INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager"

Transkript

1 INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade København K Tlf Mail: Adoptionsnævnet Februar 2014 Publikationen kan hentes på VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 2

3 1. Formål 4 2. Speciallægens opgave 4 3. Erklæringens opbygning 5 4. Opbevaring af undersøgelsesmaterialet 6 5. Generelle krav til ansøgerens fysiske og psykiske helbredsforhold 6 Den fysiske helbredstilstand 7 Den psykiske helbredstilstand 8 6. Undersøgelses- og godkendelsesforløbet 8 Fase 1 9 Fase 2 9 Fase Aktører på adoptionsområdet 9 Adoptionssamrådet 9 Statsforvaltningen 10 Adoptionsnævnet 10 Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen 10 De formidlende organisationer 11 Adoption og Samfund 11 VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 3

4 1. FORMÅL Formålet med denne information er at etablere et fælles udgangspunkt for kvalitet og ensartethed i speciallægeerklæringer. Lovgrundlaget findes bl.a. i adoptionsloven og i bekendtgørelse om adoption. Regler findes på Adoptionsnævnets hjemmeside. 2. SPECIALLÆGENS OPGAVE Beslutning om at iværksætte en speciallægeundersøgelse af en ansøgers fysiske eller psykiske helbred træffes, når det på baggrund af de foreliggende helbredsoplysninger er usikkert, om ansøgeren kan siges at være egnet som adoptant. En speciallægeundersøgelse af ansøgerens fysiske og psykiske helbredsforhold vil som altovervejende hovedregel blive iværksat i forbindelse med sagsbehandlingen i fase 1 af undersøgelses- og godkendelsesforløbet, hvor ansøgerens generelle forhold behandles. Beslutningen om at iværksætte speciallægeundersøgelse træffes af Adoptionssamrådet. Dette gælder, selv om ansøgeren er indforstået med, at undersøgelsen foretages. Samrådet skal efter specialundersøgelsen vurdere sagen på ny og træffe endelig afgørelse om, hvorvidt kravene til godkendelse kan anses for opfyldte. Samrådet skal i sin henvendelse til speciallægen anføre, hvad samrådet i det konkrete tilfælde ønsker belyst. Det er vigtigt, at speciallægen gør sig dette klart, inden undersøgelsen indledes. I forbindelse med speciallægeundersøgelser fungerer den pågældende speciallæge som samrådets fagkonsulent. I tilfælde, hvor speciallægen også er ansøgerens behandlende læge, skal speciallægen indledningsvis vurdere, om han eller hun er den rette til at lave undersøgelsen, eller om det eventuelt kan være i konflikt med rollen som behandlende læge at skulle udfærdige undersøgelsen for samrådet. For at påtage sig opgaven med at udføre og udfærdige en speciallægeundersøgelse og efterfølgende erklæring må den pågældende speciallæge være fagligt kvalificeret til at kunne foretage en specialistvurdering af de forhold, der ønskes belyst hos ansøgeren. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 4

5 Det vil undertiden kunne være nødvendigt for speciallægen i forbindelse med afgivelse af erklæringen at indhente vurderinger fra kolleger med særlig ekspertise i forhold til bestemte sjældne lidelser eller tilstande. I forbindelse med en speciallægeundersøgelse er det speciallægens opgave at bidrage til en afklaring af de konkrete forhold, samrådet ønsker nærmere belyst gennem undersøgelsen, mens speciallægen ikke skal tage stilling til, om ansøgeren forekommer egnet som adoptant. Speciallægen bør ved undersøgelsens påbegyndelse bede ansøgeren identificere sig med billedlegitimation. Speciallægen bør om muligt i tilslutning til undersøgelsen orientere ansøgeren om resultatet af undersøgelsen. Der henvises i øvrigt til vejledning om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold. Vejledningen findes på Adoptionsnævnets hjemmeside. 3. ERKLÆRINGENS OPBYGNING Den systematik, der anvendes i selve undersøgelsen, bør også finde anvendelse ved udformningen af erklæringen. Erklæringen bør udformes med en klar sondring mellem ansøgerens og andre foreliggende oplysninger og undersøgerens vurderinger. Erklæringen bør blandt andet indeholde følgende oplysninger: Undersøgelsens baggrund og formål, herunder opdraggiver de forhold, samrådet ønsker belyst dato for undersøgelsen angivelse af hvilke oplysninger, herunder lægelige oplysninger, den undersøgende læge har haft adgang til i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen ansøgers baggrund, herunder o genetiske/familiære dispositioner o social situation ansøgers sygehistorie, herunder o hidtidige sygdoms- og behandlingsforløb: debut/diagnose, symptomer, udvikling, behandling, udkommet af behandling, sygelighedens konsekvenser for livsførelsen, tilstandens stabilitet, alkoholmisbrug og ansøgers samarbejde om behandlingen o aktuel helbredstilstand o aktuelle symptomer VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 5

6 o relevante prøve- og undersøgelsesresultater (laboratorieprøver, billeddiagnostiske undersøgelser mv. af tilstrækkelig ny dato) o aktuelle behandling o sygdomstilstandens aktuelle konsekvenser for livsførelsen, herunder arbejdsevnen. Prognose for barnets opvækstperiode med særlig vægt på sygdomsudvikling og behov for behandling, herunder eventuelle operationer og indlæggelser, belastning af familie og dødelighed. Vurderingen af prognosen skal være konkret og individuel, men må i videst muligt omfang være baseret på foreliggende evidens. Samlet vurdering i relation til de forhold, samrådet ønsker belyst. Erklæringen skal udfærdiges under hensyntagen til, at afgørelsen om ansøgerens godkendelse som adoptant træffes af samrådet, som i fase 1 skal påse om ansøgeren opfylder de helbredsmæssige krav, der kræves for at adoptere. Speciallægens vurdering skal være så objektiv som muligt, og det bør i særlig grad tilstræbes, at den optimisme, som kan være formålstjenlig i relation til patientbehandlingen, ikke giver sig udslag i speciallægeerklæringens bedømmelse af diagnose og prognose. Som tidligere nævnt er det ikke speciallægens opgave at vurdere ansøgernes egnethed som adoptant, men at foretage en objektiv vurdering af ansøgerens helbredsforhold ud fra samrådets henvendelse. 4. OPBEVARING AF UNDERSØGELSESMATERIALET Speciallægen bør tilbagesende det modtagne sagsmateriale til Statsforvaltningen og opbevare sin egen journal og erklæring efter reglerne om opbevaring af undersøgelsesmateriale, som det fremgår af bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013, der bl.a. omhandler lægers patientjournaler. 5. GENERELLE KRAV TIL ANSØGERENS FYSISKE OG PSYKISKE HELBREDSFORHOLD Det fremgår af lov om adoption, at ansøgerens fysiske og psykiske helbredsforhold ikke må forringe muligheden for, at adoptionen bliver til barnets bedste. Det afgørende for bedømmelsen af ansøgernes helbredsforhold er, om ansøgeren lider af helbredsmæssige problemer, som i væsentlig grad forringer ansøgerens mulighed for at tage vare på barnet i hele dets opvækstperiode. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 6

7 Ved bedømmelse af helbredsforholdene bør der således foretages en vurdering af ansøgerens aktuelle helbredstilstand. Herudover bør det tilstræbes at opstille en langtidsprognose på omkring 20 år, der omtrent dækker det tidsrum, der svarer til barnets opvækstperiode. Ofte vil denne prognose være afgørende for, om ansøgeren kan godkendes. Uanset at ansøgerens helbredsmæssige problemer ikke aktuelt vil påvirke ansøgerens evne til at tage vare på barnet, vil det som udgangspunkt have afgørende betydning, hvis der foreligger en øget risiko for, at ansøgerens helbredsmæssige problemer udvikler sig i en så negativ retning, at det i væsentlig grad vil påvirke ansøgerens evne til at tage vare på barnet under dets opvækst, eller for at ansøgeren afgår ved døden under barnets opvækst. Det vil som udgangspunkt kun være konstaterede helbredsmæssige problemer, der tages i betragtning ved bedømmelsen af ansøgerens helbredsmæssige forhold. I tilfælde af at ansøgerens livsstil, arbejdsmæssige forhold, fritidsinteresser samt genetiske dispositioner med videre ud fra en generel betragtning indebærer en overdødelighedsrisiko eller risiko for at udvikle svære sygdomme uden at sygdommen dog har manifesteret sig på ansøgningstidspunktet vil dette i almindelighed ikke i sig selv kunne føre til et helbredsmæssigt begrundet afslag på godkendelse til adoption. Den fysiske helbredstilstand Ved bedømmelsen af den fysiske helbredstilstand skal der som tidligere nævnt lægges vægt på en eventuel risiko for, at ansøgeren afgår ved døden i barnets opvækstperiode. Det er således i sagens natur ansøgerens overdødelighed, der ønskes en vurdering af. Blandt adoptionsansøgere ses en del relativt sjældne sygdomme, hvor det er vanskeligt i faglitteraturen at finde tal for prognosen. Der må i disse tilfælde foretages et fagligt skøn ud fra en speciallægevurdering. I tilfælde af at ansøgeren lider af en sygdom, der medfører en betydelig risiko for et belastende og langvarigt sygdoms-, behandlings- og/eller indlæggelsesforløb, må der foretages en vurdering af, hvordan sygdommen i opvækstperioden vil kunne influere på dagligdagen i familien samt på ansøgerens fysiske evne til at tilgodese barnets behov for omsorg, tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Den omstændighed, at en ansøger har en vedvarende stationær funktionsnedsættelse eller handicap, er ikke i sig selv til hinder for, at den pågældende kan godkendes som adoptant. Spørgsmålet om godkendelse må bero på en konkret vurdering, hvor der anlægges en bredere synsvinkel end en rent medicinsk. Her skal funktionsnedsættelsens sværhedsgrad vurderes ud fra, i hvilket omfang og på hvilken måde funktionsnedsættelsen influerer på ansøgerens evne til at fungere som forælder. Endvidere skal det vurderes, i hvilket omfang funktionsnedsættelsen vil kunne kompenseres af ansøgeren selv, i fællesskab med en eventuel ægtefælle og/eller gennem øvrige netværk. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 7

8 Den psykiske helbredstilstand Ansøgernes psykiske helbredstilstand og personlighed er uden tvivl det vigtigste kriterium for deres egnethed som adoptivforældre. Det kan imidlertid være vanskeligt at opnå udførlige og dækkende oplysninger herom. Dels er omfanget og kvaliteten af de oplysninger om ansøgernes personlighed, som fremkommer i forbindelse med den almindelige sagsbehandling varierende, dels er sikker viden om forskellige personlige egenskabers betydning for adoptionsforholdet begrænset. Når der ses bort fra mere udtalte personlighedsmæssige afvigelser (de egentlige personlighedsforstyrrelser jf. nedenfor), som vil medføre afslag, vil bedømmelsen derfor altid være af skønsmæssig karakter. For at kunne vurdere ansøgernes psykiske helbredstilstand i relation til en adoption, bør opmærksomheden særligt rettes mod ansøgernes evne til introspektion, empati, kontakt og refleksion. Ansøgere med tilbagevendende depression eller mere varige tilstande med angst, tvangssymptomer eller psykosomatiske symptomer godkendes som udgangspunkt ikke på baggrund af, at disse ansøgeres ressourcer i væsentlig grad vil være beslaglagt af egne problemer, og evnen til normal livsudfoldelse og stabil følelsesmæssig kontakt med barnet vil være hæmmet. Vedvarende psykiske lidelser som skizofreni, alvorlige forstyrrelser af personlighedsstrukturen samt hyppigt tilbagevendende psykisk lidelse, herunder bipolar affektiv sindslidelse vil medføre afslag på godkendelse. I tilfælde, hvor en ansøger tidligere har haft en forbigående sindslidelse, kan det være tvivlsomt, om dette kan begrunde et afslag. En psykiatrisk speciallægeundersøgelse bør sædvanligvis foretages med henblik på blandt andet at vurdere sygdommens baggrund og dermed sikkerheden for, at den ikke vil vende tilbage. Personer, der tidligere har haft væsentlige tilpasningsproblemer, antisocial adfærd eller medicin-, stof- eller alkoholmisbrug vil oftest have forstyrrelser af personlighedsstrukturen, hvorfor der må udvises stor varsomhed med godkendelse af ansøgere med en sådan baggrund. 6. UNDERSØGELSES- OG GODKENDELSESFORLØBET Afgørelsen om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant, træffes i Statsforvaltningen og adoptionssamrådet. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 8

9 Undersøgelses- og godkendelsesforløbet for ansøgere, der ønsker godkendelse til at adoptere udenlandsk barn, er opdelt i tre adskilte faser: Fase 1 I fase 1 foretages en vurdering af, om ansøgeren kan siges at opfylde en række generelle godkendelseskrav. Disse krav knytter sig til ansøgerens alder, samliv, helbred, strafforhold, boligforhold og økonomi. Opfylder ansøgeren de generelle krav, kan Statsforvaltningen eller samrådet give tilladelse til at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Fase 2 Fase 2 består af et adoptionsforberedende kursus og er obligatorisk for alle, der for første gang søger om godkendelse til adoption af udenlandsk barn. Kursets formål er blandt andet at ruste ansøgeren til at håndtere de særlige problemer, der kan opstå ved enhver adoption. Kurset er adskilt fra den øvrige del af undersøgelsesforløbet, der foregår i Statsforvaltningen. Dette betyder, at underviserne på kurserne ikke må videregive oplysninger om ansøgerne til Statsforvaltningen, ligesom underviserne heller ikke på noget tidspunkt kan få kendskab til indholdet af ansøgerens sag i Statsforvaltningen. Fase 3 Fase 3 kan påbegyndes, når ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus. I fase 3 vurderes det, om ansøgeren også efter en individuel vurdering kan anses som egnet til at adoptere. Adoptionssamrådets sekretariat vil gennem en samtale med ansøgeren og et hjemmebesøg foretage en beskrivelse af ansøgeren. Under disse samtaler berøres blandt andet ansøgernes adoptionsmotiv, personlighed, interesser, fremtidsplaner, eventuelle ægteskab samt kendskab og indstilling til børn. Her foretages en helhedsvurdering af de samlede oplysninger i sagen blandt andet set i lyset af eventuelle kroniske sygdomme eller handicaps. 7. AKTØRER PÅ ADOPTIONSOMRÅDET Adoptionssamrådet Adoptionssamrådet er nedsat af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for indtil 4 år ad gangen og er placeret i Statsforvaltningen. Et samråd består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 9

10 Samrådet træffer i fremmedadoptionssager blandt andet afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant. Samrådet kan i den forbindelse træffe beslutning om, at en specialundersøgelse kan iværksættes, ligesom samrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant. Statsforvaltningen Det er Statsforvaltningen, der behandler alle ansøgninger om adoption. I forbindelse med ansøgninger om godkendelse som adoptant varetager Statsforvaltningen sekretariatsfunktionen for Adoptionssamrådet. Statsforvaltningen tilvejebringer i den forbindelse blandt andet de oplysninger, der er nødvendige for, at samrådet kan træffe afgørelse i sagerne, ligesom statsforvaltningen forbereder sagernes behandling i samrådet i øvrigt. Hvis Statsforvaltningen i fase 1 vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser for godkendelse, træffer Statsforvaltningen afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelses forløbet kan fortsætte uden forelæggelse af sagen for samrådet. Hvis Statsforvaltningen vurderer, at der foreligger tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne, forelægges sagen for samrådet. Den endelige afgørelse om godkendelse i fase 3 træffes af samrådet. Adoptionsnævnet Adoptionsnævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Medlemmerne beskikkes af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for indtil 4 år af gangen. Samrådets afgørelser kan påklages til Adoptionsnævnet. Udover at være klageinstans har Adoptionsnævnet blandt andet til opgave at føre tilsyn med samrådets sagsbehandling og konkrete afgørelser. Adoptionsnævnet skal i kraft heraf bidrage til at sikre en ensartet praksis i samrådet. Herudover fører Adoptionsnævnet tilsyn med de formidlende organisationers behandling af matchningssager og med den del af organisationerness virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Adoptionsnævnet skal desuden indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet på såvel nationalt som internationalt plan. Endelig varetager Adoptionsnævnet opgaven med at matche danske børn til bortadoption. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen Ifølge lov om adoption fastsætter ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold regler om godkendelse som adoptant og om adoptionssagers behandling med videre, mens Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, er ansvarlig for udarbejdelse af vejledningsmateriale på adoptionsområdet. I forbindelse med sager om fremmedadoption tilrettelægger og udbyder Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, de adoptionsforberedende kurser, der indgår i VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 10

11 fase 2 af undersøgelses- og godkendelsesforløbet. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, fører derudover tilsyn med de formidlende organisationers faglige, økonomiske og organisatoriske forhold. I sager, hvor samtykke til adoption er givet i udlandet, og hvor den udenlandske adoptionsafgørelse umiddelbart ikke anerkendes i Danmark, skal Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, tage stilling til, hvorvidt samtykket kan ligestilles med et samtykke afgivet for en dansk myndighed eller institution. De formidlende organisationer Organisationerne yder bistand til at etablere forbindelse mellem en godkendt adoptant og et udenlandsk barn med henblik på adoption, samt bistand til at gennemføre adoptionen. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har autoriseret AC Børnehjælp og DanAdopt til at yde adoptionshjælp. De nærmere vilkår for denne autorisation kan læses på hjemmesiderne og Adoption og Samfund Foreningen Adoption og Samfund er en interesseorganisation, der har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for adopterede og deres forældre. Foreningen tilbyder således møder med adoptanter, adoptivfamilier og adopterede, hvor medlemmer kan få gode råd og vejledning fra erfarne" adoptanter. Foreningen arrangerer endvidere foredrag og kurser om adoption, ligesom der er mulighed for at deltage i arrangementer, hvor adoptivbørn møder andre adopterede. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 11

VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER. Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER. Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om adoption

Udkast til ændring af Vejledning om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt. Indhold

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt. Indhold Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt Indhold Indledning...2 Kapitel 1 Danske og udenlandske regler om godkendelse som adoptant...3 1. 1. Danske regler om godkendelse som adoptant...3 1.1.1.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 Npwi 2. juli 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer med adoptionsprocessen September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 3 1.1

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 En brugerundersøgelse af ansøgernes oplevelse af sagsbehandlingen i statsforvaltningerne i godkendelsessager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Adoptionsnævnets årsberetning 2004

Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 København 2005 Adoptionsnævnet Æbeløgade 1 2100 København Ø ISSN 1601-7854 Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers MDD, Frederiksberg

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret j.nr. 2013-2092 npwi 16. oktober 2014 UDKAST. til.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret j.nr. 2013-2092 npwi 16. oktober 2014 UDKAST. til. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret j.nr. 2013-2092 npwi 16. oktober 2014 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Bilag 3: Samlede tabeller fra delundersøgelse 1 og 2 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Udkast til ændring af. Vejledning om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold

Udkast til ændring af. Vejledning om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1084 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre") (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER - punktvise nedslag 2004-2008 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionnævnet 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005 ADOPTION I DANMARK OG ENGLAND En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn Cand. ling. merc. speciale august 2005 Forfatter: Hanne Clausen (nr. 271124) Vejleder: Sandro Nielsen Handelshøjskolen

Læs mere

VEJLEDNING OM VURDERINGEN AF ADOPTIONSANSØGERES FYSISKE OG PSYKISKE HELBREDSFORHOLD LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 17 AF 22.

VEJLEDNING OM VURDERINGEN AF ADOPTIONSANSØGERES FYSISKE OG PSYKISKE HELBREDSFORHOLD LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 17 AF 22. 2012 VEJLEDNING OM VURDERINGEN AF ADOPTIONSANSØGERES FYSISKE OG PSYKISKE HELBREDSFORHOLD LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 17 AF 22. FEBRUAR 2012 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Adoptionsnævnets årsberetning 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

ÅRSBERETNING. Adoptionsnævnets årsberetning 2007

ÅRSBERETNING. Adoptionsnævnets årsberetning 2007 ÅRSBERETNING Adoptionsnævnets årsberetning 2007 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2008 Publikationen kan også hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 Adoptionsnævnets årsberetning 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010. Adoptionsnævnets årsberetning 2010

ÅRSBERETNING 2010. Adoptionsnævnets årsberetning 2010 ÅRSBERETNING 2010 Adoptionsnævnets årsberetning 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juni 2011 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Adoptionsnævnets årsberetning 2011

ÅRSBERETNING 2011. Adoptionsnævnets årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 Adoptionsnævnets årsberetning 2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

ADOPTION UDEN SAMTYKKE. et vejlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere

ADOPTION UDEN SAMTYKKE. et vejlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere ADOPTION UDEN SAMTYKKE et vejlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere et vejledningsog inspirationsmateriale til sagsbehandlere. Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Med barnet i centrum. Adoption uden samtykke

Med barnet i centrum. Adoption uden samtykke Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Adoption uden samtykke Tvangsadoption ADOPTION UDEN

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Adoptionsdialogens Dag Velkommen

Adoptionsdialogens Dag Velkommen Adoptionsdialogens Dag Velkommen 28. maj 2015 Ordstyrer: Christa Leve Poulsen Program Kl. 15.00: Velkomst og præsentation v/jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund Oplæg: Er Danish International Adoption

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere