INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager"

Transkript

1 INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade København K Tlf Mail: Adoptionsnævnet Februar 2014 Publikationen kan hentes på VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 2

3 1. Formål 4 2. Speciallægens opgave 4 3. Erklæringens opbygning 5 4. Opbevaring af undersøgelsesmaterialet 6 5. Generelle krav til ansøgerens fysiske og psykiske helbredsforhold 6 Den fysiske helbredstilstand 7 Den psykiske helbredstilstand 8 6. Undersøgelses- og godkendelsesforløbet 8 Fase 1 9 Fase 2 9 Fase Aktører på adoptionsområdet 9 Adoptionssamrådet 9 Statsforvaltningen 10 Adoptionsnævnet 10 Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen 10 De formidlende organisationer 11 Adoption og Samfund 11 VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 3

4 1. FORMÅL Formålet med denne information er at etablere et fælles udgangspunkt for kvalitet og ensartethed i speciallægeerklæringer. Lovgrundlaget findes bl.a. i adoptionsloven og i bekendtgørelse om adoption. Regler findes på Adoptionsnævnets hjemmeside. 2. SPECIALLÆGENS OPGAVE Beslutning om at iværksætte en speciallægeundersøgelse af en ansøgers fysiske eller psykiske helbred træffes, når det på baggrund af de foreliggende helbredsoplysninger er usikkert, om ansøgeren kan siges at være egnet som adoptant. En speciallægeundersøgelse af ansøgerens fysiske og psykiske helbredsforhold vil som altovervejende hovedregel blive iværksat i forbindelse med sagsbehandlingen i fase 1 af undersøgelses- og godkendelsesforløbet, hvor ansøgerens generelle forhold behandles. Beslutningen om at iværksætte speciallægeundersøgelse træffes af Adoptionssamrådet. Dette gælder, selv om ansøgeren er indforstået med, at undersøgelsen foretages. Samrådet skal efter specialundersøgelsen vurdere sagen på ny og træffe endelig afgørelse om, hvorvidt kravene til godkendelse kan anses for opfyldte. Samrådet skal i sin henvendelse til speciallægen anføre, hvad samrådet i det konkrete tilfælde ønsker belyst. Det er vigtigt, at speciallægen gør sig dette klart, inden undersøgelsen indledes. I forbindelse med speciallægeundersøgelser fungerer den pågældende speciallæge som samrådets fagkonsulent. I tilfælde, hvor speciallægen også er ansøgerens behandlende læge, skal speciallægen indledningsvis vurdere, om han eller hun er den rette til at lave undersøgelsen, eller om det eventuelt kan være i konflikt med rollen som behandlende læge at skulle udfærdige undersøgelsen for samrådet. For at påtage sig opgaven med at udføre og udfærdige en speciallægeundersøgelse og efterfølgende erklæring må den pågældende speciallæge være fagligt kvalificeret til at kunne foretage en specialistvurdering af de forhold, der ønskes belyst hos ansøgeren. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 4

5 Det vil undertiden kunne være nødvendigt for speciallægen i forbindelse med afgivelse af erklæringen at indhente vurderinger fra kolleger med særlig ekspertise i forhold til bestemte sjældne lidelser eller tilstande. I forbindelse med en speciallægeundersøgelse er det speciallægens opgave at bidrage til en afklaring af de konkrete forhold, samrådet ønsker nærmere belyst gennem undersøgelsen, mens speciallægen ikke skal tage stilling til, om ansøgeren forekommer egnet som adoptant. Speciallægen bør ved undersøgelsens påbegyndelse bede ansøgeren identificere sig med billedlegitimation. Speciallægen bør om muligt i tilslutning til undersøgelsen orientere ansøgeren om resultatet af undersøgelsen. Der henvises i øvrigt til vejledning om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold. Vejledningen findes på Adoptionsnævnets hjemmeside. 3. ERKLÆRINGENS OPBYGNING Den systematik, der anvendes i selve undersøgelsen, bør også finde anvendelse ved udformningen af erklæringen. Erklæringen bør udformes med en klar sondring mellem ansøgerens og andre foreliggende oplysninger og undersøgerens vurderinger. Erklæringen bør blandt andet indeholde følgende oplysninger: Undersøgelsens baggrund og formål, herunder opdraggiver de forhold, samrådet ønsker belyst dato for undersøgelsen angivelse af hvilke oplysninger, herunder lægelige oplysninger, den undersøgende læge har haft adgang til i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen ansøgers baggrund, herunder o genetiske/familiære dispositioner o social situation ansøgers sygehistorie, herunder o hidtidige sygdoms- og behandlingsforløb: debut/diagnose, symptomer, udvikling, behandling, udkommet af behandling, sygelighedens konsekvenser for livsførelsen, tilstandens stabilitet, alkoholmisbrug og ansøgers samarbejde om behandlingen o aktuel helbredstilstand o aktuelle symptomer VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 5

6 o relevante prøve- og undersøgelsesresultater (laboratorieprøver, billeddiagnostiske undersøgelser mv. af tilstrækkelig ny dato) o aktuelle behandling o sygdomstilstandens aktuelle konsekvenser for livsførelsen, herunder arbejdsevnen. Prognose for barnets opvækstperiode med særlig vægt på sygdomsudvikling og behov for behandling, herunder eventuelle operationer og indlæggelser, belastning af familie og dødelighed. Vurderingen af prognosen skal være konkret og individuel, men må i videst muligt omfang være baseret på foreliggende evidens. Samlet vurdering i relation til de forhold, samrådet ønsker belyst. Erklæringen skal udfærdiges under hensyntagen til, at afgørelsen om ansøgerens godkendelse som adoptant træffes af samrådet, som i fase 1 skal påse om ansøgeren opfylder de helbredsmæssige krav, der kræves for at adoptere. Speciallægens vurdering skal være så objektiv som muligt, og det bør i særlig grad tilstræbes, at den optimisme, som kan være formålstjenlig i relation til patientbehandlingen, ikke giver sig udslag i speciallægeerklæringens bedømmelse af diagnose og prognose. Som tidligere nævnt er det ikke speciallægens opgave at vurdere ansøgernes egnethed som adoptant, men at foretage en objektiv vurdering af ansøgerens helbredsforhold ud fra samrådets henvendelse. 4. OPBEVARING AF UNDERSØGELSESMATERIALET Speciallægen bør tilbagesende det modtagne sagsmateriale til Statsforvaltningen og opbevare sin egen journal og erklæring efter reglerne om opbevaring af undersøgelsesmateriale, som det fremgår af bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013, der bl.a. omhandler lægers patientjournaler. 5. GENERELLE KRAV TIL ANSØGERENS FYSISKE OG PSYKISKE HELBREDSFORHOLD Det fremgår af lov om adoption, at ansøgerens fysiske og psykiske helbredsforhold ikke må forringe muligheden for, at adoptionen bliver til barnets bedste. Det afgørende for bedømmelsen af ansøgernes helbredsforhold er, om ansøgeren lider af helbredsmæssige problemer, som i væsentlig grad forringer ansøgerens mulighed for at tage vare på barnet i hele dets opvækstperiode. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 6

7 Ved bedømmelse af helbredsforholdene bør der således foretages en vurdering af ansøgerens aktuelle helbredstilstand. Herudover bør det tilstræbes at opstille en langtidsprognose på omkring 20 år, der omtrent dækker det tidsrum, der svarer til barnets opvækstperiode. Ofte vil denne prognose være afgørende for, om ansøgeren kan godkendes. Uanset at ansøgerens helbredsmæssige problemer ikke aktuelt vil påvirke ansøgerens evne til at tage vare på barnet, vil det som udgangspunkt have afgørende betydning, hvis der foreligger en øget risiko for, at ansøgerens helbredsmæssige problemer udvikler sig i en så negativ retning, at det i væsentlig grad vil påvirke ansøgerens evne til at tage vare på barnet under dets opvækst, eller for at ansøgeren afgår ved døden under barnets opvækst. Det vil som udgangspunkt kun være konstaterede helbredsmæssige problemer, der tages i betragtning ved bedømmelsen af ansøgerens helbredsmæssige forhold. I tilfælde af at ansøgerens livsstil, arbejdsmæssige forhold, fritidsinteresser samt genetiske dispositioner med videre ud fra en generel betragtning indebærer en overdødelighedsrisiko eller risiko for at udvikle svære sygdomme uden at sygdommen dog har manifesteret sig på ansøgningstidspunktet vil dette i almindelighed ikke i sig selv kunne føre til et helbredsmæssigt begrundet afslag på godkendelse til adoption. Den fysiske helbredstilstand Ved bedømmelsen af den fysiske helbredstilstand skal der som tidligere nævnt lægges vægt på en eventuel risiko for, at ansøgeren afgår ved døden i barnets opvækstperiode. Det er således i sagens natur ansøgerens overdødelighed, der ønskes en vurdering af. Blandt adoptionsansøgere ses en del relativt sjældne sygdomme, hvor det er vanskeligt i faglitteraturen at finde tal for prognosen. Der må i disse tilfælde foretages et fagligt skøn ud fra en speciallægevurdering. I tilfælde af at ansøgeren lider af en sygdom, der medfører en betydelig risiko for et belastende og langvarigt sygdoms-, behandlings- og/eller indlæggelsesforløb, må der foretages en vurdering af, hvordan sygdommen i opvækstperioden vil kunne influere på dagligdagen i familien samt på ansøgerens fysiske evne til at tilgodese barnets behov for omsorg, tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Den omstændighed, at en ansøger har en vedvarende stationær funktionsnedsættelse eller handicap, er ikke i sig selv til hinder for, at den pågældende kan godkendes som adoptant. Spørgsmålet om godkendelse må bero på en konkret vurdering, hvor der anlægges en bredere synsvinkel end en rent medicinsk. Her skal funktionsnedsættelsens sværhedsgrad vurderes ud fra, i hvilket omfang og på hvilken måde funktionsnedsættelsen influerer på ansøgerens evne til at fungere som forælder. Endvidere skal det vurderes, i hvilket omfang funktionsnedsættelsen vil kunne kompenseres af ansøgeren selv, i fællesskab med en eventuel ægtefælle og/eller gennem øvrige netværk. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 7

8 Den psykiske helbredstilstand Ansøgernes psykiske helbredstilstand og personlighed er uden tvivl det vigtigste kriterium for deres egnethed som adoptivforældre. Det kan imidlertid være vanskeligt at opnå udførlige og dækkende oplysninger herom. Dels er omfanget og kvaliteten af de oplysninger om ansøgernes personlighed, som fremkommer i forbindelse med den almindelige sagsbehandling varierende, dels er sikker viden om forskellige personlige egenskabers betydning for adoptionsforholdet begrænset. Når der ses bort fra mere udtalte personlighedsmæssige afvigelser (de egentlige personlighedsforstyrrelser jf. nedenfor), som vil medføre afslag, vil bedømmelsen derfor altid være af skønsmæssig karakter. For at kunne vurdere ansøgernes psykiske helbredstilstand i relation til en adoption, bør opmærksomheden særligt rettes mod ansøgernes evne til introspektion, empati, kontakt og refleksion. Ansøgere med tilbagevendende depression eller mere varige tilstande med angst, tvangssymptomer eller psykosomatiske symptomer godkendes som udgangspunkt ikke på baggrund af, at disse ansøgeres ressourcer i væsentlig grad vil være beslaglagt af egne problemer, og evnen til normal livsudfoldelse og stabil følelsesmæssig kontakt med barnet vil være hæmmet. Vedvarende psykiske lidelser som skizofreni, alvorlige forstyrrelser af personlighedsstrukturen samt hyppigt tilbagevendende psykisk lidelse, herunder bipolar affektiv sindslidelse vil medføre afslag på godkendelse. I tilfælde, hvor en ansøger tidligere har haft en forbigående sindslidelse, kan det være tvivlsomt, om dette kan begrunde et afslag. En psykiatrisk speciallægeundersøgelse bør sædvanligvis foretages med henblik på blandt andet at vurdere sygdommens baggrund og dermed sikkerheden for, at den ikke vil vende tilbage. Personer, der tidligere har haft væsentlige tilpasningsproblemer, antisocial adfærd eller medicin-, stof- eller alkoholmisbrug vil oftest have forstyrrelser af personlighedsstrukturen, hvorfor der må udvises stor varsomhed med godkendelse af ansøgere med en sådan baggrund. 6. UNDERSØGELSES- OG GODKENDELSESFORLØBET Afgørelsen om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant, træffes i Statsforvaltningen og adoptionssamrådet. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 8

9 Undersøgelses- og godkendelsesforløbet for ansøgere, der ønsker godkendelse til at adoptere udenlandsk barn, er opdelt i tre adskilte faser: Fase 1 I fase 1 foretages en vurdering af, om ansøgeren kan siges at opfylde en række generelle godkendelseskrav. Disse krav knytter sig til ansøgerens alder, samliv, helbred, strafforhold, boligforhold og økonomi. Opfylder ansøgeren de generelle krav, kan Statsforvaltningen eller samrådet give tilladelse til at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Fase 2 Fase 2 består af et adoptionsforberedende kursus og er obligatorisk for alle, der for første gang søger om godkendelse til adoption af udenlandsk barn. Kursets formål er blandt andet at ruste ansøgeren til at håndtere de særlige problemer, der kan opstå ved enhver adoption. Kurset er adskilt fra den øvrige del af undersøgelsesforløbet, der foregår i Statsforvaltningen. Dette betyder, at underviserne på kurserne ikke må videregive oplysninger om ansøgerne til Statsforvaltningen, ligesom underviserne heller ikke på noget tidspunkt kan få kendskab til indholdet af ansøgerens sag i Statsforvaltningen. Fase 3 Fase 3 kan påbegyndes, når ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus. I fase 3 vurderes det, om ansøgeren også efter en individuel vurdering kan anses som egnet til at adoptere. Adoptionssamrådets sekretariat vil gennem en samtale med ansøgeren og et hjemmebesøg foretage en beskrivelse af ansøgeren. Under disse samtaler berøres blandt andet ansøgernes adoptionsmotiv, personlighed, interesser, fremtidsplaner, eventuelle ægteskab samt kendskab og indstilling til børn. Her foretages en helhedsvurdering af de samlede oplysninger i sagen blandt andet set i lyset af eventuelle kroniske sygdomme eller handicaps. 7. AKTØRER PÅ ADOPTIONSOMRÅDET Adoptionssamrådet Adoptionssamrådet er nedsat af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for indtil 4 år ad gangen og er placeret i Statsforvaltningen. Et samråd består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 9

10 Samrådet træffer i fremmedadoptionssager blandt andet afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant. Samrådet kan i den forbindelse træffe beslutning om, at en specialundersøgelse kan iværksættes, ligesom samrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant. Statsforvaltningen Det er Statsforvaltningen, der behandler alle ansøgninger om adoption. I forbindelse med ansøgninger om godkendelse som adoptant varetager Statsforvaltningen sekretariatsfunktionen for Adoptionssamrådet. Statsforvaltningen tilvejebringer i den forbindelse blandt andet de oplysninger, der er nødvendige for, at samrådet kan træffe afgørelse i sagerne, ligesom statsforvaltningen forbereder sagernes behandling i samrådet i øvrigt. Hvis Statsforvaltningen i fase 1 vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser for godkendelse, træffer Statsforvaltningen afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelses forløbet kan fortsætte uden forelæggelse af sagen for samrådet. Hvis Statsforvaltningen vurderer, at der foreligger tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne, forelægges sagen for samrådet. Den endelige afgørelse om godkendelse i fase 3 træffes af samrådet. Adoptionsnævnet Adoptionsnævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Medlemmerne beskikkes af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for indtil 4 år af gangen. Samrådets afgørelser kan påklages til Adoptionsnævnet. Udover at være klageinstans har Adoptionsnævnet blandt andet til opgave at føre tilsyn med samrådets sagsbehandling og konkrete afgørelser. Adoptionsnævnet skal i kraft heraf bidrage til at sikre en ensartet praksis i samrådet. Herudover fører Adoptionsnævnet tilsyn med de formidlende organisationers behandling af matchningssager og med den del af organisationerness virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Adoptionsnævnet skal desuden indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet på såvel nationalt som internationalt plan. Endelig varetager Adoptionsnævnet opgaven med at matche danske børn til bortadoption. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen Ifølge lov om adoption fastsætter ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold regler om godkendelse som adoptant og om adoptionssagers behandling med videre, mens Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, er ansvarlig for udarbejdelse af vejledningsmateriale på adoptionsområdet. I forbindelse med sager om fremmedadoption tilrettelægger og udbyder Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, de adoptionsforberedende kurser, der indgår i VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 10

11 fase 2 af undersøgelses- og godkendelsesforløbet. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, fører derudover tilsyn med de formidlende organisationers faglige, økonomiske og organisatoriske forhold. I sager, hvor samtykke til adoption er givet i udlandet, og hvor den udenlandske adoptionsafgørelse umiddelbart ikke anerkendes i Danmark, skal Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, tage stilling til, hvorvidt samtykket kan ligestilles med et samtykke afgivet for en dansk myndighed eller institution. De formidlende organisationer Organisationerne yder bistand til at etablere forbindelse mellem en godkendt adoptant og et udenlandsk barn med henblik på adoption, samt bistand til at gennemføre adoptionen. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har autoriseret AC Børnehjælp og DanAdopt til at yde adoptionshjælp. De nærmere vilkår for denne autorisation kan læses på hjemmesiderne og Adoption og Samfund Foreningen Adoption og Samfund er en interesseorganisation, der har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for adopterede og deres forældre. Foreningen tilbyder således møder med adoptanter, adoptivfamilier og adopterede, hvor medlemmer kan få gode råd og vejledning fra erfarne" adoptanter. Foreningen arrangerer endvidere foredrag og kurser om adoption, ligesom der er mulighed for at deltage i arrangementer, hvor adoptivbørn møder andre adopterede. VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER 11

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere