2014, og at Naalakkersuisut fremlægger en plan for fremtidens misbrugsbehandlingstilbud på FM Som udvalget læser og forstår ændringsforslaget fra Naalakkersuisut, så må det med henvisning til ordlyden forstås som misbrugs behandling i bred forstand, dvs. at det både omfatter misbrug af alkohol og hash samt ludomani. Da ændringsforslaget foruden behandling for alkoholmisbrug også relaterer sig til anden misbrug finder udvalget, at det har en helhedsorienteret tilgang til misbrugsornrådet, hvilket er påkrævet for at kunne udgøre en koordineret samlet national misbrugsbehandlingspolitik. Da ændringsforslaget samtidig følger det oprindelige forslags målsætning om, at tilbyde gratis misbrugsbehandling, så finder udvalget, at ændringsforslaget imødekommer det oprindelige forslag på dette grundlæggende punkt, om end der ikke træffes endelig beslutning herom. Udvalget opfordrer til, at Naalakkersuisut i det videre arbejde overvejer lovgivningstiltag, der åbner op for, at ansvaret for fremtidens misbrugsbehandlingstilbud kan overgå til kommunerne Udvalget opfordrer endvidere til, at fremtidens misbrugsbehandlingstilbud kan varieres med forskellige koncepter og tilbud som kan tilpasses behovene. Udvalget Der udover bør man supplere analysen med hvilken effekt samfundsøkonomisk det vil have at supplere det nuværende behandling tilbud med et medicinsk kognitivt terapiforløb i regi af SHV. I det man ved, at det kun er ca. 2/3 af alle der går i behandling, der profiterer af de eksisterende misbrugsbehandlingstilbud. EM2013/57 og EM2013/61 J.nr l13EM-LABU J.nr EM-LABU

9 Udvalget finder ændringsforslaget fra Naalakkersuisut meget positivt, men udvalget finder, at det samfundsmæssigt har meget stor betydning, at vi snarest mulig får iværksat de ønskede og nødvendige tiltag. Ændringsforslag fra udvalget Da vi allerede i Selvstyret har meget viden på misbrugsornrådet, så anser udvalget, at analysen skal prioriteres og fremlægges snarest. Dette tillige en plan for fremtidens misbrugsbehandlingstilbud. Det er uhyre vigtigt, at vi samlet prioriterer denne indsats. Som følge heraf fremsætter udvalget følgende ændringsforslag: At Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en analyse af behovet for misbrugsbehandling og en analyse af de samfundsmæssige gevinster ved at indføre et vederlagsfrit misbrugsbehandlingstilbud til FM 2014, og at Naalakkersuisut fremlægger en plan for fremtidens misbrugsbehandlingstilbud på EM 2014, således at disse kan implementeres i FFL2015. Forslagets økonomiske konsekvenser Forslagsstiller anfører i forslaget-em2013/61-følgende omkring de økonomiske konsekvenser af forslaget: Planlægningen skal finansieres. Det må dog ikke påregnes at de årlige omkostninger bliver højere end omkostningerne til AC Finansieringen skal findes i bevillingen til Departementet for Familie og Justits og i Departementet for Sundhed og Infrastruktur, da løsningen skal findes i samarbejde med nævnte departementer. Forslaget har også konsekvenser for kommunernes økonomi, hvis der skal ske en med finansiering. Udvalget må fremhæve, at dette forslag i første omgang fordrer, at der skal udarbejdes strategi- og handlingsplan, hvilket har begrænsede økonomiske konsekvenser, men naturligvis kræver nogle administrative ressourcer. Selve implementeringen af ønsket strategi- og handlingsplan på området vil betyde en umiddelbar merudgift af ikke nærmere belyst omfang. På den anden side vil succesfulde misbrugsbehandlingsforløb på længere sigt utvivlsomt give meget store personlige og samfundsmæssige gevinster, som også må medregnes. Omkring ændringsforslaget fra Naalakkersuisut og ændringsforslaget fra udvalget, så finder udvalget, at de økonomiske konsekvenser af ændringsforslaget umiddelbart kan holde sig indenfor rammerne af det af forslagsstiller fremførte. EM2013IS7 og EM2013/61 J.nr.01.2S.01l13EM-LABU-000S7 J.nr.01.2S.01/13EM-LABU

10 Som fremadrettet finansieringskilde skal det overvejes, hvorvidt indtægter som følge af alkoholafgift skal anvendes til eventuel merfinansieringskilde på området for misbrugs behandling, ifald der kan opnås politisk enighed herom. Muligheden er til stede, hvis man ellers politisk kan opnå enighed om en økonomisk understøttelse af dette prioriterede område. Ligeledes kunne dele af spilleafgiften anvendes til behandling af ludomani. Udvalgets indstilling til 2013/61 Et enigt udvalg indstiller med de fremførte bemærkninger udvalgets ændringsforslag til vedtagelse i Inatsisartut og indstiller samtidig ændringsforslaget fra Naalakkersuisut og det oprindelige forslag til forkastelse. Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslagene til den afsluttende 2. behandling. Lars P. Mathæussen Formand Hans Enoksen Næstformand Karl-Kristian Kruse Anders Olsen / Nikolaj Jeremiassen ~~ gathe F ontain tjuliane Henningsen EM2013/S7 og EM2013/61 J.nr.01.2S.01/13EM-LABU-000S7 J.nr.01.2S.01l13EM-LABU

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015 Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling Departementet for Sundhed, FM 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume... 4 2. Baggrund for arbejdet... 10 2.1. Redegørelsens hovedfund...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) 28. maj 2014 FM2014/45 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr.

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere