6. maj 2014 FM 2014/29 og FM 2014/32 (EM2013/29 og EM2013/32) Rettelsesblad. Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. maj 2014 FM 2014/29 og FM 2014/32 (EM2013/29 og EM2013/32) Rettelsesblad. Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014."

Transkript

1 Rettelsesblad Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj Det er under indstillingen til FM 2014/29 tilføjet, at også ATASSUT sammen med Siumut indstiller ændringsforslaget fra Naalakkersuisut til godkendelse. BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2014/29 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til EM14 ændrer Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, således at reglen om fradrag i alderspensionen afskaffes, når husstandens indkomst overstiger et bestemt beløb. (Fremsat af medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut) og FM2014/32 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag om ændring af 29 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006, således at alderspensionister ikke længere skal betale for at få ydet hjemmehjælp. (Fremsat af medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut) Afgivet til forslagenes 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Medlem af Inatsisartut Lars P. Mathæussen, Siumut, formand Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen, Atassut, næstformand Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut 1

2 Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Den 15. oktober 2013 blev forslagene efter den sammenhængende 1. behandling henvist til nærmere behandling i Familie- og Sundhedsudvalget. Forslagenes indhold og formål FM2014/29 (EM 2013/29) Forslagsstiller ønsker med dette beslutningsforslag, at der sker en ændring af Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, således at reglen om fradrag i alderspensionen afskaffes, når husstandens indkomst overstiger et bestemt beløb. Forslagsstiller anfører som begrundelse for forslaget, at alderspensionister, der er i stand til at arbejde, selv må have ansvaret for, hvor meget de tjener, og ikke pålægges unødige begrænsninger i form af reduceret alderspension. Forslagsstiller vurderer samlet, at forslaget vil betyde en forbedring af alderspensionisternes forhold. FM2014/32 (EM 2013/32) Forslagsstiller ønsker med dette beslutningsforslag, at der sker en ændring af 29 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006, således at alderspensionister ikke længere skal betale for at få ydet hjemmehjælp. Forslagsstiller anfører, at alderspensionister skal have den hjælp, de har behov for. Forslagsstiller anfører omkring formålet med forslaget, at en afskaffelse af betaling for ydet hjemmehjælp vil betyde en forbedring af alderspensionisternes økonomiske kår. 1. behandling af forslagene i Inatsisartut Ved 1. behandlingen af forslagene fremsatte Naalakkersuisut følgende ændringsforslag til begge forslag, idet man i Naalakkersuisut har planer om et større reformarbejde på det sociale område, herunder også omkring forholdene for ældre: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at forslag om afskaffelse af fradrag i alderspensionen, når husstandens indkomst overstiger et bestemt beløb, samt forslag om fritagelse for betaling af hjemmehjælp for alderspensionister, medtages i Naalakkersuisuts reformarbejde på det sociale område. FM2014/29 (EM 2013/29) 2

3 Siumut og Atassut påskønnede muligheden for, at alderspensionister kan blive længst muligt på arbejdsmarkedet og yde en indsats for samfundet. Partierne støttede muligheden for, at alderspensionister i videst mulig omfang skal kunne oppebære fuld alderspension ved siden af anden indtægt. Siumut kunne umiddelbart støtte ændringsforslaget fra Naalakkersuisut. Med udgangspunkt i koalitionsaftalen og Naalakkersuisuts motivation for ændringsforslaget, kunne Atassut også tiltræde ændringsforslaget fra Naalakkersuisut. Inuit Ataqatigiit fandt, at forslaget alene begunstiger den økonomisk mest velstillede gruppe af alderspensionister. Inuit Ataqatigiit fandt ikke forslaget afbalanceret i forhold til den gruppe af alderspensionister, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at oppebære en supplerende indtægt i forhold til alderspensionen, hvorefter partiet hverken kunne støtte forslaget eller ændringsforslaget. FM2014/32 (EM 2013/32) Siumut og Atassut kunne tilslutte sig en forbedret ordning omkring hjemmehjælp, og kunne med henvisning til de daglige økonomiske udfordringer for landets alderspensionister tiltræde, at der blev arbejdet videre med henblik på at forbedre forholdene. Siumut kunne herefter umiddelbart støtte ændringsforslaget fra Naalakkersuisut. Med en forventning om, at ændringsforslaget betyder en reel forbedring af forholdene for alderspensionisterne, kunne Atassut også tiltræde ændringsforslaget fra Naalakkersuisut. Inuit Ataqatigiit fandt det interessant, at forhold om hjemmehjælp blev taget op. Inuit Ataqatigiit fremførte, at det ikke alene er de ældre, der kan have behov for hjemmehjælp og at det kunne være passende, at få vurderet de gældende regler om hjemmehjælp, herunder beløbsgrænserne. Inuit Ataqatigiit ville gerne arbejde positivt videre med forslaget. Dette dog med udgangspunkt i, at alle med behov skal behandles ligeværdigt, hvorefter man ikke alene skal målrette forbedringer til alderspensionister. På denne baggrund og efter en omfattede 1. behandling blev forslagene henvist til videre behandling i Familie- og Sundhedsudvalget. Udvalgets behandling af forslagene Om forslaget FM2014/29 I august 2012 blev der offentliggjort en HS ANALYSE med titlen ÆLDRES LIVSVILKÅR En undersøgelse af befolkningen over 55 år. Det fremgik af denne undersøgelse, at der sammenlignet med tilsvarende undersøgelse fra 2001 var sket forbedringer for de ældre. I undersøgelsen fra 2012 var 54 procent af gruppen 3

4 overvejende tilfredse med deres økonomi, mens 46 procent var overvejende utilfredse med deres økonomi. I undersøgelsen fra 2001 var alene 27 procent tilfredse med deres økonomiske situation. Alderspension i Grønland Den grønlandske alderspension er en form for socialhjælp, som samfundet yder til ældre, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. De gældende regler om alderspension er ikke til hinder for, at de alderspensionister, der kan eller vil arbejde, har mulighed herfor. Der er således ingen begrænsninger i den lovlige erhvervsudøvelse for alderspensionister. Den grønlandske alderspensionsordning er som en aldersbetinget socialpension indrettet på den vis, at alderspensionisten ved pensionsalderens indtræden, hvilken aktuelt er 65 år, gives en grundpension i form af et grundbeløb. Størrelsen på grundbeløbet er imidlertid afhængig af husstandens samlede størrelse og indkomst. Der sker efter nærmere fastsatte regler fradrag i alderspensionen, såfremt alderspensionisten eller dennes ægtefælle eller samlever oppebærer anden skattepligtig indkomst. En alderspensionist på arbejdsmarkedet vil således alt efter indkomstens størrelse kunne få reduceret alderspensionen, da den offentlige forsørgelse gradvist reduceres i takt med at vedkommende alderspensionist kan forsørge sig selv. Efter konkret vurdering kan kommunalbestyrelsen udover grundpensionen yde den enkelte alderspensionist et supplerende rådighedsbestemt tillæg, foruden at der kan ydes personlige tillæg til alderspensionister, hvis forhold er særlige vanskelige. Alderspensionister kan derudover ydes børnetillæg. For øvrige sociale ydelser gælder i princippet samme reduktionsprincip. Kan man oppebære egen indtægt og forsørge sig selv, så reduceres støtten fra det offentlige. Muligheden for eksempelvis at kunne oppebære boligsikring reduceres for helt at bortfalde, når man oppebærer en vis indtægt. Udvalget kan ikke benægte, at nærværende forslag vil kunne virke begunstigende for den mellemgruppe af pensionister, som er i stand til at oppebære en arbejdsindtægt som supplement til alderspensionen. Den svageste gruppe af alderspensionister, der grundet f.eks. fysisk svagelighed, alderdomssvækkelse eller psykisk sygdom, ikke er i stand til at arbejde, vil ikke få nogen glæde af forslaget i sig selv. Forslaget medfører dermed en omfordeling fra den fattigste gruppe til mellemgruppen af pensionister. 4

5 Udvalget må samtidig anerkende, at forslaget vil udgøre en fordel for de ældre, der kan og vil øge deres biindtægt, såfremt vores system omkring tildeling af alderspension opretholdes med de nuværende principper. Forslaget vil på den anden side kunne virke skævvridende i forhold til arbejdsmarkedet. En ufaglært, der fortsætter med at arbejde, efter indtræden af alderspensionen, vil således kunne opnå en højere indtægt end en yngre ufaglært, som passer samme arbejde. Dette vil kunne betegnes som et arbejdsmarkedsmæssigt paradoks, som man er nødt til at forholde sig til. Udvalget må anerkende, at det er komplekse udfordringer vi står overfor i forsøget på fremadrettet at fastholde vores velfærdssystem. Der er flere samspilsproblematikker mellem de sociale ydelser som helhed, pensionsforhold, skatteforhold, og arbejdsmarkedsforhold, som skal koordineres og vurderes i sammenhængen. Udvalget må medgive, at det vil kræve noget af et kunststykke at skulle gennemføre et sammenhængende reformarbejde, hvor det skal forenes både at styrke de svageste og samtidig sikre, at alderspension, som social betinget pension, kan opretholdes til fulde ved siden af anden egenindtægt, og med fastholdelse af den gensidige forsørgelsespligt. Samtidig skal det betænkes, at antallet af ældre i de kommende år vil vokse betydeligt, mens gruppen, der skal arbejde og forsørge ikke øges tilsvarende. Hertil kommer, at de offentlige midler i disse år er under et markant udgiftspres. I forhold til udformningen af ordlyden af forslaget FM 2014/29 finder udvalget anledning til at præcisere, at Naalakkersuisut ikke kan ændre lovgivning vedtaget af Inatsisartut eller det tidligere Landsting, men alene fremsætte forslag til beslutning i Inatsisartut om ændringer, ophævelse eller vedtagelse af love på lovsniveau. Naalakkersuisut kan således ikke ændre Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension. Det er alene Inatsisartut, der kan vedtage ændringer af Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension efter fremsættelse af forslag herom. Om forslaget FM2014/32 På lovsniveau findes reguleringen om hjemmehjælp i 29 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. 29 har følgende ordlyd: 29. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for, at der i kommunen findes en hjemmehjælpsordning, således at der kan ydes praktisk bistand i hjemmene af hjemmehjælpere, der er egnede til at varetage dette hverv. Stk. 2. Hjemmehjælp kan ydes til ældre, svagelige, handicappede samt i tilfælde af sygdom eller sociale vanskeligheder. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for en hjemmehjælpsordning, herunder om betaling for ydet hjemmehjælp. 5

6 Der eksisterer både en bekendtgørelse og en vejledning om hjemmehjælp. I Selvstyrets cirkulære nr. 276 om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2014 gælder følgende aktuelle betalingssatser for hjemmehjælp: Senest opgjorte skattepligtig husstandsindkomst Egenandel i % Kr ,00 Kr. 00 Kr ,33 Kr. 28,67 Kr ,67 Kr. 57,35 Over kr ,00 Kr. 86,03 Vejledende egenbetaling pr time /01. april 2013 Betaling for hjemmehjælp er afhængig af modtagerens husstandsindkomst. Det er den samlede indtægt, der lægges til grund for, om der skal betales for hjemmehjælp. Det er kommunerne, der afholder udgifterne i henhold til forordningen jf. landstingsforordning om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelse. Borgere har mulighed for at opnå hjemmehjælp, både på baggrund af sociale årsager og på baggrund af helbredsmæssige årsager. Der kan ydes midlertidig eller varig hjemmehjælp. Varig hjemmehjælp kan ydes til alle, der har behov for bistand til praktisk eller personlig hjælp. Herunder kan også ældre borgere, der ikke længere kan varetage det normale for hjemmets opretholdelse tilbydes hjemmehjælp. Mulighed og tilbud om hjemmehjælp, særligt for ældre, skulle give mulighed for at forblive længst mulig i eget hjem. Udvalget finder, at hjemmehjælpsordningen er tiltænkt som et meget vigtigt led i vores velfærdssystem. En velfungerende hjemmehjælpsordning er utvivlsomt meget afgørende for mange borgeres trivsel, herunder også vores ældre. Udvalget kan vanskeligt vurdere, hvorvidt de gældende takstmæssige betalingssatser af økonomiske årsager afholder nogle fra at gøre brug af hjemmehjælpsordningen. Udvalget bemærker, at forslaget er målrettet alderspensionister. Udvalget må medgive, at hjemmehjælpsordningen er målrettet alle med behov. 6

7 Med udgangspunkt i, at alle med behov skal behandles ligeværdigt og ligeligt, skal udvalget henstille til, at den videre vurdering af hjemmehjælpsordningen ikke alene skal målrettes mod forbedringer for alderspensionister, men mod alle med behov. I det videre arbejde omkring hjemmehjælp bør Naalakkersuisut revurdere betalingssatserne med henblik på en samlet vurdering af, hvorledes disse med fordel kunne justeres, således at formålet med hjemmehjælpsordningen sikres. Forslagenes økonomiske konsekvenser FM2014/29 Forslagsstiller anfører under de økonomiske konsekvenser af forslaget, at der vil skulle anvendes administrative ressourcer til arbejdet med lovændringen. Dette vil forventeligt lægge beslag på ¼ årsværk og skal prioriteres inden for Naalakkersuisuts allerede budgetterede administrative økonomiske ramme for Forslaget vil medføre både udgifter og indtægter for det offentlige. Som følge af afskaffelsen af reglen om fradrag i alderspensionen, vil det offentlige skulle udbetale mere til alderspensionister. Merudgiften afhænger af, hvor mange alderspensionister der i dag fradrages i udbetaling af alderspension kombineret med en fremskrivning af den forventede stigning i antallet af personer over 65 år. Det offentlige kommer også til at få flere indtægter i form af skatter, på grund af alderspensionisternes øgede indtjening i form af bi-indkomster. Hertil kommer, at en tilknytning til arbejdsmarkedet kan have en positiv effekt på de ældres sundhed og herved i mindre grad belaste sundhedsvæsenets økonomi. Udvalget kan på det foreliggende grundlag ikke nærmere vurdere de samlede økonomiske konsekvenser af forslaget, men hvad enten forslaget eller en større reform på sigt gennemføres, så vil der skulle ske en redegørelse for de samlede økonomiske konsekvenser. FM2014/32 Under de økonomiske konsekvenser af forslaget fremkom forslagsstiller med følgende anmodning til Naalakkersuisut: 7

8 Ved 1. behandling af forslaget anmoder jeg Naalakkersuisut om, at redegøre for de økonomiske konsekvenser, afskaffelsen af betaling for ydet hjemmehjælp for alderspensionister vil påføre det offentlige. Naalakkersuisut fremkom ikke med den ønskede redegørelse til 1. behandlingen, hvorefter de økonomiske konsekvenser af forslaget ikke er belyst som anmodet. At Naalakkersuisut ikke kunne levere den ønskede redegørelse vidner for udvalget om, at Naalakkersuisut ikke har den store viden om de kommunale hjemmehjælpsydelser. Udvalget skal benytte lejligheden til at rette en opfordring til Naalakkersuisut om at få afdækket de kommunale hjemmehjælpsydelser, hjemmehjælpspraksis og tilbud, således at videre beslutninger på området tager udgangspunkt i konkret viden. I afsnit Skatte- og Velfærdskommissionen betænkning fra 2011 anføres der en række oplysninger om hjemmehjælp. Udvalget bemærker, at udgiften for hjemmehjælp varierer meget de 4 storkommuner imellem. For alderspensionister i Qeqqata Kommunia anvendte man i 2009 i snit årligt kr pr. alderspensionist, mens det tilsvarende tal i Qaasuitsup Kommunia var kr Udvalget kan fra Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning fremhæve følgende omkring modtagere af hjemmehjælp pr. januar 2011 for de enkelte kommuner: Qaasuitsup Kommunia 517 modtagere af hjemmehjælp, hvoraf 90 ikke er alderspensionister. Qeqqata Kommunia: 193 modtagere af hjemmehjælp, hvoraf 29 ikke er alderspensionister. Kommune Kujalleq: 188 modtagere af hjemmehjælp, hvoraf 36 ikke er alderspensionister. Kommuneqarfik Sermersooq: 310 modtagere af hjemmehjælp, hvoraf 93 ikke er alderspensionister. Pr. Januar 2011 var der således samlet 1208 modtagere af hjemmehjælp, hvoraf 960 var alderspensionister, hvilket svarer til, at omkring 80 % af modtagerne af hjemmehjælp er alderspensionister. Det skal dog anføres, at det ikke særskilt opgøres, hvor mange modtagere af hjemmehjælp, der har været alderspensionister, så tallene må vurderes noget forbeholdent. I 2009 og 2010 blev der årligt brugt ca. 44 mio. kr. til hjemmehjælp i de 4 kommuner. I 2011 udgjorde den samlede hjemmehjælp ca mio. kr., og i 2012 ca mio. kr. Udvalget har forsøgt at indhente oplysninger fra Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen vedrørende en opgørelse af størrelsen af egenbetalingen for hjemmehjælp i henholdsvis 2012 og

9 Der findes ikke en opgørelse for 2013, men for 2012 er det med forbehold og usikkerhed opgjort, at den samlede egenbetaling for alle modtagere af hjemmehjælp udgjorde kr. Dette tal skal sammenholdes med den samlede hjemmehjælp i 2012 på 42.9 mio. kr. Det synes imidlertid af de fremførte tal at fremgå, at egenbetalingen for hjemmehjælp er yderst minimal. Det kan ikke opgøres, hvor stor en del af den opgjorte egenbetaling på kr kr., der blev betalt af alderspensionister. Udvalget har forsøgt at indhente oplysninger om, hvad det ville betyde for alderspensionisterne og øvrige modtagere af hjemmehjælp, ifald man helt fjernede egenbetalingen. Følgende kan oplyses fra Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen: Konsekvenser for borgerne: Det skønnes at alderspensionister vil blive berørt økonomisk af en afskaffelse af egenbetalingen. Af disse vil befinde sig i intervallet (egenbetaling på 27,57 kr./timen), i intervallet (egenbetaling på 55,14 kr./timen) og max 50 med indkomster på over (egenbetaling på 82,71 kr. per time). Tabel 3. Anslået fordeling af hjemmehjælpsmodtagere blandt pensionister. Indkomstinterval Egenbetaling Antal der får pr. time hjemmehjælp , , over ,71 50 Kilde: Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Ved egenbetalingens bortfald vil det ved et landsgennemsnitligt timeforbrug pr. uge på 2,2 betyde følgende årlige besparelser for den enkelte borger. Dette er under forudsætning af at borgeren ikke får midlertidig hjemmehjælp, der er undtaget egenbetaling. Tabel 4. Bortfald af egenbetaling. Indkomstinterval Besparelse (kr.) over

10 Kilde: Departementet for Finanser og indenrigsanliggender Udvalget hæfter sig ved følgende citat i besvarelsen af 1. maj 2014 fra Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen: Samlet set må det skønnes, at udgifterne forbundet med administrationen af egenbetalingen langt overstiger kommunernes indtægter ved egenbetalingen. De fremførte tal kan give en idé om, men ikke en endelig opgørelse af, hvad det ville koste, ifald man besluttede, at tilbyde gratis hjemmehjælp til alle alderspensionister, hvis antal dog er stigende. Med henvisning til den meget lille egenbetaling af hjemmehjælp og det fremførte om, at udgifterne ved administrationen af egenbetalingen langt overstiger kommunernes indtægter ved egenbetalingen, så kunne det rent økonomisk og med den nuværende ordning betale sig at fjerne egenbetalingen helt. Kommunerne administrerer reglerne om hjemmehjælp. Det er kommunerne, der med udgangspunkt i bestemmelserne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp, skønner, hvilken personkreds, hvilke personer og hvilke husstande, der i kommunen kan modtage hjemmehjælp og i hvilket omfang. Da det er de enkelte kommuner, der skønner omfanget af hjemmehjælp, så viser det sig også i praksis, at der er iøjnefaldende forskelle kommunerne i mellem på området. Forskelle kan givet i et vist omfang forklares med henvisning til den kommunale forskellighed i bo- og plejetilbud for ældre og andre med særlige behov. Gives relativt set flere tilbud om pladser på pleje- eller alderdomshjem i enkelte kommuner, så vil disse kommuner ikke have samme tilbud om hjemmehjælp som i andre kommuner, hvor alderspensionisterne i højere grad bor i eget hus. For mange af de ældre, der bor i eget hus kan kommunens tilbud om hjemmehjælp være helt afgørende for disses mulighed for at kunne bo hjemme længst mulig. Det anføres i betænkningen fra Skatte- og Velfærdskommissionen, at Qaasuitsup Kommunia er den kommune, der har de højeste udgifter til hjemmehjælp både i faktiske udgifter og udgifter pr. indbygger på 64+ år. Ønskes indsigt i yderligere detailoplysninger om hjemmehjælp i de enkelte kommuner skal der i sin helhed henvises til afsnit i Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning fra marts

11 Udvalgets indstillinger Til forslaget FM2014/29 (EM2013/29): Et flertal i udvalget bestående af Siumut og Atassut skal bemærke: Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut imødekommer ønsket om, at der arbejdes videre på at få realiseret de politiske målsætninger i forslaget. Dette i et større reformarbejde på det sociale område. Udvalgsflertallet har et generelt ønske om, at ældre skal have økonomisk motivation for at forblive længst mulig på arbejdsmarkedet. Ovennævnte flertal i udvalget indstiller på denne baggrund ændringsforslaget fra Naalakkersuisut til vedtagelse af Inatsisartut. Samme flertal indstiller som følge heraf forslaget FM 2014/29 til forkastelse. Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit skal bemærke: Inuit Ataqatigiit kan ikke tilslutte sig et forslag, der ensidigt begunstiger den økonomisk mest velstillede gruppe af alderspensionister. Eventuelle reformer omkring alderspension og på socialområdet skal først og fremmest sikre, at de svageste målrettet støttes bedst muligt. Partiet er tilhængere af, at sociale ydelser nedtrappes eller bortfalder i takt med, at man kan forsørge sig selv. Inuit Ataqatigiit ser gerne, at ældre fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet længst muligt, og at man indretter social- og arbejdsmarkedet, således at dette er realiserbart. Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut er i sig selv blottet for politisk holdning, og ingen foruden Naalakkersuisut aner, hvor det socialpolitiske reformarbejde i Naalakkersuisut vil ende, hvorledes det vil blive udformet og efter hvilke principper. Inuit Ataqatigiit vil imidlertid positivt deltage i et reformarbejde, der vil sikre, at den offentlige hjælp kommer de svageste til gavn. Kan et social afbalanceret reformarbejde samtidig sikre, at det er attraktivt, at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, så vil Inuit Ataqatigiit også se positivt på dette. Ovennævnte udvalgsmindretal indstiller på denne baggrund både forslaget og ændringsforslaget til forkastelse Til forslaget FM2014/32 (EM2013/32): Et enigt udvalg kan støtte, at der gennemføres en nærmere undersøgelse af den kommunale praksis og brug af hjemmehjælp. Dette med henblik på, at sikre, at alle med behov gives 11

12 mulighed for at kunne oppebære hjemmehjælp i fornødent omfang, og at man ikke af økonomiske årsager og på et objektivt grundlag afskæres fra at kunne modtage hjemmehjælp. Da ændringsforslaget fra Naalakkersuisut imidlertid er en sammenblanding af 2 forskelige forslag, hvor der i udvalget ikke er enighed om den første del af ændringsforslaget, der omhandler alderspension, så er det påkrævet, at udvalget fremsender sit eget samlende ændringsforslag. Ændringsforslaget fra udvalget. Med henblik på at skabe enighed om forslaget vedrørende hjemmehjælp, så fremsender udvalget følgende ændringsforslag til ændringsforslaget fra Naalakkersuisut: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at fritagelse for egenbetaling af hjemmehjælp medtages i Naalakkersuisuts reformarbejde på det sociale område. Naalakkersuisut skal som et led i dette reformarbejde videre afdække og overveje, hvorvidt der kan være behov for at fastsætte minimumsstandarder omkring tildeling af hjemmehjælp. Et enigt udvalg indstiller eget ændringsforslag til vedtagelse. Et enigt udvalg indstiller som følge heraf forslaget FM 2014/32 og ændringsforslaget fra Naalakkersuisut til forkastelse. Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslagene til 2. behandling. Lars P. Mathæussen, Formand Knud Kristiansen Karl-Kristian Kruse 12

13 Anders Olsen Mimi Karlsen Agathe Fontain Juliane Henningsen 13

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Model for en ny alderspension. Maj 2015

Model for en ny alderspension. Maj 2015 Model for en ny alderspension Maj 2015 Behovet for en alderspensionsreform Det politiske mål er at skabe en alderspension, der er både socialt og økonomisk bæredygtig Det stigende antal ældre udfordrer

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger (Fremsat af Naalakkersuisoq for Familier,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 28. maj 2014 FM 20141156 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre årlige evalueringer af behandlingsindsatsen

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. Til 15 1. 15, stk. 3 affattes således: udbetalt efter Nordisk Konvention

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til inkorporering af FN s Børnekonvention som inatsisartutlov

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/160 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/160 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension. (Fremsat pva Naalakkersuisut af Naalakkersuisoq for Familier,

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Ændringsforslag. til. Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. 25. november 2008 EM 2008/73 Ændringsforslag Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger til Fremsat af Landsstyret til 3. behandling. Til 1

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

27. november 2015 EM 2015/105 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM 2015/105 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2016 pålægges at fremlægge en national indsatsplan mod hash.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet. Lovudvalget. vedrørende 9. november 2016 EM2016/88 BETÆNKNING afgivet Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkerssuisut pålægges at ophæve Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 5. oktober 2006

Læs mere

9. maj 2016 FM 2016/31 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. maj 2016 FM 2016/31 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. maj 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkesuisut pålægges at rette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq med henblik på

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD

30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD 30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD Erstatter lovforslag af 21. august 2015 med tilhørende lovbemærkninger af 21. august. (Der er foretaget tekniske og sproglige rettelser, tilføjelser og præciseringer

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, senest i forbindelse med FM 2016, pålægges at fastsætte en fattigdomsgrænse. (Fremsat

Læs mere